Socialismen i Frankrig.

»Du pain ou la mort«

Socialdemokratiets Aarhundrede (1901-1904).

Kapital 1-2 og 6-15 er af F. Borgbjerg og kapitel 3-5 af C. E. Jensen. - (Teksten er redigeret og bearbejdet til nudansk af webmaster)

Revolutionen og arbejderne.

Det var en forårsdag i året 1789. Der var vælgermøde i den franske by Marseille ved middelhavets kyst og derfor endnu stærkere røre end sædvanlig, skønt livet til hverdags udfoldede sig kraftigt og broget i denne blomstrende handels- og industriby.

På talerstolen stod en adelsmand, grev Mirabeau, men en adelsmand, der havde forladt sin stand og sluttet sig til borgerstanden, hvis stemmer han nu bejlede til. Store skibsredere, rige købmænd, velhavende sagførere, jævne borgermænd, fattige håndværkere og simple bønder fra omegnen lyttede lige betagne til hans mægtige røst. »Tag jer i agt,« sagde han, »i adelsmænd og godsejere, som vil holde samfundets frembringende medlemmer i umyndighed; tag jer i agt, i præster og biskopper, som udsuger befolkningen og søger at holde den nede i uvidenhed og armod; tag jer i agt, i hofmænd, der øder landets rigdom i vanvittigt vellevned og allerede har lagt beslag på de skatter, hvormed i næste år og det kommende år igen vil pine borger, bonde og arbejder ud for deres sidste skilling; tag jer i agt, i skattefri og privilegerede stænder, foragt ikke dette folk, som frembringer alt, og som bliver frygteligt i det øjeblik, da det standser sit arbejde!«

I Paris stod omtrent på samme tid en abbed, Sieyés, der også havde forladt sin stand, og bejlede til borgernes stemmer. »Hvad er tredjestand?« udbrød han. Og han gav selv svaret: »Intet!« - »Hvad bør den være? Alt! Hvad vil den være? Noget!«

Kong Ludvig den 16 havde udskrevet valg til rigsstænderne, og de havde ikke været samlet i et par århundreder. Kongen var nødt dertil, for han og staten var ved at spille fallit. Gælden var nået op over 4000 millioner kr., og det årlige underskud beløb sig til 140 millioner. Tvungen af den offentlige mening havde han givet borgerstanden ret til at vælge 600 rigsdagsmænd, men adel og gejstlighed kun 300 hver. Denne indrømmelse betød dog ikke stort; det var nemlig kongens mening, at der skulle stemmes efter stænder, ikke efter hoveder. Desuden tænkte han vel, at adelige og gejstlige nok skulle holde sammen, medens borgerne formodentlig var uenige om alt.

Borgerne valgte Mirabeau, Sieyés og en halv snes andre mænd af de øverste stænder, men ellers folk af deres egen midte: finansmænd, købmænd, fabrikanter, sagførere, videnskabsmænd, læger osv., mænd, der havde læst, hvad den skarpe spotter Voltaire og hvad den menneskekærlige drømmer Rousseau havde skrevet. Mænd, der var fast bestemte på at ville stemme efter antallet af hoveder, og mere end dét; de ville bruge deres flertal til at omdanne samfundet fra grunden af.

Det var dog for galt, sagde de, at 25 millioner franskmænd skulle mangle alle politiske rettigheder og dog bære alle skatter, medens 100,000 adelige og 100,000 gejstlige tillige med den enevældige konge samt hans 15,000 hofmænd - snyltedyr og skadedyr til hobe - havde alle rettigheder, og kongen alene - det vil sige hans yndlinge og elskerinder - al magt i staten.

Tredjestand var i løbet af de sidste århundreder vokset op til en velstående samfundsklasse. Øverst i dens rækker stod de store skatteforpagtere og rige finansmænd, længere nede skibsredere og købmænd, så industridrivende og håndværkere, længst nede småborgere, arbejdere og bønder. De store skatteforpagtere var på mange måder knyttet til det gamle regimente, men dog også interesserede i, at der kom orden i statsfinanserne. De mange kapitalister, både større og små, som havde lånt staten penge, var endnu stærkere interesserede i det samme. Jo mere handelen blomstrede, desto mere utåleligt fandt købmænd og skibsredere det at være voldgivne en enkelt mands vilkårlige lune: landets udenrigspolitik, toldpolitik og handelstraktater greb ind i deres forretningsliv på den føleligste måde. De industridrivende ønskede det gamle lavsvæsen ryddet af vejen, fordi det hæmmede forretningslivet. Lavsvæsenet var forlængst ormædt indvendig fra, men desto besværligere var de tomme skaller. Også lensvæsenet var i forfald - desto urimeligere var adelens forrettigheder. På kirkens lære troede ingen oplyst mand i det 18 århundrede, mindst af alle ærkebiskopperne og de andre høje gejstlige, desto unaturligere var kirkens magt, dens vældige jordegodser og dens forhadte tiende afgift.

Ligesom byerhvervene havde også landbruget været i fremgang, kun i langt mindre grad. Det befrugtedes af videnskabens fremskridt, nye dyrkningsmåder indførtes, særlig på de landejendomme, der efterhånden var erhvervede af de rige borgere. Men lensrettighederne stod i vejen for udviklingen: fæsteafgift, indfæstning. Landgilde og et halvt hundrede andre byrder og forpligtelser i forbindelse med tienden til kirken og de forfærdeligt voksende kongelige skatter ødelagde bonden. Hans skatter gik op til 50 á 75 pct. af indtægten. Godsejernes jagtrettigheder umuliggjorde næsten et ordentligt jordbrug. Bønderne måtte ikke indhegne deres marker, de måtte kun dyrke planter, som vildtet gad æde, de måtte i hele forsommeren ikke betræde deres egne agre, altså heller ikke luge ukrudt bort, fordi agerhønsene skulle have fred til at ruge. De måtte kun dyrke de planter, hvoraf der fra gammel tid var fastsat tiende. Men ikke blot opadtil, også nedadtil følte bønderne sig forulempede af de gamle former: landets udplyndring af de herskende klasser skabte en sværm af tiggere og landstrygere, som gjorde livet usikkert, formelige røverbander var ikke helt sjældne. Landsbyens småkårsfolk havde ret til at sanke aks på bøndernes marker, husmændene lod efter gammel sæd deres køer og får græsse på fællesengene. Men dette, påstod bønderne, hæmmede et tidssvarende landbrug.

Frankrigs bønder var ikke så usselt stillede som deres standsfæller i Tyskland og Danmark, de kendte f.eks. ikke hoveri til godsejerne, men kun til staten, særligt ved de store landevejsanlæg. De franske bønder var ikke stærke nok til selv at kunne gøre revolution; men de var stærke nok til at følge det revolutionære borgerskab og yde dette en væsentlig støtte.

Borgerskabet var tilstrækkeligt pengestærkt og åndeligt udviklet til at gøre revolution, og industrien var ikke så fremskreden, at der endnu havde dannet sig en egentlig klassemodsætning mellem storborgere og arbejdere. Englænderen Kay havde ganske vist i 1764 opfundet spindemaskinen, og hans landsmand Cartwright opfandt den mekaniske vævestol i 1785. Samtidig begyndte man at forsøge sig så småt med dampkraften. Det var disse store opfindelser, der skulle gøre borgerskabet til det 19 århundredes herskende klasse. Men storindustrien var kun i sin barndom, arbejderne var endnu ikke blevet en selvstændig klasse med egen klassebevidsthed. Et fast mål, et begejstrende ideal havde kun det revolutionære borgerskab.

Men borgerskabet følte sig ét med de 25 millioner produktive samfundsmedlemmer, med hele folket, ja med menneskeheden. Og arbejderne følte sig som en del af tredjestand. Derfor kunne borgerskabet i folkets navn rejse sig mod kongeligt enevælde og standsprivilegier.

Mirabeau blev valgt i Marseille, og et glimrende følge på 300 vogne ledsagede ham hjem. I disse vogne sad Marseilles rigeste og anseteste borgere, men arbejderne flettede blomsterkranse og guirlander til disse vogne og ledsagede til fods borgerskabets fejrede helt med jublende hyldningsråb. - ja, jubl i kun, i brave marseillanere, snart skal i skuffes grusomt og med vrede vende jer mod eders forbundsfæller fra 1789, en kort tid skal i endogså blive Marseilles herrer, men i har ingen grund til at angre, at i strøede blomster på Mirabeaus vej, thi han skulle være med at rydde det gamle samfund til side, og borgerskabets sejr skulle lægge grunden til eders egen frigørelseskamp!

Der var i Marseille 80,000 arbejdere, beskæftigede i 38 sæbefabrikker, 40 hattefabrikker, 12 sukkerraffinaderier, 10 porcellænsfabrikker, 12 farverier, 20 silkevæverier, 12 sejlmagerier, 20 spritfabrikker, 10 stivelsesfabrikker, 8 glasværker, 10 garverier; der var desuden talrige fabrikker og værksteder for sølv og guldarbejde, læder og skindarbejder, handsker, koralarbejder; der var lysestøberier, uldvæverier osv. Osv.. Marseille frembragte selv for 150 millioner om året og ind- og udførte for 150 millioner: vin, uld og silkevarer, sukker og kolonialvarer. Hvert år stak 1500 skibe i søen til Europas havnestæder, til Afrika, Asien og Amerika.

Denne rige og blomstrende by blev et af revolutionens arnesteder, borgere og arbejdere følte sig som ét: de ville alle af med de urimelige skatter og byrder, de ønskede i lige grad bytolden på brød, kød og vin afskaffet, - fabrikanterne ville jo derved få billigere arbejdskraft; deres ordfører nævner udtrykkeligt de høje fødevarepriser som en hindring i konkurrencen med udlandet.

Tredjestand stod da samlet og enig i 1789. Men der kendtes godt konflikter mellem dens forskellige lag, og der skulle snart komme flere. Strejker var ingenlunde ukendte i det gamle lavs- og lenssamfund. Lyon havde haft en væverstrejke i 1744, ja arbejderne havde et par dage byen i deres magt, men blev hurtigt underkuede. I 1786 - tre år før revolutionen - nedlagde væverne atter arbejdet og flere andre fag sluttede sig til dem, hattemagere, murere og daglejere. Der var i Lyon 400 store silkekøbmænd, for dem arbejdede 4000 vævere - små vævermestre -, der igen havde hen ved et par tusinde svende i deres brød. Nogle mestre havde en svend, andre ingen. Disse mestre og svende dannede lav, men udenfor dem stod tusinder af endnu uslere stillede arbejdere, farvere, hjælpearbejdere osv.. Vævermestrene tilligemed deres svende nedlagde arbejdet, drevet af dyrtid og sult. I et gribende andragende viser vævermestrene, hvorledes deres regnskab umuligt kan opnå ligevægt. Denne gang søgte de ikke at bemægtige sig byen, de vandrede ud til en nærliggende stad, ligesom oldtidens fattigfolk fra Rom, og myndighederne måtte lokke dem tilbage ved løfter om lønforhøjelse. Men da arbejderne var gået i denne fælde, blev de omringede og tvungne til underkastelse af den Kgl. marine og af en bataljon artilleri, - hvori Napoleon Bonaparte gjorde tjeneste som løjtnant. Tre af førerne blev hængt.

I 1789 fandt derfor ikke borgerskab og arbejdere i Lyon ligeså enigt begejstrede for revolutionen som i Marseille, og allerede få år senere bliver Lyons borgerskab samfundsbevarende og gør fælles sag med adelen i Vendée imod revolutionen. Men Lyon var også det sted i Frankrig, hvor storindustrien var længst fremskreden, dog stadig under håndværks og lavsmæssige former. Lyons proletariat bliver udpræget revolutionært, men om socialisme er der ikke tale. Der var endnu ikke i Lyon dannet en egentlig arbejderklasse: de 4000 små vævermestre kunne godt gøre strejke overfor deres rige udbyttere, men de skulle meget have sig frabedt, at deres 2000 svende gjorde strejke overfor dem, og de så med ringeagt på alle de arbejdere og frimestre, der stod udenfor lavene. - ved valgene til rigsstænderne danner Lyon en enestående undtagelse: småborgerne vælger i første omgang - der var indirekte valg, og lavene havde valgret - lutter valgmænd ud af deres egen midte, til forbavselse og forargelse for storborgerne. Men da det endelige valg til rigsdagsmænd foretages, er modsætningen omtrent udvisket. I de andragender, som valgmændene medgiver deres rigsdagsmænd, og på hvis affattelse småborgernes valgmænd har haft indflydelse, findes der ikke spor af særlige håndværker eller arbejderkrav. - en menneskealder senere er Lyons storindustri blevet rent kapitalistisk, småmestrene er blevet lønarbejdere, og Lyon bliver i 1831 stedet for det første arbejderoprør.

Paris havde ikke Marseilles glimrende handel og ikke Lyons store industri, men den var landets hovedstad og trak en større og større befolkning til sig; Paris havde i 1789 nået 700,000 indbyggere, den var verdens navle og modens dronning. En overordentlig byggevirksomhed udfoldede sig her, og de store entreprenører ærgrede sig lumsk over de mange klostre med deres gamle haver, der stod i vejen for gamle gaders gennembrud og nye anlæg. I forstæderne var der samlet en meget talrig småborger- og arbejderbefolkning. Lavene var her så godt som forsvundne. Lønnen var efter tidens forhold ikke særlig ussel, og der var også ganske godt med arbejde. Men levnedsmidlerne var dyre og huslejen høj; et par dårlige høstår havde både trykket bønderne og arbejderne, hertil kom den forfærdelige vinter 1788-89. Det frøs i Paris i december måned indtil 18 3/4 grader reaumur. Uroen og gæringen var derfor stor i de brede lag. Den var ikke mindre i de højere borgerkredse, der på nært hold var vidne til hoffets ødselhed og udskejelser, til adelens tomme hovmod og til gejstlighedens umættelige griskhed.

I foråret 1789 fløj en sværm af revolutionære flyveskrifter landet over. Men fra arbejderne, som arbejdere betragtet, høres der næsten ikke en selvstændig røst. Ordet »fjerde stand« dukker kun frem et par gange uden at vække opmærksomhed. Nogle bønder klager over, at de slås sammen med borgerne til én stand, skønt de har mange særlige interesser, og de henviser til et land højt oppe i nord (Sverige), hvor bønderne danner en selvstændig fjerdestand, når stænderne mødes. Og i Paris udkommer et flyveskrift: »Andragende fra fjerde stand, det vil sige de fattige daglejere, de fortrykte og arme osv.« 150,000 håndværkere og arbejdere udsender en bitter klage over, at de ikke har valgret til rigsstænderne. Men om større og bestemte sociale reformkrav er der ikke tale: arbejderne indskrænker sig, når det går højt, til at forlange billigere levnedsmidler og en bedre ordning af fattigunderstøttelsen.

Så træder da rigsstænderne sammen den 5. maj 1789. Der går halvanden måned med strid mellem borgerne og de to andre stænder om afstemningsmåden, ophidselsen ude i Paris og ude i landet stiger for hver dag. Borgerne holder imidlertid sammen og benytter sig med stor dygtighed af de modsætninger, der fandtes i de to andre stænder. Den lavere gejstlighed, de fattige landsbypræster, elskede ikke de højtlønnede kirkefyrster: ærkebiskoppen af strassburg havde een million i årlig indtægt, han kunne derfor tillade sig at købe et diamanthalsbånd til 1 1/2 million, for med det at vinde dronning Marie Antoinettes gunst.

Den 17. juni erklærer borgerstanden sig for Nationalforsamling. Den 23. svarer Mirabeau kongens udsending: »Sig deres herre, at vi er her ifølge folkets vilje og at vi kun viger for bajonetterne!«

Men kongen drager soldater sammen omkring Paris, særlig Svejtsere og tyske lejetropper. Forstaden St. Antoine trues således både udefra og fra Bastillen. Mirabeau råber fra Nationalforsamlingen i Versailles til soldaterne og det franske folk: »franske soldater er ikke nikkedukker. Trods den blinde lydighed, militærlovene pålægger dem, vil de se, hvem vi er: vi er deres forældre, deres venner, deres egen slægt, der er sat til at varetage folkets vel. Soldaterne er en del af dette folk, der har betroet os omsorgen for dets frihed, ejendom og lykke. De er gode franskmænd, der ikke slår løs i blinde uden at se sig for, hvem de rammer.«

Således prædikede borgerskabet oprør for de franske soldater, og dets blade kaldte Paris' befolkning under våben. Den 14de juli stormer pariserne Bastillen og indtager den. Hundrede parisere falder under angrebet. Hvem er disse frihedens helte? - førerne var menige soldater, enkelte officerer, små fabrikanter og handlende. Den store masse var småborgere og arbejdere. 30 af de faldne efterlod sig hustru og børn i en sådan nød, at Paris' byråd straks måtte sørge for dem. Blandt angriberne udmærkede særligt tømrersvendene sig, de var vant til at bakse med bjælker og vindebroer og entre op ad stilladser. De var så at sige revolutionsarméens ingeniørtropper. På listen over Bastillens erobrere findes ingen finansmænd, kapitalister, større købmænd, fabrikanter eller sagførere, skønt det var sådanne storborgere, der sad i Nationalforsamlingen og gav angrebssignalet.

Bastillens fald standsede foreløbigt kongens statskupplaner. Som en løbeild bredte efterretningen sig ud over hele Frankrig. Bønderne samler sig i landsbyerne; sælsomme meddelelser går fra mund til mund: røverne er løs! Og bønderne væbner sig, men der er ingen røvere løs, kun hist og her nogle fattige stakler, tiggere og landstrygere, der også hører frihedssignalerne fra Paris tone gennem luften, og stiller deres sult i kornmarkerne, før de endnu er høstede. Dem spreder bønderne let, og så drager de væbnede bondehære mod herregårdene, opbryder pengeskabene og tilintetgør alle fæstebreve og andre lenspapirer; ofte lader de sluttelig den røde hane gale over deres hundredårige undertrykkeres borge.

Nationalforsamlingen i Versailles hørte ikke uden uro på efterretningerne om disse bondeoprør. Men der var kun ét at gøre: åbne forhandlingen om lensrettighedernes afskaffelse; bønderne havde sat denne sag på dagsordenen med umiskendeligt fynd og gjort spørgsmålet særdeles brændende! Natten til den 4 august vedtog Nationalforsamlingen »lensherredømmets fuldstændige ophævelse.« Adelens ordførere søgte at gøre sig populære ved at istemme denne beslutning, thi den kostede dem jo ikke meget, da lensrettighederne jo i virkeligheden allerede var afskaffet af bønderne. Men adelen fik derved så meget lettere borgerne med til den vigtige tilføjelse: at kun de personlige byrder afskaffedes uden erstatning (de var ikke mange), men at alle de reelle byrder skulle afløses mod erstatning, det vil sige kunne købes af bønderne. Adelen fandt, at den havde spillet sine kort fint, og den gik med temmelig let hjerte med til at afskaffe tienden uden erstatning. Adelen svarede selv tiende til kirken, og desuden kunne det siges, at tienden udrededes til et samfundsanliggende, hvorfor samfundet havde ret til at ophæve den, når det på anden måde, ved fast løn til præsterne, sørgede for gudstjenesten. Lensrettighederne var derimod af mere privat natur og havde været genstand for køb og salg; adskillige rige borgere var selv godsejere og havde lensrettigheder,

Kirken blev foreløbig offerlammet, den mistede tienden, der beløb sig til 120 millioner årligt, og den ejede desuden mange jorder med lensrettigheder, som også delvis gik tabt. Men adelens glæde var kort; da revolutionen én gang var begyndt, lod den sig ikke standse. Bønderne lod, som om de kun havde læst og forstået den første linie af 6. augustloven (det er den endelige vedtagelsesdato), og de gjorde ikke mine til at ville løskøbe sig for de gamle byrder. Derimod besluttede de, at ikke længere ville betale herremændene een øre, og de vedtog højtideligt, at den bonde, der gjorde dét, skulle hænges. Borgerskabet kunne ikke undvære bøndernes støtte; tre år efter, den 14 juni 1792, vedtog Nationalforsamlingens efterfølger, den lovgivende forsamling, en del af de reelle lensrettigheders ophævelse uden erstatning, dog kun med knebent flertal: borgerskabet stod nemlig allerede delt i et højre og et venstre, og det drejede sig ikke mere kun om et princip, men om rede penge. Men revolutionen måtte gå endnu videre: i 1793-94, da den på én gang måtte kæmpe med adelens modrevolution, gejstlighedens oprør og Europas forenede konger, faldt de sidste dele af lensrettighederne uden erstatning. Bondestanden var fri!

Den 14 juli 1789, Bastilledagen, flød de første dråber blod for frihedens sag. Borgerskabets sejr vandtes ved arbejderblod. Den dag betegner overgangen fra det gamle til det ny Frankrig, og den er derfor blevet den franske republiks grundlovsdag. Den 14 juli kostede kun det gamle samfund to hoveder: Bastille kommandantens og borgmesterens, der havde lovet folket geværer, men i stedet for sendte det nogle kasser med gammelt linned. Men et par dage efter henrettedes endnu to mænd, en statsråd og hans svigersøn, der havde været ivrige for at forsyne kongens Svejtsere med levnedsmidler. De velhavende borgere, der ikke havde deltaget i selve Bastilleslaget, fulgte jublende de to forræderes hoveder, der bares på spyd gennem Paris' gader.

Blandt tilskuerne var Babeuf, Frankrigs eneste socialist i 1789. Han skrev den 25 juli til sin hustru: »jeg så svigerfaderens og svigersønnens hoveder bæres gennem Saint Martin gaden, ledsaget af 1000 bevæbnede mænd. 200,000 tilskuere jublede sammen med de ledsagende tropper, der opildnedes ved trommeslag. Åh, hvor denne jubel smertede mig. Jeg var på én gang tilfreds og misfornøjet. Jeg sagde til mig selv: gud være lovet og gud bedre det! Jeg forstår, at folket tager sig til rette, men hvorfor være grusom! Det er fortidens hundredårige tortur og pinsler, stejlen og heksebålene, der endnu påvirker os. Vore herrer har, i stedet for at opdrage os, gjort os til barbarer, fordi de selv er barbarer. De høster nu, hvad de har sået; thi tro mig, min stakkels, lille kone, denne sæd vil bære blodig høst; vi er kun ved begyndelsen.«

Endnu en gang i året 1789 skulle folket løfte revolutionens skib op over en farlig revle: det var i oktober, da Nationalforsamlingen beskæftigede sig med udarbejdelsen af en fri forfatning. De to store stridsspørgsmål var: et-kammer eller to-kammersystem? Ubetinget eller kun betinget kongelig Nej ret? Derimod vakte valgretsspørgsmålet ikke på dette tidspunkt stor bevægelse i befolkningen, skønt Nationalforsamlingen udelukkede de ejendomsløse fra valget. Borgerskabet ville have magten udelt og fastholdt et-kammersystem og betinget kgl. Nej ret, dvs. kongen skulle kun foreløbig kunne standse en lov, men ikke kunne forhindre dens endelige gennemførelse. Kongen gjorde fortvivlet modstand mod den betingede nej ret.

Han modsatte sig ligeledes »menneskerettighedernes erklæring,« dvs. De store grundsætninger i det 18 århundredes ånd, hvormed Nationalforsamlingen indledede grundloven. Det var en forstærket genklang af de grundsætninger, som det engelske borgerskab allerede havde bragt til sejr halvandet hundrede år tidligere - også dengang kostede modstand imod dem en konge livet -, og hvormed nordamerikanerne tretten år forinden, i 1776, havde indledt deres uafhængighedserklæring. Hosstående findes i de vigtigste sætninger i »Menneskerettighedernes erklæring,« således som de ofte gengaves i revolutionstiden, prentet på de nye lovens tavler med risknippet (Paris' våben, tegnet på sammenhold), spyddet (magtens sindbillede) og den frygiske hue, frihedens symbol.

Denne erklæring og den ny grundlov forelagde Nationalforsamlingen til kongens underskrift, men han vægrede sig, han trak tiden ud, og han samlede påny tropper omkring Versailles. Den 1. oktober var der gallataffel i operasalen i det kgl. slot. Dronningen skred ind i salen, skøn og stolt, med den lille kronprins ved hånden. Hun var en langt fastere karakter end hendes mand, Ludvig den 16, og hun søgte stadig at holde ham tilbage fra indrømmelser til revolutionen. Marie Antoinette levede i den urokkelige forestilling, at Frankrig kun var til for kongens, dronningens og hoffets skyld, for at skaffe dem glans, rigdomme, vellevned og fornøjelser. Hun var lidet religiøs, medens kongen derimod først for alvor blev bange for revolutionen, da den angreb ikke blot gejstlighedens godser, men også selve kirkens forfatning og pavedømmet. Marie Antoinette veg ikke tilbage for det ligefremme landsforræderi, hun gav senere - gennem sin elsker, den unge smukke grev Axel de Fersen, den svenske konges udsending - østrigerne meddelelse om Frankrigs forestående krigserklæring og de franske troppers marchplaner. Da dronningen den 1. oktober 1789 trådte ind i festsalen, blev hun hyldet af livgardens officerer, prinsesserne, grevinderne og hertuginderne. Kort efter trådte kongen ind, han kom fra jagt, det var hans væsentligste lidenskab ved siden af låsesmederi. Den 14. juli, den dag Bastillen faldt findes der i kongens dagbog kun disse to ord: »ingen jagt.«

Ved Ludvig den 16´ indtræden spillede musikken kongehymnen. Vinen var alt steget adskillige officerer og adelsmænd til hovedet, nogle gardeofficerer river den trefarvede kokarde af - revolutionens farver - og tramper på den, damerne uddeler sorte kokarder. Kaptajnen for borgergarden i Versailles (folkevæbningen) nægter at tage mod den gamle, sorte kokarde, han bliver forhånet. Hoffet gør revolution imod folket.

Rygtet om den ny nationale kokardes forhånelse breder sig med lynets fart til Paris, og Paris svarer atter med revolution. Småborgere og arbejdere er allerede vakt til mere selvstændig tænken og optræden end tidligere, Danton opfordrer dem til oprør, Marat ægger dem gennem sit blad »Folkevennen«. Han skriver, at Nationalforsamlingens mænd er rede til at ofre folkets rettigheder overfor kongens modstand og han påkalder- det er første gang under revolutionen - det egentlige proletariat. »Rejs jer,« skriver han, »i ulykkelige i byerne og på landet, i arbejdsløse, i landstrygere, der lægger jer til hvile under broerne, i vagabonder, hvis hjem er de brede landeveje, i tiggere, der savner hjemmets lune arne, i barbenede og pjaltede med posen på nakken og stokken i hånden, kom alle og grib jeres troløse afsendinge i kværken.«

Det blev dog ikke disse folk, der svarede på Dantons og Marats radikale opråb. Det blev kvinderne i Paris, borgerkoner, grøntsælgersker, arbejderhustruer. Brødpriserne var gået i vejret, og man gav dels de rige spekulanter, dels hoffet og modrevolutionen skyld derfor. En højtstående hofmand, hed det, betalte en stor møller 200 kroner om måneden for at lade være med at male. I Nationalforsamlingen blev dette rygte genstand for omtale, og ærkebiskoppen af Paris udpegedes som den skyldige. Kvinderne i Paris, der få uger i forvejen havde været andægtige kirkegængere, udstødte vrede råb mod munkekutterne. Så kom budskabet om den vilde kongelige fest i Versailles. »Brød og menneskeret!« Lød det fra kvinderne, »Til Versailles! Til Versailles!« De opfordrede borgervæbningen, der kommanderedes af Lafayette, til at gå i spidsen. Borgervæbningen var det bevæbnede borgerskab; Nationalforsamlingen havde udtrykkelig forbudt de ejendomsløse at bære våben. Borgervæbningens soldater indførte desuden straks en pragtfuld, kostbar uniform, hvad der forhindrede selv små næringsdrivende i at blive optaget. Lafayette vægrede sig først ved at gå med; han ville gerne på én gang forsvare revolutionen og hoffet. Men kvinderne trængte ind i rådhuset, forsynede sig med våben, surrede små kanoner på kærrer og marcherede mod Versailles. Om eftermiddagen fulgte borgervæbningen efter.

Kvinderne får foretræde for Nationalforsamlingen, og deres ordfører forlanger straf over aristokraterne, der kunstigt fordyrer brødet, og som forhåner fædrelandets farver. Nationalforsamlingen sender sin formand til kongen med anmodning om at underskrive menneskerettighedernes erklæring. Kongen trækker sig uvillig tilbage i sit privatkabinet. Dér bliver han fra kl. 5.30 til kl. 22 om aftenen. Men der begynder at flyde blod i Versailles' alleer. Kongens tropper er blevet angrebet af kvinderne og giver ild. Flere af Bastillens sejrsherre befinder sig blandt kvinderne og besvarer ilden. I dette øjeblik kalder kongen forskrækket Nationalforsamlingens formand til sig og erklærer, at han godkender menneskerettighederne. »jeg beder deres majestæt,« siger formanden, »giv mig det skriftligt.« Og kongen skriver under, medens skuddene knalder udenfor slottets vinduer. Borgerstandens frihedsbrev er beseglet af enevoldskongen under trykket af sultende kvinders oprør. I mellemtiden havde en deputation af kvinder haft foretræde hos dronningen. »hvorfor,« udbrød et af de små prinsebørn, »forlanger konerne brød, de kan jo spise kager.«

Om natten regner det, men kvinderne tænder store lejrblus i slotsgården og danser revolutionære danse omkring dem sammen med borgergardisterne. Næste morgen må kongen og dronningen drage med dem tilbage til Paris. Fra nu af gør kongen ikke længere åbenlys modstand mod revolutionen, men to år efter forsøger han og dronningen at flygte til udlandet. De genkendes på vejen, anholdes og føres tilbage. Den lovgivende forsamling opretholder dog endnu kongedømmet. Men kongeparrets landsforræderi, da krigen med Europa er udbrudt, bliver vitterligt. Folket stormer Tuilerierne den 10. august 1792. Republikken indføres den 22. september, og næste januar henrettes kongen, et halvt års tid senere dronningen.

Dyrtiden i oktober 1789 var kun forbigående. Revolutionens tre første år blev en økonomisk opgangstid, handel og industri svang sig stærkt til vejrs, befriede fra de gamle skruer og bånd. Byggeriet vedblev i Paris. De adeliges udvandring til Tyskland skadede til tider luksusindustrien noget, men borgerstandens opkomst bødede derpå. Enevældens gæld og statens finansnød bragtes ud af verden ved kirkegodsernes inddragning. Senere inddroges også de adelige udvandreres godser. Ialt fratog borgerne gejstligheden ejendomme til en værdi af omtrent 4000 millioner, og adelen godser til en lignende værdi. Gejstlighed og adel mistede desuden ved tiendens og lensrettighedernes afskaffelse årlige indtægter på henved 300 millioner.

Den franske revolution var ikke blot politisk, den var en stor i ejendomsomvæltning. Og dog indskrev borgerne ordet »ejendom« i menneskerettighedernes erklæring mellem »frihed« og »ret til oprør«. Ved ejendom forstod de nemlig kun deres egen ejendom, som de mente skyldtes egen flid og sparsommelighed, ikke den ejendom, der hvilede på fortidens uretfærdighed. Snart skulle arbejderne føre denne fortolkning videre og vende den mod borgerskabet selv. Men i revolutionens første år tænkte man sig slet ikke muligheden af en arbejderklasse med modsatte interesser af »borgernes«. Borgeren var endnu ikke blevet bourgeois (storborger og arbejdsgiver).

Dog dæmrede klassefølelsen hos revolutionens herrer. De havde forbudt de egentlige arbejdere at bære våben. De indførte nævninge, folkevalgte domstole, men udelukkede de besiddelsesløse derfra. De indskrænkede pressefriheden for dem, der »ikke havde noget lovligt erhverv«. Men hertil kom to politiske forholdsregler af gennemgribende art. Revolutionen af 1789 gav ikke almindelig valgret, og den forbød fagforeninger!

Den forfatning, som Paris' kvinder og arbejder-sejrherrerne fra Bastillen tvang Ludvig den 16 til at underskrive, begrænsede valgretten til borgere, der svarede en skat af tre arbejdsdages værdi. Godt 4 millioner mennesker fik valgret, men 3 millioner myndige franskmænd udelukkedes derfra. Det gik jo dog ikke an, sagde tredjestands ordførere under grundlovsforhandlingerne, at give f.eks. Tjenere valgret; det ville jo kun være at give en godsejer hundreddobbelt valgret.

Med forbudet mod fagforeninger hang det således sammen. Foråret 1791 var vidne til et stærkt økonomisk liv i Paris som i hele Frankrig. Kirkegodsernes salg gav forøget omsætning, bønderne købte en del, de velhavende borgere hovedparten. Det havde været gode høstår. Den 1. maj 1791 faldt bytolden i Paris: udenfor portene holdt om aftenen lange rækker af vogne med korn, mel, grøntsager og vin, store flokke af køer og får stod på vejene. Kl. 24 nat hævedes bytolden, Paris' befolkning afskød glædesskud, og levnedsmidlerne førtes ind i Paris uden afgift. Denne reform sporede virksomheden yderligere frem, gamle klostre faldt, deres haver udlagdes til gader og pladser. De velhavende borgere byggede sig pragtfulde huse.

Intet under, at også arbejderne begyndte at løfte hovedet. Tømrersvendene dannede en forening og forlangte højere løn. Men tømrermestrene - flere af dem ejede formuer på hundredtusinder - modsatte sig bestemt denne fordring, de påstod, at enhver tale om lønforhøjelse var latterlig i dette øjeblik, da fødevarerne var sunket i pris. Og begge parter - mestre og svende - sendte lange andragender til Nationalforsamlingen. I disse påberåbte begge parter sig menneskerettighedernes erklæring. Men svendene er alt andet end dristige i deres krav: de værger sig højtideligt imod den beskyldning, at de vil nedlægge arbejdet på et tidspunkt, hvor det kunne volde mestrene særlige ulemper. De protesterer imod, at de danner et »lav« - det er kun en understøttelsesforening, som de har dannet. Derimod beskylder de mestrene for at træffe indbyrdes aftaler om arbejdsløn og arbejdstid. Begge andragender går i virkeligheden ud fra den fri konkurrence som givet og naturlig. Nationalforsamlingen havde jo afskaffet lavsvæsenet.

På de nævnte andragender svarer Nationalforsamlingen med loven af 14. juni 1791: »Da tilintetgørelsen af alle slags lav og korporationer er en af grundvoldene for den franske forfatning, forbydes det at genoprette dem under noget som helst påskud eller nogen som helst form.« Loven vender sig både mod arbejdsgivere og arbejdere. Nationalforsamlingen mente på denne måde at have hævdet både friheden og ligheden. Man så ikke, at den fri konkurrence gjorde det overflødigt for arbejdsgiverne at organisere sig, idet den af sig selv holdt lønnen nede på sultestandpunktet. Lovens affatter, Chapelier, begrunder den ret storborgerligt, men den vedtages enstemmigt: en mand som Robespierre stemmer for den. Selv Nationalforsamlingens yderste venstre, demokraterne, forstod på dette tidspunkt slet ikke organisationstanken. For dem bestod der kun to ting: individet og staten. Det viste sig senere, at de kunne gå ret vidt i statens indgriben i det økonomiske liv. Men for fagforeninger havde de slet ingen sans.

Loven af 1791 og dens efterfølger i Napoleons lovbog, der behandler enhver strejke som oprør, bestod til 1864. Den blev en af den franske revolutions solideste indretninger; den bestod under kejserdømmets og kongedømmets genindførelse, under juli-kongedømmet og under republikken af 1848 til langt ind i det andet kejserdømme. Ja, først den tredje franske republik anerkendte i 1884 fagforeningsretten, og først da socialdemokraten Millerand i 1899 blev minister, begyndte staten at begunstige fagforeningerne. Arbejderklassens historie i det 19 århundrede bliver for en stor del kampen mod den lov, der forbød dem at organisere sig.

Marat tog i 1791 tømrersvendene i forsvar, men hans protest mod loven af 14. juni var kun svag, han så nærmest i den en forholdsregel mod forsamlingsfrihed og gadetumulter og angreb den ud fra dette synspunkt uden at ane dens sociale rækkevidde. Den første arbejderkonflikt havde således vist sig i det nye »borgerlige« samfund. Et årstid efter rejser arbejdere sig åbent blod storborgerne. Revolutionen havde ikke givet negerslaverne i Frankrigs kolonier frihed. Den vovede det ikke af hensyn til industri og handel,

Men selv overfor de fri mulatter stillede man sig vaklende; i foråret 1791 fik de ligeret med de hvide, men et halvt år efter blev denne lov taget tilbage. Der udbrød et negeroprør på St. Domingo, de hvide og mulatterne lå i strid med hverandre, og dette gav negrene mod til at rejse sig mod deres herrer. Lignende oprør udbrød i andre kolonier. Her udgjorde borgerne overklassen, mulatterne middelstanden, negrene tredje stand eller underklassen. »menneskerettighederne« lod sig ikke - mente den lovgivende forsamling - uden videre overføre på disse fra de franske så vidt forskellige forhold.

Følgen af koloniopstanden blev imidlertid en sukkerkrise, der blev ret ubehagelig for den franske revolution. Sukkerpriserne steg stærkt, og der var desuden indenfor borgerskabet opstået en klasse, som hensynsløst drev spekulation med livsfornødenheder og andre varer. Paris' arbejdere led derunder og nu, i januar 1792, vender de sig ikke, som i oktober 1789, mod hoffet og gejstligheden. Nej, de vender sig mod de revolutionære storborgere, mod »den ny adel i sukker og kanel«. Arbejderne trængte ind hos flere købmænd og tvang dem til at sælge sukkeret til de gamle priser de henvendte sig ligeledes til byrådet og forlangte, at dette skulle overtage tre kirker, der var købt af rige borgere og brugtes til pakhuse, for at sælge de oplagrede varer til befolkningen til rimelige priser. Men de ny revolutionære myndigheder slog arbejderne ned.

Stakkels, dumme arbejdere, der ikke kunne få i deres hoved, at storborgerne nok måtte tage kirker og kirkegods fra præsterne uden erstatning, men at arbejderne ikke engang måtte få del i klikernes nye indhold mod en rimelig betaling! De havde jo set de andre »dele« og fik nu selv lyst til en part med.

Men de ny herrer forstod ikke spøg i dette kapitel. En kraftig »krigslov« var allerede udstedt for at dæmpe alle arbejderuroligheder. Og samme dag, som republikken vedtoges, foreslog selve Danton i Nationalkonventet, at »al privatejendom skulle stilles under nationens beskyttelse.« Ja den 25. februar 1793 vedtog Konventet dødsstraf for enhver, der blot foreslog »lov om jordfordeling eller nogen anden omvæltning af privatejendommen.« Det var efter denne lov, at Babeuf fire år senere henrettedes.

De store krige mellem Frankrig og det øvrige Europa var imidlertid udbrudt. Det herskende republikanske storborgerparti (girondinerne) havde udæsket dertil, under modstand fra det demokratiske småborgerpartis (jakobinernes) side. Girondinernes førere drømte, når de sang Marseillaisen, revolutionens fædrelandssang, om en frihedskrig, der skulle vælte alverdens troner og altre. I virkeligheden blev krigene kun det middel, hvormed den franske republik klarede sig ud af sin pengenød.

Revolutionen levede sine første tre år af kirkens gods og derpå et par år af den udvandrede adels ejendomme. Men sine sidste fire, fem år levede den af plyndringstogene til Belgien og Holland, Rhinprovinserne og Svejts, Italien og Spanien. Republikkens sejrrige generaler, med Napoleon Bonaparte i spidsen, væltede troner og altre og lensrettigheder, hvor de kom hen, og med det erobrede gods betaltes den franske stats kreditorer, kapitalisterne, for hvem revolutionsgildet var gjort.

Men endnu en gang måtte borgerskabet påkalde småborgernes og arbejdernes hjælp. Det var i tidsrummet fra 31. maj 1793 til 26. juli 1794. Thi det så et øjeblik truende ud - gejstligheden og adelen forenede sig til en modrevolution i det indre Frankrig, og ved grænserne rykkede de forenede europæiske konger frem. Da var det, at Robespierre og hans venner, jakobinerne, tog styret og frelste revolutionen ved bøddelens hjælp. Modrevolutionen blev knust. Statens pengevæsen bragt på fode og Europas hære drevet tilbage. Til denne uhyre kraftanstrengelse behøvedes den store, brede befolknings støtte, og der måtte til gengæld gøres den indrømmelser. Sansculotterne eller langbukserne, som småborgere og arbejdere kaldtes, fordi de gik med lange bukser, medens det højere borgerskab bar knæbenklæder, var ét års tid herrer i Paris og dermed i Frankrig. Revolutionen, der hidtil havde været storborgerlig liberal, blev småborgerlig-demokratisk. Den ny forfatning af 1793 hvilede på almindelig valgret. Der blev sat tvangspris på levnedsmidler, og der skaffedes underhold til soldaterne og til de fattige ved tvangslån hos de rige og ved tvangsopkøb hos proprietærerne. Der indførtes en indkomstskat med stigende skala, og Robespierres ven, Saint Just, forelagde en stor plan om almindelig, lovtvungen og gratis folkeundervisning. Ja, det vedtoges endogså, at en milliard af de inddragne godser skulle uddeles til fædrelandets forsvarere og en lignende sum anvendes til hjælp for de arbejdsløse. Men disse to beslutninger gennemførtes aldrig.

Da Robespierre, støttet af småborgere og arbejdere, havde frelst revolutionen mod indre og ydre fjender, blev han styrtet og henrettet. Det liberale borgerskab tog atter styret og satte sig til rette for mageligt at nyde frugterne af fem års revolutionært arbejde. Der indførtes i 1795 en ny forfatning med to-kammersystem, indirekte valg og valgbarhedscensus. Selskabssalene åbnedes igen, en ny borgerlig luksus udfoldede sig til gengæld for den gamle, der var forsvundet med hoffet og adelen, »den gyldne ungdom« tog rigelig oprejsning efter Robespierres spartanske dage. Mægtige formuer var skabt og skabtes daglig ved spekulation i de inddragne godsers salg, ved hærenes forsyning med levnedsmidler og våben og ved den rask opblomstrende industri. Borgerskabet ville have ro til at fordøje og fandt i Napoleon et brugbart redskab til at sikre Frankrigs nye herrer deres erobringer mod de tre fjender: 1) det gamle konge-, 2) kirke- og 3) lensvælde, det forenede Europa og den frembrydende arbejderbevægelse.

Babeuf og hans sammensværgelse.

I efteråret 1794 husede den franske republiks fængsler en broget skare af politiske fanger. Dér sad adskillige »forhenværende«, det vil sige rangspersoner fra det gamle regimentes tid, og dér sad nye »aristokrater«, det vil sige republikanere, som mistænktes for lunkenhed. Men efter Robespierres fald svandt tallet på denne slags fanger dag for dag, og deres pladser optoges af ærlige republikanere og fuldtro demokrater.

Her mødtes blandt andre to gamle venner og landsmænd: Napoleon Bonaparte og Philippe Buonarroti. De var italienere af fødsel og havde nogle år i forvejen været sloffer på Korsika, i hvis frihedsrejsning de deltog, den ene som løjtnant, den anden som journalist. Buonarroti var født i Pisa i 1760 og nedstammede fra Michel Angelo. Han var matematiker og musiker, men hans sydlandske blod, hans lyst til eventyr og århundredets nye, stærke tanker lod ham ingen ro ved regnetavle og nodestol. Han var en konspirator, en sammensværgelsens mand, fra sit 17ne til sit 77ne år. Da den franske revolution udbrød i 1789, hejste han oprørsfanen på Korsika og traf kort efter Napoleon, med hvem han en tid delte kammer og seng. Da den franske revolution nåede sin højde, drog de begge til Paris og sluttede sig til jakobinerne - Napoleon af beregning, Buonarroti af begejstring. Napoleon blev Konventets general og slog med glæde de kongeligsindedes opstande ned: Rent bord, tænkte han, des bedre plads bliver der for mig! Buonarroti fik af Konventet ærestitlen »fransk borger«. Efter Robespierres fald måtte både Napoleon og Buonarroti vandre i fængsel og fik her god lejlighed til at tænke på fortid og fremtid.

Napoleon havde fået sin karriere afbrudt og tænkte kun på, hvorledes han atter kunne komme frem. Han blev snart sat på fri fod og gik en tid omkring i Paris som en anden langbuks, fattig og mismodig. Men han vogtede sig vel for at deltage i den opstand, jakobinerne vovede i foråret 1795. Thi nu var jakobinerne de svageste. Opstanden blev slået ned og nye skarer af demokrater kastede i fængsel. Men i efteråret 1795 udbrød der et kongeligsindet oprør. Napoleon tilbød republikken sin tjeneste og knuste med kardætsker de kongeligsindedes sidste forsøg på at genoprette det gamle regimente. Fra nu af var hans løbebane åben.

Buonarroti fulgte fra sit fængsel med levende deltagelse Napoleons held og håbede på den demokratiske republiks sejr. Han stiftede en sammensværgelse, hvis formål var genindførelsen af den gamle grundlov som middel til at skabe en ægte folkelig samfundsordning, hvor forskellen mellem rig og fattig skulle udslettes. Buonarroti stod på springet til socialisme. I februar 1795 fængsledes en mand, der skulle hjælpe ham til at gøre dette spring og give sammensværgelsen dens navn og præg. Det var Gracchus Babeuf.

Babeuf var døbt Francois Noël, men kaldte sig Cajus Gracchus, fordi han fra sin ungdom sværmede for de stolte folketribuner i det gamle Rom, der ville afskaffe fattigdommen ved at fordele statens jord til folket. Han var født i St. Quentin den 23. november 1760 og var et fattigmands barn. Alle den franske revolutions førere - efter grev Mirabeau og abbed Sieyés - var udgået af den velhavende borgerstand, lige til de yderligstgående radikale: Marat, Danton og Robespierre. Babeuf var derimod en proletar, hvis barndom og første ungdom tilbragtes under nød og savn og hårdt arbejde. En snes år gammel blev han tjener på et adeligt gods og fik her grundig lejlighed til at iagttage forskellen mellem godsejernes dagdriverliv og bøndernes trælleliv. Men tjenerlivet blev ham utåleligt, han brugte sine nætter til at læse og uddanne sig, og det lykkedes ham at få et lille embede som jordebogsassistent i byen Roye.

Her lærte han lenssystemet at kende til bunds, han indså, at de lenspapirer og skøder og fæstebreve, der gik igennem hans hænder, stammede fra vold og uretfærdighed. Og han gav sig til at læse sit lands store filosofer, særligt Rousseau. Hvilket indtryk gjorde ikke dennes »tale om uligheden« på ham, navnlig de linier, der senere er blevet så berømte, men dengang var lidet påagtede: »Den første, der indhegnede et stykke jord og sagde: dette tilhører mig! - var den sande stifter af det borgerlige samfund. Hvor mange forbrydelser, krige, mord, hvor megen rædsel og elendighed ville der ikke være sparet menneskeslægten, hvis en havde revet mærkepælen op og kastet skelgrøfterne til og havde tilråbt sine medmennesker: »Tag jer i agt for at høre på denne bedrager. I er fortabt, hvis i glemmer, at frugterne tilhører alle, men jorden ingen!«

Babeuf læste Mably, der erklærede privatejendomsretten for kilden til alle ulykker og forbandelser, og han fordybede sig i Morellys »Naturens lovbog«, der priste ejendomsfællesskab. Han søgte tilbage til Meslier, den mærkelige præst, der et århundrede tidligere havde sønderlemmet religion og privatejendom. Voltaire havde udgivet den første del af hans bog, angrebet på religionen, men vel vogtet sig for at udgive den anden: angrebet på ejendomsretten. Det var denne del, der fængslede Babeufs sind. Før Meslier havde italieneren Campanella og englænderen Thomas More udkastet skitser til en fremtidsstat, hvis formål var alle menneskers lykke, ja oldtidens største tænker, Platon, havde tegnet billedet af en stat med fælles ejendom og fælles undervisning.

Babeufs hjerte bankede af glæde, når han fordybede sig i disse store tanker. Men han ville ikke lade det blive ved bøger og fremtidsbilleder, han ville have ligheden ført ud i livet og lighedsstaten oprettet ad politisk vej. Altså ingen menighedsdannelse, intet kommunistisk koloniforsøg, nej folket skulle rejse sig og sprænge sit tusindårige åg, skrive sig en forfatning efter sit eget hoved og indrette samfundslivet efter sit hjertes trang. Det er dette, der gør Babeuf til den første socialist i nutidsforstand, dette og så én ting til. Mably og flere af de andre forfattere, som Babeuf læste, var i virkeligheden bagstrævere, for så vidt de tænkte sig samfundet ført tilbage til en slags paradisisk uskyldstilstand. Det var landsbyidyllen og hyrdelivet, der foresvævede dem som lykken. Alle Rousseaus drømme kredsede om at vende tilbage til naturen. Babeuf ville ikke blot have jorden, men også industrien gjort til fælleseje, han tænkte sig det bestående Frankrig udviklet til en socialistisk stat, det ny samfund født af det gamle, ganske vist med den politiske revolution som hårdhændet fødselshjælper. Han var ikke den sociale udviklings mand og kunne ikke være det, men han var den første politiske socialist.

Som jordebogsassistent i Roye kom Babeuf i brevveksling med sekretæren for det Kgl. Videnskabelige Akademi i Arras. Der blev tale om at rette spørgsmål til akademiet til besvarelse i dets næste årsprogram, og Babeuf stillede da - i et brev af 31. marts 1787, to år før revolutionen - følgende betegnende spørgsmål: »Hvorledes ville, med den nuværende indsigt i natur og videnskab, et folks tilstand være beskaffen, når den indrettedes således, at der herskede fuldkommen lighed blandt alle medlemmer, og disse havde både jorden til fælleseje og var fælles om industriens frembringelser af enhver art? Var et sådant samfund hjemlet ved naturloven? Kunne et sådant samfund bestå, og fandtes der midler til en fuldkommen lige fordeling?«

Det var sådanne tanker, der beskæftigede Babeuf, da revolutionen udbrød. Som en ung hingst, der mærker hoppen nærme sig, spilede han næseborene op: kom nu det store øjeblik, som han havde håbet og drømt om dag og nat? Han deltog i sin hjemstavns bondeoprør, hjalp bønderne med at finde de gamle papirer, der trælbandt dem, og lavede et lystigt bål af dem på Royes torv. Så ilede han til Paris og kom tidsnok til at se Bastillens fald. Men den grusomhed, den sejrende borgerstand udøvede, smertede ham:. Hvorfor ikke nøjes med at sløjfe de gamle fængsler og brænde de gamle slavekontrakter, hvorfor ikke skåne menneskene og således forberede det ny broderskabets samfund !

I et par år levede Babeuf som forfatter og journalist og fik i 1792 et lille embede som forvalter og arkivar ude i provinsen. Han blev her af en gammel kongelig embedsmand anklaget for dokumentforfalskning og dømt til 20 års tugthus, men han var da allerede flygtet til Paris, hvor han indankede sin sag for Konventet, og fik den henvist til en anden domstol og blev frikendt. Ikke desto mindre er denne sag ligetil vore dage blevet benyttet til at kaste smuds på Babeufs navn. Han var jo den første socialist!

Babeuf så med smerte rædselsherredømmet udfolde sig og glædede sig over Robespierres fald. Robespierre havde i religiøs fanatisme slået de republikanske fritænkere ned, der ikke ville bøje sig for den ny tilbedelse af det højeste væsen. Disse fritænkere blev heller ikke alle stående ved borgerskabets opfattelse af ejendomsretten. Babeuf måtte da have sin sympati hos dette revolutionens yderste venstre, og han så en retfærdig gengældelse i Robespierres fald: i samme øjeblik som Robespierre vendte sin magt imod dem, der stod endnu længere til venstre end han selv, faldt han for dem, der stod til højre for ham. Men Babeuf ønskede, at revolutionen måtte løbe linen ud - længst ude så han sine egne tanker virkeliggøres.

Skuffelsen blev grusom, og hans harme overvældende, da de moderate tog magten efter Robespierres henrettelse. Fra maj 1789 til juli 1794 var revolutionen stadig blevet radikalere, - havde den da nu nået sin højde, ville floden nu ebbe ud? Babeuf angreb i sit blad »Pressefriheden«, de ny magthavere i voldsomme ord, så voldsomme, at der den 13. oktober 1794 udstedtes en arrestordre mod ham. Det lykkedes ham at holde sig skjult det meste af vinteren og fortsætte sit blad under det ny navn »Folketribunen«. Men den 12. februar 1795 blev han opdaget og først kastet i Plessis-fængslet, hvor Buonarroti allerede sad, derpå ført til sin hjemstavn og indespærret i fængslet i Arras. Her lærte han husar kaptajn Germain, en trofast republikaner, at kende, og førte med ham og andre åndsbeslægtede medfanger en hemmelig brevveksel. Under denne udformedes Babeufs lære.

Enhver, der havde øjne at se med, kunne i sommeren 1795 se, at den store revolution havde bragt et nyt samfundslag til magten, men ikke det underste og bredeste! Tredjestand havde vist sig ikke at være ét med folket. Jo mere rigdommen tiltog blandt de ny magthavere, desto større blev elendigheden i de dybeste lag af samfundet. Den økonomiske opgangstid var foreløbig forbi, den kapitalistiske produktionsmåde med dens veksel af gode og dårlige tider begyndte så småt at lade sig mærke. Krigene fordyrede livsfornødenhederne i en forfærdelig grad. »Jeg ser,« skrev Babeuf i juli 1795 til sin medfange Germain, »jeg ser næsten alle dem, som spinder hørren og væver ulden og garver læderet, gå uden linned, sko og ordentligt tøj. Et lille mindretal bestiller ingenting, men lever højt. Det gamle komplot af en enkelt del mod det store hele gentager sig i nye former. Hvorfor skal de, som udfører det frembringende arbejde, have uendeligt mindre udbytte deraf end f.eks. købmændene, der kun besørger fordelingen? Fordi spekulanter og forretningsmænd holder sammen indbyrdes og sørger for stadig at have de virkelige frembringere til rådighed. De er da i stand til at sige til dem: arbejd meget og spis lidt, ellers får du slet ikke noget arbejde og slet ingenting at spise.«

Da de ny magthavere havde slået jakobinerne ned i maj, og da de i august havde gennemført den moderate forfatning, viste de sig højhjertede og håbede derigennem på fred og ro: de udstedte en straffefrihedslov, og Babeuf blev sat på fri fod den 12. september. Sammen med Germain drog han til Paris og traf her Buonarroti, der ligeledes var løsladt, samt nogle andre ligesindede ved navn Darthé, Silvain Maréchal og flere. Men de tænkte på alt andet end fred og ro. Babeuf lod »Folketribunen« udgå påny. Gennem den bekæmpede han forfatningen af 1795 og forkyndte sin ny lære om almindelig lighed.

I oktober dannede Babeuf og hans venner en politisk forening, der snart fik stor tilgang. Medlemmerne samledes først i en gammel klosterhave på den sydlige Seine-bred, nærved Pantheon, derpå i en klosterkælder sammesteds. De fik navnet »Pantheon selskabet«. Det var en næsten offentlig forening, der ikke blot talte tilhængere af Babeuf i snævrere forstand, men også mange jakobinere og andre republikanere, som ville have den demokratiske forfatning genindført. Foreningen drøftede dagens politik og Babeufs' ny lære. Den indsendte adresser til direktoriet og krævede bl.a. Konventets beslutninger om fordeling af en milliard af statsgodserne til de fattige gennemført. Men direktoriet havde andet at bruge de inddragne godser til: først og fremmest skulle statens kreditorer betales. Det var revolutionens livsbetingelse.

Langt dristigere end Pantheon selskabet var Babeuf selv i sin »Folketribun«. Der blev påny udstedt arrestordre imod ham, men da politiet ville gribe ham, lykkedes det ham at rive sig løs og flygte. Politiet forfulgte ham ned ad gaden og råbte: »Stop tyven!« To arbejdsmænd standsede ham, men aldrig så snart hørte de hans navn, før de lod ham løbe: så afholdt var navnet Babeuf allerede iblandt Paris' arbejdere. Han fandt først ly hos Darthé i et Himmelfartskloster og flyttede derpå omkring fra ven til ven - snart boede han på kvisten hos en skrædder, snart i kælderen hos en skomager, stadig ivrigt optaget af sit blads redaktion. Hans hustru hjalp til med at uddele bladet; en dag blev hun kendt og arresteret, men lod sig ikke bevæge til at røbe sin mands smuthuller. Denne arrestation fremkaldte levende harme i Pantheon selskabet, og dettes medlemmer sluttede sig nærmere og nærmere til Babeufs lære. En dag oplæste Darthé i foreningen et nummer af »Folketribunen«, og direktoriet fik nys herom gennem Bonaparte - med hvem Buonarroti i sin tillidsfuldhed flere gange havde talt om politik - og den 29. februar 1796 lukkede Bonaparte Pantheon selskabet, og jog medlemmerne fra hverandre og drejede selv nøglen om til mødesalen.

Det var en forfærdelig skuffelse for Buonarroti. Han skriver en menneskealder derefter, i 1828: »Bonaparte kunne ved sin sjældne energi og ved sin militære begavelse være blevet den franske friheds genopretter. Han holdt Europas lykke i sine hænder, men han blev dets svøbe.« Men den dag, Bonaparte røbede og selv opløste Pantheon selskabet, lagde han grunden til sit kejserdømme. Han viste det herskende borgerskab, at han var rede til at værne dets interesser, såvel nedadtil som opad og udadtil. Han var manden, som den sejrrige borgerrevolution havde brug for til at befæste den ny samfundsorden. - en måned efter Pantheon selskabets opløsning begyndte Napoleon det italienske felttog. Og da der atter var gået en måned, blev Buonarroti slæbt i fængsel påny. Så forskellige blev de to gamle sengekammeraters veje, - militaristens og socialistens!

Pantheon selskabets opløsning knækkede ikke Babeufs og hans venners mod. I de første dage af marts 1796 stiftede de »Ligheds-sammensværgelsen «. Et »hemmeligt velfærdsudvalg« dannede sig, bestående af Babeuf, Buonarroti, Darthé, Antonelle, Debon, Félix Lepeletier og Silvain Maréchal. Tiden syntes moden. Det var marts, germinal eller spiremåneden, som den kaldtes i revolutionskalenderen. Der var forår i luften, der var grøde i jorden, og det gærede i Paris' befolkning. Nogen egentlig arbejderklasse, skarpt skilt fra borgerskabet, med en klar samfundsopfattelse og et bevidst mål, fandtes vel ikke endnu. Men de syv revolutionsår havde frembragt en drivhusvarme, hvori det ny spirede frem med næsten overnaturlig hast. Hvad havde de ikke gennemlevet, de unge mænd fra 89! Frankrig vendt op og ned, nabostaterne ligeså. Kongedømmet knust. Konge og dronning henrettet. Adelen afskaffet, kirkens herrer gjort til republikkens tjenere eller afskedigede! De havde set revolutionen udvikle sig fra Mirabeau til Robespierre, hvorfor skulle den da ikke kunne tage skridtet fra Robespierre til Babeuf? - ak, mellem Mirabeau og Robespierre lå der kun fire år, men imellem Robespierres og Babeufs tanker et århundrede! Robespierre afsluttede en århundredlang udvikling, borgerskabets vækst og modning; med Babeuf begyndte en ny samfundsklasses historie.

Babeuf og hans venner tænkte ikke på at gennemføre deres lære med ét slag. De ville gribe magten og ved reform efter reform omdanne samfundet. Ligesom jakobinerne anså de staten for almægtig. Den havde jo været det i borgerskabets hånd, hvorfor skulle den ikke blive det også i deres? Ingen af babouvisterne - som Babeufs tilhængere kaldtes - tænkte blot et øjeblik på at stifte fagforeninger. De omtaler ikke med et ord forbuddet mod disse af 1791, lige så lidt som det radikale demokrati havde gjort mindste skridt til dets afskaffelse i 1793-94, da det dog i virkeligheden var Paris' arbejdere og småborgere, der styrede staten. Og selv om babouvisterne kunne have tænkt sig fagforeningsvejen som mulig og nyttig, ville den have forekommet dem utålelig lang i sammenligning med den korte og lige vej, statsvejen, som revolutionen havde givet anvisning på.

Babouvisterne samlede i marts, april og maj 1796 henved 17,000 tilhængere. Men af dem var næppe mere end et par tusinde egentlige arbejdere udefra forstæderne; kernen af de 17,000 var parisiske småborgere, og til dem kom adskillige tusinde aftjente soldater og officerer samt afskedigede embedsmænd fra revolutionens tidligere trin. Endog også et par generaler fra Konventets tid deltog i sammensværgelsen, flere rigsdagsmænd fra de tidligere Nationalforsamlinger, fhv. byrådsmedlemmer osv.. Sammensværgelsen forgrenede sig langt ud i provinserne og vandt særlig tilslutning i Lyon, hvor eksborgmesteren Bertrand blev det hemmelige velfærdsudvalgs tillidsmand. De sammensvorne søgte ivrigt forbindelse i politiet og i hæren, særlig i de tropper, der lå i lejr ved Grenelle udenfor Paris. På en kafé ved de kinesiske bade, hvor demokraterne holdt til, traf Darthé en kaptajn fra Grenelle-lejren, Georges Grisel, der erklærede sig for oprigtig lighedsmand; han blev optaget i sammensværgelsen og fik sæde i dens velfærdsudvalg sammen med jakobiner generalen Rossignol.

Velfærdsudvalget udarbejdede på sine hemmelige møder en række love og forordninger, der skulle sættes i kraft, så snart ligheds-revolutionen havde sejret. Deres formål var at »overdrage jorden til folket, arbejdets ordning til loven, produktion, omsætning og fordeling til samfundet.« Midt i marts udstedtes et program - »Uddrag af Babeufs lære« - der lød som følger: 1) Naturen har givet hvert menneske lige ret til at nyde livets goder. 2) Det er samfundets formål at værne denne lighed, der i naturtilstanden så ofte krænkes af den stærke og onde, samt ved samarbejde at øge summen af de fælles livsgoder. 3) Naturen har pålagt enhver pligt til at arbejde; ingen har uden brøde kunnet unddrage sig denne pligt. 4) Arbejde og nydelse skal være fælles. 5) Det er undertrykkelse, når den ene udslides af arbejde og savner alt, medens den anden svømmer i overflod uden at bestille noget. 6) Ingen har uden brøde kunnet tilegne sig alene jordens og industriens frembringelser. 7) I et sandt samfund gives der hverken rige eller fattige. 8) De rige, der ikke vil give afkald på deres overhod til fordel for de nødlidende, er folkets fjender. 9) Ingen har ret til i kraft af sin rigdom at berøve næsten den undervisning, der er nødvendig for hans lykke; undervisningen bør være fælles. 10) Revolutionens formål er at afskaffe uligheden og skabe almindelig lykke. 11) Revolutionen er ikke endt, thi de rige opsuger alle livsgoder og er de ene herskende, medens de fattige arbejder som slaver, hentæres i elendighed og intet betyder i staten. 12) Forfatningen af 1793 er de franskes sande grundlov, thi den er vedtaget fredeligt af folket.

Dette program blev uddelt i titusindvis og gjorde stærkt indtryk på befolkningen. Et »Opråb til det franske folk« fremstillede sammensværgelsens midler og mål, men det skulle først offentliggøres på revolutionens dag. Det hed her: »Vi vil leve og dø lige, som vi er født lige. Lighed eller døden! Den franske revolution er kun forløberen for en anden og større revolution, som skal blive den sidste.« - I løbet af april tiltog gæringen i Paris. Politiet og flere bataljoner syntes vundne for opstanden. Regeringen traf forskellige forholdsregler og forlagde bl.a. to bataljoner fra Paris til omegnen.

De nægtede først at lystre, men blev taget med det gode og faldt til føje. Velfærdsudvalget udsendte det ene opråb efter det andet. I de hemmelige møder var spændingen steget til det højeste - hvornår skulle man slå løs? Det gjaldt om at benytte det gunstige øjeblik, men det gjaldt også om at være velforberedt. I de sidste dage af april udarbejdede man »oprørsakten«. Den gav Paris' befolkning nøjagtige forskrifter for dens optræden: i hver bydel skulle man flokkes om en mand, der stod på et nærmere betegnet sted, og bar et skilt med ordene: »Forfatningen af 1793 - Lighed - Frihed - Fælles lykke«

Den 8. maj holdt de sammensvorne møde: hele velfærdsudvalget var tilstede sammen med Rossignol, Grisel og tre andre militærpersoner. Rollerne fordeltes, de militære deltagere i sammensværgelsen fik hver deres bataljoner tildelt, som de skulle kalde under våben. Mødet fandt sted hos en mand, der hed Droult, og varede fra kl. 20.30 om aftenen til kl. 22.45. Nogle minutter efter at mødet var hævet, bankede det på døren: en politiofficer stod udenfor, ledsaget af soldater. Men kun Droult og Darthé var blevet tilbage, og politiofficeren, der ikke fandt, hvad han havde ventet, gik sin vej uden at arrestere dem.

De sammensvorne var advaret, det gjaldt om at handle rask. Natten mellem den 9 og 10 maj sad Babeuf og Buonarroti hos en skrædder og udarbejdede de sidste opråb. Hos en anden ven sad de øvrige medlemmer af velfærdsudvalget, Darthé, Germain osv. og fastslog dagen for den planlagte revolution. Da trængte i den tidlige morgen politi og soldater ind begge steder og arresterede de sammensvorne. Kaptajn Grisel havde forrådt dem.

Babeuf og hans venner holdtes et fjerdingår i varetægt i Tempeltårnet. De skulle efter loven stilles for en edsvorneret i Paris, men regeringen frygtede for en offentlig proces midt i hovedstaden og stolede heller ikke på de parisiske edsvorne. Processen kunne let bringe ting for dagen, der var ret ubehagelige for de styrende. Kaptajn Grisels rolle var såre uhyggelig, og en af selve direktoriets mænd, Barras, havde haft forbindelse med nogle af de sammensvorne, - ja, han havde den 9. maj, dagen før deres fængsling, haft en lang samtale med Germain. Havde modet svigtet ham i sidste øjeblik, måske som følge af Grisels forræderi? Eller havde Barras blot fulgt sammensværgelsen med vågent øje og brugt Grisel som lokkespion?

Ved en blanding af lovtrækkeri og lovbrud fik man de anklagede unddraget Edsvorneretten i Paris. Der blev nedsat en ekstra-ret i Vendôme, hvortil de henvistes. Deres tal var 65, men nogle af dem var undkomne ved flugt. Den 27 august førtes de anklagede ud af Tempeltårnet. De anbragtes i bure med jerngitre og kørtes på åbne vogne ud af Paris, eskorterede af flere tusind soldater. Deres hustruer og børn fulgte dem på vej under hulken og tilviftede dem et sidste farvel.

I Vendôme blev de anklagede modtagne med velvilje af befolkningen. Det blev derfor forbudt at nærme sig fængslet i flere hundrede alens afstand. Men om aftenen samledes byens folk ofte på en lille høj, et stykke vej fra fængslet, for herfra at høre fangerne synge deres revolutionære sange. Medens de sang, aftalte de et flugtforsøg, men det mislykkedes.

Der gik lang tid, inden ekstra-retten blev nedsat. De anklagede havde lov til at udskyde 30 af dommerne, men det betød ikke meget, for de kendte kun få af dem. Deres sagfører, Réal, var en af tidens største advokater, han havde let ved at påvise forræderen Grisels usselhed og upålidelighed, og han søgte at gøre hele sammensværgelsen til intet. Men de anklagede var politikere, og de vilde ikke fragå deres politiske opfattelse. Babeuf forkyndte åbent sin lighedslære og sin afsky for republikkens magthavere. Det var hans sidste talerstol, han ville endnu engang før sin død slå til lyd for de store tanker, som han vidste skulle og måtte blive menneskehedens. Men hvornår? - »Dersom i dømmer os,« sagde han i en af sine sidste forsvarstaler, »så dømmer i de sidste ærlige republikanere i Frankrig. Jeg ser kongedømmet med al dets skændsel vende tilbage åh, mine børn!« - og han fik tårer i øjnene - »Jeg har kun én ting at efterlade eder, min kærlighed til friheden, men hvis i arvede den efter mig, ville i få det alt for sørgeligt. I må leve som slaver, når jeg er død, det er den eneste tanke, der i dette øjeblik sønderriver mit hjerte. Jeg burde sige eder, hvorledes i bedst kunne tåle lænkerne, men jeg føler, at jeg ikke er i stand dertil. For mig selv kan jeg ikke ønske noget bedre end døden. Leve fri eller dø! - det var vort valgsprog, og jeg svøber mig gerne i en heltemodig døds evige søvn.«

Den 26 maj 1797 var retsforhandlingerne afsluttede, og dommerne trak sig tilbage for at rådslå. Det varede hele eftermiddagen, aftenen og det meste af natten. I det tidlige morgenskær, klokken halvfem, meldte trommeslag, at dommen var afsagt. De anklagede kaldtes ind i salen og satte sig på de opadskrånende bænke i baggrunden. Forsvareren, advokat Réal, sad imellem Babeuf og Darthé. Babeufs og Buonarrotis hustruer var tilstede. Retsformanden oplæste dommen med bevæget røst - af de 65 anklagede frikendes de 56, syv dømmes til deportation og to dømmes til døden: Babeuf og Darthé.

I samme øjeblik hørtes der en støj fra de anklagedes bænk: et par knive eller lignende faldt klirrende på gulvet, Darthé segnede bag over, og Babeuf lænede sig op mod Réals skulder. De to dødsdømte havde forsøgt at berøve guillotinen dens bytte ved selv at give sig døden. Men våbnene var ikke pålidelige. Babeuf havde lavet en slags dolk af de jerntråde, der fandtes på hans lysestage, og som brugtes til at hæve lyset, efterhånden som det brændte ned. Han havde hvæsset jerntråden på stengulvet i sin celle. Dolken var trængt ind i nærheden af hjertet, men brækket over her og blevet siddende. Blødende førtes han og Darthé, hvis kniv også havde svigtet, til deres celler, og om aftenen slæbtes de til skafottet, hvor deres hoveder faldt. Ligene blev smidt i rakkerkulen, men egnens folk samlede dem op og begravede dem.

Inden Babeuf blødende bæres ud af retssalen, bad han Buonarroti nedskrive deres historie. Til sin hustru havde han efterladt et rørende brev, hvori han sender tusinde kys til hende og deres tre børn: Emil, Camille og Cajus. »Sig til Emil og Camille,« skriver han, »og sig til Cajus, når han bliver stor nok til at forstå det, at deres fader var en retskaffen mand og en brav republikaner, der måtte dø, fordi han elskede folket.« De tre børn blev adopterede af Babeufs venner, og det fortælles om Emil, at han som voksen på en af sine rejser - han var handelsrejsende for en boghandler - traf forræderen Grisel. Han udfordrede uslingen - kæmpede med ham og dræbte ham.

Af de syv, der dømtes til deportation, var to undslupne ved fængslingen. De fem andre, deriblandt Buonarroti og Germain, førtes til Cherbourg, hvorfra de skulle være sendt til Guyana. Det ville omtrent have været det samme som døden. Men formodentlig har det været for kostbart, thi de blev siddende i Cherbourg nogle år og senere ført til det østlige Frankrig, hvor de blot stilledes under politiopsyn. Denne mildhed tilskrives Bonaparte, der på denne måde mindedes sit gamle venskab med Buonarroti. I 1806 flygtede Buonarroti til Genf, i 1815, da den europæiske reaktion havde besejret Napoleon, måtte han flygte til Bryssel; i 1830 vendte han tilbage til Frankrig, og blev her, trods sin høje alder, sjælen i en mængde socialistiske foreninger. Han var fakkelbæreren, som forplantede Babeufs lære til det unge Frankrig; han øvede stor indflydelse på Blanqui. Han vedligeholdt hele sit liv forbindelse med Frankrigs og Italiens revolutionære og var stifteren af »Kulsviernes« bevægelse. I 1837 døde han i Paris, 77 år gammel.

Babeufs sammensværgelse i 1796 blev ouverturen til det 19 århundredes sociale drama. Oprørsforsøget måtte være mislykkedes, selvom Grisel ikke havde forrådt det. Arbejderstanden havde endnu ikke løsrevet sig af tredjestands skød. Bevægelsen i 1796 var som et fosterspring i moders liv. Men socialismens tanker var sat ind i verden, om end ufuldbårne. De havde fået deres førte blodvidner. Arbejderne havde set til, interesserede, grebne, medlidende. Der var kommet blod mellem de to lag af tredjestand: bourgeoisiet og proletariatet. Babeufs korte sørgespil i den store revolutions senhøst skabte en revolutionær socialistisk tradition, der forberedte og lettede arbejderstandens selvstændige rejsning, da dens historiske time slog.

Samfundet under Napoleon og genindsættelsen.

Efter Babeufs død syntes det, som om socialismens idé var udslukt i Frankrig. Det forskrækkede borgerskab havde i general Bonaparte fundet manden efter deres hjerte - den mand, der kunne sikre den ny ejendomsfordeling og frelse samfundet mod ydre og indre fjender. Og Bonaparte - den forhenværende jakobiner - greb med begge hænder den længe attråede lejlighed til at hæfte magtens purpur om sine skuldre. Ved statskuppet af d. 9 november 1799 omstyrtede han direktoriet i spidsen for sine blindt hengivne soldater og opkastede sig til enevældig førstekonsul. Han omgav sig dels med forhenværende revolutionsmænd, gamle kongemordere, dels med tidligere tilhængere af kongedømmet, alle villige redskaber til at udslette modsætningen imellem den gamle og den ny tingenes orden.

Han var i virkeligheden selv kun et redskab til at befæste borgerstandens - bourgeoisiets - magt. Revolutionen havde bortryddet hindringerne, kappet de generende hoveder af. Napoleons militære diktatur tjente til at opelske de nye betingelser, hvorunder den fri konkurrence kunne udfolde sig, og de udstykkede grundejendomme kunne udbyttes. Han organiserede landets borgerlige styrelse; han skaffede albuerum for den opkommende industri, som var sluppen løs af de gamle lavslænker, han skærpede revolutionens forbud mod fagforeninger, og udenfor Frankrigs grænser fejede han bort, hvad der stod i vejen fra de gamle lenssamfund, for at skabe Frankrig tidssvarende omgivelser på fastlandet.

Kapitalismen, der var begyndt som revolution, fik af Napoleon påtrykt lovens og autoritetens stempel og søgte hurtigst muligt at glemme sin revolutionære fortid. Den forsonede sig ydmygt og fromt med kirken, hvis ejendomme den havde røvet. I 1802 sluttede Napoleon overenskomst med paven om den katolske kirkes genindførelse i Frankrig. Han mødte i den anledning til en højtidelig gudstjeneste, under hvilken hans generaler, som stod bagved ham, havde svært véd at holde sig alvorlige. Revolutionen modtog himlens velsignelse! Det var en komedie, der opførtes for at styrke det ny samfunds autoritet indad og udadtil. Religionen var efter Napoleons anskuelse et middel til at opretholde ordenen. Præsterne var en slags politibetjente. I virkeligheden lå der rent økonomiske interesser til grund. Besidderne af de gamle kirkegodser følte sig ikke trygge for deres ejendom, så længe kirken ikke havde givet afkald på sin gamle ret. Dette skete nu ved overenskomsten med paven; i stedet for at få sine godser tilbage kom gejstligheden på fast løn. Den franske stat gjorde en udmærket forretning, præsterne genvandt deres indflydelse, og dermed var begge parter tilfredse. Officielt var paven atter den »hellige fader«, selvom Napoleon privat kaldte ham »den gamle ræv«.

Også med det gamle aristokrati søgte Napoleon på borgerstandens vegne at udsone sig. Det tillodes de udvandrede adelsmænd, som ikke havde båret våben mod fædrelandet, at vende tilbage, og 40,000 familier benyttede sig af tilladelsen. De forhenværende godsejere fik naturligvis ikke deres jorder igen af de nye besiddere, men Napoleon søgte på andre måder at stille skumlerne tilfreds. Dét borgerlige samfund indrettede sig lidt efter lidt i overensstemmelse med de gamle former, og i 1804 lod Napoleon sig af paven salve til kejser. Han gabede højlydt under ceremonien. Nogle år efter stiftede han en ny adel, hoffet var genoprettet, et hof, som i overdådighed kappedes med det gamle regimentes, men hvis pragt var tung, stiv, tavs og trykkende.

Bourgeoisiet fandt sig i Napoleons enevælde, så længe den tjente dets interesser. Handelens og industriens herrer berigede sig i stilhed under militærmagtens beskyttelse. Napoleon arbejdede for dem ved sine dumdristige erobringstogt. Han indhyllede Europa i krudtrøg og bloddamp, han opkastede sig til herre over 70,000 kvadratmile land og 60 millioner mennesker. Frankrig genlød ustandseligt af trommehvirvler fra tropper, der drog afsted, og tropper, der kom hjem med sejr og bytte. Napoleons rastløse krigspolitik forhindrede arbejderstanden i at komme til bevidsthed om sin stilling; hæren opslugte alt og virkede tildels som en afløbskanal for arbejdsløshed og misfornøjelse. I hæren var jo revolutionens demokratiske lighedsgrundsætning i det mindste tilsyneladende gennemført. Enhver menig soldat gik »med marskalstaven i tornystret,« han kunne uden hensyn til stand og fødsel stige til de højeste stillinger. Napoleon uddelte hertugdømmer og kongeriger til sine gamle underofficerer fra revolutionsarméen: Murat, søn af en gæstgiver, blev konge af Neapel; Bernadotte, søn af en prokurator, blev konge af Sverige; Ney, søn af en bødker, udnævntes til hertug, osv.. At blive forfremmet eller dekoreret af kejseren personlig på valpladsen var genstand for alle bondesønners ærgerrighed.

Størsteparten af Frankrigs yngre mandlige befolkning stod under fanerne eller måtte gøre gendarm og polititjeneste. Der sporedes jo nok en dump knurren over de trykkende skatter og den uhyre rekrutudskrivning, som opsnappede alle våbenføre mænd. Krigsbegejstringen var ingenlunde udelt og almindelig; der deserterede til stadighed soldater; der var hundredtusinder som rømte, forfulgtes og blev drevne ind i geledderne igen. »Frankrig lignede en stor arrest, hvor den ene passede på den anden, og den ene søgte at undslippe den anden.« Men misfornøjelsen kom ikke til åbent udbrud. Folket som helhed var faldet til ro ovenpå sin revolutionære begejstring, der kun havde medført skuffelser; det fandt sig i den stærke hånds tvang, som satte politilove mod forenings- og forsamlingsfrihed i stedet for menneskerettigheder. Folkets deltagelse i landets styrelse bestod i at råbe »Leve kejseren!« når sejrherren fra Austerlitz og Jena drog gennem Paris. Det franske folk levede kun for »æren«, - så dyrt det end måtte betale den - det var mere optaget af hærens bevægelser, af Englands og Ruslands planer, end af sociale forbedringer. Det lod sig trælbinde, fordi dets tænke og handlekraft var lammet, fordi det trængte til en styrende vilje, og fordi det til syvende og sidst i Napoleon hilste lovgiveren, som havde bekræftet revolutionen og bandlyst fortiden.

For så vidt er Frankrigs sociale historie under Napoleon kun lidet interessant. Men det er i denne periode, at den franske storindustri begynder at udvikle sig på grundlag af landets blomstrende agerbrug og koloniernes udvidelse. I England var storindustrien og kapitalismen først brudt igennem; Frankrig vogtede med skinsyge på sin mægtige medbejler, og krigen med England førtes hovedsagelig som en toldkrig: Napoleon spærrede fastlandets havne for den engelske handel. I drivhusvarmen af denne kunstige beskyttelse skød den franske industri rask i vejret. Maskinvæsnet var ganske vist langtfra så udviklet som i England, men franske opfindere kappedes med engelske. Allerede fra 1798 havde der i Frankrig, før noget andet sted, været afholdt industriudstillinger. Mekanikeren Vaucanson havde ca. 1750 konstrueret en maskinvæv, men vakt så forbitret modstand hos væverne i Lyon, at han måtte opgive den. Hans model var gået over til et statsmuseum, som grundlagdes under republikken, og her fandtes den i 1802 af den fattige silkevæver Jacquard fra Lyon, som året i forvejen selv havde udstillet en maskinvæv i Paris. Da han så Vaucansons gamle model, fik han idéen til at fuldkommengøre sin egen opfindelse. I 1808 stod Jacquards mekaniske mønstervæv færdig. Napoleon havde straks taget sig af opfindelsen, og maskinvævningen fortrængte hurtigt håndvævningen. Fire år efter mønstervævens fuldendelse var der alene i Lyon 18,000 stole i virksomhed. I 1810 blev hørspindemaskinen opfundet af Philippe Gerard.

Og medens fastlandsspærringen holdt den engelske konkurrence ude, traf Napoleon indadtil imellem krigene foranstaltninger til at opklække den nationale industri ved udvikling af samfærdselsmidlerne og store, offentlige arbejder. Der anlagdes veje og kanaler, broer over Seinen, nye gader, ja selv byer. Kapitalismen trivedes, men fattigdommen bredte sig i en uhyggelig grad i de uorganiserede arbejdermasser. Napoleon selv forstod instinktmæssigt, at der under den tilsyneladende rolige overflade var kræfter i virksomhed, hvis magt han anede; at den moderne industri, hvis kæmpevælde han ønskede at holde i sine hænder, avlede noget skæbnesvangert i sit skød. Det var derfor, han gav sin indenrigsminister befaling til at udrydde elendigheden inden en måned! Det var derfor, han i 1808 udstedte en forordning, som erklærede fattigdom for en forbrydelse og arbejde for en pligt; det var derfor, han anvendte millioner på at beskæftige arbejderne ved offentlig virksomhed. Og dertil kom de love, han udstedte for at holde arbejderne i tømme ved at sætte dem under politiopsyn. Allerede som Førstekonsul havde han forbudt sammenslutning mellem arbejdere og indført arbejdsbogen, hvorved arbejderne stilledes i klasse med tyende. Straffeloven af 1810 genindskærpes foreningsforbuddet for arbejdere, medens sammenslutning mellem mestre kun forbydes, »hvis den er uretfærdig og kan misbruges!«

Oprindelig var dette forbud i revolutionens ånd. Man ville forhindre lavenes genoprettelse for at sikre arbejdets frihed. Men efterhånden som den store industri afløste den lille, indså småmestrene påny nødvendigheden af at slutte sig sammen mod de store kapitalister. Arbejderne fik derimod ikke lov til at, danne faglige sammenslutninger. Ligevægten var brudt. Tredjestand havde spaltet sig, efter at dens øvre lag havde opnået de tilstræbte fordele, og udskilt en ny stand, fjerdestand, arbejderstanden, som snart voksede til den talrigste og fattigste i samfundet. Foreløbig stod den retsløs, berøvet fordelene ved den gamle lavsordning uden endnu at føle sig som en særegen og selvstændig klasse, der måtte tage sin sag i egen hånd. Men allerede under Napoleon opstod der to geniale ånder - Saint Simon og Fourier - som forstod, hvad den industrielle udvikling bar i sit skød, og som udkastede planer til at inddæmme og frugtbargøre den. Dog tiden var endnu ikke moden for deres ideer. Den fri konkurrence havde lige begyndt at løfte vingerne til en ørneflugt, som skulle blive vældigere og mere verdensomskabende end alle Napoleons krigseventyr.

Napoleons historiske mission var den at fastslå den ny samfundsordning, som var fremgået af revolutionens vældige syndflodsformationer. Han var kapitalismens kejser. Han knyttede det forbund imellem pengemagt og militærmagt, som har behersket århundredet. Hans heltesaga var kun det skuffende skuespil, hvorunder bourgeoisiet skjulte en såre nøgtern virkelighed. De sande hærførere sad ved kontorpultene og pengeskabene. De var ikke helte, men de holdt nok af at lade »æren«s fane vaje højt over deres forretningsplaner. De beruste sig i krigens lidenskab; de lod sig rive med af Napoleons feltherre geni til at drømme om Frankrigs verdensherredømme; derfor fandt de sig i hans selvherskermagt - til de vågnede op af rusen, og drømmen brast. Så skyndte de sig at styrte ham. Cæsar havde udspillet sin rolle, Cæsar kunne gå!

Thi det var ikke blot Englands guld og Ruslands snemarker, Napoleon strandede på, det var lige så meget på bourgeoisiets forræderi. Men hvad havde han ikke også kostet Frankrig, hvad havde han ikke kostet menneskeheden! Det var et dyrt luftslot, han havde bygget. I årene 1804-15 lod han dræbe 1 million 700,000 franskmænd og 2 millioner fremmede, dels forbundsfæller, dels fjender. Og han efterlod Frankrig lemlæstet, mindre i omfang end under revolutionen. Den engelske industri og det østeuropæiske lensvæsen havde ved forenede kræfter knust hans magt. Den gamle samfundsorden krævede hævn, og »mørkets engel« blev styrtet af Den Hellige Alliance under den hvide zars vinger. Russiske, prøjsiske, østrigske, engelske - sågar danske - soldater oversvømmede Frankrig og genindsatte det gamle kongedømme. Ludvig den 18nes flæskehovede afløste Napoleons ørn. Det passede også bedre som sindbillede på den sociale tilstand.

Det gamle regimente genopstod. Den udvandrede adel, alle de »forhenværende,« der intet havde lært og intet glemt, vendte tilbage for at generhverve deres familiegodser og indrette sig, som om de var hjemme. De tog hævn for revolutionen ved en grusom borgerkrig mod Napoleons tilhængere i det sydlige Frankrig. Det »hvide rædselsherredømmes« massemyrderier i kongens og religionens navn kunne måle sig med revolutionens blodigste perioder. Årene 1815-1830 blevet brændemærkede for den laveste og nederdrægtigste undertrykkelse. Frankrigs hær misbruges til at gøre slavetjeneste for prøjsere og kosakker på det skændige korstog mod frihedspartiet i Spanien. Man vil udslette alle revolutionens gerninger, man forfølger hvert spor af Voltaires og Rousseaus ånd med det giftigste had. Den svage, naragtige og griske kong Karl den 10 udleverer Frankrig til præsterne, der vrimler overalt som lyssky kryb. Valgretten knyttes til en census af 300 francs og alder af 30 år. Revolutionens borgerlige grundlov søges omstyrtet til fordel for en genindførelse af det gamle lensvæsen og lavsvæsen. Man forstår ikke industriens betydning. Men al denne fremmanen af fortidens spøgelser hjalp kun til at give dem et skinliv. Den økonomiske udvikling lod sig ikke skrue tilbage. Adelen kunne ikke genskabe de betingelser, hvorpå dens herredømme havde hvilet i forrige århundrede. Den fik vel en politisk magt, men ingen tilsvarende social. Den flydende kapital var stærkere end den ubevægelige værdi af jordegodserne. Staten trængte til masser af rede penge. Indtil 1818 måtte Frankrig underholde 200,000 fjendtlige soldater og betale 1500 millioner til de forbundne magter.

Bourgeoisiet voksede. Napoleons love havde befæstet dets magt så godt, at den bundede i selve samfundets rod. Finansvæsnet udviklede sig, banker stiftedes, kreditten fik større og større betydning, efterhånden som industri og handel blomstrede. Maskinvæsnets og transportmidlernes udvikling hjalp den forhenværende tredjestand til at udnytte opfindelserne og forøge deres frugtbarhed. Videnskabsmændene, som opfandt mere fuldkomne fabrikationsmetoder eller nye fremgangsmåder til dyrkning af jorden, var tidens egentlige revolutionsmænd; det var dem, der lagde grunden til de kommende sociale omvæltninger og store politiske forskydninger.

I slutningen af det attende århundrede var man begyndt at anvende stenkul i stedet for trækul. Efterhånden som dampmaskinerne kom mere i brug, voksede kulproduktionen. Den steg i årene 1820-30 til det dobbelte, og jernproduktionen i samme forhold. Frankrigs omsætning med udlandet nåede ved periodens slutning 1 milliard eller lige så meget som i 1789. Udførslen af fabriksvarer ansloges til 340 millioner, deraf vævede tøjer alene til 220.

Men det var ikke aristokratiet, der drog fordel af denne livligt forøgede produktion og omsætning, det var bourgeoisiet, skønt man lod, som om det kom i anden række. Jo mere det berigede sig, og jo ivrigere det blev efter at få politisk indflydelse, jo stærkere blev dets nag til et regimente, som forholdt det dets plads. Når kapitalisterne sammenlignede deres egen frembringende og nyskabende virksomhed med den ørkesløse godsejeradel, som lod sine marker overgro af ukrudt og agerbruget forfalde, så oprørtes de over den uret, som tilføjedes dem af det genindsatte kongedømme. De var i besiddelse af den økonomiske magt - de ville også have den politiske. Om de ville have konstitutionelt kongedømme, republik eller kejserdømme, vidste de ikke rigtigt - det var ikke så meget formen som indholdet det kom an på. De ville have en stat, der sikrede dem magten!

Det store arbejdende folk så ikke med venligere øjne end bourgeoisiet på det genindsatte kongedømme. Dér var disse forbandede aristokrater kommen tilbage, alt dette fornemme rak, som man havde jaget ud fra Versailles og Tuilerierne! Var det derfor, man havde stormet Bastillen! Var det derfor, man havde ofret liv og blod! Hvad var der blevet af friheden og ligheden? Ikke engang en smule valgret havde man! Man blev hundset lige så galt som før 1789. Det gamle hovmodige herremandsvælde, som engang for alle var afskaffet, genopstod under nye former. Kongen skulle bruge mange penge til balsam på de sår, der var tilføjet adelen, til at holde den skadesløs for de inddragne godser og til at forsørge de fornemme familier, som var bragt til tiggerstaven ved revolutionens omvæltninger. Udgifterne på finansloven steg efter en uhyre målestok. Alene renterne af statsgælden blev tre gange større under kongedømmets genindsættelse, de slugte over 300 millioner om året i et land, hvor nationalvelstanden endnu ikke var særlig betydelig.

Og hvem betalte alle disse forøgede omkostninger, hvem måtte udrede skadeserstatningerne til den fordrevne og atter hjemvendte adel? Det måtte folket og særlig byernes arbejdende befolkning. De direkte skatter holdt sig nogenlunde uforandrede fra 1800 til 1830, men de indirekte skatter voksede med en forbløffende hurtighed, de blev fire gange så tunge som hidtil; kampen for de daglige livsfornødenheder forbitredes i en hidtil ukendt grad. Intet under, at harmen voksede i de dybe lag, som stadig udpintes mere og mere, medens maskinernes overhåndtagende indførelse vendte op og ned på alle deres gamle vaner og formørkede deres fremtidsudsigter. Opførelsen af fabrikker, industriens midtsamling omkring de mekaniske anlæg, der fortrængte den hjemlige værkflid, begyndte at skabe et proletariat. Der udskilte sig en særlig klasse af arbejdere, hvis rækker hurtigt skulle forøges - fabriksarbejdernes disciplinerede hær under dampskorstenenes kommando. Arbejdsløsheden fulgte som en trofast ledsager i hælene på kapitalismen. Kriserne på grund af overproduktion blev hyppigere. Tilværelsen mere usikker. Fattigdommen pinligere. Næringssorgernes blege spøgelse rejste sig fra alle sider truende på folkets trælsomme vej. Uden arbejdsredskaber, ofte uden arbejde, fik proletarerne den første dumpe fornemmelse af at være en fra samfundet udstødt kaste; under trældommen og lidelserne vågnede der had til undertrykkerne og krav, som snart skulle vokse sig mægtige. Dette proletariat, der ingen stemmeret havde, overhovedet ikke så meget som skinnet af en ret - det var den jordbund, hvori fremtidens sæd skulle udsåes og spire, det var den sangbund, som skulle give genlyd af den ny tids røst. Proletarerne var rede til enhver omvæltning af det bestående, storborgerne var misfornøjede, og det genindsatte kongedømme havde således vakt omtrent hele den franske nation til modstand imod sig. Det var næsten et mirakel, at dette spøgelseregimente levede i femten år (fra 1815-30) - eller rettere, det var kun, fordi man ovenpå revolutionen og Napoleonskrigene følte en dødelig trang til at hvile ud.

I dette tidsrum af Frankrigs historie, da spaltningen imellem den økonomiske og den politiske magt blev dybere dag for dag - var det, at den moderne socialismes første forløbere fremstod. Babeuf havde udstødt et råb af raseri mod dem, der ødelagde revolutionens frugter for folket. Hans kritik af samfundet såvel som hans udkast til en ny ordning var ufuldkommen, begrænset til nogle få almindelige ideer. Han kunne ikke forudse, hvilke kræfter den oprindende maskinalder ville sætte i bevægelse. Først med Saint Simon og Fourier - på samme tid som med englænderen Robert Owen - rejste der sig en begrundet modsigelse mod den yderliggående frikonkurrence, som samfundsforholdene tillod, og som begunstigede den enkelte, dvs. den enkelte kapitalists hensynsløse nedtrampen af sine medmennesker. Læren om frikonkurrencens velsignelser var blevet formuleret af den engelske statsøkonom Adam Smith, som kun var et udtryk for sin tid, et spejlbillede af den. Saint Simon og Fourier optrådte som modstandere af det system, han var talsmand for. Imod den vilkårlige enkeltmandsvælde (individualismen) på det økonomiske område satte de tanken om sammenslutning - association - og udtalte dermed århundredets løsen. Det er deres betydning og deres uvisnelige ære.

De havde ikke det solide materiale til at bygge deres system op med, som Karl Marx fik til rådighed i den næste halvdel af århundredet. Deres drøm om et verdensbroderskab var ligesom Napoleons drøm om et fransk verdenskejserrige - en utopi, et luftslot, i de former de gav den. Men den var undfanget af en skarpsindig gætningsevne og en storslået fantasi. Saint Simon og Fourier var ikke for intet Napoleons samtidige. Deres ideer var ligeså dristige, deres planer ligeså vidtflyvende som hans - men medens den store erobrer drog hærgende gennem Europa, ofrede menneskeliv i millionvis for sin umættelige ærgerrighed og udsåede had mellem nationerne, sad de to tænkere i stilhed og smedede de våben, som i længden skulle vise sig at være de sande verdenserobrende. Samtiden var reaktionær. Politiken, åndslivet, litteraturen var tilbageskuende og tilbageskruende. Så meget beundringsværdigere er disse mænds evne til at fornemme de bundne kræfter, de uløste muligheder i den sociale udvikling og forudane fremtidens omrids. De lytter sig med øret mod jorden til den dumpe march af proletariatets fremtidslegioner.

De er hver på sin vis geniale kunstnernaturer mere end videnskabsmænd. De føler en ufødt verden i deres indre og søger lovene for denne verdens bevægelser. For Saint Simon er det tyngdeloven - for Fourier er det tiltrækningens lov. Ud fra disse love konstruerer de sig deres ideale verdenssystemer. De digter hver især en i luften frit svævende socialisme - et tankestillads for virkeligheden til at bygge sig op om. Virkeligheden har ikke ganske indrettet sig efter disse tankestilladser, men de står tilbage som litterære mindesmærker, som digtninge, som kunstværker, der i mange enkeltheder er af en forunderlig skønhed. Og tankerne hører til dem, der vedblivende sætter menneskeheden i bevægelse og under forskellige former stadig stræber efter virkeliggørelse.

Saint Simons og Fouriers praktiske betydning var at give stødet til den sociale kritik i Frankrig; de påviste, hvilken dødsspire kapitalismen bar i sig, men tillige, hvilken fornyelse der kunne fremgå af den. Proletariatet, som endnu ikke var vakt til bevidsthed, forefandt - takket være dem - ved sin opvågnen et rustkammer, hvorfra våbnene kunne hentes til de nærmest forestående kampe.

Saint Simon og hans skole.

Saint Simons liv og personlighed afspejler tidsalderens omvæltninger, gennembrud og nybegyndelser sig på en mærkelig måde. Han tilhører ved sin fødsel den gamle lensadel, han løsriver sig fra den for at blive spekulant og industriridder i stor stil, han ruinerer sig og ender som proletar. Til disse ydre omskiftelser i hans tilværelse svarer en heftig frigørelse fra gamle fordomme, en enerådig selvudfoldelse, en stadig udvidelse af den åndelige synskreds, sluttelig en trang til at omfavne alle mennesker som brødre, til at forene hele menneskeheden i en ny religion.

Han er fuld af frodighed. Det nye - nittende - århundrede slumrer i hans ånd, det vågner til dagværk i hans fantasi og blander sine mægtige syner sammen med uklare drømme fra en svunden tidsalder, hvis pragtslot er styrtet i grus. Han vil organisere det ny samfund, det industrielle samfund i overensstemmelse med videnskaben; han vil indrette det efter åndsfornemt mønster; han vil skabe et værksted for tænkning og kunst, en stab af talentfulde mænd, som under ledelse af et genialt overhoved skal frembringe betingelserne for menneskehedens lykke. Han selv er dette ledende geni, eller måske ikke så meget en leder som en vækker og tilskynder. Han sætter sin samtids bedste åndelige kræfter i bevægelse. Han øser ideer ud af fulde hænder, til alle sider. Han er århundredets første store journalist, hele hans forfatterskab er egentlig journalistik, hurtig, ofte skødesløst henkastet, ivrigt gentagende, spredt og mangfoldig, stundesløs og utålmodig - våndefyldt af tidens fødselsveer.

Grev Henri af Saint Simon var udgået af en adelig slægt, som påstod at nedstamme fra Karl den Store, og som havde frembragt den berømte forfatter af »Erindringerne« fra Ludvig den 14nes hof. Han blev født den 17 oktober 1760 og viste allerede som dreng sit oprørske sindsanlæg, idet han tretten år gammel nægtede at gå til alters, og blev straffet med fængsel og undveg. Det fortælles også, at da han blev bidt af en gal hund, brændte han selv såret ud med glødende kul, og da en vogn en gang forstyrrede hans leg, kastede han sig foran hjulene. Femten år gammel lod han hver morgen sin kammertjener vække sig med de ord: »Stå op, hr. greve, de har store ting at udrette!« Hans forældre fremskyndede i næsten alt for høj grad hans evners udvikling ved at give ham en mængde lærere, men heldigvis fandt han i filosoffen d'Alembert en vejleder, der bragte system i hans kundskaber. Han besøgte også Rousseau på Ermitagen og fik i det hele en opdragelse, der faldt sammen med den ædle ånd i det attende århundredes frittænkende og menneskekærlige filosofi.

For en greve af Saint Simon var arméen den selvskrevne løbebane. Seksten år gammel blev han underløjtnant, og da den amerikanske frihedskrig udbrød, gik han med som kaptajn og stabsofficer i et hjælpekorps under en højtstående slægtnings kommando. Han deltog i belejringer og kampe, blev såret og tagen til fange. Han lærte lidelser og savn at kende. Han talte med Franklin - lynaflederens opfinder - hvem han mindedes med ærefrygt. Fremfor alt modtog han et stærkt indtryk af det unge, amerikanske folk, som havde frigjort sig fra europæiske fordomme og skabte sig sin rigdom ved eget arbejde. I dette samfund var der ingen plads for ørkesløse - som hjemme i Frankrig.

Den tre og tyveårige Saint Simon blev på denne jordbund greben af store planer. Han foreslog vicekongen af Meksico at anlægge en kanal gennem Panama-tangen og formæle de to verdenshave. Planen blev afslået. Senere optoges den som bekendt af Lesseps, der tilhørte den saint-simonistiske skole. I et brev hjem til sin fader skriver den unge Saint Simon, at han føler det som sit livsmål at udrette et videnskabeligt arbejde i menneskehedens tjeneste. Da han i 1788 kom til Spanien, udkastede han planen til en kanal mellem Madrid og havet. Så langt var han forud for sin tid.

Han hilste revolutionens udbrud med begejstring og erklærede offentligt, at han gav afkald på sin grevetitel. Han affattede i 1790 en adresse til den lovgivende forsamling, hvori han forlangte, at »fødslens ublu forrettigheder« skulle afskaffes. Revolutionen havde berøvet hans familie dens rigdom. Han besluttede selv at skabe sig en formue. Lyst til forretninger og dristige spekulationer var på en besynderlig måde parret hos ham med hans ødsle vaner som fornem herre, men han betragtede samtidig rigdom som et middel til at virkeliggøre sine videnskabelige og sociale planer. Han spekulerede i køb af nationalgodserne - de inddragne ejendomme - som han forudså ville stige i pris, så snart tilliden til den ny samfundsorden var genoprettet. Ordet spekulant passede på ham uden nedsættende betydning. Han var den, der fra et højt punkt (specula) forstod at skue frem i tiden. Han foreslog først kemikeren Lavoisier (der senere blev henrettet) at gå i kompagni med ham. Det var jo et kemisk forsøg i stor stil at frugtbargøre den døde jord! Men Lavoisier turde ikke. En tysk grev Redern, hvem Saint Simon havde sluttet venskab med i Spanien - en eventyrer, mystiker og menneskeven - forstrakte ham imidlertid med en driftskapital på en halv million francs. Saint Simon købte nationalgodser og huse i Paris, bl.a. et hotel. Spekulationerne lykkedes over forventning. Saint Simon tjente en stor formue.

En ven har givet et billede af ham i denne periode. Han var smuk med et muntert og åbent ansigtsudtryk, en skarptskåren, don Quichot-agtig næse, og kloge, spillende øjne. Han levede på en stor fod, strøede hensynsløst penge ud, delte sin tid mellem kvinder og forretninger. Han fulgte den regel, han senere opstillede: at man i sin ungdom skal føre et så virksomt og ejendommeligt liv som muligt, sætte sig ind i de forskelligste samfundsvilkår, prøve alt, smage alt, for sluttelig at uddrage et resultat af sine forsøg og iagttagelser. Han vil ikke have sine handlinger bedømt efter samme målestok som andres. Hele hans liv er en række forsøg. Han studerer lasten for at finde dyden.

Han indlader sig på nye spekulationer. Paris' kommune satte blytaget på Vor Frue Kirke til auktion, og Saint Simon købte det, måske for at fremskynde indførelsen af en ny religion. Imidlertid var han som forhenværende aristokrat blevet mistænkelig. Der udstedtes en arrestordre mod »borger Simon«, og han blev puttet i Luxembourg-fængslet. Han sad i elleve måneder og fik i ensomheden grundig tid til at gennemtænke sine store planer. Hans glødende indbildningskraft foregøglede ham syner. En nat åbenbarede hans stamfader, Karl den Store, sig for ham og sagde! »Min søn! Du skal blive lige så stor en filosof, som jeg har været kriger og statsmand!«

Saint Simon slap for at dele skæbne med Lavoisier. Ved rædselsherredømmets fald fik han både sin frihed og sin formue tilbage og styrtede sig med ny livstørst ind i en overdådig tilværelse, fuld af forfinede nydelser. Sorgløs og letsindig som en heldig spiller satte han sine penge ind på allehånde nye spekulationer, stadig med sociale formål for øje. Han samlede en kreds af unge videnskabsmænd, polyteknikere og læger, omkring sig. Han opsøgte lovende begavelser og hjalp dem rundhåndet til at fortsætte deres studier. En dag kom han f.eks. op til en fattig, ung mediciner og efterlod 1000 francs på kaminen, da han gik. Han bekostede udgivelsen af videnskabelige værker; han søgte at stifte en skole af tilhængere. For at give sin litterære salon større glans besluttede han at gifte sig i stedet for som hidtil at lade sine skiftende elskerinder gøre honnør for gæsterne. Ægteskabet varede dog kun ét år, som var en række af fester. Da Saint Simon erfarede, at den berømte forfatterinde fru de Staél var blevet enke, lod han sig skille fra sin hustru. Han rejste til Coppet i Svejts, hvor fru de Staél holdt sit litterære hof, og friede - fortælles der - til hende med ordene: »De, frue, er århundredets mærkeligste kvinde, jeg er dets mærkeligste mand; vi to måtte kunne få et endnu mærkeligere barn sammen.« Ifølge en anden anekdote skal han have foreslået den berømte dame, at de skulle fejre bryllupsnatten i en luftballon.

Fru de Staél ville imidlertid ikke gifte sig med Saint Simon. Hun skal have moret sig meget over hans forslag; nogle påstår, at hun vovede forsøget med barnet, men at den søn, hun fik med Saint Simon, kun udmærkede sig ved sin middelmådighed. Det var på denne tid (i året 1803), at Saint Simon udgav sin første bog, »Breve fra en indbygger i Gent,« som han tilsendte førstekonsulen. Han fremsætter her den fantastiske plan, at alle europæere skal vælge et råd, bestående af tolv videnskabsmænd og ni kunstnere, som skal kaldes Newtons råd til ære for tyngdelovens opdager. Dette 21 mands råd skal opretholdes ved almindelig subskription for i fuldkommen uafhængighed at kunne virke for civilisationens fremskridt. Alle samfundsklasser bør bidrage til dets underhold, fordi alle er lige interesserede i videnskabens udvikling. Overalt skal der rejses templer for Newton, som har fundet den lov, der styrer verden. Til disse templer skal der hvert år finde pilgrimsfarter sted. Alle mennesker skal arbejde. Videnskabsmændene skal være den ny verdensreligions præster og udlægge tyngdeloven for menneskeheden.

Allerede i disse »breve« forstår Saint Simon, at verden er delt imellem to partier, de besiddende og de besiddelsesløse, og at faren for en kamp imellem dem er overhængende. Det er derfor, han kalder videnskaben til hjælp. Han tilråber Bonaparte: »Der er ingen ære at vinde mere for en Alexander den Store! Leve Arkimedes (oldtidens berømte matematiker)!« Spirerne til det system, han senere opstillede, findes i denne hans første bog.

Efter en rejse til England vendte han tilbage til Paris, men han havde forsømt at sikre sine hjælpekilder; fester og gaver havde opslugt hans formue, og i året 1805 så han sig fuldkommen ruineret. Fra nu af er hans liv kun en lang kamp med nød og elendighed. Men næringssorgerne drev ham til et alvorligere arbejde, end han måske ellers ville have ydet. Fattigdommen nødte ham til at producere. Derfor er det ikke mindre trist at se den ulykkelige tænker og forkæmper for menneskehedens vel pint og plaget af den skinbarlige sult.

En grevelig velynder skaffede ham en ansættelse som skriver på Assistenthuset med en løn af 1000 francs om året for ni timers arbejde om dagen. Om natten fortsatte Saint Simon sine studier. Efter et halvt års forløb var hans helbred undergravet. En af hans gamle tjenere, som var blevet velstående, optog ham i sit hus, hvor han var i fire år og skrev sin »Indledning til det 19 århundredes videnskabelige arbejder.« Så døde imidlertid hans beskytter, og i året 1810 stod han atter hjælpeløs, blottet for det nødvendigste. »I fjorten dage« - skriver han - »har jeg levet af brød og vand; jeg har ingen ild i kakkelovnen, og jeg har endog måttet sælge mine klæder for at betale trykningen af mit arbejde.« Hans uregelbundne levevis, hans fuldkomne foragt for moral og folks omdømme havde stødt de fleste fra ham. I en trosbekendelse fra den tid forsvarer han sin måde at leve på som nødvendig for en tænker, der vil bygge sin filosofi på studiet af det virkelige liv, og han siger med stolthed: »Min selvagtelse er vokset i samme grad, som jeg har skadet min anseelse i folks øjne.«

I sin nød henvendte han sig til sin gamle ven, grev Redern, og foreslog ham et fornyet kompagniskab, men Redern afviste den »gale« filosof. En beskeden understøttelse fra hans familie satte ham i stand til at fuldføre hans »Betragtning over menneskets viden« (1813), men i de breve, han samtidig med bogen sendte til formående personer, anråber han indstændigt om hjælp: »Jeg er ved at dø af sult« bogen er et forsøg på at opstille en positiv filosofi, det vil sige en verdensbetragtning bygget på kendsgerninger, og deraf at udlede et nyt samfundssystem. Saint Simon er altså den egentlige fader til den såkaldte positivisme, som Auguste Comte senere formulerede i enkeltheder og fik æren af. Endvidere udkastes der i bogen en interessant oversigt over menneskehedens historiske udvikling. Man har henlagt guldalderen til verdens første dage; teologerne viser os Adam og Eva i Paradis; Rousseau forherliger naturmennesket. Men det er en vildfarelse. Naturtilstanden er den mindst fuldkomne. Mennesket har langsomt og besværligt erhvervet sig sine fortrin for dyrene, sproget osv. Saint Simon inddeler den historiske udvikling, der har fundet sted, i elleve afsnit; i det tolvte afsnit, som er fremtiden, skal videnskaben afløse teologien.

Han forlanger, at Napoleon skal virkeliggøre den ny samfundsorden. Han opfordrer ham dristigt til at give afkald på de undertvungne lande, hvis han ikke vil knuse Frankrig. Han anmoder ham naivt om at udsætte en præmie på 25 millioner for den bedste plan til en omordning af det europæiske samfund. Tyngdeloven skal være grundlag for det ny system. Moral og politik skal bygges på erfaring. De lærde selskaber i Europa bør sende delegerede til Paris for at vælge en ny pave, som skal være videnskabens overhoved, osv.. Trods al uklarhed er Saint Simon i disse undersøgelser på det rette spor, når han søger fremskridtets lov i fysiske betingelser.

Det blev Saint Simons sidste henvendelse til Napoleon. I april 1814 måtte kejseren drage til Elba. Ludvig den Attende kom på tronen og udstedte en ny forfatning, som Saint Simon hilste med glæde. Han havde tidligere henvist til det parlamentariske system i England som det, der efterhånden i hele Europa skulle afløse den gamle regeringsform. På dette tidspunkt fik han en begejstret ung medarbejder i den senere navnkundige historiker Augustin Thierry, der så op til ham med sønlig beundring. Deres samarbejde varede i tre år. Dets første frugt var bogen »Om det europæiske samfunds genoprettelse« (1814), som går ud på, at der først skal oprettes nationale parlamenter i alle Europas lande og derefter indsættes et fælles europæisk overparlament til at undersøge alle spørgsmål af almindelig interesse, iværksætte store arbejder, f.eks. kanaler mellem Rhinen og Donau og mellem Rhinen og Østersøen, lede den offentlige undervisning, fastsætte moralen, osv.. I spidsen for Europas forenede stater skal stå en konge, som Saint Simon dog ikke nærmere udpeger. Han tænker sig, at Frankrig og England skal begynde med at slutte sig sammen, de vil let få den rettænkende tyske nation med, osv.. Forfatterne slutter med de begejstrede ord: »Digternes fantasi har anbragt guldalderen ved menneskeslægtens vugge, i de første tiders uvidenhed og plumphed; det er snarere jernalderen, som hører hjemme dér. Menneskehedens guldalder er ikke bag os, den er foran os den ligger i samfundsordningens fuldkommengørelse: vore fædre har ikke set den, vore børn vil engang opleve den; os tilkommer det at bane vejen.« Saint Simon sendte zaren denne bog!

Da Napoleon vendte tilbage til Frankrig (de hundrede dage i 1815) udslyngede Saint Simon et harmfuldt stridsskrift imod ham: »Tror han, at vi vil glemme, hvad han var, hvad vi er, og hvad vi vil være?« Efter slaget ved Waterloo, hvor Napoleon blev endeligt styrtet, begyndte der så en ny udvikling i Saint Simons forfatterskab. Hidtil har det næsten udelukkende været den politiske regeringsform, der har beskæftiget ham, nu bliver det - i overensstemmelse med samtidens udvikling - de økonomiske tilstande. I den opblomstrende industri finder han grundlaget for sit ny sociale system.

Talrige skribenter behandlede på denne tid økonomiske spørgsmål og opmuntrede den franske industri i væddekampen med den engelske. Frikonkurrencens lære, forkyndt af Adam Smith, fandt i Frankrig sin forkæmper i J. B. Say, men den blev fra forskellige sider stærkt bestridt, fordi den udelukkende gik ud på rigdomsfrembringelse uden hensyn til arbejdernes vel. Blandt dens modstandere var den svejtsiske forfatter Sismondi, som havde studeret frikonkurrencens virkninger blandt industriarbejderne. Han hævdede, at rigdommen altid måtte betragtes i sin forbindelse med befolkningen, at forbrug og frembringelse måtte følges ad, og at lovgivningen burde regulere ejendomsforholdene. En fransk læge ved navn Fodéré gjorde ligeledes opmærksom på den omsiggribende nydelsesfeber og påviste, at de fattige intet havde vundet ved de økonomiske forbedringer, fordi moralen ikke havde holdt skridt med opfindelserne.

Diskussionen var altså levende, den åndelige jordbund frugtbar for Saint Simon, som på dette tidspunkt desuden fandt understøttelse hos en kreds af rige liberale - store industridrivende og bankierer. Det var en af de lykkelige perioder i hans omtumlede liv, fyldt af store planer til det ny værk »Industrien«, som udkom i tre på hinanden følgende bind (og begyndelsen til det fjerde) i året 1817. Efter udgivelsen af det første bind fandt der et brud sted imellem Saint Simon og Augustin Thierry. Den unge historiker var blevet for selvstændig. Saint Simon sagde en dag: »Jeg tror ikke på nogen sammenslutning uden en regering.« Thierry svarede: »Og jeg tror ikke på nogen sammenslutning uden frihed.« Det var signal til bruddet, som iøvrigt ikke førte til uvenskab. Thierry havde som historiker modtaget en befrugtende påvirkning af Saint Simon, der lærte ham, at historien ikke blot burde være magthavernes, men borgernes, folkets, samfundets historie.

Saint Simon fik en ny sekretær i den senere berømte filosof Auguste Comte, hvem han endog så sig i stand til at betale 300 francs om måneden - dog kun i tre måneder, så var velstanden forbi, og fattigdommen begyndte igen. De rige velyndere, som havde subskriberet på de første bind af »Industrien«, slog nemlig hånden af ham, da han i tredje bind bebudede, at den gamle moral snart ville gå tilgrunde. Forøvrigt er dette værk: »Industrien eller politiske, moralske og filosofiske afhandlinger« for størstedelen skrevet af Saint Simons medarbejdere; kun planen og nogle enkelte artikler skildes ham selv. I første bind findes bl.a. en afhandling af Augustin Thierry, som angriber den erobringslyst, der er opelsket af krigen - af »Napoleons røverbander« - og forherliger freden, industrien og broderskabet. Uvidenheden og dem, der lever af den, er farligere end alle ydre fjender. I andet bind findes bl.a. »Breve fra Henri Saint Simon til en amerikaner«, hvori forfatteren fremhæver det unge industrielle demokrati hinsides Atlanterhavet som følgeværdigt eksempel. Tredje bind skyldes væsentlig Auguste Comte, en enkelt afhandling Saint Simon, som ligeledes har skrevet fjerde bind.

Året efter (1819) udkom en ny samling blandinger »Politiken«, og samme år begyndte Saint Simon at udgive nogle hæfter under titlen »Organisatoren«. Det første af disse hæfter indeholdt den berømte »lignelse«, som klart og vittigt udtrykker grundtanken i hele denne gruppe af skrifter. Saint Simons lignelse lyder således: »Vi sætter, at Frankrig pludselig mister sine halvtreds første fysikere, sine halvtreds første kemikere, sine halvtreds første fysiologer, sine halvtreds første matematikere, sine halvtreds første digtere, sine halvtreds første malere, sine halvtreds første billedhuggere, sine halvtreds første musikere, sine halvtreds første litterater« osv. osv.. Opregningen fortsættes med mekanikere, arkitekter, læger, bankierer, landmænd, håndværkere og arbejdere af alle slags, de halvtreds første i hvert sit fag, indtil antallet alt i alt har nået tre tusind. »Da det er disse mænd, der frembringer de vigtigste værdier i landet og leder de for nationen nyttigste arbejder i videnskab og skønne kunster, i industri og håndværk, så er de i sandhed blomsten af det franske samfund. Det er dem, der hædrer Frankrig mest og i højest grad befordrer dets civilisation og dets lykke. Tabet af dem ville gøre vort folk til et legeme uden sjæl. Der ville mindst behøves et slægtleds liv til at råde bod på en sådan ødelæggelse.

Lad os omvendt sætte, at Frankrig beholder alle sine geniale mænd i videnskab, kunst og industri, men at det har den ulykke på en og samme dag at miste hans kongelige højhed kongens broder, hans højhed hertugen af Angouléme, hans højhed hertugen af Berry, hans højhed hertugen af Orleans, hans højhed hertugen af Bourbon, hendes højhed hertuginden af Angouléme, hendes højhed hertuginden af Berry, hendes højhed hertuginden af Orleans, hendes højhed hertuginden af Bourbon, hendes nåde frøkenen af Condé. Lad os endvidere sætte, at landet samtidig mister alle kronens storofficerer, alle statsministrene, hofmarskallerne, kammerherrerne, jagtjunkerne, kardinalerne, ærkebisperne, biskopperne, storvikarerne og domherrerne, alle præfekter og underpræfekter, alle ministerielle embedsmænd, alle dommere samt de ti tusind rigeste godsejere, ialt 30,000 personer. Denne ulykke ville ganske vist bedrøve franskmændene, fordi de har et godt hjerte og ikke uden ligegyldighed ville kunne se så mange af deres landsmænd pludselig forsvinde. Men tabet af disse 30,000 personer, som anses for de ypperste i staten, ville dog kun af ren følsomhed forvolde sorg, thi det ville ikke medføre nogen ulykke for staten.

De ledige pladser lod sig nemlig let udfylde. En stor mængde franskmænd ville være i stand til at påtage sig de pligter, der påhviler kongens broder, lige så godt som højstsamme. Mange er dygtige nok til at indtage stillingen som prins lige så godt som hans højhed hertugen af Angouléme, hans højhed hertugen af Orleans osv.. Slottets forværelser er fulde af hofmænd, som er parate til at indtage storofficerernes pladser. Armeen har en stor mængde soldater, der er ligeså gode kaptajner som de nuværende marskaller. Hvor mange kræmmersvende vejer ikke op mod vore statsministre! Hvor mange forretningsmænd er ikke bedre i stand til at styre amterne end de nuværende præfekter og underpræfekter! Hvor mange sagførere er ikke lige så retskyndige som vore dommere! Hvor mange præster er ikke lige så dygtige som vore ærkebisper, osv.. Hvad de ti tusind rige godsejere angår, så ville deres arvinger ikke behøve at gå i lære for at kunne holde selskaber lige så godt som de

Det nuværende samfund er i sandhed den omvendte verden. Uvidenhed, overtro, dovenskab og nydelsessyge udgør tilbehøret til de øverste i samfundet, medens de dygtige dg arbejdsomme kun betragtes som underordnede og som redskaber.«

Denne lignelse gav anledning til et sagsanlæg mod Saint Simon, som benyttede sig af den opsigtvækkende proces til at udvikle sine anskuelser i offentlige breve til de edsvorne, samtidig med at han fortsatte »Organisatoren«. Lignelsen var i virkeligheden kun et udtryk for den tilstedeværende økonomiske tilstand, den sande magtfordeling i samfundet. Hvad Saint Simon ville hamre ind i tidens bevidsthed, var, at de »industrielle« er samfundets grundpiller og derfor bør bestemme samfundsbygningens indretning. Ved de »industrielle« forstår han videnskabsmænd, landbrugere, fabrikanter, købmænd, bankierer, kunstnere, håndværkere, arbejdere - alle, som tager del i frembringelse og omsætning. De er arbejdsbierne, de andre er dronerne. »Hele samfundet hviler på industrien, som er den eneste kilde til alle rigdomme og al lykke. Den tilstand, som er gunstigst for industrien, er derfor også gunstigst for samfundet. Dermed er på én gang udgangspunktet og formålet for alle vore bestræbelser angivet.«

Det attende århundrede har været en kritisk, dvs. opløsende og nedbrydende tidsalder; det nittende århundrede skal være organisk, dvs. samlende og opbyggende. Historien viser os, hvilket system der passer til den ny tid. I vor opdragelse spiller oldtiden en alt for fremherskende rolle. Grækerne og romerne, vore lærere i kunst, er også vore lærere i politik. Det er en stor fejl. I deres had til fremmede nationer var de ikke mere civiliserede end indianerne i Nordamerika. Middelalderen betegnede et socialt fremskridt. Slaven, som havde været sin herres viljeløse ejendom, blev livegen og hævedes menneskeligt ved kristendommen. Samfundet udvidede og organiserede sig. Den verdslige magt tilfaldt naturligt adelen, den åndelige gejstligheden. I det tolvte århundrede begyndte adelens herredømme at undergraves ved kommunernes frigørelse og gejstlighedens ved videnskabernes indførelse af araberne. Håndværk og industri krævede selvstændighed, og ved revolutionen omstyrtedes det gamle system. Napoleon forsøgte at genoprette det og hæmme civilisationens fremskridt, derfor måtte han falde. Og med hans fald begyndte den ny tidsalder, hvis opgave det er at fuldføre, hvad revolutionen har begyndt.

I stedet for den politiske liberalisme gælder det at sætte industrialismen. En arbejdende befolkning på fem og tyve millioner bør ikke lade sig regere af nogle tusind unyttige og ørkesløse. »Hvis i gør jer selv til får, æder ulven jer.« Hvordan Saint Simon tænker sig det industrielle samfund organiseret, udvikler han dels i »Organisatoren«, dels i de følgende afhandlinger »Det industrielle system« (1821) og »De industrielles katekismus«. Først gælder det at vinde den offentlige mening. Den er verdens dronning. Overfor den vil rigsdag og kongemagt bøje sig. Kongen kan overtage diktaturet, indtil den ny ordning er gennemført, og han kan iøvrigt godt beholde sin stilling, idet mindste af navn. Regering er et nødvendigt onde, men det eneste middel til at blive regeret så lidt som muligt er at blive det så billigt som muligt. I stedet for magten skal træde dygtigheden. Regeringen vil efterhånden afløses af en simpel administration, en forretningsledelse. Produktionens og industriens ledere vil blive de ledende i samfundet.

Hvad Saint Simon forestiller sig, er altså et industrielt åndsaristokrati. Han udkaster en plan, hvorefter der skal være tre kamre: først ét for opfindelse, som skal bestå af 200 ingeniører, 50 digtere eller skribenter, 25 malere, 15 arkitekter og billedhuggere, ti musikere; dette kammer skal planlægge offentlige arbejder og folkefester, osv.; Det andet kammer skal være for undersøgelse og bestå af 300 medlemmer, fysiologer, fysikere og matematikere; det skal undersøge første kammers planer og lede den offentlige undervisning og opdragelse; tredje kammer skal være for udførelse af de andre kamres planer og bestyre pengemidlerne; det skal bestå af de ledende i alle grene af industrien. Saint Simon tænker sig landet blomstrende af velvære; hele Frankrig skal være »en pragtfuld park efter engelsk mønster«. Alle befolkningsklasser skal have del i luksus, som bliver nyttig og moralsk, når hele nationen nyder den. De skønne kunster vil gå en guldalder i møde under det industrielle system, hvor Saint Simon tildeler de store finansmænd - bankierne - en fremherskende plads, fordi han mener, at de i deres fyrstelige uafhængighed har det videste overblik. Hans tillid til dem er ikke gået i opfyldelse. Bankmændenes regimente har ikke forandret samfundets karakter, kapitalismen har ikke udviklet den solidaritetens ånd, hvori han så folkenes frelse - eller hvis den har udviklet denne ånd, er det som sin modsætning.

Medens Saint Simon hengav sig til disse drømme om en industriel guldalder - og begejstrede sin ven Rouget de l´Isle, »Marseillaisens« komponist, til at komponere »De industrielles sang« og indstudere den med et arbejderkor - var han selv lige ved at sulte ihjel. Han havde en elskerinde og barn at forsørge, og hans stilling var fortvivlet. Dørene lukkedes for ham. En dag gik han op til lægen Dupuytren, den samme, som han i sine velmagtsdage havde besøgt på et fattigt kvistkammer og tilbudt tusind francs. Dupuytren var blevet rig og berømt. Da Saint Simon mindede ham om fortiden og bad om hans hjælp, svarede lægen: »Jeg tog jo ikke mod deres penge, jeg skylder dem intet,« og han bød ham brutalt fem francs. Efter denne hån søgte Saint Simon i marts 1823 at tage sig af dage. Han anbefalede sin elskerinde til en vens omsorg og satte en pistol mod sin tinding. Skuddet mislykkedes, men berøvede ham det ene øje.

Det var det sidste fortvivlelsesanfald. Da han var helbredt, begyndte han atter at arbejde, og denne gang tilsmilede heldet ham. To måneder efter selvmordsforsøget traf han bankieren Olinde Rodrigues, en jøde af spansk herkomst, som blev vundet for hans ideer. Revolutionen havde frigjort jøderne og til gengæld vakt deres begejstring for alle menneskers frigørelse. Rodrigues sikrede Saint Simon det daglige brød, så at han i sine sidste år kunne arbejde sorgløst og i fred. En anden jøde, digteren Leon Halévy, blev hans ven og medarbejder. Han har skrevet et smukt digt om de år, han tilbragte sammen med Saint Simon: han mindes det tarvelige værelse, hvor den gamle filosofs ædle ånd gav hans unge digterdrømme flugt; han ser endnu for sig Saint Simon, således som han, fulgt af sin trofaste hund, stavrede af sted ved sin stok, med et luende ildblik i sit ene øje.

I skrifterne fra disse sidste år af Saint Simons levetid udvides og uddybes hans syn på den modsætning imellem kapitalister og lønarbejdere, som den industrielle udvikling i stedse stigende grad førte med sig. Hidtil havde han, som vi har set, i hovedsagen opfattet alle »industrielle« som en samlet helhed. I stedet for den ørkesløse godsejeradel ville han sætte en slags »oplyst kapitalisme«, et åndsaristokrati af videnskabsmænd, industriledere og bankierer, under hvis forsorg han mente, at arbejderne ville være sikrest betryggede, idet der blev fuldt op af virksomhed og livets goder for alle. Følgelig går han ikke ud på at vække en selvstændig klassebevidsthed hos arbejderne; han rejser dem ikke til modstand mod kapitalisterne, men indprenter dem tværtimod (i et brev »fra Henri Saint Simon til de herrer arbejdere«, 1821), at de bør underordne sig industriens herrer. Kravet om lighed - som det blev rejst af Babeufs tilhængere - er ham fremmed og forhadt; han betegner det gamle feltråb »lighed eller døden!« som en »blodbesudlet tåbelighed«. På den naturlige ulighed kan der ikke rådes bod. Men ethvert menneske bør i kraft af sin dygtighed og de tjenester, han yder samfundet, kunne stige til de højeste stillinger. Det er den eneste lighed, der er mulig, og kun derved bliver folket i virkeligheden sin egen herre.

Saint Simon forkaster altså demokratiets vej, han anviser andre midler end Babeuf, men målet er det samme fælles lykke. Når alle bør have adgang til ved egen dygtighed at opnå enhver stilling, bør samfundet imidlertid også skabe samme betingelser for alle. I »Det industrielle system« havde Saint Simon hævdet nødvendigheden af en retfærdigere rigdomsfordeling, i »De industrielles katekismus « havde han indskærpet kravet, i den blandede samling afhandlinger, som udkom i 1825 under titlen »Litterære, filosofiske og industrielle meninger« gjorde han det endnu stærkere gældende. Industriens herredømme kan ikke grundlægges, før folket er løftet op af trældom og barbari. Man behøver kun at se sig lidt omkring for at erkende, at nutidens arbejder udbyttes legemligt og åndeligt på samme måde som fordum slaven. Og fattigdommen nedarves fra slægt til slægt. Samfundets formål er derfor at forbedre arbejdernes lod. »Staten må først og fremmest sørge for at skaffe arbejde til alle arbejdsdygtige mennesker, dernæst for at udbrede den størst mulige kundskabsmængde blandt proletarerne og endelig for at byde dem sådanne glæder og nydelser, som kan udvikle deres intelligens.« Her opstilles altså retten til arbejde som en forpligtelse for staten, og proletariatet fremhæves for første gang som en særlig samfundsklasse: programmet vokser. Saint Simon kræver store offentlige foretagender iværksatte. Så og så mange millioner mere i arbejdsløn vil betyde så og så mange millioner mere i forbrug, hvilket atter kommer industri og handel til gode. Og der kan magelig spares 200 millioner på finansloven til ministerielle embedsmænd, som ikke bestiller andet end at læse aviser og skære fjerpenne. Disse penge kan komme arbejderne til gavn. Den sande økonomi består ikke i at give lidt ud, men i at give vel ud.

Ved denne stærke fremhæven af solidaritetens nødvendighed - overfor den på hans tid enerådende frikonkurrence - er Saint Simon en forløber for den moderne socialisme. Vi ser, hvorledes frikonkurrencens lære hos ham slår over i sin modsætning. Den engelske nationaløkonomi havde forkyndt, at arbejdet var den eneste kilde til værdi; den havde lagt økonomiske love til grund for alt samfundsliv; den havde sat international politik i stedet for national. Saint Simon tilegner sig disse grundsætninger og vender dem imod frikonkurrencen. Han viser, hvorledes den økonomiske udvikling gennem arbejdsdelingen sammenknytter menneskene i indbyrdes afhængighed i stedet for at begunstige den enkeltes ubundne frihed. Regeringsmagten bør ganske vist begrænses til det mindst mulige, men idet samfundet går op i staten, må den enkelte underordne sig hensynet til alle. Saint Simon kommer derved også ind på ejendomsretten. Allerede i 1814 havde han skrevet: »Der gives ingen forandring i samfundsordenen uden forandring i ejendomsforholdene.« Senere udvikler han, hvorfor en sådan forandring er berettiget. Fordi ejendomsretten er en grundlov i samfundet, følger deraf ikke, at den er uomskiftelig. Det er nødvendigt, at den fastslås ved lov, men ikke, at den fastslås under en bestemt form. Thi loven for ejendomsret er afhængig af en højere lov, i følge hvilken menneskeånden ustandseligt gør fremskridt, og hvorfra den øser ret til at udvikle og fuldkommengøre sine samfundsindretninger. Denne højere lov forbyder at lænkebinde de kommende slægter ved uforanderlige bestemmelser. Samfundets lovgivere har derfor ret til at behandle spørgsmålet om ejendom, når som helst de finder det betimeligt, thi den personlige ejendomsret hviler kun på den fælles og almindelige nytte, som knytter sig dertil, og denne nytte skifter med tiderne.

Saint Simon indlader sig ikke nærmere på at anvise forandringer i den bestående ejendomsret. Det blev hans elever og efterfølgere forbeholdt. Han selv var optagen af sine - frugtesløse - bestræbelser for at få de store industriledere til at indføre det ny system. Han ville gøre alt for arbejderne, men intet ved hjælp af arbejderne selv. En moderne fransk forfatter (Maurice Barres) har slående sagt om ham, at som tilhænger af tyngdeloven vogtede han sig vel for at gå imod nogen bestående kraft, men stræbte i stedet at gøre den så frugtbringende som muligt. Derfor var han hverken revolutionær mod regeringen eller mod kapitalismen; i stedet for at bekæmpe dem søgte han af al magt at vende dem til det gode. Han ville anvende kraften i industrien til at afskaffe fattigdommen og skabe almindeligt velvære i samfundet, han ville bygge moralen på videnskaben om menneskets fysiske liv, og han ville uddrage nytten af den religiøse følelse ved at anvende den i menneskekærlighedens tjeneste. Religionen blev den sidste kraft, han påkaldte, i det ufuldførte værk »Den ny kristendom« (1825).

Der havde altid været en dobbelt tilbøjelighed hos Saint Simon: hans videnskabelige studier drev ham til at opstille en rent praktisk og jordbunden moral, medens hans hang til følelsessværmeri og mystik førte ham til at drømme om en ny religion. Disse to tilbøjeligheder smeltede til sidst sammen i hans forkyndelse af en religiøs moral. Den var forberedt gennem flere udtalelser i hans foregående skrifter, som havde frastødt hans medarbejder, den strengt og tørt videnskabeligt anlagte Auguste Comte, og bidraget til det brud, der fandt sted imellem dem. Saint Simon erklærede, at verden befandt sig i en krise, hvoraf der på én gang ville fremgå en ny religion og en fredelig samfundsorganisation for hele menneskeheden. Det var denne religion, han ville fremstille i »Den ny kristendom«. Bogen havde til motto det ord af Paulus: »Den, som elsker de andre, har fuldkommet loven. Alt indbefattes i det ord: du skal elske din næste som dig selv.« I en samtale mellem »en konservativ« og »en fornyer« udvikler Saint Simon sine reformideer, som går ud på, at summen af kristendommen rummes i det guddommelige bud, at menneskene skal være brødre. På dette bud skal den ny kristendom grundlægges. Den skal have sin kultus og sine dogmer, sit præsteskab og sine øverster, men alt dette skal kun tjene til at fæstne opmærksomheden ved den kærlighedsmoral, som er hovedsagen. »Religionen skal lede samfundet mod det store mål: så hurtigt som muligt at forbedre den talrigste og fattigste klasses vilkår.« Bogen skulle bestå af en række samtaler, hvori Saint Simon nærmere ville udvikle den ny kristendoms moral, dogmer og kultus. Han var opfyldt af en profetisk glød, han så store syner, han følte trang til at omslynge hele menneskeheden med broderkærlighedens bånd. Men han fik kun fuldført den første samtale. Hans kræfter var udtømt. Efter seks ugers sygdom døde han den 19 maj 1825, omgiven af sine trofaste elever: Rodrigues, Halévy og doktor Bailly, til hvem han i sine sidste øjeblikke tav om det værk, han havde viet menneskehedens vel. Han tilskyndede dem til udholdenhed i det forestående arbejde. »Frugten er moden, i skal plukke den!« Sagde han gentagne gange. Ved begravelsen var ingen af hans slægtninge tilstede. Kun en lille skare disciple, deriblandt Augustin Thierry og Auguste Comte, fulgte ham til jorden. Doktor Bailly og digteren Leon Halévy holdt taler ved graven. Bailly betegnede Saint Simon som »grundlæggeren af en menneskehedens fysiologi.«

Et sælsomt bevæget liv var afsluttet, en lidenskabeligt urolig tilværelse, en rastløs og frugtbar virksomhed. »Kun de, som er sluppet ud af dåreanstalterne, slipper ind i berømmelsens tempel,« havde Saint Simon skrevet til sin nevø. Og til Olinde Rodrigues havde han sagt: »For at udrette noget stort, må man fremfor alt have lidenskab.« Det var denne glødende lidenskab, der havde været drivfjedren i hans uregelbundne liv som i hans uordnede produktion. Der var hos ham det stænk af galskab, som særtegner de store genier.

Efter begravelsen på Pére Lachaise kirkegården samledes disciplene hjemme hos Olinde Rodrigues for at tale om det blad, som Saint Simon i sine sidste dage havde udkastet planen til. I oktober 1825 stiftedes »Frembringeren« (le producteur) som organ for den saint-simonistiske lære. Bladet tog intet hensyn til døgnets politiske stridigheder, det lagde al vægten på den positive, sociale og økonomiske udvikling. Som medarbejdere fremtræder, foruden Auguste Comte, for første gang de to mænd, der snart blev skolens førere: Bazard og Enfantin. De var begge i deres ungdom blevet forurettede af samfundsfordomme og mødtes heri med Olinde Rodrigues, der som jøde havde følt, hvad det vil sige at blive ydmyget og udstødt. Bazard var født udenfor ægteskab, og en ulykkelig barndom havde efterladt en skygge i hans liv. Han havde kæmpet med hæder i Napoleonshæren og været med til at stifte det franske »Kulsviers Forbund«, en hemmelig sammensværgelse mod det genindsatte kongedømme. Den var organiseret efter de italienske »kulsvieres« forbillede, med mystiske talemåder og benævnelser fra kulsvierlivet. Det gjaldt om at rense »skoven« for »ulve«, det vil sige befri samfundet for tyranner. De enkelte afdelinger i forbundet kaldtes for »udsalg« {vente) og samlingsstedet for »Hytten«. Forbundet var meget udbredt, det havde 200,000 medlemmer, deriblandt talrige tilhængere i hæren; i 1821-22 blev der iværksat flere oprørsforsøg. Bazard var hovedmand i et af dem, sammensværgelsen i Belfort. Han dømtes til døden, men reddede sig og virkede en tid som agitator i det sydlige Frankrig. Senere havde han kastet sig over studiet af socialøkonomi, havde læst Saint Simon og fået nyt livsmod ved begejstringen for hans lære. Der vedblev at være noget mørkt, hårdt og spotsk ved Bazards væsen, der undertiden frastødte; som taler var han kold, men klar, logisk og overbevisende.

Prosper Enfantin var søn af en bankier, der gik fallit. Som følge af faderens vanskæbne blev den militære løbebane lukket for sønnen, der havde deltaget i forsvaret af Paris, og han mistede den unge pige, med hvem han skulle have været gift. Disse krænkelser vakte hans ønske om en ny samfundsorden. Han blev handelsrejsende i vin, var i Tyskland og St. Petersborg, kom tilbage til Paris, stiftede gennem Rodrigues bekendtskab med Saint Simon og dyrkede ivrigt social-økonomiske og filosofiske studier side om side med sine forretninger, der gjorde ham til en rig mand. Han tilegnede sig med megen smidighed den ny samfundslære, og han blev skolens fornemste apostel. Han var smuk, af et mandigt og alvorligt ydre; han havde en blød og indsmigrende røst og rådede over en veltalenhed, som uimodståeligt rev tilhørerne hen. Men han havde ganske vist også betydelige svagheder: en forfængelighed, som efterhånden udartede til grænseløs selvovervurdering, et hang til nydelsessyge og visse manerer, der mindede om den forhenværende handelsrejsende.

Blandt de andre medarbejdere ved »Frembringeren«, som først udkom i ugentlige, senere i månedlige hæfter, var lægen Buchez, der havde været medstifter af »Kulsvier Forbundet« og ligesom Bazard med nød og næppe var undgået dødsstraf for deltagelse i et oprørsforsøg; endvidere Armand Carrel, en ung historiker, senere liberal journalist (»ordets ridder«) og bankmanden Isaac Péreire. Men det var Enfantins artikler, som gav tidsskriftet dets præg. Han bekæmpede frikonkurrencelæren og betonede nødvendigheden af social organisation. Historien viser os, at sammenslutning - association - er fremtidens lov. Han udkastede videregående ideer end sin afdøde lærer og mester. Han berører det umoralske i arveretten, han siger om kapitalprofitten, at »arbejderne betaler visse folk for at drive.«

Fra konservativ side spottede man ikke helt med urette over saint-simonisternes forherligelse af de »industrielle«, som gjorde krav på samfundets belønning, fordi de spiste godt til middag. Man indvendte, at disse industrielle i virkeligheden kun tænkte på deres egen interesse. »Frembringeren« svarede med at forherlige arbejdet, men den gjorde sig ikke til organ for arbejderne i egentlig forstand. Den »slog sine plakater alt for højt op, til at folk kunne læse dem«, og allerede i slutningen af 1826 gik den ind.

Olinde Rodrigues var imidlertid blevet direktør for en hypotekbank, Enfantin blev ansat som hans kasserer, og i bankens kontor samledes den lille gruppe af lærens tilhængere. Samtidens luft var fuld af romantik og religiøsitet, og der sker nu det mærkelige, at disse finansmænd stifter en kirke. Sjælen i denne bevægelse var Olindes broder Engéne, en brystsyg ung mand, fuld af rørende begejstring og feberglødende sværmeri for en forædlet religion. Han omdannede gruppen til en menighed med et »råd« i spidsen, hvis medlemmer kaldtes »fædre«, medens de andre var »sønner«. Man omgikkes i broderskab ligesom de første kristne. Denne forvandling af skolen til en religiøs sekt frastødte mange af Saint Simons gamle elever. Auguste Comte skilte sig fuldstændigt fra dem, Halévy ligeledes. De tilbageværende tre hovedmænd organiserede nu den saint-simonistiske gruppe. Man lejede et hus i Monsigny-gaden, og fra 1828 til 1830 holdt Bazard her den række forelæsninger, som udkom under titlen »Fremstilling af den saint-simonistiske lære.«

Den viser, hvorledes menneskehedens udvikling beror på en bestandig mere omfattende sammenslutning: familien, byen, nationen, kristenheden er former for denne sammenslutning, der efterhånden vil omfatte hele menneskeheden. Den svages udbytning af den stærke er i tidernes løb formildet: den begyndte med, at den ene åd den anden, derefter kom slaveriet, livegenskabet og endelig arbejderens udbytning af kapitalisten. Den sidste form skyldes ejendomsretten, som nedstammer fra den gamle krigserobringsret. Den må forandres derved, at arveretten går over fra familien til samfundet og arbejdet bliver den eneste adkomst til ejendom; menneskets udbytning af mennesket vil da vige for jordklodens udbytning af menneskeheden. Den ny samfundsorden skal indvies og krones af religionen, som ligeledes har udviklet sig i tidernes løb. Menneskeheden har en religiøs fremtid for sig. Den ny tro skal sammenfatte alle menneskelige ideer. I modsætning til kristendommen, der hvilede på en dobbelthed, en splid mellem kød og ånd, sætter det ny system enhed. Gud er i alt, og hans væsen er kærlighed. I spidsen for den ny treenighed af videnskab, industri og religion skal stå en ypperstepræst, som udnævner en præst for videnskaben og en for industrien. Præsterne anviser hver enkelt den plads og det arbejde, som svarer til hans evne.

Dette var hovedtrækkene i den saint-simonistiske forkyndelse. Bazards offentlige forelæsninger gav stødet til talrige »omvendelser«, navnlig blandt unge polyteknikere, som følte sig tiltrukne af en industriens religion. Mellem de omvendte var den unge mineingeniør Michel Chevalier. Skolen fik sit organ i bladet »Organisatoren«. D. 31 december 1829 fandt der en højtidelig ceremoni sted i mødesalen. Olinde Rodrigues, den eneste af Saint Simons direkte disciple, som var forblevet mesteren tro, indsatte Bazard og Enfantin til ypperstepræster. Alle de tilstedeværende udvekslede broderkys. Denne ceremoni gav ganske vist anledning til, at Buchez og en del andre trak sig tilbage fra sekten, men de troende beruste sig kun så meget stærkere i drømme om det ny samfund, i følelsesudbrud og sværmerier. Gruppen var lidet talrig og lidet kendt. Bourgeoisiet var optaget af kampen med Karl den 10s regering, og der var ingen forbindelse mellem arbejderne og disse unge fremtidsapostle, som næsten alle tilhørte rige og dannede familier.

Så udbrød Juli-revolutionen. Enfantin og Bazard greb lejligheden og udstedte et opråb til det franske folk, som blev slået op på murene i Paris. Øjeblikket er kommet, hed det, til at indføre en ny samfundsorden, hvor enhver er stillet efter sin evne og lønnet efter sit arbejde. En ny religion skal på jorden virkeliggøre fredens og frihedens rige, som de kristne henlagde til himlen. Det var det sociale spørgsmål, hvis brand kastedes ind i den politiske revolution. De unge saint-simonister blandede sig mellem folket for at lytte efter stemningen. Men folket forstod endnu ikke sin besøgelsestid. Alligevel havde opråbet vakt opmærksomhed. Der begyndte at strømme folk til saint-simonisternes møder; der oprettedes »læresale« rundt om i byen, dels offentlige, dels for bestemte fag, f.eks. for kunstnere, som der kom mange af; her knyttedes venskabet mellem komponisten Liszt og digteren Heine, som tilegnede Enfantin en af sine bøger. Hovedkontoret var i en sal i Taibout-gaden, hvor de nysgerrige flokkedes for at se »familien« sidde på tribunen og rejse sig, når »fædrene« trådte ind. Saint simonisternes propaganda havde nogen lighed med vore dages Frelsens Hær. Prædikanternes flammende veltalenhed bevirkede mange omvendelser, og de omvendte stod op og vidnede. Udgifterne ved agitationen afholdtes af unge tilhængere, rige arvinger, som var begejstrede for afskaffelse af arveretten. Missionærer udsendtes over hele Frankrig.

Siden Juli-revolutionen havde dagbladet »Jordkloden« (le Globe) stillet sig velvilligt til saint-simonismen; den berømte kritiker Sainte Beuve koketterede med læren uden dog at »omvende« sig. Nu blev stifteren af bladet, Pierre Leroux, vundet for de nye ideer, og fra 1831 optræder »Jordkloden« som organ for Saint Simons lære. Ingeniøren Michel Chevaller viste sig her som en fortræffelig journalist, en slagfærdig polemiker. Bladet håner de liberale, som finder kongens civilliste overdreven, skønt den intet er i sammenligning med den civilliste, som arbejderne må betale dagdriverne. På alle områder sprudler det med originale synsmåder. »Jordkloden« henviser f.eks. de romantiske digtere til at søge stoffet i deres egen tid, den opfordrer til at skabe en social kunst, osv.. Saint simonismen voksede dag for dag til undren for venner og modstandere og til uro for regeringen. Men så opstod det brud imellem de to øverste »fædre«, hvorved skolen fik sit grundstød. Den højeste magt kan ikke deles. Enfantin og Bazard blev uenige på spørgsmålet om kvinden.

Det var en af skolens grundsætninger, at kvindens frigørelse skulle gå hånd i hånd med proletarens; man angreb kønnenes ulighed, man krævede samme ret for kvinde og mand i henhold til Saint Simons ord, at samfundsmennesket er mand og kvinde. I fremtidssamfundet skulle hver bestilling udføres af et par: dermed syntes ægteskabet betrygget. Men Enfantin med sin mystiske og sanselige natur førtes på dette punkt til en afvigende opfattelse. Ægteskabet burde ikke være uløseligt. Det passer for de stadige naturer, men ikke for de flygtige, som det nøder til list og løgn, undertiden til forbrydelse. Samliv bør kun bero på tilbøjelighed; der bør være let adgang til skilsmisse. Enfantin indser, at ægteskabet hænger sammen med den personlige og arvelige ejendomsret, og at ophævelsen af denne må medføre frihed i omgangen mellem kønnene. Han bliver den fri kærligheds veltalende apostel. Til at vejlede i elskovsanliggender skal der vælges et præstepar blandt dem, der elsker lidenskabeligst. Ypperstepræsten har lov til at påvirke sine underordnede ved alle midler; kødet er helligt lige så vel som ånden, følgelig kan han have kønslige forbindelser med dem for bedre at kunne lede dem.

Disse anskuelser stødte på afgjort modstand hos Bazard, som i ægteskabets ukrænkelighed så kvindens sande frigørelse, og hos hans hustru Clara, som beskyldte Enfantin for at ville oprette et harem. En heftig strid brød ud imellem de to fædre. Enfantin, der følte sig som profet eller religionsstifter i rang med Zoroaster og Mahomed, ja næsten som en ny messias, ville i sin herskesyge ikke vige en hårsbred. Diskussionerne i rådets hemmelige møder varede hele nætter igennem; de ophidsede deltagere faldt i afmagt, fik syner og profeterede. Olinde Rodrigues følte sig besat af den helligånd og fik et apoplektisk anfald, også Bazard ramtes af et hjerneslag og trak sig udmattet ud af kampen, overladende valpladsen til Enfantin, som nu var saint-simonismens pave. Sammen med Bazard gik også Pierre Leroux, Buchez og flere andre, oprørte over Enfantins »umoralske« lære.

Enfantin holdt nu en række forelæsninger over den ny religion, som skulle forvaltes af ypperstepræsteparret. Foreløbig måtte man afvente præstinden - »messias kvinden« - som endnu ikke var kommen. Ved alle sammenkomsterne var der ved fader Enfantins højre side stillet en tom stol for den forventede »højeste moder«. Men moderen kom ikke. Og festerne kostede penge. Rodrigues, som var udnævnt til industripræst, løb forgæves omkring for at få optaget et lån. Men også han faldt fra, da Enfantin erklærede, at i det ny samfund skulle børnene ikke kende deres fader. Det var for stærkt for den skikkelige Olinde! Han trak sig ud af kompagniskabet og vendte tilbage til børsen.

Samtidig begyndte politiet at skride ind mod den mistænkelige sekt, hvis apostle havde nægtet at gøre tjeneste i borgergarden. Møderne blev opløste, og en retslig undersøgelse indledet. Under disse voksende vanskeligheder besluttede Enfantin at trække sig tilbage med sine sidste trofaste til sin landejendom Ménilmontant i nærheden af Paris. Dér skulle de grundlægge et saint-simonistisk kloster og leve som proletarer af deres hænders arbejde. Den 20 april 1832 udkom det sidste nummer af »Jordkloden« med en erklæring fra paven Enfantin. Han vil sige verden, hvem han er. Gud har overdraget ham den mission at kalde proletaren og kvinden til en ny skæbne, at åbne menneskehedens hellige familie for alle dem, der hidtil har været udelukkede af den, og at virkeliggøre den verdensharmoni, som alle slaver, kvinder og proletarer har stønnet efter siden verdens fødsel. Samme aften flyttede Enfantin ind på Ménilmontant med 40 trofaste - unge, begavede, begejstrede mænd, som brød alle bånd for at påtage sig en frivillig klostertilværelse

Livet på Ménilmontant var strengt ordnet. Man stod op klokken fem; det huslige arbejde var nøje fordelt; gymnastik og lange fodture udviklede kræfterne. Om aftenen indøvede man korsange. Komponisten Félicien David, som - fattig og modløs - var blevet optaget i saint-simonisternes kreds, undfangede her sine første værker. Blandt apostlene var Michel Chevalier og den senere bekendte dramatiker Duveyrier. I juni måned indførte Enfantin under stor højtidelighed et nyt kostyme, som alle skulle bære: lyseblå frakke med læderbælte, hvid vest med bærerens navn i røde bogstaver og hvide benklæder. Vesten var til at knappe i ryggen, så at man kun kunne få den på med en andens hjælp; derved skulle man daglig mindes om broderskabets pligt.

I juli måned blev grundstenen nedlagt til et tempel i haven. Under stor tilstrømning af nysgerrige fra Paris - der var hver søndag hele folkevandringer ud til den mærkelige koloni i Ménilmontant - begyndte man på arbejdet; David havde komponeret en korsang. Ved andre lejligheder gik hele familien i procession gennem Paris. Bazard døde i denne sommer, og Enfantin mødte til begravelsen med sine 40 trofaste, men blev afvist af enken. Til sidst lod politiet ejendommen afspærre for uvedkommende.

Den 27 august begyndte processen. Klosterbrødrene fra Ménilmontant drog i optog gennem Paris til retssalen. Tavse og alvorlige skred de gennem en larmende menneskemængde. Forhandlingerne varede i to dage. Enfantin, Duveyrier og Michel Chevalier var anklagede for overtrædelse af forbuddet mod foreninger samt for krænkelse af sædeligheden. Den sidste anklage kastede de tilbage mod det moralhyklende, rådne samfund, hvor ægteskabet i mangfoldige tilfælde kun var smudsig forretning og lovmæssig prostitution. Duveyriers forsvarstale gjorde stærkt indtryk på tilhørerne. Om aftenen faldt dommen: de tre nævnte tiltalte fik hver et års fængsel og 100 francs i bøde. I øsende regnvejr og temmelig nedslået stemning vandrede man tilbage til Ménilmontant.

Denne smule dom blev i virkeligheden dødbringende for den saint-simonistiske sekt. Men bevægelsen gav dog endnu en tid lang livstegn fra sig. Domfældelsen havde vakt offentlighedens sympati for de mærkelige mænd i de blå frakker, men frafaldene begyndte indenfor deres egne rækker. En og anden vendte tilbage til de hjemlige kødgryder og de vante klæder, en del fik arbejde i Lyon, nogle vedblev at missionere. Den 15 december begyndte Enfantin og Michel Chevalier at afsone deres straf i Saint-Pelagie-fængslet. Her kom Chevalier på andre tanker, men Enfantin bevarede den hellige ild, og da han i august 1833 var blevet benådet, forenede han sine tiloversblevne trofaste, hos hvem troen på den bebudede messias-kvinde, »moderen«, som skulle være kvindernes og proletarernes befrierske, stadig var levende. I 1833 skulle hun vise sig, men hvor? I østerland, i det hemmelighedsfulde østerland med den glødende tro!

Der var endnu talrige saint-simonister rundt om i Frankrig, særlig i Lyon, hvor de første arbejderoprør allerede havde fundet sted. I Paris havde der dannet sig en kvindelig gruppe, som anlagde en reformdragt svarende til mændenes. Den udgav bl.a. et blad, »Den fri kvinde«, som blev redigeret af en arbejderske, Suzanne Voilquin. Møder afholdtes, hvor kvindens økonomiske og moralske frigørelse blev proklameret. Det var den første kvindebevægelse, og den frembød naturligvis et taknemligt stof for vittighedsblade og karikaturtegnerne. En gang fejrede man forfatterinden George Sand, i hvis dristige forkyndelse af lidenskabens ret og frie leven på trods af al spidsborgerlig moral man så et forbillede for fremtidens kvinde.

Enfantin selv var, da han kom ud af fængslet, ikke mere slet så fanatisk i sin tro på messias-kvinden som hans egne disciple. »Jordkloden er vor sande trolovede,« sagde han. »Den er vor moder.« Han følte nødvendigheden af at rejse udenlands en tid, måske udrette et stort værk i det fremmede for at kunne vende hjem til Frankrig som triumfator. Han valgte Ægypten, lokket af tanken om Suez-kanalen, det store »religiøse« værk, som Saint Simon havde anvist. En lille flok saint-simonister var allerede i forvejen draget til østerland for at søge »kvinden«, deriblandt komponisten Félicien David, som i Syrien undfangede sin berømte symfoni »Ørkenen«. I oktober 1833 kom fader Enfantin til Alexandria med en anden skare, både mænd og kvinder. Han traf her den franske vicekonsul Ferdinand de Lesseps, der blev smittet af saint-simonisternes begejstring for Suez-kanalen og senere blev den, som virkeliggjorde den. Lesseps optog som bekendt også en anden af Saint Simons ungdomsideer, Panama-kanalen, men med et trist resultat.

Det lykkedes ikke Enfantin at virkeliggøre sine planer i Ægypten. Pesten adsplittede hans lille trup, og i 1837 rejste han hjem til Frankrig. Men han vendte senere tilbage til Algier og blev en virksom forkæmper for dette lands kolonisering. Hans rolle som profet for en sekt eller leder af et parti var udspillet. Socialismen i Frankrig havde begyndt at antage andre, mere proletariske former og at stille håndgribeligere krav, end saint-simonisterne drømte om. De følte sig frastødte af den voldsomhed, hvormed arbejderbevægelsen gjorde sig gældende, og de gled efterhånden ind i forskellige stillinger i det storindustrielle samfund, som jo delvis virkeliggjorde deres planer ved iværksættelsen af offentlige arbejder, udvikling af produktions- og samfærdselsmidler, oprettelse af pengeinstitutter, som lettede kreditten. Michel Chevalier gik over til den liberale bourgeoisipresse, fik snart ansættelse som professor i nationaløkonomi og blev en ivrig forfægter af frikonkurrence og navnlig af frihandel. Når blot varefrembringelsen forøgedes så meget som muligt - mente han nu - ville den retfærdige fordeling ske af sig selv. Naturligvis fornægtede han den afskaffelse af privat arveret, som han tidligere havde svoret til. Fredssagen forblev han tro; han bekæmpede i 1870 krigen med Tyskland.

Udstrakte jernbaneanlæg var en af saint-simonisternes yndlingsideer, og det var for så vidt i overensstemmelse med skolen, at Enfantin var medvirkende ved sammensmeltningen af linjerne Paris-Lyon-Middelhavet og i 1846 trådte ind i selskabernes administrationsråd. Men naturligvis haglede det med spottegloser over fader Enfantins forvandling til hr. Enfantin. Duveyrier, som i sin tid blev dømt sammen med ham, var blevet dramatisk forfatter og havde fået et annoncemonopol; Olinde Rodrigues var trådt ind i huset Rothschild - således var alle velforsørgede, og socialdemokraten Toussenel skrev: »Faderens blik hævede sig strålende mod Isaks gud for at takke for den nåde, hvormed han overvældede sine sønner.«

Selv mente de - og med en vis ret - at de som handlingens mænd førte de gamle drømme ud i virkeligheden. De ville ophæve arveretten for at afskaffe lediggangen, men ved at stifte kreditbanker bidrog de jo netop til, at renten sank mere og mere, og derved undergravede de kuponklipperiet. De havde drømt om folkenes fredelige forening, men ved at anlægge jernbaner og kanaler fremskyndede de jo netop opfyldelsen af dette mål. Der er noget rørende i deres trofaste vedhængen ved ungdommens ideer. Under revolutionen i 1848 lod Rodrigues på murene i Paris opslå plakater, hvor han foreslog at løse striden mellem kapital og arbejde ved at gøre arbejderne til parthavere i forretningsudbyttet. Enfantin foreslog, at staten skulle overtage jernbanerne, og stiftede samme år i forening med Duveyrier dagbladet »Kreditten«, som udkom indtil 1850 og bl.a. kæmpede for gratis og fælles folkeundervisning, fagskoler, foreningsret, offentlige arbejder, syge- og alderdomsforsørgelse, afvæbning.

I Napoleon den tredje fandt de en meningsfælle, han var saint simonisten på tronen og interesserede sig i sine første kejserår levende for industriens udvikling og arbejdernes kår. Han havde til hensigt at gennemføre en art statssocialisme, men det faldt ud til en ligeså ynkelig parodi, som han selv var på den store Napoleon. Duveyrier udgav i 1856 et kuriøst lille skrift: »Hvorfor skal der være grundejere i Paris?« Han udvikler her den tanke, at folk i alle andre stillinger udfører et nyttigt arbejde og efterlader en tom plads, når de dør, men »grundejeren dør ikke.« Han har intet lært, intet opfundet, han udretter intet, han er kun grundejer. Forfatteren foreslår derfor, at byen Paris skal inddrage alle grundejendomme - mod erstatning i uopsigelige obligationer til ejerne - og sørge for, at de fattige boliger får lys og luft. Portnerne, siger han, vil befinde sig meget bedre ved at blive kommunale bestillingsmænd.

Således levede saint-simonismen videre under forskellige former og påvirkede ånderne på forskellig vis. Buchez, som var en af de frafaldne, stiftede i 1831 bladet »Europæeren«, gennem hvilket han - i Saint Simons ånd - blev grundlæggeren af den kristelige socialisme. Auguste Comte blev - ligeledes i Saint Simons ånd - stifter af positivismen, som gik i den modsatte retning. Det krav, som allerede »Jordkloden« stillede til digterne, at de skulle skrive ud af deres egen tid, at de skulle skabe en social poesi og kunst, havde fundet genklang hos George Sand, hvem Pierre Leroux omvendte til socialismen, hos Vigny og hos Victor Hugo, hvis gribende roman Les Miserables (på dansk »Galejslaven«) var bygget over det motto: »Så længe der i kraft af love og sæder findes en social fordømmelse, som midt i civilisationen på kunstig vis skaber helveder og ved en ulykkessvanger menneskelig indflydelse forvansker den guddommelige bestemmelse; så længe århundredets tre problemer ikke er løste: mandens nedværdigelse ved proletariatet, kvindens fornedrelse som følge af sult og børnenes hentæring, som følge af det mørke, de lever i; så længe den sociale kvælningsproces, der foregår på sine steder, er mulig; med andre ord, og fra et endnu videre synspunkt, så længe der på jorden findes uvidenhed og elendighed, må bøger som denne gøre nytte.«

Alexander Dumas den yngre indførte i sine skuespil en ny opfattelse af kvindens ret og kønnenes lighed, i »Pengespørgsmålet« er han direkte påvirket af saint-simonismen. Hos den skarpsindige og fine religionsfilosof Renan kan man finde steder, som gengiver Enfantins tanker i forbedret udgave, f.eks. når han siger, at en skøn kvinde ligeså vel er et udtryk for det guddommelige formål som en genial mand eller en dydig kvinde. Renan talte selvom, at der var en vis forbindelse imellem ham og »Saint Simon hin saint simonier«, og i sin skildring af kristendommens apostle (1866) siger han: »De, som véd, hvilken uvurderlig skat erindringen om Ménilmontant er for de endnu levende medlemmer af den saint-simonske kirke, hvilket venskab det befæster imellem dem, hvilken glæde der lyser i deres øjne, når man taler derom, de vil forstå det mægtige bånd, der sammenknyttede apostlene, fordi de havde elsket i fællesskab og lidt i fællesskab.«

Enfantin vedblev i virkeligheden endnu på sine gamle dage at samle en kreds af tilhængere hjemme hos sig til frokost om søndagen. De lukkede øjnene for det lidet regelmæssige liv, som denne fjende af ægteskabet vedblev at føre, og så op til ham med ærefrygt. Han sagde du til dem allesammen, men ingen sagde du til ham undtagen én, som havde været med ham i Afrika i prøvelsens dage. Enfantin slog sig ikke til ro i den vundne velstand, men fulgte med lidenskabelig interesse sin samtids begivenheder. Han hilste frihandelens sejr som et skridt mod verdensbroderskabet. Han polemiserede kraftigt mod den katolske kirke. Se, sagde han, hvorledes kristi legeme uophørligt hånes og pines på slagmarkerne, som bedækkes med ofre; i storstædernes huler, hvor proletarerne hobes sammen; i fabrikkerne, hvor menneskene arbejder som dyr.

Præk nøjsomhed for de rige, men ikke for de fattige! Sig ikke til dem, at de skal afholde sig fra kød, når de tigger om et stykke bart brød! - for sine fattige tilhængere stiftede Enfantin en understøttelsesforening, »Familiens venner«. Han døde den 31. august 1864 og fulgtes af et beskedent følge til Pére Lachaise, hvor han blev begravet i nærheden af Rodrigues. De efterlevende disciple holdt endnu en lille tid liv i sekten. »Saint Simons og Enfantins værker« udkom samlede i 47 bind i årene 1865-78.

Vi har i skolens lære og virksomhed, således som den her er fremstillet, set, hvorledes socialismen ligesom kæmper sig ud af kapitalismens skød uden endnu at kunne frigøre sig. Denne åndelige fødselskamp svarede nøjagtigt til, hvad der foregik i samfundet. Storindustrien var endnu i sin vorden, sammendragningen af kapital havde ikke fundet sted i den målestok, som udviklingen senere har vist os. Men Saint Simon forudså - hvad kendsgerningerne har bekræftet - at udviklingen ville gå i den retning: gennem kapitalisme til socialisme. Derfor søgte han at fremskynde kapitalismens triumf som overgang til en retfærdigere fordeling af arbejdsudbyttet og med det endelige mål at skabe lykkebetingelser for alle i samfundet. Han forkastede demokratiets vej. Han henvendte sig til magthaverne, til de rige, de oplyste, om ædelmodig bistand som fødselshjælpere for den ny tid. På dette punkt har udviklingen ikke givet ham ret. Den moderne socialisme er henvist til demokratiet som nødvendigt middel, men den er derfor ikke fremmed for tanken om et åndsaristokrati, det vil sige tanken om, at det naturligt må blive de dygtigste og bedste, som - når det økonomiske spørgsmål er løst - opdrager og leder folket mod stedse højere kultur.

Således har da saint-simonismen sat en strøm af ideer i bevægelse, som har virket befrugtende på hele det nittende århundredes socialistiske udvikling.

Charles Fourier.

I modsætning til Saint Simon, greven, verdensmanden og fusentasten, som stormede mod tinderne og styrtede i afgrunden - var Charles Fourier en stilfærdig borgermand, hvis liv forløb uden stigning og fald, regelmæssigt, i indadvendt spekulation. Der er ingen roman i hans tilværelse, men han er en kunstnernatur, en skarpsindig menneskekender og trods alle sine særheder og snurrigheder en dybtskuende samfundskritiker og en genial forudsiger.

»I dag, langfredag, har jeg fundet hemmeligheden ved alle menneskers forening,« skrev den brave Fourier. Det var hans livs drøm: forening, sammenslutning - association - mellem alle mennesker. Han havde fået modbydelighed for handelen, hvortil han var opdraget; han så handelsånden, kapitalen, gennemtrænge alt og tilsnyde sig profit af alle politiske forhold: af godsernes beslaglæggelse, af fastlandsafspærringen, af hærens forsyning med våben, klæder og levnedsmidler. Handelen vendte alle menneskets tilbøjeligheder til det onde, han ville vende dem til det gode, derfor rettede han sine skarpeste pile mod handelen.

Han havde trukket sig tilbage fra butikken og sit kontor og levede som ensom pebersvend på sit lille værelse, hvor han udformede sig et klart og skarpt billede af en harmonisk verden. Han så den for sig og beskrev den. Børn, marker, værksteder, lege, kærlighed, manddom, alderdom - han konstruerede det altsammen med en digters indbildningskraft og så nøjagtigt i enkelthederne, som den gør det, der er besat af en fiks idé. Han udgav tykke bøger, naive, uformelige og rørende som de hellige skrifter fra en primitiv tidsalder. Metoden var sikker, den måtte lykkes. Der behøvedes kun, at femten hundrede tilhængere skulle følge hans anvisninger og ordne sig gruppevis i et falansterium - en fælles fløjbygning. Ved synet af disse femten hundrede menneskers glæde og lykke ville hele menneskeheden omvende sig og snart leve i harmoni. Vanskeligheden bestod i at opdrive nogle millioner francs til at sætte fremtidssamfundet i gang med. Fourier ventede hele sit liv på disse penge. Han havde meddelt, at han var hjemme hver dag efter klokken 12 for lysthavende kapitalister. I tyve år var han daglig at træffe på den angivne tid. Men der kom ingen. Fourier oplevede ikke at se sit idealsamfund virkeliggjort selv i nok så beskeden målestok. Han gik i sin grav som en skuffet fantast. Men alligevel overlevede ideerne ham. De virkede videre efter hans død, og visse af dem viser sig endnu den dag i dag i besiddelse af en forunderlig livskraft.

Francois Marie Charles Fourier blev født den 7. februar 1772 i Besançon som søn af en velhavende klædehandler. Faderen nød megen anseelse i byen, han blev således valgt til dommer i handelsretten. Da han døde i 1781, efterlod han en formue på 200,000 francs, hvoraf sønnen arvede de to femtedele (han havde tre søstre), altså 80,000 francs. Denne ret anseelige formue mistede han imidlertid ved konventstroppernes belejring af Lyon i 1793. Selv talte han aldrig derom. Først efter hans død erfarede man, at hint tab var den første årsag til et liv fuldt af savn og økonomiske pinagtigheder.

Fra sin tidligste ungdom viste Charles Fourier en urokkelig retskaffenhed. Som eneste søn var han af sin fader blevet bestemt for handelen, men den frastødte ham snart. I skolen og i katekismen havde man lært ham ikke at lyve - og så førte man ham ind i butikken for at øve ham i løgnens ædle håndværk eller kunsten at sælge. Han stred imod, han advarede kunderne, som skulle trækkes op, han fik prygl og aflagde - kun syv år gammel - en ed, ved hvilken han svor handelen evigt had!

Skønt han selv var temmelig svagelig som dreng, følte han sig altid kaldet til at beskytte sine svagere kammerater mod de stærkeres uretfærdighed. Han var egensindig, men trofast og hengiven mod sine venner. Han lærte let og fik flere gange præmie i skolen, navnlig i latinsk poesi. Da han blev ældre, kom han i forretningen hos en bankier i Lyon; først undveg han derfra, men så fandt han sig i skæbnen og tilbragte, som han selv siger, de skønneste år af sit liv i løgnens værksted, hvor han stadig hørte sige om sig: »Det er en retskaffen ung mand, men han duer ikke til handelen.«

Han læste i disse år med forkærlighed geografi, anvendte alle sine lommepenge til kort og atlas, og dyrkede blomster i alle mulige arter og afarter; samtidig var han en lidenskabelig musikelsker og lærte sig selv at spille på flere instrumenter. Da han var færdig med sin læretid i Lyon, kom han i 1790 til Rouen og derpå som handelsrejsende til Paris. Efterhånden besøgte han de fleste byer i Frankrig, berejste Tyskland, Holland og Belgien, overalt iagttagende og studerende. I alle større byer lærte han de fremragende bygningers arkitektur og rumforhold nøje at kende. Sprog havde han derimod ikke megen sans for, og i sit hovedværk »Læren om verdensenheden« siger han også, at de mange tungemål er en af menneskeslægtens værste fejl, og at tilvejebringelsen af et verdenssprog må være en af de første opgaver for den ny samfundsordning.

Efter at han havde mistet sin formue, lagde forretningerne beslag på al hans tid om dagen, og han måtte bruge nætterne til at studere sin kære naturvidenskab. Jo nøjere han lærte handelen at kende, des mere kom han til at afsky den. Navnlig gjorde det et dybt indtryk på ham, da han i 1799 fik ordre af sin chef - for et handelshus i Marseille - til at sænke en ladning ris i havet, for at varen kunne stige i pris.

Revolutionens gang kunne han ikke forsone sig med. Det var efter hans mening ikke folkets masse, der havde vundet ved den, men derimod den klasse, som han hadede mest, den handelsdrivende klasse. Rædselsherredømmet og voldshandlingerne frastødte ham. Han så med sit kritiske blik, at revolutionen trods folkets opofrelse, trods alle talemåder om frihed, lighed og broderskab, ingenlunde havde gjort ende på udbytning og undertrykkelse, men snarere havde forværret dem. Han så, hvorledes den ny magt, kapitalen, stod i skrigende modsætning til de grundsætninger, hvormed den besmykkede sig, hvorledes kornpugere og leverancesvindlere levede højt på den ny tingenes tilstand, samtidig med at den store mængde af folket led nød. Og han førtes derved til den overbevisning, at samfundet ikke kunne være rigtigt organiseret, og at der måtte findes en ordning af tingene, som umuliggjorde disse udvækster og onder.

De politiske kampe, som han var tilskuer til, frastødte ham. Han fik den anskuelse, at samfundets politiske forfatning var en ligegyldig sag, at den intet havde at gøre med den sociale tilstand, som det fremfor alt gjaldt om at forbedre. Der manglede en mand til at finde lovene for den sociale tiltrækning, ligesom Newton havde fundet lovene for tiltrækningen mellem verdenslegemerne. Fourier følte sig kaldet til at opdage disse love og dermed anvise mennesket dets sande bestemmelse, dets vej til lykke. Han ville i kraft af tiltrækningsloven skabe harmoni mellem de menneskelige drifter og virksomheder. Medens disse ideer gærede hos ham, måtte han som indbygger i det kongeligsindede Lyon deltage i stadens forsvar mod revolutionstropperne og undgik ved et udfald kun med nød og næppe døden. Efter byens erobring blev han tagen til fange og skulle skydes, men frelste livet ved flugt. Naturligvis gjorde disse begivenheder stærkt indtryk på ham og blev bestemmende for hans senere tænkning. Da Konventet beordrede en masseudskrivning af soldater til at forsvare grænserne, blev han stukket ind blandt jægerne til hest ved Rhin-arméen, men på grund af sin svagelige legemsbygning fritoges han efter et par måneders forløb for tjenesten.

I de følgende år beskæftigede han sig med forskellige social-reformatoriske planer og forslag. For at få større personlig uafhængighed havde han nedsat sig som husmægler, eller som han selv kaldte det vinkelskriver, idet han betegnede sin stilling med følgende ord: »En mægler er et menneske, der sjakrer med andres løgne og giver sine egne med i købet.« En politisk artikel om Europas deling, som han skrev i 1803, vakte Napoleons opmærksomhed. I 1808 udgav han sit første, grundlæggende værk: »Læren om de fire bevægelser og de almindelige bestemmelser.« Her findes allerede hans ideer fuldfærdige, selvom der endnu mangler klarhed og gennemtænkt udarbejdelse i fremstillingen; bogen er skreven med den første begejstringens ild hos en mand, der tror på sit kald og på sin læres ufejlbarhed. Hans følgende skrifter er egentlig kun en videreudvikling af det her fremsatte system, blandet med skarpe angreb på hans modstandere.

Den tankegang, som Fourier udvikler i sit første værk, er i korthed følgende - verden består af tre evige, uskabte og uforgængelige principper, nemlig 1. Gud eller ånden, det aktive og bevægende princip; 2. Stoffet, det passive og bevægede princip; 3. Retfærdigheden eller de matematiske love, det ordnende princip. I overensstemmelse med verdensaltet består også mennesket af tre principper: 1) drifterne eller lidenskaberne, det aktive og bevægende princip; 2) legemet, det passive og bevægede princip; 3). Fornuften, det ordnende princip. Gud, som styrer verdensaltet, kan kun have enhed og harmoni til formål dermed, da han ellers kom i modstrid med sig selv. Derfor er alt, hvad der findes, forbundet ved en uafbrudt kæde. Den sammenknytter de tre riger i naturen - dyr, planter og mineraller - med mennesket, ligesom den sammenknytter mennesket med gud og jordkloden med hele planet og verdenssystemet. Når gud har udstyret mennesket med drifter og lidenskaber, har det været hans hensigt at gøre mennesket lykkeligt; man kan altså ikke antage, at disse drifter er skadelige, at nogle af dem skal undertrykkes eller lades utilfredsstillede. Tværtimod, drifternes tilfredsstillelse bringer mennesket i harmoni med sig selv og med gud. Når vi alligevel ofte ser, at de menneskelige drifter kun ytrer sig i skadelig retning eller ikke kan tilfredsstilles, så beviser dette intet imod selve drifterne og guds ordning, men det vidner imod samfundets organisation, som tvinger drifterne ind på et falsk spor eller helt undertrykker dem.

Fourier opstiller fire - eller senere fem - bevægelser, som sætter verden i virksomhed og fører den sin bestemmelse i møde. Den sociale bevægelse er tappen for det hele og mennesket derfor det midtpunkt, hvorom alt drejer sig. Hvad skulle verden overhovedet have for et formål, når den ikke var skabt for menneskene? Det er grundtanken i hans system. Menneskets bestemmelse er lykken, som består i udvikling af alle dets anlæg og tilfredsstillelse af alle dets drifter. Mennesket skal nyde og atter nyde alt, hvad dets hjerte begærer - det er Fouriers evangelium, det er guds bestemmelse med mennesket. Fouriers gud er altså en meget materialistisk gud, som befinder sig i afgjort modsætning til kristendommens, der indprenter nøjsomhed, ydmyghed, kødets spægelse.

I kraft af denne sin bestemmelse stræber mennesket efter lykke, og lykken består i sundhed og rigdom. Sundhed er betingelsen for at kunne nyde rigdommen. Men i det bestående samfund - under »civilisationen«, som Fourier kalder det - er der kun få, der nyder rigdom, og det er for det meste dem, der fortjener den mindst. Sundhed mangler næsten alle, nogle som følge af savn og nød, andre på grund af overdådighed. Begge dele kommer af vore sociale indretninger, som ikke tillader nogen del af samfundet, hverken rige eller fattige, den fornuftige og sunde udvikling af deres kræfter og evner, den afvekslende og tilfredsstillende anvendelse af deres drifter. Samfundet tilstræber ganske vist lykke, men denne stræben slår om i sin modsætning. Vi påstår, at vi vil sandhed, men overalt hersker løgn, hykleri, undertrykkelse; vi vil orden og moral, men der hersker tyveri, bedrag, ægteskabsbrud, prostitution; vi vil almindeligt velvære, men syv ottendedele eller otte niendedele af menneskene er ulykkelige, fordi de er omgivne af onder, som de ikke kan besejre. Elendigheden vokser med det sociale fremskridt. Selve industriens udvikling berøver arbejderne brødet. Fattigdommen fødes af overflødighedens skød. Industrialismen bevæger sig i, en kreds af modsigelser (un cercle vicieux), og civilisationen bliver stadig mere revolutionær, fordi kræfterne raser mod hverandre i stedet for at samvirke mod fælles formål.

Den enkeltes interesse står overalt i modsætning til den almene. Lægen ønsker, at hans medborgere må få mange sygdomme, og sagføreren, at der må blive mange retssager. Præsten er interesseret i, at der er mange »gode lig«, begravelser til 1000 francs stykket. Dommeren længes efter mange forbrydelser, for at domstolene ikke skal vise sig overflødige. Kornpugeren ønsker »en god dyrtid«, arkitekter og bygmestre ønsker gode ildebrande, osv. Således er civilisationens latterlige mekanisme: de enkelte dele modarbejder det hele, alle fører krig mod alle. Friheden munder ud i anarki, folkets masse forarmes, og nationerne bøjes ind under monopolets åg.

Fourier viser en forbavsende skarpsindighed i sin kritik af den storindustrielle udvikling, som på den tid, han udgav sit første værk, kun var lige i sin begyndelse. Storindustrien var endnu væsentlig manufaktur, det vil sige en mere vidtstrakt udstykning af håndarbejdet, samlet i store værksteder eller fordelt i hjemmene under en enkelt udbytter. Fourier forudså, hvad denne privatkapitalistiske udbytning ville føre til: en stedse mere rovbegærlig kappestrid, et uhyre spild af kræfter, en voksende folkeforarmelse. Årsagen til alle sociale ulykker fandt han i den industrielle udstykning eller det usammenhængende arbejde (le morcellement industriel ou travail incohérent), hvorved han mente, at arbejdet under privatkapitalismen blev ensformigt og nødtvungent, frastødende og forkrøblende for arbejderen. Arbejdet er en nødvendighed for alle, men det bør ikke være en byrde, det bør være en glæde; hvad det gælder om, er derfor at gøre det afvekslende og tiltrækkende. Det er grundtanken i hele hans system.

Arbejdet må bringes i overensstemmelse med menneskets drifter eller instinkter. Af sådanne gives der fem sanselige, nemlig lugt, syn, hørelse, smag og førelse, og fire sjælelige, nemlig kærlighed, venskab, ærgerrighed og familiesans. Disse ni beherskes tilsammen af tre styrende drifter: den kabalistiske drift eller intrigedriften, som fordeler tilbøjelighederne og ægger viljerne; den skiftende drift eller sommerfugledriften, som stræber efter bestandig afveksling, efter forandringer og modsætninger; den komposite eller samlende drift, som vækker begejstring og henrykkelse, stræber efter det gode og skønne og overvinder alle hindringer. Disse tre drifter virker først på de fire sjælelige, som så igen virker på de fem sanselige.

Men hvis mennesket vil udfolde og tilfredsstille alle sine drifter for at opnå dels den indre rigdom (sundhed, dels den ydre rigdom (luksus) - og denne stræben bunder dybt i menneskets natur - så må han slutte sig sammen med sine medmennesker til en organisation. Den omstrejfende tigger nyder ganske vist større frihed end arbejderen, som er lænket til sit arbejde, men hans drifter tilfredsstilles ikke; han vil gerne i teatret, men han har ikke en gang nok til at spise sig mæt. Hans frihed er en indbildning, han er kun et uvirksomt medlem af samfundet. Den sociale frihed beror på arbejde. Det fri valg af arbejde efter drift og tilbøjelighed er menneskets bestemmelse. Der må altså oprettes en ordning, ved hvilken arbejdet - det vil sige landbrug, husholdning, industri, omsætning, undervisning, videnskab og skønne kunster - organiseres i overensstemmelse med de menneskelige drifter. Denne ordning virkeliggøres ved sammenslutning mellem et vist antal ligesindede mennesker til en falanks, hvilken betegnelse Fourier lånte fra den gammelgræske slagorden, hvor tropperne var stillet op i en tætsluttet kegleform, der med sin spids trængte ind blandt fjenderne og sprængte dem fra hverandre.

Falanksen må ikke bestå af mere end 1800-2000 personer; i dette antal findes nemlig efter Fouriers beregning de forskellige drifter og karakteregenskaber repræsenterede på en hensigtsmæssig måde. Ved den fælles produktion og husholdning spares der materialer, tid og kraft. I en falanks på 400 familier behøves der f.eks. ikke 400 mindre køkkener, det er tilstrækkeligt at have 4 eller 5 store. En falanks, der giver sig af med at fabrikere vin eller olie, behøver kun én fabrik i stedet for de mange, som nu er nødvendige i en kommune med det tilsvarende antal beboere, osv. Driften i det store medfører besparelser på alle områder. I stedet for hundrede småhandlende, som konkurrerer med hverandre, behøves der i falanksen kun ét stort varelager og forholdsvis færre personer til at betjene det, og så fremdeles. Det nuværende handelsbedrageri, forfalskningen af stoffer og levnedsmidler, vil ophøre af sig selv i falanksen, hvor alle bliver personligt interesserede i frembringelse og omsætning.

For at gøre arbejdet tiltrækkende og afvekslende efter hver enkelts lyst og evner, inddeles falanksens medlemmer i serier eller rækker; hver serie har sin beskæftigelse og er atter inddelt i grupper for de forskellige underafdelinger. Medlemmerne skifter stadig mellem de kappestridende grupper og serier; ved den vekselvirkning, som derved fremkommer, lærer de deres medfødte anlæg at kende, udvikler deres evner og opnår den højeste tilfredsstillelse af deres drifter. Afveksling er en betingelse for den legemlige ligevægt og sundhed, som nødvendigvis må lide, når mennesket i tolv timer om dagen er bundet til et ensformigt arbejde. Visse kemiske fabriker er sande morderhuler, blot fordi arbejdstiden er for lang. Under den nuværende civilisation lærer man ikke barnets medfødte evner at kende. Vi mangler kompasset, nøglen til trylleskriften. Arbejdets ordning i serier er nøglen til enhver gren af den sociale mekanisme, især for opdragelsen. Allerede fra fire års alderen skal barnet legende udvikle sine evner i tyve forskellige rækker af industriel virksomhed. Nu finder man ofte i tyve års alderen ikke et eneste anlæg udviklet. Enerne er blevet kvalte, fordi forældrene var fattige, eller fordi der manglede lejlighed til at øve dem. Opdragelsen må bygges på tiltrækningens lov: legen skal være arbejde, arbejdet skal gå som en leg. Børnene spiller en stor rolle i Fouriers skrifter. Som han har iagttaget alle livsaldre og livsstillinger, har han også studeret barnenaturen med vidunderlig grundighed og bygget sit opdragelsessystem derpå. Børnene bliver fra fødslen af plejede og opdragne i store sale, som er indrettede efter alle sundhedens fordringer. Børneplejerskerne har af egen drift påtaget sig deres hverv. Mødrene kan blive hos børnene, men Fourier mener, at de fleste af dem vil foretrække at passe deres vante sysler og kun se til de små for at give dem die, da de jo véd, at de intet mangler. Fra det tredjefjerde år begynder børnene at lege i små værksteder, køkkener osv. efter deres lyst og anlæg. Al tvang er udelukket. Den egentlige åndelige opdragelse begynder med det niende år, efter at imidlertid den legemlige opdragelse, som under navn af »opera« omfatter sang, dans, musik og gymnastik, har lagt grunden ved at øve børnene i at udtrykke sig, føre og bevæge sig. Opdragelsen fortsættes gennem de forskellige alderstrin til den kønsmodne alder, altså det 16ne, 18ne indtil 20ne år.

Forholdet mellem de to køn er i Fouriers system så frit som muligt. Han kritiserer på det skarpeste det hykleri og købmandsskab, som i det bestående samfund går i svang under ægteskabets og moralens navn. Den sande moral består ikke i at undertrykke drifterne, men i at retlede og sammenstemme dem. De sjælelige drifter kræver ligeså vel som de sanselige afveksling for at blive tilfredsstillede. De allerfleste. Kvinder såvel som mænd, føler trang til forandring og afveksling. De alvorlige hollændere, som i Amsterdam lader så uhyre moralske, har ovre i Batavia deres haremer, fyldte med kvinder af alle hudfarver. Det er hemmeligheden ved vor moral: den bliver til hykleri, når omstændighederne byder det, og den kaster masken, når den kan gøre det ustraffet. Fourier giver meget omstændelige anvisninger på, hvorledes han tænker sig forholdet mellem kønnene ordnet i falanksen. Al elskov vil være fuldkommen fri og ubeskæmmet af moralske fordomme. Kvinderne vil af sig selv ordne sig i elskovskorps, blandt hvilke de tre væsentligste er: ægtefællerne, der kun har én mand til stadighed, efter den civiliserede metode; damoisellerne eller halvdamerne, som skifter elsker efterhånden, men kun har én ad gangen, og de galante damer, hvis levevis er mindre strengt. Men der er også vestalinde-korpset for de kyske, unge piger, bajadere-korpset for de letsindige, osv., i mangfoldige afskygninger. Tilbøjelighedernes forskellighed giver livet dets farvespil og tillokkelse.

Den store fællesbygning for falanksen hedder Falansteriet. Den skal efter Fouriers plan se ud som på omstående tegning. Den består af en hovedbygning med to midterfløje samt af to sidefløje, som går vinkelret ud fra hovedbygningen, således at der foran denne bliver en stor, åben plads med haveanlæg og springvand. Midtergangen fører ind til en mægtig søjlehal, hvorfra der udgår gallerier og trapper til alle dele af bygningen. I stuen findes den store vinterhave, midt i første etage er børssalen, spisesale og festsale. Der gives nemlig en børs i falansteriet, hvor arbejder bestemmes og aftaler træffes for den næste dag. I de to fløje af første etage boer de rige falanksmedlemmer. Der gives nemlig også rige beboere i falanksen; Fourier vil ikke ophæve formueuligheden, han vil med fornøjelse give millionærer adgang til at nyde fælleslivets behageligheder og drage fordel af den kapital, de indskyder i falansteriet; han ansætter kapitalens udbytte til fire tolvtedele, arbejdets til fem tolvtedele og talentets til tre tolvtedele af den fælles værdifrembringelse.

Han foreskriver arbejdets inddeling og ordning indtil de mindste enkeltheder og på den mest appetitvækkende måde - også i bogstavelig forstand, forsåvidt som kogekunstens finesser og bordets glæder spiller en stor rolle i systemet; Fourier var selv en lækkermund, der satte megen pris på udsøgt mad og god vin. Falansteriet hviler på landbrug. Det kaldes også for landbrugsfællesskabet. Hovedbeskæftigelserne er altså markarbejde, kreaturhold, havedyrkning, blomsterkultur og frugtavl, men ved siden deraf også forskellige industrigrene. Med den største sindrighed afpasser Fourier de vekslende beskæftigelser efter alder og tilbøjeligheder, han opdigter talrige eksempler for at vise, hvorledes livet i falensteriet vil forme sig, og lægger en skarpsindig sjælekundskab for dagen ved at konstruere en mangfoldighed af forbindelser - valgslægtskaber - mellem de forskellige naturer og karakterer. I modsætning til de nuværende forhold arbejder man i falansteriet for arbejdets egen skyld, dog kan håbet om belønning og udmærkelse ofte være et ædelt hjælpemiddel. Lægerne belønnes - ikke efter antallet af syge, men efter antallet af sunde. Og hvis f.eks. en opfinder et middel til røgfortæring, får han af falanksen fem francs, men da en million falankser på jorden er interesserede i opfindelsen, modtager han ialt fem millioner francs og desuden et diplom som en af jordklodens magnater, hvormed der overalt følger særlige æresbevisninger. Hvis en digter eller komponist blot får 2 sous (ca. 7 øre) af falanksen for et digt eller en symfoni, og hvis der er 500,000 falankser, der ved afstemning erklærer sig for den, så bliver det 50,000 francs. Han modtager af verdenskongressen en anvisning på beløbet, og pengene bliver ham udbetalt i Konstantinopel, verdens hovedstad. Den er sædet for den øverste hersker, omniarken, efter hvem der følger 3 auguster, 12 cæsarinder, 48 kejserinder, 144 kaliffer, 576 sultaner, 1721 dronninger, 6912 kaziker, osv.

Man kan se, hvorledes Napoleons verdensherredømme afspejler sig hos Fourier ligesom hos Saint Simon. Falanksen er indrettet efter militært mønster. Ligesom Fourier elskede dans og sirlig selskabelighed, hvor alt var anstand og harmoni, således holdt han meget af at se på militære øvelser og parader, som imponerede ham ved deres strenge orden og regelmæssighed, han fulgte ligesom børnene med musikken, når vagtparaden trak op. Kun ville han anvende denne militære orden i det fredelige arbejdes tjeneste. Styrelsen i hans falanks har et militært-monarkisk anstrøg, selvom grundvolden er rent demokratisk. Lederne af de forskellige serier kaldes officerer og har rang som kaptajner, løjtnanter, fanejunkere, osv. Begge køn har adgang til de samme grader, børnene ligeledes. Seriernes og gruppernes medlemmer vælger selv deres ledere. Fourier véd, at menneskene holder meget af ydre udmærkelser, af smukke farvesammenstillinger i klæder, af uniformer, glimrende skuespil og fester, pragtfulde optog og lignende, og i alle disse retninger skal falanksen byde det højeste. Paraderne spiller en stor rolle.

Det må være tilstrækkeligt med disse få antydninger af enkelthederne i Fouriers vidtløftigt udarbejdede system. Falanksen er konstrueret med et urværks nøjagtighed. Under disse nye livsforhold ville menneskene efter Fouriers overbevisning ikke blot opnå den fuldkomne lykke, men også en langt højere levealder end hidtil. Gennemsnitsalderen ville blive 144 år. I mindst 80 år ville de kunne nyde kærligheden, hvilket dog ville blive for længe med én mand eller én kone - »daglig at spise af den samme tallerken.« Når hele jordkloden er bedækket med falankser, vil der være ialt to millioner sådanne med fire milliarder mennesker. Under den ny samfundsorganisation med opdyrkning af hidtil øde egne vil jordens klima efterhånden skifte karakter, og en tilsvarende forvandling vil foregå på de andre planeter, hvor den samme ordning er gennemført. Når menneskeheden uddør her på jorden efter forløbet af de 80,000 år, som Fourier anslår dens livsvarighed til, vil den fortsætte sin tilværelse, ved at vandre fra planet til planet i umålelige tidsrum, stigende mod bestandig højere fuldkommenhed og harmoni.

Disse fantastiske spekulationer undlod ikke at gøre Fourier latterlig i de spottelystne franskmænds øjne. Den modtagelse, hans første værk mødte, var ikke opmuntrende. Bogen fandt ringe afsætning, og Fouriers midler var udtømte. En lille hjælp på 900 francs om året, som han fik fra sin moder, beskyttede ham en tid lang mod at lide nød. Indtil 1816 arbejdede han atter i forskellige beskedne stillinger som handelsmedhjælper, så trak han sig ud på landet og gik i fem år udelukkende op i studier og beregninger. Han havde fundet en hengiven ven og tilhænger i Just Muiron, som var kommunalembedsmand i Besançon, og som hjalp ham med udgivelsen af hans næste, omfangsrigeste værk »Læren om verdensenheden«, der udkom 1822 i to store bind og først havde til titel »Afhandling om fællesskabet i husholdning og landbrug.« I dette værk giver Fourier en udførlig begrundelse af de ideer, han havde udkastet i sit første arbejde. Han polemiserer med bidende vid og satire mod de angreb, der af det beståendes forsvarere var rettede imod ham. Han har overhovedet sin styrke i kritikken af den moralske forfalskning, af det gennemførte hykleri, som kapitalismen på alle områder fører med sig.

I sit følgende arbejde »Industriens og sammenslutningens ny verden« (1829) giver Fourier den knappeste og klareste fremstilling af sit system, udrenset for de tidligere spekulative drømmerier og begrænset til de rent praktiske spørgsmål. Det er kraftuddraget af hans lære. Syv år senere udkom hans sidste større arbejde »falsk industri«, men desuden offentliggjorde han en mængde mindre afhandlinger om forskellige spørgsmål.

Han levede stadig i håb om at se sit system ført ud i livet. Det kom blot an på at få indrettet det første Falansterium, at få sat det første urværk i gang - så ville hele den ny verdensmekanisme begynde at fungere. Det faldt ikke Fourier ind, at den tankebygning, han med så megen sindrighed havde opført, og hvori hver sten passede på det nøjagtigste - at den savnede grundlag i virkeligheden og bogstavelig talt svævede i luften. Han troede, at samfundets udvikling lod sig vilkårligt bestemme af en enkelt mands ideer, han forstod ikke, at den er afhængig af de økonomiske love for produktion og livsbetingelser. Modsætningen og kampen mellem samfundsklasserne var ikke gået op for ham, derfor henvendte han sig heller ikke til arbejderne - som forblev ubekendte med hans lære - men søgte at interessere magthavere og rigmænd eller andre indflydelsesrige personer for sit system og få dem til at yde de fornødne hjælpemidler. Han skildrede med de mest glødende farver den ære og berømmelse, de derved ville indlægge sig, såvel som den store materielle fordel, de ville opnå. Han søgte efterhånden bistand hos Napoleon, hos folkerepræsentanter, hos adel og gejstlighed, hos Rothschild, hvem han stillede et kongerige Jerusalem i udsigt, hos engelske rigmænd, hos lord Byron og George Sand og efter Juli-revolutionen hos de ledende politikere - alt forgæves. De fleste betragtede ham som en nar. Selv blev han bestandig mere fanatisk i troen på sit systems ufejlbarlighed.

Efterhånden samlede der sig en lille kreds af tilhængere omkring ham. Allerede som ung elev på ingeniørskolen i Metz var Vistor Considérant blevet greben af begejstring for Fouriers ideer, han gjorde ivrig propaganda for dem blandt sine militære kammerater og forblev dem tro, efter at han var stegen til kaptajn i ingeniørkorpset og senere, da han blev folkerepræsentant. Considérant blev skolens fører, lærens Paulus, der i skrift og tale virkede utrætteligt for den. Antallet af tilhængere voksede i årenes løb; flere af saint-simonisterne gik efter opløsningen over til Fourier. Forholdet imellem de to sekter var ellers lidet venligt; lederne betragtede hinanden med gensidig mistænksomhed og skinsyge, hver især overbeviste om at have fundet det ene saliggørende universalmiddel. Enfantin spottede over Fouriers naive tro på, at hans system kunne indføres uden at genere hverken hoffet, adelen eller gejstligheden, og over, at han bibeholdt arveretten. Fourier på sin side kritiserede skarpt det »fordummende præsteregimente«, som saint-simonisterne ville indføre. Nogen udbredelse hos folket fandt hans lære som sagt ikke. Disciplene var væsentligt unge mænd af de dannede klasser, forfattere, advokater, officerer, læger, kunstnere. I 1832 lykkedes det at få stiftet et tidsskrift »Den industrielle reform eller falansteriet«, som dog allerede gik ind året efter. I 1836 udkom et nyt under navnet »Falanksen«, som fortsattes til 1843, da det gik over til at blive dagblad med titlen »Fredeligt demokrati«.

Til disse tidsskrifter ydede Fourier talrige bidrag. Fra slutningen af tyverne havde han bosat sig i Paris for at virke i midtpunktet af Frankrigs offentlige liv. I de sidste ti år af sin tilværelse ventede han hver eneste dag fra middag til aften med rørende tillidsfuldhed på den »kandidat«, der skulle stille den nødvendige kapital til anlæggelsen af et falansterium til hans rådighed. Han kaldte dem, der besad de fornødne midler, for »kandidater«, og beregnede, at der gaves 4000 sådanne i Europa. Det bedste bevis på det upraktiske i Fouriers idé er, at ikke en eneste kapitalist ville stikke penge i foretagendet. Hvis falanksen kunne have været virkeliggjort, ville kapitalen sikkert snart have benyttet sig af det glimrende udbytte, som Fourier stillede den for øje. Men han ventede forgæves. En af hans tilhængere, Baudet Dulary, skænkede derimod i 1832 et stykke jord på 900 tønder i nærheden af Rambouillet (Midtfrankrig) til grundlæggelsen af et falansterium, men inden man fik bygningen opført, var midlerne udtømt, og hele foretagendet opløste sig - til bitter skuffelse for Fourier - i lystig forvirring. Det skønne luftslot ville ikke lade sig trække ned på jorden. Men endnu i sine sidste levedages fattigdom og tristhed lod den gamle filosof sig ikke forstyrre i sin drøm. Heine har i sine pariserskildringer bevaret erindringen om ham. Fourier, siger han, måtte ligesom Saint Simon tage sin tilflugt til vennernes almisser - »og hvor ofte så jeg ham ikke i hans luvslidte grå frakke hurtig skride afsted langs palais royals mure med begge frakkelommerne tungt belastede, så at der kiggede en flaskehals frem af den ene og et langt brød op af den anden.« Den 10 oktober 1837 fandt hans værtinde og nogle af hans disciple ham tidlig om morgenen liggende død foran hans seng. Han havde skrantet i nogen tid og var rimeligvis død den foregående aften.

Den fåtallige skole, som Fourier efterlod sig, fik ingen direkte indflydelse på Frankrigs sociale udvikling, den kom ikke til at spille nogen rolle som parti; den skabte en ret righoldig litteratur, men den fik ikke masserne i tale. Selv den omstændighed, at flere af dens førere - således Victor Considérant og Cantagrel - i mange år var folkerepræsentanter, kunne ikke forhindre dens hentæren. I sin bestræbelse for at udsone klassemodsætningerne ved frivillig imødekommen fra de besiddende måtte Fouriers lære efterhånden forflades til humanitetsbavl, eller også blev den misbrugt til skalkeskjul for kapitalistisk udbytning under socialistisk flag. Det ligger i sagens natur, at alle forsøg på at skabe en socialistisk ordning indenfor den kapitalistiske verden må mislykkes, fordi modsætningerne ikke lader sig udsone. Den menneskelige kulturudvikling kræver fri og uhindret udfoldelse af alle evner og muligheder og fuld nydelse af alle erhvervede goder, og dette kan kun opnås ved anvendelse af alle tekniske og videnskabelige hjælpemidler, det kan ikke opnås selv i et nok så kunstfærdigt ordnet lille indelukket samfund, hvis kræfter er stærkt begrænsede, og som forstyrres ved enhver fremmed indflydelse. Enten må man følges med det hele og udvikle sig sammen med det, efter også må man udskille sig og forbenes i ensomhed, et tredje gives ikke.

Derfor mislykkedes også de forsøg, der foretoges på at virkeliggøre systemet. I 1841-42 begyndte man at bygge et falansterium i Citeaux ved Dijon (Østfrankrig); en englænder ved navn Arthur Young havde stillet de nødvendige pengemidler til rådighed mod at forbeholde sig ledelsen, men foretagendet blev snart opgivet. Et næste forsøg gjordes i Algier, hvor 2300 tønder land frugtbar jord toges i besiddelse ved floden sig og bygninger opførtes til en værdi af omtrent en halv million francs. Det fik ingen bedre skæbne end de foregående. Victor Considérant fik i 1850 interesseret nogle rigmænd i Bryssel for at anlægge en forsøgskoloni; han udvandrede med en lille tilhængerskare til Texas og grundlagde her - med en anlægskapital af en million dollars - i nærheden af byen San Antonio et falansterium, som kaldtes »forbundet«. Det bestod i en række år, men ødelagdes under krigen mellem Nordamerika og sydstaterne. I 1869 vendte Considérant tilbage til Frankrig. Han har i nogle bøger beskrevet koloniens skæbne. Forskellige andre steder i Amerika er anlæggelsen af falansterier forsøgt med vekslende held; enkelte har bestået i adskillige år, men de fleste er efterhånden komne dybt i gæld.

Det eneste falansterium, der lever og trives den dag i dag, er den såkaldte familistére (familiekoloni) i Guise (nordøstlige Frankrig). Den er grundlagt af Jean Godin, der fødtes 1817 som søn af en fattig arbejderfamilie; han fik en kummerlig landsbyskoleundervisning, men havde tidlig blikket åbent for den sociale uret. Han kom i jernstøberlære og gennemvandrede som ung svend hele Frankrig. I 1840 anlagde han i sin fødeby et beskedent værksted, som han seks år senere flyttede til Guise. Det udvidede sig efterhånden til et stort jernværk, og Godin blev en rig mand. Han havde følt sig stærkt tiltrukket af Fouriers harmonilære og begyndte nu at indføre forskellige humane foranstaltninger for sine arbejdere, men indså snart, at dette ikke var nok. Da Victor Considérant opfordrede til at anlægge en koloni i Texas, gav Godin ham 100,000 francs. I 1859 begyndte ban selv at opføre et falansterium i Guise, som kunne rumme 250 familier eller 1000 personer. Efter Kommunen blev han borgmester i byen, og året efter blev han medlem af Nationalforsamlingen, hvor han tilhørte yderste venstre. Han døde 1888. Familistéren, som i de forløbne år har udvidet sig ved stadige tilbygninger, er et kooperativt foretagende, dvs. en produktions- og forbrugsforening i stor stil. Arbejderne indtræder som andelshavere i fabrikken; andelene retter sig efter antallet af arbejdsår. En fjerdedel af nettooverskuddet går til reservefonds, en fjerdedel til direktionen, halvdelen til parthaverne, som får den udbetalt i anvisninger, hvormed den af Godin indskudte kapital skal indløses. I 1888 var foreningen i besiddelse af anvisninger for ca. 2 millioner francs, og man regner, at fabrikken i året 1902 vil være helt i medlemmernes besiddelse. Familistéren frembyder billedet af et privatkapitalistisk foretagendes overgang til et - om man så må sige - privatsocialistisk. Den er velindrettet, med store, offentlige haver, skoler, biblioteker, en paladsagtig beboelsesbygning, teater, stormagasiner for alle fornødenheder, osv.. Den svenske digter August Strindberg har i sin bog »Utopier i virkeligheden« givet en interessant skildring af sit besøg i denne lille stat i staten.

For den almindelige samfundsudvikling har disse enkelte forsøg på at virkeliggøre Fouriers falansterium imidlertid ingen betydning haft. Men selvom skolen som sådan ikke fik nogen direkte indflydelse, har den indirekte virkning af Fouriers ideer alligevel været gennemgribende. Han var en ætsende kritiker af den borgerlige samfundsordens forræderi mod alle revolutionens grundsætninger - og han udkastede med genialt seerblik de tanker om sammenslutning og samvirken, der kom til at beherske århundredet. Revolutionens forbud mod fagforeninger var stadfæstet af Napoleon og kongedømmet. Der fandtes ganske vist blandt arbejderne nogle hemmelige kammeratskaber eller lav, men det var snævertsindede, middelalderlige frimurerier. Man forstod endnu ikke betydningen af organisation. Men hele Fouriers system gik jo netop ud på at organisere. Og selvom han ikke henvendte sig til arbejderne - fordi han ikke erkendte klassekampens bitre nødvendighed - sivede hans tanker dog efterhånden ud i mængden. Han er stamfader til den kooperative bevægelse, om den end har antaget andre former, end han anviste.

Genial er også den måde, hvorpå han tænkte sig de menneskelige drifter frugtbargjorte og arbejdet fordelt mellem frivillige grupper, så at det altid bliver afvekslende og tiltrækkende. Beundringsværdige er endvidere hans planer for børneopdragelse, hans overlegne moralske fordomsfrihed, hans fine forståelse af menneskenaturens mangfoldighed og hans udtalelse: at man kan måle et samfunds kultur efter den stilling, som kvinden indtager deri. Man har med god grund sammenlignet Fourier med hans store samtidige, Goethe; i »Wilhelm Meisters« fantasier om menneskelig lykke er der et slægtskab med Fouriers. Når man ser bort fra hans pedantiske formalisme, er der ét mærkeligt væld af rig menneskelighed i hans system, som findes mest overskueligt samlet i det værk, hans disciple udgav i 1848 under titlen »Verdensharmonien og Falansteriet« (L'harmonie uniperselle et le Phalanstére).

Det var kun en luftspejling. Der var tungt og trættende ørkensand dér, hvor den foregøglede en yppig have. Den skuffede og ledte vild. Og dog var der noget i den, som ikke rigtig kan glemmes, som stadig sætter sindene i bevægelse, og som man synes må have noget tilsvarende et sted i virkeligheden, måske langt ude i fremtiden. Fourier har bestandig sine trofaste dyrkere, som higer mod det lokkende drømmebillede, hvor virkelighedens grelle modsætninger og skurrende mislyde er opløst i harmoni. - Men det er på tide, at vi genoptager tråden i Frankrigs sociale historie. Vi har beskæftiget os lidt udførligt med Saint Simon og Fourier, fordi de er fædre til socialismens teori, men al teori er grå, og den tid, hvori de levede, farvedes jævnlig rød af blod. Vældige kræfter, som de ikke havde forudset, og som de ikke kunne besværge, rørte sig i samfundets dyb. Det var de to banebryderes fortjeneste, at de fra første færd af havde sammenknyttet socialisme med den højeste kulturstræben - men folket, der vågnede, måtte stille sin sult, inden det kunne tænke på kultur.

Den første arbejderrejsning.

I hundedagene 1830 vågnede Frankrig - og dermed Europa - af den femtenårige dvale, hvori det var hensunket siden Napoleons fald. Som et kvælende mareridt havde kongedømmets gengangerstyre, adelens hovmod, præsteskabets lyseslukker regimente trykket den unge industri. Nu ville grubernes og jernværkernes ejere, de store fabrikanter, kontorernes fyrster, ikke længer tåle trykket. De dannede kernen i den liberale opposition, og omkring dem samlede sig - som vi har set - middelstanden såvel som småborgerne og folkets brede lag, arbejderstanden, proletariatet. Oppositionen voksede uophørligt, særlig ved pressens stigende indflydelse. Den voksede også i rigsdagen, trods den indskrænkede valgret.

Efter en række forpostfægtninger vovede kong Karl den 10 og hans ministerium Polignac den 25. juli 1830 det afgørende slag. De udstedte et provisorium -»Ordonnanserne« - der forbød den fri presse. Dagen efter samledes de liberale redaktører med Thiers i spidsen og tog til genmæle mod den kongelige voldshandling. Den 27 juli lod de deres blade udkomme som sædvanligt. De reves bort, de drøftedes omkring på cafeérne under stigende ophidselse. Forskrækkede arbejdsgivere afskedigede deres folk, studenter og polyteknikere holdt oprørske taler på torvene. De store finansmænd og deres liberale redaktører indskrænkede sig, som de sagde, til lovlydig modstand mod statskuppet, men pustede hemmeligt til opstanden og så med stille glæde, at pariserne henad aften begyndte at bygge barrikader. Den 28 juli var kampen mellem de kgl. tropper og pariserne i fuld gang. De snævre, krumme gader gav den huskendte befolkning mange taktiske fordele, de høje huse dannede naturlige fæstninger og vinduerne ypperlige skydeskår. Slap krudt og kugler op, bombarderede man de fremrykkende soldater med stole, borde og kommoder, med gryder og pander. Denne hagl af uvant kasteskyts forbløffede tropperne og gjorde dem modløse. Ofte så de sig klemt inde mellem lynsnart rejste barrikader eller omgåede og faldne i ryggen af oprørere, der kendte baggårde og gyder ind og ud. Våbnene var omtrent lige med de glatte forladegeværer. Enhver butik med jagtbøsser var et fortræffeligt rustkammer for oprørerne. Kvinder og gamle mænd støbte kugler af tinkruse eller afbrækkede tagrender.

Om middagen besatte folket rådhuset og hejsede trikoloren, den store revolutions og Napoleons trefarvede fane, i Liljebannerets sted. »Ned med bourbonnerne!« - lød det fra mængden, råbet forplantede sig som en løbeild over hele Paris, forstæderne udspyede tusinder og atter tusinder af væbnede arbejdere. »Leve grundloven!« - råbte de, uden at vide, hvad grundloven betød. Men de sloges for den, der var også grupper af afmagrede mænd og falmede kvinder, som råbte: arbejde og brød! De sloges ikke. - Om eftermiddagen begyndte de første soldater at gå over, snart faldt hele regimenter fra og stillede sig under Trikoloren. Men nu begyndte de ledende liberale, børsmænd og redaktører at blive ængstelige. De undte kongedømmet en alvorlig advarsel, men dette blev jo til revolution. For guds skyld: ingen overdrivelser! - men den 29 juli var folket herre i Paris og besatte de kgl. slotte, hvorfra Karl den 10 forlængst var flygtet. Folket udråbte den gamle Lafayette, helten fra den nordamerikanske frihedskrig og borgervæbningens chef fra 1789, til republikkens fører, men det høje borgerskabs mænd sendte ilbud til hertugen af Orleans og fik snart Lafayette overbevist om, at denne hertug - søn af ham, der under den store revolution kaldte sig Ludvig Lighed og som stemte for sin slægtning Ludvig den 16´s, henrettelse - var »den bedste af alle republikker.« Den 31. juli red hertugen af Orleans, ledsaget af borgerskabets førere, gennem de opbrudte gader til rådhuset, under bifald fra mange, under knurren fra nogle. Han trådte frem på rådhussvalen, arm i arm med Lafayette, der svingede den trefarvede Trikolore. Mængden jublede, enkelte arbejderes og polyteknikeres protestråb overdøvedes, og hertug Ludvig Filip udråbtes til rigets statholder, for få dage efter at blive »de franskes konge«, borgerkongen.

»Nu kommer bankmændenes tid !«, udbrød bankdirektør Lafitte, da han førte hertugen af Orleans i triumf til rådhuset. Valgretten udvidedes - til 200,000 rigmænd og velhavere, medens 7-8 millioner voksne franskmænd vedblev at være lige så politisk umyndige som før. Den ny rigsdag bevilgede 30 millioner francs til 445 fabriker og banker - for at fremme den ved statsomvæltningen rystede handel og industri. Det var Ludvig Filips første afdrag til dem, han skyldte tronen. De ny magthavere indrettede sig som et aktieselskab til Frankrigs udbytning, med de 200,000 vælgere som aktionærer, rigsdagsmænd, ministre og embedsmænd som bestyrelse og »kongemorderens« kronede søn som direktør. Da der til enhver ordentlig regering hører en opposition, delte den herskende storborgerklasse sig i to partier, et konservativt og et liberalt, der var enige om alle grundspørgsmål, men holdt pressen og befolkningen i ånde ved deres indbyrdes kampe og vekslende ministerier. Det var den borgerlige parlamentarismes guldalder.

Men medens Thiers afløste Guizot og Guizot Thiers som forretningsførere for »Aktieselskabet Frankrig«, sank arbejderklassen, der havde dannet sig siden århundredets begyndelse, ned i en ubeskrivelig elendighed. Arbejdslønnen dalede uophørligt, men arbejdstiden voksede. Tidligt om morgenen kunne man ved de store ny klædefabrikker se hundreder af børn fra 6-7 års alderen slås om at komme ind, når portene åbnedes: de stakler, der ikke slap ind, gik grædende hjem, hvor ofte skænd og stundom prygl ventede, fordi de ikke den dag fik tjent et par skilling til føde og husleje. Af hittebørn havde der i 1784, under det gamle enevælde, været 40,000. Halvtredsindstyve år senere, i 1834, var tallet vokset til 130,000. Af 10,000 værnepligtige fra Frankrigs industriegne var de 9000 utjenstdygtige, medens det tilsvarende tal fra landdistrikterne udgjorde 4000.

»Berig jer!« tilråbte Guizot sine standsfæller, og samfundsrigdommen steg. Under Ludvig Filip voksede jernbanenettet fra 38 til 1832 kilometer, - der opstod en række jernbanekonger ved siden af børs- og bjergværkskongerne. Mængden af indvundet kul voksede fra 1,800,000 tons til 4,200,000, af jern fra 148,000 til 362,000, af støbegods fra 267,000 til 405,000. Udførselen af væveri og skindvarer fordobledes næsten. De liberale nationaløkonomer klappede i hænderne og sagde: Lad stå til! Ganske vist - elendigheden vokser samtidigt med samfundsrigdommen, men således lyder nu engang den evige befolkningslov, som Malthus har opdaget. Lad blot tilstrækkelig mange proletarbørn gå tilgrunde eller forblive ufødte, så forringes udbuddet af arbejdskraft og lønnen stiger igen. Den fri konkurrence læger selv de sår, den slår. Hellig være derfor denne evige grundlov for denne den bedste af alle verdener - kapitalismens kun halvthundredårige verdensorden!

De direkte skatter holdt sig omtrent uforandrede - henved 300 millioner francs -, men de indirekte, folkets forbrugsskatter, voksede på 12 år fra 560 til 892 millioner. Alligevel vedblev statsgælden at vokse, fra 1047 millioner til 1629 millioner. Men statslånene var netop også det ypperligste berigelsesmiddel i de herskende bankmænds hånd. Just som denne glimrende udvikling var vel begyndt, hændte der noget, som først forbavsede og derpå forfærdede, en sælsom foreteelse, den første i sin art: en arbejderrevolution, ikke som juli-dagenes 1830, en politisk folkebevægelse til bourbonnernes fald og orleansernes forherligelse, ikke heller en rejsning mod kongedømmet for republikken, nej en social rejsning for en løntarif.

I det sydøstlige Frankrig, hvor floderne Rhone og Saone flyder sammen, den ene fra øst, den anden fra vest, og forenede løber mod syd til Middelhavet, ligger byen Lyon, hvis silkefabrikanter, vævermestre og svende tidligere er omtalte. I året 1831 levede der her 30-40,000 silkevævere. De boede næsten alle i forstaden Croix Rousse (»Røde Kors«), der ligger nord for Rhones og Saones sammenløb, højt til vejrs, så at sige ovenover deres herrer. Fra Croix Rousse førte to landeveje ned til Lyon; de løb sammen i en bred, pragtfuld allé, der førte ind i byens hjerte, og som særlig beboedes af silkefabrikanterne. Der var 800 sådanne. Men mellem disse og arbejderne stod 8-10,000 formænd, der leverede varerne til fabrikanterne og modtog en vis pris for dem, hvoraf de selv beholdt halvdelen og gav arbejderne den anden halvdel til deling. Ved siden af fabrikanterne stod de store købmænd, der solgte dem råstofferne, naturligvis til højest mulig pris. Fabrikanterne trykkede til gengæld formændenes vederlag ned til det mindst mulige, og disse lod trykket gå videre til arbejderne, som således knugedes til jorden af en tredobbelt udbytning.

Silkeindustrien havde længe blomstret, skønt den i det væsentlige bevarede den gamle driftsmåde. Den levede endnu i overgangstilstanden fra det gamle, selvstændige håndværk til den nymodens maskindrift. Man har kaldt denne overgangsform manufakturtiden. Men i de sidste år af 20erne var der oprettet talrige silkevæverier i Zürich, Basel, Bern og Køln. Samtidigt gik Englands maskindrift frem med kæmpeskridt. Denne udenlandske konkurrence trykkede kun priserne på de simple varer, for de finere tings vedkommende hævdede Lyon endnu førstepladsen. Men siden 1824 var tallet på fabrikanter i Lyon vokset stærkt. Nogle blev stadig rigere, men det gik tilbage for flere, og disse satte bestandig lønningerne ned. Daglønnen sank efterhånden fra fire til halvanden francs, ja, der var arbejdere - de, som vævede de simplere varer -, der kun tjente 90 centimer om dagen (65 øre). Samtidigt var arbejdsdagen vokset til 16 timer. Livet blev uudholdeligt for disse folk, selvom de havde arbejde. Men den ville konkurrence mellem fabrikanterne førte ikke sjælden til arbejdsløshed, og så blev livet værre end døden. Ethvert personligt forhold til arbejdsgiverne var forsvundet, og velgørenheden var meget ringe, den stred jo i virkeligheden mod Malthus' lære.

Lyon havde på den tid en svag, men ganske brav amtmand, Bouvier Dumolard. Han så sulten hærge Røde Kors' arbejderbefolkning, han hørte dens suk og klager og forbandelser samle sig til en dump torden, der hver dag kom nærmere: da klagerne nåede en sådan højde, at alle måtte kunne høre dem, sammenkaldte han den bestående voldgiftsret - en indretning fra Napoleons tid, hvori der sad et vist antal mænd, valgt af de højere stillede arbejdere, og et lidt større antal arbejdsgivere. Voldgiftsretten havde længe ikke været i virksomhed. Amtmanden forelagde den det spørgsmål, om der burde fastsættes en minimaltarif, og fik et bekræftende svar. Det var den 14 oktober 1831. Den 15 oktober sammenkaldte han handelskamret og borgmestrene i Lyon og dens tre forstæder. Her enedes man om at forelægge tarifspørgsmålet for et udvalg af 22 arbejdsgivere og 22 arbejdere, de første valgte af handelskamret, de sidste umiddelbart af arbejderne.

Amtmandens indgriben blev imidlertid misbilliget af adskillige fabrikanter, som deri så en krænkelse af kontraktfrihedens hellige love. Ved udvalgets møde den 21. oktober erklærede de 22 fabrikanter, at de ikke havde mandat til bindende beslutninger. Der sammenkaldtes da et nyt møde til den 25. Den morgen samledes en mængde arbejdere udenfor amtmandsboligen, rolige, tavse, spændt på udfaldet. Da amtmanden lod dem vide, at de ikke måtte give det udseende af at ville øve tryk på udvalgets forhandlinger, råbte de »amtmanden leve!« og spredtes straks. Udvalget enedes efter en længere forhandling om en ny stykkebetaling, der ville forhøje daglønnen med et halvthundrede centimer. Ved efterretningen herom gik der en glædes skælven gennem Lyon. Røde kors' arbejdere satte lys i vinduerne om aftenen, dansede på gaden og sang fædrelandssange.

Men blandt fabrikanterne var stemningen den modsatte. Et mindretal gik ind på tariffen og erklærede det for en nødvendighed, at der sattes en bom for den altfor ødelæggende konkurrence. Men flertallet var misfornøjet. »Hvad bliver der af vor frihed og vor ejendom,« sagde de, »hvis de offentlige myndigheder på den måde kan gribe ind i vore erhvervsforhold!« Nogle fabrikanter nægtede at betale efter tariffen og blev dømt til bøder af voldgiftsretten, hvem fællesudvalget havde anmodet om at våge over tariffens gennemførelse. Den 10. november samledes 400 fabrikanter og nægtede i de bestemteste udtryk at underkaste sig tariffen. De beskyldte arbejderne for at have vænnet sig til indbildte fornødenheder. Rygtet herom fik arbejderne til at knurre. Amtmanden blev bange for at have vovet sig for vidt og lod bekendtgøre, at tariffen ikke var lovtvungen, men kun et grundlag, hvorpå enhver fabrikant og hans arbejdere kunne forhandle videre! Det hed sig, at handelsministeren i Paris havde drøftet sagen med rigsdagsmændene fra Rhone amtet og misbilliget amtmandens indgriben. Dennes personlige uven, Lyons kommandant, general Roguet, lod loven mod offentlige forsamlinger opslå og kasernerede tropperne for 8 dage. Alle vagtposter ved byens porte fordobledes. Flere og flere fabrikanter nægtede at godkende tariffen, og voldgiftsretten vovede ikke længere at dømme dem. - Da besluttede arbejderne at strejke. De brugte ikke dette ord, kendte det vel knapt, og de vedtog udtrykkeligt kun at ophøre med deres arbejde i otte dage - i den tid ville de roligt drage igennem Lyons gader og hilse ærbødigt på enhver fabrikant, der havde holdt tariffen.

Fabrikanterne blev ude af sig selv af raseri. En af dem kaldte sine arbejdere op til sig og tiltalte dem hårdt: på bordet lå der to pistoler. En anden lod de ord falde: »Når de ikke vil have brød i skrutten, kan de få bly.« Om søndagen den 20. november var der mønstring over borgervæbningen under stor tilstrømning af nysgerrige. Der var ligesom uvejr i luften. Nogle af væbningsmændene, de rigeste, bar stadig de pragtfulde uniformer, som de havde anskaffet sig lige før Juli-revolutionen. Andre, de mindre håndværksmestre, bar det nye regimentes uniformer. De to parter hånede hinanden og tilskuerne tog parti for og imod. Dagen forløb dog roligt, men om aftenen bad amtmanden kommandanten om at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Han fik kun et affejende svar. Amtmanden gav borgervæbningen ordre til at forhindre enhver arbejderforsamling den næste dag. Foruden borgervæbningen var der 3000 soldater i Lyon.

Mandag morgen den 21. november samledes 3-400 silkevævere i Røde Kors for efter aftalen at drage ned til Lyon. Først undersøgte de, om alle havde standset arbejdet, og opfordrede de enkelte, der arbejdede, til at gå med. Som de var i færd hermed, ilede 60 borgervæbningsmænd til og bød dem med fældede bajonetter at sprede sig. »Fej det rak bort!« Brølte officeren til sine folk. Men arbejderne styrtede frem, omringede borgerne og afvæbnede nogle af dem, hvorpå resten flygtede. Arbejderne tog nu hverandre under armen, fire og fire, og begyndte deres march mod Lyon. De var alle ubevæbnede. Som de er midt på vejen nedad, standses de af et større væbningskorps, for en del bestående af fabrikanter. Væbningen gav ild, otte arbejdere styrtede hårdt sårede til jorden. »Mord! Mord!« Lød det fra de forfærdede arbejdere. De vendte i fuldt løb tilbage til Røde Kors og råbte: »Til våben! Man vil myrde os!« Folk stimlede sammen. Barrikader bygges. Arbejderne væbner sig med stokke, hakker og forke, enkelte har geværer. De bemægtiger sig to kanoner, som tilhører borgervæbningen i Røde Kors. Et tog på flere tusinde mænd sætter sig i bevægelse med en sort fane i spidsen, der bærer følgende indskrift: »Leve i arbejde eller dø i kamp« i overensstemmelse hermed lyder feltråbet: »Brød eller død!«

Klokken var omtrent elleve, da denne hær af vævere brød op. Hvor landevejen oppe fra røde kors falder brat ned i Lyoner-alleen, rejste de en stærk barrikade og modtog her de fremrykkende linjetropper og væbningsmænd. Der var adskillige republikanere blandt disse, men de havde ingen forståelse af vævernes opstand. Omvendt tænkte væverne slet ikke på politik, men forlangte kun arbejde og brød. Borgervæbningen i Røde Kors, der bestod af små håndværkere, sluttede sig derimod til væverne. Ved middagstid kom det til kamp. Stillingen var meget uheldig for linietropperne og Lyons væbning - vejen gik brat opad, barrikaden var stejl og på begge sider lå arbejderhuse, fra hvis tage kvinder og gamle mænd lod det regne ned over soldaterne med bohave, husgeråd og flintesten. Soldaterne veg. To officerer af Røde Kors' borgervæbning hejste parlamentærflag og udbad sig en samtale med amtmanden, men just som denne er steget op på barrikaden, høres der geværskud nede på vejen. Væverne råber: »Forræderi!« og omringer amtmanden, som føres ind i en hytte og holdes fangen dér til om aftenen. Et nyt angreb af tropperne slås tilbage, og fjendtlighederne indstilles. Arbejderne der er herrer i Røde Kors, tænder lejrblus på gaderne og danser om dem.

Tirsdag morgen gik arbejderne angrebsvis til værks og stormede under anførsel af en væver ved navn Lacombe i tusindvis ned imod Rhone floden. Fabrikanterne stod i deres vinduer på den anden side og fyrede, tropperne søgte at holde broerne besat. Men denne dag sluttede adskillige republikanere, ledet af en ung mand, Michel-Ange Périer, der havde deltaget i Juli-revolutionen forrige år, sig til arbejderne. En republikansk våbenhandler uddelte sine forråd til arbejderne, andre våbenbutikker plyndredes. Lacombe viste stort feltherresnille i kampen mod tropperne, og Michel-Ange Périer opfordrede ikke uden virkning den fattigere del af borgervæbningen til at bryde med de rige fabrikanter. Arbejderhæren blev fra time til time bedre bevæbnet og bedre organiseret. Ved Morand broen stod en kæmpemæssig neger ved navn Stanislas, lagde bøssen til kind, fyrede, ladede og fyrede igen, uden at røre sit legeme, uden at fortrække en mine - for hvert skud faldt der en dragon på den anden side floden. Arbejderne stormede nu broerne - Michel-Ange Périer faldt, den eneste mand, der måske kunne have givet opstanden en politisk ledelse -, men tropperne flygtede, og borgervæbningen opløste sig. Snart oversvømmede Røde Kors' vævere Lyon, og arbejderne fra de andre forstæder sluttede sig til dem, og kl. 19 om aftenen var kampen endt. Kommandanten, amtmanden og de øvrige myndigheder holdt endnu rådhuset besat, men udstedte ved midnat en erklæring om, at modstand var håbløs, og trak sig, omgivet af de sidste tropper, ud af Lyon over St. Klara broen, af og til angrebet af arbejderskarer, men nogenlunde dækket af novembernattens mørke. Lidt over midnat besatte arbejderne rådhuset og indsatte en provisorisk generalstab, som de kaldte det, bestående af arbejderne Lachapelle, Frédéric og Charpentier samt fem »republikanere«, hvoraf den ene, Pérenon, viste sig snarere at være en tilhænger af det regimente, der var faldet i juli. Alle fem var ubetydeligheder. Ude i byen holdt Lacombe, arbejderhærens chef, mønsterværdig orden. De offentlige bygninger og de riges huse bevogtedes omhyggeligt - arbejderne satte en ære i at beskytte deres udbytteres ejendom! To mænd, der kom ud af et hus med nogle stjålne sager under armen, blev skudt ned på stedet. - Storborgerne i 1789 havde været klogere, thi de gav sig straks til at berøve modstanderne deres ejendom! - Arbejderne havde sejret. Men de anede ikke, hvortil de skulle benytte sejren.

Ordet »socialisme« var endnu ikke til, men bare tanken: at oprette en arbejderkommune og lade den drive væverierne, faldt ikke sejrherrerne fra Røde Kors ind et øjeblik. De ønskede kun den løntarif hævdet, som selve myndighederne havde tilsikret dem. Men dertil behøvedes de gamle myndigheder og de gamle arbejdsgivere: om morgenen, onsdag den 23 november, vendte amtmanden tilbage til byen og blev hurtig klar over stillingen. Han henvendte sig med smigrende ord til arbejdernes militære chef, Lacombe, og bad ham skille sin sag fra »republikanernes«. Hertil var han villig, og de tre arbejdere i »den provisoriske generalstab« sluttede sig til Lacombe. Dagen gik med strid mellem disse to grupper: arbejderne og republikanerne. Den følgende dag tog det gamle byråd magten igen, uden at nogen satte sig alvorligt derimod. Arbejderne ønskede kun arbejde og brød, fred og løntariffen! Væverierne åbnedes igen, og der gik over en uge, den bedste, arbejderne nogensinde havde kendt, kun formørket af sorgen over de faldne og sårede. Arbejderne stolede som store, gode børn på deres modstanderes ædelmodighed.

Lørdag morgen den 3. december hørtes trommehvirvler udenfor Lyon; marskal Soult - Napoleons berømte general, der var gået i bourbonnernes og nu i Ludvig Filips tjeneste - marcherede frem sammen med kronprinsen i spidsen for 20,000 mand. De afvæbnede arbejderne, fængslede førerne, kørte kanoner op omkring Røde Kors og genindsatte alle de gamle myndigheder, undtagen amtmanden, der blev forvist. - Da dette var sket, erklæredes løntariffen ophævet!

Opstanden i Lyon vakte den største opmærksomhed over hele Frankrig. Mindst i rigsdags- og regeringskredse. »Det er ingen politisk begivenhed,« skyndte de liberale blade sig at erklære, »det er kun en kamp mellem arbejdere og fabrikanter.« Regeringspartiet indbragte en adresse, der takkede ministeriet for de klare og fuldstændige meddelelser, det havde givet, fordømte den stedfundne krænkelse af ejendomsretten og industriens frihed samt udtalte tillid til regeringens fasthed. Oppositionen forlangte ordene »klare og fuldstændige« strøget, og der opstod herom en stor parlamentarisk debat. Konseilspræsident Casimir Périer kaldte oppositionens ordfører et individ. Denne blev ikke svar skyldig. Stor skandale. Adressen vedtoges dog til sidst enstemmigt, hvorpå man gik over til en langt vigtigere sag, det ny kongedømmes civilliste, der efter heftige kampe fastsattes til 18 millioner, foruden slotte, domæneindtægter, nålepenge og prinseapanager.

Men der fandtes også alvorlige og hæderlige mænd i Frankrig, og på dem gjorde begivenhederne i Lyon det dybeste indtryk. En hel litteratur udsprang deraf. Saint Simons og Fouriers tanker bredte sig i de oplyste kredse. Et par år efter skabte Pierre Leroux ordet socialisme, en række socialistiske forfattere opstod. Romantikken, som under bourbonnerne havde været kristelig-reaktionær, blev under borgerkongedømmet kristelig-social eller revolutionær.

Arbejderklassen havde åbenbaret sin tilværelse. Et pludseligt vulkansk udbrud havde røbet, hvorledes det glødede og sydede i samfundets dybder. En frygtelig revne havde vist sig i jordens tilsyneladende så faste overflade. »Det er ingen politisk begivenhed,« gentog de revolutionære og socialistiske skrifter og blade efter regeringspressen, men fortsatte, idet de udelod det lille ord »kun« og derved gav sætningen en hel anden betydning: »Det er en kamp mellem arbejdere og fabrikanter, mellem arbejdere og arbejdsgivere.« Nye, frygtelige ord, der bragte verden til at studse. Det sociale spørgsmål var stillet.

I 1830 vendte den gamle Buonarroti tilbage til Frankrig og blev optaget i rigmanden Voger d'Argensons hus, der blev et arnested for Babeufs lære. Medens Saint Simons og Fouriers filosofi kun blev nogle begejstrede tænkeres og digteres eje, trængte den genoplivede babouvisme ud i bredere lag. Samtidigt trådte småborgerne i stærkere og stærkere opposition til det herskende finansaristokrati. Den raske udvikling fra de gamle driftsformer til den ny industri frembragte en mængde mellemmænd af alle slags. Middelstanden, der var udelukket fra de store bank og industriforetagender, fra landets styrelse og fra embederne, slog sig på detailhandelen. Og i disse småborgerlige lag gjorde republikanske tanker sig dag for dag stærkere gældende, mere og mere blandede med socialistiske.

De hemmelige selskaber opstod. Først »Folkevennerne«, så »Menneskerettighederne«, derpå »Familierne« og endelig »Årstiderne«. De forstod nok så snedigt at forvandle sig, skifte navn og samlingssted, ledelse og presse, under uophørlige fejder med politiet. »Familierne« var organiserede på den måde, at seks medlemmer dannede en familie under et familieoverhoveds ledelse, 6 familier dannede et kvarter, kvartererne stod under befaling af en revolutionær agent, og disse agenter dannede tilsammen det hemmelige velfærdsudvalg. I »Årstiderne« kaldtes et medlem for en dag, seks dage dannede en uge under en søndags befaling, fire uger dannede en måned under julis befaling, tre måneder dannede en årstid under forårets befaling, og fire årstider dannede et år, der stod under den revolutionære agent.

Den 5 juni 1832 kom det til et oprør i Paris i anledning af general Lamarques begravelse. Han ansås for republikansksindet, og »folkevennerne« benyttede lejligheden til en demonstration, der i løbet af aftenen og den næste dag slog over i et oprør, en kort tid holdt folket rådhuset besat. Men juli-kongedømmet og storborgerne havde i borgervæbningen skabt sig en klassemilits, hvis interesser var nøje knyttet til den herskende stands og som fra julidagene var vel bevandret i gadekampens taktik. Til de højere poster i borgervæbningen valgtes næsten kun storborgere, andre havde hverken tid eller råd til at beklæde disse stillinger. Kostelige var de intriger og valgkampe, der fandt sted, når der skulle vælges en løjtnant eller kaptajn, og »borgerne« frembød en storartet skive for tidens karrikaturtegnere og vittighedsblade. Men de sloges tappert for storborgerskabet og deres egne interesser, lige til 1848, da nye samfundsforskydninger trådte frem for dagens lys.

Magthaverne pegede desuden på Lyon og manede »det røde spøgelse« frem for at skræmme middelstanden. Den 5 juni 1832, just som »begravelsestalerne« ved rådhuset blev heftigere og heftigere, og folkeskarerne mere og mere ophidsede, sprængte en rytter ind iblandt dem. Han var klædt i sort fra top til tå og holdt i hånden en rød fane, på hvis spyd der sad en frygisk hue. Ved synet af denne sælsomme skikkelse klappede nogle, men de fleste forfærdedes, og republikanernes ledere råbte »forræderi!«

Den føde fane var i årene efter 1789 det flag, som blev stukket ud af et vindue i rådhuset, når »krigsloven« sattes i kraft, altså når det herskende revolutionære borgerskab frygtede arbejderuroligheder. I juli 1791 var det kommet til et sammenstød på Marsmarken i Paris mellem revolutionens tropper og arbejderne, og disse bemægtigede sig en tid en rød fane, der var våd af folkets blod. I 1793-94, da arbejderne og småborgerne var herrer i Paris, brugte de atter den røde fane som symbol på den demokratiske republik, der kun ville kende ét folk, én klasse, én farve, medens storborger revolutionens trefarvede fane ligesom symboliserede klassedelingen: den hvide farve var det gamle kongedømmes, hvortil man havde føjet Paris' farver, rødt og blåt. Men »de blå« blev snart navnet på de ny borgerlige aristokrater, »de røde« blev demokraternes kendingsnavn. Den sorte rytter med den røde fane, der pludseligt dukkede frem ved general Lamarques begravelse i 1832, måtte da vække de stærkeste minder og de mest modstridende følelser. »Ingen rød fane her,« råbte en republikansk leder, »vi vil kæmpe under trikoloren, frihedens og ærens fane.« To mistænkeligt udseende mænd styrtede sig over den sorte rytter og råbte, at han skulle smides i Seinen. Rytteren galopperede af sted i retning af Tuilerierne, ingen véd, hvor han blev af. Men en stor del af middelstanden syntes lammet af rædsel og lod roligt storborgerne slå småborgere og arbejdere ned..

Den retssag, der blev indledet mod »Folkevennernes selskab«, viste dog, at republikanerne begyndte at tilegne sig socialistiske tanker. Cavaignac erklærede således for retten, at han fordømte kapitalens udbytning af menneskene og tilstræbte arbejdets organisation. »Menneskerettighedernes selskab« - der fulgte efter de opløste »Folkevenner« - fremkaldte i 1833 en række strejker, i Paris, i Anzin (hvor Gasimiri Périer havde sine store kulgruber), i Caen, Mans, Limoges og Lyon. Småborgerne havde i 1831 set, hvilken magt lønarbejderklassen var blevet, og følte, at en republikansk opposition mod storborgerkongedømmet ikke kunde undvære arbejdernes støtte. I foråret 1834 kom det til en ny strejke i Lyon, i anledning af en lønnedsættelse for visse vævere. »Menneskerettighedernes selskab« havde afdelinger her såvel som i St. Etienne, Rouen og andre industribyer. De blandede sig i strejken, og da der samtidigt kom efterretning fra Paris om, at rigsdagen havde vedtaget en ny foreningslov - loven af d. 10. april 1834, der forbød enhver forening på mere end tyve medlemmer -, udbrød der et nyt oprør i Lyon, som efter fem dages voldsom kamp endte med arbejdernes nederlag. 1200 faldt i kampene. Straks efter udbrød en opstand i Paris, der ligeledes blev kvalt i blod. »Menneskerettighedernes selskab« blev anklaget og opløst, 27 ledere kastet i fængsel.

Blandt de dømte var Armand Barbés, den ene af det berømte revolutionære trekløver Blanqui-Barbés-Bernard. De var studenter, da Juli-revolutionen udbrød, Blanqui 25 år gammel, Bernard 22 år og Barbés 21 år, og kæmpede med ubetvingeligt mod på barrikaderne. De tog del i alle tredivernes hemmelige selskaber og virkede dér med voksende held for Babeufs tanker. Blanqui blev allerede dømt til ét års fængsel som redaktør af et blad for »Folkevennerne«. I 1836 opdagede politiet et hemmeligt trykkeri og krudtforråd: Bernard dømtes til ét og Blanqui til to års fængsel.

Fængslerne blev ved disse mænds indtræden til sande agitationsskoler. »Folk kastes i fængsel som republikanere,« skrev Heine hjem til Tyskland, »men kommer ud af dem som socialister.«

Løsladte i 1837 optog Bernard og Blanqui sammen med deres nyvundne meningsfæller agitationen på ny og var uafladeligt virksomme i »Årstidernes selskab«. I maj 1839 anså de tiden for moden og vovede et nyt oprør i Paris. Det mislykkedes. Bernard blev dømt til deportation, Blanqui og Barbés til døden.

Barbés var blevet funden bevidstløs ved foden af en barrikade. Han blev betragtet som opstandens leder og dømt til døden. Men hans ungdom og skønhed, hans dristige og offermodige holdning for retten - han søgte at tage hele ansvaret på sig og således frelse sine medsammensvorne - fremkaldte en sand sympatistorm. Arbejdere og embedsmænd foranstaltede optog til hans ære, 3000 studenter underskrev en adresse til ministeriet om hans benådning. Men mest indtryk gjorde et digt af Victor Hugo, der bønfaldt kong Ludvig Filip, hvis datter lige var død: » Ved denne engel, der lig en due til himlen steg, ved dette kongebarn, fint og svagt som et strå, nåde for fangen! Nåde i gravens navn, nåde i vuggens!«

Barbés blev benådet. To dage havde han tilbragt i cellen som dødsdømt. Den første nat lå han søvnløs på sit leje og hørte de to fangevogtere sige: »Stakkels fyr, det havde været bedre, om kuglen havde dræbt ham på barrikaden.« Med ét hørte han skridt i gangen. Barbés troede, at hans sidste stund var kommen, kastede sig på knæ og bad: »O Saint Just, Robespierre og Babeuf! Og du min fader, du min moder, som fødte mig, se ned til mig. Min herligheds time er nær!« Men det var kun vagten, der blev afløst.

Barbés blev dømt til livsvarigt fængsel. Også Blanqui fik sin dødsdom forandret hertil. I 1848 træffer vi atter disse mænd på barrikaderne, men forinden må vi betragte fyrrernes Frankrig, hvor der - efter tredivernes urolige dage - hersker en overfladisk ro, men hvor samfundets indre undergår dybe forandringer, og hvor socialismen udfolder sig i en digtningens guldalder.

Louis Blanc og hans samtid

Året 1840 udkom to bøger af banebrydende rang: Louis Blances »Arbejdets organisation« og Proudhons »Hvad er ejendom?« Forfatterne var to trediveårige franskmænd , begge optagne af tidens brændende spørgsmål, men ellers vidt forskellige af fødsel, sind og tankegang, den ene udgået af bourgeoisiet, den anden af proletariatet, den ene først og fremmest politiker, den anden kritiker. Proudhons bog blev næsten tiet ihjel, og dens dybtgående tanker fandt først jordbund hos en senere slægt. Titlen på Louis Blances bog blev derimod samtidens slagord og løsenet for en revolution.

Louis Blanc var født den 29. oktober 1811 i Madrid, hvor hans fader var finansgeneralinspektør under kong Josef Bonaparte. Moderen var en Pozzo di Borgo, søster til hin korsikanske greve, der hørte til Napoleons uforsonligste fjender. Ved Juli-revolutionen mistede familien Blanc sin formue, og den 19årige Louis måtte klare sig selv i kampen for tilværelsen. Han kunne derfor senere med rette betegne sig som »en folkets mand, der havde følt et dårligt ordnet samfunds tunge vægt hvile på sig.« Det lykkedes ham dog at fuldende sine matematiske studier og at blive huslærer hos en bekendt maskinfabrikant i Arras. 1834 drog han til Paris og levede her som journalist, ivrigt sysselsat med historisk og nationaløkonomisk granskning. Blanc blev en af de første historieskrivere, der lagde vægt på samfundets indre udvikling, og hans værk om den franske revolution samt hans »Ti års historie« (1830-40) vandt stor udbredelse. I 1839 grundlagde han et tidsskrift, om hvilket han søgte at samle tidens mest fremskredne demokrater, og det var heri, hans afhandling »Arbejdets organisation« først fremkom.

Blanc havde tilegnet sig de ledende tanker i Fouriers og Saint Simons systemer. Med Saint Simon så han, hvorledes samfundet udviklede sig historisk, den ene samfundsordning fødtes af den anden, slaveriet afløstes af livegenskabet, dette igen af lønarbejdet. Det næste trin skulle blive samarbejdet: lønarbejderen (le salarié) blive medarbejder (associé). Med Fourier påviste han, hvorledes den fri konkurrence knægtede arbejderne og ødelagde de små bedrifter for derpå at ende i sin egen modsætning: monopolet. Men Blanc ville ikke nøjes med at forkynde disse tanker for en snæver kreds af tænkere og digtere, han ville føre dem ud i livet. Han tog sit udgangspunkt i sin egen tid og i sit eget samfund og opfordrede folket til at gennemføre en omdannelse af samfundet ad politisk vej. Han forbandt Babeufs statsidé med Fouriers associationstanke og skabte således den berømte formel; Arbejdets organisation ved staten.

Efterårsløv af Victor Hugo

Når midt i vinterens kongelige fester i rige samler eders stolte gæster i overdådighed og glans og fryd; når under lampens strålende facetter i danser bort de lange vinternætter til violiners og til fløjters lyd:

Ja, mens han svirrer om den blanke lue som blændet møl, der dukker frem en stue, hvor børn og hustru tæres hen af savn, hvor nær ved arnens slukte, kolde emmer hans gamle fader strækker sine lemmer så kold, som lå han alt i gravens favn.

Sig tænker i da midt i eders lykke? Faldt eders øjne stundom på en skygge, som udenfor på gaden strøg forbi? Som standsede lidt og stod med panden skummel og lyttede efter eders sales tummel og efter glædens fjærne melodi?

Thi godheds gud har i sin visdom villet, at få kun skulle tage del i gildet, hvor lykken dækker op sit rige bord; en lov, hvis visdom ej af støv kan skattes, har villet, at de mange skulle fattes og mumle udenfor i bittert kor.

Sig, så« i ham i sne og slud derude med blikket rettet mørkt mod eders rude, en mand foruden arbejd, uden brød? Måske han hviskede med bitter stemme, imens han tænkte på de små derhjemme: »Nej! Den slags rige folk har ingen nød!«

Så skarp er ikke vinterisens flage som disse tanker, der bestandigt nage de armes hjerter med en evig tørst: at nogle få kun skulle blive mætte! - skal da de andre tage sig til rette? Nej, lad barmhjertigheden komme først.

Ikke den blinde konkurrence, sagde Blanc, men staten bør ordne produktionen. En af folket valgt regering skal oprette samfundsværksteder i byerne og agerbrugs kolonier på landet. Her beskæftiges efterhånden et større og større antal arbejdere, først under ledelse af statsembedsmænd, senere, efterhånden som arbejderne opdrages, under selvvalgte ledere. Udbyttet deles i tre parter: den ene fordeles ligeligt mellem arbejderne, den anden bruges til underhold af de syge, gamle og arbejdsudygtige, den tredje part bliver statens ejendom og anvendes til oprettelse af nye samfundsværksteder. Disse statsbedrifter vil efterhånden konkurrere de private bedrifter ned: flere og flere småborgere og bønder vil komme og forlange sig optagne i dem. Staten opretter store varehuse og basarer, hvorved den private mellemhandel efterhånden gøres overflødig. Arbejderne i samfundsværkstederne får til en begyndelse en 8 timers arbejdsdag og en dagløn af 5 francs, der stiger, efter som samfundsvelstanden øges ved planlagt udnyttelse af landets hjælpekilder. Stigende anvendelse af maskiner fører ikke til arbejdsløshed, men medfører forkortet arbejdstid. Arbejderne kan frit anvende deres løn efter forgodtbefindende, men de vil snart indse fordelene ved fælleshusholdning. Der vil udvikle sig et samfund, hvis grundsætning er denne: »Arbejde efter evne, nydelse efter behov!«

Blanc er i overensstemmelse med sin samtid en kristelig romantiker. Han påberåber sig stadig Jesus af Nazareths ord. Gud har skabt alle mennesker med visse evner og med visse fornødenheder. Men evnerne skal ikke bruges i snæver egennytte: jo større evner, desto større forpligtelser overfor næsten. »Den, der vil være størst iblandt eder, han være alles tjener.« Den stærke er den svages skyldner, den kloge den uvidendes. Lige pligt for alle til at yde, hvad man formår, lige ret for alle til en fri og fyldig udvikling.

Blanc er i sin samtids ånd den store idealist med det lyse syn. Den fri konkurrence forekommer ham så ødelæggende for folkets store flertal, for middelstanden så vel som for arbejderne, og socialismen synes ham så indlysende sand og så ædel, at samfundets socialistiske omdannelse vil følge af sig selv og foregå ad fredelig vej, så snart blot folket - gennem den demokratiske republik - er blevet herre over sin egen skæbne.

Hen i fyrrerne blev Louis Blanc medarbejder ved det ene af Frankrigs to store republikanske blade, nemlig »Réforme«. Det andet blad, »National«, var kun republikansk, men »Réforme« var tillige demokratisk, og Louis Blanc vandt hele redaktionen for et fællesprogram, der indeholder linier som disse: »Staten bør gennemføre reformer til arbejdets organisation. Den bør erstatte den private kredit med en statskredit. Staten skylder alle børn undervisning, alle arbejdsudygtige beskyttelse, alle arbejdsdygtige arbejde.« - Dette program er undertegnet af mænd som Arago og Ledru Rollin, der i 1848 skulle blive socialismens svorne fjender.

Proudhon gik meget dybere end Louis Blanc. Han blev ikke stående ved samfundets overflade - den fri konkurrence og arbejdets organisation; han tog selve ejendomsforholdene op til behandling og stemplede privatejendom som tyveri. Medens Louis Blanc er den franske forløber for tyskeren Lassalle, peger Proudhons samfundskritik henimod Marx. Men da Proudhons tanker først kommer til at præge arbejderbevægelsen i 50erne og 60erne, opsætter vi vor skildring af denne mærkelige mand til efter 1848. Dette år, der tilintetgør Louis Blances illusioner, baner vej for forståelsen af Proudhons tanker. Fyrrernes litteratur var gennemtrængt af den romantiske socialisme. Den tonede svagt hos Lamartine, den farvede folkedigteren Bérangers sange, den beåndede Frankrigs største digterinde George Sand- veninde af Louis Blanc, Pierre Leroux og andre af tidens socialister -, den brusede gennem Victor Hugos mægtige værker. Disse store digteres guldbarrer møntedes ud til folket af utallige smådigtere og folkesangere.

Pierre Dupont skrev sin berømte »Arbejdersang«, som begyndte således:

Knapt galer hanen første gang, før vi igen må lampen tænde og under hamrens skingre sang fortsætte dette livs elende.

Og hvis sidste vers lød:

Hver gang vort blod på gaden randt og farvede dens brosten røde, ny næring tyranniet fandt, med lig vi må dets ager gade. Spar eders kraft, spar eders blod! Kun kærlighed kan frihed bringe, erobre jorden fod for fod, for den skal alle klokker ringe! Kæmp for, hvad i har kært og tror, stå fast, når krigens åg os tynger; når fredens ranker os omslynger, i kor, i kor, vi om vor jords forløsning synger!

(oversat af A. C. Meyer).

Eugéne Sue skildrede i »Paris' mysterier« de riges overflod og de fattiges elendighed. Selv prins Louis Napoleon, den senere kejser, dengang en omflakkende eventyrer, udgav et skrift om »Fattigdommens udryddelse,« der anbefaler at oprette agerbrugskolonier og overdrage dem til arbejderforeninger.

Den katolske præst Lamennais opfordrede kirken til at stille sig i spidsen for arbejdets frigørelse. Han blev sat i ban af paven, trak sig en tid tilbage og udslyngede så sit skrift »En troendes ord«, der i de voldsomste gammeltestamentlige udtryk hudfletter magthaverne og taler de fattiges sag. Lamennais' bog kom som et lyn fra en klar himmel. Man så arbejdere, der ikke engang kendte Saint Simon eller Fourier af navn, forlade deres arbejde og som forstenede læste disse glødende ord. Førsteministeren Guizot forlangte forfatteren sat under anklage: »Det er jo,« sagde han, »den røde hue plantet på korset, det er satans åbenbaring det er Babeuf, prædiket af Ezechiel!«

Den mere mådeholdne katolik Buchez grundlagde en kristelig socialisme, der dog ville få nutidens »kristelig sociale« til at forfærdes. Han ville have kristendommens kærlighedsbud gennemført i samfundslivet. Men bevægelsen løb kun ud i nogle katolske arbejder- og produktionsforeninger. Ved siden af Louis Blanc og Proudhon stod der en række socialistiske tænkere og forfattere, som hver på sin vis bar sten til den store socialdemokratiske lærebygning.

Pierre Leroux var sætter af profession, blev ganske ung, under bourbonnerne, medlem af et »kulsvierselskab«, lærte Saint Simons skrifter at kende og blev hans lærling, men skilte sig fra Enfantins mystiske skole. Han udgav i 1843 sit hovedværk »Rigmandsvælden«, hvori det påvises, at 196,000 franskmænd lever af deres 34 millioner landsmænds arbejde. De rige ejer arbejdsmidlerne, og det ser derfor ud, som om det er dem, der skaffer folket arbejde og livsunderhold. Men i virkeligheden er det omvendt. De almindelige skatter er kun en ringe del af befolkningens byrder, thi ved siden af statsbudgettet består der et privat, og det er det tungeste, thi deraf skal hele overklassen leve. Arbejder og arbejdsmidler må atter forenes: Ejendomsretten må - som allerede Robespierre i et af sine dristigste øjeblikke havde udviklet - begrænses af hensynet til andres ejendomsret. I 1846 grundlagde Leroux en socialistisk koloni i Boussac, men af denne idyl blev han revet ud ved revolutionen i 1848.

Victor Considérant, hvem vi har set som Fouriers apostel, skrev bl.a.: »Friheden, som vi nu kender den, er kun et ord. Er disse masser af arbejdere virkelig fri, der mangler arbejdsmidler og under dødsstraf - sultedødens straf - er tvungne til hver dag at søge arbejde, det vil sige hver dag underkaste sig en herre?«

Etienne Cabet var sagfører. Hans frihedskærlighed bragte ham i strid både med bourbonnerne og med Louis Filips regering. I de hemmelige selskaber havde han fundet Babeufs lære, og landflygtig på grund af majestætsfornærmelse lærte han i England Thomas Mores og de andre gamle drømmeres bøger at kende. I 1839 vendte Cabet tilbage til Frankrig og udgav i 1842 sin »Rejse til Ikarien«, en kommunistisk idealstat. Den blev formelig slugt i forstæderne, og der dannede sig et ikarisk samfund, som den 2. februar 1848 afrejste til Amerika for at virkeliggøre Cabets roman, - tre uger før februar revolutionen udbrød! Cabet døde i St. Louis.

Vidal og Pecqueur kritiserede saint-simonismen og fourierismen og blev ved deres betydelige national-økonomiske værker, hvori de lagde hovedvægten på produktionsmidlernes overgang til samfundseje, forløbere for den moderne socialisme. De blev Louis Blances medhjælpere under Februar-revolutionen.

Huet og Colins går videre i samme spor. Huet tager sit udgangspunkt fra den store revolution, der erklærede ejendom for en menneskeret. Det er rigtigt, siger han, men så må den tilkomme alle mennesker. Og det vil atter sige, at hvert samfundsmedlem bør have sin arvepart af samfundsrigdommen. Colins, der var født i Bryssel, men boede i Paris, forlanger i første linie jorden gjort til samfundseje. Driftsformen interesserer ham mindre, han tænker sig jorden bortfæstet, dels til enkelte, dels til foreninger, han er en forløber for Henry Georges og grundlægger af den såkaldte belgiske socialistskole.

Fra Paris strålede socialismens ideer ud til hele Europa, helt op til Danmark, hvor Frederik Dreier blev deres tolk. Frankrig og England var i det 19. århundredes midte mønsterlandene, hvorfra liberalismen bredte sig. Men efter liberalismen kom socialismen og påvirkede tidens ædleste, dybest seende og videst skuende ånder. - Vi troede«, sagde Bakunin en menneskealder senere, »at vi stod ved den gamle civilisations endeligt og på tærskelen til lighedens tidsalder: To måneders ophold i Paris var dengang i reglen nok til at forvandle en liberal til socialist«. Her samledes politiske flygtninge fra hele Europa, og de vendte næsten alle hjem, fyldte af Louis Blanc'ske ideer.

Den tyske digter Heine skrev hjem fra Paris: »Hvilken uvurderlig fordel for socialismen, at den har alle tidens store ånder for sig!« Han vejrede den kommende revolution og skrev allerede d. 11. december 1841: »Dagen er ikke fjern, da hele storborgerkomedien i Frankrig med dens parlamentariske helte og statister tager en ende med forfærdelse, og da der vil blive opført et efterspil med titlen: Kommunisternes rige«.

Ja, der var socialisme nok i ideernes verden, i tænkernes hoveder, i digternes sange, - men til en socialistisk arbejderbevægelse var der kun de første svage spor. Fagforeninger var forbudt, men i 1832, året efter den store arbejderrejsning i Lyon, dannedes der dog enkelte hjælpeforeninger, som i virkeligheden havde faglige formål. En kvinde, Flora Tristan, blev den første fagforeningsagitator i Frankrig. Hun var blevet skilt fra sin mand og var genstand for et mordforsøg fra hans side. Hun skildrede i sine første bøger kvindens underkuelse, begav sig derpå til England og lærte de engelske arbejderes kår og begyndende fagorganisation at kende. Hjemvendt til Frankrig søgte hun at samle de siden 1832 opståede spredte hjælpeforeninger til større arbejderforbund og gennemrejste utrættelig alle industriegne oprettede nye foreninger, samlede dem og de gamle og fik tilsidst grundlagt en »arbejderunion«. Hendes skønhed og hendes veltalenhed, hendes offervillighed og hjælpsomhed gjorde det stærkeste indtryk på arbejderne og deres hustruer. Hun var socialist, nærmest af Saint Simons skole, lige ivrig for kvindens og for arbejdets frigørelse. Flora Tristan var den første internationalist i Frankrig. I en pjece fra 1843 skrev hun: «Efter adelen fulgte borgerskabet, der var meget talrigere og meget nyttigere. Efter borgerskabet følger arbejderstanden, der er endnu talrigere og endnu nyttigere. Den bør danne en verdensforening, uden hensyn til landegrænser og nationalitet. Da bliver den stærk nok til at kunne kræve retten til arbejde og arbejdets organisation.

I 1844 opnåede Flora Tristan store resultater i Lyon. Derfra rejste hun til Bordeaux, men blev her pludselig syg og døde, kun 41 år gammel. Bordeaux' arbejdere rejste hende et mindesmærke. To kvinder fortsatte hendes arbejde: Pauline Roland og Jeanne Deroin.

Slutningen af fyrrerne var frygtelige år for arbejderbefolkningen. 1845 og 1846 havde bragt misvækst og kartoffelsygdom med stigende priser på alle levnedsmidler. I 1847 hærgede en handelskrise hele den kapitalistiske verden og skabte en forfærdelig arbejdsløshed. Antallet af forbrydelser mod ejendommen voksede i Frankrig fra 3798 i 1845 til 4063 i 1846 og til 4580 i 1847 - for så i revolutionsåret 1848 at dale til 3287!

Men farligere for Ludvig Filips »borgerkongedømme« end nøden og fortvivlelsen i arbejderbefolkningen var gæringen blandt småborgerne og utilfredsheden langt op i middelstanden, ja helt op i det industridrivende højere borgerskab. Det herskende finansaristokrati levede ikke af at frembringe nye ejendomme, men af at tilegne sig de forhåndenværende værdier, ved spekulation, ved børsspil, ved svindel af alle arter. Store skandaler med påfølgende retssager undergravede agtelsen for den herskende klasse, ja denne tabte agtelsen for sig selv. En hertug i Paris myrdede sin hustru under de råeste former, og visen herom løb gennem alle lande. De industridrivende, der ramtes af krisen og så deres udførsel standset, kastede sig over indenlandsk handelsvirksomhed. Den store klasse af småhandlende, der var opstået ved industriens gennembrud, blev nu udsat for en ødelæggende konkurrence - hver dag bragte nye fallitter, og småborgerne blev således modtagelige for tidens halvsocialistiske tanker. »Ned med jøderne! Død over stortyvene!« Blev det feltråb, der fængede i middelstanden. «Tiden er syg», klagede alle digtere. »Frankrig vanæres«, råbte fædrelandsvennerne, da Ludvig Filip tillod Østrig at fuldende Polens tilintetgørelse. Man sagde: «Guldkongefamilien Rothschild forråder Frankrig for at holde kurserne oppe!» - førsteministeren Guizot sluttede sig åbenlyst til Den Hellige Alliance (Rusland-Østrig-Prøjsen) i dens usle og for resten mislykkede krig med Svejts' frihedsmænd. Den franske nationalfølelse krænkedes gang på gang; men de svejtsiske frihedsmænds sejr i 1847 hævede den borgerlige selvfølelse, og opstanden i Palermo i januar 1848 genvakte de store revolutionære minder fra 1789 og 1830. Borgervæbningen, der fra 1831 til 1839 havde været »borgerkongedømmets« tro livvagt, fulgte middelstanden og det industridrivende borgerskab over i oppositionen mod børsmagten. Under de republikanske blade »National's« og »Réforme's« førerskab afholdtes der i 1847 en række reformbanketter landet over. Kravet, der opstilledes, var almindelig valgret, og talerne fik for hver måned en mere og mere revolutionær klang. Småborger demokratiets fører, Ledru Rollin, »ringede med revolutionens stormklokke« ved banketten i Lille. Louis Blanc sagde i december 1847 ved banketten i Dijon: »Når frugten er moden, behøves der kun et vindstød, og den falder til jorden!«

Kun én mand mente, at tiden ikke var moden - for arbejderne, til fuldbyrdelse af en social revolution. Han følte republikken nærme sig, skriver han selv, med dødsangst i sjælen. Det var »anarkisten« Proudhon! - Så oprandt februar 1848.

Februarrevolutionen.

Der blev indbudt til en reformbanket den 22. februar 1848. Regeringen var tåbelig nok til at forbyde den. Republikanerne opfordrede til modstand. Den 23. februar drog store menneskeskarer gennem gaderne og råbte: »Ned med ministeriet!« Borgervæbningen syntes tilbøjelig til at istemme dette råb, og kongen, der huskede, hvorledes han selv var kommen på tronen i 1830, fandt det formålstjenligt at afskedige Guizot. Ved efterretningen herom illumineredes Paris. Men samme aften kom det til et sammenstød mellem en afdeling soldater og en skare arbejdere, officererne kommanderede fyr, og et halvt hundrede arbejdere dræbtes eller såredes.

Det var gnisten. Krudttønden sprang i luften. De dræbte lagdes på vogne og førtes ved fakkelskin gennem gaderne, store menneskemasser samledes udenfor de republikanske blade »National's« og »Réforme's« redaktionslokaler, arbejderne steg ned fra forstæderne og byggede barrikader.

Om morgenen den 24. februar var Paris i fuld revolution. Forgæves udnævnte kongen Thiers og Odilon Barrot til ministre,- men det var for sent. Hundredtusinde arbejdere lod den røde fane vaje over barrikaderne og krævede republikken indført. Slottet stormedes, kongen takkede af til fordel for sin sønnesøn og flygtede. Hans svigerdatter, hertuginden af Orleans, begav sig til parlamentet, men mødtes med kulde; digteren Lamartine erklærede, at hun måtte fjerne sig, medens man drøftede forfatningsspørgsmålet. Få minutter efter oversvømmede folkeskarerne parlamentsbygningen, og der udråbtes en midlertidig regering bestående af François Arago, Ledru Rollin, Dupont, Pages, Lamartine, Marie og Cremieux. Den ny regering førtes af bevæbnede skarer til rådhuset, men her havde arbejderne allerede udråbt en anden regering med den republikanske redaktør Marrast og socialisterne Louis Blanc og Flocon. Ved forhandling mellem »National's« og »Réforme's« ledende mænd smeltede de to regeringer sammen til én, navnene blev læst op for folkeskarerne og godkendte, men pludselig råbtes der: »Vi vil have Albert med. Arbejderen Albert !« - Louis Blanc kendte ikke Albert, men sluttede sig begejstret til tanken om at give en håndens arbejder sæde i regeringen. Albert blev hentet i den fabrik, hvor han arbejdede, smed i en fart sin bluse, fik en frakke på og blev på stående fod udråbt til ellevte medlem af den midlertidige regering.

Arbejderne og socialismen havde således tre talsmænd i regeringen: Ledru Rollin repræsenterede småborgerne, Lamartine de liberale erhverv: digtere, sagførere, læger osv.; de øvrige regeringsmedlemmer repræsenterede den højere middelstand og det industrielle borgerskab. De fleste af dem ville have foretrukket et ministerskifte fremfor forfatningsskiftet: de havde arbejdet for et ministerium Thiers, og de fik en republik! Men Paris' arbejdere ville ikke denne gang lade sig sejrens frugter franarre. »Intet 1830 om igen!« var deres løsen, »nej. Republik og almindelig valgret!« Den 25. februar gik en af revolutionens førere, lægen Raspail, til rådhuset og spurgte, hvorfor republikken endnu ikke var kundgjort. Han lovede inden to timers forløb at komme igen i spidsen for 200,000 mand. Det var ingen tom trussel - endnu var de faldnes lig ikke blevet kolde, endnu var barrikaderne ikke rømmede og arbejderne ikke afvæbnede. De to timer var ikke forløbne, før der på alle mure prangede store opslag med kæmpeordene: »Den franske Republik! Frihed, Lighed, Broderskab i«

Men arbejderne krævede ikke blot republikken, de krævede den sociale republik. Endnu den 25. februar, medens den provisoriske regering på rådhuset tog de første republikanske forholdsregler, indfandt arbejderen Marche sig, forlangte og fik foretræde, satte sit gevær hårdt ved fod, pegede på arbejderkasernerne nede på pladsen og bad regeringen om at anerkende retten til arbejde.

Det var Louis Blances eget feltråb. Han og Ledru Rollin anbefalede straks at imødekomme Marches krav, og regeringen udstedte følgende dekret: »Republikkens midlertidige regering forpligter sig til at sikre arbejderens tilværelse ved arbejdet; den forpligter sig til at sikre alle borgere arbejde; den anerkender arbejdernes ret til at forene sig for fuldt ud at kunne nyde frugten af deres arbejde; regeringen tilbagegiver den inddragne civillistes ene million til arbejderne, hvem den tilhører.«

»Retten til arbejde!« - dette slagord var netop så uklart som året 1848s almindelige socialisme. Det kunne betyde en helt ny samfundsordning, og englænderen Stuart Mill hilste det franske regeringsdekret som en verdenshistorisk begivenhed, hans artikel herom i »Quarterly Review« vakte genlyd Europa over. »Retten til arbejde!« - med dette ord stilledes det sociale spørgsmål, men det løstes ikke.

Det var, som Karl Marx skrev, den første ubehjælpsomme formel, hvori proletariatets revolutionære krav kom til udtryk. Men bag retten til arbejde står magten over kapitalen, bag magten over kapitalen står produktionsmidlernes tilegnelse, deres inddragning under den organiserede arbejderklasse, altså ophævelsen af lønarbejde og kapital med samt deres gensidige forhold.

Paris' arbejdere følte godt, at formelen ikke var nok. Tre dage efter, den 28. februar, mødte de atter frem på rådhuspladsen i tusindtal, med vajende faner, og forlangte et »fremskridtsministerium« udnævnt, med »arbejdets organisation« til opgave. I regeringen modsatte Lamartine sig bestemt dette krav, og flertallet fulgte ham. Louis Blanc indgav sin afskedsbegæring, men Arago bad ham indstændigt, som gammel ven og i republikkens og fædrelandets navn, om at blive, og lovede nedsættelsen af en arbejderkommission. Louis Blanc lod sig efter en heftig indre kamp overtale, og der udstedtes følgende dekret:

»Da revolutionen, som er gjort af folket, også bør være gjort for det; da det er på høje tid at ende arbejdernes lange, uretfærdige lidelser; da arbejdsspørgsmålet er af den yderste vigtighed; da det netop er Frankrigs pligt at drøfte og løse et spørgsmål, der i øjeblikket står på dagsordenen i alle Europas industridrivende lande; da der bør sørges for uden mindste tøven at sikre arbejdets lovlige frugt; - beslutter republikkens provisoriske regering: der nedsættes en kommission, som får navnet »regeringens arbejder kommission« med det formål at beskæftige sig med arbejdernes kår.«

Arbejderne fandt sig i denne veksel på fremtiden. De besluttede i tidens naivt ædelmodige ånd »at stille tre måneders elendighed til republikkens tjeneste«. Alle mennesker svælgede i fraser. Lamartine talte om »denne skrækkelige misforståelse mellem de forskellige samfundsklasser, som det var februar-regeringens sag at sprede«. Selv Louis Blanc, der dog havde klasseadskillelsens ophævelse for øje, fortonede socialismens mål i det følelsesfulde udtryk: klassernes forsoning, klassernes forening til ét folk. Og de småborgerlige demokrater erklærede, at med republikken og den almindelige valgret var de store principper af 1789 virkeliggjorte og »klasserne« forsvundne.- Kun Marx så og sagde, at netop med den borgerlige republik var valpladsen skabt for klassekampen i dens renhed.

Den nedsatte arbejderkommission fik sæde i det tidligere landstings hus, Luxembourg paladset. Louis Blanc udnævntes til dens formand, Albert til dens næstformand. Vidal, Pecqueur, Considérant og andre fremragende socialister tilkaldtes, arbejderne valgte gennem deres fag 10 medlemmer, arbejdsgiverne ligeså mange. Kommissionen foreslog straks to praktiske foranstaltninger: indførelsen af en 10 timers arbejdsdag og udsvedningssystemets afskaffelse. Disse to reformer fik af regeringen lovskraft. Endvidere afskaffedes fængselsarbejde, arbejdet i klostrene stilledes under offentlig kontrol, og der oprettedes en kommunal arbejdsanvisning i stedet for de forladte private fæstekontorer. Kommissionen udarbejdede sluttelig et stort program til samfundets reform, det afgaves den 26. april, lige forinden den grundlovgivende rigsdagsforsamling trådte sammen. Programmet var affattet af Vidal og Pecqueur, men hvilede helt på Louis Blances bog om arbejdets organisation. Der krævedes til dets gennemførelse en lang, fredelig periode, tid til oplysning og agitation for dets principper, almindelig tilslutning til republikken fra hele den franske befolkning og en ædel, uegennyttig holdning fra overklassernes side, - en fjerde augustnat, således som denne falskelig fortolkedes af tidens romantiske historieskrivere. Men flertallet i den provisoriske regering og det hele franske bourgeoisi var netop fast bestemt på at bevare sine klasseprivilegier for enhver pris. Først og fremmest gjaldt det om at uskadeliggøre Louis Blanc og berøve ham folkets tillid. Hertil opfandt man »nationalværkstederne« - vrængbilledet af de Blanc'ske samfundsværksteder.

Både i 1789 og i 1830 havde den sejrrige revolution søgt at beskæftige de arbejdsløse. Det samme gjorde Februar-revolutionen. Allerede den 27 februar udstedte ministeren for offentlige arbejder Marie et dekret, der oprettede nationalværksteder, og den 6. marts betroede han ledelsen til den unge ingeniør Emile Thomas. Både Marie og Thomas var erklærede antisocialister. De tilstrømmende arbejdsløse beskæftigedes med jordarbejde og deslige, de fik 2 francs om dagen. I begyndelsen af marts beskæftigedes 17,000 mand, den 21. marts var tallet steget til 30,000, den 9. april til 49,000 og den 15. maj til omkring 100,000. Det var umuligt at beskæftige alle disse folk, og man udbetalte da de ikke-beskæftigede 1 1/2 franc om dagen. Det var den rene ruin for staten. Det var, skrev Stuart Mill, ikke andet end »engelske fattighuse under åben himmel.« Nationalværkstederne var desuden militært organiserede, de højere officersposter blev besatte af ministeren. Meningen var ikke til at tage fejl af, arbejdsministeren Marie sagde da også med al ønskelig tydelighed til Thomas: »Sørg for, at folkene er godt bevæbnede, spar ikke på mønten, dagen er måske ikke fjern, da de får brug for deres folk.« Det var en storborger livvagt, man ville oprette til beskyttelse mod den øvrige arbejderstand.

Langt fra at stå i Louis Blances sold, således som man har påstået, var nationalværkstederne et værk af hans modstandere. - Alligevel gav storborgerne hele Europa over Louis Blanc skylden for disse nationalværksteder og så i deres fiasko socialismens fallit! I Frankrig blev de et vægtigt våben i republikkens modstanderes agitation: »Det er den røde republik, der er oprettet,« sagde man, «det er Louis Blanc, der behersker den!«

Samme dag, ministeren for offentlige arbejder udstedte forordningen om nationalværkstederne, vedtog regeringen, mod Louis Blances og de to andre socialisters stemmer, at republikkens fane skulle være Trikoloren (det trefarvede banner). Kun gjorde man socialisterne den indrømmelse, at der til dens spyd skulle hæftes en rød roset. Derimod lykkedes det Louis Blanc at gennemføre dødsstraffens afskaffelse.

Holde fred og vinde tid - var Louis Blances stadige bestræbelse. Luxembourg-kommissionen bilagde heldigt en række store strejker, brolæggernes, vognmands- og omnibuskuskenes, bagernes osv.. Den opfordrede til organisation, og arbejderne samlede sig også mere og mere fagvis; der kunne, hvis freden var bevaret, være grundlagt en mægtig fransk fagforeningsbevægelse i forårsmånederne 1848. Luxembourg-kommissionen gav ligeledes stødet til flere produktionsforeninger, således sadelmagernes og skræddernes i Clichy gaden, der begge, til dels støttede med leverancer til staten og kommunen, syntes at gå en blomstrende fremtid i møde.

Imidlertid begik den midlertidige regering et par skæbnesvangre politiske fejl. I stedet for, som Louis Blanc foreslog, at oprette en statsbank, fornyede man den franske banks bevilling og styrkede derved i højeste grad det finansaristokrati, som det netop var Februar-revolutionens mening at styrte. Dernæst skaffede regeringen penge - til at betale statens kreditorer, altså kapitalisterne med - ved at udskrive en ny skat på jorden, 45 centimer ekstra for hver franc! Forgæves frarådede det socialistiske mindretal i regeringen denne skat, der nødvendigvis måtte gøre den store franske bondestand fjendtlig stemt mod republikken. Ikke desto mindre blev denne tillægsskat benyttet af de kongeligsindede til at ophidse bønderne mod socialismen!

Hver af de tre måneder, der fulgte efter februar, fik sin historiske dag: den 17. marts, den 16. april og den 15. maj.

Den 16. marts lavede borgervæbningen optøjer, fordi regeringen på forslag af Ledru Rollin havde ophævet nogle aristokratiske kompagnier. »10. legion« besatte rådhuspladsen og truede med at afsætte regeringen - det var en begyndende modrevolution fra storborgerligt og aristokratisk hold. Arago måtte fornægte Ledru Rollin og genoprette de ophævede kompagnier. Dagen efter, den 17. marts, svarede arbejderne med en moddemonstration i stor stil. 150,000 mand marcherede op foran rådhuset, med de politiske klubber i spidsen, men ellers ordnede efter fag. Den strengeste disciplin rådede i denne mægtige blusehær. Kl. 1 var opmarcheringen endt, og en deputation med arbejderen Gérard som ordfører begav sig op i rådhussalen og forlangte tre ting af regeringen: 1) troppernes fjernelse fra Paris, 2) udsættelse af valgene i borgervæbningen og 3) udsættelse af valgene til den grundlovgivende forsamling. Det var netop Louis Blances ønsker. Men den moderate fløj af regeringen frygtede langt mere socialismen end monarkismen og modsatte sig arbejderdeputationens krav. Nu tog Blanqui ordet og gentog Gérards tale i skarpere, mere truende ord. Blanqui og Barbes var som så mange andre politiske fanger ved Februar-revolutionen sluppet ud af Ludvig Filips fængsler. De genoptog øjeblikkelig deres revolutionære virksomhed, den ene klub dannedes efter den anden, de tre største lededes henholdsvis af Blanqui, Barbes og Raspail. Medens fagene, der havde tillidsmænd i Luxembourg-kommissionen og besjæledes af Louis Blances ånd, længe søgte at holde igen, drev klubberne på. Men »fagene« var endnu som urtåger, de havde ikke fortættet sig til fagforeningernes faste kloder. »Klubberne« var mere målbevidste og handledygtige, men talte kun et lille mindretal af arbejderne.

Arbejderstanden manglede overhovedet i foråret 1848 faste rammer, anerkendte førere, udpræget klassebevidsthed og bestemte formål. Dens socialisme var en vag stræben efter bedre kår. Februar-revolutionen var kommet som en overrumpling. Med rigtigt instinkt forlangte arbejderdeputationen den 17. marts udsættelse af valgene; med lige så rigtigt klasseinstinkt modsatte bourgeoisiets repræsentanter i regeringen sig dette krav. Ledru Rollin, småborgernes mand, der vaklede frem og tilbage mellem bourgeoisiet og arbejderne, stillede da et mæglingsforslag: regeringen skulle først indhente oplysninger om stemningen i provinserne, inden den fastsatte valgdagen. Dette vedtoges og tilfredsstillede halvvejs arbejderne, hvis tog opløste sig i værdig ro. Men da Louis Blanc forlod rådhuset, styrtede klubmanden flotte hen imod ham og råbte: »Også du er altså en forræder!«

Valgene udskreves til den 23. april. Og nu begyndte en række modrevolutionære manøvrer og intriger fra storborgerskabet. Den 17. marts havde vist, at nationalværkstederne ikke tilstrækkeligt splittede arbejderne. Der oprettedes da en mobilgarde: 24,000 unge mennesker, for størstedelen rekrutterede fra pjalteproletariatet og forbryderverdenen, lønnede med l 1/2 franc om dagen, altså købte og rede til alt.

Den 16. april samledes arbejderne på Marsmarken for at udpege kandidater til officersposterne i borgervæbningen. De samledes ubevæbnede. Pludselig løb det rygte gennem Paris: 100,000 arbejdere havde samlet sig under våben og drog, anførte af Louis Blanc, Blanqui, Cabet og Raspail, mod rådhuset for at styrte den provisoriske regering og oprette en kommunistisk republik! - Borgervæbningen blev øjeblikkelig kaldt under våben, rådhuset besat og forvandlet til en fæstning, borgerdeputationer strømmede til fra alle sider og tilbød regeringen deres hjælp til at frelse samfundet og fædrelandet. Da arbejderne endelig indfandt sig for at overbringe regeringen en frivillig gave, som de havde indsamlet under mødet på Marsmarken, modtoges de med råbet: »Ned med kommunisterne! Ned med Louis Blanc, Blanqui, Raspail og Cabet!« Samtidigt bredte det rygte sig i forstæderne, at Ledru Rollin var hængt og Louis Blanc myrdet. Store skarer strømmede til rådhuset, men fandt her Louis Blanc, som var ivrigt optaget af at nedslå alle de falske rygter og skaffe ro.

Da Blanc og Flocon sent om aftenen forlod rådhuset, sagde Flocon til Blanc: »Læg mærke til den flok skummelt udseende mænd, som står derhenne ved gitteret. Dér har de stået lige siden i morges. Ser du ham dér med de grønne briller? Det er ham, der har givet signalet hvergang, der blev råbt »ned med kommunisterne«. Jeg har bidt nøje mærke i ham.« - I det samme kom en legion af borgervæbningen marcherende med fakler. »Hvem har givet ordre til det?« spurgte Louis Blanc. »Marrast!« Lød svaret, - Paris' borgmester, Louis Blances kollega i regeringen.

Valgene den 23. april blev en skuffelse for republikanerne og en stor skuffelse for socialisterne. Vælgertallet var udvidet fra 240,000 til omtrent 10 millioner, og heraf udgjorde bønderne det store flertal. De hævnede sig på republikken for dens ny grundskat ved at vælge kongeligsindede. Af den grundlovgivende rigsforsamlings 900 medlemmer var henved halvdelen kongeligsindede, men da disse var delt i to partier: legitimisterne (tilhængere af det gamle »legitime« kongehus, det vil sige bourbonnerne) og orleanisterne (tilhængere af Ludvig Filips sidelinje), erklærede de fleste af dem sig foreløbig for republikanere. De virkelige republikanere havde et lille flertal i rigsforsamlingen, men det var overvejende storborgerligt. Af socialister eller udprægede arbejdervenner valgtes der vel en del, således Louis Blanc, Flocon, Albert, Considérant, Barbés, Raspail, Jean Reynaud, Felix Pyat, men ikke nær nok til at give dem nogen væsentlig indflydelse. I Paris blev Louis Blanc valgt nederst på listen med 121,000 stemmer, medens Lamartine kom øverst med 259,000.

Den 4. maj trådte den grundlovgivende rigsforsamling sammen og valgte en ny regering. Dermed var Louis Blances og hans venners regeringsrolle udspillet, og samtidig opløstes Luxembourg-kommissionen. Det blev ikke, som Louis Blanc havde drømt, den grundlovgivende forsamlings opgave at gennemføre Luxembourg-kommissionens program, den satte sig tværtimod til opgave at tilintetgøre endogså de få og beskedne reformer, der var gennemført. Den 10. maj foreslog Louis Blanc oprettelsen af det «fremskridts ministerium«, som arbejderne havde krævet allerede den 28. februar: Blances forslag blev forkastet med overvældende majoritet.

De tre måneders elendighed, som arbejderne i februar havde stillet til republikkens tjeneste, var i færd med at løbe ud. Vreden over den nyvalgte rigsforsamlings arbejderfjendtlighed voksede. Og heri blandede der sig harme over den ny regerings kølige holdning overfor den europæiske revolution. Februar bevægelsen havde som en løbeild forplantet sig fra Paris ud over hele fastlandet - der var udbrudt revolutioner i Berlin og i Wien, i Ungarn, Italien og Polen, i Kiel, ja selv i København forlangte borgerne en fri forfatning og truede med fortvivlelsens selvhjælp. Pariserne fulgte disse bevægelser med den mest levende deltagelse, særlig opstanden i Polen, dette »nordens Frankrig«, og forlangte, at den franske republik skulle skride ind imod Den Hellige Alliance og tage oprørernes parti. Få uger før Februar-revolutionens udbrud havde Marx og Engels udsendt »Det kommunistiske Manifest«, hvori de opfordrede arbejderne til at forene sig. Det var vel ikke blevet læst af mange, og næsten ingen forstod dengang dets klassekampslære. Men dets Internationale tanke slog ned som lyn overalt i disse bevægede februar og martsdage. De mange nationale revolutioner opfattedes i hvert fald i Frankrig som udslag af én stor verdensrejsning. Luxembourg-kommissionen havde udvirket et regeringsdekret, der stillede alle forfulgte fremmede under den franske republiks beskyttelse, thi, hedder det, »vi har kæmpet og sejret i hele menneskehedens navn, hvert menneske er os helligt uden hensyn til fødested og oprindelse; det er Frankrigs historiske kald at skænke alle folkeslag frugten af sine lidelser og sejre.« Den 1. marts udstedte den midlertidige regering følgende skrivelse: »Brave, trofaste Marx! Den franske republiks jord er et fristed for alle frihedens venner. Tyranniet har jaget dig i landflygtighed, det fri Frankrig åbner sine porte for dig og for alle, der kæmper for den hellige sag, som forener alle folkeslag. Enhver repræsentant for den franske regering skal handle i denne ånd. Broderlig hilsen! Ferdinand Flocon - medlem af den midlertidige regering.

Således følte og tænkte man i Paris i foråret 1848. Hvor måtte skamrødmen da ikke stige op i alle kinder, da den ny regering i maj roligt var vidne til Ruslands frygtelige underkuelse af den polske opstand. Den 15. maj stævnede de politiske klubber til demonstration for Polen. 150,000 parisere drog gennem boulevarderne under råbet: »Leve Polen!« - men til disse råb føjede der sig snart andre med nærmere sigte og mere skærpende klang: »Arbejde eller død!« - »Arbejdets organisation!« - »Ret til arbejde!« Den sociale bevægelse tog magten fra den nationale - klubførerne Blanqui og Barbes reves halvvejs mod deres vilje med, rådhuset stormedes, og folkeskarerne udråbte her en ny regering, bestående af Louis Blanc, Blanqui, Barbés, Raspail, Considérant, Proudhon og Pierre Leroux. Andre skarer drog til parlamentsbygningen og oversvømmede mødesalen. Louis Blanc sprang op i et vindue og manede til ro, men i det samme erklærede en mand ved navn Huber - hvis senere mærkelige, af magthaverne begunstigede løbebane lader formode, at han var lokkespion - den grundlovgivende forsamling for opløst! Regeringen havde imidlertid truffet de kraftigste forholdsregler. Småborgerne, der havde råbt »Leve Polen«, skilte sig fra arbejderne, da de forlangte »Arbejdets organisation«, - de begyndende faglige produktionsforeninger havde allerede gjort mange småmestre og handlende bange for socialismen. Det lykkedes forholdsvis let borgervæbningen og mobilgarden at kvæle oprøret i løbet af nogle timer. Blanqui, Barbés, Albert og andre virkelige eller formentlige førere blev dømt til 10 års fængsel. Også Louis Blanc blev sat under anklage. Det var ham let at bevise sin uskyldighed, alligevel forkastede rigsforsamlingen kun kravet om hans udlevering til retslig forfølgelse med 32 stemmers flertal: 369 mod 337.

Den 15. maj lød fra magthavernes side de mørke ord: »Det må have en ende«. Fra nu af styrer man bevidst og med faste tag mod målet: arbejderklassens underkuelse, socialismens tilintetgørelse.

Juni opstanden og statskuppet.

Regeringen brugte den 15. maj som påskud til al trække tropperne sammen i Paris. Den 20. maj begyndte den lovgivende forsamling at drøfte spørgsmålet om nationalværkstedernes opløsning. For hver dag blev tonen bitrere, og forgæves foreslog Victor Hugo at omdanne værkstederne. Den 3. juni forbød regeringen borgmestrene i provinsen at udstede pas til arbejdere, som ville til Paris, medmindre de godtgjorde, at de havde arbejde dér. Den 4. juni fandt der et par udfyldningsvalg sted i Paris, og arbejderne viste ved at vælge Proudhon og Pierre Leroux med 77,000 og 91,000 stemmer, at de ikke havde opgivet deres socialistiske krav, hvad der yderligere forbitrede storborgerne og opfordrede dem til at fremskynde begivenhedernes gang. Den 5. juni opløste regeringen to brigader i nationalværkstederne, under påskud af forseelser mod disciplinen. Fra den 7. til den 10. juni foretoges en række anholdelser for »oprørske hensigter«. Endelig den 21. juni udstedte regeringen et dekret, der gav nationalværkstedernes arbejdere fra 18 til 25 års alderen valget imellem at træde ind i hæren eller blive forsat til provinsen for at udføre jordarbejde dér.

Det var kamptegnet. Den 22. juni drog en afdeling på 12-15,000 arbejdere til Pantheon for dér at drøfte stillingen. På vejen mødte de en af deres løjtnanter, Pujol, der nød deres agtelse og hengivenhed. Med ham i spidsen drog arbejderne til regeringen og søgte foretræde hos Marie, der først nægtede at modtage dem og sluttelig afbrød Pujols tale med disse ord: »Det er nok, gør hvad de vil, men hvis arbejderne ikke godvillig tager til provinsen, så sender vi dem bort med magt, forstår de: med magt!« - »med magt! godt, så véd vi, hvad vi ville vide.« - »hvad ville de da vide?« - »at regeringen aldrig oprigtigt har villet arbejdets organisation. Farvel, borger!«

Arbejderne ilede til den nærliggende Saint Sulpice kirke og lod stormklokkerne lyde, der kom svar fra forstaden Saint Antoine, og arbejderne strømmede til i titusindvis. De havde hverken organisation eller førere: klubbernes ledere sad i fængsel siden 15. maj, socialisterne i den grundlovgivende forsamling havde til det sidste søgt at forhindre sammenstødet, men var uden tilstrækkelig indflydelse. Folkets vrede brød ud som en vulkan, voldsomt, uimodståeligt. Nationalværkstedernes lukning var simpelthen sultedød for tusinder. Så skrev de da på deres faner de fattige Lyon væveres ord fra 1831 »brød eller død !« og rejste barrikader, fast bestemte på enten at gå tilgrunde eller tage hævn over det forræderiske, løftebrydende storborgerskab. Regeringen overdrog general Cavaignac det militære diktatur. Hans feltråb var: »Orden og ejendomsret!« Til hans tjeneste stod 30,000 soldater og mobilgardister samt næsten hele borgervæbningen, thi småborgerne fulgte i juni lige så villigt ordenens og ejendomsrettens forsvarere, som de i februar havde fulgt arbejderne i kampen mod kongedømmet.

To samfundsklasser tørnede sammen i et frygteligt, fem dages slag - den 22.-26. juni 1848. Der gaves ingen pardon. Hver barrikade forsvaredes til den sidste blodsdråbe, fra gade til gade førtes kampen med tænderskærende sejhed, i rasende fortvivlelse. Den 26. havde Cavaignac sejret: 8000 døde eller sårede var sejrens pris. Flere tusinde fanger anbragtes i fængsler og i Palais Royals kældere: de stoppedes sammen i skidne, mørke huler, mænd og kvinder, sårede og halvdøde. Een hylede i vanvid, en anden tiggede om vand, alle, der formåede det, søgte hen til de få huller i murene for at indgispe en mundfuld frisk luft. Men udenfor gik borgervæbningens skildvagter og stak med bajonetterne ind i lufthullerne eller sendte nogle kugler ned igennem dem, når larmen blev for vild.

Dette var ånden fra 1848, - juni-ånden i Frankrig - thi frihedssværmeriet forvandledes til ejendomsfanatisme, og Lamartines arbejdervenlige festlyrik endte i Cavaignacs geværsalver. Februar dagenes »frihed, lighed, broderskab« afløstes af den mere håndgribelige treklang - infanteri, artilleri, kavaleri«. I de fire måneder fra 22. februar til 26. juni brændte en menneskealders idealer ud. Den romantiske socialisme druknede i juni-slagteriernes blodstrømme. Men dens arving var født: Karl Marx' realisme. I juni 1848 går det socialistiske førerskab over fra Frankrig til Tyskland.

Republikkens herrer forfulgte deres sejr til det yderste. Klubberne opløstes, og der nedsattes en kommission til at undersøge årsagerne til juni-opstanden. Louis Blanc og andre socialister, der vidste, hvad der ventede dem trods deres åbenbare uskyldighed, flygtede, - Louis Blanc til London, 15,000 arbejdere dømtes til fængsel eller deportation. Foreningsfriheden indskrænkedes, 10 timers dagen afskaffedes, - i dens sted sattes den ret betydningsløse 12 timers dag. For at godtgøre sand arbejdervenlighed og for at ødelægge »den sidste rest af socialisme« ved endnu et mislykket eksperiment vedtoges det den 5. juli at stille 3 millioner francs til rådighed for produktionsforeninger. Men kun en del af disse penge blev udbetalt og kun den mindste del til virkelige arbejderforetagender, størstedelen til blandede selskaber af arbejdere og arbejdsgivere, der ville give arbejderne part i udbyttet. Jo sikrere regeringen følte sig, desto fjendtligere stillede den sig til de statsstøttede produktionsforeninger, trak lånene tilbage fra dem, der trivedes bedst, og voldte således deres ruin.

Dernæst tilintetgjorde man februar regeringens dekret om »Retten til arbejde«. - Den 20. juni, lige før arbejderrejsningen, havde Marrast som ordfører for forfatningsudvalget forelagt et udkast, hvori det hedder: »Forfatningen sikrer alle borgere: frihed, lighed, sikkerhed, undervisning, arbejde, ejendom, understøttelse«. Men allerede i dette udkast svækkes »retten til arbejde« væsentlig ved en nærmere forklaring, der siger: »De vigtigste garantier for retten til arbejde er: arbejdets frihed, frivillig forening, lighed i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejder, vederlagsfri undervisning, faglig uddannelse, velgørenheds og kreditanstalter, udførelsen af store offentlige arbejder ved staten for at skaffe arbejdsløse beskæftigelse.«

Men efter de blodige junidage forekom selv denne opfattelse alt for vidtgående. Marrast forelagde den 29. august et nyt udkast, hvori det hedder: »Republikken skylder trængende borgere underhold, enten ved at skaffe arbejde indenfor de grænser, som statens hjælpekilder drager, eller ved at yde arbejdsudygtige understøttelse, hvis familien savner evne dertil.« Marrast fremhævede, at det ikke var meningen »at lade staten åbne en dødbringende konkurrence med de private bedrifter.« - Fra yderste venstre fastholdt man »retten til arbejde«, men Ledru Rollins og andre småborgerlige demokraters forsvar derfor var mat, thi de forsvarede sig ængsteligt mod at være socialister. Tocqueville derimod, den storborgerlige liberalismes talsmand, påviste, at retten til arbejde måtte føre til socialisme. »De deler, mine herrer,« sagde han, vendt mod yderste venstre, »nationen i ejendomsbesiddere og proletarer. Men revolutionen af 1789 har slet ikke villet vide af klasser. Den har ikke villet socialisme, men kristelig barmhjertighed anvendt i statsstyrelsen«. Ledru Rollin påberåbte sig Robespierre og jakobinerne: det er deres værk, der skal fortsættes, sagde han. Men den grundlovgivende forsamling forkastede »Retten til arbejde« med 595 stemmer mod 187.

Den indskrev til gengæld »retten til understøttelse« i forfatningen. Februar-revolutionens store feltråb var dermed forvandlet til - dronning Elisabeths engelske fattigvæsenslov af 1601! - Af den danske grundlov af d. 5. juni 1849 vil man se, at man andre steder gjorde den franske krebsegang med.

Småborgerne havde deltaget i juni-slagterierne. Men snart opdagede de til deres rædsel, at arbejdernes åreladning havde undergravet hele demokratiet. Urtekræmmere, småmestre og caféværter havde kæmpet på barrikaderne for den hellige ejendomsret, men da de vendte tilbage til deres diske og værksteder, fandt de indgangen barrikaderet af en anden ejendomsredder, der truende holdt en huslejekontrakt, en vareregning eller en forfalden veksel frem!

Småborgerne havde kæmpet for ejendomsretten, igen huset, som de boede i, var ikke deres ejendom; butikken, som de stod i, var ikke deres ejendom; disken og varerne, der lå på den, var ikke deres ejendom; den tallerken, de spiste af, og den seng, de lagde sig til hvile i, var ikke deres ejendom. Husejeren, bankier'en, fabrikanten, grossereren - alle stod truende og forlangte deres ejendom reddet. De havde lige gjort op med arbejderne, nu præsenterede de småborgerne de forfaldne regninger, hvis beløb alene i Paris udgjorde 21 millioner, i provinserne 11 millioner. Over 7000 mindre næringsdrivende havde ikke betalt husleje siden februar. De samledes på børsen og forlangte henstand og en passende akkord for alle, der kunne bevise, at deres forretning havde stået godt inden d. 24. februar. Men et lovforslag herom blev forkastet af den grundlovgivende forsamling den 22. august.

Den 19. september var der atter udfyldningsvalg i Paris: arbejderne valgte Raspail, der sad fangen i Vincennes, småborgerne valgte prins Louis Bonaparte, storborgerne den jødiske børsmatador og Orleanist Fould. Fra alle sider truedes det herskende republikanske borgerskab. Arbejdernes åreladning havde udtømt selve republikkens kræfter.

Men navnlig ude på landet fandt Louis Bonaparte god jordbund for sin agitation. Bønderne havde af den store revolution fået fuld ejendomsret til deres jord, men i de to slægtled siden da havde en ny adel dannet sig, nemlig kapitalisterne, der gennem pantegælden tog ager efter ager fra bonden. Jordens behæftelse havde nået et beløb af 30 milliarder. Nu kom den ny revolution i 1848 og pålagde bønderne en forøget grundskat.

Den 4. november var den ny forfatning færdig. Den 10.december skulle der vælges en præsident for republikken. Valgt blev Louis Napoleon Bonaparte med 5 1/2 million stemmer! Republikanernes kandidat, general Cavaignac, fik kun 1 1/2 million. Demokratiets kandidat, Ledru Rollin, fik 370,000 stemmer og socialismens kandidat, Raspail, nogle få tusinde. De storborgerlige republikanere havde tilintetgjort det sociale indhold, der fandtes i februar republikken. Nu stod selve den republikanske form i fare.

Fra nu af begyndte småborgere og arbejdere atter at nærme sig hverandre. I den lovgivende forsamling, der valgtes i foråret 1849, rådede det forenede småborgerlige og sociale demokrati over 200 stemmer, medens de moderate republikanere kun havde 100 rigsdagsmænd. Flertallet bestod af 450 højremænd, der imidlertid var delt i legitimister (storgrundbesiddelsens repræsentanter) og orleanister (storkapitalens mænd) og derfor ikke kunne enes om republikkens afskaffelse. De havde desuden over sig deres fælles fjende, præsidenten, prins Louis Bonaparte, der forfulgte sine egne formål.

En af Bonapartes hovedbestræbelser var at vinde kirken, og derfor sendte han i april 1849 tropper til Italien for at beskytte paven mod den romerske revolution. Paris' harme herover var ikke mindre end vreden året i forvejen, da republikken lod Polen i stikken. »Bjerget«s fører i den lovgivende forsamling, Ledru Rollin, forlangte præsidenten sat under anklage; hans forslag forkastedes den 11. juni med 361 stemmer med 203. Den 13. juni prøvede småborgerne i Paris et revolutionært forsøg, men arbejderne, der endnu led under blodtabet fra juni 48, ydede kun ringe hjælp, og de blev hurtigt og let splittede af Napoleons soldater og storborgernes nationalgarde. Ledru Rollin måtte gå i landflygtighed.

Medens den store revolution af 1789 bevægede sig fremad i opstigende linje, og - indtil 1794 - blev stadigt radikalere, gik revolutionen af 1848 fra første færd ned ad bakke. I 1789 tog en fuldmoden, ny samfundsklasse magten fra de ganske udlevede privilegerede stænder. I 1848 brødes en samfundsklasse, hvis livsmuligheder endnu ikke var udtømt, med en ny, endnu umoden klasse. 1848 blev derfor lige så tåget og forvirret, som 1789 havde været klar og enkel. 1848 blev 1789's karrikatur: Lamartine karrikerede Mirabeau, Ledru Rollin karrikerede Robespierre, og Louis Bonaparte karrikerede sin store onkel.

Endnu i juli 1849 bestod dog republikken og den almindelige valgret. Den småborgerlige opstand i Paris havde nærmest været en farce, men i Lyon kom det til et blodigt oprør, der viste, at provinsens industriarbejdere begyndte at besjæles af februardagenes ideer. Bønderne blev betænkelige ved en ny kirkelig skolelov, thi de foretrak ubetinget skolelæreren for præsten, og da de fik en salt og en vinskat i tilgift, vandt republikanske og demokratiske tanker udbredelse adskillige steder på landet, navnlig i Sydfrankrig.

Arbejderne kom efterhånden til kræfter efter lammelsen i juni 48 og dannede faglige og kooperative foretagender. Pauline Roland optog Flora Tristans virksomhed, og der dannede sig i Paris et forbund af 150 produktionsforeninger med 50,000 medlemmer. I marts 1850 fandt der eftervalg sted i Paris. Ved disse forenede ikke blot arbejdere og småborgere sig, men liberale republikanere, der følte kongedømmet eller kejserdømmet true, sluttede sig til dem. Flotte, Vidal og Carnot valgtes. I maj 1852 skulle de almindelige valg finde sted - der var fare ved at tøve.

Så greb det kapitalistiske flertal i den lovgivende forsamling til det fortvivlede middel: at afskaffe den almindelige valgret. Det skete den 31. maj 1850. Tre millioner vælgere mistede deres valgret. Thiers stemte for valgretsindskrænkningen, men Lamartine og Cavaignac imod. For sent! De havde slået republikkens kraftigste fodstykke, arbejderstanden, bort under den, nu så de deres egne idealer svinde stykke for stykke.

Omtrent samtidigt, den 29. maj 1850, skred magthaverne ind mod de ovenfor omtalte produktionsforeninger. Fællesrådet, der bestod af 48 mænd og 9 kvinder, var samlet i foreningslokalet, Michelde Comte gaden, da politiet indfandt sig, erklærede foreningen for et hemmeligt socialistisk selskab og anholdt lederne. Produktionsforeningerne blev opløste. Lederne idømt hårde straffe.

Det monarkistiske flertal, der beherskede republikken, kom imidlertid ikke til selv at nyde frugterne af sin reaktion. Den banede kun vej for Napoleon. Han forstod at vinde hæren for sig ved pølser og cigarer til soldaterne, kold kylling og champagne til officererne - pengene dertil tog han af den ublu præsidentløn, han havde afpresset rigsdagen. Han leflede med utilfredsheden blandt arbejderne, småborgerne og bønderne, han spredte gyldne løfter til alle sider.

I efteråret 1851 forelagde præsident Louis Bonaparte rigsdagen et lovforslag om den almindelige valgrets genindførelse. Det blev, som han havde beregnet, forkastet, dog kun med 355 stemmer mod 345. »Bjerget« (demokrater og socialister) stemte for den almindelige valgret sammen med bonapartisterne.

Den 2. december 1851 foretog Bonaparte et statskup, lod Thiers, Cavaignac og andre ledende orleanister, legitimister og republikanere fængsle og forlængede sin præsidentværdighed, der efter forfatningen kun var fireårig, med seks år. Et opstandsforsøg den 3. og 4. december blev let kvalt af tropperne og af mobilgarden. Skyldige og uskyldige myrdedes i tusindvis i gaderne. Victor Hugo, Thiers og andre af Louis Bonapartes fjender landsforvistes, de orleanske godser solgtes til fordel for den forgældede præsident og den tomme statskasse.

Året efter, den 2. december 1852, indførtes det arvelige kejserdømme. - Napoleon III holdt naturligvis ingen af sine løfter. Han genindførte ganske vist den almindelige valgret, men fornedrede den rigsdag, der udgik af den, til en væsentlig rådgivende forsamling. Han berøvede i mange år arbejderne foreningsretten - først i 1864, da oppositionen mod hans regimente voksede fra dag til dag, fandt han sig foranlediget til at gøre arbejderne visse indrømmelser og tåle fagforeningerne.

Men i de første år efter statskuppet den 2. december 1851 kvaltes alle fri sociale og politiske rørelser. Pauline Roland blev deporteret til Algier. Efter et års hårde lidelser benådedes hun, men døde på hjemrejsen, den 29. december 1852, kun 42 år gammel. Victor Hugo satte hende i et af sine skønneste digte et varigt mindesmærke.

År igennem herskede gravens ro i Frankrigs indre, medens Napoleon ved eventyr udadtilsøgte at holde sin vaklende trone oppe. Men Karl Marx fik ret, når han umiddelbart efter statskuppet 1851 skrev: »Når systemets indre modsigelser en gang jager chefen for selskabet af 10. december, det pjalteproletariat fra samfundets dybder og fra dets top, han samlede om sig som præsident, ud over de franske grænser, da vil de efter nogle banditstreger ikke høste laurbær, men prygl«. Marx føjede til: »Og når kejserkappen endelig falder af Louis Bonapartes skuldre, da vil Napoleons malmstatue styrte ned fra Vendôme-søjlen«. - Dette gik bogstaveligt i opfyldelse.

Februar-revolutionen og arbejdernes deltagelse i den havde alligevel ikke været forgæves. Den satte to principper ind i verden, således at de aldrig kunne slås ned: almindelig valgret og foreningsret. De blev foreløbig kun et skin i Frankrig, men da Napoleon III.'s korte saga var omme, trådte republikken påny frem for aldrig mere at forsvinde, og den virkeliggjorde de to principper. Men de sejrede allerede fra 1848 i en række stater, og selv hvor reaktionen en tid overvandt dem, dukkede de frem påny, mere og mere uimodståelige. Det blev selve Bismarck, Napoleon III's efterligner, som gennemførte dem i Tyskland og dermed skabte arenaen for det moderne socialdemokrati.

Med 1848 endte de store revolutioner fra neden. Men derpå begyndte en række revolutioner fra oven, hvorved nutidens nationalstater på fastlandet dannedes. De europæiske magthavere, der jordfæstede revolutionen af 1848, blev tillige fuldbyrderne af dens testamente.

Proudhon og den nye arbejderbevægelse

Stormene fra 1848 havde lagt sig. Sabelen, politistokken og krumstaven straktes atter ud over landene, manende til anger og ruelse, respektindgydende, tavshedsbydende. En blytung døs faldt over Frankrigs offentlige liv i det andet kejserdømmes første tiår folkenes førere var dræbte, fængslede eller forviste. Martskæmpere fra alle Europas egne mødtes i London: franskmanden Louis Blanc, tyskerne Marx, Engels og Liebknecht, italieneren Mazzini, polakker, russere, spaniere. De fleste af disse flygtninge drømte kun én drøm: revolutionens snarlige genopblussen. De skar tænder af raseri over tyrannernes sejr, de knyttede næverne, gestikulerede, korresponderede, agiterede, konspirerede. Men deres forbandelser, deres hånsord og harmskrig døde hen i Themsens tåge, og deres navne glemtes af de folk, for hvis frihed de havde sat livet ind.

I disse år tog et par fattige videnskabsmænd stille plads ved deres skriveborde, læste, tænkte og skrev, årle og silde. Dag ud og dag ind. Karl Marx indså, at revolutionernes tid foreløbig var forbi og gav sig til at viderearbejde »Kapitalen«. I Frankrig skrev Proudhon bog efter bog. Begge søgte de at granske samfundslivet til bunds for på dette grundlag at opbygge en socialistisk videnskab. Den romantiske socialisme var vejret hen som luftigt spindelvæv. Den realistiske - med virkeligheden overensstemmende - socialisme opstod

Pierre Joseph Proudhon var født den 15. januar 1809 i Besançon, hovedbyen i Franche Comté, dette arbejdsomme, tænksomme, uafhængighedselskende bonde og håndværkerland mellem Ardennerne og Jurabjergene i det østlige Frankrig, med det fri Svejts til nabo. Han var af fattig bondeslægt, af »en i bund og grund revolutionær race«. Morfaderen havde levet i uophørlig fejde med kirke og øvrighed. En sund, men voldsom retfærdighedsfølelse opfyldte ham og drev ham gang på gang til selvtægt. »Hvis det er sandt« - skriver Proudhon et sted - »hvad nogle fysiologer påstår, at sønnerne navnlig arver efter mødrene, måtte der opdynges mange laster i mig. Hvis mine efterkommere vil vedblive at indgå sådanne forbindelser som min moder og fader, så må gud vide, hvilke forfærdelige omvæltninger der truer samfundet!« Moderen var tjenestepige og faderen først bryggerkarl, senere bødker. Pierre Joseph var den ældste af fem børn. Den dybeste fattigdom, ledsaget af onde ord og forbandelser, var til huse i dette hjem. Fra otte årsalderen måtte den lille Pierre Joseph ud på markerne og vogte kvæg. Han strejfede om som en lille vild, henvist til sig selv, og gav sig tidligt til at gruble over tilværelsen. Der fandtes på egnen et ordsprog, som hed: »Fattigdom er ingen last, det er noget meget værre!« Pierre Joseph tænkte tit på dette ord. »Den første følelse« - skriver han senere - »som synet af min stilling indgav mig, var skam. Jeg rødmede over min fattigdom som over en straf. Jeg følte uklart det sande i ordsproget. Fattigdommen trykker os ned; den fordærver os«.

Der var i slægten en enkelt mand, som var »blevet til noget«, en berømt jurist. Men han tilhørte en anden gren af familien, den konservative gren, der var from og gudfrygtig og aldrig på kant med øvrigheden, medens den gren, hvorfra Pierre Joseph stammede, var den revolutionære gren, frihedselskende og oprørsk. Den berømte jurist havde en gang ladet det ord falde. »Der er en dråbe slet blod hos proudhon'erne, den er gået over på den anden gren«. Dette ord hørte Pierre Joseph som dreng, og det gjorde et mægtigt indtryk på ham. Han besluttede, at han også ville studere. Han ville kæmpe sig ud af fattigdommen, men ikke som de onde og feje erhverve sig rigdom ved snyderi og tyveri. Han ville skaffe sig kundskab, thi »kundskab er rigdom«, og når han havde erhvervet sig den, ville han ikke nærigt holde på den, men øse ud deraf til alle.

Tolv år gammel opnåede han en friplads på latinskolen i Besançon; han læste alt, hvad han kunne overkomme. Femten år gammel fik han fat på den berømte ærkebiskop Fenelons »bevis for guds tilværelse«. Men læsningen heraf vakte hans første tvivl om den kristelige religions sandhed. Familien var ikke vantro. Forældrene troede på gud og forsyn, men forbandede den tunge skæbne, som dette forsyn havde anvist dem. En onkel af Pierre Joseph havde en gang sagt: »religionen er lige så nødvendig som brød og lige så skadelig som gift». Drengen forstod ikke rigtig denne mærkelige sætning, men han besluttede kun at tage sin egen fornuft til målestok for godt og ondt.

Fripladsen hjalp ikke meget, thi han behøvede jo også føde og klæder og bøger, og hvor skulle det komme fra? Han måtte lære latin uden ordbog. Hundrede gange blev han straffet, fordi han havde »glemt« sine bøger. Han havde slet ikke disse bøger. Alle sine fridage måtte han arbejde med i hus og mark. En dag skulle han have præmie i skolen for flid og dygtighed. Hjemme herskede den dybeste fortvivlelse; faderen var syg og førte tilmed en proces, hvis udfald, om det blev dårligt, ganske kunne ødelægge ham. Dommen skulle netop falde den dag, skolepræmierne uddeltes. Proudhon mødte sørgmodig og nedtrykt. De andre lykkelige disciple var omgivne af glade slægtninge og venner, der lykønskede dem til præmierne. Da Proudhon kom hjem, fandt han moderen opløst i gråd: processen var tabt. Den aften fik han kun vand og brød til aftensmad. - atten år gammel måtte han opgive studeringerne. »I den alder«, sagde faderen, »tjente jeg selv mit brød, det må du også gøre!«

Proudhon kom i sætterlære på et bogtrykkeri i Besançon og nåede snart frem til at blive korrekturlæser. Det var navnlig teologiske værker, som han læste korrektur på, således en latinsk bibel med vedføjet hebraisk tekst. Herved fandt Proudhon lejlighed til at lære hebraisk, og dette førte ham ind på sammenlignende sprogvidenskab. Han vidste en tid ikke rigtigt, om han ville være teolog eller sprogforsker. Han læste alle de teologiske værker, han kunne få fat på, han fulgte med spænding kampen mellem troens forsvarere og dens modstandere, men hans egen tro dunstede mere og mere bort, han kom til at bekende sig til alt, hvad kirken havde forkætret; han opgav kun det ene kætteri for at styrte sig i det andet. Men medens han således kastede religionen over bord, tilegnede han sig en streng og hårdfør moral. Dens grundsætninger var: retfærdighed, selvagtelse og agtelse for næsten. Kom sanselige tilbøjeligheder over ham om aftenen, stod han op af sengen og gik lange ture, indtil sanserne var afkølet og hovedet på ny i stand til at tænke klart.

Juli-revolutionen tvang ham til at opgive stillingen som korrekturlæser og dermed foreløbig studierne. Han gjorde 1831-32 sin første tur Frankrig rundt som rejsende håndværkssvend, var ofte arbejdsløs, sultede og led. En dag måtte han, for at friste livet, sælge de bøger, som han havde fået i skolepræmier. Moderen græd derover, da hun fik det at vide. Det var hans eneste bibliotek. Men han beholdt dog de håndskrevne uddrag, som han havde gjort. De kunne ikke sælges, de fulgte ham og trøstede ham overalt. På den måde vandrede han landet igennem, lærte det praktiske liv at kende, var ikke bange for at sige folk sandheder og blev af den grund ofte smidt på porten af en mester; han levede sig ind i håndværkernes liv, lærte folkets laster og dyder at kende, delte sin indtægt - hver gang, han havde nogen - med sin familie og bidrog derved til de yngre børns opdragelse, men slog dog ingensinde sine højtflyvende planer af hovedet, grublede, filosoferede og iagttog. Han blev overbevist republikaner.

Da han kom hjem til Besançon, fik han tilbud om en plads ved et fourieristisk blad, men afslog den. Han ville ikke binde sig til en bestemt socialistisk lære og slog sig atter på korrekturlæsningen. Han forstod på egen hånd at rette fejl i en latinsk tekst og henledte derved underbibliotekar ved det franske institut Fallots opmærksomhed på sig. Fallot skrev til ham: »Deres stilling passer ikke for dem, Proudhon. De kan ikke leve i den. De må forlade den, inden den dræber deres evner. Jeg kender dem, jeg holder af dem, jeg ser, hvad der bor i dem. For første gang i mit liv vil jeg driste mig til at spå. Gem dette brev, læs det igen om femten, tyve, måske femogtyve år, og hvis min spådom da ikke er gået i opfyldelse, brænd det da af godhed og agtelse for mit minde som en gal mands brev. Hør, hvad jeg forudsiger: de vil, Proudhon, hvad de så gør, uundgåelig, i kraft af deres skæbne, blive skribent og forfatter. De vil blive filosof. De vil blive en af århundredets lysende ånder… nu kan de gøre, hvad de vil, de kan sætte bøger, de kan begrave dem i en hvilken som helst afkrog, de vil dog ikke kunne skille dem fra den ædleste del af dem selv, denne virksomme, stærke, søgende forstand, hvormed de er begavet. Deres plads er mærket her på jorden, og den kan ikke stå tom«. - Dette brev blev ikke brændt.

I 1833 rejste Proudhon påny Frankrig rundt. I 1830 opgav han sin plads som korrekturlæser og grundlagde et bogtrykkeri, som imidlertid, ved en kompagnons dumheder, gik i stykker og kun efterlod Proudhon en betydelig gæld. Lige til sin død fulgtes Proudhon, trods sin store tarvelighed, stadig af gæld. Men han var så samvittighedsfuld med at afbetale, at han vandt et par af sine trofasteste venner blandt sine kreditorer! Han havde imidlertid udgivet sit første arbejde, en grammatik, og nogen tid efter opnåede han det suard'ske stipendium: 1500 francs i tre år. I sin ansøgning derom skriver han, efter at have skildret sin barndom og sit ungdomsliv, at, hvis han får stipendiet, vil det være den største glæde for ham, der er »født og opdraget i arbejderklassens midte, som tilhører den ved hjertets og følelsernes bånd og fremfor alt ved fællesskab i lidelser og attrå«, fremtidig »uden standsning med hele viljens kraft og alle åndens evner, ved videnskaben og filosofien at arbejde på deres moralske og intellektuelle forbedring, som det er ham en glæde at kalde sine brødre og kammerater.« Det var ikke sædvanlige ord i en ansøgning. Proudhon fik alligevel stipendiet, men den måde, hvorpå han holdt sit løfte, blev heller ikke sædvanlig og skulle snart forfærde stipendiets uddelere.

Først udgav han dog - som tak - et nyt sprogvidenskabeligt arbejde, genialt og eventyrligt på én gang, og derpå, i 1839, som svar på en prisopgave: »Om nytten af søndagens helligholdelse«. Den måde, hvorpå Proudhon her fortolkede Moseloven på, var ikke fri for at smage af socialisme, og han fik vel »hæderlig omtale« af akademiet i Besançon, men samtidigt en advarsel mod at begive sig ind på så vovelige sociale lærdomme. Proudhon var nu 30 år og tvivlede ikke længer om sit kald. Han drog til Paris og gav sig til at høre national-økonomiske forelæsninger. Han studerede den herskende liberale nationaløkonomi: englænderne Adam Smith, Malthus, Ricardo og deres franske discipel J. B. Say. Det var frikonkurrencen og kapitalismen hævet til videnskabeligt system. Det var et glimrende sagførerindlæg for den sociale ulighed og uretfærdighed. Proudhon oprørtes. Han studerede Saint Simon og Fourier og de andre socialistiske forløbere, men forkastede deres luftslotte. Han ville fælde det bestående samfundssystem ved videnskabelige våben. Han ville rejse et retfærdigt samfundssystem på national-økonomisk grundvold. Hele den romantiske, kristelige socialisme var ham desuden imod. Thi han var lidenskabelig fritænker. Det gærer og syder i ham: han føler, at han har noget forfærdeligt i sinde. »Man vil tillade mig« - skriver han til en ven - »at være filosof. Men det er mig ikke tilladt at røre ved gud, ved staten, ved religionen!«

Proudhon er en af århundredets ypperste brevskrivere. Hans korrespondance (udgivet 1875) fylder fjorten bind. Men omkring 1839 og 1840 er hans breve endnu sparsomme, han er ofte for fattig til at betale portoen og sender derfor sine breve af »ved lejlighed«. Når han bliver rig, lover han sine venner at sende dem frankerede breve. I februar 1840 forkynder han en ven planen til sin nye bog. »I fjor var jeg fattig«, skriver han, »i år er jeg nødlidende. Ofte betragter jeg Seinen med mørke blikke. Undertiden tænker jeg på at stjæle. Min ulykkelige stilling berøver mig min kraft og lammer mine evner. Jeg kan ikke arbejde og arbejder dog bestandig for ikke at dø af kedsomhed. Stilen i mit skrift om ejendomsretten vil blive hård og skarp; ironien og vreden vil mærkes for stærkt. Det er en uundgåelig fejl: når løven er sulten, brøler den. Jeg vil i en tvekamp på liv og død bekæmpe ejendommen og uligheden. Enten er jeg blind, eller også vil den aldrig rejse sig efter det slag, jeg vil tilføje den!«

I juni 1840 udkom så bogen: »Hvad er ejendom?« Proudhon gav straks selv svaret: »Tyveri!« Han tvang ved denne forbløffende besvarelse læseren til at spile øjnene op på vid gab. Men han vakte samtidigt en forargelse, der har varet i 60 år. Ejendomsretten, den hellige ejendomsret! - den, som den store revolution, der dog omstyrtede alle gamle gudebilleder, havde indskrevet blandt menneskerettighederne, samfundets grundpille, familielivets grundlag, moralens grundlov - tyveri?! Fra dette øjeblik gjaldt Proudhon for et uhyre. Utallige er de karikaturer, hvormed eftertiden - thi straks blev hans værk så nogenlunde tiet ihjel - stillede ham blot for alle velsindedes foragt. En dag i 1848, da han gik forbi barrikaderne i Paris og nævnte sit navn for de opstillede soldater, veg folk forfærdet tilbage for ham. At angribe religionen - det var slemt, og det gjorde Proudhon hele sit liv. Han erklærede, at »gud var det onde«, og han fik breve med udskrift: »til guds personlige fjende, hr. Proudhon«. Men dette var dog for intet at regne mod angreb på ejendomsretten! Allermest forargedes folk, der ingenting ejede og derfor ikke anede, hvad ejendom var.

Proudhon anfører alle de grunde, man har opstillet til forsvar for ejendomsretten, og afviser dem én for én. Man har sagt, at den, der først tog en ting i besiddelse, fik ejendomsret til den. Men det er kun tilfældet, så længe ingen bestrider denne ret. Grunder man ejendomsretten på arbejdet, må det huskes, at dette kun kan give ret til arbejdets udbytte, men jorden er ikke frembragt af noget menneskes arbejde. Gør man ejendom til betingelse for personligheden, må man indrømme alle ejendom. Proudhon gennemgår de forskellige indtægtskilder: forpagtningsafgift, husleje, rente, profit, og viser, hvorledes det altsammen er uretmæssig ret, et ran fra de sande ejere, dem, der gør arbejdet og skaber værdierne. Proudhon havde haft den dristighed at tilegne akademiet i Besançon sit revolutionære værk. Men akademiet forstod ikke spøg og forlangte forfatteren sat under anklage. Han ville utvivlsomt være blevet dømt, om ikke den national-økonomiske professor Blanqui (ikke at forveksle med revolutionsmanden af samme navn) havde gjort gældende, at det her drejede sig om en rent videnskabelig undersøgelse, der kunne og burde gendrives med grunde, ikke med fængsel.

De følgende år, 1841 og 1842, udsendte Proudhon to nye bøger om ejendomsretten, hvori han begrunder sin påstand med mere mådeholdne ord. Han henviser i det første af disse skrifter bl.a. til den nys vedtagne ekspropriationslov, til rentekonvertering og deslige som eksempler på, at ikke engang det bestående samfund uden videre respekterer ejendomsretten. For sit andet skrift blev han anklaget, men frikendt af Edsvorneretten. Proudhon var hele sit liv stolt over sin dristige definition af ejendomsretten. Han kaldte den sin eneste formue, mere værd end Rothschilds millioner, og mente, at der i tusinde år ikke var sagt to sandheder som denne. Men så underligt går det: ligesom Darwins lære er fremsat af flere mænd før ham, og ligesom Amerika blev opdaget - af islændere - flere århundreder før Columbus, således har man hos en franskmand fra det 18. århundrede, Brissot de Warville - hvis hoved faldt i 1793 under revolutionen - fundet den proudhon'ske sætning næsten med samme ordlyd. Men først med Proudhon slog den igennem.

I fire år, fra 1843-47, fik Proudhon ansættelse ved et stort kul og dampskibsselskab i Lyon. Her lærte han nutidens storhandel og bankvæsen at kende, men fortsatte forøvrigt sine studier. Gennem tyskeren Karl Grün blev han bekendt med Hegels og Feuerbachs filosofi - hvorfra også Karl Marx var udgået -, og han tilegnede sig den ejendommelige hegelske tænkemetode og bevisførelse. Under opholdet i Lyon udsendte Proudhon et par mindre værker og i oktober 1846 sit andet hovedværk: »De økonomiske modsigelsers system eller elendighedens filosofi«. Han betragter her enhver fremtoning i samfundet fra to sider: værdi, arbejdsdeling, maskiner, konkurrence, monopol, skat, frihandel og beskyttelse, ejendom og kredit. For eksempel: maskinerne fritager mennesket for det grove arbejde, øger samfundets rigdom, gør varerne billigere, højner befolkningens forbrug; men maskinen formindsker tillige efterspørgslen efter arbejdskraft, frembringer arbejdsløshed, sænker arbejdslønnen, skaber fattigdom og undertrykkelse. Et andet eksempel: ejendomsretten er et redskab for den personlige frihed, men den giver besidderen en særret og udelukker derved de andres personlige frihed. Kommunismen derimod dræber den personlige frihed. Det gælder derfor at nå til den højere enhed, hvor modsigelserne går op. Men her lykkes det ikke altid Proudhon at give klar besked. Han opstiller sin lære om gratis kredit og gensidig udveksling af lige værdier (mutualisme).

Karl Marx opdagede straks i Proudhon en værdig modstander og besvarede hans »Elendighedens filosofi« med sit skrift: »Filosofiens elendighed«, hvori han betegner Proudhon, trods hans radikale ejendomskritik, som en småborger og småborgerlighedens apostel. Det var ikke med urette. Da revolutionen kom i 1848, var det Proudhons kære stadige tanke at forsone middelstand og arbejdere. Han, den yderligtgående revolutionære, havde længe forudset revolutionen og frygtet dens komme. »Jeg græd« - skriver han selv - »over den fattige arbejder, hvem der ventede arbejdsløshed og flere års elendighed, arbejderen, til hvis forsvar jeg havde helliget mig, og hvem jeg var ude af stand til at hjælpe. Jeg græd over borgerstanden, der skulle ødelægges og ophidses mod proletariatet, og imod hvem omstændighedernes magt skulle tvinge mig til at kæmpe, uagtet jeg mere end nogen anden var tilbøjelig til at beklage den. Endnu inden republikken var kommet til verden, bar jeg sorg for den. Denne revolution, der skulle bryde løs i den politiske verden, var udgangspunktet for en social revolution, som ingen forstod min sjæl lå i dødskamp: jeg følte alt republikkens smerter, jeg følte byrden af de bagvaskelser, der skulle ramme socialismen. Endnu den 21. februar om aftenen opfordrede jeg mine venner til ikke at kæmpe. Den 22. åndede jeg friere, da jeg hørte, at oppositionen veg tilbage. Men den 23. spredte mine illusioner: terningen var kastet!«

Proudhon var i 1847 taget fra Lyon til Paris, hvor han udfoldede en frodig forfattervirksomhed. I 1848 følte han trang til at få folket direkte i tale, og han udgav bladet »Folkets repræsentant«, der senere afløstes af »Folket« og af »Folkestemmen«. Disse blade nåede til tider en betydelig udbredelse, og Proudhons indflydelse steg i Paris' arbejderverden. Den 4. juni 1848 valgtes han til medlem af Nationalforsamlingen. Han udkastede tanken om en byttebank, der skulle være som knudepunktet i et net af fri foreninger: produktions- og forbrugsforeninger, gensidige hjælpekasser osv.. Banken skulle yde medlemmerne »gratis kredit«. - »Retten til kredit« satte Proudhon i stedet for Louis Blances »Ret til arbejde«. Bag »Retten til kredit« lå naturligvis kravet om »ret til arbejdsmidlerne«. Men Proudhon ville ikke, som Louis Blanc, have staten til arbejdets organisator. Han foragtede og hadede »staten«. Han så i den kun en bøddel og gendarm. Han ventede sig alt af personlighedernes, de fri foreningers og folkets selvvirksomhed. Han angreb den provisoriske regering med voldsomhed, skønt han satte megen personlig pris på Louis Blanc. Og han døbte sit samfundsideal med ordet »anarki«, hvorved han nærmest forstod det, englænderne kalder »selfgovernment«, selvstyre. I enhver regering så han en sammensværgelse af »alter, trone og pengesæk«, selvom disse magter skiftede navne. Den sande sociale revolution kunne ikke foretages fra oven, men måtte begynde fra neden af. Hans mål var: »afskaffelse af det ene menneskes udbytning af det andet og det ene menneskes regeren over det andet.«

I virkeligheden var hans ideal ikke så meget forskelligt fra det, som engels og Marx omtrent samtidigt fremsatte i »Kommunisternes manifest«: den politiske stats afløsning af en økonomisk administration. Men han opfordrede ikke, som Marx og Engels, til at erobre staten for at benytte den som redskab til selve statens omdannelse. Proudhon opfordrede arbejderne udelukkende til selvopdragelse og selvhjælp. Tanken om »byttebanken«, der skulle omspænde alle frembringere og forbrugere, vandt ikke tilstrækkelig tilslutning. I 1849 fremsatte Proudhon da et mindre omfattende forslag til en »folkebank«. Den nåede på nogle uger 12,000 medlemmer og en aktiekapital på 36,000 francs. Men netop som den skulle træde i kraft, blev Proudhon fængslet for nogle angreb på præsidenten, prins Bonaparte. Dermed strandede også denne plan. Proudhon dømtes til en bøde på 10,000 francs og 3 års fængsel. Dem afsonede han fra 4. juni 1849 til 4 juni 1852. Politiske fanger behandles dog ikke alle steder lige hårdt: Proudhon fik lov til at læse og skrive og virkede derfor stadigt som forfatter. Han modtog besøg af sine venner, spadserede flere gange om måneden ud, gik enkelte gange i teatret og - giftede sig. Dette sidste skete ved nyårstid 1850. En fattig arbejderske, Euphrasie Piégard, blev hans hustru. Han var ikke lidenskabeligt forelsket, kendte overhovedet ikke til »elskov« i ordets romantiske betydning; han var ikke smuk og havde ikke kvindetække, ejheller satte han kvinden synderligt højt, og han var modstander af »kvindeemancipationen«. Men han satte megen pris på familielivet, og for dets skyld holdt han - privatejendommens frygtelige kritiker - på arveretten! I et brev til en ven 1854 skildrer han selv grundene til sit ægteskab således: »Jeg ægtede, i en alder af fyrretyve år, en ung fattig arbejderske, ikke af lidenskabelig kærlighed - du forstår let, af hvad art mine lidenskaber er - men af medfølelse med hendes stilling, af agtelse for hendes person, fordi jeg efter min moders død var uden familie, og fordi jeg - vil du tro mig - i mangel af kærlighed havde lyst til at få et hjem og til at blive fader! Andre betragtninger har jeg ikke anstillet. I løbet af fire år har min hustru skænket mig tre små blonde og rødmussede piger, som deres moder selv har opammet og opdraget, og hvis tilværelse nu udfylder hele min sjæl. Man kan fortælle mig, hvor ofte man vil, at jeg har båret mig letsindigt ad, at det ikke er nok at sætte børn i verden, men at man også skal opdrage dem og sørge for deres udkomme: sikkert er det, at et uhyre tomt rum i mig er blevet udfyldt, efter at jeg er blevet fader; jeg har fået en styrke og en spændkraft, der hidtil var mig ukendt. Jeg beklager, at jeg ikke allerede i 1848 havde været familiefader i det mindste fem eller seks år.

Denne dydige borger og velagtede familiefader undgik dog ikke - for sine ideers skyld - de skammeligste angreb på sit privatliv. En klerikal modstander spottede ham for hans apostel-kyskhed og mindede om »et vist ægteskab, der fandt sted i Sainte Pélagie fængslet under ejendommelige omstændigheder«. - Proudhon svarede harmfuldt, ikke for sin egen, men for sin hustrus skyld. Det var, skrev han, - trods store eksempler - ikke hans skik at foregribe bryllupsdagen. Hans første barn fødtes den 18. oktober 1850, omtrent ti måneder efter brylluppet. Proudhon gik op i sine børn. Man fortæller, at han en dag, da han skrev på et af sine største værker, fik besøg af en ven, til hvem han beklagede sig over træthed og hovedpine. Vennen rådede ham til at tage på landet, men i det samme hørtes børnestemmer inde ved siden af. »Nej, dér er mit lægemiddel!« udbrød Proudhon. - Venskab stod for ham som et af livets ædleste goder, og han beklagede, at folk, når de giftede sig, så ofte opgav gammelt venskab.

Efter sin løsladelse af Sainte Pélagie fængslet helligede Proudhon sig helt til videnskabelige arbejder. Han var overordentlig frugtbar. Tallet på hans bøger går op over halvtreds. Dog skulle han endnu engang komme i alvorlig strid med stats- og kirkemagten. Det var, da han i 1858 havde udgivet bogen: »Om retfærdigheden i revolutionen og i kirken«. Han blev dømt til en bøde på 4000 francs og 3 års fængsel, men unddrog sig straffen ved flugt til Bryssel. Her levede han fire år og vendte i 1862 tilbage til Frankrig. I sine bøger fra halvtredserne og tredserne søger Proudhon at gøre sine revolutionære ideer praktisk anvendelige. »Der er intet absolut«, skriver han. »Alt er fremskridt og bevægelse.« Hans egen tanke er i uophørlig bevægelse; uden egentlig at opgive sine gamle ideer stiller han dem i ny belysning. Han havde engang på prins Louis Napoleons spørgsmål om, hvilket samfund han egentlig tænkte sig, svaret: »Jeg tænker mig et samfund, hvor jeg selv ville blive henrettet som reaktionær!« Men senere erklærede han det for sin ærgerrighed, »efter at have været tidens mest revolutionære ånd, uden at opgive en tøddel af sine gamle anskuelser og netop i kraft af disse sine anskuelsers gennembrud, at blive tidens største konservative«.

Hans »anarkistiske« ideal fra 1848 blev mere og mere til ideen om »et forbund af fri kommuner« - efter svejtsisk mønster - »et samfund af fri foreninger«, selvstyre, decentralisation. Han stillede sig fjendtlig overfor enhedsbestræbelserne i Italien: fremfor at blive en monarkisk nationalstat var dette land efter hans mening forudbestemt til at blive en forbundsrepublik. Han døde - af et hjerteonde - den 16. januar 1865, lige efter at have fuldført det værk, der fik den største indflydelse på Frankrigs arbejderbevægelse: »Om de arbejdende klassers politiske evne«. Han erklærer her, at regering og opposition i det daværende parlament står på samme principielle standpunkt: arbejderklassen bør kun stole på og støtte sig til sig selv. - Som Proudhon i sin ungdom havde draget grundlinierne for Marx' værdilære, uden dog at nå Marx' klarhed og fasthed, således ender han sin løbebane med at give sin formulering af marxismens grundprincip: »Arbejderklassens frigørelse må være arbejderklassens eget værk«.

På visse tankerækker hos Proudhon byggede de russiske anarkister Bakunin og Krapotkin videre. Men andre tankerækker har gennemsyret den franske arbejderbevægelse lige til vor tid. Ånden i Frankrigs fagforeninger og kooperative foretagender er Proudhons, ligesom det udprægede kirkefjendskab, der besjæler franske arbejdere. Han fremkaldte et brud med den jakobinske statsopfattelse og gav stødet til en socialisme »fra neden af«. Omkring 1862 begynder den moderne arbejderbevægelse i Frankrig - omtrent samtidigt med Lassalles agitation i Tyskland og kort før »Internationales« stiftelse i London. Kapitalismen var nået til det punkt i sin udvikling, da den ikke længere blot fremkaldte hungerrevolter og politiske arbejderopstande, men da den tvang arbejderne til at organisere sig og blive sig bevidst som selvstændig klasse.

Stormene i 1848 havde over hele Europa slået portene op for kapitalismen og den økonomiske liberalisme. De trængte fra England og Frankrig ind over hele fastlandet, ganske uafhængigt af om den politiske liberalisme havde sejret eller lidt nederlag. Der påfulgte et mægtigt økonomisk opsving, som - efter en standsning ved handelskrisen 1857 - fortsattes op gennem tredserne. Ikke mindst for Frankrig blev det andet kejserdømme en rivende industriel og kommerciel udviklings tid. Jernbanenettet voksede fra 1832 kilometer i 1848 til 17,500 kilometer i 1870; kulproduktionen steg fra 4 millioner tons til 13 millioner, jernproduktionen fra 362,000 til 830,000 tons, stålproduktionen fra 16,000 til 388,000 og støbegodsproduktionen fra 400,000 til 1,725,000 tons. Handelsomsætningen voksede fra 1850 til 1866 med 3 milliarder francs. Indførselen af råstoffer gik op fra 219 millioner franc i 1850 til 761 mill. franc i 1870 og udførselen af fabriksvarer steg i samme tidsrum fra 746 til 1640 mill. franc. Bybefolkningen voksede fra en fjerdedel af hele befolkningen omkring 1830 til en tredjedel omkring 1870. Det sociale tyngdepunkt forskød sig langsomt fra bondestanden til industriarbejderne.

Napoleon III lod vældige arbejder sætte i gang, jernbaner, kanaler, havne; han lod store dele af Paris rive ned og en ny og skønnere by bygge op - hvorved forresten samtidigt barrikadekampe i høj grad vanskeliggjordes! Han påbegyndte en afrikansk og asiatisk kolonipolitik med det formål at skaffe fransk kapital ny markeder. Men til alt dette og til de voksende hærmasser krævedes uhyre pengemidler. Budgettet voksede, og statsgælden voksede, og dermed de indirekte skatter, fra 850 mill. franc i 1850 til 1250 mill. franc i 1865. Folkets, særlig arbejdernes, kræfter og utilfredshed voksede samtidigt. Napoleon havde under sit statskup koketteret både med bønder, småborgere og arbejdere. Han skuffede alle tre klasser og støttede mere og mere sit herredømme på storborgerne, men med disses voksende politiske magt vågnede atter republikanske stemninger i visse kredse, ikke mindst hos intelligensen. Kejseren og kejserdømmet var i virkeligheden genstand for alles foragt: det var kun blevet en ny form for borgerkongedømmet.

Napoleon greb da til det middel skiftevis at spille arbejderne ud mod storborgerne og bruge disse til arbejdernes underkuelse. I 1862 bød den ny, strålende internationale kapitalisme til verdensstævne i London. Franske arbejdere ønskede at sende delegerede til verdensudstillingen. Men da de ville vælge disse, nedlagde politipræfekten forbud derimod, i henhold til foreningsloven. De henvendte sig nu til kejseren, og denne ophævede forbuddet. De franske arbejder delegerede lærte i London Englands fagforeninger at kende. Men endnu mere: de traf sammen med socialister fra al verdens lande, og de frø nedlagdes, der to år efter skulle spire op til »Internationale«. Fagforeningstanken lod sig nu ikke længere holde nede i Frankrig, og den 25. maj 1864 ophævedes foreningsforbuddet.

Hvis kejseren havde troet, at han ved disse indrømmelser skulle vinde arbejderne og derved dæmpe den republikanske opposition, der voksede fra valg til valg, tog han højligt fejl. Arbejderne vågnede ikke alene fagligt, men også politisk. I anledning af nogle udfyldningsvalg i 1864 udstedte tresindstyve arbejdere et opråb, hvori det hed: »Med lige politisk ret bør følge lige social ret. Bourgeoisiet, vor ældre broder i frigørelse, måtte i 1789 afsætte adelen og tilintetgøre de gamle uretfærdige privilegier. Nu gælder det for os om - ikke at tilintetgøre de rettigheder, som mellemklasserne nyder godt af, men om at erobre os samme ret og frihed vi vil ikke nogen lov om jordens lige deling. Hvad vi attrår er: frihed, kredit, solidaritet. Elendigheden er ikke en evig, guddommelig indretning. Vi vil ikke almisse, men retfærdighed. Vi hader ikke personer, men vi vil have systemet forandret«.

Tonen i dette opråb var meget mådeholden. Ånden var ikke til at tage fejl af: den var Proudhons - skønt Proudhon selv tilrådede afholdelse fra al valgdeltagelse. Det var da også proudhonianeren Tolain, der i hovedsagen havde forfattet opråbet. Han blev selv opstillet ved valget, men fik kun fem hundrede stemmer. Alle de andre partier sluttede sig sammen mod ham. Proudhons egen taktik - at afholde sig fra valg - blev fulgt af 4600 vælgere i Paris og 63,000 vælgere i provinserne. Vi ser her ved arbejderbevægelsens første opståen i Frankrig den taktikstrid begynde, der siden hen har voldt så megen splittelse i dette land. Spørgsmålet om arbejderne skulle deltage i valgene eller ikke, stod på dagsordenen år igennem. Samtidig opstod der strid mellem dem, der ville en ren politisk-revolutionær virksomhed, og dem, der anbefalede faglig og økonomisk sammenslutning.

I 1859 var Blanqui - »den evigt fængslede« - færdig med sit 10årige fængselsophold. Aldrig så snart var han på fri fod, før han genoptog sin revolutionære agitation. Hans ånd var jakobinismens. Hans socialisme, hvad taktik angår, den gamle fra trediverne og fyrrerne, om end han havde tilegnet sig den nyere socialismes national-økonomiske grundlag. Blanqui ringeagtede fagorganisationen og fordømte den kooperative bevægelse, - som dengang delvis blev støttet af kejseren, og hvori overklasserne så et splittelsesforsøg overfor arbejderne. Kunne der skilles en lille, nogenlunde velstillet fjerdestand ud, og en stor fattig femtestand blive tilbage, så havde overklasserne spillet vundet. Man lagde ikke så megen vægt på forbrugsforeninger som på produktionsforeninger, og den egennyttige tanke med disse sidste var at skille tyve, tredive, fyrretyve arbejdere ud af deres klasse og hæve dem til småborgere. Der udbrød en heftig strid mellem »socialister« og »kooperatører«, en strid, der ligesom den om valgtaktikken varede i årevis den er først stillet af, efter at erfaringerne fra Belgien har vist, at arbejderklassen som helhed kan tage kooperationen i sin tjeneste og bruge den i kampen for sin fulde frigørelse. Her bliver da brugsforeningen grundlaget, og på dette grundlag opstår de forskellige produktionsforetagender.

Blanqui samlede en lille, men trofast skare af modige og handledygtige mænd om sig. Han lagde grunden til et parti - »blanquisterne« - der består den dag i dag, i hvert fald af navn. Under Pariserkommunen skal vi se blanquister og disciple af Proudhon side om side, men inden vi skrider til skildringen af dette historiske drama, må vi dvæle lidt ved »Internationale«, hvori ganske vist en tysker - Karl Marx - spillede hovedrollen, men hvortil kendskab er nødvendig for at forstå de senere begivenheder i Frankrig.

Internationale. Kejserdømmets fald.

I tredserne nåede den internationale kapitalisme, udsprungen af frikonkurrencen og med frihandelen i sit spor, til fuldmodenhed i Vesteuropa. Verdensudstillingerne i London 1862 og i Paris 1867 er dens udtryk, krinolinen dens symbol, - bred og plump, opsvulmende og fordringsfuld, smagløs indtil hæslighed. Men under dens stålribbeskørt var også fosteret til en ny samfundsorden modnet, og da krinolinen faldt - i 1868 -, var det moderne socialdemokrati kommet til verden. Lassalle havde dannet det tyske arbejderparti, Karl Marx havde udgivet »Kapitalens« første bind; franske og engelske arbejdere havde fundet hinanden, »Internationale« var stiftet.

»Store ting er under forberedelse«, skrev en fintmærkende fransk journalist i »Siécle« få dage efter »Internationales« stiftelse i 1864, og i 1869 hilste verdensbladet »Times« den Internationale arbejderkongres i Basel med disse ord: »Man må gå tilbage til kristendommens første sejrrige fremtrængen eller til tiden for barbarernes indfald i Romerriget for at finde sidestykke til denne arbejderbevægelse«.

Sammenligningen var træffende. Som i Romerrigets dage på kejser Augustus' tid hvor ypperlige landeveje spændte deres net udover hele den daværende verden, og bragte folkeslagene i daglig berøring med hverandre, frembragte et verdenssamkvem og en fælles kultur, der gjorde det muligt for kristendommen - slavernes ny religion - at udbrede sig over hele Romerriget i løbet af en menneskealder og undergrave den gamle samfundsorden, således blev i tredserne Europa og Nordamerika omspændt af jernbaner, dampskibslinjer, telegraftråde og undersøiske kabler. Suez-kanalen åbnedes (1869), England og Frankrig sluttede frihandelsvenlige toldtraktater, småstaterne i Tyskland og Italien med deres toldskranker faldt, Rusland åbnede sig under Aleksander II's reformæra for vesteuropæisk kultur, Kina lukkedes op med magt, i Nordamerika sejrede de industridrivende nordstater over de slaveholdende sydstater; det ny verdenssamkvem nåede netop omkring 1870 et lignende omfang som det romerske på Augustus' tid. Og ligesom den sejrrige kristendom i den katolske kirke skabte sig en international organisation, der ved den romerske kulturs undergang stod rede til at strække sit scepter ud over de ny barbarriger, således rejste i midten af tredserne nutidens slaver, arbejderne, sig, samlede sig om en ny religion - Karl Marx skrev dens bibel i 1867 -, en ny moral, en ny verdensanskuelse og samfundsopfattelse, skabte sig en international organisation og beredte sig til at grundlægge en ny kultur, når den gamle styrtede i grus eller smuldrede hen.

Vi har allerede i forrige kapitel skildret de franske arbejder afsendinges besøg på verdensudstillingen i London og dets følger for arbejderbevægelsen i Frankrig. Man lovede hverandre, at dette første internationale arbejdermøde ikke skulle blive det sidste. Året efter, 1863, gav den polske opstand, der rystede alle Europas demokratiske ånder op af deres dvale, Paris' arbejdere anledning til en ny sammenkomst med Londons, nemlig ved et polskvenligt protestmøde i St. James Hall. Man indså her nytten og nødvendigheden af en mere varig samvirken, ikke alene til beskyttelse af de underkuede folkeslag mod deres tyranner, men endnu mere til værn for de undertrykte samfundslag mod deres fælles udbytter, den internationale »kong kapital«, ikke mindst under strejkekampe.

Der foretoges på begge sider af Kanalen en livlig agitation for en sådan sammenslutning, og den 28. september 1864 mødtes i St. Martins Hall i London udsendinge for franske, engelske, tyske, belgiske og svejtsiske arbejdere tilligemed enkelte polakker og italienere. Under forsæde af englænderen professor Beesly drøftede engelske fagforeningsmænd, franske mutualister, dvs. disciple af Proudhon - deres leder var Tolain -, og tyske socialister med Karl Marx i spidsen deres fælles store sag. Synsmåderne var ikke så lidt forskellige. Englænderne lagde vægten på gensidig understøttelse ved arbejdskonflikter, franskmændene sværmede for ideen om direkte vareombytning mellem de forskellige landes frembringere, tyskerne ville organisere alle landes arbejdere til en klassekamp med erobringen af den politiske magt som mål. Men Marx forstod i kraft af sin overlegne viden og med stor diplomati at samle de forskellige opfattelser om det, der var hovedsagen. Forsamlingen i St. Martins Hall nedsatte et udvalg på 50 medlemmer til at udarbejde vedtægter og program for den ny forening, der døbtes »Den Internationale Arbejderassociation«, men snart blot kaldtes med det ord, der var det afgørende i navnet og tilmed lød ens i alle sprog: »Internationale«.

Halvtredsindstyvemands-udvalget fik forelagt to udkast til vedtægter, det ene af italieneren Mazzini, det andet af Marx. Mazzini var endnu den gamle »kulsvier«, hans udkast ville passe til en hemmelig politisk sammensværgelse, det gav ledelsen næsten uindskrænket magt. Marx ønskede derimod den størst mulige offentlige opmærksomhed, hans mål var at vække og samle arbejderne i alle lande, og han ville give det mest udstrakte selvstyre for de enkelte afdelinger. Mazzinis udkast var politisk-revolutionært, Marx' var socialdemokratisk. Marx sejrede, hans udkast blev godkendt af halvtredsindstyvemands-udvalget og senere næsten uforandret vedtaget af kongressen i Genf i 1866. - Således blev dette berømte program til, hvis tanker, ja ordlyd går igen i alle de senere nationale arbejderpartiers programmer, ikke blot i de germanske og angel-saksiske, men også i de romanske og slaviske lande. Arbejderbevægelsens enhed, det vil atter sige dens magt, er grundlagt.

»Internationales« vedtægter indledes med en stiftelseserklæring (»Inaugural Adressen«), hvori det hedder: »Trods industriens og handelens eksempelløse opsving i årene fra 1848 til 1864 er arbejderklassens elendighed ikke formindsket, men øget. Hverken maskinernes fuldkommengørelse eller videnskabens anvendelse i industri og landbrug eller samfærdselsmidlernes udvikling, hverken nye kolonier eller udvandringen, hverken erobringen af nye markeder eller frihandelen har fjernet de arbejdende massers usle kår, tværtimod tjener alle disse fremskridt på den bestående samfundsordens grund til at uddybe modsætningerne i samfundet og skærpe klassekampen. Men medens på fastlandet arbejdernes organisation er blevet knust ved revolutionen i 1848, har Englands arbejdere bevaret to af kampens frugter: ti-timersdagen og kooperationen. Det gælder nu om for al hæve de arbejdende masser at udvikle det kooperative arbejde til nationalt arbejde og følgelig fremme det ved statens hjælp. Produktionsmidlerne må blive samfundets ejendom. Den modstand, som de besiddende klasser vil yde herimod, kan kun brydes ved arbejdernes erobring af den politiske magt. Med denne i hænde vil de selv kunne lede landenes udenrigspolitik efter moralens og retfærdighedens enkle love, der bør gælde for folkeslag så vel som for enkeltmand.«

Med disse ord knyttes de nationale spørgsmåls løsning uløseligt til arbejderklassens internationale frigørelse. Polakker, danske sønderjyder og irlændere såvel som senere franske elsassere vil få deres nationale undertrykkeres åg afkastet samtidigt med socialismens internationale sejr. Det er - betegnende nok - et fransk-engelsk møde om det polske spørgsmål, som forbereder »Internationales« stiftelse: det nationale og det internationale er ikke modsætninger, tværtimod. Læg blot mærke til ordene, og det vil ses, at det internationale netop forudsætter det nationale, - som en inter- eller mellemkommunal lovgivning forudsætter de enkelte kommuner. Målet er: nationalt selvstyre, internationalt samarbejde - »at være sig selv, men ikke sig selv nok!« Medens kapitalismen netop udvisker alle ejendommeligheder, medens hotellivet i alle lande antager det samme stilløse præg, medens fabrikkernes masseproduktion udsletter alt særpræg, og selv en så afskyelig mode som krinolinen farer verden rundt og bæres af danske bønderkoner nogle år efter at det franske hofs damer har indført den, og flere år efter at de har aflagt den! - så vil netop socialismen frigøre personlighederne og nationaliteterne og påny give plads for særpræg og skønhed. Medens de kapitalistiske nationalstater ikke tåler selvstændige nationale rørelser indenfor deres ramme, er det internationale socialdemokratis sejr vilkåret for polakkers og sønderjyders, finners og irlænderes frigørelse. Socialismen, der først sikrer de enkelte individer - alle individer - midlerne til en fri og fyldig udvikling, forstår også, at kulturens mål ikke er fabriksmæssig ensartethed, men netop stadig større forskelliggørelse: en polsk, en finsk, en irsk litteratur og kunst forhøjer skønheden af verdenskulturens samlede billede, som blomstermyldret skaber skovbundens vidunderlige helhedsvirkning.

Efter stiftelseserklæringen følger program og vedtægter (»general statutterne«). De lyder: »Arbejderklassens frigørelse må være arbejderklassens eget værk; kampen for denne frigørelse har ikke til formål at skabe nye særrettigheder, men netop lige ret og lige pligt for alle og dermed tilintetgøre ethvert klasseherredømme; arbejdernes økonomiske afhængighed af arbejdsmidlernes, altså livskildernes, indehavere, er årsagen til trældommen i alle dens former: samfundselendighed, åndstyranni og politisk undertrykkelse; arbejdernes økonomiske frigørelse er derfor det store endemål, hvorunder enhver politisk bevægelse må underordnes som middel; alle forsøg på at nå dette mål er hidtil strandede som følge af manglende solidaritet mellem arbejderne i de forskellige fag og mellem de arbejdende klasser i de forskellige lande; arbejdernes frigørelse er hverken et lokalt eller nationalt, men et socialt spørgsmål, der omfatter alle lande, hvori moderne liv rører sig, og hvis løsning nødvendiggør deres praktiske og teoretiske samvirken; den arbejderbevægelse, der nu genfødes i Europas mest fremskredne lande og vækker nyt håb overalt, må tillige advare mod at falde tilbage i de gamle vildfarelser og opfordre til straks at forene de spredte kræfter til ét forbund; ud fra disse forudsætninger har undertegnede, efter bemyndigelse fra forsamlingen i St. Martins Hall i London den 28. september 1864, truffet de nødvendige foranstaltninger til stiftelse af »Arbejdernes Internationale Forening«. Vi erklærer, at denne internationale forening såvel som alle de foreninger og enkeltmænd, der slutter sig til den, vil erkende sandhed, retfærdighed og moral som grundlag for vor handlemåde indbyrdes såvel som overfor vore medmennesker, uden hensyn til farve, trosbekendelse eller nationalitet. Vi erklærer det for vor pligt at skaffe alle mennesker deres menneske og borgerret: ingen pligter uden rettigheder, ingen rettigheder uden pligter! Punkt 1. En forening er stiftet med det formål at tilvejebringe et midtpunkt for de forskellige landes arbejderforeninger, der står på samme grundlag, nemlig arbejderklassens beskyttelse, fremgang og fuldkomne frigørelse.

Herpå følger vedtægten, ialt 13 punkter, der giver regler for de årlige kongresser, hovedbestyrelse (»generalrådet«), pengemidler, korresponderende sekretærer (en for hvert land) osv.. Man kan sammenligne dette program med Babeufs fra 1796, som vi har gengivet i nærværende bogs andet kapitel, og man vil se frugten af to menneskealdres udvikling, kamp og lidelser, forhåbninger og skuffelser, erfaring og tænkning. - Ånden såvel som ordene var Marx'. Det var den ny realistiske socialismes program. Kun de tre ord »sandhed, retfærdighed og moral« var taget med på de franske arbejderes forlangende, og dermed knyttedes således tråden til den idealistiske socialisme fra århundredets første halvdel. Skønt disse tre ord ikke fandtes i Marx' ordbog - thi hvad er sandhed, retfærdighed og moral? Begreber, ville Marx svare, som udspringer af den til enhver tid givne samfundstilstand og er udvikling underkastet sammen med den - gjorde han gerne franskmændene denne lille indrømmelse, thi han var mindst af alt en principrytter.

»Internationales« stiftelse vakte den største opmærksomhed verden over. Dette navn blev for arbejderne en håbets havn, men for storborgerne en rædselens brandfakkel. Også her må man søge tilbage til kristendommens første tider for at finde mage til den bagvaskelse, som internationalisterne var genstand for, i rigsdagstaler, fra prædikestolene, i aviser, bøger og småskrifter. Men Marx ønskede intet hellere, thi derved vaktes arbejderne.

»Internationales« praktiske virksomhed blev ikke stor - nogle tusinde kroner til strejkende arbejdere hist og her, hjælp til en fængslet partifælles familie og deslige. Dens medlemstal og midler blev i lige grad overdrevet af venner og modstandere. Men dens vækkende og oplysende betydning var uhyre. Den gav de vågnende nationale arbejderpartier én fælles lære, ét had og ét håb. På dens fire kongresser - i Genf 1866, i Lausanne 1867, i Bryssel 1868 og i Basel 1869 - skoledes mange af de mænd, hvis navne er blevet knyttede til nutidens socialdemokrati.

På de to første kongresser brød tyske marxister og franske proudhonianere en lanse med hinanden, uden afgørende sejr for nogen af parterne, men på Bryssel-kongressen i 1868 sejrede kollektivismen (Marx' krav om alle produktionsmidlers overgang til samfundseje) afgjort, for en væsentlig del ved den unge, højtbegavede belgier César de Paepes indflydelse. Belgien ligger »på nationernes korsvej« og huser indenfor sine snævre grænser to racer af lige tal: de germanske flamlændre og de romanske walloner. César de Paepe, der oprindelig var typograf og derpå læge, og som var fuldkommen hjemme både i fransk, tysk og engelsk, havde i lige grad forståelse for franskmændenes begejstring, tyskernes videnskabelighed og de praktiske englænderes faglige og økonomiske organisationsarbejde. Oprindelig en discipel af Colins, som vi tidligere har omtalt, studerede César de Paepe en tid Proudhon med megen sympati for derpå til sidst at blive Karl Marx' fuldtro lærling og ven. Han lagde grunden til det arbejderparti, der - med senere ledere som Jean Volders, Anseele og Vanderwelde - har omskabt kulgrubernes og præsternes sorte land til et lysende midtpunkt for den internationale socialisme.

Også i Frankrig nærmede Proudhons bedste disciple, således Benoit Malon; sig mere og mere til kollektivismen, og det samme gjaldt mange af blanquisterne.

»Internationales« afdeling i Frankrig havde sit hovedsæde i Paris og åbnede her et bureau i Rue Granvilliers. Det sendte pligtskyldigst politipræfekten et eksemplar af sine vedtægter, uden dog at få noget svar. Napoleon III. vaklede i disse år mere og mere rådvild frem og tilbage mellem en arbejdervenlig og arbejderfjendtlig politik. Efter at foreningsforbuddet var hævet i 1864 - samme år som »Internationale« stiftedes -, blev strejker hyppigere og hyppigere, og enkelte antog meget voldsomme former. Den 16. maj 1867 nedlagde 2.5,000 vævere i Roubaix - endnu næsten uorganiserede - arbejdet, stormede fabrikkerne og ituslog maskiner og vævestole: de var endnu ikke kommet videre end deres engelske fagfæller i tyverne og trediverne. Samtidigt udbrød en stor skrædderstrejke i Paris. »Internationale« fik dengang skylden for alle strejker i hele verden. Femten af »Internationales« ledere i Paris blev sat under anklage, men kun dømt til bøder på 100 francs, de havde nemlig ikke haft andet med strejkerne at gøre end sympatitilkendegivelser. Disse domme faldt i marts 1868, men allerede under retssagens gang havde der dannet sig et nyt forretningsudvalg, og dettes ni medlemmer blev - for hån mod øvrigheden - i maj 1868 dømt til tre måneders fængsel hver. En af de ni bogbinderen Engéne Varlin, holdt en glimrende forsvarstale, der vakte genlyd over hele Frankrig og bidrog meget til udbredelse af »Internationales« lære. Efter disse domme, der fulgtes af pariserafdelingens opløsning, var det afgjort forbi med enhver usund koketteren mellem kejserdømmet og arbejderklassen.

»Internationale« dannede sig hurtigt nye rammer, og tilslutningen voksede. I de første år havde medlemstallet været højst et par tusinde, nu sluttede store arbejdergrupper på indtil 10,000 medlemmer sig til. Man forsøgte at samle de spredte fagforeninger til et forbund, og ledende internationalister, blandt hvilke Felix Theisz, skrev dets love. Hans såvel som Varlins og de fleste andre navne på arbejderledere fra disse år vil vi senere træffe under Kommunen. Dette første forsøg på at danne »samvirkende fagforeninger« fandt sted i 1869, og samme år deltog »Internationale« livligt i folketingsvalgene, uden dog at kunne gennemføre nogen af sine kandidater. Et par af de valgte republikanere, nemlig Raspail, som vi kender fra 1848, og den unge journalist Henri de Rochefort - »den røde marki« - stillede sig dog venligt til Internationale, og bladet »Marseillaisen«, der var startet af Rochefort, blev dets organ.

Store strejker kendetegner de sidste år af tredserne, navnlig vakte bjergmandsstrejken i Creusot umådelig opsigt. Internationalisten Benoit Malon blev dens leder. Den barbariske måde, hvorpå regeringens tropper behandlede fængslede bjergmænd, ophidsede vide kredse af Frankrigs befolkning. Folkeafstemningen i maj 1870 - for eller imod den ny forfatning - gav Internationale lejlighed til en kraftig socialistisk og republikansk agitation. Regeringen var nu så heldig at »opdage en hemmelig republikansk sammensværgelse«, og i juni fængsledes en række af »Internationales« ledere. De beskyldtes for at tilhøre en hemmelig forening, skønt »Internationale« netop var og ville være offentlig. Den 9. juli dømtes syv af de anklagede til ét års fængsel, syvogtyve til to måneders fængsel og en bøde. Det blev en af kejserdømmets sidste voldsdomme udbrød krigen med Tyskland.

Regeringen undså sig forøvrigt ikke ved at skabe kunstig ophidselse i arbejderbefolkningen. Napoleon III, hvis hang til det hemmelighedsfulde var et lige så fremtrædende karaktertræk som hans uærlighed, er den egentlige opfinder af de såkaldte »lokkespioners« planmæssige anvendelse. Efter kejserdømmets fald fandt man i Tuilerierne optegnelser, der viser, at Napoleon omkring 1869 tænkte på et nyt statskup, der skulle tilintetgøre alle hans indrømmelser til oppositionen og påny befæste den vaklende trone. Hertil behøvedes et påskud, og hvilket bedre fandtes der end »det røde spøgelse«! Napoleon og hans hemmelige statspoliti gjorde deres bedste for at mane det frem.

Politimanden Gustave Macé har i en af sine bøger skildret et arbejdermøde, der holdtes den 16. februar 1869 i Folies-Belleville (»Bellevilles glade liv«), et danselokale i det bekendte arbejderkvarter. Han var til stede i embeds medfør og i forvejen underrettet om, at der ville optræde en taler, skrædderen Voirbo, som var ansat i det hemmelige politis tjeneste. Mødet var »upolitisk« i overensstemmelse med loven af 6. januar 1868, »men«, skriver den højst konservative politiembedsmand meget naivt. »Tidens lovgivere anede ikke, da de gav denne lov, at de smedede et farligt, tveægget våben mod ejendommen, religionen, familien og alle statens indretninger. Nu indså man det«, føjer han til, »men for silde; det gjaldt da om at opdage sådanne »misbrug«, at man kunne få loven ophævet inden de forestående valg!«

Politiassistent Macé og hans sekretær satte sig til venstre for talerstolen. Først afsluttes en forhandling, der var påbegyndt i det sidste møde, nemlig om »de frikønsforbindelser«, derpå går man over til det andet punkt på dagsordenen: arbejdslønnens forhøjelse. Flere talere tager ordet, en i ret stærke udtryk, og politiassistenten skal et par gange til at »give den første advarsel«, men ordstyreren afværger det ved at fratage taleren ordet. »Klokken er kun halv ti, borgere« - råber han - »aftenen lover at blive interessant, lad os ikke give magtens repræsentant et påskud til opløsning af forsamlingen«. Så træder Voirbo, lokkespionen, op på talerstolen.

Han begynder: »Borgere og borgerinder! Jeg befinder mig endnu under det smertelige indtryk af en himmelråbende uretfærdighed, der er begået mod en af vore brødre« - hvorpå han fortæller om en skrædder, der var blevet anholdt for at have stjålet en »hængt«, (dvs. en udstillet dragt i et beklædningsmagasin, og var blevet hårdt behandlet, men da den virkelige tyv opdagedes, en pæn borger, blev sagen dysset ned. Taleren fortsætter: »Og nu borgere, vil jeg gå ind på spørgsmålet om arbejdslønnen. Jeg er skrædder, jeg forstår mit fag, og jeg vil afsløre misbrugene i lavet, idet jeg viser jer skræddermestrene i al deres nøgenhed - det er just ikke videre propre individer - i et antal af atten hundrede. Disse herrer - (knurren) - lad mig kalde dem således, thi de er uværdige til borgernavnet, som arbejderne ene har ret til at bære - disse herrer har den frækhed at føre os tilbage til den tid, da hoffet i Frankrig tillod dem at bære kårde. Men de har gjort regning uden vært - det vil sige uden principperne fra den store revolution, den vi skylder vore fædre, mændene fra 89 og 93. De skal ikke mere misbruge os som herrer, disse tyndtarme - det er deres ny navn. Vi vil ikke sidde på skrædderbordet med armene over kors det vil sige med benene over kors (munterhed). Vi vil rejse os alle som én mand for at erobre vore sociale rettigheder, i spidsen for hvilke vi sætter arbejdslønnens forhøjelse og lighed. Hvorfor skal der være forskelligheder og klasseinddeling indenfor den samme håndtering. (Taleren udbreder sig nærmere herover og fortsætter derpå:) Arbejdere! Lad os holde sammen som én familie - lad os gå hånd i hånd - arm i arm slutte os sammen i én klump. Lad os knuse alle hindringer - vågn op! Handlingens time nærmer sig - og da den nuværende regeringsform er slet -« - Politiassistenten rejser sig ved disse ord og giver den første advarsel (voldsomt spektakel).

Voirbo fortsætter: »De har hørt det, borgere, talefriheden eksisterer ikke længere - jeg vil ikke engang nævne trykkefriheden - pressen er købt af regeringen med vore penge - den tilhører den med hud og hår - ligesåvel som politiet (bifald). Det er ikke blandt arbejderne, man skal søge tyvene og morderne, men højere oppe og længere nede. Den arbejder, jeg talte om, har siddet fængslet i tre dage - og han havde dog ikke - som Napoleon III. - stjålet« ... (rasende bifald). Politiassistenten giver den anden advarsel. Længe vedvarende tumult. Ordstyreren spørger forsamlingen, om taleren skal fortsætte. Fra alle sider lyder på den bekendte lanterne melodi: »Lad ham tale - tale - tale!« - Taleren: »Jeg takker forsamlingen, og jeg fortsætter, idet jeg beder myndighedernes repræsentant modtage mine bedste undskyldninger for den fejl, jeg begik ved at sige, at kejseren var en tyv, og ved at sammenligne ham med en simpel arbejder, sigtet for tyveri.

Forstå mig vel - borger og repræsentant for magten - når jeg siger, at Napoleon III. har stjålet, taler jeg figurligt - jeg mener dermed og ville udtrykke, at han har stjålet vor frihed (tordnende bifald) - og bestandig figurligt talt gentager jeg, at han ikke blot har stjålet, men at han også har myrdet - befolkningen den 2. december!« Ny bifaldsstorm. Men nu rejser politiassistenten sig, sætter sin hat på hovedet og erklærer mødet for hævet. Der opstår et øredøvende spektakel. Voirbo sender politiassistenten et triumferende blik. Til sidst tilkaldes en politistyrke, som rydder salen og slukker gassen.

Til sådanne midler greb kejserdømmet på sine sidste dage. Når Bakunin i disse år fandt nogen jordbund hist og her i Frankrig for sine anarkistiske lærdomme, og når anarkismen fra at være en lære udviklede sig til »handlingens propaganda«, har det hemmelige franske statspoliti en væsentlig del af skylden derfor. Der opfostredes en bande af levebrødsmænd, hvis gerning var at finde »komplotter« og forebygge »attentater«, og som, når de ingenting kunne finde, var nødt til at opfinde noget, for derved at godtgøre deres uundværlighed og tjenesteiver. Af politiagenter, som ikke blev tilstrækkeligt belønnede eller fjernedes fra tjenesten, opstod der også stundom virkelige anarkister.

Blanquisterne, der til dels endnu levede i traditionerne fra før 1848, var ikke altid utilbøjelige til at beruse sig i ophidsende ord. De ventede »handlingens dag« så at sige fra uge til uge, men forsømte derved det oplysende og organisatoriske arbejde. »Internationales« mænd derimod lagde hovedvægten herpå. Dette viste sig ved en begivenhed i begyndelsen af året 1870, der var genstand for megen omtale verden over og for de fleste kyndige stod som et tegn på det store kraks nærmelse. En af Rocheforts medarbejdere, Victor Noir, blev dræbt i tvekamp af kejserens fætter, prins Pierre Bonaparte. Den offentlige mening beskyldte prinsen for mord og kejseren for meddelagtighed. Ved Victor Noirs jordefærd kom det til store demonstrationer mod kejserdømmet, og mange tænkte, at revolutionen skulle udbryde med det samme. Rochefort gav imidlertid ikke det ventede signal, - en opstand ville sikkert også være blevet slået ned med lethed af kejserens velforberedte soldater. En af »Internationales« bedste mænd, Varlin, lykønskede arbejderklassen til, at det ikke var kommet til blodsudgydelse, og den 9. februar udstedte Malon, Landrin og Pindy i »Internationales« navn et opråb, der manede til ro »netop for den sociale revolutions skyld, der var under fremrykning«. Dette sprog, som røbede modenhed og sejrsvished, slog kejseren og hans parti med mere skræk end hundrede brandtaler.

Fra 1867 gik det med rivende fart ned ad bakke for kejserdømmet. Napoleon havde ikke længere held med sig, hverken indadtil eller udadtil. Han havde været med til at hjælpe det ny kongerige Italien i sadelen, men blev bange, da det gav sig til at ride og nu holdt foran det pavelige Roms porte. Han havde søgt at stifte et fransk vasalrige i Mexico, men dette eventyr førte til »kejseren« ærkehertug Maximilians henrettelse og drev hans hustru i vanvid. Napoleon så med sindsro Prøjsen sønderlemme Danmark, jage Østrig ud af Tyskland og lægge (hunden til det ny tyske rige. Han gav modstanderen tid til at samle kraft - og længtes dog efter krigen som sidste udvej af de indre vanskeligheder. Indadtil gjorde han indrømmelse på indrømmelse: foreningsfrihed, pressefrihed, ret for rigsdagen til at stille forespørgsler, til at vælge sin formand, til at indbringe lovforslag og til sidst ministeransvarlighed. Men alt dette afvæbnede så langt fra oppositionen, at det tværtimod gjorde den dristigere og dristigere. Republikanerne lod sig ikke vinde, de holdt sig til det løsen, som deres helte fra 1848 havde givet. Da der blev givet Victor Hugo, som levede på en af de normanniske øer, tilbud om amnesti, svarede han: »Når friheden kommer igen, kommer også jeg igen«. Og Felix Pyat skrev: »Napoleon giver os amnesti, men vi giver ikke ham amnesti«. Sådanne ord gik fra mund til mund og sporede til efterligning.

Da kejserprinsen en dag skulle uddele præmier til latinskoledisciple, nægtede den unge Cavaignac søn af juni-generalen - at modtage prisen af den mands søn, der havde dræbt Frankrigs frihed. Den tolvårige prins gav sig til at tudbrøle over fornærmelsen, og Rochefort var utrættelig i at udnytte denne begivenhed i sit blad »La Lanterne«. Da den russiske kejser besøgte Pariser-udstillingen i 1861 sammen med Napoleon, råbte Floquet - den senere folketingsmand og minister - til dem: »Leve Polen!« Det var på én gang en fornærmelse mod zaren og mod den franske kejser, der rolig havde set på Polens underkuelse.

Pressens tiltagende dristighed ses af følgende ord i Rocheforts blad »La Lanterne«, da man ventede en sammenkomst mellem den berygtede spanske dronning Isabella og Napoleon: »Isabella søger så foretræde for Napoleon III, som ingen fyrste mere vil besøge, og Napoleon III vil indlade sig på en samtale med Isabella, som ingen dronning mere vover at hilse på. De må rigtignok begge to være kommet langt ned«.

Da avis-stempelskatten afskaffedes, opstod der en hensynsløs boulevardpresse, som ved billig pris - én sou nummeret - skabte sig stor udbredelse i de brede lag. Kejseren måtte skabe en tilsvarende modpresse, - den kostede ham een million franc af hans privatchatol, men lige meget hjalp det.« Den kejserlige boulevardpresse sygnede hen, thi hvad folk ville læse, var netop angreb på og spot med kejserdømmet. - Småborgerne sagde efterhånden, ligesom arbejderne, kejserdømmet farvel, fordi børsbaronerne havde fået endnu mere indflydelse end under borgerkongedømmet. Der dreves det vildeste børsspil, hoffets damer og de rigeste kokotter deltog deri. Ved Paris' ombygning tjente spekulanter uhørte summer. En strækning på 1500 alen i »10. december gaden« (denne gade er nu døbt om og hedder »4. september gaden«) kostede 66 millioner franc. Spekulanter fik nemlig i tide underretning om regeringens byggeplaner, købte op på de rigtige steder og lod sig ekspropriere med vældig opgæld.

Småborgerne følte sig endvidere krænkede i deres fritænkerske overbevisning ved munkenes og præsternes voksende indflydelse på børneopdragelsen. Og de følte sig sædeligt oprørte over hoffets ødselhed og udskejelser. Paris var i slutningen af tredserne blevet levemændenes by fremfor nogen i verden. Kokotten, rigmandens hustru og hofdamen kørte ad de samme veje i Boulogne skoven, uden at folk kunne se eller gjorde synderlig forskel på dem. Sangerindeknejperne blomstrede, og de dristigste omkvæd blev gentagne ved hoffets intime sammenkomster. Under verdensudstillingen i 1867 afholdtes der fester i Tuilerihaven, som hensatte fantasien til tusind og én nats rige. De private rigmænd fulgte i hoffets spor: særligt maskeballerne var på mode, og enhver skulle møde maskeret. Rundt omkring festsalene var indrettet små dunkle kabinetter. Der festedes og dansedes i alle mulige anledninger, for skadelidte vinbjergsejere og for omkomne arbejderes efterladte, for de hjemløse børn og for boulevardernes tiggere. På de offentlige forlystelsessteder, der skød op som paddehatte, gik kankanen med større og større vildskab. På teatret lod Offenbach guder og gudinder hvirvle sig i den kådeste runddans, fra himmel til jord og ned gennem underverdenen.

»Demimonden - den fine skøge «, skrev en samtidig, »er i de sidste år blevet en vældig jægerinde. Teatrene ville gerne kunne lukke, hvis der ingen kokotter var, thi hvem skulle da betale alle logerne? Alle modemagasiner måtte gå fallit, thi det er kun en kokotte, som er i stand til at købe alle de vidunderlige ting, som sælges dér. Restaurationerne ville ikke være andet end billige spisehuse, hvis kokotten ikke var. Paris ville ikke være forlystelsernes, glædens hovedstad, hvis det var anderledes, hr. Haussman havde egentlig ikke behøvet at lade bygge alle de nye huse og palæer, thi kun en kokotte magter at betale de kostbare, glimrende lejligheder. Man kan næppe opvise noget stykke, i hvilket der ikke forekommer en kokottes salon, eller i hvilket en kokotte ikke spiller hovedrollen«.

En deltager i hoffesterne - hvor damernes yndlingsfornøjelse var at stille deres former til skue ved opførelsen af levende grupper - skildrer sit indtryk af årene 1867 til 1870 således: »Ingensinde under hele kejserdømmet var der måske mere sving over festerne, mere hengivelse i glæden, mere forlystelsessyge, flere blændende fester og strålende kvinder end i tidsrummet fra udstillingsåret og til rædselsåret«. - Man dansede på vulkanen. Og jo mere det sydede og bruste under skorpen, jo højere den glødende lava steg i krateret, desto vildere dansede man om det for ligesom at overdøve larmen og lukke øjnene for det forestående udbrud. Man dansede foran afgrunden - indtil den en dag i 1870 åbnede sig og slugte hele selskabet: hofdamer og kokotter, børsbaroner og generaler, munke og variété værter, kejserinden og kejseren selv.

Valgene i 1869 havde bragt et liberalt flertal i folketinget, og hvad der betød endnu mere: der var afgivet 3 millioner republikanske stemmer mod godt 4 millioner. Napoleon gjorde da sin sidste indrømmelse, han gav sig parlamentarismen helt og holdent i vold og tog i januar 1870 det liberale ministerium Ollivier. For ligesom efter denne bedrift at opforgylde sin popularitet lod han den ny forfatning sætte under folkeafstemning i maj 1870. Der afgaves 7 millioner stemmer for og 1 1/2 million imod. Det var omtrent det samme styrkeforhold, som da Napoleon første gang valgtes til præsident. Men ingen kyndig lod sig blænde deraf - mindst regeringen selv. Thi de 7 millioner stemmer var afgivet for Napoleons liberale indrømmelser, og de 1 1/2 million nej stemmer var republikanernes, der ikke ville nøjes med parlamentarismen! Alle de større byer stemte nej, selv fra hæren blev der afgivet 50.000 nej stemmer.

For Napoleon var der nu kun én udvej: en sejrrig krig. Men Bismarck havde sit net færdigt, og Napoleon gik i det som den dummeste flue. På udstillingen i 1867 havde pariserne nyfigent betragtet de mærkelige kruppske kanoner og fundet dem allerkæreste. Samtidigt havde de tyske militærgæster brugt deres øjne godt og opdaget de store mangler i den franske hærordning. Bismarck, Moltke og Roon ventede kun på det belejlige øjeblik.

Endnu den 2. juli kunne ministerchefen Ollivier berolige det franske folk - hvis store flertal i virkeligheden var stemt for fredens bevarelse - med de ord, at »ingen sinde havde det set fredeligere ud i Europa«. »Internationale« havde imidlertid længe mærket, hvad der var i gære, og udsendt sine advarsler. Allerede i juni havde Paris' arbejdere holdt møde og protesteret mod »de krigsgale råb, der udgår fra dem, som altid forhøjer blodskatten og i landets ulykke ser en kilde til ny spekulation«. Arbejderne så og talte sandere end ministeren. Den 3. juli meldte telegrafen, at en tysk prins havde modtaget kandidaturen til den spanske trone. Frankrig slog straks på krigstrommen, og den 12. juli opgav den tyske prins sin kandidatur. Hoffet i Paris, først og fremmest kejserinde Eugenie, ville imidlertid krig. Den 13. juli trængte den franske gesant Benedetti ind på den prøjsiske konge Wilhelm, der brugte kurbadestedet Ems, og forlangte en erklæring om, at Tyskland aldrig nogensinde ville støtte en hohenzollers kandidatur til Spaniens trone. Kejser Wilhelm svarede afvisende, og Bismarck, der sad og spiste til aften med Moltke og Roon, da han modtog depeschen om audiensen i Ems, redigerede den ved et par pennestrøg om, så den blev »fra en chamade til en fanfare«, og lod den offentliggøre. Publikum på begge sider af Rhinen fik derved det indtryk, at den franske gesandt havde fornærmet den tyske kejser og var blevet barsk bortvist. Da Wilhelm rejste hjem fra Ems, lignede hans rejse en triumfators: tyskerne tiljublede ham i krigsgale hyldester, skønt staklen ikke anede, hvorfor han på én gang var blevet så populær. I Paris stormede pøbelen, ophidset af den krigsgale regeringspresse, gennem gaderne under råbet: »Til Berlin! Til Berlin!« Den 19. juli erklærede kejser Napoleon krig.

Således udbrød denne krig, hvis følger har tynget på Europa en menneskealder. Dens ophavsmænd var: i Frankrig en kejserlig meneder, der for at bevare sin tilranede trone, syg og rådløs, lod sig rive med af sine omgivelser, navnlig af kejserinden, der klappede i hænderne og jublede: »Det er min krig, min lille krig!« - i Tyskland en genialt vidtskuende og grænseløst brutal statsmand, der ikke gyste tilbage for den største forbrydelse mod civilisationen, når han derved kunne fremme sine planer. Et lille mindretal på begge sider grænsen styrtede to nationer i ulykke. Masserne lod sig rive med, uden tanke og besindelse. Men et andet mindretal gjorde sit yderste for at forhindre krigen, desværre endnu uden tilstrækkelig magt dertil: det var »Internationale«.

Vi har omtalt de parisiske socialistiske arbejderes protestmøde i juni, - på et tidspunkt, da endnu kun få uindviede troede på krigen. Der kom straks svar fra den anden side Vogeserne: den 16. juni samledes 2500 tyske socialdemokratiske arbejdere i Brunsvig og sluttede sig til pariser arbejdernes protest. I slutningen af juni og begyndelsen af juli lod »Internationale« afholde protestmøder i England, Belgien, Svejts, Spanien og Amerika.

Den femte internationale arbejderkongres skulle være holdt i Paris i eftersommeren 1870. Krigens udbrud umuliggjorde dette, og generalrådet i London valgte da Mainz til kongressted. Men krigen forhindrede overhovedet enhver kongres. Arbejderne i Frankrig og Tyskland, hvor »Internationale« havde sine fleste og bedste medlemmer, blev puttet i soldatertrøjen og fik ordre til at slå løs på hverandre. Havde nogen vægret sig derved, var han blevet skudt ned på stedet.

Fire dage efter Napoleons krigserklæring, altså den 23. juli, udstedte »Internationales« generalråd et opråb til arbejderne i alle lande, hvori det hedder: »Fordi »Internationale« i Frankrig har vist det franske folk, hvad en folkeafstemning til fordel for kejserdømmet i virkeligheden betød: despotisme indadtil, krig udadtil, er det blevet forfulgt som en hemmelig sammensværgelse og dets ledere kastet i fængsel. Men at det spåede rigtigt, viser den nuværende krig, denne forværrede udgave af statskuppet den 2. december 185l. Forgæves anstrenger regeringen sig for at fremstille denne krig som en nationalkrig. Folket i Paris såvel som i provinserne har stemt mod krigen. Men hvorledes end Louis Bonapartes krig med Prøjsen vil forløbe - dødsklokkerne har allerede ringet for det andet kejserdømme. På tysk side er krigen en forsvarskrig. Men hvis de tyske arbejdere vil tillade, at den taber sit strenge forsvarspræg og udarter til en krig mod det franske folk, så vil sejr eller nederlag blive lige skæbnesvangre. I baggrunden af den nuværende selvmorderiske kamp lurer Ruslands skumle skikkelse. - dog den kendsgerning, at Englands, Frankrigs og Tysklands arbejdere rækker hverandre broderhånd, medens det officielle Frankrig og Tyskland fører krig, beviser, at der overfor det gamle samfund med dets økonomiske elendighed og politiske vanvid er ved at opstå et nyt samfund, hvis internationale bud er freden, fordi dets nationale magt over alt er den samme - arbejdet.

Tredive års historie har vist, at Karl Marx - thi han var dette opråbs affatter - har været en af historiens få sande profeter. - Det tyske socialdemokrati, der dengang talte 15,000 medlemmer, besvarede »Internationales« opråb med et i samme ånd, hvad der medførte, at generalguvernør Vogel von Falkenstein lod otte af lederne samt Joh. Jacoby fængsle. Senere fængsledes Bebel og Liebknecht og dømtes til to års fæstning for højforræderi. Dette var de sande helte i ulykkesåret 1870-71.

Den 1. september blev Napoleon og hans hær taget til fange ved Sedan. Om formiddagen den 2. september udbad han sig en samtale med den tyske konge, men på spørgsmålet, om han havde myndighed til at forhandle i Frankrigs navn, kunne den slagne kejser kun svare nej og henvise til kejserinden i Paris. To dage efter befandt kejserinde Eugénie sig på flugt til England. Hendes ideal var Marie Antoinette: hun ønskede dog ikke at ligne hende også i døden.

Allerede den 3. september nåede foruroligende rygter til Paris, men ingen vidste noget bestemt. Ophidsede folkeskarer bølgede gennem gaderne, den frygtelige spænding steg fra time til time. Endelig kom i natten mellem den 3. og 4. september det første officielle budskab om Mac-Mahons overgivelse og kejserens tilfangetagelse. Tidligt om morgenen blev det slået op på murene, folk stimlede sammen, skrækslagne, stumme af rædsel. Flere og flere samler sig, der danner sig store grupper af borgere og arbejdere. Den bedøvende sorg får omsider luft, et skrig af harme og forbitrelse stiger op fra masserne. »Forræderi - død over forræderne!« Skingrer det gennem luften. »Til Tuilerierne!« Og skarerne stormer til det kejserlige slot, men Eugénie er allerede flygtet. »Lejlighed til leje«, skriver en blusemand på den kejserlige port. Han har end ikke midt under nationalsorgen tabt sit gode humør.

Pariserne har heller ikke tabt deres begejstring. Snart lyder den gamle fædrelandssang fra 1793 - Marseillaisen. Masserne gribes af Paris' revolutionære traditioner, rådhuset stormes, revolutionsfanen stikkes ud af et vindue. Mængden blotter hovedet, og en arbejder udråber fra rådhuset den tredje franske republik: »I fædrelandets navn, Leve republikken! Leve Frankrig!« Folket gentager råbet og stormer fra rådhuset til rigsdagen, som tvinges til, skønt langtfra fuldtallig, uden alle omsvøb og parlamentariske kruseduller, at afsætte Napoleon III og hans kejserhus. 135 stemmer for, kun 18 imod. Jules Favre forkynder folket udfaldet og meddeler, at den højtidelige udråbning vil foregå fra rådhuset. Her danner der sig en midlertidig regering af rigsdagsmænd fra Paris. Rochefort kommer ved et tilfælde med i den: en folkeskare har husket på den radikale republikaner, der er kastet i fængsel af Napoleon, han hentes og føres i triumf til rådhuset, just som den nye regering er ved at danne sig. Man forlanger ham optaget, og folkets vilje adlydes. Der er i dette øjeblik ikke anden vilje i Frankrig. Kort efter udsteder »den nationale forsvarsregering«, som den kalder sig, følgende opråb: »Den franske republik - Kejserens afsættelse er vedtaget af den lovgivende forsamling. Republikken er kundgjort fra rådhuset. En regering for det nationale forsvar, bestående af 11 rigsdagsmænd, har dannet sig og er blevet godkendt ved folkets tilslutning. Navnene er: Emmanuel Arago, Crémieux, Jules Favre, Ferry, Gambetta, Garnier Pagés, Glais Bizoin, Pelletan, Picard, Rochefort, Jules Simon. - General Trochu beholder sin stilling som kommandant i Paris og er tillige blevet udnævnt til krigsminister i stedet for general Palikao«.

Således udgik den tredje franske republik, uden en blodsdråbes udgydelse, af det parisiske folks suveræne vilje, og provinserne, vant til at modtage løsenet fra hovedstaden, bøjede sig villigt for den nye regering. Frankrig havde endelig fundet sin blivende regeringsform, efter et hundredårs kampe, sejre og nederlag. Det skulle dog endnu koste meget blod og års arbejde at grundfæste republikken.

Ikke en uge efter slaget ved Sedan udstedte »Internationale« sit andet opråb under krigen. Først fastslås, at spådommen i opråbet af 23. juli er gået i opfyldelse: kejserdømmet er styrtet. Derpå vender Karl Marx - thi han er atter forfatteren - sig mod den prøjsiske militærklikes og det tyske national-liberale storborgerskabs erobringspolitik, der vil forvandle forsvarskrigen til en angrebskrig og kræver »materielle garantier« for freden, dvs. Elsas-Lothringens afståelse. Men et enigt Tyskland vil også uden at besidde militærpunkterne Strassburg og Metz være sikret mod et fransk indfald. At fastsætte nationale grænser efter militære synspunkter er tidsstridende: enhver militær linie vil være mangelfuld og bære sæden til ny krig i sit skød. Men - og her peges atter ligesom i det første opråb på Rusland - der er en tredje, som glæder sig. Sønderlemmes Frankrig, kastes det i armene på Rusland. Og da er der kun to veje for Tyskland: det må trods al fare gøre sig til værktøj for russiske udvidelsesplaner, en politik, der stemmer med hohenzollernes tradition; eller det må efter kort tids forløb være forberedt på en ny »forsvarskrig«, men ikke en af disse nymodens »lokaliserede« krige, nej en racekrig, en krig med de forbundne romaner og slaver. Dette er de »fredsudsigter«, »om de hjernesyge patrioter af det tyske borgerskab garanterer fædrelandet. Men den tyske arbejderklasse, der har ydet de heltemodige hære sine sener og muskler, medens dens hustruer og børn ilder nød i hjemmene, må kræve andre garantier, nemlig for frihed og kultur - og en for Frankrig ærefuld fred og den franske republiks anerkendelse. I denne ånd har allerede det tyske socialdemokratiske arbejderparti udtalt sig. Men desværre er der lidet håb om, at denne udtalelse tages til følge. Frankrigs arbejdere manes til at vogte og værne den unge franske republik - til hvis ledelse »Internationales« generalråd nærer ubetinget mistillid. Det vil kræve de største anstrengelser at forhindre den i at blive en overgangsbro til en orleanistisk genindsættelse. Men hele arbejderverdenens samhu og dådskraftige understøttelse er dem vis i deres dobbelte kamp mod den indre og den ydre fjende.

Også dette opråbs forudsigelser - om det fransk-russiske forbund og om et reaktionært Tysklands lakajgerning overfor det stadig mægtigere zardømme - er gået i opfyldelse til punkt og prikke. Tyskland røvede Elsas-Lothringen; militarismens, den væbnede freds, frygtelige tidsalder begynder. Tyskland plyndrede endvidere Frankrig for 5 milliarder francs. Men det har siden kostet Tyskland - såvel som Frankrig - 25 milliarder at opretholde status quo. Så ringe fredsgarantier giver de militære grænser, selv med støttepunkter som Metz og Strassburg.

Kommunen.

Fra krigens udbrud havde Napoleon III.s hærførere marcheret med blikket halvt vendt mod tyskerne, halvt mod Paris. Og de var nok så meget på deres post overfor fjenden bag Paris' volde som overfor den fjende, der rykkede frem fra Rhinen.

Allerede den 9. august, da kejserdømmet havde tabt sine tre første slag, kom det til stormende optrin i rigsdagen. Republikanske folkeskarer trængte ind i salen og opfordrede venstre til at afsætte kejseren, tage kommandoen over tropperne og frelse fædrelandet. Men venstre - Gambetta, Jules Favre, Jules Simon osv. - vovede ikke at handle, og Paris var endnu ikke kommet i revolutionært kog.

Den 14. august samlede fem hundrede tilhængere af Blanqui sig i La-Villette-Kvarteret og drog ad boulevarderne til arbejderforstaden Belleville under leveråb for republiken. Men de ventede forgæves på tilslutning og blev splittede af politiet. Ti af dem blev dømt til døden, men kejserdømmet fik dog ikke tid til at fuldbyrde disse domme.

Den 27. august skrev krigsminister Palikao til Mac-Mahon: »Hvis de forlader Bazaine, gør Paris revolution«. Mac-Mahon førte da sin hær lige ned i graven ved Sedan: for at forhindre revolutionen gav han Frankrig til pris.

Men den ny republikanske regering af d. 4. september, der dog kaldte sig »den nationale forsvarsregering», tog den kejserlige krigsførelse i arv. General Trochu erklærede det i statsrådet for »galskab, om end heltemodig galskab« at gøre modstand mod prøjserne. Picard sagde: »Vi må forsvare os for ærens skyld, men alt håb er ude«. Storborgerne og bønderne vilde have fred hurtigst muligt, arbejderne derimod - de arbejdere, som havde protesteret mod Napoleons fredsbrud - ville nu, da Tyskland gik over til en angrebskrig, føre forsvaret til det yderste og drømte om en verdensbesejrende republik som den af 1792.

Det regerende venstre turde ikke åbenlyst gøre front mod denne folkestemning. »Vi afstår« — sagde Jules Favre mod sin egen overbevisning — »ikke en tomme af vort land, ikke en sten af vore fæstninger«. Og folket svor endnu denne regering tilslutning. Blanqui tilsagde i sit blad »Fædrelandet i fare« fra d. 7. september regeringen ubetinget støtte. Også »Internationale« opfordrede, som vi har set, til at yde den unge republik bistand, men udtalte rigtignok samtidigt sin dybeste mistillid til dens ledende mænd.

Men hver dag rykkede Bismarcks og Moltkes hære nærmere Paris. Arbejderne begyndte at ængstes og valgte på folkemøder i Paris' tyve kredse en centralkomité, der fik sæde i »Internationales« og fagforeningernes kontor i Corderie-gaden. Denne komité, der talte enkelte socialister som Longuet, Malon, Vallés og Milliére, udstedte den 14. september et opråb, som krævede byrådsvalg afholdt snarest muligt, kommunalt politi, valg af alle kommunale embedsmænd, presse-, forsamlings- og foreningsfrihed, beslaglæggelse af alle levnedsmidler, alle borgeres bevæbning og befolkningen sat på krigsrationer. Men Paris var endnu døv for disse ord. Den 19. september omringede tyskerne Paris. Den patriotiske og revolutionære varmegrad begyndte at stige. Gambetta gik op i ballon og søgte fra Tours at organisere et folkeforsvar, men mødte uvilje og ulydighed hos de napoleon'ske generaler og vovede ikke at byde dem stangen. Fra Trochu fik han den besked, at opgaven i øjeblikket »ikke var et forsvar mod prøjserne, men mod Paris' arbejdere«. En af kreds-borgmestrene udtalte senere for den undersøgelseskommission, der blev nedsat angående begivenhederne den 4. september: »Overfor den ophidsede befolkning, der bestandig spurgte os, hvad regeringen tænkte på og foretog sig, måtte vi erklære, at den var fuld af iver for fædrelandets forsvar og hærens førere rastløst virksomme, men vi sagde dette uden selv at tro derpå«.

Den mandlige voksne befolkning i Paris havde organiseret sig som nationalgarde. Den talte omtrent 250,000 mand, hvoraf vel halvdelen kunde uddannes til felttropper, og den anden halvdel forslog til Paris' indre forsvar. Disse mænd skælvede af utålmodighed efter at slås. Men regeringen gjorde intet for at udruste og indøve dem. Der fandtes desuden 240,000 mobilgardister og marinesoldater i Paris med 7500 officerer. En af disse, den begejstrede fædrelandsven og republikaner Florens, drog den 5. oktober med sin bataljon til rådhuset og forlangte krigen ført med kraft samt byrådsvalg afholdt; regeringen nedlod sig til at forhandle med ham og lod ham gå, men gjorde intet. Den 8. oktober råbte syv, otte hundrede mennesker foran rådhuset: »Leve Kommunen!« Men Jules Favre svarede, at kommunalvalg var en umulighed: hver borger havde nu sin plads på voldene!

Således spildtes oktober måned, men Blanqui begyndte nu at angribe regeringen i sit blad, det samme gjorde Delescluze i »Reveil« og Felix Pyat i »Combat«. »Hvad skal disse planløse udfald til? Hvorfor bevæbner og indøver man ikke nationalgarden ordentligt? Hvorfor støbes der ikke kanoner?« Den 27. oktober lader Felix Pyat den forfærdelige bombe springe: »Bazaine vil overgive Metz og slutte fred i Napoleons navn, hans adjudant er allerede i Versailles«. Regeringen erklærer det for løgn, men den 31. oktober vågner Paris og erfarer, at Metz har overgivet sig, og at Thiers forhandler om våbenstilstand.

I øsende regnvejr strømmer pariserne sammen om rådhuset, ikke længere nogle hundrede blanquister eller et tusind republikanere, men arbejdere og borgere i titusindevis. Jules Favres taler afbrydes af tilråb, et skud knalder. »Ned med Trochu! Ingen våbenstilstand! Leve Kommunen!« Dørene sprænges, rådhuset fyldes. Et medlem af centralkomiteen foreslår en ny regering valgt. Der nævnes navnene Louis Blanc, Ledru Rollin, Victor Hugo, Raspail, Delescluze, Blanqui, Felix Pyat og Milliére. Men mændene fra 48, de både grånede og blegnede revolutionsmænd Ledru Rollin, Louis Blanc, Victor Hugo, Felix Pyat modtog ikke valget. Da kommer Flourens ilende fra Belleville, han har sine kanoner med og foreslår et velfærdsudvalg bestående af ham selv, Blanqui, Delecluze, Milliére, Felix Pyat, Ranvier og Mottu. Venstre regeringen benytter sig af striden mellem de to grupper og får tilkaldt nationalgarden fra storborgerkvartererne. Trochu og Jules Ferry slipper bort, de øvrige regeringsmedlemmer lover at udskrive byrådsvalg. Paris beroliges. Navnene Blanqui og Flourens har skræmt flertallet. Ferry og Trochu bemægtiger sig igen regeringen støttet af en bataljon mobilgardister fra det konservative Bretagne, og regeringen bryder straks løftet om byrådsvalgenes udskrivning; den lader derimod foretage en politisk folkeafstemning, og Paris slutter sig til venstreregeringen med over 300,000 stemmer mod 60,000 revolutionære stemmer. Der udstedes arrestordre mod Flourens - han fængsledes i december - og en af arbejderslagterne fra juni 48, Clement Thomas, udnævnes til øverstbefalende over nationalgarden.

November og december gik. Belejringen - den varede 131 dage - kastede sine skygger sortere og sortere henover den ulykkelige by. Regeringen vovede ikke at overgive den, og vovede heller ikke at forsvare den. Mange nationalgardister viste et sandt heltemod: to dage i træk holdt de stillingen ved Avron, uden dækning udsatte for tresindstyve fjendtlige kanoners krydsild. Flertallet var allerede mejet ned, - da opdagede Trochu, at stillingen var uden værdi og lod den rømme. - Det begyndte at syde og koge i de demokratiske nationalgarde bataljoner. Men endnu holdt den store befolkning sig rolig. Paris lignede et vældigt sygehus: ingen vovede at tale højt. Nederlaget den 31. oktober havde lammet de revolutionære kredse.

Hestekød blev snart en lækkerbidsken, som kun de rige kunne tillade sig. Hunde og katte var herreretter, de fattige var glade for rotter. I slud og kulde stod arbejderhustruer i timevis udenfor uddelingskontorerne og ventede på noget sort, næsten uspiseligt brød. Brændsel vejedes op med guld, de fattige måtte varme sig ved løgnagtige sejrsdepescher om Gambettas bedrifter i provinsen. Småbørn døde i hundredevis ved det udtærede moderbryst.

Nytåret kom - skulle Paris gå til grunde i sult, kulde og forsmædelse? Delescluzes artikler, der rent ud stemplede regeringens mænd som landsforrædere, begyndte at vinde ørenlyd i videre kredse. Centralkomiteen opslog den 6. januar en rød gadeplakat med slutningsordene: »Plads for folket, plads for Kommunen!« Men Trochu svarede med en anden plakat: »Regeringen vil ikke overgive Paris«. »Thi« - sagde Jules Ferry privat - »nationalgarden bliver ikke til at styre, før 10,000 mand har mistet vejret«.

Den 18. januar om aftenen lod Trochu trommerne gå - hvorved prøjsernes opmærksomhed vaktes - og kaldte 84,000 mand sammen til et sidste udfald. Der kunne være rejst det dobbelte eller tredobbelte mandskab. Natten, der var kold og regnfuld, tilbragtes uden nytte. Soldaterne stormede frem om morgenen den 19. og kæmpede som løver, de erobrede vigtige stillinger, men generalerne lod dem ikke besætte med skyts, og prøjserne tog dem tilbage. Kl. 16 om eftermiddagen foretoges et stormangreb, franskmændene veg først, men gik påny frem. Fjendens ild blev svagere, - da gav Trochu ordre til retræte!

Nu endelig så hele Paris, at det var forrådt. Den 22. januar om morgenen tidligt stormede de revolutionære Mazas fængslet og befriede Flourens og andre fængslede, derpå indtog de rådhuset, men den store befolkning var for døvet af smerte og fortvivlelse til at understøtte dem. Regeringen fik overtaget, foretog talrige fængslinger, bl.a. blev den 65årige Delescluze, der tilmed led af lungebetændelse, kastet i det fugtige Vincennes tårn. Den revolutionære presse blev undertrykt.

Jules Favre gik til Bismarck i Versailles. Natten mellem den 27. og 28. januar kl. 24 forstummede de tyske kanoner: Paris havde overgivet sig. - fire hundrede officerer med Brunei i spidsen protesterede, Brunei blev fængslet. De 240,000 mand af linien, marinen og mobilgarden blev afvæbnet og betragtet som krigsfanger, Paris måtte betale 200 millioner francs. Derimod vovede man ikke at afvæbne nationalgarden.

Venstre regeringen udskrev almindeligt rigsdagsvalg til den 8. februar. Hvis valgene - som af socialisterne forlangt - havde fundet sted straks efter revolutionen den 4. september, da kejserdømmets nederlag endnu var frisk og den ny regering endnu ikke kommet i vanry, ville udfaldet rimeligvis være blevet republikansk. Men dengang vægrede de ny magthavere sig lige såvel ved at lægge Frankrigs skæbne i dets egen hånd som ved at betro Paris' befolkning hovedstadens styrelse.

Og der gik ikke mange uger, før »den nationale forsvarsregering«, der intet alvorligt gjorde for at forsvare landet, også tabte provinsens tillid. Endnu før Paris gjorde Lyon opstand, nemlig den 28. september. Denne revolutionære bevægelse var sejrrig en uges tid. Men ødelagdes af anarkisten Bakunin og eventyreren Cluscret. Arbejderbevægelsen i det sydøstlige Frankrig var omkring 1870 faldet i anarkismens hånd. Visse proudhon'ske tanker og blanquisternes sammensværgelses taktik havde i lige grad gjort denne varmblodige og voldsomme befolkning modtagelig for Bakunins lære, elendigheden blandt »Røde Kors´s« vævere og St. Etiennes bjergmænd var rædselsfuld, og Napoleon III.s politi arbejdede ivrigt anarkismen i hænderne.

De sejrrige revolutionære i Lyon udstedte et dekret - blandt hvis underskrivere Bakunin findes - der »afskaffede staten« og konfiskerede kirkeklokkerne for at støbe kanoner af dem! Cluseret, der havde hentet sig en generaltitel i den nordamerikanske borgerkrig, blev kommandant for nationalgarden, men blev hurtigt betænkelig ved stillingen og stak af. Bourgeoisiet fik overtaget og forjog Bakunin.

I Marseille udbrød der opstand den 31. oktober, ved efterretningen om Metz' overgivelse. Cluseret, der sad på lur i Genf, indfandt sig øjeblikkelig og lod sig gøre til general, men forsvandt lige så hurtigt som fra Lyon, da borgerskabet slog opstanden ned. De samtidige uroligheder i Toulouse og St. Etienne fik samme bedrøvelige udfald.

Bønderne i Sydfrankrig så med misbilligelse på disse anarkistiske narrestreger, og reaktionen udnyttede dem. Godsejere og præster fortalte, at således bar også Paris' arbejdere sig ad. »Paris vil krig til det yderste! Paris er i omvæltningsmændenes magt! Paris er den store fjende!« Godsejerne og præsterne hadede Paris siden 1830. I fyrretyve år havde de, mere eller mindre fjernede fra magten, opsamlet et ædende had til den nye tids mænd og tanker. Nu fandt de tiden belejlig til at vove sig frem af deres huler.

Et stort spørgsmål trængte sig desuden på - hvem skal betale krigsomkostningerne? Republikkens sejr kunne betyde, at de besiddende måtte bære deres part. Det var en udsigt, der i lige grad forskrækkede det regerende venstre, bonapartister, orleanister og legitimister - alle de fire storborgerlige partier.

Da så valgene blev udskrevne til den 8. februar - og nu med en så overvættes hast, at mange landsogne først fik efterretningen derom dagen i forvejen -, var stillingen den slettest tænkelige for republikken. Af de 750 valgte rigsdagsmænd blev da også de 450 monarkister! Den ny republiks første parlament havde et kongeligsindet flertal. Orleanisten Thiers - som venstreregeringen havde gjort til sin gesandt, og som ved valgene med megen snildhed fik orleanister og legitimister til at gå sammen - valgtes i 23 amter. Da rigsdagen den 12. februar trådte sammen i Bordeaux, valgte den Thiers til »chef for den udøvende magt« - ikke til »republikkens præsident« - og han omgav sig med et nærmest orleanistisk ministerium. Den 26. februar afsluttedes den foreløbige fred med Tyskland, den 1. marts vedtoges den af rigsdagen i Bordeaux med 546 stemmer mod 107. Frankrig afstod Elsas-Lothringen og skulle betale fem milliarder i krigsomkostninger.

I Paris, som i de større provinsbyer, bragte valgene den 8. februar republikanerne sejr. Socialisternes lykke var derimod ikke stor. Centralkomiteen, Internationales afdelinger og fagforeningerne havde i fællesskab opstillet en kandidatliste - hele Paris stemte som én valgkreds -, der væsentlig bestod af arbejdere: mekanikere, skomagere, jernarbejdere, skræddere, snedkere, kokke, gravører. Mange af disse navne skulle senere træde frem under Kommunen, men dengang var de kun bekendte i snævrere arbejderkredse. Af mere offentligt kendte navne fandtes der på denne kandidatliste: Blanqui, Garibaldi, Felix Pyat, Gambon, Tolain, Malon. Kun de fem sidste, der også anbefaledes af bourgeoisiblade, valgtes. Arbejderne var dårligt forberedte og rådede kun over ringe midler til valgkampen.

Øverst blandt de sejrende kandidater kom Louis Blanc - der ikke længere anerkendtes som socialist - med 216,000 stemmer, så fulgte Victor Hugo, Gambetta, Garibaldi, Delescluze med 154,000 og Felix Pyat med 145,000 stemmer. Derpå kom en broget skare republikanere, radikale og liberale, blandt hvilke dog kun et medlem af regeringen, nemlig Jules Favre, skønt han lige af Milliére, der forøvrigt også valgtes, med gode beviser var blevet afklædt som falskneri, bedrager og bigamist. - De ikke valgte socialistiske kandidater fik fra 65,000 til 22,000 stemmer. Blandt dem var Blanqui, på hvem der kun faldt 52,000 stemmer, et vidnesbyrd om, hvor svag den egentlige socialisme endnu var i den store pariserbefolkning. Og den betydelige forskel i stemmetal mellem de socialistiske kandidater pegede tillige på den ringe disciplin, der rådede blandt socialisterne selv.

De store begivenheder i 1870-71 havde truffet den moderne socialistiske arbejderbevægelse i sin vorden. »Internationale« havde kun kunnet protestere mod krigen, ikke forhindre den. Paris' arbejdere havde den 4. september væltet den rådne kejsertrone, men ladet magten glide over i et fejt og udueligt liberalt konsortiums hænder. Og de kunne ikke den 8. februar hindre Paris i at vælge gråmeleret blåt eller landet i at vælge ravnesort. - Og dog skulle halvanden måned senere hele Paris samle sig enstemmigt og begejstret om den røde fane!

Den 15. februar stævnede nationalgardister til møde i Vauxhall, hvor de under købmanden Courtys forsæde vedtog, at nationalgardens bataljoner skulle danne et forbund - »de fødererede« - og vælge en centralkomité. Den 24. skulle valget finde sted, men de to tusinde afsendinge, der mødte i Vauxhall, var for ophidsede til at foretage valget. Hver dag bragte ny trusler fra junker-rigsdagen i Bordeaux, og den 27. skulle prøjserne holde deres indtog i Paris. Skulle man tåle denne forsmædelse? Man udsatte valget til 3. marts og stormede af sted til Bastillepladsen, bataljonerne sænkede deres faner for revolutionssøjlen, dens fodstykke overdængedes med kranse af røde evighedsblomster. En rød fane plantedes på søjlens tinde. Denne og de følgende dage valfartede hele Paris til Bastillepladsen. Den 26. lod regeringen den vestlige del af Paris, hvor tyskerne ville rykke ind, rømme, men »glemte« nationalgardens kanoner! Da de forbundne bataljoner fik nys herom, gav de sig straks til at hente dem, og stormede på vejen St. Pelagie-fængslet og befriede de fængslede revolutionsmænd. Det var åbenbart nationalgardens tanke at modsætte sig tyskernes indtog med magt, men nu skred »Corderiet« - de 20 kredses centralkomité, fagforeningerne og »Internationale« - ind og frarådede denne galskab. Indtoget blev udsat et par dage og fandt sted den 1. marts. Den forholdsvis lille del af Paris, der blev overladt tyskerne, var tom og øde, sorte faner vajede fra husene, en eneste café, der holdtes åben, blev ødelagt af de bortdragende nationalgardister, og et par offentlige piger, der lod til at ville blive, blev piskede bort.

Regeringen udnævnte den kejserligsindede d'Aurelles de Paladine til øverstbefalende for nationalgarden, som imidlertid nægtede ham lydighed og i hans sted forlangte Garibaldi, der havde deltaget som frivillig i krigen mod Tyskland, var blevet valgt til rigsdagsmand, men hylet ned af junkerne i Bordeaux. Den 3. marts samledes de fødererede i Vauxhall og valgte en midlertidig centralkomité. Den bestod mest af småborgere og bestillingsmænd, af »Corderiet«s mænd valgtes kun enkelte, således Varlin.

Den 11. marts vågnede Paris ved fire efterretninger, der måtte betragtes som junkernes krigserklæring: Paris var afsat som hovedstad. Rigsdagen ville den 20. marts flytte fra Bordeaux til Versailles; de republikanske og revolutionære blade blev beslaglagt; krigsretten dømte oprørerne fra den 31. oktober, deriblandt Flourens og Blanqui, til døden; og fra Bordeaux indtraf et dekret om, at de den 13. november 1870 forfaldne veksler, der var forlængede på ubestemt tid, måtte inddrives den 13. marts. Det betød et par hundredtusinde småborgeres ruin. I dagene fra den 13. til den 17. marts protesteredes 150,000 veksler. Samtidigt nægtede rigsdagen i Bordeaux at udstede en lov om husleje henstand - det blev og var hele arbejderklassens ruin.

Den 15. marts valgte de fødererede den endelige centralkomité. Bataljonerne placerede deres kanoner på voldene og rundt om kvartererne, opkastede skanser omkring dem og satte sig i forsvarstilstand. Hvert øjeblik ventede man kongedømmet genindsat af Junker-rigsdagen, men Paris ville værge sig derimod til det yderste Paris og havde et tredobbelt mål for øje:1) fædrelandets forsvar mod de formentlige landsforrædere, 2) republikkens forsvar mod de kongeligsindede og 3) hovedstadens forsvar mod junkerne. Dette tredobbelte mål samledes i det ene råb: Kommunen! I dette råb bølgede tillige proudhon'ske tanker og stemninger: kommunalt selvstyre, Frankrigs omdannelse til et forbund af frie kommuner. Og dystre blanquistiske toner klang med deri: arbejderstandens sociale rejsning, proletariatets diktatur. Men arbejdere og småborgere stod som én mand, og selv de republikanske bourgeois kvarterer istemmede råbet. Paris følte sig stærk, og Thiers havde næppe 25,000 mand til sin rådighed, Paris havde et par hundredetusinde bevæbnede nationalgardister til sin rådighed og 250 kanoner. Paris skulle vel vide at værge republikken, til landet fik tid til at vågne og ryste junkerdømmet af sig. Rigsdagen i Bordeaux var kun valgt med det ene formål at afslutte freden, en ny rigsdag ville sikkert få et andet udseende.

Hr. Thiers havde helt andre planer. Klokken 3 om morgenen den 18. marts lod han soldater rykke ud i al stilhed og besætte de pladser, hvor nationalgarden havde sine kanoner stående: højene Montmartre, Chaumont og Belleville, Temple-forstaden, Bastille-pladsen, St. Michel-torvet, Luxembourg, 13. kreds og Invalidekirken. Paris sov, og intetsted stødte soldaterne på modstand. Selv La-Gallette-Møllen på toppen af Montmartre, der behersker Paris, blev besat uden sværdslag, og ved Solferino tårnet blev en enlig skildvagt - Turpin hed han - stødt ned. Klokken 6 var overfaldet gennemført, nu skulle der bare spændes heste for de stjålne kanoner, men dette tog noget længere tid end beregnet. Først klokken 8 begyndte man at køre kanonerne bort.

Men da var Paris vågnet. Butikkerne lukkede op. Piger og koner kom og hentede brød og mælk, arbejdere kiggede ind hos vinhandleren, - hvad i al verden var der på færde? Overalt sås soldater og mitrailløser med mundingerne vendt mod arbejderkvartererne. På murene prangede en plakat, der endnu var fugtig af den friske sværte: Thiers og hans ministre formanede til ro, i orden og lydighed mod øvrigheden. Der taltes om »orden« - det var for pariserne et ubedrageligt tegn på, at nu skulle der flyde blod.

Kvinderne flokkedes om mitrailløserne og bebrejdede soldaterne deres forehavende. De fik mest venlige svar, nogle nationalgardister kommer på benene, får fat på et par trommer, der ikke er gennemstukne, og slår alarm. Kammeraterne strømmer til, kompagnier og bataljoner formeres. »Leve republikken!« - og af sted stormmarch for at redde kanonerne. Thiers' soldater gør ikke synderlig modstand, mange af dem slutter sig til nationalgardisterne.

Nogle af general Lecomtes soldater gør tegn til nationalgarden, at den vil få fri passage, men generalen opdager det, lader dem straks erstatte af politibetjente og kaste i Solferino tårnet. »Bed jert fader vor!« siger han til dem og lader politibetjentene give ild på nationalgardisterne. Men disse får hurtigt forstærkning, kvinder og børn stormer frem, Lecomte og hans officerer overvældes og tages til fange. De indespærrede soldater befries og vil skyde Lecomte, men det lykkes nationalgarden at få ham ført bort til Chateau Rouge, hvor nationalgardens generalstab befinder sig. Her tvinges han til at underskrive en befaling om at rømme de besatte høje, en befaling, der efterkommes af soldater, politi og gendarmeri med forbløffende hurtighed og synlig glæde. De kanoner, der køres ned fra La-Galette-Møllen, støder i Lepic-gaden på en levende mur af mænd, kvinder og børn. Skaglerne skæres over, og kanonerne føres i triumf tilbage til møllen på Montmartres top. I Belleville, på højen ved Chaumont, i Luxembourg haven, næsten overalt går Thiers' soldater over til nationalgarden.

Klokken 11 om formiddagen har Paris slået angrebet tilbage på alle punkter. D'Aurelles lader forgæves nationalgarden kalde under våben i storborgerkvartererne, kun nogle hundrede mand giver møde. Hele Paris havde læst Thiers' plakater og sagt til sig selv, at dette betyder statskup! Ingen følte lyst til at støtte dét. Regeringen flygtede til udenrigsministeriet, og så snart nogle bataljoner i nationalgarde marcherede op foran bygningen, flygtede Thiers ad en bagdør og slap helskindet til Versailles. Ikke blot hele Paris rømmedes, men også de sydlige forter, der lige var overgivet regeringen af tyskerne, ja selv det vigtige fort Mont-Valérien.

Endnu langt hen på eftermiddagen kendte Paris knapt sin sejr i hele dens udstrækning. Det natlige overfald på kanonerne og deres lette tilbageerobring om formiddagen kom lige overraskende. Centralkomiteens medlemmer havde nok at gøre hver i sit kvarter og samledes først efter middag. Ved halvfire tiden fik de melding om, at general Lecomte var i livsfare. De sendte øjeblikkelig kommandanten i Cháteau Rouge streng ordre til at våge over hans liv, men det var for sent. En folkehob havde genkendt og fanget Clément Thomas, slæbt ham til Cháteau Rouge og her skudt både ham og Lecomte, trods fortvivlet modstand fra nationalgardens officerer. Paris' præfekt, Jules Ferry, der opholdt sig på rådhuset, flygtede gennem et vindue, så snart den sejrrige nationalgarde nærmede sig.

Aftenen og natten forløb fuldkommen roligt - en for kommunen farlig ro, thi i den grad manglede revolutionen den 18. marts ledelse, sådan at Paris' porte ikke engang blev lukkede, og alle regeringstropper, der ikke var gået over, undkom med lethed til Versailles. Kanonbådene førtes bort ad Seinen, hele det højere forvaltningspersonale flygtede. Ingen lagde mindste hindring i vejen derfor.

Først søndag morgen den 19. marts blev Paris klar over sin sejr. Fra rådhuset vajede den røde fane. 20,000 nationalgardister har slået lejr på rådhuspladsen med halvtredsindstyve kanoner kørt op langs facaden. Klokken halvni samles centralkomiteen i den store sal under den 32årige varemægler Eduard Moreaus forsæde. Begivenheder, der hverken var forudsete eller planlagte, havde givet disse ubekendte mænd, urtekræmmere, vinhandlere, handelsbetjente, bestillingsmænd, smede, stenhuggere og små bygmestre, magten over en storby på godt halvanden million sjæle og omsorgen for dens liv. Endnu i denne time flygtede det gamle regimentes mænd frit bort ad Versailles til. Hele administrationen forsvandt. Der var ikke længere nogen til at opkræve skat, betale nationalgarden dens sold, våge over ordenen, sørge for belysning og renholdelse, passe hallerne eller lede fattigvæsenet, ja på hospitalerne henlå seks tusinde syge uden røgt og levnedsmidler.

Centralkomiteen besatte i en fart de vigtigste embeder og fik forvaltningen igang påny. Derpå udskrev den byrådsvalg til onsdag den 22. marts. Klokken to om eftermiddagen spredtes friske plakater fra Nationaltrykkeriet og klistredes op på mure og søjler. »Borgere!« - skrev komiteen - »Paris' folk har tålmodigt, uden at frygte og uden at udfordre, bøjet sig for den gamle regering, lige til denne øjensynlig gav sig til at angribe republikken. Nu bør Paris og Frankrig i fællesskab lægge grunden til en virkelig republik, der for alle tider kan afslutte revolutionernes æra. Vi kalder Paris' befolkning til valgurnerne«.

På alle gader og torve vrimlede det med glade, søndagsklædte mennesker. En mild forårsbrise luftede gennem Paris og jog alle minder om seks måneders rædsler, savn og sult, krig, belejring og oprør, på flugt. Næsten alle mente, at Frankrigs øvrige kommuner straks ville række Paris broderhånd og en nyvalgt republikansk rigsdag besegle freden. Også centralkomiteen svævede i sådanne indbildninger: en enkelt stemme hævede sig for straks at gå angrebsvis til værks, drage ud til Versailles, tage den gamle regering til fange og jage Junker-rigsdagen fra hinanden. Men den vandt ikke ørenlyd. Centralkomiteen håbede på fredelig forhandling og snarlig udsoning med det øvrige Frankrig. Den forsømte derfor de simpleste forsvarsforanstaltninger, lod Paris' porte stå åbne og tænkte først på at besætte Mont Valérien, der behersker Paris mod syd, næste dags aften. Men da var regeringen i Versailles kommet sig af sin forskrækkelse og havde ved middagstid taget dette vigtige kort i besiddelse.

Centralkomiteen indledede straks forhandlinger med de gamle kredsborgmestre og rådmænd samt de liberale rigsdagsmænd for Paris. Forhandlingerne trak ud centralkomiteen lagde stor vægt på at få valgene foretaget i overensstemmelse med disse gamle myndigheder og derved få deres lovlighed fastslået i hele Frankrigs øjne. De liberale rigsdagsmænd søgte at stemme rigsdagen i Versailles til eftergivenhed og bevæge den til at udskrive almindelige valg i hele landet, men mødte fornærmelig modstand hos rigsdagens flertal, rænkefuld tøven hos Thiers. Byrådsvalgene i Paris måtte på grund af disse forhandlinger gentagende udsættes, de bestemtes endeligt til søndag den 26. marts. Dagen forinden gav tilsidst flertallet af borgmestrene, rådmændene og de parisiske rigsdagsmænd deres samtykke til valget. Mænd som Lockroy, Floquet og Clémenceau medundertegnede den sidste kundgørelse om valgdagen.

Tirsdag den 21. marts, altså først trediedagen efter Kommunens sejr, hørtes de første socialistiske ord i det officielle blad: »Aldrig har nogen revolutionsregering så hurtigt nedlagt sit mandat og tilbagegivet folket dets magt. Valget er allerede udskrevet. Hvor kan da storborgerpressen vedblive med sin bagvaskelse af disse uegennyttige borgere! Skal da arbejderne, der frembringer alt og savner alt, til evig tid lade sig undertrykke og forhåne? Indser bourgeoisiet, vor ældre søster, der har vundet frigørelse, ikke, at turen nu er kommet til proletariatets frigørelse ? Hvorfor vil det hårdnakket nægte arbejderne deres lovlige arvelod?«

Samme dag forbød centralkomiteen ethvert bortsalg af Assistenshusets panter, udsatte alle vekslers forfaldstid en måned, og forbød grundejerne indtil videre at sætte deres lejere på gaden. Det var i tre forholdsregler, der vandt hele Paris for Kommunen. - Dagen efter forsøgte ganske vist nogle tusinde fine herrer fra de rige kvarterer, bevæbnede med kårdestokke, dolke og revolvere, at iværksætte en modrevolution. Det kom på Vendôme pladsen til et sammenstød med nationalgarden. Der faldt nogle få mænd på begge sider, og dermed var det oprør slået ned. Men i Versailles fortaltes de frygteligste historier om Kommunens myrderi af fredelige demonstranter.

Centralkomiteen forstod at genoprette forvaltningen og håndhæve ordenen. Men i militær og finanssager viste den en mærkelig svaghed. Som den havde ladet Thiers' soldater undslippe og Mont Valérien besætte af Versailles tropper, således undlod den at lægge hånd på Frankrigs bank. Denne lå inde med 77 millioner franc kontant, 166 millioner i banknoter, 889 millioner i statspapirer, 120 millioner i panteobligationer, 11 millioner i barrer, 7 millioner i deponerede juveler og 900 millioner i deponerede værdipapirer hvortil kom 800 millioner i banknoter, der kun manglede kasserens underskrift, - ialt henved tre milliarder! Kommunen kunne såvel militært som finansielt have behersket Frankrig, om dens mænd havde vist samme dristighed og dygtighed på disse områder som på det rent administrative og sociale. Men her ved Frankrigs bank - det kapitalistiske samfunds allerhelligste - standsede revolutionsmændene af 18. marts ligesom fortryllede og lammede, ganske som deres forgængere i februar 1848. Centralkomiteens to finansfuldmægtige, Varlin og Jourde, gik allerunderdanigst til banken og udbad sig et lån til de nødvendigste udgifter. »Jeg ventede de herrers komme«, sagde direktøren, »banken har efter ethvert regeringsskifte måttet hjælpe den ny magt. Det tilkommer ikke mig at blande mig i politik. De repræsenterer den faktisk bestående regering, og banken skal gerne åbne dem den nødvendige kredit, mod behørig kvittering«.

Centralkomiteen var meget uheldig med sin første general, en gammel officer ved navn Lullier, der led af drankergalskab, men uheldigvis havde sine lyse øjeblikke og netop havde haft et sådant den 18. marts. Med iver havde han tilbudt revolutionen sin militære sagkundskab og var midt i forvirringen gjort til øverstbefalende. Ham skyldtes det, at Mont Valérien ikke blev besat i tide. Et par dage efter udnævnte centralkomiteen tre generaler: Brunel, en republikansk officer, der havde protesteret imod Paris' overgivelse, var kastet i St. Pélagie-fængslet og befriet den 18. marts, jernstøberen Duval og farmaceuten Eudes.

Fra tyskerne, der havde deres hovedkvarter i Saint Denis tæt ved Paris, mødte der ikke Kommunen større vanskeligheder. De erklærede, at da opstanden havde et væsentligt kommunalt præg, ville de holde sig neutrale, såfremt Kommunen ikke blandede sig i fredsunderhandlingerne.

Efterretningen om Pariserkommunens sejr den 18. marts fremkaldte i de følgende dage en række lignende opstande i sydens og Midtfrankrigs industricentrer: i Lyon, St. Etienne og Creusot, i Marseille, Toulouse og Narbonne. Men de her oprettede kommuner bukkede hurtigt under som følge af slet forberedelse og dårlig ledelse. Alligevel vakte Pariserkommunen rundt om i Frankrig republikanske stemninger, og Thiers frygtede så meget herfor, at han søgte at afbryde enhver forbindelse mellem Paris og landet. Han benyttede bl.a. kvægpesten som anledning. Og da afspærringen nogenlunde var lykkedes, iværksatte han et planmæssigt bagvaskelsesfelttog mod Kommunen - og hver dag afsendtes depescher fra Versailles til provinserne om de rædselsgerninger, mordbrande og vilde orgier, der hørte til dagens orden i Paris. Sandheden var, at der aldrig havde hersket en bedre orden i Paris end de to måneder, der fulgte efter 18. marts, - hvad korrespondenter til udenlandske blade noksom har bevidnet. »Man hører ikke længere tale om mord, overfald eller røveri. På La Morgue indbringes sjælden eller aldrig et lig. Sædelighedspolitiet er ophævet, spillebankerne lukket, kokotterne har fulgt deres venner på flugten og holder nu til hos junkerne i Versailles og hos tyskerne i St. Denis. Paris' kvinde, den virkelige pariserinde, er endelig trådt frem i forgrunden, heroisk, højhjertet og opofrende som kvinden i oldtidens republiker«.

Lige før valgene den 26. marts udstedte centralkomiteen et opråb, hvori den sagde til Paris: »Ubekendte, som vi var for få dage siden, træder vi atter tilbage i mørket. Tag nu selv din skæbne i din hånd«. Og centralkomiteen opfordrede pariserne til at vælge folk af deres egen midte, som de kendte og havde tillid til. »Vogt jer for de ærgerrige stræbere, for folk, der hurtigt er kommet frem, og for frasemagerne. Vælg helst dem, der intet gør for at bejle til eders stemmer«.

Den 26. marts valgtes kommunens 90 medlemmer. Der afgaves 220,000 stemmer. Der valgtes en snes liberale og radikale, således den senere bekendte Méline, og halvfjerdsindstyve egentlige kommunarder. Af disse var den overvejende del småborgere, af arbejdere valgtes femogtyve, hvoraf de tretten tilhørte Internationale. Blandt disse sidste træffer vi navnene Theisz og Varlin (begge valgt to gange), Malon, Avrial, Champy, Vaillant og Frænkel. Af de øvrige nævner vi: Jourde, Brunei, Rigault, Felix Pyat, Eudes, Ferré, Vermorel, Paschal Grousset, Duval, Flourens, Delescluze og Blanqui, de tre sidste hver valgt to gange. Valgene foregik nemlig kredsvis. Blanqui kunne dog ikke modtage valget - han var den 17. marts blevet fængslet i provinsen, hvorhen han havde begivet sig ved belejringens ophør for at komme til kræfter, derved mistede Kommunen et åndeligt hoved. Delescluze - efter Blanqui den betydeligste kraft - var gammel og legemlig nedbrudt efter sit ophold i Vincennes-fængslet. - »Internationales mænd« - skriver en ikke-socialistisk forfatter (G. Adler i Conrads Handworterbuch) - »gjorde af alle grupper del bedste indtryk, forstod sig mest på det sociale spørgsmål, var de mest mådeholdne og leverede de dygtigste embedsmænd til Kommunen«.

Om tirsdagen, den 28. marts, udråbtes Kommunen fra Paris' rådhus og overtog det nyvalgte råd magten. Det var en strålende forårsdag, hele Paris strømmede til byens hjerte. Brunel ledede nationalgarde bataljonernes defilering forbi rådhuset de havde plantet den frygiske hue på deres fanespyd og sat røde rosetter på geværerne. Foran rådhuset var en mægtig statue af republikken opstillet, omslynget af røde skærf. Fra rådhusets tinde vajede et utal af røde vimpler.

Musikken spiller, kanonerne drøner. Hornene skingrer, to hundrede tusinde mennesker istemmer Marseillaisen. Pludseligt bliver der tyst. Et medlem af centralkomiteen, Ranvier, træder frem på estraden og forkynder komiteens tilbagetræden. »Borgere, mit hjerte skælver således af glæde, at jeg ikke kan holde nogen tale. Leve Paris' folk, der giver verden dette store eksempel« et andet komitémedlem oplæser navnene på det ny råds medlemmer. Trommehvirvel, kanonskud, et brus af jubel fra den vældige forsamling. Man synger og vedbliver at synge, man vil ikke høre anden tale end Marseillaisen. Imellem to vers lykkes det Ranvier at råbe: »I folkets navn - Kommunen er oprettet!« Og fra to hundrede tusinde struber svares der: »Leve Kommunen« nationalgardisterne lader deres huer danse på bajonetspidserne, fanerne svinges, fra vinduer og tage i lang omkreds viftes der med tusinder af lommetørklæder. Folk omfavner hinanden under glædestårer, ubekendte mænd trykker hinandens hænder. Paris har på denne dag - den største siden Føderationsfesten i 1790 - kun én sjæl og ét hjerte.

Kommunen fik kun en eneste uges fred. Thiers lod efter overenskomst med tyskerne Mac-Mahon samle en hær i Versailles, navnlig af frigivne og hjemvendte krigsfanger. Ved middagstid den 2. april - søndagen efter kommunevalget - fløj de første granater ind over Paris, og samtidigt rykkede Versailles tropper frem mod vestfronten og erobrede det svagt besatte Courbevoie.

Granaternes knald, lyden af kanonskud og geværsalver og lidt efter synet af de første ambulancer i Neuilly-alleen bragte hele Paris på benene. Var det belejringen, der begyndte påny? Nej, det var franskmænd, der skød på franskmænd. Det var Thiers, der bombarderede Paris, - den samme Thiers, som i januar 1848 i det franske parlament havde tolket sin harme og appelleret til Europas offentlige mening i anledning af kong Bombas beskydning af Palermo. »Af hvem« - udbrød Thiers den gang med skælvende stemme - af hvem bombarderes denne ulykkelige by? Af en fremmed fjende, med krigens ret? Nej, mine herrer, af sin egen regering! Og hvorfor? Fordi Palermo kræver sine rettigheder«,

Nu fulgte Thiers i kong Bombas spor, bombarderede Paris, der krævede sine rettigheder, og åbnede således en to måneders borgerkrig i Frankrig. Pariserne ville næppe tro deres egne øren og øjne, så tillidsfuldt havde de håbet på forsoning med Versailles og på fred med det øvrige land. Klokken tre om eftermiddagen var 80,000 nationalgardister på gaden og råble: »Til Versailles!«

Kommunens stående udvalg, hvori de nyudnævnte generaler Duval, Bergeret og Eudes havde sæde, trådte øjeblikkelig sammen, men kunne ikke komme til enighed. Generalerne talte for at gå angrebsvis til værks, men de fleste civile medlemmer, navnlig Felix Pyat, rådede derfra, - skønt Pyat i sit blad »Hævneren« stadig havde råbt op i de voldsomste ord og to dage i træk netop havde skreget: »Til Versailles!« Til sidst lod Felix Pyat skinne igennem, at generalerne, om de ville, kunne handle på eget ansvar.

Kommunerådet holdt møde klokken otte om aftenen - og drøftede bl.a. et forslag af Felix Pyat om kirkens adskillelse fra staten! Til krigsminister udnævntes Cluseret, der imidlertid klogelig ventede med at overtage sin ansvarsfulde post til den næste dag. Da var hans generalstabschef Eudes og generalerne Duval og Bergeret i fuld kamp med Versailles tropperne ved Neuilly. De enkelte nationalgarde bataljoner sloges med heltemod, men de manglede kyndig ledelse, ja de troede endog også fejlagtigt, at fortet Mont Valérien var i Paris' besiddelse. Da det pludseligt åbnede sin ild mod dem, opstod der panik i rækkerne, tusinde stemmer skreg: »Forræderi!«

Flourens samlede med en yderste kraftanstrengelse et par bataljoner og standsede Versailles generalen Gallifets ryttere, således at nationalgardens Gros fik tid til at trække sig tilbage. Hen på formiddagen - den 3. april - blev Flourens, der sammen med nogle officerer opholdt sig i et hus i Rueil, omringet af gendarmer. De trængte ind i huset og deres kaptajn kløvede Flourens' hoved med et sabelhug. Den næste morgen blev Duval, der holdt højsletten ved Chátillon besat med alt for ringe mandskab, taget til fange. Han førtes til overgeneralen Vinoy, der lod ham skyde ned på stedet. Elisée Reclus, der var taget til fange sammen med Duval, blev ført til Versailles og derfra i en kreaturvogn transporteret til fængslet i Brest. De fangne og bundne parisere skaffede under hele borgerkrigen publikum i Versailles en kærkommen tidsfordriv. Elegante damer og kokotter morede sig med at rive distinktionerne af dem og stikke til dem med deres parasoller. De klappede i hænderne, når Gallifet - den bistre hugaf, hvis blændende skønne hustru havde spillet en fremtrædende rolle ved kejserhoffet - på må og få valgte nogle fanger ud og lod dem skyde. »Det er mordere«, erklærede han. Mordere«.

Kommunen svarede på disse myrderier ved at fængsle nogle af sine modstandere, bl.a. ærkebispen af Paris, og true med deres henrettelse, - to for hver myrdet fange, hedder det i ét opråb, tre, hedder det i et andet. Men den gjorde foreløbig ikke alvor deraf. Da den senere tilbød Versailles at udveksle ærkebiskoppen af Paris og en del andre gidsler mod den ene Blanqui, svarede Thiers nej. Han gav hellere ærkebiskoppen til pris end Paris en anset leder.

Den 7. april indtog Versailles j tropperne Seine broen ved Neuilly. Derimod blev et angreb på sydfronten den 11. april med glans slået tilbage af general Eudes. Men Thiers' tropper voksede stadig i tal ved krigsfangernes hjemkomst, de nåede efterhånden op til over 100,000. Og Kommunens krigsførelse vedblev at være lige planløs. Først mod slutningen af; april blev Cluserets uduelighed klar for kommunerådet, men hans efterfølger Rossel magtede heller ikke sin opgave. Først med Delescluze fik Kommunen en værdig krigsminister, men han var syg og stillingen desuden allerede håbløs.

Enkeltvis og gruppevis gjorde nationalgardisterne vidundere. Uger igennem forsvarede de porten ved Maillot, skønt det kunne omtrent matematisk udregnes, hvor mange timer en mand havde at leve i, når han anbragtes på denne post, hvor granater slog ned dag og nat med forfærdende regelmæssighed. Men hver gang en vagt faldt, bød en ny sig frivilligt til. - kvinderne gav ikke mændene noget efter. Mange marketendersker faldt. Lærerinden Louise Michel viste sig lige så tapper, når hun gjorde tjeneste ved det røde kors' ambulancer, som mild og opofrende, når hun plejede de syge på hospitalerne. Børnene deltog i voldenes forsvar og bragte nationalgardisterne proviant i løbegravene. Seks hundrede drenge blev efterhånden taget til fange af Versailles tropperne mange faldt sammen med de voksne.

Kommunen måtte lige fra sine første dage arbejde med sværdet i den ene hånd og murskeen i den anden. Men den forstod sig meget bedre på at håndtere murskeen end på at føre sværdet. Theisz ledede postvæsenet med den største dygtighed. Han arbejdede med en fjerdedel af det sædvanlige personale og for mindre end en fjerdedel af den gængse løn. Kommunen fastsatte en højesteløn for alle embeder, nemlig 6000 francs (4200 kr.), Og denne nåedes sjælden. Finansminister Jourde så i de halvtredsindstyve dage, Kommunen varede, 46 millioner francs passere sine hænder: han selv var lige så fattig på kommunens sidste dag som på dens første. Broncearbejderen Camélinat forestod frimærketilvirkningen og mønten: han indførte i den korte tid flere tekniske fremskridt. Treilhard organiserede forplejningsvæsenet - han blev den 24. maj dræbt af en Versailles officer ved Panthéon og efterlod sig en veludtænkt plan til en ny og frisindet ordning af velgørenhedsvæsenet. Fontaine ledede telegraf- og domænevæsenet, Paillet og Combault skattevæsenet, Debock nationaltrykkeriet. Den sparsommelighed og ærlighed, de indførte i administrationen, var ikke en af deres mindste synder i Versailles regeringens øjne.

Den 24årige Raoult Rigault og den ligeledes ganske unge Ferré ledede politi og retsvæsenet. De viste sig næppe handlekraftige nok, da to tilfældigheder bragte ting for dagen, der fuldt oplyste kunne være blevet Kommunen en vældig agitation landet over. I nonneklosteret Picpus fandt nogle nationalgardister tre frygteligt afmagrede stakler indespærret i jernbure, samt allehånde torturredskaber, to hovedskaller og - en afhandling om fosterfordrivelse. Den ene af de indespærrede, den eneste, der endnu var en smule ved fornuft, fortalte, at hun havde siddet ti år i dette bur. I St. Laurents kirkens kælder fandtes flere kvindelige skeletter. Der blev afholdt nogle forhør, men ikke foretaget nogen grundig undersøgelse.

Kommunen kunne have tilegnet sig og offentliggjort, hvad den fandt for godt, af Frankrigs hemmelige statsarkiver; den kunne have kastet lys over alle århundredets revolutioner og modrevolutioner og navnlig afsløret det sidste kejserdømme. I politiets papirer lå der ligeledes frygtelige våben gemt mod mange af Versailles regimentets ledende mænd. Men Kommunen viste en lignende ærefrygt overfor disse statshemmeligheder som overfor bankens milliarder.

Museer og kunstsamlinger lukkedes derimod op på vid gab, og maleren Courbet - der valgtes til medlem af Kommunen ved udfyldningsvalgene den 16. april - tog sig med kraft af folkets kunstneriske uddannelse. Vaillant, der forestod skolevæsenet, afskaffede religionsundervisningen og gjorde skridt til oprettelse af fagskoler. Socialistiske tanker kom klarest frem i arbejdskommissionen - den ene af de ni kommissioner, hvori rådet havde delt sig til varetagelse af de forskellige kommunale og politiske anliggender.

Her var den 27årige ungarer Leo Frænkel, medlem af »Internationale«, den drivende kraft. Han var valgt den 26. marts, men der rejste sig nogen modstand mod valgets godkendelse, da han var udlænding. Kommunen erklærede imidlertid, at dens fane tillige var »verdensrepublikens fane« og godkendte Frænkels valg. Med samme begrundelse udnævnte den polakken Dombrowsky til general og skaffede sig herved en af sine få dygtige militærledere. Ejendommeligt nok: den af en glødende fransk patriotisme udsprungne kommune viste ved Frænkels valg og Dombrowskis udnævnelse en internationalisme, der hidtil var uden eksempel i historien.

Her en kort oversigt over kommunens reformarbejde - mere end tilløb og antydninger kunne det i følge sagens natur vanskelig blive. Den 30. marts erklæredes den stående hær afskaffet og nationalgarden for folkets eneste væbnede magt. Dette var nærmest en demonstration, ligesom kulturbudgettets afskaffelse den 2. april. Men den 30. marts eftergav Kommunen tillige al husleje for det sidste halve år og gav henstand med den husleje, der skulle betales i april, ligesom den fornyede forbuddet mod salg af Assistenshusets panter.

Den 6. april blev guillotinen, der fandtes i 13. kreds, hentet ud på torvet af kvarterets nationalgarde bataljon og opbrændt under uhyre folkejubel. Kommunen ville hermed sætte klart skel mellem sig - proletarernes humane rejsning - og de tidligere blodige storborger revolutioner.

Kommunens mægtigste symbolske handling var Vendôme søjlens omstyrtning, der besluttedes den 12. april, men først på grund af de mange forberedelser iværksattes den 16. maj. Søjlen var støbt af erobrede kanoner fra krigen 1809, og på dens top stod en malmstøtte af Napoleon i. Et hundredårs militær »hæder«, besunget af utallige digtere, forherliget af utallige kunstnere, hele den gamle nationalfølelse, indpodet børnene slægt efter slægt, knyttede sig til søjlen på Vendôme-pladsen. Veteraner levede endnu, der kunne fortælle deres børnebørn om de vidunderlige krigsbedrifter på den store korsikaners tid. Denne søjle styrtede Kommunen i grus og kundgjorde således verden et nyt ideal: freden, folkenes broderskab. Thiers og junkerne i Versailles hylede af rædsel over denne vandalisme, men arbejdere i alle lande stirrede med store øjne mod dette mærkværdige Paris og følte dunkelt, at her kæmpedes også for deres sag. Folk rejste helt fra Amerika til Paris for at være øjenvidner til dette historiske drama.

Den 16. april opfordrede Kommunen fagforeningerne til at udarbejde en fortegnelse over alle de forladte værksteder, som derpå skulle overgives til kooperative arbejderforeninger, og vælge medlemmer til en voldgiftsdomstol, som skulle fastsætte passende erstatningssummer til de gamle ejere. - samme dag gav Kommunen de såkaldte »uægte« børn samme rettigheder som de ægtefødte.

Den 20. april afskaffedes natarbejdet i bagerier. Samme dag ophævedes de private arbejdsanvisningskontorer, hvis ledere, der under kejserdømmet udnævntes af politiet, var arbejderudbyttere af første rang. Der indrettedes en kommunal arbejdsanvisning. - den 30. april ophævedes pantelånerkontorerne, og arbejderne fik deres pantsatte tøj tilbage mod et ringe vederlag.

Regeringen i Versailles gjorde alt for at afspærre Paris fra det øvrige land. Helt lykkedes det dog ikke. Og i løbet af april måned viste der sig rundt omkring i Frankrig en voksende sympati for Kommunen. Denne havde oprettet et slags »udenrigsministerium«, der imidlertid gjorde alt for lidt for at krydse Thiers' bagvaskelsesfelttog. Nogle udsendinge afgik til provinserne, enkelte opråb til bønderne udstedtes, således et af fru André Léo forfattet, der endte med disse ord: »Jorden for bonden, værktøjet for arbejderen, arbejde for alle«. Dette opråb blev sendt ud med små balloner, der ved en sindrig mekanisme lod et vist antal flyveblade falde ned med bestemte mellemrum.

Milliére var utrættelig virksom for at få et forbund i stand mellem Paris og provinsens republikanere, et forbund, der kunne tvinge Versailles til fredsunderhandlinger. Men han fandt ikke tilstrækkelig støtte hos Kommunens ledende mænd, der i alt for høj grad levede i den gamle indbildning, at Paris var ét med Frankrig.

Alligevel begyndte den ene by efter den anden at bevidne Paris sin samhu: Lyon, St. Orner, Troyes, Lille osv. Tyve amter, særlig i syden og østen, sendte adresser til Thiers med bøn om at standse den brodermorderiske kamp. Arbejderne i Rouen og i Havre erklærede, at de sluttede sig til Kommunen. I Grenoble søgte befolkningen at forhindre de indkaldte soldaters afrejse til Versailles. I Nimes drog store skarer den 16. april gennem gaderne og råbte: »Leve Paris! Leve Kommunen! Ned med Versailles« i Bordeaux og flere andre byer kom det til lignende optog. Lyon sendte en deputation til Thiers, som imidlertid forsikrede om sin hengivenhed for republikken og udmalede Kommunens mænd som røvere, tyve og mordere.

Junker-rigsdagens venstre, de liberale og radikale, kunne have spillet en betydningsfuld rolle som mæglere mellem Paris og regeringen. Men de viste en grænseløs svaghed og fejhed. Gambetta selv havde trukket sig tilbage over den spanske grænse og afventede i St. Sebastian dådløs begivenhedernes gang. Thiers blev mere og mere urolig over den voksende kommunevenlige stemning i landet. Han følte sig endnu ikke stærk nok til et hovedangreb på Paris. Så søgte han at vinde tid og dæmpe oppositionen ved en dobbeltstrenget politik: på den ene side erklærede han »råbet om forsoning« for en forbrydelse og lod sin presse med øget kraft sværte Kommunen og dens mænd; på den anden side imødekom han provinsen ved at udskrive kommunalvalg over hele landet til den 30. april.

Denne dag frelste republikken. Til forfærdelse for junker flertallet i Versailles og til fryd for Paris valgte det aldeles overvejende antal af Frankrigs 35,000 kommuner republikansk ja, i Lyon kom det på selve valgdagen til en socialistisk opstand, der dog havde lige så lidt held med sig som de mange tidligere i denne revolutionære by. Men dens nye byråd opfordrede de øvrige kommuners republikanske byråd til at afholde en kongres i Lyon. Mange kommuner sluttede sig til tanken: det ville have været Versailles-rigsdagens afsættelse, og Thiers forbød kongressen.

Paris havde ved at holde den monarkistiske reaktion i skak fra den 18. marts til den 30. april frelst republikken. Men dermed var Paris' kraft også udtømt. Den 3. maj erobrede Versailles tropperne Saquet-møllen på sydfronten, den 9. tog de Issyfortet, der var skudt fuldstændig sønder, og den 14. maj besatte de fortet ved Vanves. Samtidigt rykkede de frem mod vestfronten, erobrede landsby på landsby og stod snart ved selve voldene. Midt i maj brød de ind i Paris og besatte de vestligste kvarterer - den fine ende af byen. I kommunerådet udbrød der strid mellem den småborgerlige majoritet og den rent socialistiske minoritet. Majoriteten havde den 1. maj udnævnt et »velfærdsudvalg«, bestående af Ranvier, Arnaud, Léo Meillet, Gerardin og Felix Pyat. Men denne klamren sig til de store minder fra 1793 kunne ikke klare sagen. Velfærdsudvalget formåede ikke mere end det samlede kommuneråd, kun trådte Felix Pyats uduelighed nu klart for dagen. Den 9. maj valgtes et nyt velfærdsudvalg, bestående af Ranvier, Arnaud, Gambon, Delescluze og Eudes. Minoritetens kandidat, Varlin, blev atter vraget, hvad der forbitrede »Internationales« mænd og berøvede velfærdsududvalget et dygtigt medlem. En overlegen vilje, en jernhård hånd havde måske endnu kunnet redde alt. Havde Delescluze været tyve år yngre, ville der måske have været stof i ham til en proletarisk diktator. Men han var en olding og syg til døden.

Søndag den 21. maj, om eftermiddagen kl. 3 trængte Versailles tropper ind gennem porten ved St. Cloud. Voldene var kun svagt besat - Paris fejrede den skønne forårssøndag i sorgløs ro. I Tuilerihaven var der koncert til fordel for kommunens enker og faderløse; en generalstabsofficer opfordrede ved dens slutning publikum til at indfinde sig talrigt ved koncertens gentagelse næste søndag!

I samme time fik Dombrowski underretning om Versailles troppernes indfald. Han samlede i en fart nogle bataljoner, standsede Versaillerne ved Jena-broen og sendte ilbud til velfærdsudvalget. Kun ét af dettes medlemmer er nærværende, han styrter af sted til kommunerådet, og dette holder møde til klokken otte om aftenen uden at tage nogen afgørende bestemmelse. Det er Kommunens sidste møde. Lidt over midnat kommer Dombrowski bleg og ophidset, let såret i brystet, til rådhuset, forlanger general marchen slået og stormklokkerne rørt. Delescluze lader følgende opråb udgå: »Nu er det nok med militarismen. Bort med alt det guldgalonerede kram! Plads for folket, for kampens mænd med de nøgne arme. Revolutionens afgørende time er slået. Folket forstår sig ikke på krigsvidenskabelige manøvrer. Men med et gevær i hånden og en brosten under foden byder vi alle den monarkiske skoles feltherrer trods !« Delescluze tænkte sig endnu muligheden af en sejrrig barrikadekamp som i juli 1830 eller februar 1848. Nationalgardens bataljoner samlede sig hver i sit kvarter og rustede sig til en forsvarskamp. Mange troede, at det ville blive en 18. marts om igen, og at Thiers' soldater ville gå over i tusindvis, når de stod ansigt til ansigt med deres landsmænd og klassefæller. Man forsømte at midtsamle forsvaret på de afgørede punkter. Montmartre og Panthéon. Kanonerne blev kun lidet eller slet ikke anvendt. Forgæves forlangte Malon og Jaclard forstærkninger til Montmartre, ingen svarede dem, alt var overladt de enkelte bataljoner.

Natten mellem søndag og mandag rykkede Versaillerne ind i større og større skarer, - først mandag formiddag rejser Paris sig til alvorlig kamp. Der kæmpes fra hus til hus, fra gade til gade. Kvinderne syr sække og fylder dem med jord, drenge arbejder med hakke og skovl, unge piger griber gevær og sabel. Men Versaillerne trænger uimodståeligt fremad langs Seinen fra vest mod øst, et brandskær stiger op over Rivoli-gaden, finansministeriet står i luer, Batignolles tages, fjenden nærmer sig Montmartre. Et kvinderkorps under ledelse af den unge russerinde Dimitriev og Louise Michel iler mændene til hjælp, men om tirsdagen erobres Montmartre - Trikoloren afløser den røde fane på La Galettes top.

Dagen i forvejen havde Thiers i rigsdagen sagt, at Paris ville blive »afstraffet i lovens navn, ved loven og med loven«. Men allerede om tirsdagen begyndte de vilde myrderier. På Montmartre førtes 42 mænd, tre kvinder og fire børn straks efter indtagelsen hen til den mur, hvor Lecomte og Thomas var skudt den 18. marts, og ofredes på hævnens alter.

Kl. 2 tirsdag eftermiddag faldt Dombrowski i Myrrha-gaden. Nationalgardisterne trækker sig langsomt tilbage langs Seinens bredder og stikker ild på de forladte huse. De danner et bål mellem sig og forfølgerne: mange tænker på Moskvas brand og tror endnu på sejr. Versailles batteriernes granater sætter andre bygninger i brand. Medens ilden raser, begiver Kommunens politimester Raoul Rigault sig til St. Pélagie-fængslet og lader fire af kommunens fanger fra den 18. marts skyde på stedet. Dagen efter faldt han selv i kampen.

Om onsdagen må rådhuset rømmes, det går op i luer ligesom Tuilerierne. Parisernes modstand samler sig efterhånden i det østlige Paris om højderne ved Chaumont og Belleville. Versaillerne farer frem med større og større vildskab, der danner sig en legende om »petroløser« - kvinder, som stikker ild på de offentlige bygninger ved hjælp af petroleum, skønt brandstiftelserne dels skyldes Versaillernes granater, dels er et forsvarsmiddel fra Kommunens side. Kvinder, der tilfældigt går med en mælkekrukke eller en tom flaske i hånden, gribes og myrdes. Ikke engang børnene skånes. Ved erobringen af en barrikade i Faubourg du Temple tages en dreng til fange, han skal skydes, men beder om tre minutters udsættelse for at han kan give sin fattige moder det sølvur, han har på sig. Officeren lader ham rørt gå, sikker på ikke at se ham mere. Men tre minutter efter kommer drengen løbende tilbage og stiller sig op ved muren, hvor kammeraternes lig ligger opdynget!

Onsdag nat når kanonaden sit højdepunkt. Himlen er rød af de brændende bygninger, hvidglødende striber skærer uophørligt gennem det dunkeltrøde: det er granaterne, der flyver fra vest mod øst, fra syd mod nord. Fra Chaumont og Belleville tordner kommunens kanoner, indtil ammunitionen slipper op. I Roquette fængslet henrettes ærkebispen af Paris og fem andre gidsler.

Om torsdagen står hovedkampen ved Chateau d'Eau-pladsen i det østlige Paris. Brunel segner om, hårdt såret. De tilbageværende medlemmer af Kommunens råd samles i kvarterets borg, mesterkontor: Delescluze, Jourde, Varlin, Ferré, Gambon og enkelte andre. Delescluze kan næppe tale på grund af sygdom og udmattelse. Pludselig rejser han sig med besvær, tager sin stok og går ned ad den boulevard, der fører til Chateau d'Eau-pladsen. Her stiger han op på en barrikade - klokken er omtrent otte, solen er lige gået ned. Det sidste dagskær forsølver hans hvide hår - så styrter han om, ramt af en fjendtlig kugle. Hans venner, der ærbødigt er fulgt efter ham, søger at frelse hans lig - tre, fire af dem styrter døde om, og forsøget må opgives.

Ved midnat rømmes borgmesterkontoret. Klokken to kommer en officer og forlanger forstærkning til forsvaret af Voltaire-boulevarden. Han finder kun Gambon, der er faldet i søvn i et hjørne af salen, og vækker ham. »Jeg har kun mig selv!« - siger Gambon og følger med, men da bestryger kuglerne allerede Voltaire-boulevarden. Barrikaderne er forladt.

Det havde været klart forårsvejr med solskin de fem første dage af denne blodige majuge. Fredag morgen var solen tilsløret; som det plejer at ske ved store slag havde den langvarige kanonade samlet skyer og fremkaldt regn. Pariserne holder endnu kun den østligste del af byen omkring Belleville og kirkegården Pére Lachaise; Versaillerne omslutter dem i et tættere og tættere favntag fra vest til sydøst. I nord og øst er tyskerne - efter aftale med Thiers - rykket ind under Paris' volde og spærrer ethvert tilbagetog for kommunarderne.

Milliére tages til fange og skydes i Luxembourg-haven. I Haxo-gaden samles endnu en halv snes af kommunerådets medlemmer, da resterne af nationalgardens centralkomité indfinder sig og får overdraget diktatur. Varlin tages med. Velfærdsudvalget er forsvundet. Et af dets medlemmer, Ranvier slås som en løve i Belleville og udsteder et sidste glødende opråb: Hellere dø end falde levende i Thires hænder.

Fredag aften føres et kompagni nationalgardister 48 af Kommunens gidler gennem Naxo gaden til Vincennes, stiller dem op langs en mur og skyder dem. I alt lod Kommunen 63 gidsler henrette. Thiers tog tusindfold hævn.

Lørdagen igennem slås man fra hus til hus i Belleville. Varlin, Ferré Gambon forsvarer i spidsen for et halvt hundrede mand boulevarden fra barrikade til barrikade, til sidst har de ikke en kanon tilbage. Kuglerne slipper op, der kæmpes med bajonetter. Klokken 11 om aftenen tager Versaillerne den sidste barrikade i Ramponneau-gaden. Men endnu søndag formiddag - pinsesøndag den 28. maj - står der en sidste fortvivlet kamp på Pére Láchaise. Kommunarderne viger fra grav til grav, nogle hundrede standser endelig ved kirkegårdens højtliggende østlige hjørne, ved en tyk mur, der skærmer mod en brat skråning. Her falder de sidste nationalgardister, men der indfanges endnu en del kommunarder på kirkegården, de føres straks hen til muren og skydes.

I tredive år har denne mur - de fødereredes mur - været et helligt valfartssted for Frankrigs socialister hver 18. marts og 28. maj. Her nedlægges store blodrøde kranse af blik eller klæde. De bliver liggende år efter år, stadig nye føjes til. Når man kommer gående op gennem kirkegården mellem de kostbare gravmonumenter - Pére Lachaise er nu de riges fornemste kirkegård - øjner man pludselig den skidensorte mur og synes, at den er fuld af levret blod. - Kommunen havde fra den 3. april til den 20. maj 15,000 døde og sårede. I den sidste uges gadekampe, fra den 21. til den 28. maj, faldt 3000 mand.

Men nu begyndte der et myrderi, som historien næppe kender sidestykker til. »Thi intet dyr er så vildt som en bourgeois, der angribes på sin pung« (Georg Brandes). Allerede søndag eftermiddag, da kampen var fuldstændig endt, toges 5000 parisere tilfange i omegnen af Pére Láchaise og førtes til Roquette-fængslet. Her stod en officer ved porten og mønstrede fangerne. Han kommanderede skiftevis: »Højre om« - »venstre om!«. De, der måtte gøre venstre om, ialt 1900, blev straks skudt. Lignende optrin foregik i Mazas-fængslet, i militærskolen og i Monceau-parken.

Derpå tog standretterne fat. Fremgangsmåden var ikke synderlig forskellig fra søndagens myrderier. Hvert forhør varede et kvart minut. »Har de båret våben?« »Har de tjent Kommunen?« »Frem med hænderne!« - en stolt holdning, et dristigt blik var nok. »Dømt til døden!« Moreau fra centralkomiteen døde på denne måde, Varlin blev taget til fange og skudt på Montmartre.

Kvinder og børn fulgte deres mænd eller fædre og råbte til soldaterne: »Skyd os med!« Mange af dem blev virkelig skudt. Ligene lå i bunkevis på gader og torve. Der blev strøet klor' på dem. På Chaumont-højen hældte man petroleum over ligene og stak ild på. Andre steder spredte man et tyndt lag jord og grus over dem. Det varede ikke længe, før Paris var ved at forpestes. Man fjernede da jorden og gav sig til at køre ligene bort på kærrer. Hist og her fandt man tydelige tegn på, at »henrettede« var blevet levende begravet. Et sted var en knyttet næve rakt op af jorden.

I dagene fra den 28. maj til de første dage af juni myrdedes der på denne måde efter de officielle angivelser 17,000 mennesker, efter Lissagarays - Kommunens historieskriver - 20,000. Men den 2. juni begyndte bladene at skrive: »Lad det nu være nok. Lad os høre op med at slå ihjel!« De forlangte alvorlige undersøgelser og kun de virkelig skyldige dømt

Så tog angiveriet fat. Der fandt 399,823 angivelser sted. Deraf stammede kun tyvendedelen fra navngivne personer. Der fængsledes i juni og juli måneder ifølge de officielle beretninger 38,568, deriblandt 1058 kvinder og 651 børn, efter Lissagarays opgivelse omtrent 50,000. Fangerne førtes bundne, i lange kolonner, til Versailles, hvor Gallifet ventede dem. Han gik rækkerne igennem - fortæller en korrespondent til det engelske blad Daily News, der var øjenvidne til en af disse scener - og sagde snart til den ene, snart til den anden: »De ser ganske intelligent ud! Træd frem!« - »De har ur på dem, det er nok en af Kommunens embedsmænd, frem!« Det var ikke godt at udmærke sig i nogen henseende, enten man så var større, renere eller smudsigere, kønnere eller grimmere end naboen. De således udvalgte blev ført bort - nogle minutter efter hørtes en geværsalve. Engang sagde Gallifet: »Alle hvidhårede skal træde frem!« Hundrede og elleve fanger efterkom befalingen. »I har været vidne« - sagde Gallifet - »til juni 1848, i er endnu mere skyldige end de andre«. De blev skudt på stedet.

En kvinde kaster sig på knæ foran generalen og tigger om nåde for sin mand. »Madame« - siger han - »jeg har været i alle Paris' teatre, jeg er ked af komediespil«.

De skånede fanger blev ført til staldkælderne, Orangeriet, ridebanerne og lejren ved Satory. Her spærredes de inde på en stor firkantet plads, der var omgivet af mure. De måtte ligge i sølet, uden halm. Man så mennesker, vanvittige af tørst, drikke af vandpytter, hvori andre havde vasket deres sår. En del kommunarder havde skjult sig i katakomberne eller i omegnens skove. På dem holdtes der formelige klapjagter. Dog undkom også en del, deriblandt adskillige mere kendte kommunarder. Bedst gik det i reglen dem, der søgte at undslippe gennem tyskernes lejr nordøst for Paris. Navnlig sakserne lukkede ofte øjet i og lod dem løbe.

Men ved udfyldningsvalgene i Paris i juli var der 100,000 vælgere færre end ved valgene i februar! Den stolte by var tappet for ædelt blod. Flere dage efter den 28. maj så man i Seinen en tyk, rød stribe flyde ud under den anden brobue ved Tuilerierne,

Fra Bryssel brændemærkede Victor Hugo Versailles-regeringens skændsler, Bebel protesterede fra den tyske rigsdag, Whalley fra det engelske parlament, Garcia Lopez fra Spaniens Cortes. Allerede den 30. maj udsendte »Internationales« generalråd i London en adresse: »Borgerkrigen i Frankrig«, der gør sig fuldt ud solidarisk med Kommunen og påviser dens verdenshistoriske betydning. Overalt, i England, Belgien, Tyskland og Amerika, holdtes sørgefester. Der gik som én skælven gennem alle landes arbejdere.

Thi da det mægtige bål, der havde lyst over Paris, faldt sammen, fløj funker derfra ud over hele jorden og tændte ild i tusinder af proletarhjerter. En funke fløj til Danmark, hvor socialismen netop fødtes i majdagene 1871.

Fra juni til september førtes 28,000 fangne kommunarder under grufulde lidelser fra Versailles til havnebyerne, hvor de spærredes inde på galejer eller anbragtes på øerne. Der døde i dette halvår 2000 af sygdom og lidelser. Forhørene slæbte sig langsomt frem. I august havde man endnu kun foretaget 4000 forhør. Den 7. august begyndte i Versailles det store forhør over seksten fangne medlemmer af kommunerådet og to medlemmer af centralkomiteen. De beskikkede advokater gjorde mange undskyldninger, fordi de måtte forsvare disse mænd. Den 2. september faldt dommen: Ferré og Lullier dømtes til døden, Trinquet og Urbain til livsvarigt tvangsarbejde, Jourde, Assy, Billioray, Champy, Regére, Paschal Grousset, Verdure og Ferrat til deportation, Courbet til 6 måneders, Clément til 3 måneders fængsel; Descemps og Tarent frikendtes.

Seksogtyve krigsretter var i fuld virksomhed i september og oktober. Den 8. september dømtes Rossel til døden, den 21. Rochefort til deportation. Alphonse Humbert - senere formand for Paris' byråd og nationalistisk deputeret - dømtes til livsvarigt tvangsarbejde for et par bladartikler. Louise Michel dømtes til deportation. Den 28. november blev Ferré, Rossel og Bourgeois stillet op ved tre pæle på Satory sletten og skudt. Ferré rev bindet fra øjnene, og satte sin lorgnet til rette og så soldaterne fast ind i ansigtet, just som de skød. Hele det påfølgende år fandt der eksekutioner sted ved de tre pæle, de sidste den 22. januar 1873.

Iait dømtes 13,700, deraf 166 kvinder og 62 børn. 285 dømtes til døden, deriblandt 8 kvinder, 432 til livsvarigt tvangsarbejde, deriblandt 29 kvinder, 7553 til deportation, resten til fængsel og andre straffe. Arrestationer og domfældelser foretoges forøvrigt af og til langt op i 1870erne.

De deporterede blev ført til Ny Kaledonien, hvor døden ventede mange af dem. På et enkelt skib blev af 588 deporterede de 360 syge af skørbug. De deporterede behandledes som slaver. Den 19. marts 1874 lykkedes det Jourde, Paschal Grousset, Rochefort og tre andre at undkomme i en båd til Australien. Men dette medførte endnu hårdere behandling af de tilbageblevne.

Jouides, Paschal Groussets og Rocheforts skildringer af livet på Ny Kaledonien blev et mægtigt led i den agitation for amnesti, der fyldte Frankrig i slutningen af 1870erne. Kommunen havde frelst republikken i et kritisk øjeblik. Den havde vist et sådant offermod og en sådan dødsforagt, at monarkiets mænd ængstedes for at røre ved republikken. Den dag kom tilsidst, da den sejrrige republik afbetalte en ringe del af sin gæld ved at arrestere dens endnu levende martyrer. Det skete i 1880.

Det franske arbejderparti dannes.

Kommunens fald gjorde ved et tilfælde Karl Marx' navn kendt i Frankrig. Han havde i 1867 udgivet første bind af »Kapitalen«, men næppe ti franskmænd havde læst det. Thiers, Jules Favre og Jules Simon havde imidlertid til undskyldning for deres maj slagterier brug for »en tysker«. De påstod nemlig, at Kommunen var iværksat af tyske lokkespioner med det formål at tilintetgøre Frankrig ved borgerkrig. En tid talte alle blade om en vis Diebneck, hvis tilværelse dog ikke havde mere med virkeligheden at gøre end Rocamboles. Hvem kan derfor beskrive Versailles regeringens glæde, da der ved husundersøgelsen hos en fængslet kommunard fandtes et brev underskrevet Karl Marx - tydeligvis et tysk navn. Brevet beviste ganske vist, at »Internationale« ikke havde haft mindste del i Kommunens udbrud. Men dette forhindrede ikke regeringspressen i at skrive vidt og bredt om kommunardernes landsforræderiske forbindelser. Man tilvejebragte alle slags oplysninger om Karl Marx, og Frankrig erfarede første gang, at han var »Internationales« egentlige leder. De fremmeligste arbejdere fik dette navn kært, da de erfarede, at dets bærer var forfatteren til »Internationales« glimrende forsvarsskrift for Kommunen. »Kapitalen« blev oversat på fransk.

Den 23. marts 1872 fik konseilspræsident Dufaure »Internationale« forbudt ved lov. Lignende love udstedtes dette år i næsten alle lande. Marx skønnede, at »Internationales« kald - det vækkende og klarende - var opfyldt. Efter at have overvundet Bakunin på kongressen i Haag i september 1872, lod han generalrådets sæde forlægge til New York. Det var i virkeligheden en opløsning, men i en sådan form, at den forhindrede anarkisterne i at drage fordel af »Internationales« navn, anseelse og spredte foreninger. I 1876 fandt den formelige opløsning sted på en lille kongres i Philadelfia.

Tiden var kommet til dannelse af nationale arbejderpartier. »Internationale« havde været som et af disse moderdyr i insektverdenen, der lægger sig til hvile over afkommet og døende skærmer det og giver det næring. Nu var der fostret kim til arbejderpartier i Tyskland, Frankrig, England, Belgien, Svejts, Danmark osv. De måtte nu vokse selvstændigt op og slå rod i de forskellige landes ejendommelige jordbund, skyde op til kraftige træer for så tilsidst igen at forene deres kroner til et nyt »Internationale«. Den åndelige enhed var der, de forskellige landes arbejderpartier var rundne af det samme moderskød, de ville nok en dag finde hverandre.

En ny tidsalder var brudt igennem: Bismarcks jern og blodtid, militarismens tidsalder, men tillige den almindelige valgrets æra i England, Frankrig og Tyskland, realismens æra i kunst og litteratur. Nye tider, nye tanker - ny våben og ny taktik!

Friedrich Engels har i sin høje alderdom i den fortale, han 1895 skrev til Marx' bog »Klassekampene i Frankrig«, kastet et blik tilbage på de stormfulde og blodige tider, hvis begivenheder vi i de foregående kapitler har oprullet for læsernes øjne. Han ser tilbage på sin egen og sin ven Marx' deltagelse i dem, og han tilstår åbent, at de begge tog fejl, da de i efteråret 1848 ventede revolutionens genopblussen og dens fortsættelse - i skiftende faser - til den endte med arbejderklassens sejr. Han tilstår også, at de tog fejl, da de i 1850 vel opgav troen på et nyt udbrud af revolutionsstormene fra 1848, men så meget fastere troede på en social revolution, når den næste industrikrise bragte staterne til at skælve og arbejderne til fortvivlelse. Nej - skriver Engels i 1895 - kapitalismen skulle nu først til rigtig at udfolde sig på det europæiske fastland. Nu først skulle der her dannes et virkeligt bourgeoisi og en virkelig arbejderklasse. De moderne nationalstater skulle opstå, med almindelig værnepligt og almindelig valgret. De voldsomme revolutioners tid var forbi. Barrikadekampenes taktik forældet. Der kom en tid, da det var magthaverne, der nærede det brændende ønske, at arbejderne skulle gå ud på gaden med bøssen i hånd. »Thi« - skriver Engels - »nu er det de såkaldte ordenspartier, der går til grunde ved den lovlige orden, som de selv har skabt. De råber fortvivlet som Odilon Barrot: lovligheden er vor død! - medens vi, de såkaldte omvæltningsmænd, ved denne lovlighed får kraftige muskler og røde kinder og ser ud som det evige liv«.

Det er de tyske arbejdere, der har vist verden, hvorledes man skal håndtere det ny våben: valgretten. De franske arbejdere, der havde haft denne valgret fra 1848, anså den længe for et middel til at holde arbejderklassen for nar. De skulle nu - af tyskerne - lære at betragte og bruge den som et middel til deres egen frigørelse. Barrikaden og sammensværgelsen er blevet forældede våben - de afløses af stemmesedlen og fagforeningen.

Men hvem kan undre sig over, at Frankrigs arbejdere, der var fyldt af fyrretyve års revolutionære tradition og endnu stadig føler hjerterne banke, når de store årstal nævnes: 1831, 1848, 1871 - at de måtte være nogen tid om at blive fortrolig med den ny taktik. År igennem vakler den franske arbejderbevægelse frem og tilbage mellem ensidig faglig moderation og vild anarkisme - stundom forener disse to yderligheder sig mod socialismen, - indtil den, så nogenlunde, finder den rette, sunde ligevægt. - Den mand, der omplantede Karl Marx' realistiske socialisme og det tyske socialdemokratis taktik på fransk jordbund, var Jules Guesde.

Han fødtes den 11. november 1845 i Paris. Hans fader var en fattig privatlærer, der selv underviste sin søn og gjorde det så godt, at denne blev student 16 år gammel. Jules Guesde måtte selv sørge for brødet og trådte ind i administrationen, men kunne ikke ret længe holde det ud her. I 1865 kastede han sig ud i journalistikken, lidenskabelig, barsk og bitter, først i Paris, derpå i Toulouse og så i Montpellier, hvor han udgav et blad »Menneskerettighederne«. I en artikel opfordrede han til hellere at gøre revolution end at styrte sig i krig og fik derfor seks måneders fængsel. Da Kommunen brød ud i Paris, søgte han at efterligne den i Montpellier, men uden held.

Thiers' republik var langt hårdere mod socialister end Napoleons kejserdømme havde været. Jules Guesde dømtes i juni 1871 til fem års fængsel for en artikel, der tog Kommunen i forsvar. Han flygtede til Genf og dannede her en afdeling af »Internationale«, uden forresten at tage afgørende parti i kampen mellem Marx og Bakunin. Men han tilegnede sig snart den jernhårde marxistiske logik, klassekampens bitre lære, sarkasmens bidende våben, der passede så godt til hans natur. »Retten vil sejre!« sagde de gamle franske socialister. »Magt går for ret!« sagde Bismarck. »Nuvel« - svarede de tyske socialdemokrater - »så gør vi ret til magt!« Med disse tanker vendte Guesde i eftersommeren 1876 hjem til Frankrig og samlede snart en skare studenter til begejstret kamp for den nye videnskabelige socialisme. Tiden var grå og trist, Frankrig ydmyget og lammet efter det frygtelige nederlag, arbejderne svage og ængstelige efter det forfærdelige blodbad. Jules Guesdes profetiske skikkelse med den vældige hårmanke og det kulsorte kæmpeskæg, hans foragtelige kritik af det bestående samfund, hans forkyndelse af en socialisme, der er forudbestemt af historien og vil triumfere med skæbnehård nødvendighed, i kraft af selve udviklingens love, passede til tiden og blev dens løsen. - Få uger efter Guesdes hjemkomst til Frankrig trådte den første franske arbejderkongres sammen.

I årene 1871 til 1876 spirede den fagforeningsbevægelse, der lige var kommet op over jorden i kejserdømmets sidste tid, men var blevet svedet bort af vinteren 1870-71's froststorme, langsomt frem påny. Sulten er en større magt end den hvideste rædsel, og få måneder efter maj slagterierne udbrød der flere strejker. I slutningen af 1871 og begyndelsen af 1872 strejkede bjergmændene i nord og Pas-de-Calais amterne og andre fag rundt om i provinserne: i Brassac, St. Florine, Puy de Dome, Castres, Bouchamps og St. Etienne. Der var det igen, det sociale spørgsmål, som man havde troet druknet i blod. Efter juni myrderierne i 1848 var der gået seksten år, før arbejderne rejste hovedet påny. Efter den endnu blodigere maj 1871 behøvedes der kun et års tid. Thiers' regering nedsatte en arbejderkommission til at studere de sociale forhold. Den endte med det resultat, at lønarbejderen i grunden var det lykkeligste væsen under solen: uden risiko, uden bekymring for bedriftens ledelse, med en fast arbejdstid og sikker løn, der i virkeligheden indeholdt hele hans arbejdsudbytte, kun måtte han i følge frivillig overenskomst med arbejdsgiveren afstå en del af udbyttet for straks at få lønnen udbetalt; arbejdsgiveren havde så risikoen ved at få inddrevet denne del ved varernes salg!

Strejkerne udbrød mest blandt uorganiserede arbejdere. De franske fagforeninger i halvfjerdsernes begyndelse var meget ængstelige for strejker og satte deres lid til kooperative foretagender. De opmuntredes heri af de liberale såvel som af katolikkerne og påtænkte endogså at oprette en stor kreditbank efter proudhonsk mønster. Men resultaterne af denne bevægelse - små fagforetagender i den gamle falske form - var kun ringe.

Ved verdensudstillingerne i Wien 1873 og i Philadelfia 1876 huskede de fagorganiserede arbejdere på den gamle skik fra 1862 og 1867, og de sendte delegerede af sted, men republikken - hvis præsident var monarkisten Mac-Mahonl - nægtede dem, hvad Napoleon havde tilstået, rejsepenge og officielt mandat. De delegerede traf andre landes arbejdere. De så, hvorledes der alle steder var i færd med at opstå arbejderpartier. I England var trade unions begyndt at holde årlige fagkongresser. I Tyskland var socialdemokratiet dannet ved marxisternes og lassalleanernes sammensmeltning på Gotha-kongressen 1875. Italienske arbejdere holdt kongres i Bologna, også svejtsere og belgiere stævnede til fællesmøder for at drøfte arbejdersagen. I Danmark holdtes den første arbejderkongres i pinsen 1876.

Den 19. juli 1876 udstedte ti pariserarbejdere indbydelse til en fransk arbejderkongres. Tanken slog an. Kongressen holdtes i Arras-salen i Paris fra den 2. til den 10. oktober og samlede 360 delegerede. Indbydelseskomiteen bandlyste al politik og tillod kun arbejdere i ordets egentligste forstand adgang. Dagsordenen indeholdt otte punkter: kvindearbejdet, fagforeninger, voldgiftsretter, lærlingevæsen og fagdannelse, arbejderklassens direkte repræsentation i rigsdagen, produktions- og forbrugsforeninger, arbejderpensionering og ulykkesforsikring, landarbejdernes organisation.

Trods politikens bandlysning var der dog sat temmelig politiske spørgsmål på dagsordenen. De franske arbejdere tænkte nemlig ved »politik« og »politikere« på de forskellige rivaliserende storborgerpartier: monarkister og republikanere, moderate og radikale, men følte dunkelt, at der var en anden og god politik: arbejderpolitikken.

Der lød på kongressen barnlige ord om forsoning mellem kapital og arbejde, ængstelige advarsler mod strejken, »dette tveæggede sværd«. Kongressen vedtog, at »det livsprincip, der skulle genføde arbejderne, nu var trådt ud af utopiens tågeverden, det var nemlig sammenslutningen og man priste kooperationen. Denne blev dog bekæmpet af positivisten Finance, der fremhævede den enkeltes selvopdragelse og folkets oplysning som hovedsagen. - den konservative og liberale presse kunne ikke noksom rose denne kongres' besindige holdning. Men der hørtes også andre røster, uden at de selv eller kongressen ret blev klar over disharmonien. Kongressen vedtog midt i en resolution en fordømmelse af »renten, der tillader en del af samfundet at leve højt på andres arbejde«, og erklærede det for nødvendigt, at »arbejderen selv kom til at eje sit arbejdsmiddel, dersom han ville have det fulde udbytte af sit arbejde«. Ja, det hævdedes, at »såsnart den republikanske regeringsform var sikret, måtte arbejderne samle sig om deres egne interesser og løse det sociale spørgsmål, der stammer fra de sørgelige love, som det sejrende bourgeoisi af 1789 har skabt«. Det var socialisme, klassekamp, social-historisk forståelse - uden at kongressen selv rigtig vidste det. Socialismen var fra 1848 gået de franske arbejdere i blodet. De var socialister uden at vide det.

Den anden franske arbejderkongres fastsattes til januar 1878 i Lyon. Men i det år, der fulgte efter Pariser-kongressen, forefaldt der store politiske begivenheder. Præsident Mac-Mahon foretog et slags statskup den 16. maj 1877, men folketingsvalgene den 14. oktober 1877 sikrede republikkens sejr. Jules Guesde og hans ven Gabriel Deville havde begyndt en ren socialistisk agitation. De anbefalede vel arbejderne at stemme på republikanerne, men kun for at »hr. Gambetta og hans radikale kunne komme til magten og derved få lejlighed til at dræbe den tillid, som arbejdere, småborgere og bønder endnu nærede til dem«. Så snart republikken var grundfæstet, skulle arbejderne danne deres eget parti. Den 18. november 1877 udkom første nummer af Guesdes blad L´Egalite (Ligheden), der også bragte artikler af udenlandske socialdemokrater som Bebel, Liebknecht og César de Paepe. Det var noget nyt i Frankrig. Internationalismen, der hidtil mest havde været en idé, begyndte at få kød og blod.

Kongressen i Lyon afholdtes fra den 28..januar til den 8. februar 1878. Man havde foruden arbejdere i industrien også indbudt landarbejdere, handelsmedhjælpere og - hvad der er værd at mærke - lærere og lærerinder. Der mødte ikke få socialister, navnlig fra Lyon og Marseille. Da en delegeret fra Algier kom til at rose Jules Simon, foér Calvinhac op og råbte: »Hvor tør man nævne den mands navn her, i en forsamling af socialister, hvis brødre vansmægter fire tusinde mile herfra, i Ny Kaledoniens morderiske klima - han, som ikke stemte for amnestien!« Der udviklede sig en levende kamp« mellem positivisten Finance og Jules Guesdes tilhænger Dupire, og de delegerede hørte levende interesserede til. Men dagen efter blev de bange - storborgerbladene gav ondt af sig - og erklærede politik for udelukket. En socialistisk resolution blev forkastet med stort flertal mod otte stemmer, skriver en ikke socialistisk forfatter, mod en snes stemmer, skrev »Égalité«. Man forkastede også en resolution, der krævede amnesti for kommunarderne. Men disse afstemninger begrundedes dermed, at sådanne spørgsmål ikke hørte hjemme på denne kongres. Man bad Finance og Dupire vælge sig en anden talerstol for deres politiske strid. Men samtidigt vedtog man at søge otte timers dagen gennemført, ja man vedtog at opstille kandidater »på et socialistisk program«, at oprette »socialistiske blade« og besluttede - ligesom i forbigående - at det socialistiske arbejderpartis stemmer i anden omgang burde falde på republikanske kandidater«. Kongressen stiftede altså uden rigtig at vide det - et socialdemokratisk parti - og gav det en bestemt, særdeles klog valgtaktik. Spredt i næsten alle taler forekom socialistiske anskuelser og vendinger.

Her behøvedes åbenbart kun en fast hånd og en klar hjerne - og så en smule magthaverdumhed, for at det franske arbejderparti skulle blive en virkelighed. Det kom altsammen. - I sommeren 1878 skulle der være verdensudstilling i Paris. Kongressen i Lyon besluttede i den anledning at afholde en »overordentlig« kongres i Paris. Jules Guesde havde imidlertid vundet seks: fagforeninger - snedkere, skræddere, mekanikere, garvere, smede og handelsmedhjælpere - samt en forbrugsforening for sine ideer. De fortolkede ordet »overordentlig« i retning af »socialistisk, revolutionær, international«. De mødte vel nogen modstand fra andre fagforeninger, men der opnåedes dog tilsidst enighed om en kongresindbydelse med følgende dagsorden: lønarbejdet, nødvendigheden af arbejderforeninger og deres sammenslutning i et fælles forbund, landarbejdernes kår og midlerne til deres forbedring, folkeopdragelse, fred og international voldgift. - Socialismen var ikke direkte sat på dagsordenen, men kunne let bringes under debat, f.eks. under punkt 1 om lønarbejdet. - Men da skred politipræfekten ind og forbød kongressen.

Jules Guesde så, at timen var slået til energisk handling. Han trodsede forbuddet og indbød socialister i alle lande til »en privat sammenkomst« i Entreprenør-gaden nr. 104 den 4. september. Da de indfandt sig her, blev de arresteret. Guesde ønskede intet hellere. Den 22. oktober 1878 holdt han for det tiende kriminalkammer en tale, hvori han udviklede og forsvarede kollektivismen (den marx'ske socialisme). Talen vakte umådelig opsigt og gav genlyd i hele Frankrigs arbejderverden. Fireogtredive kongresdeltagere dømtes til bøder eller fængsel, højst seks måneder. Guesdes tale blev trykt og udbredt i talrige eksemplarer. Han og hans medfanger udstedte fra St. Pélagie fængslet et opråb til arbejdere, bønder og småborgere. Der afholdtes en række, arbejdermøder til protest mod dommene.

Den 20. oktober 1879 trådte den tredje franske arbejderkongres sammen i Marseille. Den vedtog straks enstemmigt at kalde sig »Frankrigs socialistiske arbejderkongres«. Paris var repræsenteret med 87 fagforeninger, Lyon med 45, Marseille med 35, Bordeaux og Toulouse hver med 14, Vienne med 12, desuden var 24 produktions- og 25 forbrugsforeninger, en almindelig arbejderforening, der udgav bladet »Proletaren«, og tre socialistiske studieforeninger repræsenteret. I salens baggrund stod en statue af republikken, omgivet af røde faner. På væggene læstes socialistiske indskrifter: »Frihed - Lighed - Solidaritet!« »Ingen rettigheder uden pligter - Ingen pligter uden rettigheder!« »Jorden for bonden, værktøjet for arbejderen, arbejde for alle!« «Videnskab. Fred. Enighed. Retfærdighed«. Talerstolen var betrukket med rødt fløjl.

Fra de landflygtige kommunarder i London - der 1870erne igennem havde udstødt forbitrede råb mod den ny moderate fagforeningsbevægelse - forelå en sympatiskrivelse undertegnet af Landrin. Der afsendtes en broderhilsen til dem. Den unge socialist Fourniére holdt en tordentale mod Louis Blanc, der »endnu gjaldt for socialismens høvding i Frankrig, skønt han havde allieret sig med Versailles morderne mod Kommunen. Marseille har vanæret sig selv ved at vælge ham til folketingsmand!« Voldsom larm modtog disse ord, men et forslag om at fratage taleren ordet blev forkastet med 76 stemmer mod 34.

Kongressen vakte stor bevægelse i Marseille. Tilhørerpladserne var overfyldte, enkelte aftener lyttede 1800 mennesker spændt til forhandlingerne. På dagsordenen var sat sådanne punkter som »ejendomsretten« og »det sociale spørgsmål«, der begge kunne give Jules Guesde og hans venner lejlighed til at udvikle marxismens grundtanker. De fandt en hidtil ukendt sangbund. Taler efter taler anbefalede fagorganisation som en forskole for socialismen og kooperationen som et middel, som et enkelt led i arbejderbevægelsen, ikke som målet. For hvert møde blev tonen mere socialistisk - positivisten Finance søgte forgæves at forsvare privatejendomsretten. Den 30. oktober stillede 60 delegerede en dagsorden, der erklærede samtlige produktionsmidlers overgang til samfundseje for arbejderbevægelsens mål. Denne dagsorden vedtoges med 73 stemmer mod 27. Det vedtoges at danne et parti, der fik navnet La Federation du Parti des Travailleurs socialistes de France (Frankrigs socialistiske Arbejderes Partiforbund). Det delte sig i seks selvstyrende provinsforbund, med hovedsæde i Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille og Algier. I spidsen for det samlede parti sattes en generalkomité, der kom til at bestå af 19 delegerede for Marseille. Jules Guesde fik bemyndigelse til at gøre udkast til et program, der skulle forelægges den næste kongres.

Han satte sig i forbindelse med lægen Paul Lafargue, der lige var vendt hjem fra sin landflygtighed i London, hvor han havde ægtet en datter af Karl Marx. Guesde og Lafargue rejste i maj 1880 til London, hvor Marx og Engels hjalp dem med programmets endelige affattelse. Det blev omtrent enstemmigt vedtaget af den midtfranske provinskongres, der afholdtes i Paris den 18. juli i det gamle Alhambra, Temple forstaden.

Dette program, hvormed marxismen holdt sit sejrrige indtog i Frankrig, er et historisk dokument af første rang. Det lyder: Arbejderklassens frigørelse betyder alle menneskers frigørelse uden hensyn til køn eller race; arbejderklassen frigøres først derved, at den får produktionsmidlerne i sin besiddelse; der gives to former, hvorunder produktionsmidlerne kan tilhøre arbejderne: 1) den personlige form, der dog aldrig har eksisteret som en almindelig kendsgerning og som mere og mere forsvinder som følge af industriens fremskridt, 2) den fælles form, hvis materielle og åndelige forudsætninger skabes ved selve det kapitalistiske samfunds udvikling; den fælles tilegnelse af produktionsmidlerne kan kun ske ved arbejderklassens revolutionære virken, idet den organiserer sig som selvstændigt politisk parti; en sådan organisation bør tilstræbes ved alle til rådighed stående midler, deri indbefattet den almindelige valgret, der således omdannes fra at være et middel til at holde arbejderne for nar - hvad den hidtil har været - til et redskab for deres frigørelse; ud fra disse forudsætninger sætter de franske socialistiske arbejdere sig til mål kapitalistklassens politiske og økonomiske ekspropriation, alle produktionsmidlers tilbagegivelse til samfundet, og beslutter som organisations og kampmiddel at deltage i valgene med følgende nutidsprogram:

A. Politisk program: afskaffelse af alle presse-, forenings- og forsamlingslove, i særdeleshed loven mod »Internationale«; afskaffelse af arbejdsbøger, denne nedværdigelse af arbejderklassen, og af alle lovbestemmelser, der gør arbejderen umyndig overfor arbejdsgiveren; afskaffelse af kulturbudgettet og tilbagegivelse af »den døde hånds« gods - kirkens og alle gejstlige ordeners rørlige og urørlige ejendom, industri og handelsvirksomheder - til folket (Kommunens dekret af 2. april 1871); almindelig folkevæbning; kommunalt selvstyre med hensyn til forvaltning og politi.

B. Økonomisk program: en lovfæstet ugentlig hviledag; en lovfæstet otte timers arbejdsdag for voksne; forbud mod børns arbejde i private virksomheder indtil 14. år og indskrænkning af arbejdstiden til 6 timer for mindreårige fra 14 til 18 års alderen; en lovfæstet mindsteløn, der årligt fastsættes under hensyn til prisen på livsfornødenheder; ligeløn for mandligt og kvindeligt arbejde; videnskabelig og faglig opdragelse af alle børn samt deres underhold ved samfundet gennem stat og kommuner; gamles og arbejdsudygtiges underhold ved samfundet; forbud mod arbejdsgiveres indblanding i styrelsen af arbejdernes gensidige understøttelsesforeninger, der alene bør styres af arbejderne selv; erstatningspligt for arbejdsgivere ved ulykkestilfælde, sikret ved en kaution, der svarer til antallet af beskæftigede arbejdere og bedriftens farlighed; arbejdernes medbestemmelsesret ved arbejdsregulativer; forbud mod den ret, som arbejdsgiverne har tiltaget sig til at straffe arbejderne ved bøder eller afdrag i lønnen (Kommunens dekret af 27. april 1871). Revision af alle bevillinger, hvorved offentlig ejendom er afhændet (banker, jernbaner, bjergværker), og alle stats værksteders overgivelse til de dér beskæftigede arbejderes egen ledelse; afskaffelse af alle indirekte skatter, alle direkte skatters omdannelse til stigende indkomstskat for indtægter over 3000 francs ophævelse af arveretten for sidelinjers vedkommende og af al ret til arv over 20,000 francs.

Foruden kongressen i Paris, hvor dette program vedtoges, holdtes der denne sommer provinskongresser i Lyon (for Østfrankrig), i Marseille (for Sydfrankrig), i Bordeaux (for Vestfrankrig) og i Lille (for Nordfrankrig). Kollektivisterne sejrede på disse kongresser undtagen i Bordeaux, hvor kooperatørerne fik overhånd med 52 stemmer mod 50.

I november 1880 skulle det samlede partis landskongres afholdes. Mødestedet var Havre, i det nordvestlige Frankrig, en egn, hvor socialismen endnu ikke var trængt synderligt igennem. Her prøvede de blot-faglige at rejse en sidste dæmning mod den frembrusende marxisme. Det lykkedes dem også at tilvejebringe et flertal af delegerede, som oven i købet nægtede socialisterne adgang til kongressen, der åbnedes i Franklin-salen den 14. november. Socialisterne, hvis antal var 58 og som repræsenterede 119 faglige og 11 politiske foreninger, holdt da deres egen kongres i et andet lokale, »Lyren«, og erklærede denne for »den virkelige socialistiske arbejderkongres 1880«.

De rene fagforeningsmænd og kooperatører søgte at danne et eget parti under ledelse af Lyonnais og Barberet og holdt endnu et par kongresser (i Paris 1881 og i Bordeaux 1882), men dermed var dette partis livskraft udtømt. De to ledere havde fået hver sit embede af republikken. Bevægelsen løb ud i sandet og døde stille hen. En blot-faglig arbejderbevægelse havde vist sig umulig i Frankrig med de store revolutionære og socialistiske traditioner. - Således blev Jules Guesde forholdsvis let herre over separatismen til højre. Farligere for ham syntes en tid en særbevægelse på venstre fløj: anarkismen.

En russisk fyrste, Peter Krapotkin, havde i Svejts lært sin landsmand Bakunins ideer at kende. Han drog derpå til Jurabjergene i det østlige Frankrig, hvor anarkistiske foreninger (»Juraforbundet«) levede videre efter »Internationales« sprængning og opløsning. Bakunin havde været anarkismens dommedagsprædikant, Krapotkin blev dens lyriker. I skrifter, der åndede den fineste poesi, skildrede han et idealt fremtidssamfund, hvor loven var afskaffet, hvor hver mand kun fulgte sin egen lyst, hvor fri broderkærlighed knyttede menneskene sammen og hvor videnskabens fremskridt tillod enhver med ringe møje at frembringe det nødvendige til livets ophold og forskønnelse. Hans kritik af det bestående samfund er væsentlig socialistisk.

Krapotkin blev sammen med geografen E'isée Reclus - som vi har lært at kende under Kommunen - den moderne anarkismes førere i Frankrig, og deres ideer vandt ikke ringe udbredelse i sydøsten og i syden - medens marxismen satte sig fast i Midtfrankrig med Paris, og fagforeningsbevægelsen delvis blev fremherskende i nord og nordvest. I 1880 holdt anarkisterne kongresser i Bryssel, Lyon og Jura, i 1881 en international kongres i London, og i1 882 en lignende Genf. Mere og mere voldsomme anskuelser kom til orde, »Handlingens propaganda« forkyndtes. Individernes fri guerillakrig mod det bestående samfunds uretfærdigheder. Men nu greb politiet ind.

En person ved navn Andrieux, der under kejserdømmet havde været rød revolutionær og endog også fordret statsgældens store bog opbrændt, havde under republikken fået et godt embede og var blevet konservativ. Efter at han var udnævnt til politipræfekt i Paris, fik han den tanke at spille anarkismen ud imod det nydannede socialistiske arbejderparti, og hans officielle begrundelse var den, at det lå i samfundets interesse at få trukket de samfundsfarlige læresætninger frem i dagens fulde lys, i al deres nøgenhed, i revolutionær renhed. Andrieux har senere, da han kom på kant med regeringens ledende mænd, i sin bog »En politipræfekts erindringer« skildret, hvorledes han i 1880 skaffede en belgisk politispion Spilleux penge til oprettelse af det første anarkistiske blad i Frankrig, »Révolution Sociale«. Den 10. september 1880 begyndte dette blad en artikelrække under titlen: Videnskabelige studier, hvori der gives nøjagtig anvisning på tilberedelsen af de stærkeste sprængstoffer.

Andrieux iværksatte derpå det første anarkistiske attentat i Frankrig; det var rettet mod Thiers' statue i St. Germain. Og nu begyndte den anarkistiske politikrig - hvis krigskasse bestod af politiets hemmelige fonds - mod socialistpartiet. Der lavedes i Lyon og Vienne sammensværgelser og attentater, som satte arbejderbevægelsen mange år tilbage og bragte en mængde unge mennesker i ulykke. Ophavsmændene - Valadier, Thevenin og Brenain - blev derimod aldrig straffet.

Jules Guesde tøvede ikke med at erklære anarkismen krig på kniven. Han stemplede den som den yderste udformning af fri konkurrencelæren, som den storborgerlige egennyttighed i sin yderste konsekvens, som militarismens kødelige broder. Guesde er tre gange blevet »dødsdømt« af anarkisterne. I Marseille affyrede de et revolverskud mod ham. Han måtte duellere med »anarkisten« Emile Gautier, senere medarbejder ved »Figaro«. Da marxisterne Lafargue og Gabriel Deville, blanquisterne Eudes og Vaillant begyndte en agitation blandt de arbejdsløse, slap politiet en bande såkaldte »anarkister« løs på dem under anførsel af indbrudstyven Marlinet.

De socialistiske blade »Citoyen´s« og »Cri du Peuple´s« redaktionskontorer blev stormet. Folkemøderne forvandlet til slagsmål mellem »anarkister« og socialister. - I den konservative presse blev en vis sympati med »anarkismen« en tid lang mode, thi den passede godt sammen med disse blades spot over republik, parlamentarisme og almindelig valgret, - indtil spasen blev for grov og virkelige anarkist-attentater skræmte folk og regeringer op, hvorpå storborgerpressen forlangte undtagelseslove - mod socialdemokratiet !

I december 1882 blev 66 anarkister fængslet, deriblandt Krapotkin, anklaget for deltagelse i det forbudte »Internationale«. Processen, der fandt sted den 8. januar 1883 i Lyon, beviste, at der i det sydøstlige Frankrig bestod en del anarkistforeninger, men ingenlunde, at disse havde noget at gøre med det forlængst opløste »Internationale«. Krapotkin blev dømt til fem års fængsel, en bøde på 2000 francs, ti års politiopsyn og fem års ærestab. Det var en åbenbar justitsforbrydelse. Men anarkist processen i Lyon fik ikke den agitatoriske betydning som socialistprocessen i 1878. Thi anarkismen var ikke i pagt med tidens trang, den var et opløsende, spredende og splittende element; arbejderbevægelsen trængte til samling, fasthed og disciplin.

Jules Guesde stod i begyndelsen af 80erne som sejrherre både over den fagligt-kooperative moderation og over den anarkistiske radikalisme. Med hans navn døbtes derfor Frankrigs første virkelige arbejderparti; guesdisterne.

Just som Jules Guesde havde grundlagt den ny arbejderbevægelse, døde bæreren af den gamle revolutionære tradition, Auguste Blanqui, 76 år gammel. Vi har set ham på barrikaden i juli 1830. I 1830erne dømtes han to gange, først til ét, så til to års fængsel. I januar 1840 dømtes han til døden, men benådedes med livsvarigt« fængsel. Løsladt i februar 1848 dømtes han atter i maj til ti års fængsel. I 1861 fik han en ny dom på fire år. Den 11. Mari 1871 dømtes han til døden for sin deltagelse i opstandsforsøget den 31. oktober. Under Kommunen holdtes han af Thiers fængslet som gidsel og dømtes den 15. februar 1872 af den fjerde krigsret i Versailles til deportation, men blev på grund af sygdom ikke sendt til Ny Kaledonien. Han sad fængslet i Clairvaux, da Bordeaux den 20. april 1879 valgte ham til folketingsmand med 4000 stemmers flertal, et vidnesbyrd om socialismens kraftige genrejsning. Valget erklæredes for ugyldigt, men den 9. juni 1879 benådedes Blanqui af præsident Grévy. Halvandet år efter, nyårsdag 1881, døde »den evigt fængslede«. Frankrigs arbejderstand græd ved hans båre. Blanqui havde for dens skyld to gange følt bøddelens økse svæve over sit hoved og tilbragt 32 år af sit liv bag lås og slå. Han efterlod sig to bind »Samfundskritik«, udgivet i 1885, der viste, at den gamle oprører i hovedsagen havde tilegnet sig den moderne socialismes tanker. Hans venner, Vaillant, Eudes, Chauviére, grundlagde dog et særligt parti: Parti socialiste révolutionnaire med en »revolutionær centralkomité« i spidsen. Først i 1901 er dette parti - blanquisterne - smeltet helt sammen med guesdisterne.

Et par år efter Blanqui døde hans samtidige: Louis Blanc. Han var regeringsmedlem fra februar til maj 1848, derpå landflygtig til 1870, i februar 1871 valgt ind i Nationalforsamlingen, fra 1876 radikal folketingsmand for Marseille. Han døde, 71 år gammel, den 6. december 1882 i Cannes og blev begravet i Paris på statens bekostning under overordentlig deltagelse.

Vækst vokseværk (1881-99) 

Amnestien i 1880 åbnede Frankrigs porte for et helt tog af hjemvendende kommunarder, revolutionære, socialister og radikale. De kom fra alle verdenshjørner, fra Genf og Bryssel, fra Italien og Spanien, fra London og fra Ny Kaledonien. De kom tilbage til fædrelandet hver med sine ideer, nogle fra 1789, andre fra 1830, der var mænd fra 1848 og mænd fra 1871, disciple af Bakunin og disciple af Marx. Deres sind var bittert, som landflygtiges sind bliver det, deres personlige selvfølelse stor; de var ukendte med det moderne Frankrigs forhold og foragtede den jævne udvikling, der var foregået siden 1871. De fandt Jules Guesde som arbejderbevægelsens åndelige leder, nogle sluttede sig til ham, andre syntes han stod dem i vejen. Hundrede karakterer og temperamenter dukkede pludselig frem, uden rod i udviklingen. De fleste var bundfattige, uden hjem og stilling, det gjaldt at erobre sig en plads.

Mange kastede sig over journalistikken, hver ved sit blad, og kom snart i fejde med hverandre. Enkelte stiftede nye blade; hver sit, og lå snart i bitter strid. Arbejderbevægelsen var for ung, og uklar og for løst organiseret til at kunne tåle alle disse gæringsbacillers pludselige indtrængen.

Blandt de hjemvendte sluttede Benoit Malon og Paul Brousse sig først til Jules Guesde og hans arbejderparti. Sydfranskmanden Brousse var læge, som så mange franske socialister, han tog doktorgraden i 1867. Dømt i 1871 for en bladartikel flygtede han til Spanien, der på dette tidspunkt befandt sig i en voldsom revolutionær gæring. Der udbrød kommuneopstande rundt om i Katalonien og Andalusien, de fleste af »Internationales« spanske afdelinger sluttede sig til Bakunin. Paul Brousse blev anarkist. Fra Spanien drog han til Svejts, hvor han lærte Bakunin personlig at kende, stiftede anarkistiske foreninger og udgav anarkistiske blade. Han blev en af Juraforbundets ledere, tog ordet for »handlingens propaganda« og udtalte sympati med kongemord. Dømt til flere års fængsel flygtede han til London, lærte Marx og Engels at kende og blev socialist. Men han var en urolig ånd, besad en fin, prøvende intelligens og megen ærgerrighed. Fuldblods franskmand af temperament kunne han ikke længe fastholde den »tyske« socialisme, og her mødtes han med Malon, hvis hjerne vel havde tilegnet sig marxismens kolde, klare system, men hvis ånd og hjerte følte sig bedst tilpas hos de gamle idealister fra trediverne og fyrrerne.

Ved folketingsvalgene i august 1881 gjorde arbejderpartiet et første forsøg på selvstændig optræden. Dets kandidater opnåede tilsammen kun 60,000 stemmer, ingen blev valgt. Denne så naturlige ting, at et nyt, ungt parti, uden kraftig organisation eller presse, uden pengemidler og uden kendte personligheder, ikke straks kunne triumfere ved valgene - hvor tilmed hovedinteressen opslugtes af kampen mellem monarkisterne og republikken, - vakte de utålmodige franskmænds vrede, og mange gav Pariserprogrammet, dette »tyske« program, skylden. Dertil kom personlige stridigheder: Guesde, Malon og Brousse havde, besynderligt nok, forpligtet sig overfor hverandre til ikke at modtage nogen kandidatur, men Guesde blev dog opstillet i Roubaix, ganske vist som håbløs »talkandidat«.

Arbejderpartiets femte kongres, oktober 1881 i Reims, var vidne til den begyndende splid. Det lykkedes Brousse og Malon at få vedtaget en samvirkende organisation, med fuld uafhængighed for provinsforbundene og en mangehovedet forbundsbestyrelse, fem medlemmer valgt af hvert provinsforbund, altså tredive i alt, med meget ringe myndighed. Guesde, der havde gået i de tyske socialdemokraters skole, holdt på skrap centralisation som aldeles nødvendig for et ungt kampparti. Også programmet ville Brousse have udleveret til hver afdelings- og hver valgkandidats forgodtbefindende, men det lykkedes dog her Guesde at forhindre partiets ødelæggelse.

Denne strid mellem »centralister« og »føderalister« - den gamle fra 1793 mellem jakobinere og girondister, den senere mellem blanquister og proudhonianere - kommer atter og atter igen indenfor den franske arbejderbevægelse.

I december 1881 stillede mekanikeren Jules Joffrin - født i Troyes i 1846, medlem af Kommunen i 1871, landflygtig i London til 1880 - sig som kandidat til byrådet i Paris. Han blev ikke valgt, fik kun 2744 stemmer mod 6862 på den radikale, men beskyldtes for at have afsvækket sit program for at opnå valg. Der udspandt sig herom en bitter fejde mellem Guesdes og Lafargues blad »Egalité« og Brousses og Malons blad »Prolétaire«. Den 19. november havde Brousse i dette skrevet: »Det gælder om at stykke vort mål ud, således at det endelig engang kan blive gennemførligt« (possible). Guesde greb denne formentlige blottelse og døbte Brousses retning »possibilisterne«. Brousse tog kampen op. »Lad os«, skrev han, »dog engang komme fra ordenes til dådens revolution. Lad os begynde at gennemføre socialismen i kommunerne. Man ser, at Brousse nu bruger ordet »dådens revolution« i en helt anden betydning end tidligere det meget lignende »Handlingens propaganda«. Anarkisten er blevet moderat. Forbundsbestyrelsen godkendte Joffrins valgprogram, idet den påstod, at det var radikalere end Pariser-programmet. De fem medlemmer fra nordens provinsforbund, deriblandt Guesde og Deville, nedlagde deres mandater. I maj holdt det midtfranske provinsforbund kongres i Paris og ekskluderede her guesdisterne eller marxisterne, som de også kaldtes. På landskongressen i St. Etienne i september 1882 skete den endelige sprængning. Flertallet, 82 delegerede, sluttede sig til Brousse, 23 holdt med Guesde og forlod, da de blev overstemte, salen for i Roanne at samles til en selvstændig kongres, hvor de dannede et stærkt centraliseret parti med en fåtallig, myndig hovedbestyrelse. De kaldte dette parti simpelthen Arbejderpartiet (Parti ouvrier, det senere Parti ouvrier Français). De tilbageblevne kongresmedlemmer i St. Etienne døbte deres parti: Parti ouvrier socialiste révolutionnaire - de ville ved selve navnet protestere imod, at de skulle være mindre gode revolutionære end guesdisterne. Disse sidste optog ikke ordets »revolutionær« i deres navn - skønt dette ord i Frankrig har en langt mindre voldsom klang end i de germanske lande - de ville dermed ligesom sige, at de var ikke mindre praktiske reformmænd end possibilisterne.

To personligheder, to temperamenter var tørnet sammen havde voldt bruddet. Men dette var ikke ulægeligt, thi programmet var, trods al strid om det, i virkeligheden fælles. »Det ser ud til« - skrev Friedrich Engels den 20. oktober 1882 efter kongressen i St. Etienne - »at ethvert arbejderparti i de store lande skal udvikle sig gennem indre kamp. Det tyske socialdemokrati er blevet til i kampen mellem eisenachere og lassalleanere. Enigheden var ikke mulig, før A, B, & Co. havde udtømt deres kræfter. I Frankrig må C, D & Co. først slide sig op, så kommer enigheden«.

Guesdisterne holdt deres næste kongres (»den 7.«, regnet fra kongressen i Paris 1876) i Roubaix 1884, hvor de skabte sig en endnu fastere organisation. Derpå holdt de ingen kongres før i 1890, men agiterede så meget kraftigere, navnlig i provinserne. Deres hovedborg blev norden.

Possibilisterne afholdt kongresser i Paris (1883), i Rennes (1884) og i Charleville (1887), men opgav så foreløbig landskongresserne. Deres virksomhed indskrænkede sig efterhånden væsentlig til Paris og omegn. I 1882 havde Joffrin opnået valg til byrådet, i 1887 valgtes 12 socialister ind deri med tilsammen over 50,000 stemmer: Brousse, Joffrin, Lavy osv., de fleste broussister, men også enkelte blanquister, således føreren Vaillant. Et par år efter steg tallet på socialistiske byrådsmedlemmer til 16, deraf 12 possibilister og 4 blanquister. Joffrin blev flere gange - ved de radikales hjælp valgt til næstformand. Skønt de franske kommuners magtområde er yderst indskrænket, blev possibilisternes dygtige kommunale virksomhed af ikke ringe betydning. De støttede navnlig fagforeningerne, og i 1887 åbnedes i Paris den første franske »arbejdsbørs«, dvs. et fagforeningshus, der understøttes af kommunen, med forsamlingssal, bestyrelsesværelser, arbejdsanvisning osv..

Fra begyndelsen af firserne var der begyndt en livlig strejkebevægelse rundt om i Frankrig. Men det herskende bourgeoisi satte hele sin økonomiske og politiske magt ind på at kvæle den. Intet bourgeoisi i verden er så egennyttigt, hensynsløst og snæversynet som det franske. Arbejderne rejste sig med en naturmagts vælde, på steder, hvor der aldrig havde været en socialistisk agitator. Således 1882 i de store kul- og jernværksegne mellem Saone og Loire, i det indre Frankrig, det bjergrige, afsidesliggende land mellem Auvergne og Bourgogne. Her levede - omkring knudepunkterne Creusot og Montceau-les Mines - 30,000 fabriksarbejdere, i fuldstændig patriarkalsk afhængighed af ejerne: Schneider i Creusot, Chagot i Montceau. Sålænge de gamle grundlæggere levede, fandt arbejderne sig i de patriarkalske forhold, i det »humane slaveri«, der var indrettet for dem, med boliger, skoler, asyler, hospitaler osv., hvoraf der gik ry over hele Europa. »Herren« var dog et menneske, de kunne få ham i tale. Men efter grundlæggernes død begyndte »administrationen«s navnløse regimente. Der var ikke engang en herre længere, til hvem man kunne klage. Der var kun hjul, mindre og større hjul, i det vældige, sorte, evigt arbejdende maskineri. Arbejderne begyndte at knurre. »Kontorerne« følte sig truet. De mistænkelige kaldtes en for en op for »direktionen«. »De har seks dage til, så må de rejse!« sagde man. »Hvorfor?« - »de har seks dage!« Mange af dem boede i huse, der tilhørte fabrikken. Efter seks dages forløb blev de sat ud. Der var ikke andre boliger at få til leje i mange miles omkreds. Det var ikke en afskedigelse - det var landsforvisning. De fleste arbejdere var bønder og bondesønner, der aldrig havde været andre steder i Frankrig. Dette var ikke til at holde ud.

I 1882 fandt de pludselig på at danne fagforeninger. De var jo, hver for sig, frie mænd, de var vælgere i en republik, de var politisk statens herrer, i hvert fald på papiret. Men økonomisk var de værre stillet end slaver, thi når de var opslidte eller når de blot klagede, kunne de jages på porten, ud i bjergene, bort fra arne og hjemstavn, uden mulighed for arbejde andetsteds. De organiserede sig da, skønt de knap vidste, hvad organisation betød. Ulykkeligvis hørte nogle anarkister i Lyon om bevægelsen og bragte den på vilde veje. Nogle unge mennesker lagde dynamitpatroner ved nogle af de katolske landevejskors og lod dem springe i luften. Denne kirkefjendtlige demonstration hævnedes tungt - gendarmeri skred ind, fagforeningslederne fængsledes, 500 arbejderfamilier joges på porten.

En eneste blev tilbage. Han hed Sourdeau, en ung mand, en kraftig soldaterskikkelse, ikke synderlig intelligent, men en karakter, mandig og støt. »Her gøres uret«, sagde han. Han lavede sig en lille detailforretning - men selskabet forbød arbejderne at købe hos ham. Så gav han sig til at gå ud hver dag i omegnen, milevidt omkring, for at sælge knive. På den måde fristede han livet. Når han kom hjem og skumringen faldt på, listede så en, så en anden af Creusots arbejdere sig ind til ham. Han læste op for dem af et lille socialistblad fra Paris. Selskabet opdagede det og sendte det katolske Croix (»Korset«) gratis om til arbejderne. Præsterne blev med hver dag mægtigere, og arbejderne blev tvungne til at gå i kirke. Men så skete der det, at vantroen bredte sig, og til sidst var der ikke længere nogen troende arbejder tilbage. Sourdeau hviskede hver aften: »Hvor længe vil i tåle dette? Organiser jer!«

Således gik der 16 år. En majdag i 1898 brød strejken ud, i fra det ene distrikt til det andet, hele befolkningen rejste sig. Og siden da har verdenstelegrafen bragt bud på bud om begivenhederne i Montceau les Mines og Chalonsur Saône, parlamentet ha været vidne til stormende scener, ministre har været i fare. Vi kommer i næste kapitel tilbage hertil.

Men der virkede op gennem firserne mange mænd som Sourdeau. Kularbejderne i nord og Pas de Calais amterne dannede foreninger og strejkede. Det viste sig, at jo bedre organiserede arbejderne var, desto roligere forløb strejkerne. Det sociale spørgsmål trængte sig frem til drøftelse i rigsdagen og i bladene. I 1864 var strejker blevet tilladte, men ikke faste fagforeninger. Den tilstand, der skabtes herved, var fuldstændig meningsløs. Det var en præmie på voldsomhed. Det lykkedes da endelig indenrigsminister Waldeck Rousseau den 21. marts 1884 at gennemføre en lov, der tillod fagforeninger, - rigtignok med så mange indskrænkende bestemmelser, at arbejderne selv betragtede den nye lov som en fælde og i flere år foretrak at danne »ulovlige« fagforeninger fremfor at indordne sig under lovens bestemmelser og få dens støtte.

Fra 1884 tager alligevel fagforeningsbevægelsen stærkt opsving. I 1886 afholder fagforeningerne deres første kongres, i Lyon. Det er en helt anden forsamling end den, der trådte sammen 1876 i Paris. I de ti år har socialismen gennemsyret den franske arbejderbevægelse, og kongressen slutter sig - ligesom de følgende i Montluçon 1887, le Bouscat, Calais, Marseille og Nantes - til det guesdistiske arbejderparti og får ledere fælles med det, omend rammerne holdes adskilt.

Samme år, som den første fagforeningskongres afholdtes, i 1886, udbrød den store strejke i Decazeville, der medførte stormende parlamentsforhandlinger og opsigtvækkende retssager. En ung radikal sagfører og folketingsmand tog arbejdernes parti og forsvarede dem med glimrende veltalenhed både i tinget og for skranken. Han hed Millerand. Året efter dannede der sig i Folketinget omkring Millerand en socialradikal gruppe på 19 medlemmer med et stærkt socialistisk farvet program: den stående hærs afskaffelse, et folkeværns indførelse, international voldgift, dødsstraffens afskaffelse, kvindens ligeberettigelse med manden, kirkens adskillelse fra staten, fuldstændig tænke, tale, presse og foreningsfrihed, alle privatmonopolers omdannelse til offentlige anliggender, trinvis socialisering af produktionsmidlerne, afskaffelse af al indirekte skat og af arv for sideliniens vedkommende, alderdoms, invalide og ulykkesforsikring.

Socialismen begyndte, trods socialisternes splittelse, at blive en magt i Frankrig. Den sivede som saften gennem en plantes rødder og stængel fra arbejderne op i de andre samfundslag. Dens tanker gennemtrængte mere og mere de radikale republikaneres venstrefløj - les Radicaux Socialistes -, som de kalder sig. Men naturligvis lå der heri en vis fare for det socialistiske arbejderparti som selvstændig organisation. Og possibilisterne forstod ikke at holde partigrænserne klare. Det viste sig navnlig i årene 1888-89, da republikken gennemgik en frygtelig krise - boulangismen.

Den herskende republikanske storborgerklasse havde i den halve menneskealder fra 1870 brugt og misbrugt sin magt ganske som den gjorde det under borgerkongedømmet og under det andet kejserdømme. Den havde modsat sig enhver reform, til fordel for arbejdere og bønder. De vekslende regeringer var alle i lige grad den store finansverdens og storindustriens lydige tjenere. Men disse samfundsmagter ødelagde småborgerne. Der opstod kæmpemæssige magasiner Louvre, Printemps, Bon Marché osv. - som hver overflødiggjorde 1500 á 2000 småhandlende og håndværkere. En dump utilfredshed bredte sig i disse lag. Socialdemokratiet var ikke stærkt nok og ikke fast nok bygget til at kunne opsuge og retlede den almindelige misfornøjelse. Disse småborgerlige lag blev derfor et let bytte for den første, den bedste eventyrer. Han kom i general Boulangers skikkelse.

Udgået af de radikales rækker hidsede han arbejdere, småbønder og småborgere op mod den regerende pengeadel, men bejlede tillige til de nationale og krigsgale følelser, der er stærkere i Frankrig end i noget andet land. Det var dem, der havde båret Gambetta op til magt og folkeyndest, men hans efterfølgere - opportunisterne eller de moderate republikanere - var ingenlunde tilbøjelige til at sætte Frankrigs voksende velstand på spil ved en hævnkrig mod Tyskland. Boulanger spillede Gambettas arvtager og lod sig kåre til revanchens general.

I den voldsomme kamp, som nu udbrød mellem boulangisterne - til hvem monarkister og klerikale og alt, hvad der var af uklar misfornøjelse med de bestående tilstande, sluttede sig - og det herskende republikanske parti, tog possibilisterne under Paul Brousse afgjort og kraftigt parti for den borgerlige republik. De talte mange vælgere, navnlig i Paris og omegn, og deres hjælp blev af ikke ringe værdi for republikanerne. Bønderne fik i tide øjnene op for, at Boulangers sejr let kunne betyde krig. Men krig betød altid højere skatter - det havde de hundredårs erfaring for. Republikken sejrede. Boulanger blev dømt for højforræderi, flygtede og endte ikke længe efter sit liv på sin elskerindes grav i Bryssel. Rochefort, hvis forsøg på at danne et »nationalt-socialistisk« parti som hjælpekorps i »den tapre general«s brogede hær var strandet på possibilisternes modstand, landsforvistes.

Blanquisterne havde stillet sig helt anderledes til boulangismen end possibilisterne. Nogle af deres mænd vejrede »sammensværgelse«, drømte om at benytte det ventede krak til at bemægtige sig staten og kastede sig ind i eventyret. Andre - det var de fleste - havde brugt alle deres kræfter til at bekæmpe alliancen mellem de borgerlige republikanere og Paul Brousses socialister. Guesdisterne derimod bekæmpede i lige grad boulangister og republikanere. De erklærede, at det var dem ligegyldigt, om enten hunden åd svinet - eller svinet hunden.

I sommeren 1889, under verdensudstillingen, indbød de to socialistiske hovedpartier til hver sin internationale kongres. Guesdisterne og blanquisterne forenede sig og indbød til kongres i Pétrelle-salen, possibilisterne holdt deres kongres i Lancry-gaden. Den første åbnedes den 14. juli og talte et mindretal af Frankrigs socialister, men et flertal af udlandets. Den anden, possibilisternes, åbnedes dagen efter og rummede flertallet af Frankrigs, men et mindretal af udlandets delegerede. De fremmede socialdemokrater søgte forgæves at få de to kongresser smeltet sammen til én, men de fik dog aftalt, at fremtidig skulle den internationale enhed bevares trods splittelsen i Frankrig. Og det skete. I 1889 begyndte en ny række af internationale arbejderkongresser (Bryssel 1891, Zürich 1893, London 1896, Paris 1900), der mere og mere har vist, at socialdemokratiets principper er de samme i alle lande, ja selvom taktikken har der vist sig større og større enighed.

De internationale kongresser i juli 1889 måtte mane franskmændene til indbyrdes forsonlighed. Ved de almindelige folketingsvalg i september vandt den franske socialisme sine første valgsejre. Den mønstrede ca. 150,000 stemmer, og der valgtes syv socialdemokrater: Baudin, Boyer, Ferroul, Lachize, Thivrier, Dumay og Joffrin.

Det viste sig imidlertid snart, at possibilisterne under deres kamp for republikken havde forsømt det socialistiske agitations og organisationsarbejde. En fløj af partiet med bogtrykkeren Allemane i spidsen rejste sig mod Brousse. Jean Allemane var fagforeningsmand og så med en vis ligegyldighed på det kommunale og politiske arbejde. Han lagde vægten på den daglige klassekamp, på arbejdernes økonomiske erobringer ved egen magt, og nærede en halvt anarkistisk uvilje mod »politikerne« og »parlamentarikerne«. I stedet for parlamentarisme ønskede han »direkte lovgivning ved folket«, og med den ensidighed, der har været franske arbejderledere egen lige til den sidste tid, fortabte han sig således i denne idé, at han næsten gik til at forbyde deltagelse i valg. Brousses ensidige gåen op i politik fremkaldte Allemanes anti-parlamentariske ensidighed. På kongressen i Chatellerault 1890 kom det til brud. Brousse beholdt flertallet - hans parti kaldte sig fra nu af La Federation des travailleurs socialistes de France. Allemane dannede et nyt parti, der tog det gamle navn Parti ouvrier socialiste révolutionnaire.

Således bestod der nu fire socialistiske partier i Frankrig: guesdister, blanquister, broussister og allmanister. Men i de følgende år var det guesdisterne, som fik førerskabet. Med stor kraft tog de sig på at gennemføre den internationale kongresbeslutning om 1. maj demonstrationen til fordel for den otte timers arbejdsdag. Jules Guesde åbnede med glødende veltalenhed et felttog for »de tre hellige 8-taller«. Det »borgerlige« Frankrig forfærdedes, i Frankrig som i Tyskland og andre steder rustede magthaverne sig til at tage imod den internationale, sociale revolution, der var bebudet til den 1. maj 1890.

En enkelt journalist, John Lemoinne, var klarsynet nok til at forstå stillingen. Han skrev i »Matin« for d. 24. april 1900: »Den fare, der står for døren, er dannelsen af en ny, stor nation, en nation uden navn og uden geografiske grænser, de ejendomsløses overfor de besiddendes. Denne nation behøver hverken konge eller kejser eller nogen regeringsform. Den organiserer sig udenfor det altsammen. Dersom den havde førere, og dersom disse førere havde politisk sans, så ville den almindelige arbejdshvile, der forberedes til på torsdag, blive en ren fredelig demonstration. Det er ordenen, som fremtidig er socialismens største magt. Går den udenfor den, er det, fordi den endnu ikke er moden«. - Den 1. maj forløb uden noget brud på ordenen!

I oktober 1890 holdt »Det franske Arbejderparti« (guesdisterne) kongres i Lille. Det viste sig, at de seks års agitationsarbejde siden den sidste kongres i Roubaix ikke havde været forgæves. Man vedtog fra nu af at holde årlige kongresser, og man vedtog at gentage maj demonstrationen næste forår. Men den 1. maj 1891 forløb ikke roligt. Men ingen var i tvivl om grunden. Det var indenrigsminister Constans - Boulanger-dræberen, som han kaldtes for den hensynsløshed, hvormed han havde ført kampen mod revanche generalen - der nu også ville spille samfundsfrelser overfor den voksende socialisme. Han mobiliserede hele hærkorps. I Marseille, Clichy, Lyon, St. Quentin, Charleville, Bordeaux og Nantes sprængtes arbejdertogene af politi og gendarmeri. I Fourmies gav tropperne ild: ni personer faldt som ofre for Lebel-geværerne, tre voksne arbejdere, fire unge piger og to 11-12 års drenge.

Et harmskrig løftede sig fra den ene ende af Frankrig til den anden. Folketinget skyndte sig at bevilge 50,000 franc til Fourmies ofrenes familier. Regeringen kastede ansvaret over på socialisterne; Culine, der var sekretær for arbejderforeningen i Fourmies, og Lafargue, der havde holdt foredrag der i byen midt i april, blev anklagede og trods fuldstændig mangel på bevisligheder dømt - Lafargue til én måneds og Culine til seks års fængsel. - Constans - skrev et vittighedsblad - havde sået lebel-patroner, der voksede socialister op! 1 november 1891 valgtes Lafargue ved et udfyldningsvalg til folketingsmand for Lille.

Den 1. maj 1892 holdtes der netop byrådsvalg i alle Frankrigs kommuner udenfor Paris. Guesdisterne vandt en række store sejre, de erobrede flertal i Roubaix, Montluçon, St. Denis og Carmaux og enkelte pladser i en mængde andre byer. I Carmaux afskedigede kulgrubeselskabet den til borgmester valgte bjergmand Calvinhac. Arbejderne svarede med en strejke, der varede fra august til oktober. De store pariserblade sendte korrespondenter til egnen, hele pressen beskæftigede sig med det sociale spørgsmål, socialismen blev næsten en modesag. Tre radikale politikere, Clémenceau, Pelletan og Millerand, bragte »borgmesterstrejken« på bane i parlamentet, og dette opfordrede selve konseilspræsident Loubet til at mægle. Kulgrube selskabets direktør, markien af Solages, måtte bøje sig for dette tryk, og arbejderne sejrede. Den påfølgende januar valgtes Jean Jaurés ved et udfyldningsvalg til socialistisk folketingsmand for Carmaux.

Jaurés, der er født den 3. september 1859 i Castres (Tarn), havde engang tidligere repræsenteret Carmaux i folketinget, nemlig fra 1885 til 1889, men som medlem af venstre centrum. Han var lærer i filosofi, først ved højskolen i Albi, derpå i Toulouse. Ved alle parlamentsforhandlinger om arbejderspørgsmål tog han imidlertid arbejdernes parti, hvad der medførte hans fald ved valget i 1889. Han gav sig nu til at studere socialismen og tog 1892 doktorgraden for en afhandling på latin: »Om de første grundtræk af tysk socialisme hos Luther, Kant, Fichte og Hegel«. Det var et emne, som kun få franskmænd ville finde på at vælge. Jaurés er en vidtspændende, alsidig ånd, skolet ved historiske og filosofiske studier. Han tilegnede sig fuldtud den moderne socialisme, dog med et stænk af den gamle franske idealisme. Han havde berøringspunkter med alle fire socialistiske retninger: guesdister, blanquister, broussister og allemanister, og søgte forbindelse med dem alle.

Imidlertid dannede der sig i disse år en femte socialistisk retning, »de uafhængige«, som de kaldtes, fordi de ikke gik op i nogen af de bestående skoler. Grunden til denne retning var lagt af Malon, der i begyndelsen af 80'erne havde trukket sig tilbage fra al partivirksomhed, træt og ked af kampen mellem Guesde og Brousse. Han stiftede 1885 et videnskabeligt tidsskrift »Revue Socialiste«, hvorom han søgte at samle socialister fra alle lejre. Hans to betydeligste medarbejdere var Rouanet og Fourniére. Rouanet leder tidsskriftet efter Malons død i 1893. Jaurés, den fødte parlamentariker og Frankrigs første taler, blev af sig selv føreren for »de uafhængige«. Få måneder efter trådte en jævnaldrende til, Etienne Alexandre Millerand, født i Paris den 10. februar 1859.

Men nu var Panama skandalen brudt løs i de sidste måneder af 1892. Den blottede det republikanske storborgerpartis råddenskab til bunds. Med ét slag kompromitteredes næsten samtlige moderate ledere og en del af de radikale. Det åbenbaredes, at regeringen havde brugt penge af Panama selskabets midler til at bekæmpe boulanger og hans tilhængere. Millerand forstod øjeblikkeligt stillingen. Det gjaldt om, at ikke boulangismen, men socialismen, ikke bagstrævet, men fremskridtet høstede fordel af den storborgerlige republiks bankerot. Han trådte over i socialismens rækker, over tog bladet »Petite République« og gjorde det til fællesorgan for alle socialistiske skoler.

Den 6 juli 1893 lod konseilspræsidenten og indenrigsminister Charles Dupuy arbejdsbørsen i Paris lukke, fordi den husede fagforeninger, der ikke holdt sig loven af 1884 efterrettelig. Der skulle netop den 14. juli sammentræde en almindelig fransk fagforeningskongres, den blev til én stor protest mod regeringens voldshandling.

Den 20. august og 3. september fandt de almindelige folketingsvalg sted. De blev den franske socialismes første store sejr. Der afgaves 500,000 socialistiske stemmer og valgtes 30 socialdemokrater - hvortil kom en halv snes fhv. boulangister, der nu kaldte sig socialister, og et halvthundrede social-radikale. De radikales gamle førere Clémenceau og Floquet faldt, men Jules Guesde valgtes i Roubaix, Vaillant og Millerand i Paris, Jaurés i Carmaux. Der dannede sig i folketinget en socialistisk gruppe på godt 40 mand, omfattende alle, der kaldte sig socialister, undtagen de fem valgte allemanister, der dannede deres egen »revolutionære« gruppe under ledelse af Fabérot, hattemageren, der havde besejret Floquet.

Socialisterne kom til at spille en meget betydelig rolle i lovgivningsperioden 1893-98. De styrtede tre ministerier - Dupuy, Casimir-Périer og Ribot - og fældede en præsident; Casimir-Périer, storkapitalismens ægte repræsentant. Derpå kom det radikale ministerium bourgeois til roret (efteråret 1895-foråret 1896) med indkomstskatten efter stigende skala til program, og hele den socialistiske gruppe støttede dette ministerium.

Der førtes i disse år flere store »socialist debatter«; Guesde forsvarede otte-timers-dagen og udviklede - i anledning af, at regeringen havde nedlagt forbud mod et kommunalt apotek i Roubaix - socialdemokratiets kommunale program. Jaurés rejste en agrardebat, der vakte opsigt ud over hele Europa.

Efter ministeriet Bourgeois' fald - som følge af landstingets modstand mod indkomstskatten - følte den socialistiske gruppe trang til at klare sin egen stilling. Det gjaldt på den ene side om at ryste de boulangistiske elementer af sig, på den anden side om at gøre op med fortidens revolutionære fraser. Ved en banket i St. Mandé salen i Paris den 30. maj for socialistiske kommunalbestyrelsesmedlemmer - valgene i foråret havde bragt en række nye store sejre - tog Millerand ordet og formede det franske socialdemokratis fællesprogram i følgende tre sætninger: 1) international forståelse og samarbejde mellem alle landes arbejdere, 2) arbejdernes organisation som klasse til erobring af den offentlige magt, 3) produktionsmidlernes overgang til samfundseje. - både Jaurés, Jules Guesde, Vaillant og Paul Brousse var tilstede og sluttede sig til dette program. De boulangistiske medlemmer af gruppen trådte ud - de var nok socialister, sagde de, men ikke »kollektivister«. På den anden side bekæmpede allemanisterne og nogle blanquister dette program som ikke revolutionært nok.

Det så i sommeren 1896 ud til, at der endelig var skabt et stort og enigt, moderne socialdemokrati i Frankrig. Men da den »Internationales« kongres den 27. juli samledes i London, mødte franskmændene delt i to omtrent lige store, fjendtlige grupper! - Striden kom nærmest fra fagforeningerne. Disse var indbudt til kongressen, selvom de ikke var direkte socialistiske; dette var nødvendigt af hensyn til de engelske trade unions. Men gennem de franske fagforeninger - der endnu var løst organiserede og fattige - skaffede anarkister, revolutionære allemanister og blanquister sig mandat til londoner-kongressen. Fagorganisationerne havde fra begyndelsen af 90erne delt sig i to grupperinger. Arbejdsbørserne, der stadig voksede i tal og betydning - der findes nu henved hundrede sådanne - begyndte i 1892 at holde årlige kongresser og dannede et landsforbund. Under ledelse af den dygtige og praktiske arbejder Fernand Pelloutier (død i marts 1901) nåede dette forbund en ikke ringe betydning. Det holdt sig udenfor politik - hvad der i Frankrig vil sige udenfor de forskellige politiske skoler, thi det betragtes som en selvfølge, at alle organiserede arbejdere er socialister.

De ældre fagforeningskongresser, der var begyndt 1886 i Lyon, sluttede af med kongresserne i Nantes 1894 og i Troyes 1895, - de var nemlig blevet omtrent ét med det guesdistiske arbejderparti. Men fra 1895 begynder der en ny række faglige kongresser (Confédération générale du travail), der søger at samle fagene i fagforbund eller industriforbund og så forbinde disse til et landsforbund. Arbejdsbørsernes forbund søgte altså deres grundlag i de stedlige sammenslutninger (samvirkende fagforeninger eller fællesorganisationer), medens det almindelige arbejderforbund (Confédération générale du travail) tilstræbte en mere moderne organisationsform, efter fag og industriforbund.

Denne adskillelse ville man med tiden komme ud over, og der har i det sidste år været ført forhandlinger mellem de to organisationer om en sammensmeltning. Farligere var et andet stridsemne - generalstrejken. Ideen stammede fra allemanisternes kredse. De var jo »revolutionære« - ligesom guesdister og blanquister - men ikke politisk revolutionære. De ville ikke »erobre den offentlige magt« og med i statsmagten i hænde omdanne samfundet. De fandt da en anden formel for den sociale revolution, en faglig formel: generalstrejken, en samtidig arbejdsnedlæggelse af alle arbejdere i alle fag. En ung veltalende mand Aristide Briand gjorde sig til apostel for denne idé. Den faldt i franskmændenes smag. Det seje, kedelige arbejde, fagforeningen for at vinde en 25øre mere i dagløn, en kvart times kortere arbejdsdag, tiltaler dem ikke. De holder ikke af at ofre synderligt store og navnlig ikke regelmæssige bidrag til fagforeningen. En franskmand kan ofre livet på barrikaden, men han vender og drejer en sou mange gange, før han giver den ud til et fælles formål. Også i det faglige arbejde trængte de derfor til en stor, begejstrende idé. De fandt den i generalstrejken.

Guesdisterne afviste den - i overensstemmelse med de internationale kongressers standpunkt. Deraf fulgte kølighed mellem dem og en del af fagforeningerne. Arbejdsbørsernes forbund afviste ikke tanken, men lagde heller ikke stor vægt på den. Det almindelige arbejderforbund gjorde den derimod til sin hovedidé. Anarkister greb den og søgte at bemægtige sig fagforeningsbevægelsen: som så ofte før mødtes yderlighederne i den fælles ringeagt for »politik«.

På kongressen i London 1896 stod på den ene side »parlamentarikerne« - guesdister, Jaurés' og Millerands venner samt broussister -, på den anden side de fleste blanquister, ledede af den græskfødte Argyriadés, allemanister, anarkister og fagforeningsrepræsentanter. Det indbyrdes spektakel, franskmændene lavede i London, vakte nogen opsigt i verdenspressen og gav anledning til mange spydigheder om det socialistiske broderskab. Men overvættes betydning fik striden ikke i Frankrig selv, dertil stod de »delegerede« i alt for løst forhold til de virkeligt fagorganiserede arbejdere.

Den faglige bevægelse gik langsomt, men sikkert fremad. I årene 1890-92 udbrød store strejker blandt Nordfrankrigs bjergmænd. Under dygtig ledelse af Basly og Lamendin - nu folketingsmænd - vandtes ret betydelige fordele. I 1895 udbrød den store glasarbejderstrejke i Carmaux. Den tabtes, men nederlaget gav stødet til oprettelse af arbejdernes glasværk i Albi. Hermed indførtes den belgiske form for kooperation i Frankrig. Det blev ikke glasmagerne, der ejede og drev værket, men hele den franske arbejderstand gennem sine organisationer. Grundlaget blev arbejderklassens forbrugsevne - denne revolutionære magt, som Jaurés sagde. Han var utrættelig virksom for oprettelsen, alle socialistiske retninger støttede glasværket, - et millionforetagende, der efter en del vanskeligheder nu er i blomstrende udvikling. Fra 1895 breder den kooperative tanke sig stærkere og stærkere i Frankrig; der holdes årlige kooperative kongresser, i 1900 afholdtes en international socialistisk kooperativ kongres i Paris.

I efteråret 1896 holdt allemanisterne kongres i Paris - den 14de, thi de som alle socialistiske partier numererer deres kongresser fra Pariser-kongressen 1876. Det kom her til en sprængning. Den ydre anledning var spørgsmålet, om en folketingsmand skulle være pligtig til at indbetale sine diæter i partikassen. Den egentlige årsag var en opposition mod den allemanistiske ledelses stadig mere anti-parlamentariske holdning. Byrådsmedlemmerne Faillet og Berthaut, folketingsmændene Dejeante og Groussier trådte ud og dannede en ny organisation, »den kommunistiske alliance«, der sluttede sig nær til blanquisterne og stadig siden har fulgtes med dem. Allemane har forøvrigt nu selv opgivet sin anti-parlamentariske taktik, han blev i 1901 valgt til folketingsmand for Paris.

I slutningen af året 1897 opstod Dreyfus affæren, der rystede republikken i dens grundvold, sprængte alle partier, satte splid i alles hjem. Under det moderate ministerium Méline (1896-98), der fulgte efter ministeriet Bourgeois og for at holde sig måtte støtte sig til monarkisterne og de klerikale, fik disse reaktionære partier en magtstilling, som de ikke havde kendt siden Mac-Mahons dage. Dreyfus-affæren åbenbarede, at hæren og kirken - »sablen og vievand kosten« - havde sluttet den inderligste alliance og var i fuld færd med at underminere republikken, navnlig gennem besættelsen af embeder og officersposter. Et utal af »Kors«blade, støttede af de rige gejstlige ordener, bredte deres gift ud i befolkningen og fandt navnlig modtagelige sind blandt småborgerne, der nu ikke blot som i boulangismens tid ruineredes af børsen, storindustrien og stormagasinerne, men også truedes eller i hvert fald følte sig truet af arbejdernes faglige og kooperative organisation. Landbrugskrisen gjorde godsejere, proprietærer og en del af bønderne modtagelige for Mélines agrariske planer. Antisemitismen forplantede sig fra Tyskland til Frankrig. Krig mod børsen, krig mod jøderne blev løsenet i småborgerlige og agrariske kredse.

Zola tog kampen op mod denne frygtelige opblussen af middelalderlige følelser midt i det moderne Frankrig. Kampen tilspidsede sig i en kamp om den ene mand: jøden Dreyfus. Jaurés kastede sig med flammende lidenskab, med gennemborende skarpsindighed, med næsten overmenneskelig flid ind i arbejdet for Dreyfus' oprejsning. Alle de uafhængige socialister fulgte ham, det samme gjorde Brousse, Allemane og alle deres tilhængere. Hele verdens socialdemokrati fulgte i åndeløs spænding denne sælsomme kamp. Præsteskabet og officersstanden rejste sig dristigere og dristigere; jo mere de indvikledes i løgn og falskneri, desto mere rasende førte de kampen. Det kom til gadeoptøjer, der truedes med statskup.

Guesde og Vaillant stod vaklende og ængstelige. »Herregud, den ene mand, tusinder af proletarer lider jo under dette samfunds uretfærdighed!«. »Lad storborgerpartierne fortære hinanden i denne strid, vi arbejdere har større opgaver end at befri den ene mand på Djævleøen«.

Ved valgene i maj 1898 havde Dreyfus-kampen endnu ikke nået sit højdepunkt. Socialisterne holdt nogenlunde sammen og havde god fremgang, omend ikke så stor, som Guesde havde drømt om. De mønstrede 750,000 stemmer og vandt 40 mandater. Men både Guesde og Jaurés faldt for en sammenslutning af alle anti-socialistiske partier og et uhyre tryk fra arbejdsgiverne på arbejderne.

Kort efter valget talte Jaurés til 10,000 mennesker i Tivoli Vauxhal. »Enighed!« - sagde han - »Enhed, ét eneste stort parti, det er hvad Frankrigs arbejdere mangler. Lad os danne det. Så er vi republikkens stærkeste parti«. Hans tale fandt genklang over hele landet.

Dreyfus-kampen tilspidsede sig. Ministeriet Méline faldt endelig, det radikale ministerium Brisson indledede en revision af Dreyfus processen, men blev angrebet i ryggen af sin egen krigsminister og styrtedes. Ministeriet Dupuy (efteråret 1898 til forsommeren 1899) forsvarede republikken åbenlyst og forrådte den hemmeligt. Præsident Felix Faure døde pludseligt; på hans begravelsesdag forsøgte Derouléde et militært statskup. Krigsminister afløste krigsminister, alle bøjede de sig efter kort tids forløb for den Dreyfus-fjendtlige generalstab og gik dens ærinde. De parisiske småborgere foretog, under ledelse af den klerikale adel, et overfald på præsident Loubet.

Under disse omstændigheder sluttede socialisterne sig tættere og tættere sammen. I juni 1899 faldt ministeriet Dupuy. Det trak op til en uendelig ministerkrise. Dreyfus var stillet for krigsretten i Rennes. Generalstaben truede med statskup, dersom han frikendtes. Dreyfus' venner med revolution, dersom han dømtes påny.

En aften under ministerkrisen samledes den socialistiske folketingsgruppe til rådslagning. Millerand var fraværende. Lidt efter kom han ind og meddelte, at Waldeck-Rousseau havde påtaget sig at danne det ny ministerium og anmodet ham (Millerand) om at indtræde i det. Alle, der tog ordet, billigede dette. Kun et ministerium, der tog socialisterne med i sit regeringsflertal, kunne blive stærkt nok til at tage kampen med Dreyfusfjenderne op. Til sidst talte Vaillant. Han misbilligede ikke Millerands forehavende, men bad ham om at handle i sit eget navn, på eget ansvar. Gruppen skiltes ad uden at stemme over sagen.

Den næste dags aften - 22. juni 1899 - stormede bladsælgerne med større fart og mere skingrende råb end nogensinde ned ad Paris' boulevarder: »Det ny ministerium dannet!« - »Ministeriet Waldeck-Rousseau!« - »Millerand minister!« - »Gallifet hans kollega!« Ved midnatstid nåede budskabet ad lyntrådens lette veje rundt til alle Europas redaktionskontorer. Telegrafbudet træder ind, konvoluten rives hastigt op. Der står: Paris den 22. juni kl. 9 aften. Det ny ministerium er dannet med Waldeck Rousseau som konseilspræsident og indenrigsminister, Delcassé udenrigsminister, general Gallifet krigsminister, Pierre Baudin arbejds- og Millerand handelsminister! - Paris havde atter overrasket verden.

Millerand.

Et par dage efter sin dannelse gav ministeriet Waldeck Rousseau i møde i det franske folketing, søgte og fik - efter en stormende forhandling - et tillidsvotum, men kun med 22 stemmers flertal. Den overvejende del af den socialistiske gruppe stemte for det. Resten afholdt sig fra at stemme. Omtrent en tredjedel af de moderate republikanere fulgte ministeriet, resten dannede sammen med højre og nationalisterne en forbitret opposition under Mélines ledelse.

Dreyfus blev dømt påny af krigsretten, men benådet af præsident Loubet og sat i frihed. Ministeriet bebudede lovforslag mod de gejstlige ordener og en reform af krigsretterne. Kun de færreste ventede dog, at dette mærkelige ministerium ville blive af længere varighed. Det skulle »afvikle Dreyfus affæren«, dermed ansås dets opgave for endt. Men det overraskede både modstandere og venner ved at blive det længste ministerium, som den tredje republik endnu har kendt, længere end ministerierne Ferry og Méline, hvis levealder var to år, det hidtidige højdemål for en fransk regering.

»Dreyfus ministeriet« - som det kaldtes af modstanderne, selv kaldte det sig: den republikanske forsvarsregering - blev til »reform ministeriet«, dette blev til »udstillings ministeriet« og dette igen til »fagforeningernes ministerium« - som vennerne kaldte det - eller »strejke ministeriet«, fjendernes øgenavn. Efter et par års forløb var alle klare over, at »det lange ministerium« ville blive »valg ministerium«, dvs. komme til at lede de almindelige folketingsvalg i foråret 1902.

Medens Waldeck Rousseau gennemførte foreningsloven - hvorved der sattes en stopper for de gejstlige ordeners anti-republikanske virksomhed - og fornyede embedsstanden i republikansk ånd; medens Gallifet - der dog snart blev træt - og hans efterfølger, general André, fornyede generalstaben og genoprettede disciplinen i hæren, kastede Millerand som minister for handel og industri, post- og telegrafvæsen sig med kraft, dygtighed og stor takt over socialpolitiken - der så længe var så fuldstændigt forsømt af republikken. Han omordnede sit ministerium og tog broussisten Lavy til kabinetschef, skabte en omfattende arbejderstatistik, støttede arbejdsbørserne og fremhjalp de kooperative foretagender. Han udstedte en forordning, hvorefter stat, amt og kommune ved alle offentlige arbejder skulle overholde den gængse arbejdsløn og arbejdstid samt ved alle licitationer forlange denne overholdt af entreprenørerne. Han omdannede »det store arbejdsråd« - der drøfter og forbereder den socialpolitiske lovgivning - således, at de organiserede arbejdere fik ret til at vælge repræsentanter til det. Blandt de fire, Millerand som minister selv udnævnte, var Jaurés. Han oprettede dernæst stedlige arbejdsråd, der bl.a. fik ret til at våge over fabrikstilsynet og stille forslag om forbedringer: halvdelen af disse råd vælges af fagforeningerne, halvdelen af arbejdsgiverforeningerne.

Millerand tiltrådte netop sit embede, da Ulykkesforsikringsloven af 1898 trådte i kraft; han sørgede for dens gennemførelse uden afkortning i arbejdernes løn og fik vedtaget en række forbedringer af den. Han gennemførte en lov (d. 30. marts 1900), hvorefter børns, kvinders og mindreåriges arbejde begrænsedes til 11 timer, efter to års forløb (fra april 1902) indskrænkes til 10 1/2 time og atter efter to års forløb (fra april 1904) til 10 timer. Denne arbejdstid gælder tillige for de voksne mandlige arbejdere, der beskæftiges i samme fabriker som børn, kvinder og mindreårige - et betydningsfuldt både principielt og praktisk fremskridt, hvorved ti-timersdagen fra 1904 indføres for den aldeles overvejende del af Frankrigs industriarbejderstand.

Millerand har forelagt en lov om lovordnet strejke og voldgift, dvs. arbejdet skal nedlægges, når flertallet af fabrikkens eller egnens arbejdere vedtager det. Skruebrækkere straffes med fortabelse af deres »industrielle valgret«, dvs. valgretten til arbejdsråd, voldgiftsdomstol osv. Han har forelagt et forslag om arbejderpensioner, nærmest efter tysk mønster, med tvungne bidrag både fra arbejdere og arbejdsgivere og med støtte hos staten. - begge disse lovforslag har imidlertid mødt modstand både i arbejdsgiver og i arbejderkredse.

Ved et politisk møde i Lille den 15. oktober 1899 erklærede Millerand, at den røde tråd i hans virksomhed var at opmuntre arbejderne til at organisere sig. »I er« - sagde han - »hver for sig kun som støv, slut eder sammen, og i bliver den største materielle og moralske magt i dette land«. Han henviste til sin tale i Saint Mandé og erklærede klasseadskillelsens forsvinden som sit mål.

Sin åbningstale ved verdensudstillingens indvielse den 15. april 1900 sluttede han med en hymne til arbejdets pris. »Arbejde, frigørende, hellige arbejde, dig er det, som adler og som trøster. For dine fjed flygter uvidenheden og viger det onde. Ved dig stiger menneskeheden, frigjort af nattens trældom, højere og højere op mod de lyse, rene egne, hvor en dag idealet virkeliggøres, den fuldkomne samklang mellem magt, retfærd og godhed«. Ved de franske og udenlandske udstillingsarbejderes afskedsfest længere hen på sommeren priste Millerand arbejdernes internationale sammenslutning.

Den 7. oktober 1900 talte Millerand for en forsamling af kulminearbejdere i Lens. Han sagde bl.a.: »Jeg er fremdeles, som da jeg talte i St. Mandé 1896, overbevist om, at lønarbejdet ikke er mere evigt end livegenskabet og slaveriet, og om at ejendommen - der er et uomgængeligt vilkår for personlighedens frihed - en dag vil blive tildelt alle mennesker under den eneste form, som maskinteknikken og kapitalens sammenhobning tillader: samfundsejets form. Utvivlsomt ligger den fulde virkeliggørelse af dette ideal langt ude, dets erobring kræver tid og møje.« Derom er jeg så overbevist, at jeg ved valgene i 1893 såvel som i 1889 vægrede mig ved at føje ordet »revolutionær« til navnet »socialist«. Nej, borgere, det er ikke ved vold eller had, at proletariatet skal nå sin frigørelse, men ved hver dag at gøre sig dygtigere og mere disciplineret. Frigørelsen bliver prisen for anstrengende, uophørlig arbejde, der dog belønnes ikke blot af den tilfredshed, som pligtopfyldelse giver, men også ved de daglige stadig større resultater, som nås derved. Det er republikkens pligt at hjælpe arbejderne frem ad denne vej…..«

Den 13. januar 1902 talte Millerand i Firminy. Han skildrede og forsvarede sin virksomhed i de forløbne halvtredje år og bekræftede sin socialistiske trosbekendelse. »Socialismen«, sagde han, »stiler højt. Dens ideal er det højeste og ædleste, der kan få et menneskehjerte til at banke. Det virkeliggøres nemlig først med personlighedens fuldkomne udvikling, idet hvert menneske bliver lodtager i samfundets ejendom og derved får del i den økonomiske magt, uden hvilken der ikke gives nogen frihed. Men det er hverken af nogen gud eller nogen herre, socialismen venter menneskehedens befrielse, nej, ene og alene af menneskenes fri og vedholdende arbejde«. Og han sluttede: »Socialismens ideal er også mit, jeg vil aldrig have anden bekymring eller anden ærgerrighed end at være tro imod mine ideer og mit partis beslutninger«.

I februar 1902 talte han i en postfunktionærforening i Bordeaux, skildrede sin virksomhed for at hæve funktionærernes kår og ønskede det almindelige franske statsfunktionærforbund, der var dannet d. 1. januar, en lykkelig fremtid. - Millerand havde straks efter sin indtræden i ministeriet Waldeck Rousseau genantaget de parisiske postbude, der var afskedigede nogen tid i forvejen for deltagelse i en strejke.

Således søgte den socialistiske minister at fortsætte og fuldføre de socialpolitiske bestræbelser, som Februar-republikken af 1848 og Pariserkommunen af 1871 havde indledet. Medens arbejdsgiverne rasede over denne »revolution fra oven«, åndede arbejderne lettere end i lange tider og kastede sig med iver ind i en mægtig fagforenings- og strejkebevægelse. Året 1899 var vidne til 740 strejker med tilsammen 176,826 deltagere; i 1900 steg strejkernes tal til 902 og deltagernes til 222,714, men sank alter i 1901 - som følge af verdenskrisen med dens nedadgående konjunkturer - fil 520 strejker med 111,200 deltagere. Af strejkerne i 1901 endte 308 med 53,540 deltagere sejrrigt, 212 med 57,660 deltagere tabtes. Flertallet af de strejkende er dog endnu uorganiserede arbejdere.

Imidlertid voksede tallet på fagforeninger fra 2361 med 419,761 medlemmer den 1. januar 1899 til 3287 med 588,832 medlemmer den 1. januar 1901. I de samme to år voksede tallet på fagforbund fra 76 med 1132 foreninger og 312,185 medlemmer til 95 fagforbund med 1533 foreninger og 533,575 medlemmer. Skønt den franske fagforeningsbevægelse endnu står langt tilbage for den engelske, ikke at tale om den danske, begynder der dog at danne sig ret gode fagforbund, således navnlig Trykkeriforbundet under ledelse af den dygtige typograf Keüfer, Bjergmandsforbundet, Jernbaneforbundet og Metalarbejderforbundet.

Den store strejkebevægelse, der tildels blev fremkaldt ved Millerands optagelse i ministeriet, var ikke uden fare for dette. Faren kom ikke fra de ældre, nogenlunde velorganiserede fagforeninger, ikke fra det marxistiske, af flamsk organisationsånd gennemtrængte norden, ikke fra det stærkt germanske østen, ikke engang fra det revolutionære Sydfrankrig. I Saint Etienne strejkede 40,000 båndvævere, og snart sluttede 40,000 bjergmænd sig til dem. Arbejdsbørsen blev byens hjerte. Hver middag samledes de strejkende her og drog derpå i procession gennem gaderne, med bannere, blomstervogne, symbolske fremstillinger og guirlander, under Carmagnolens og Internationales toner. De sang, og syngende folk har ikke ondt i sinde. Ordenen forstyrredes ikke en eneste gang.

Faren kom fra Saone Loire egnen, fra Creusot og Montceau les Mines. En morgen i 1898 rejste »hr. fagforeningen« sig - den gode kæmpe, som denne landlige befolkning fortrøstede sig til med næsten religiøs hengivelse. 50,000 arbejdere skarede sig om ham. Men »selskabet« - den onde trold - tog kampen op med tusinde fif. Fagforeningen bukkede under, og i Creusot blev 2000 arbejderfamilier jaget på porten. I Gueugnon - en mindre by - afskedigedes tre hundrede.

Arbejderne havde råbt: »Leve fagforeningen!« Med samme begejstring, som kulgrubedirektørernes fædre i 1830 råbte: »Leve grundloven!« Arbejderne forlangte blot frihed - frihed til at organisere sig. Der var hverken tale om højere løn eller kortere arbejdstid. Kravet var kun dette: »Hold op med at udspionere os, tving os ikke mere til at gå i kirke, giv os lov til at danne fagforening!« Loven tilstod dem denne ret. Men arbejdsgiverne nægtede den!

I 1899 blussede bevægelsen op påny, mægtigere og voldsommere. Selskabet mødte den ved selv at danne »fagforeninger«, dvs. »værne«foreninger, splittelsesforeninger. Creusot kompagniet lod en sådan forening opstille visse små krav og samtykkede i deres opfyldelse, hvad der ophidsede den virkelige fagforenings medlemmer til det yderste. Og kan der vel tænkes et grimmere forræderi end dette, at mænd af arbejderklassen lader sig bruge af den fælles herre som redskaber for smudsigt rænkespil mod kammeraterne? En dag kom det nede i Montceau les Mines' skakter til et slagsmål mellem »de røde« (de rigtige fagforeningsmænd) og forræderne, »de gule«. Slagsmålet begyndte tusind fod under jordens overflade førtes med stigende vildskab op gennem alle minegange og brønd« med iturevne klæder, næsten nøgne, sorte og blodige stormede de kæmpede ned gennem gaderne, hvor befolkningen, kvinder og børn, tog parti snart for de »røde«, snart for »de gule«.

De gule fagforeninger blev i årene 1899 og 1900 de katolske arbejdsgiveres løsen over hele Frankrig. Disse foreninger nåede et medlemstal på flere hundrede tusinde og støttedes af gejstligheden såvel som af den nationalistiske presse. I juni 1900 kom det i Chálon sur Saône til nye sammenstød mellem »gule« og »røde«, gendarmeri og militær skred ind, flere arbejdere faldt.

Oppositionen bragte sagen på bane i folketinget den 15. juni, hvor det kom til voldsomme optrin. Højre, nationalisterne og de revolutionære socialister overvældede regeringen med angreb. Jules Guesdes unge discipel Zévaés stillede forslag om en parlamentarisk undersøgelse af begivenhederne. Regeringen erklærede, at den selv ville foretage en sådan. Et tillidsvotum indbringes, en nationalist foreslår en tilføjelse, hvorved tinget »misbilliger de socialistiske lærdomme«. Alle socialdemokraterne stemmer naturligvis imod, men tilføjelsen vedtages ved hjælp af højres og de moderates stemmer. Nu skal der stemmes over det hele tillidsvotum - med den anti-socialistiske tilføjelse. Højre, moderate og nationalister stemmer imod, altså også mod misbilligelsen af de socialistiske lærdomme! - de radikale og flertallet af socialdemokraterne stemmer for, altså også for socialismens misbilligelse! Den franske parlamentarisme har fejret en af sine skønneste triumfer. Regeringen frelses, men Chálon sur Saone affæren fremkalder bitter og langvarig strid blandt socialisterne indbyrdes.

I foråret 1901 var bevægelsen i alle Frankrigs kulmineegne nået så vidt, at man besluttede at proklamere »generalstrejken« med otte timers dagen som mål. Konseilspræsident Waldeck Rousseau afgav imidlertid det løfte at søge otte timers dagen gennemført ved lov. Flere gange måtte dog bjergmændene true påny med generalstrejke, og i oktober 1901 var den lige på nippet til at bryde ud. I vinteren 1901-1902 vedtog endelig folketinget en lov, der indfører 9-timers-dagen straks for alle bjergværksarbejdere, 8 1/2 timesdagen fra 1904 og 8-timers-dagen (ned- og opfart i gruberne medregnet) fra 1906. Det franske Bjergmandsforbund holdt i marts 1902 landskongres i Alais. Det lykkedes en person ved navn Escalier, der havde skaffet sig mandat fra kulminearbejderne i Anzin ved tilbud om at betale rejse- og dagpenge af sin egen lomme, at få vedtaget øjeblikkelig generalstrejke, nemlig med 124 stemmer mod 105. Meget tydede på, at han var en lokkespion, udsendt af ministeriets modstandere. De gamle bjergmandsførere Basly og Lamendin besvor deres kammerater at afvente landstingets afstemning over folketingets lovforslag: generalstrejke i dette øjeblik var at spille hasard med næsten sikker udsigt til tab. Med 105 stemmer mod 98 tog kongressen generalstrejkebeslutningen tilbage, hvorpå Escalier forlod salen. Det var det velorganiserede norden, der her sejrede over det nyligt og derfor kun løst organiserede midt- og Sydøstfrankrig.

Men også bjergmændene i Saône og Loire egnen modnes for hvert år i faglig disciplin og politisk forståelse. I 1901 har Chálon sur Saône valgt bjergmanden Bouveri til folketingsmand med stort flertal. De »gule« fagforeninger synes i året 1902 overalt at være i tilbagegang. For det politiske socialdemokrati blev Millerands indtræden i ministeriet Waldeck Rousseau af ikke mindre betydning end for den faglige bevægelse.

Guesdisterne og blanquisterne, der hidtil kun tøvende havde deltaget i de fra Tivoli-Vauxhall-mødet udgåede samlingsbestræbelser, besluttede straks efter ministeriets dannelse at indvillige i Jaurés' ønske om en fælles kongres for alle socialistiske grupper. De følte sig temmelig sikre på, at deres gamle solide organisationer let ville få overtaget over det ny parti, som Jaurés' venner uden stor begejstring havde måttet danne for at kunne forhandle med de fire gamle partier. Dette femte parti bestod tilmed fra første færd af to retninger, en mere reformatorisk og en mere revolutionær, der først efter en del besvær var smeltet sammen til én organisation, som fik navnet Federation socialiste révolutionnaire. Millerand spørgsmålet forekom guesdisterne og blanqiuisterne at være en meget gunstig slagmark. Havde Millerand ikke tydeligt nok opgivet klassekampens princip, og havde han ikke oprørt proletariatets bedste følelser ved at tage sæde sammen med kommunardslagteren Gallifet!

Den 3. december 1899 trådte den første franske fælleskongres sammen i Japy-gymnasiet på Voltaire-boulevarden. Omtrent tusinde delegerede var tilstede. Det viste sig snart, at de tre »ministerielle« partier - uafhængige, broussis'er og allemanister - og de to »anti-ministerielle« partier - guesdister og blanquister - var omtrent lige stærke. Så meget hårdere og langvarigere blev kampen mellem Jaurés og Jules Guesde. Den endte til sidst med vedtagelsen af et mæglingsforslag, der erkendte, at en socialdemokrat under usædvanlige omstændigheder kunne indtræde i et Bourgeois ministerium. Tilsyneladende sejrede altså Jaurés. Men også Jules Guesde vandt sejr. Thi han udvirkede, at de gamle partiorganisationer foreløbig opretholdtes, og at den hovedbestyrelse - generalkomiteen -, der skulle være de fem organisationers fællesorgan, fik en stærk myndighed med ret til at øve kontrol over den socialistiske rigsdagsgruppe og presse. Af generalkomiteens 48 medlemmer fik de to hovedretninger omtrent halvdelen hver. Men Jules Guesde og Vaillant drog hurtig så mange medlemmer over til sig, at de rådede over flertallet ved alle afgørende afstemninger.

Chálon-affæren i juni 1900 medførte, at generalkomiteen udtalte en misbilligelse af den socialistiske rigsdagsgruppes flertal, der havde »fornægtet sine grundsætninger« og støttet ministeriet trods de stedfundne arbejdermyrderier. Følgen blev en sprængning af gruppen. Flertallet nægtede at underkaste sig generalkommiteens kontrol, de havde kun, erklærede de, at stå til regnskab for deres vælgere. Et mindretal, blanquistiske og guesdistiske folketingsmænd, dannede da en ny, revolutionær gruppe. Denne har dog også ofte støttet ministeriet, i reglen indirekte, ved at undlade at stemme. Hver gruppe har sit organ i pressen, den ministerielle gruppe »La Petite République«, den anti-ministerielle »Le Petit Sou« - begge forøvrigt private foretagender.

I september 1900 holdt det Internationale socialdemokrati sin femte kongres. I Wagram salen, nær ved Triumfbuen, mødtes omtrent 600 franskmænd med 95 englændere, 57 delegerede fra Tyskland, 37 belgiere, 24 russere, 20 polakker, 19 danske, 15 italienere, 10 østrigere, 10 svejtsere, 9 hollændere, 6 fra De Forenede Stater, 4 spanier, 3 svenskere, 3 irlændere, 3 bulgarer, 2 tjekker, 1 nordmand, 1 ungarer, 1 portugeser og 1 delegeret fra Argentina. Fra Japan var en socialdemokrat, Katayama, undervejs, men han var blevet forsinket ved sygdom.

Hvilket ejendommeligt, løftende skue, denne store tribune, hvor navnkundige socialister fra alle lande sidder eller står side om side: belgierne Vandervelde og Anseele, hollænderne Troelstra og van Kol, tyskerne Singer, Auer, Kautsky, den tysk-polske jødinde dr. Rosa Luxemburg, østrigeren dr. Victor Adler, bøhmeren Skaret, italienerne Andrea Costa, Turati, Enrico Ferri, spanieren Pablo Iglesias, russerne Plekhanof og Kritchewski, danskerne P. Knudsen og J. Jensen, englænderne Hyndman, Quelch og Pete Curran, svejtseren Fürholz samt alle de kendte franske gruppeførere.

Millerand-spørgsmålet trængte sig i forgrunden også på denne internationale kongres. En resolution af Guesde og Ferri, der fordømte enhver deltagelse i bourgeosiets regeringsmagt, forkastedes; en resolution af Kautsky, der anerkendte undtagelser og ekstraordinære forhold, hvor sligt kunne være nødvendigt, vedtoges med 29 stemmer mod 9. Hver nation havde to stemmer. Kautskys resolution forkaster den revolutionære taktik »i en moderne demokratisk stat« - hedder det - »kan arbejderklassens erobring af den politiske magt ikke ske ved en enkelt magthandling, men bliver frugten af langvarigt, anstrengende organisationsarbejde på det økonomiske og politiske område, af arbejderklassens fysiske og moralske Genfødelse og af den gradvise erobring af de kommunale og lovgivende forsamlinger«.

Kongressen genoprettede Internationale - forbuddet mod Marx gamle organisation er nu hævet i Frankrig gennem Waldeck Rousseaus foreningslov - og stiftede et fast internationalt bureau i Bryssel. Det ledes af Vandervelde og Anseele med Servy til sekretær. Den første internationale konference mellem de socialdemokratiske landspartiers ledere fandt sted i Bryssel december 1901, hvor man påbegyndte forberedelsen til den 6. internationale socialistkongres i Amsterdam august 1903. Pariser-kongressen sluttede under ubeskrivelig begejstring med afsyngelsen af Engene Pottiers »Internationale«, der fuldstændig har afløst Marseillaisen i franske arbejderkredse. Ved omkvædet rejser alle sig op og trykker hverandres hænder:» c'est la lutte finale, groupons nous, et demain l´Internationale, sera le genre humain«. (dvs. Den sidste kamp står for døren. Slut sammen, og i morgen den dag vil Internationale være ét med menneskeheden).

Dagen efter åbnedes den anden franske landskongres i samme sal. Jaurés sejrede, men guesdisterne forlod kongressen. Den tredje landskongres holdtes i Lyon maj 1901. Atter her havde Jaurés stemningen på sin side, men nu skilte blanquisterne sig ud. I vinteren 1901-1902 forlod endelig allemanisterne det ny landsparti. Dog er Allemane selv sammen med sin meningsfælle Renou blevet siddende i Folketingets socialistiske flertalsgruppe (30 mand); blanquister og guesdister danner en revolutionær gruppe på 13 medlemmer. Blanquister og guesdister smeltede i efteråret 1901 deres grupper sammen til ét parti; Parti socialiste de France (Unité socialiste révolutionnaire), der synes at øve en betydelig tiltrækning på de uafhængige amtsforbund. Tredive af disse tilhører dog stadig Jaurés' parti; Parti socialiste de français (Unité fedérative) det holdt sin fjerde landskongres i Tours i marts 1902. Her vedtoges et klart, moderne program, men tillige en så løs, føderalistisk organisationsform - broussisternes gamle yndlingstanke -, at partiet næppe kan holde sig i kappestriden med Guesdes og Vaillants fastere byggede parti.

Med Dreyfus bevægelsen begyndte en åndelig Genfødelse i Frankrigs akademiske verden. Mænd som Anatolej France og Francis de Pressensé gik over til socialismen og fik en forbindelse i stand mellem intelligensen og arbejderklassen. De så med rædsel, at fire borgerrevolutioner endnu ikke havde frigjort Frankrig fra sabelens og vievandskostens herredømme. De opdagede i den socialistiske arbejderverden den eneste sikre grundvold for nutidens kultur. En typograf ved navn Deherme stiftede i 1899 i forstaden Saint Antoine - hvis navn vi så ofte har mødt i revolutionernes historie - det første franske folkeuniversitet. Der findes nu sådanne over hele Frankrig. De er alle socialistiske. En af deres lærere, Daniel Halévy, skildrer, hvorledes akademikerne, der ilede til for at oplyse arbejderne, hurtigt blev disses disciple. »I de tyve reaktionsår fra 1851-71«, skriver Halévy, »er den gamle tro, kristendommen, forsvunden i arbejderklassens bevidsthed. Dens plads er i den sidste menneskealder blevet optaget af socialismen. Hvad arbejderne nu forlanger, er ikke en ny livsanskuelse, men større viden, grundigere dannelse, alsidigere oplysning til brug i socialismens tjeneste«. Det går næppe an, fortsætter han, at nævne ordet »gud«, arbejderne vil ikke høre derpå. En ny religion er; opstået. Troen på det menneskelige samfund, humanismen.

Folkeuniversiteterne har givet ny kraft til forbrugs og produktionsforeninger. Der opstår det ene »folkets hus« ved siden af det andet, hvor arbejderne samles om faglige anliggender, kunst og videnskab. Store arbejderorkestre - på indtil hundrede blæseinstrumenter - overrasker den fremmede tilhører ved foredrag af Wagners ypperste værker.

Medens monarkiet - som Waldeck Rousseau sagde i St. Etienne den 13. januar 1902 - for evigt er dødt i Frankrig, fyldes republikken efterhånden med et nyt, socialt indhold. Tusinde kræfter faglige, politiske, kooperative, folkeoplysende, kunstneriske og videnskabelige - samvirker mod det fælles formål: at gennemføre republikkens idé i hele samfundslivet, at drage demokratiets fulde konsekvens. Snart finder de mange socialistiske skoler og grupper hverandre - hver af dem har øje for én side af sandheden - snart danner de den ene, store, i alle regnbuens farver spillende bro, der fører fra det gamle samfund over til det ny, det første virkelige samfund i historien, civilisationens endelige gennembrud.

Fremtiden tihører Socialismen !

* * * * *

Navne i teksten og i datiden:

Saint-Just: født i 1767, halshugget d. 28. juli 1794.

Barras: præsident for direktoratet. Barras havde været med til at stemme for kongens henrettelse, men som medlem af den storborgerlige regering undertrykte han Babeufs sammensværgelse.

Joseph Marie Jacquard: silkevæver fra Lyon og opfinder af maskinvæv (mønstervæv).

La Voisier: den moderne kemi´s grundlægger. Fængslet som kongelig sindet under rædselsherredømmet og henrettet i 1794.

Auguste Comte: Saint-Simons elev og medarbejder. Senere grundlægger af positivismen. Født i Montpellier d. 19. januar 1798. Død i Paris d. 5. september 1857.

Fru de Staël: født i Paris. Blev i 1802 landsforvist af Bonaparte, som hun havde angrebet og hånet. Hun bekæmpede i sine skrifter samfundets moralske fordomme. Død i Paris i 1817.

Olinde Rodrigues: Saint-Simons trofaste discipel. Matematiker og bankier. Født i Bordeaux d. 16. oktober 1794. Død i Paris d. 26. december 1851.

Bazard: født d. 19. september 1791 i Paris. Død d. 19. juni 1832 i Courtry. Medstifter af det franske »kulsvier forbund«. Udgav »Fremstilling af den saint-simonske lære« i 1830/31, hvori han krævede den private arveret til kapital ophævet.

Buchez: født. 31. marts 1796. Død d. 12. august 1865. Medstifter af det franske »Kulsvier forbund«. Deltog senere i den saint-simonistiske bevægelse. Blev senere grundlægger af den kristelige socialisme.

Enfantin: født d. 8. februar 1796 i Paris. Død d. 31. maj i Saint-Mandé.

Armand Carrel: født 1800. Gav stødet til den franske presses indsigelse mod Karl den 10 provisorium og dermed til Juli-revolutionen. Dræbt i 1836 i en politisk duel.

Michel Chevalier: født i Limoges d. 13. januar 1806. Død i Paris d. 29. november 1876. I sin ungdom ivrig saint-simonist, og blev senere som professor i national-økonomi, forkæmper for fri konkurrance, frihandel og fredsbevægelse.

George Sand: fransk romanforfatterinde. Født d. 5. juni 1804 i Paris. Død d. 8. juni 1876 i Nohant.

Victor Hugo: født d. 26. februar 1802 i Besançon. Død d. 22. maj 1885 i Paris. Romantikken høvding. Skrev bl.a. »En dødsdømt sidste dag«, digtene: »Efterårsløv« og »Århundredernes legende«, romanen »Les misérables« (galejslaven).

Victor Considérant. Født d. 12 oktober 1808 i Paris. Død d. 27. december 1893 i Paris. Var ingenørkaptajn, men tog sin afsked for at virke for Fouriers lære. Skrev en stor fremstilling af den og redigerede bladet »Falanksen«, senere »Det fredelige demokrati«. Valgtes i 1848 til den konstituerende forsamling. Grundlagde kolonien Texas.

Auguste Blanqui: Blanqui: fødtes i Puget-Théniers d. 7. februar 1805, og kom i 1824 til Paris, studerede jura og medicin, var sjælen i en række sammensværgelser og oprør. Han dømtes gang på gang, og sad i årevis i fængsel. Var medlem af Kommunen 1871. Døde i Paris 1881.

Armand Barbés: født i Pointe-á- Pitre d. 18. september 1809. Kom i 1830 til Paris og deltog i alle republikanske sammensværgelser og kampe. Valgtes i 1848 til den lovgivende forsamling, var fører for maj-opstanden, og dømtes til livsvarigt fængsel, men benådedes i 1854. Død i Haag 1870.

Lamartine: fødtes i Mácon d. 21. oktober 1791 som søn af en forarmet adelsmand. Han skrev nogle romantisk-religiøse digtsamlinger og blev ved Juli-revolutionen i 1830 inddraget i det politiske liv. Som rigsdagsmand bekæmpede han med glødende veltalenhed loven imod foreninger, dødsstraffen, osv., Og talte proletariatets sag i religionens og menneskekærlighedens navn. Han bebudede Februar-revolutionen i 1848, og blev medlem af den midlertidige regering og var udset til republikens præsident, men styrtedes i junidagene. Han døde d. 1. marts 1869.

Béranger: visesanger. Født d. 19. august 1780 i Paris som søn af en fattig håndværker. Kom i bogtrykkerlære, begyndte at skrive digte, forherligede Napoleon, spottede præsterne og sang for ved Juli-revolutionen. Hans senere viser gik mere og mere i socialistisk retning; de fattiges og nødlidendes skrig genlyder i dem. Han var folkets sanger, afslog alle officielle æresbevisninger. Død i Paris d. 16. juli 1867.

Pierre Dupont: arbejderdigter og folkesanger. Født i Rochetaillée d. 23 april 1821. Han var bestemt til præst, men blev silkevæver ligesom sin fader. Ved sine „landlige sange" tiltrak han sig kritikernes opmærksomhed, ved sine politiske viser vandt han en uhyre popularitet i Paris. Hans »Arbejdersang« og »Sangen om brødet« blev det socialistiske proletariats yndlingssange. I 1851 blev han fængslet og dømt til 7 års landsforvisning, men benådedes og holdt sig senere fjernt fra politik. Død i St. Etienne d. 25. juni 1870.

Eugéne Sue: romanforfatter. Født i Paris d. 10. december 1804, deltog som militærlæge i felttoget til Spanien 1823, gjorde lange rejser, blev maler og derefter forfatter af de uhyre populære, socialistisk farvede føljetonromaner »Paris´ mysterier«, »Den evige jøde«, »Hittebarnet Martin«, »De syv dødssynder«, »folkets mysterier« med flere. Valgtes i 1850 til rigsdagsmand, blev ved Napoleons statskup i 1861 forvist fra Frankrig og bosatte sig i Savoyen, hvor han døde d. 8. august 1859.

Lamennais: født i St. Malo d. 19. juni 1789. Var præst, men blev grebet af Juli-revolutionens frihedsstorme og udgav først et blad »Fremtiden«, og derefter bogen en troendes ord (1834), hvori han med flammende begejstring undsagde den katolske kirke og besejlede forbundet mellem religion og revolution. Senere skrev han »Folkets bog« og »Moderne slaveri«, som åndede dyb medlidenhed med proletariatet. Han hilste revolutionen i 1848 med begejstring og valgtes til medlem af den lovgivende forsamling, men efter Napoleons statskup tryk han sig dybt bekymret tilbage. Død d. 27. februar 1854 i Paris.

Pierre Leroux: født i Paris d. 17. april 1797. Oprindelig bogtrykker, senere redaktør af del saint-simoniatiske organ »Jordkloden«. Forfatter af en række socialistiske skrifter og skaber af ordet socialisme. Valgtes i 1848 til den lovgivende forsamling, men måtte flygte til England ved Napoleons statskup i 1851, vendte 1870 tilbage til Paris og døde d. 20. april 1871.

Cabat: forfatteren af «rejse til »Ikarien«. Født i Dijon d. 2. januar 1788. Død i St. Louis d. 8. november 1856.

Vidal: født i Coutras (i Gironde) i 1812, kom i 1840 til Paris og blev medarbejder ved fourieristernes organ »Det fredelige demokrati«, senere ved »den uafhængige revy«, som Pierre Leroux og George Sand udgav. Vidals hovedværk »om rigdommenes fordeling« udkom i 1846. Under Februar-revolutionen sluttede han sig til Louis Blanc og blev sekretær ved arbejderkommissionen. I 1849 udgav han sammen med Toussenel bladet »Det befriede arbejde«. I 1850 valgtes han til medlem af den lovgivende forsamling, men Napoleons statskup gjorde ende på hans politiske løbebane, han måtte forlade Paris, trak sig tilbage på landet og døde forglemt i 1872.

Colins: født i Bryssel d. 24. december 1783. Var først fransk officer. Bosatte sig i 1819 som læge i Havanna, kom efter Juli-revolutionen 1830 tilbage til Frankrig, og kastede sig over sociale studier og udgav i 1835 værket »samfundspagten«, hvori han bekendte sig til kollektivismen - fællesejendom af jord og produktionsmidler. Han er grundlægger af den såkaldte »rationelle socialisme«, hvis ideer han udviklede i en række bindstærke værker. Han døde i Paris d. 12. november 1869.

Pecqueur: født d. 4. oktober 1801 i Arleux. Sluttede sig først til Saint-simonisterne, senere til Fouriers tilhængere. Optrådte som social-økonomisk forfatter, blev medlem af arbejderkommissionen i 1848, og udnævntes til underbibliotekar, men mistede sin stilling ved Napoleons statskup. Død d. 27. december 1887.

Flora Tristan: den første kvindelige fagforeningsorganisator. Født i 1803. Begyndte sin litterære virksomhed med skriftet »En parias vandringer«, som skildrede de sydamerikanske kvinders elendighed. Efter at være skilt fra sin mand, som søgte at myrde hende, udgav hun romanen »Mephis eller proletaren«, senere rejste hun til England og skrev »vandringer i London eller engelske aristokrater og proletarer«. Hjemkommen til Frankrig udgav hun i 1844 skriftet »Arbejderforening«, hvori hun udviklede fagorganisationens betydning hun gennemrejste Frankrigs industriegne og henrev arbejderne ved sin veltalenhed; særlig i Lyon fik hun talrige tilhængere. I Bordeaux blev hun syg og døde i 1844. Arbejderne i denne by rejste hende et mindesmærke.

Arbejderen Albert: født i Bury (Olse) d. 27. april 1815. Tog levende del i den republikanske bevægelse under borgerkongedømmet, var medarbejder ved bladet »Værkstedet«, kæmpede med under Februar-revolutionen og blev medlem af den midlertidige regering, næstformand i arbejderkommissionen, repræsentant for Paris i den lovgivende forsamling. Han underskrev sig »Albert, arbejder«. Han blev anklaget som ophavsmand til maj-opstanden og blev forvist og holdtes i 10 år i fangenskab. Han fik først sin frihed tilbage i 1869, og levede senere under beskedne forhold i Paris. Døde i 1892.

Raspall: født d. 26. januar 1794. Som læge ofrede han sig for de fattige. Han udgav i 1848 »folkevennen« og deltog ivrigt i tidens socialistiske bevægelse. Død i 1878.

Flocon: sekretær i den midlertidige regering født d. 1. november 1800. Død d. 16. maj 1866.

Louis-Napoleon Bonaparte: født i 1808. Brodersøn af Napoleon i. Flakkede i sin ungdom rundt i Italien, Svejts og Tyskland. Prøvede i 1836 i Strassburg at genoprette kejserdømmet, men fængsledes og forvistes til Amerika. Udgav flere skrifter, hvori han fremsatte de napoleonske ideer. Forsøgte i 1840 fra England et nyt indfald i Frankrig ved Boulogne, men blev atter fængslet og genstand for alles latter. Fange i fæstningen ham. Han nærede socialistiske drømmerier. Kom i 1848 til Paris og spillede den gode republikaner. Blev d. 17. september valgt til rigsdagsmand, d. 10. december til republikens præsident. Bestak pøbelen og hæren. Gjorde statskup d. 2. december 1851 og udnævnte sig til præsident på 10 år. Kejser d. 2. december 1851. Førte sammen med England krig mod Rusland (Krim krigen). Spillede til tider liberal og arbejderven. Gift med den skønne og skinhellige spanierinde Eugenie. Lod sig - for at dæmpe den voksende opposition - drive til krig mod Tyskland. Krigsfange d. 2. september 1870 ved Sedan. Afsat som kejser d. 1. marts af rigsdagen i Bordeaux. Levede sine sidste år i England. Død i 1873.

Baudin: maler. Han dræbtes i barrikadekampene mod statskuppet d. 3. september 1851. Han søn, Pierre Baudin, var formand for kommunalrådet i Paris og senere arbejdsminister i Waldeck- Rousseaus ministerium.

César de Paepe: født 1841 i Ostende, opdraget i en jesuiterskole, uddannede sig i sin fritid til typograf, studerede senere medicin og tog i 1871 lægeeksamen. Deltog allerede som 23-årig yngling i Internationales stiftelsesmøde i London. Øvede betydelig indflydelse på kongresserne i Genf, Lausanne og Bryssel. Var medarbejder ved en mængde blade, både fransk-belgiske og flamske: »La société Nouvelle«, »Le Peuple«, »De Toekomst«, »De Werker«. Skrev en række bøger: »nogle sociale spørgsmål« i 1866. »De offentlige anliggenders ordning i det kommende samfund« i 1874, »Socialdemokratiets grundsætninger« i 1879 osv.. Død i Cannes i 1890.

Eugené Varlin: født i 1839, bondesøn. Bogbinder i Paris. Oprettede en produktionsforening af bogbindere. Medlem af Internationale. Dømt i 1868 til 3 måneders fængsel og påny d. 6. august 1870. Flygtede til Belgien. Efter d. 4. september tilbage til Paris. Medlem af Kommunen og af dens finanskommission. Faldt under kommunens sidste kampe med Versailles-tropperne. Varlin var en af Marx' mest forstående tilhængere i Frankrig.

Beniot Malon: født i landsbyen prétieut ved St. Etienne i det sydøstlige Frankrig i 1841. Hyrdedreng, derpå i farverlære. Han skrev historiske digte. Svend i Paris. Medlem af Internationale, og som sådan dømt til 3 måneders fængsel. Sekretær for en brugsforening. Medarbejder ved bladet »Marseillaisen«. Dels referent ved strejken i Creusot og delvis leder af denne. D. 11. juli 1870 påny dømt som internationalist til 1 års fængsel. Løsladt efter d. 4. september. D. 8. februar 1871 valgt til medlem af Nationalforsamlingen i Bordeaux, men sluttede sig i marts til Kommunen i Paris. D. 26. marts valgt til medlem af denne. Medlem af dens arbejderkommision. Flygtede ved kommunens fald til Svejts, hvor han grundlagde bladet »la revanche«, der i 1872 blev forbudt. Sluttede sig en tid til Bakunins anarkistiske »Juraforbund«. Flakkede om i Svejts og Italien. Vendte efter amnestien i 1880 tilbage til Paris, sluttede sig først til marxisten Lafargue, derpå til Brousse. Fra 1883 »uafhængig socialist«. Grundlagde i 1885 tidsskriftet »Revue Socialiste«. Meget frugtbar forfatter. Hans hovedværker: »Socialismens historie«, 3 bind 1881-84, og »Den fuldstændige socialisme« 3 bind 1890-94 (sidste bind udkommet efter hans død). Død d. 13. september 1893. - Malon var i sine sidste 11 år »reformatorisk socialdemokrat«. Vandt mange venner ved sin idealisme og hjertens godhed. Søgte at forsone de franske socialistiske skoler til ét parti. Hans valgsprog var »lad os altid arbejde for reformer, og lad os så gøre revolution, når omstændighederne kræver det«.

Charles Longuet: født i 1837. Jurist. Søgte i slutningen af tredserne at vinde studenterne i parts for socialismen. Medlem af Internationale og af Kommunen, hørte - som de fleste af Internationales mænd - til den mere mådeholdne retning og stemte mod velfærdsudvalgets oprettelse. Flyttede ved kommunens fald til England. Ægtede en datter af Karl Marx. I 1886 valgt til medlem af Paris' byråd. I 1900 opstillet til senatet, men uden at opnå valg. Hans søn Jean Longuet er en virksom og heldig agitator for socialismen blandt Paris' studenter.

Félix Pyat: født i 1810. Sagfører, journalist og dramatisk forfatter. I februar 1848 oberst i nationalgarden. I april 1848 blev han valgt ind i den grundlovgivende forsamling og derpå i den lovgivende. Han tilhørte det yderste venstre. Flygtede efter det mislykkede opstandsforsøg i juni 1849 til Svejts, derpå til Belgien, hvorfra han udvistes på Napoleons bud efter statskuppet d. 2. december. Levede i London til 1870. Deltog i opstandsforsøgene i Paris i d. 31. oktober 1870 og d. 22. januar 1871. Valgt til medlem af Nationalforsamlingen, men tog ligesom andre radikale og socialister aldrig sæde dér. D. 26. marts valgt til medlem af Kommunen, tilhørte det yderste venstre og blev medlem af velfærdsudvalget. Undkom ved kommunens fald, og dømtes fraværende til døden, men fik amnesti i 1880. Valgtes i 1888 til folketingsmand for Marseille. Død i 1889.

Bakunin: født i det russiske guvernement Tver i 1814, godsejersøn. Artilleriofficer. Tog sin afsked i 1838 og kastede sig over filosofi. Drog i 1841 til Berlin og studerede Hegel. 1842 til Dresden, skrev i Ruges tidsskrift, bl.a.: »Lysten til ødelæggelse er en skabende drift«. I 1843 til Paris, hvor han læste Proudhons skrifter. Drog derpå til Svejts og atter til Paris, hvor han d. 27. november 1847 ved en polsk årsfest tog ordet for alle slaviske folkeslags forening i en føderativ republik. Udvist af Guizot på Ruslands forlangende, drog han til Belgien. I februar 1848 tilbage til Paris. Drog efter d. 15. maj til Tyskland, ledede opstanden i Dresden i 1849, fængslet d. 10. maj 1849 og dømt til døden, først udleveret til Østrig, derpå til Rusland. Fængslet indtil 1857, derpå sendt til Sibirien. Flygtede herfra i 1860 over Japan og Californien til London. Medarbejder ved Herzens blad »Kolokol« (Klokken), rejste under den polske opstand i 1863 til Stockholm og vilde fremkalde en revolution i østersøprovinserne. I 1865 til Svejts. Medlem af Fredsligaen. Trådte i 1868 ind i »Internationale«. Stiftede den anarkistiske »Alliance de la démocratie socialiste«, hvis vigtigste afdelinger fandtes i Jurabjergene. Bakunin bekæmpede Marx, men lå under og blev udelukket af Internationale på kongressen i Haag 1872. D. 28. september 1870 søgte Bakunin at gøre revolution i Lyon, men blev forjaget af et par kompagnier fra nationalgarden. Han levede fra 1873 i Svejts og døde i 1878.

Henri Rochefort: d. 1. juni 1868 udkom det første nummer af Henri Rocheforts blad »La Lanterne« (Lygten eller Lanterne), som straks blev revet bort i 50,000 eksemplarer. D. 25. august samme år dømtes Rochefort til 10,000 francs i bøde og 13 måneders fængsel. Han flygtede til Bryssel, hvorfra han med sin »lygte« vedblev at belyse kejserdømmets råddenskab.

Flourens: medlem af Kommunen. Født i 1838. Søn af en berømt fysiolog og selv læge. Deltog i opstanden på Kreta i 1866, senere i oppositionen mod Napoleon III. Medarbejder ved Rocheforts »Marseillaise«. Efter oprøret d. 18. marts 1871 valgtes han til medlem af Kommunen. Da der d. 4. april 1871 blev foretaget et angreb på Versailles tropperne, var Floureus en af førerne. I Rueil blev han indesluttet og dræbt af en gendarmkaptajn. Flourens var for sin ridderlige karakter højt agtet også af sine modstandere.

Milliere: medarbejder ved Rocheforts »Marseillaise«, hvori han skrev glimrende socialistiske artikler. Valgtes i 1871 til Nationalforsamlingen i Bordeaux. Havde ved sine afsløringer af Jules Favre fået denne til dødsfjende. Under massemyrderierne i Paris d. 26. maj blev han arresteret. Han påberåbte sig sin ukrænkelighed som rigsdagsmand, men blev af general Cissey dømt til at skydes. Han vægrede sig ved at knæle, men blev med magt tvunget i knæ og skudt. »Menneskeheden leve!« Var hans sidste ord.

Garibaldi: den italienske nationalhelt (1807-1882). Han deltog med sit korps i Frankrigs krig med Tyskland og valgtes til tak af Paris' arbejdere til Nationalforsamlingen d. 8. februar 1871.

Eudes: general under Kommunen. Født i Roncey d. 12. september 1844. Oprindelig farmaceut, senere redaktør af »Den fri tanke« og begejstret tilhænger af Blanqui. Dømtes i 1870 til døden, men frelstes ved kejserdømmets fald. Fik en høj grad i nationalgarden og udnævntes af centralkomiteen til general. Var i et par dage kommunens krigsminister, deltog med stor tapperhed i kampen mod Versailles tropperne, altid ledsaget af sin unge hustru, som sad bevæbnet til hest og opflammede de kæmpende. I de sidste frygtelige maj-dage var han lederen af den håbløse modstand. Han dømtes til døden, men undslap til Svejts, hvor han sammen med Malon og andre udgav »gengældelsen«. Efter amnestien vendte han tilbage til Paris og blev fører for blanquisteme. Død i Paris d. 5. august 1888.

Frænkel (Frankl). Medlem af Kommunen. Født i Budapest d. 28 februar 1844. Var medstifter af Lyon afdelingen af Internationale og dømtes til fængsel. Valgtes d. 26. marts 1871 til medlem af Kommunen og trådte ind i arbejdskommissionen. Efter kommunens fald undkom han (som dødsdømt) til England, hvor han blev korresponderende sekretær for Østrig-Ungarn ved Internationales generalråd. Efter sin tilbagekomst til Ungarn tog han levende del i den socialistiske agitation og var delegeret ved flere kongresser. Død d. 28. marts 1896.

Delescluze. General. Medlem af Kommunen. Født i 1809. Studerede retsvidenskab. Deltog i Juli-revolutionen 1830, i Februar-revolutionen 1848 og i Juni-opstanden 1849. Dømt i 1854 til fire års arbejde som galejslave, var en af Napoleon III.s uforsonligste modstandere; valgtes i 1871 til Nationalforsamlingen, blev en af kommunens ledere og generaler. Gav under den sidste fortvivlede kamp ordre til at stikke de offentlige bygninger i brand. Faldt på en barrikade i kampen mod Versailles tropperne

Cluseret: general. Krigsminister under Kommunen. Født i Paris d. 13. juni 1823. Elev fra krigsskolen i St. Cyr. Deltog i Garibaldis felttog på Sicilien, senere i krigen mellem Nordamerika og Sydstaterne, og fik generals rang. Hjemkommen til Frankrig sluttede han sig til Internationale; efter kejserdømmets fald tog han del i opstanden i Lyon og organiserede i Marseille en revolutionær kommune. Under pariserkommunen ledede han en tid krigsdepartementet. Da Kommunen var faldet, flygtede han til England, senere til Amerika. Krigsretten i Versailles dømte ham til døden. Efter amnestien vendte han i 1880 tilbage til Paris, valgtes 1888 til rigsdagen som nationalistisk socialist. Død i 1901.

Gallifet: general og massemorder. Født i 1830. Udviste i kampen mod kommunens forsvarere en barbarisk grusomhed, som har brændemærket hans navn med et uforglemmeligt had hos franske arbejdere. Da han i sommeren 1899 blev krigsminister i ministeriet Waldeck-Roussean, vakte det en levende harme hos socialdemokratiet. Han tog efter nogen tids forløb sin afsked som minister.

Rossel: krigsminister under Kommunen skudt på Satory sletten d. 28. november 1871.

Louise Michel: født d. 20. april 1833 på herregården Vroncourt i Haute-Marne. Fik en udmærket opdragelse, blev senere lærerinde, først i provinsen, derefter i Paris. Deltog med liv og sjæl i agitationen mod kejserdømmet og udfoldede under Kommunen en feberagtig virksomhed med at organisere kvinderne. Deltog i gadekampene mod Versailles-tropperne. Dømtes til deportation og sendtes til Ny Kaledonien. Vendte i 1880 tilbage til Paris og kastede sig atter med glødende iver ind i den socialistiske agitation, talte og skrev, bl.a. En række romaner, og dømtes gentagne gange til fængsel. Har i de senere år levet i London.. Hun er en ildsjæl i alt, hvad hun foretager sig: »en hævnens furie mod bourgeoisiet, men overfor de nødlidende fuld af den blideste hjertensgodhed og uendelig opofrelse«.

Jourde: kommunens finansminister. Født d. 4. juli 1843. Oprindelig bankier. Under Paris' belejring sergent i nationalgarden. Valgtes til medlem af Kommunen og varetog med stor dygtighed og uegennyttighed finansernes styrelse. Dømtes efter kommunens fald til deportation og sendtes til Ny Kaledonien, hvorfra han i 1874 undkom sammen med Rochefort og Grousset. Levede senere i Svejts og Bryssel. Vendte efter amnestien 1880 tilbage til Paris. Død d. 20. marts 1893.

Raoul Rigault: kommunens politimester.

Th. Ferré: født 1845. Oprindelig ingeniør. Under kejserdømmet en virksom deltager i den socialistiske bevægelse. Valgtes til medlem af Kommunen og fik opsyn med den almindelige sikkerhed. Efter kommunens fald blev Ferré stillet for krigsretten i Versailles og beskyldt for at være medskyldig i nedskydningen af generalerne Lecomte og Thomas samt for at have ladet gidslerne dræbe og finansministeriets bygning afbrænde. På grundlag af et falsk dokument og uden forsvar dømtes han til døden og blev skudt på Satory sletten d. 28. november 1871.

Gustave Courbet: maler. Født i Ornans ved Besançon d. 10. juni 1819. Courbet kom tidlig til Paris, hvor han uddannede sig som maler. Hans billeder af bønder og arbejdere (»Stenhuggerne«) vakte opsigt ved den hidtil usete virkelighedstroskab, hvormed de vare malede. Han blev grundlæggeren af det realistiske maleri og var i sine sociale anskuelser ligeså radikal som i sine kunstneriske, afslog f.eks. Æreslegionen med foragt. Han valgtes til medlem af Kommunen og blev præsident i kommissionen for de skønne kunster. I denne egenskab blev han af krigsretten i Versailles anklaget for at have ladet Vendôme søjlen omstyrte. Skønt han faktisk ikke bar ansvaret, dømtes han til seks måneders fængsel samt til at betale skadeserstatning for ødelæggelsen. Han unddrog sig eksekutionen ved at flygte til Svejts, hvor han døde d. 31. december 1871.

Dombrowski: født 1836 i Volhynien. Var først russisk officer, deltog senere i Garibaldis togt mod Neapel og i den polske opstand. Under den fransk-tyske krig deltog han med et korps af polakker på fransk side. Udnævntes under Kommunen til general og faldt i heltemodig kamp med Versailles tropperne d. 23. maj 1871.

Paul Lafargue: født på Cuba i 1840, opdraget i Bordeaux, studerede medicin i Paris. - deltog i den revolutionære studenterkongres i Lüttich (Belgien) 1886, og blev derfor udstødt fra Paris' universitet. Paul lærte i London at kende Karl Marx, hvis datter han ægtede. Fuldendte sine studier og blev medlem af Internationales generalråd. Fik i 1871 af Kommunen det hverv at rejse det sydvestlige Frankrig til opstand. Flygtede til Spanien, repræsenterede på Haager-kongressen Madrid og Lissabon, stemte mod Bakunin. Levede i London til 1880, ofte i stor fattigdom. Fra 1880 sammen med Guesde og Deville leder af det franske arbejderparti. - medarbejder ved bladene »Egalité«, »Citoyen«, »Socialiste«. Valgtes i november 1891 til folketingsmand for Lille, men faldt i 1893. - forfatter til flere skrifter: »Retten til dovenskab«, »Den økonomiske materialisme efter Marx opfattelse.

Peter Krapotkin: født 1842 i Moskva, nedstammer fra rurikernes kongeslægt. - page og løjtnant ved kejser Alexander II.s hof, officer blandt Amur kosakkerne. Kastede sig over geografiske undersøgelser og opnåede fremragende resultater. - kammerherre hos kejserinden, sekretær i St. Petersborgs geografiske selskab. Videnskabelige værker om Finlands og Sveriges gletsere, om istiden og om Ruslands geografi. Rejste i 1872 til Belgien og Svejts, og blev discipel af Bakunin. Deltog ivrigt efter sin hjemkomst i den nihilistiske bevægelse, holdt hemmelige foredrag for arbejderne. Fængslet i 1874 og kastet i Peter Paul fæstningen. Hans fængsling vakte uhyre opsigt ved kejserhoffet. Undveg i 1876; virkede for anarkismen i Svejts og Sydøstfrankrig. Dømt i 1883 til 6 års fængsel, benådet 1886. Har siden levet i London som åndeligt midtpunkt for den anarkistiske idebevægelse. Frugtbar og glimrende forfatter: »En oprørers ord«, 1885, »Brødets erobring« 1892. »En anarkists erindringer« 1899 (selvbiografi) osv.. Kalder sig snart anarkist, snart socialist, idet han forestiller sig det kommende samfund grundlagt på frivillig sammenslutning i kommuner i modsætning til den centraliserede stat. Hans ideal er den enkelte personligheds fuldkomne frigørelse og selvudfoldelse. I de senere år har han med stor skarpsindighed studeret. Mulighederne for en stærkt forøget udnyttelse af jordbundens produktionsevne. Han behersker så at sige alle videnskaber og alle sprog. Han er en af nutidens mest omfattende, friest tænkende og ædlest følende ånder.

Elisée Reclus: født i Sainte Foix la Grande (Gironde) i1830. Studerede i Frankrig og i Berlin. Måtte forlade Frankrig efter statskuppet 1851, tilbragte syv år med rejser gennem en stor del af verden. I 1858 tilbage til Paris. Fremragende geograf. Deltager i Kommunen, landflygtig, amnesteret i 1880. Professor ved det socialistiske universitet i Bryssel. Forfatter af en bindstærk »Verdens geografi«, som anses for sin tids betydeligste arbejde på delte område. Har skrevet talrige anarkistiske artikler samt fortaler til Bakunins og Krapotkins skrifter. En genial videnskabsmand, hvis værk er gennemstrømmet af højsindet menneskekærlighed.

Eduard Valliant: født 1840 i Vierzon, studerede naturvidenskab og medicin, først i Paris, derpå ved universiteterne i Heidelberg, Tübingen og Wien. Lærte tysk filosofi og nationaløkonomi at kende. Medlem af Internationale, deltog i Lausanne-kongressen. I 1871 medlem af Kommunen, undslap til London, dømt til døden d. 22. januar 1872. Hjemvendt til Frankrig i 1880 blev han en af blanqulsternes ledere og snart deres egentlige fører. I 1887 valgt til medlem af Paris' byråd. Præsident for den Internationale (marxistiske) kongres i Paris 1889. I 1893 valgt til folketingsmand for Paris, genvalgt 1898, ivrig for en radikal sociallovgivning. Fra 1901 sammen med Guesde fører for »parti socialiste de france« (union socialiste révolutionnaire) dvs. det anti-ministerielle socialdemokrati.

Gérault-Richard: forhenværende folkesanger. Folketingsmand 1893-98. Bidrog stærkt til at styrte præsident Casimir Périer. Nuværende redaktør af »La petite république franqaise«, det socialistiske hovedorgan.

Clovis Hugues. Født d. 3. november 1851 i Ménerbes. Opdraget i et præsteseminarium. Radikal journalist i Marseille, hvor han i 1871 forsøgte at proklamere Kommunen. Dømtes til 3 års fængsel. Valgtes i 1881 til folketingsmand i denne by, i 1893 og 1898 i Paris som socialist. Har skrevet en række digtsamlinger (»Fængselsdigte«, »Kampdage«) og flere, samt romaner.

Clara Zetkin: kongressens tysk-franske tolk.

Eduard Anseele: født d. 25. juli 1856 i Gent. Søn af en skomager, gik i almueskolen, blev kommis, derefter typograf. Stiftede bladet »Werker« (Arbejderen) og bragte det selv ud i Gents arbejderkvarterer. Stiftede senere bladet »Vooruit« (Fremad) og blev dets redaktør. Stifteren af og sjælen i det mægtige andelsforetagende »Vooruit« i Gent, som han leder med administrativt geni. I 1894 folketingsmand.

Jean Volders: født d. 8. oktober 1855 i Bryssel. Gik i almueskolen til sit 13 år, blev derpå hjælpelærer. Fra sit 17. Til sit 27. År ansat ved nationalbanken. Fra 1883 virksom for socialismen. Blev det unge socialdemokratis leder, stiftede i 1885 dels hovedorgan »Le Peuple«, hvis redaktør han var i 8 år. Grundede »folkehuse«, fagforeninger og kooperative foretagender. Ledede generalstrejkebevægelsen, der førte til valgreformen i 1893. Tog derpå straks fat på agitationen for den almindelige og lige valgret. Blev som følge af overanstrengelse sindssyg i juli 1894. Død d. 11. maj 1896.

Andrea Costa: folketingsmand siden 1883 (med enkelte afbrydelser). Grundlægger af det italienske socialdemokrati.

Emile Vandervelde: professor. National-økonomisk forfatter. Folketingsmand fra 1894. Det belgiske socialdemokratis parlamentariske leder.

Enrico Ferri: født i 1856 i provinsen Mantua. Studerede jura. I 1884 docent i Turin, i 1883 professor i Siena. Lærd kriminalstatistikker. Trådte på kongressen i Emilia over til socialismen. Folketingsmand, en af det italienske socialdemokratis parlamentariske førere. Ledede det obstruktionsfelttog i 1900, der førte til det store skifte fra Crispis reaktionære system til ministeriet Zanardelli.

Filoppo Turati: italiensk folketingsmand.

Anatole France: født i Paris d. 16. april 1844. Frankrigs fineste nulevende prosaskribent. Har bl.a. skrevet romanerne »Thaïs«, »Sylvestre Bonnards forbrydelse«, »Den røde lilje«, »Dronning gåsefod« og mesterlige små noveller, samlede i »Perlemorsskrinet« og flere. Hans fornemste egenskab er en stilfærdig og yndefuld ironi, som gennemtrænger alt, spøger med alt, sønderdeler og opløser alle begreber i tvivl og skæmt og vemod. Men under Dreyfus kampagnen sprang han pludselig frem som en mandig og fuldstøbt karakter, en sandhedens ridder og retfærdighedens stridsmand. Han kæmpede side om side med Jaurés og erklærede sig for socialist. Under titlen »Hr. Bergerat i Paris« udgav han en række nutidshistoriske betragtninger, hvori han hudfletter militarisme, klerikalisme og kapitalisme, samtidig med, at han i sit poetisk-filosoflske sprog forklarer socialismen som den simpleste og selvfølgeligste ting af verden.

Emile Zola: født d. 2. april i Paris, som søn af en italiensk ingenør. Emile Zola kom først boghandlermedhjælper; han benyttede sin fritid til litterært arbejde, studerede med jernflid, og skrev i 1867 »Thérése Raquin«. Opfyldt af den moderne lære om mennesket som et produkt af arvelighed og samfundsomgivelserne lagde han planen til sit store livsværk: »Familien Rougon-Macquart«, som i tyve romaner opruller mægtige billeder af livet under det andet kejserdømme. Kan skildrer regeringskredsenes fordærvelse og bourgeoisiets guldfeber i »Ekscellen Rougon« og »Parforcejagten«, middelstanden i »Paris bug« og »Pot-bouille«, arbejderklassen i »Faldgrubben«. Demimonden i »Nana«, stormagasinerne i »Alt for damerne«, kunstnerne i »mesterværket«, bønderne i »Jord«, børsverdenen i »Penge«, kulminerne i »Germinal«, krigen i »Det store krach«, osv.. I »Doktor Pascal« kaster han blikket tilbage over sit arbejde og udvikler sin naturvidenskabelige livsopfattelse og sit socialistiske samfundssyn, som han nærmere udformer i en ny romanrække »De fire evangelier«, nemlig »Frugtbarhed«, »Arbejde«, »Sandhed« og »Retfærdighed«.

»Socialdemokratiets Aarhundrede« begyndte at udkomme i september 1901 på dansk – i små hæfter – 100 hæfter ialt á 16 sider. Det første hæfte blev hurtigt udsolgt i 10.000 eksemplarer. Hæfterne er ofte samlet i to tykke bind med forskelligt omslag, da folk har benytte forskellige bogbindere, efterhånden som man fik hæfterne hjem.. I de to tykke bind er der et væld af illustrationer til belysning af datiden. Det er et fantastisk stykke bogudgivelse, som er foretaget på Anton Christiansens forlag i Nygade 6 og Knabrogade 10 i Kbhn.. Det var to journalister fra »Social-Demokraten« som skrev værket: C. E. Jensen og F. J. Borgbjerg. I 1880erne var der indsamlet en del oplysninger om den danske socialismes start. Benoit Malon udgav i Paris i perioden 1881-84 værket »Histoire du Socialisme«. Det er ikke umuligt, at den store udgivelse - »Socialdemokratiets Aarhundrede« - også havde fået inspiration fra Frankrig. Her var første bind af Jean Jaurés' flerbinds-værk »Histoire Socialiste« netop begyndt at udkomme i 1900. Frederik Jeppesen Borgbjerg (1866-1936) var 35 år i 1901 og allerede en kendt socialdemokratisk politiker. Han kom fra et grundtvigsk, landligt miljø, men gik i skole og blev student i København, hvor han også fortsatte på universitetet med at læse teologi. Fra skoletiden havde han været optaget af Rousseaus kritik af den private ejendomsret. På universitetet gled han efterhånden fra teologi og grundtvigianisme via darwinisme mod socialismen. Siden 1890 havde han skrevet for »Social-Demokraten«, hvor han efterhånden blev fast medarbejder. Han skrev om politiske emner i et klart sprog og en frisk og veloplagt form. Siden 1898 havde han været medlem af såvel folketinget som Københavns borgerrepræsentation. Det var ham, der i 1899 med stor journalistisk og politisk professionalisme havde ledet pressekampagnen i »Social-Demokraten« under hele den store lock-out. Det var derfor borgbjerg, der i værket skulle tage sig af bl.a. lock-outen i 1899. Den fyldige og levende skildring blev senere ret anerkendt i historikerkredse. Carl Emil Jensen (1865-1927) havde siden 1882 skrevet i »Social-Demokraten«, hvor han efterhånden var blevet den ledende litteratur- og teateranmelder. Han var gået ud af skolen forinden studentereksamen - netop for at blive journalist på »Social-Demokraten«. I 1901 var han 36 år og havde bag sig en bearbejdning af sine litteraturanmeldelser, der var blevet udgivet under titlen »vore dages digtere« i 1898, og en række oversættelser af bøger fra fransk.

I 2006 gennemførte Det Historisk Bibliotek i Paris (Bibliothèque historique de la Ville de Paris - BHVP) en fotoudstilling om Pariserkommunen. Man havde bl.a. fundet 500 glasplader af farmaceuten Hippolyte Blancard (1843-1924). Pariserkommunen endte i et blodbad, hvor mellem 15.000 og 20.000 mennesker blev dræbt i gaderne og henrettet uden dom, efter at 130.000 soldater d. 21. maj 1871 trænger ind i Paris. Bibliothèque historique de la Ville de Paris, ligger i Hôtel d'Angoulême Lamoignon på 24 rue Pavée, i Marais (4. arrondissement) i Paris. Se også: http://en.parisinfo.com/

Vive la Commune !

Webmaster