Dansk-russiske forbindelser gennem 500 år.

Indholdet på denne side: Traktaten af 8. november 1493 mellem kong Hans og Ivan III * Hans og Ivan * Vikingernes Rusland * Historisk oversigt * Et spand af år i ånd * Historie og diplomati * Litteratur og videnskab * Kunst * Kontakt med centralasien

Skift til: Dansk Russisk Forenings hjemmeside i Esbjerg ** Skift til Dansk Russisk Forenings historie, m.v. ** Brudstykker af Ruslands historie

Traktaten af 8. november 1493 mellem kong Hans og Ivan III

I den hellige treenigheds navn.

Vi Hans, af Guds nåde Danmarks, Norges, vendernes og gothernes konge, hertug af Slesvig og Holsten, hertug af Stormarn og Ditmarsken, greve til Oldenborg og Delmenhorst, slutter venskab og evigt forbund med den meget fornemme og mægtige herre, Ivan, hele Ruslands overherre, storfyrste af Wolmar, Moskva, Novgorod, Pleskov, Otpheria, Ungarn, Vetkia, Perm, Bulgarien etc., Vor kæreste broder og forbundsfælle: Vi vil være ét med ham i broderskab, venskab og forbund ved dette Vort nærværende brev, således at Vi vil være ham til hjælp, så vidt det er Os muligt, når han får brug for Vor hjælp mod sine fjender og uvenner, og han vil være Os til hjælp efter sin formåen, når Vi behøver hans hjælp mod vore fjender og uvenner, og Vi vil være ét med Vor broder mod hans uven og fjende Sten Sture, det svenske riges forstander. Og når nogen af os skal indlede en strid mod Sten Sture, da vil vi først indbyrdes tilkendegive det for hinanden, og Vi vil være Vor ven til hjælp, så vidt det er Os muligt, i sandhed og uden svig, og han vil selv være os til hjælp i sandhed og uden svig, så vidt det er ham muligt, mod Sten Sture, så at Vi kan genvinde og fastholde Sveriges rige.

Vi vil være ét med Vor broder mod hans fjende og uven, Litauens storfyrste, så vidt det er os muligt, i sandhed og uden svig.

Og hvor vore riger berører hinanden gensidigt, skal adskillelsen og delingen være ligesom den har været fortsat fra gammel tid. Og fiskeri, jagt og anden udnyttelse, som er i disse farvande og lande, og som fra gammel tid hører til Vort rige, skal tilfalde Os og Vore folk frit og uden hindring fra Vor broder eller hans folk. Og fiskeri, jagt og anden udnyttelse, som er i landene og farvandene, og som fra gammel tid hører til hans rige, skal tilfalde ham og hans folk uden hindring fra Os eller Vore folk.

Og det, som lige indtil denne aftale er blevet forbrudt mellem vore to riger og vore undersåtter gennem rov, plyndring og tvistigheder, skal herefter ikke påtales og ikke holdes i erindring. Og det, som senere hænder mellem vore undersåtter fra den ene eller den anden side, skal blive genstand for dom og behandling uden lang tids udsættelse. Og ligeledes skal Vor broder, hans embedsmænd og prokuratorer efter deres sædvane understøtte og behandle Vore mænd ligesom deres egne, i sandhed og uden svig. Og Vi og Vore embedsmænd og prokuratorer skal støtte og behandle hans mænd efter Vor sædvane på samme måde som Vore egne i sandhed og uden svig.

Og Vore sendebude og ambassadører skal i hans rige have fri passage til lands og til vands uden hindring. Og hans ambassadører og sendebude skal i Vort rige have fri passage til lands og til vands uden hindring.

Købmænd og kræmmere og andre handelsfolk fra begge riger skal i begge vore riger kunne rejse fra det ene til det andet til vands og til lands, kunne ride omkring og frit ordne forretninger uden frygt og forstyrrelse, efter at de sædvanlige toldafgifter er blevet betalt ifølge landets skik, og vi bør fra begge sider støtte og betjene dem i sandhed og uden svig.

Og hvis nogle af Vore folk, ført af vinden, ved et tilfælde kommer ind i eller til hans riger, eller nogle af hans folk ind i Vort, da skal Vi eller han, Vore eller hans embedsmænd og prokuratorer på begge sider ikke på nogen måde tilbageholde deres gods eller varer, men vi bør bistå dem uden vederlag og hindring, og dersom de sættes til at betale, skal de betale det sædvanlige efter landets skik.

Slaver og slavinder, skyldnere og stævnede, tyne bortløbne, røvere og øvrige misdædere, som kommer fra det ene rige til det andet, skal fra begge sider sendes tilbage i hast. På og ved alt dette har Vi Hans, af Guds nåde Danmarks, Norges, vendernes og gothernes konge, udvalgt til Sveriges konge, hertug af Slesvig og Holsten, hertug af Stormarn og Ditmarsken, greve af Oldenborg og Delmenhorst, kysset korset for Vor kære broder herr Ivan, hele Ruslands overherre, storfyrst af Wolmar, Moskva, Novgorod, Pleskov, Otpheria, Ungarn, Vetkia, Perm, Bulgarien etc. til opretholdelse af venskab og sandhed med Vort nærværende åbne brev, idet Vi ved dette Vort kraftfulde brev hænger Vort segl.

Givet på Vort københavnske slot i den guddommelige inkarnations 1493. år, den 8. november.

Carsten Pape skriver i 1993:

I juni 1493 sendte kong Hans sin kansler, domprovsten i Roskilde Hans Claussen, til Moskva for at foreslå storfyrst Ivan III (også kaldet "den store") et forbund vendt mod Sverige. forhandlingerne må være gået godt, for Claussen vendte tilbage med to fremtrædende russiske diplomater, og den 8. november 1493 udstedte kong Hans på Københavns Slot sit bekræftelsesbrev på aftalen og aflagde ed på den russiske vis ved at "kysse korset".

Vi må formode, at han et lille års tid senere modtog et lignende bekræftelsesbrev fra Ivan III. Storfyrstens brev er ganske vist ikke bevaret, men sådan var datidens diplomatiske skik.

Traktat med "kristenhedens fjender"

Ideen til aftalen kom fra kong Hans, og der var tale om et ganske dristigt initiativ. Ikke blot var Ivan III's Rusland stort set ukendt i Vesten, det opfattedes også som en farlig fjende af den katolske verden. Samtidens kilder er fyldt med udtryk som "umilde russere", "troløse skismatiker" og "kristenhedens fjender", og fjendebilledet havde i høj grad bund i virkeligheden, idet Ivan III lå i stadig krig med datidens østeuropæiske stormagt, det katolske Polen-Litauen.

Flere danske historikere har da også bedømt traktaten overvejende negativt. Således så Erik Arup den som et udslag af kongens "egenmægtige og brutale handlekraft" og som et "ilde betænkt og for Danmark skadeligt skridt", fordi den blandt andet vendte hansestæderne mod landet. Vurderer man imidlertid traktaten ud fra det, der var kong Hans' formål med den - nemlig at blive kronet som Sveriges konge i overensstemmelse med Kalmarunionen - var forbundet med Ivan III et politisk begavet og uortodokst træk, der tilmed i første omgang tjente sit formål.

Kampen om Sveriges krone

Sagen var den, at det svenske rigsråd i 1483 på et møde i Kalmar havde lovet at antage kong Hans til konge af Sverige. Imidlertid var selve kroningen gang på gang blevet udskudt, ikke mindst på grund af den stærke svenske rigsforstander Sten Sture den ældres stadige forhalingsmanøvrer. I begyndelsen af 1490'erne må kongen have mistet tålmodigheden med de langsommelige forhandlinger og i stedet satset på at lægge pres på svenskerne med nye midler.

Her kom Ivan III ind i billedet. Han havde siden sin tronbestigelse i 1462 formået at frigøre Rusland fra tatarernes 250 år lange herredømme, samtidig med at det var lykkedes ham at samle de mange indbyrdes stridende småfyrstendømmer til en stærk, centraliseret stat med sig selv som enehersker. Da han i 1478 indlemmede den selvstændige handelsrepublik Novgorod i Moskva-staten, blev Rusland med ét slag en stormagt i Østersøens østlige ende. Og her havde storfyrsten et uafgjort mellemværende med Sverige.

Nöteborg-traktaten af 1323

Siden vikingetidens slutning var den svenske kolonisation af Finland nemlig trængt længere og længere ind på Novgorods territorium. I 1323 var grænsen mellem de to lande blevet fastlagt i den såkaldte Nöteborg-traktat, men den svenske kolonisation havde hurtigt overskredet grænselinjen og var rykket videre frem i Karelen. Så længe modstanderen var Novgorod, havde dette ikke voldt de store problemer for svenskerne. Men fra 1478 var modstanderen Ivan III, og han krævede nu en grænserevision efter Nöteborg-traktatens bogstav, dvs. en tilbagerykning af den svenske kolonisation.

Kong Hans må have vist dette, da han i 1493 sendte Hans Claussen ud på den farefulde færd til Moskva. Hér var nemlig den interesse som kunne få storfyrsten til at støtte kongens svenske tronbestræbelser. Selve traktaten siger det tydeligt: den er rettet specifikt mod Sten Sture, mod hvem de to fyrster lover hinanden gensidig støtte, endda med det udtrykkelige formål, at kong Hans kan "genvinde og erholde Sveriges rige".

Til gengæld herfor måtte han love, at grænsen mellem de to riger i Finland skulle forløbe "som fra gammel tid", når han var blevet konge af Sverige. Dette løfte var betænkeligt, for det betød, at Hans som svensk konge måtte afstå svensk-koloniseret land til russerne. Desuden var formuleringen af kravet, som vi skal se, mere uklar end godt var Men det har det danske hof næppe gjort sig klart hin novemberdag i 1493.

Med sit uortodokse diplomatiske træk havde kongen sat svenskerne i en ubehagelig skruestik. 'Truslen om russisk indfald i Finland eller en tofrontskrig med Danmark og Rusland styrkede den unionsvenlige fløj i det svenske rigsråd og skærpede uenigheden mellem denne på den ene side og Sten Sture på den anden. Foreløbig var Sture dog den mest drevne. I forsommeren 1495 fik han ikke blot den svenske almue til at frasige sig kong Hans for tid og evighed, det lykkedes ham endnu en gang at forpurre den formelle indtagelse af kongen riget på et unionsmøde i Kalmar

Ivan går i aktion

Men så gik Ivan III i aktion. I eftersommeren 1495 sendte han store styrker ind i Finland og indesluttede det svenske hovedslot Vyborg. Det lykkedes ham ganske vist ikke at tage slottet med storm, men gennem hele 1496 drog de russiske styrker hærgende rundt i landet. Samtidig stillede kong Hans det svenske rigsråd et ultimativt krav om kroningen, som han bakkede op med betydelige rustninger i Danmark. Af frygt for et kupforsøg mod sig hjemme i Sverige begrænsede Sten Sture sin tilstedeværelse i Finland til det minimale, hvad der i den grad skærpede spændingen mellem ham og oppositionen, at rigsrådet i marts 1497 afskedigede rigsforstanderen og indkaldte kong Hans. Inden kongen modtog brevet herom, havde han imidlertid erklæret Sverige krig. Et halvt års kamphandlinger senere - mest mellem svenskerne indbyrdes - blev kong Hans kronet som konge af Sverige i Stockholm.

Prisen for forbundet

Forbundet med Ivan III havde således virket efter hensigten. Men nu skulle prisen betales. I 1499 kom et russisk gesandtskab til København og præsenterede kongen for et krav på tre landområder i Finland, der ellers var blevet afstået til Sverige af Novgorod i Nöteborg-traktaten af 1323. Dette er påfaldende, for i de løbende grænseforhandlinger med svenskerne krævede Ivan altid specifikt en grænseregulering i overensstemmelse med 1323-aftalen. Det er derfor muligt, at han i 1493-traktaten med kong Hans bevidst havde brugt den mere tvetydige formulering, at grænsen skulle gå "som fra gammel tid", hvilket jo både kunne betyde "som i 1323" eller "som før 1323".

Kravet var selvfølgeligt uantageligt for Hans som svensk konge. Derfor bad han Ivan III om at sende et nyt gesandtskab med det russiske originaleksemplar af Nöteborg-traktaten, så man kunne sammenligne det med det svenske. I sit svar til kong Hans røber Ivan indirekte, at han bevidst havde forsøgt at overliste kongen. Han skrev nemlig, at der ikke var grund til at sammenligne de gamle breve, da de pågældende landområder "ved en tilfældighed og uretfærdigt " var kommet under det svenske rige.

Ny opposition mod kong Hans

Desværre for kong Hans blev det russiske svar præsenteret midt under et rigsrådsmøde i Stockholm i 1501. Her kunne de forsamlede høje herre nu høre en russisk diplomat fortælle kongen, at 1493-traktaten havde stipuleret et fælles angreb på Sverige - ikke på Sten Sture, som der faktisk står i traktaten og at kong Hans som modydelse havde lovet at afstå de omtalte finske landområder. Udtalelserne var lige vand på svenskernes mølle. Et oprør under ledelse af Sten Sture var under forberedelse, og her fik man serveret et fremragende propagandaredskab på et sølvfad. Oppositionen sikrede sig Ivan III's brev, fik det oversat til svensk og plattysk, og rundsendte det både til den svenske almue, det danske rigsråd og til hansestæderne.

Med det svenske oprør, der kostede kong Hans den svenske krone for altid, blev det russiske forbund atter aktuelt. Ivan III bekræftede da også pligtskyldigst, men greb iøvrigt ikke ind i krigen der fulgte. Tværtimod indgik han i 1504 en tyveårig fredsaftale med svenskerne. Han var nu engageret i en krig mod Litauen og Livland og havde først og fremmest brug for svensk neutralitet i denne sammenhæng.

Stort bedre gik det ikke, da han i 1506 døde og blev efterfulgt af sønnen Vasilij III. Han bekræftede ganske vist aftalen af 1493 næsten ord til andet, men forlængede samtidig i 1510 fredsaftalen med Sverige i tres år! Alligevel kunne han i 1516 nok engang forny den dansk-russiske aftale næsten ordret, nu med Christian II. Interessant nok blev forbundet aktuelt i dennes forsøg på at genvinde den danske trone, efter at han var blevet afsat som konge i 1523. Men det er en ganske anden historie.

 Historisk oversigt

1493: Kong Hans og Ivan II undertegner en forbundstraktat vendt mod Sverige og Litauen.

1516: Ny traktat mellem Christian II og Vasilij III vendt mod Sverige og Litauen.

1516: De første unge danskere sendes et halvt år til Rusland for at lære at læse, skrive og tale russisk.

1517: Danske købmænd får handelsprivilegier i Novgorod og Ivangorod.

1552: Danskeren Hans Bogbinder rejser til Rusland for at hjælpe med trykningen af de første russiske bøger.

1562: Venskabstraktat mellem Frederik II og Ivan den Grusomme.

1570: Den danske fribytter Karsten Rode udnævnes til Ruslands første admiral.

1578: Et dansk gesandtskab under ledelse af Jakob Ulfeldt besøger Moskva.

1602: Et stort dansk gesandtskab rejser til Moskva for at overvære brylluppet mellem prins Hans, Christian IV's yngre bror, og zar Boris Gudonovs datter, Ksenija Borisova. Prinsen dør af sygdom i Moskva inden brylluppet.

1619: Christian VI og københavnske købmænd grundlægger Det petsoriske Kompagni med pelshandel i Nordrusland. Kompagniet blev en fiasko.

1643: Christian IV's søn Valdemar Christian rejser til Moskva for at etablere ægteskab med zar Michails datter, Irma. Ægteskabet strander på trosspørgsmålet.

1697: Den første permanente danske gesandt, Poul Heins, kommer til Moskva.

1702: Den første permanente russiske gesandt, Andrej Petrovitj Ismajlov, kommer til København.

1716: Zar Peter den Store kommer med en russisk flåde til København for sammen med Danmark at bekæmpe Sverige. Aktionen løber dog aldrig af stablen.

1724: Danskeren Vitus Bering udnævnes af Peter den Store til leder af en ekspedition, som skal undersøge, om Alaska og Sibirien er landfaste med hinanden.

1743: Peder von Haven udgiver det store værk Rejse i Rusland med forord af Ludvig Holberg. dansk-russiske forbindelser

1752: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab tager som den første vestlige videnskabelige institution kontakt med Videnskabernes Akademi i Skt. Petersborg.

1762: Danmark og Rusland er på randen af krig i Nordtyskland. En paladsrevolution mod Peter II afværger krigen.

1780: Danmark og Rusland slutter et væbnet neutralitetsforbund til beskyttelse af skibsfarten under den amerikanske frihedskrig.

1848: Efter russisk pres rømmer Preussen Jylland under den 1. slesviske krig.

1859: Københavns Universitet ansætter sprogforskeren Casper Wilhelm Smith og får som et af de første vesteuropæiske universiteter en lærestol i slavisk filologi. Han oversætter og udgiver i 1869 Nestors russiske Krønike om den ældste russiske historie.

1866: Christian IX's datter Dagmar bliver gift med den senere zar Alexander III.

1869: Store Nordiske Telegrafselskabs telegraflinie mellem Danmark og Rusland åbnes.

1872: Store Nordiske Telegrafselskabs telegraflinie mellem Europa og Fjernøsten via Sibirien åbnes.

1888: Georg Brandes udgiver sin berømte bog Indtryk fra Rusland.

1923: Danmark afslutter en handelsaftale med den russiske sovjetrepublik.

1924: Danmarks diplomatiske anerkendelse af Sovjetunionen.

1933: Første store udstilling af sovjetisk kunst i Danmark.

1941: Efter Tysklands angreb på Sovjetunionen afbrydes de diplomatiske forbindelser med Moskva.

1944: Thomas Døssing sendes til Moskva som Frihedsrådets repræsentant.

1945: Sovjetiske tropper befrier Bornholm.

1946: Danmark og Sovjetunionen beslutter af øge samhandlen mellem de to lande med en handels- og søfartstraktat.

1956: Statsminister H.C. Hansen besøger under Den kolde Krig Moskva og indleder en ny epoke i kulturelt, økonomisk etc. henseende mellem Danmark og Sovjetunionen.

1962: Danmark og Sovjetunionen undertegner en kulturaftale. Sovjetisk kunstudstilling i København.

1964: Den sovjetiske stats- og partileder Nikita Krustjov besøger Danmark.

1973: Den sovjetiske komponist Sjostakovich modtager den danske musikpris Sonningprisen.

1975: Dronning Margrethe II besøger Sovjetunionen.

1983: Stor sovjetisk kultur-, handels- og videnskabsudstilling i Bella Centret i København.

1993: Jeitsin åbner det nye lyslederkabel mellem Danmark og Rusland.

1993: Ruslands premierminister Tjernomyrdin besøger Danmark i forbindelse med 500-året for de dansk-russiske forbindelser.

Poul Engberg skriver i 1993:

Et spand af år i ånd

En gammel russisk krønike fortæller om, hvordan kristendommen kom til Rusland. Det skete i Ukraine, hvor der sad en nordisk vikingehøvding ved navn Vladimir. Nyere arkæologiske fund kunne i øvrigt tyde på, at han var dansk. Han dyrkede naturligvis de gode gamle nordiske guder, men nu kom der til ham talsmænd fra både jødedommen, Islam og Romerkirken for at anbefale hver deres tro. Han afviste imidlertid dem alle, for han syntes, at de hovedsagelig stillede krav til ham om afholdenhed i mad, drikke og med kvinder, og det var han som gæv nordisk kæmpe ikke indstillet på.

Til slut kom grækerne, og lidt ærgerlig over alle de ivrige missionærer, spurgte ham dem, hvad de nu stillede krav om, og hvad deres gudstjeneste gik ud på. De svarede, at de ikke stillede nogen krav, og at de ikke kunne forklare gudstjenesten, den måtte opleves. Han sendte så nogle af sine bojarer til Sofia-domkirken i Konstantinopel, og da de kom tilbage derfra, og han på ny spurgte dem, hvad det hele gik ud på, fik han samme svar: Det kan ikke beskrives, det kan kun opleves. Men, føjede de til, det var så skønt, at vi ikke vidste, om vi var i himlen eller på jorden.

Det svar huede vikingen, så han lod sig døbe sammen med sin hird og lod hele folket døbe i Dnepr-floden. Derpå byggede han en kirke i Kiev, og den dag i dag ligger Skt. Vladimir-kirken i Ukraines hovedstad.

Hvad enten nu en sådan krønike er historisk korrekt eller ej, så afslører den, hvad der lever dybt i folkets sind. Mit første møde med ortodokse præster fandt sted på Verdenskirkerådets møde i New Delhi i 1962, hvori jeg deltog som medlem af den danske folkekirkes delegation. Mødet var af stor betydning for russerne, for deres kirke blev under mødet optaget som medlem af Verdenskirkerådet. Jeg havde den oplevelse at bo på hotel sammen med den og fik gennem 3 uger stort udbytte af daglige samtaler med dem. De fortalte om deres kirke- og trossyn og jeg om Grundtvig, hvis navn en enkelt af dem havde hørt, med ellers ikke anede noget om. Det viste sig, at begge parter blev overraskede over, hvor sammefaldende vore synspunkter var.

Det første stærke indtryk, jeg fik modtog jeg fra den takketale over medlemsskabet, som metropolitten fra Moskva holdt for plenum. Han gjorde den store forsamling opmærksom på, at når den satte sig det mål at skabe enhed mellem de mange forskellige kirkesamfund, så var det en både umuligt og ukristelig målsætning. For kirkens enhed bekender ikke troen på noget man selv skaber. Kirkens enhed skabes ene og alene ved Kristi eget nærvær og virke i gudstjenestens fællesskab. Hvad Verdenskirkerådet kan udrette, er derfor begrænset til rent praktiske opgaver. Han afviste dermed al tale om gennem en central organisation at skabe noget som helst i retning af et åndeligt fællesskab. Et sådant er alene Helligåndens sag. Og jeg må sige, at jeg straks følte mig på noget, der lignede grundtvigsk grund.

For mig at se stemmer de mange folkelige ortodokse kirkesamfund godt overens med Grundtvigs fastholden ved, at evangeliet kun kan tiltale et folk, når det lyder på folkets sprog, taler til dets livsforståelse og knytter sig til, hvad det elsker. Det er denne poesi i folkenes liv, der bærer deres længsel efter at overvinde døden, så kærligheden og livsglæden kan blive varig. Al sand folkelig livsoplysning må bæres af poesien. Myterne, sagnene, eventyrerne, den store kunst må fortæller, så længslen holder folkenes hjerter levende overfor det gådefulde og underfulde menneskeliv.

Kun i én del af Europa er hidtil denne folkelige rigdom blevet udfoldet i frihed og fred. Det er i Grundtvigs eget Norden. Her har alle de politisk, kulturelt og sprogligt underlegne folk - selv de mindste - uden nogen militær modstand vundet frihed og selvstyre. Og det er denne historie, der burde være forbilledet for Europa.

Til forundring for os alle sker den så i dag. Ikke i det højt udviklede Vesteuropa, her holder de gamle imperalistiske lande fortsat deres folkelige mindretalsgrupper nede. Men i Østeuropa hvor det russiske folk i disse år har demonstreret et folkeligt frisind, der desværre endnu ikke er set i Vesteuropa. Det har uden militær modstand givet frihed ikke blot til sine centraleuropæiske lydstater, men også til de folkeslag inden for Sovjetunionen, der har ønsket det. Det har frivilligt opløst den union, der som et påtvunget stålpanser gav det supermagtsposition. I lighed med, hvad Norden gjorde, omend i langt mindre format.

Krigene i det tidligere Jugoslavien er jo ikke Ruslands værk, men brød ud, da Tysklands Kansler Kohl og udenrigsminister Genscher anerkendte Kroatien, der rummede et stort serbisk mindretal, som en selvstændig stat, og anerkendelsen blev fulgt op af Danmark og EF.

Grundtvig drømte om, at de nordisk folk aktivt skulle træde ind i den europæiske historie med deres eget bidrag, nemlig det folkelige historie- og menneskesyn. Det skulle tilføre både samfundsliv, kultur og videnskab et element af poesi. I kølvandet af den folkelige oplysning, som Folkehøjskolerne var med til at skabe grundlaget for i det forrige århundrede, voksede en andelsbevægelse frem. Og ingen vil kunne benægte, at .den solidaritet, denne bevægelse var udtryk for, i uhyggelig grad savnes i både vort eget og i de andre vesteuropæiske samfund, hvor millioner skubbet ud i arbejdsløshed.

I Østeuropa er der uden tvivl større forståelse for denne solidaritet og dermed også for den poesi, den sofia, der skal bære den. Det er før omtalt, kommunismen talte til et dybt lag i den russiske folkesjæl, og måske kunne man forestille sig, at den grundtvigske andelstanke og den russiske solidaritet kunne mødes i en fælles kamp for at mildne det rationelle vesteuropæiske konkurrancesamfund og lære det at sætte mennesket højere end pengene.

Med de forbehold, som en forskellig historie og lige så forskellige folkesind må betyde, kan vi danske dog godt tåle at lade os inspirere af de russiske karaktertræk til en dybere forståelse af den folkelighed, som Grundtvig ville vække os til.

Poul-Erik Bjørn Nielsen skriver i 1993:

Vikingernes Rusland

I 300 år var der tætte forbindelser over Østersøen mellem Skandinavien og Rusland.

Vikingerne forbindes ofte med plyndrings- og handelstogter til England og Frankrig. Men faktisk ser det ud til, at kontakterne østpå, til det som vikingerne kaldte Østerled, mindst spillede en lige så stor rolle som kontakterne vestpå. I perioden fra ca. 800 til 1100 var der en intensiv kontakt mellem Skandinavien og Rusland, vikingernes Gardarrige - ja faktisk er de skandinaviske arkæologiske fund østpå mere talrige end fundene vestpå.

Myten om Rurik og hvordan Rusland fik sit navn

I Nestor-krøniken, som beretter om den ældste russiske historie, hører vi om, hvordan vikingehøvdingen Rurik og hans to brødre blev hidkaldt til at herske over området omkring Staraja Ladoga og Novgorod i det nordvestlige Rusland: "I året 862 jog de (den lokale befolkning) varægerne (vikingerne) bort over havet og gav dem ikke skat. De begyndte at herske over sig selv, men der var ingen ret blandt dem, og slægt rejste sig mod slægt, der var fejder blandt dem, og de begyndte at føre krig indbyrdes. De sagde til hverandre: - Vi vil søge os en fyrste, som kan herske over os og dømme ret. Og de drog over havet til varægerne, til rus; thi således kaldes disse varæger: rus - ligesom andre kaldes sveer, atter andre normanner, angler, atter andre gotlændere - således også disse. Cud, slovener og krivicer og vepser sagde til rus: Vort land er stort og frugtbart, men der er ingen orden i det. Kom I da og vær konge og hersk over os!

Og de valgte tre brødre med deres slægter og de tog hele rus med sig og kom. Den ældste, Rurik, slog sig med i Novgorod; den anden, Sineus, ved Beloozero, den tredje, Truvor i Izborsk. Og efter disse fik det Russiske Rige navn. Folkene i Novgorod - de er af varægisk slægt, tidligere var de nemlig slovener."

Nestor-krøniken er nedskrevet flere hundrede år efter den påstående indkaldelse af godt indeholde en kerne af sandhed, som gennem århundrederne er overleveret i den mundtlige folkelige tradition. At vikinger har opkrævet skat i Nordvest-Rusland - i egnene omkring Ladoga-søen og Ilmen-søen - er højst sandsynligt. Netop 800-tallet er århundredet for de danske og norske vikingetogterne i Vesteuropa hvor brandskatning af egne i England, Frankrig, Frisland og det vestslaviske område ikke var noget særsyn. Så det er sandsynligt, at også Vikinger fra Mellem-Sverige deltog i denne indbringende forretning - bare i øst i stedet for i vest. At vikinger blev hidkaldt for at herske over et omrade er heller ikke ukendt i vest. F.eks. fik vikingehøvdingen Rollo og hans folk i 911 Normandiet som len af den vestfrankiske konge for at forsvare det mod andre vikinger.

Endelig er navnet Rurik kendt i Norden. På samme tid huserede en dansk viking med navnet Rurik i Frisland. Den Rurik, der blev indkaldt til Rusland, var dog nok svensk. I krøniken benævnes hans folk "rus", som sikkert er det ord for Sverige, som endnu i dag findes i finsk og estisk: Ruotsii/Rootsi.

Staraja Ladoga - vikingernes Aldeigjoburg

Det område, vikingerne først fik kontakt med, var området ved Ladoga-søen og byen Staraja Ladoga, som vikingerne kaldte Aldeigjoburg. Fra en finske bugt kan man på det sted, hvor det senere Skt. Petersborg blev anlagt, sejle ad floden Neva ind i Ladoga-søen. Herfra kan man ad floden Volkhov komme ned til Ilmen-søen og videre af de vidt forgrenede russiske floder mod øst og syd. Ladoga-området var således et oplagt knudepunkt for kontakten mellem Skandinavien og det russiske omrade.

Ved Volkhovflodens udmunding i Ladogasøen opstod i løbet af 700-tallet en by kaldet Staraja Ladoga. I byen er der gjort mange fund efter dens indbyggere og tilrejsende: russere, skandinavere, finner og baltere. Specielt gravpladsen tiltrækker sig opmærksomhed, idet den domineres af en række større og mindre gravhøje af skandinavisk oprindelse. Disse er måske gravhøje for rige skandinaviske høvdinge- og købmænds slægter, som fandt døden langt væk fra deres oprindelige hjemland.

Fundmaterialet tyder endvidere på international handel, og i oplandet er der fundet ikke mindre end 8 sølvskatte med arabiske sølvmønter.

Rurik blev dog ifølge Nestor-krøniken ikke længe i Staraja Ladoga. Allerede i 864 flyttede han sin residens længere sydpå til Gorodische/Novgorod, og i løbet af middelalderen svandt Staraja Ladogas internationale betydning, og byen er i dag kun en stor landsby.

Gorodische og Novgorod - vikingernes Holmgård

Bebyggelsen i Gorodische, som betyder den gamle by, går tilbage til midten af 800-tallet. Bebyggelsen opstod omkring et befæstet centrum, måske Ruriks eller en anden fyrstes bolig, og havde tillige et handels- og håndværksområde. I bebyggelsen er der et markant indslag af skandinaviske genstande, og bebyggelsen har sikkert både haft mange skandinaviske gæster og en permanent skandinavisk befolkning.

Godt hundrede år senere blev tyngdepunktet flyttet endnu en gang, nu dog kun 2 km til det nuværende Novgorod - den nye by. Novgorod udviklede sig fra 900-tallet til at blive en af de betydeligste byer i det nordlige Europa. Også i Novgorod er der fundet en lang række skandinaviske genstande, men det skandinaviske materiale udgør kun en beskeden del af det omfattende slaviske materiale, og i løbet af 1100-1200-tallet synes tyskere i stigende grad at overtage skandinavernes formidlende rolle.

Byen Novgorod underlagde sig en stor del af NV-Rusland fra Hvidehavet til Pskov og egnene nær Moskva. Novgorod var formelt et fyrstedømme, men fyrsten spillede ikke nogen vigtig rolle og boede det meste af middelalderen i Gorodische udenfor selve Novgorod. Reelt blev byen og fyrstendømmet styret af de unge bojarfamilier (dvs. adelsfamilier) gennem rådet Vetjen. Bojarfamiliernes rigdom var baseret på enorme jordbesiddelser og på en omfattende handel med Vesteuropa. Som et led i magtkampen mellem fyrstendømmet Moskva og kongeriget Litauen blev Novgorod i 1478 erobret af Moskvafyrsten Ivan III, som derved sikrede sig en afgørende magtstilling i NV-Rusland. Det varfor øvrigt den Ivan, som den danske kong Hans 15 år senere sluttede en forbundstraktat med, vendt mod Litauen og Sverige.

Videre mod Byzans og araberne

Vikingerne nøjedes ikke med at besøge og slå sig ned i NV-Rusland. Ad de russiske floder kom de i kontakt med fremmede og eksotiske lande og folk tusinder af kilometer fra deres egne hjemegne. En vigtig flodvej var Dnejpr.

Ad den kom man forbi den store russiske by Kiev og videre til Sortehavet og herfra til en af den daværende verdens største og rigeste byer: Konstantinopel, hovedstaden i det mægtige byzantinske kejserrige, som strakte sig fra Balkan over Lilleasien til Mellemøsten. Nogle vikinger kom til Byzans som handelsfolk, andre kom for som lejetropper i den byzantinske kejsers garde, væringergarden, at søge magt og rigdom. Et eksempel på dette er den senere norske konge Harald Hårderåde, der som ung indlagde sig store fortjenester og opnåede stor rigdom som officer i kejserens garde.

Enkelte vikinger har efterladt sig skriftlige hilsner til eftertiden i det fjerne Byzans. På marmorbalustraden i den store kirke Hagia Sofia i Konstantinopel kan man på en runeindskrift således læse navnet Halvdan, og på en af de store marmorløver, som oprindeligt stod i havnen i Piræus, men som nu er i Venedig, findes en runeindskrift lavet som et slynget bånd på løvens skulder. Desværre er indskriften på grund af vind og vejr ulæselig.

En anden vigtig flodvej var Volga. Ad den kunne man komme til det mægtige Bulgarrige ved Volgas knæ og herfra videre til det Kaspiske hav og de islamiske samfund i Mellemøsten og Centralasien.

Et udtryk for vikingernes kontakt med det arabiske område er de over 85.000 arabiske sølvmønter, der er fundet i Skandinavien heraf langt hovedparten i Mellemsverige og på Gotland. Det er nok kun de færreste mønter, der er kommet direkte til Skandinavien fra det arabiske område. De fleste er sikkert kommet ved handel over flere etaper op langs de russiske floder for sluttelig at havne i en vikings lomme i Staraja Ladoga Novgorod eller Kiev.

En epoke ebber ud

I godt 300 år var der tætte kontakter over Østersøen mellem Skandinavien og det NV-russiske område og herfra videre til fjerne egne i Byzans og araberne. Omkring år 1100 ser kontakterne ud til at blive mere sporadiske, og gradvist overtager tyske købmænd den indbringende handel mellem Vesteuropa og Novgorod. Kontakterne østpå havde skæbnesvanger betydning for nogle vikinger. Nogle vendte hjem til Skandinavien som rige handelsfolk eller krigere. Andre blev i Østerled mere eller mindre frivilligt. En runeindskrift i Södermanland rejst til minde om Thorsten og hans broder fortæller således:

Brødre var

blandt mænd de bedste

i landet

og ud i lid

de holdt deres huskarle vel.

Han faldt i strid

østerude i Gardarrige

lidets høvding

af landmænd den bedste.

Knud Rasmussen skriver i 1964:

Ruslands historie er i reglen blevet ganske stedmoderligt behandlet i Danmark. Endnu for få år siden kunne man i verdenshistorier se Ruslands historie indtil ca. 1700 fremstillet som en kortfattet indledning til beskrivelsen af Peter den Stores tid - og det til trods for at Rusland allerede i middelalderen og i hvert fald fra ca. 1500 spillede en betydelig rolle for europæisk handel og politik.

I Danmarkshistorier ses vor Østersøgenbo oftest kun i tåget silhuet - som en lidt mystisk bifigur. der med mellemrum dukker op enten langt nord på i Lapmarken ved den norsk-russiske grænse, eller længere sydpå i Finland og Baltikum. Hverken tid eller plads gør det muligt her at give en mere indgående skildring af de dansk-russiske forbindelser og den politiske betydning, som disse forbindelser har haft for begge lande. Det følgende bliver kun en nødtørftig skitse af de politiske konstellationer der siden slutningen af det 15. århundrede har bragt de to folk i kontakt med hinanden.

Det er især to forhold, der har været afgørende: For det første en fælles modsætning til Sverige. for det andet Danmarks geografiske placering ved indsejlingen til Østersøen, det hav som Rusland først og fremmest stræbte efter at nå.

Den første diplomatiske kontakt fandt sted i l490érne. Dens baggrund var fra dansk side ønsket om at tvinge Sverige ind i et nordisk unionsrige mens Rusland - eller rettere storfyrstendømmet Moskva, der kun omfattede en begrænset del af Sovjetunionens nuværende område - ønskede at vinde sig en forbundsfælle i dets kamp for adgangen til Østersøen. I 1493 ankom der en dansk udsending, Ivan Magister, til storfyrstens hof. Vi ved ikke meget om hans besøg. men da han rejste hjem fulgte der med ham to russiske diplomater. Dmitrij Ralev Palcolog og Dmitrij Sajetsev. De afsluttede i København den første dansk-russiske traktat; den er bevaret i en kopi i det danske rigssarkiv. Traktaten der er på latin. indledes med en venskabserklæring: Vi Hans, af Guds nåde konge af Danmark etc. indgår i venskab og evigt forbund med Ivan, kejser over hele Rusland (tocius Rutzsic imperatore) etc. Efter mere generelle bemærkninger om fælles fjendskab, nævnes disse fjender ved navn: Ivan III forpligtede sig til at hjælpe kong Hans med at generobre Sverige, til gengæld lovede den danske konge at støtte Ivan mod storfyrsten af Litauen.

Dette er traktatens vigtigste bestemmelser, men det er værd at lægge mærke til, at der garanteres købmændene gensidig frihed til at handle på begge lande. Og skønt det ikke nævnes i traktaten, er det ikke usandsynligt, at når Ivan III året efter lukker hansestædernes kontor i Novgorod, er det hans nye forbundsfælle, der har overbevist ham om betimeligheden af på denne måde at skade de nordtyske byer, der understøttede den svenske frihedsbevægelse mod den danske konge.

Ivan III klarede selv sine litauiske vanskeligheder, og 1495 var han klar til at blande sig i de skandinaviske anliggender. En russisk hær rykkede midt på sommeren ind i Finland, og de to følgende år hengik med russiske hærtogter langt ind i dette land, helt til Åbo-området. 1497 sluttedes der en våbenstilstand mellem Sverige og Moskva, og nu fandt kong Hans øjeblikket belejligt til at udnytte situationen. Med en hær rykkede han fra Skåne op gennem Sverige, slog den svenske modstand ned, og den 26. oktober 1497 kunne han krones som svensk konge i Stockholms storkyrka.

Men dermed var problemerne ikke løst. Russerne følte, at de intet havde opnået til gengæld for deres ofre på venskabets alter. De krævede territoriale kompensationer i Finland,- men som svensk konge så kong Hans' verdensbillede noget anderledes ud end som dansk konge. Under henvisning til, at de russiske krav ikke var nævnt i traktaten, stillede han sig meget uvillig og tilbød i stedet et ægteskab mellem Ivans ældste søn, Vasilij, og en af hans døtre. Ivan III var ikke uvillig til dette politiske ægteskab, men et russisk gesandtskab, som i januar 1501 forhandlede med kong Hans i Stockholm, holdt ved de russiske krav. Da den nordiske konge ikke var villig til at afstå nogen del af sit rige, måtte de russiske gesandter rejse bort med uforrettet sag. Det dansk-russiske forbund var dermed i realiteten sprængt, da det nu havde mistet sin interesse for Danmark.

De skår, som den dansk-russiske traktats heldige politik havde slået i det dansk-russiske venskab, blev dog hurtigt helet, idet kong Hans allerede 1502 blev fordrevet fra Sverige. Dermed var situationen fra før 1497 genoprettet.

Først med Christian II´s tronbestigelse i 1513 blev den diplomatiske forbindelse for alvor genoptaget, og den gamle traktat fra 1493 genoplivet med traktaten af 9. august 1516, hvis russiske original er bevaret. Den indledes med ordene - omsat til latinske bogstaver: ,,Po Bosjieju vole i po nasjej ljubvi, my, velikij gosudar Vasilij, Bosjieju milostiju tsar ...' Ved Guds vilje og vor kærlighed (har) vi, den mægtige herre Vasilij, af Guds nåde tsar (indgået) . . Skemaet fra den gamle traktat følges ret nøje: Russisk hjælp til Danmark mod Sverige, og dansk støtte til Rusland imod Litauen. Gamle uoverensstemmelser syntes glemte, men til gengæld fik traktaten heller ingen praktiske følger i form at væbnet bistand fra nogen at parterne. 1520 erobrede Christian II Sverige uden russisk hjælp.

Men den danske konge havde andre end militær-politiske interesser i det russiske venskab. Handel på Rusland spillede allerede tidligt en afgørende rolle for de nordtyske hansestæder, der betragtede den russiske handel som den kilde, hvoraf al velstand flød. Kristian II ønskede, at Danmark skulle få del i denne velstand - ja, rethen overtage den russiske handel.

1516 sendte han et antal unge mennesker på et halvt års ophold i Rusland, for at de kunne lære at læse, skrive og tale sproget. De blev øjensynlig vel modtaget at tsaren, der overdrog deres uddannelse til en doktor Michael. Desværre kender vi hverken til navn eller skæbne for disse unge danske, der som de første modtog stipendier til studier i Rusland. Formentlig har det været tanken, at de senere skulle virke som kommissærer for den danske handel, hvis udsigter på det russiske marked syntes så lovende.

I juli 1517 gav den russiske tsar højtideligt danske købmænd brev på handelsprivilegier i Novgorod og Tvangorod. De danske købmænd fik ret til at åbne faktorier i de to byer, i brevet anvistes størrelse og placering at de danske pakhuse og magasiner, og endelig blev der givet danskerne tilladelse til at rejse en kirke og holde katolsk gudstjeneste.

Men Christian II ville videre endnu. Da han i 1520 endelig havde erobret Sverige, sammenkaldte han købmænd fra København, Malmø og Stockholm, og for dem lagde han et storslået projekt frem. Der skulle dannes et nordisk handelskompagni med faktorier ved den finsk-russiske grænse, i Stockholm, i København og i Nederlandene. Kompagniet skulle fra Rusland udføre bl.a. huder og voks, mens importen skulle bestå at bl.a. salt og sild fra Ålborg. Var denne plan blevet realiseret, og havde det overhovedet været muligt at realisere den, ville det have været et alvorligt slag for de nordtyske handelsbyer, men allerede 1521 rejste Gustav Vasa svenskerne til oprør, understøttet at Lybeck, og 1523 blev Christian II fordrevet fra Danmark.

Den afsatte konge henvendte sig blandt flere andre til sin forbundstælle i øst, men skønt denne bekræftede traktaten at 1516, beklagede han, at en krig med Kazanriget forhindrede ham i at komme Christian II til hjælp. Det eneste, tsaren kunne love, var at modtage kongens trofaste Søren Norby, hvis denne fik behov for et sikkert tilflugtssted. Det gjorde han. 1526 blev Søren Norby slået at en svensk-lybsk flåde og flygtede til Moskva, hvor han opholdt sig et par år, for 1528 at drage til Christian II i Nederlandene.

Der gik henved en menneskealder, inden omstændighederne igen førte de to lande sammen - først i modstående, siden i fælles interesser. Årsagen var den internationale krise, der i slutningen af 1550érne opstod omkring Estland og Letland, som var organiseret i den livlandske ordensstat. Denne stat var ved midten at det 16. århundrede på vej ud i en opløsningstilstand, som måtte friste andre og stærkere lande. Området var at stor betydning, idet den russiske handel allerede tidligt, men især efter hanseaternes fordrivelse fra Novgorod i 1494, var gået over disse områder. Den, der herskede over Estland og Letland, kunne kontrollere og beskatte den givtige handel med Rusland. Denne handel havde nu skiftet karakter - bort fra pelsværk og voks til hør og hamp, hvis betydning voksede i takt med opbygningen af stadig større flåder i de vesteuropæiske søfartsnationer.

Det skulle blive Rusland, der bragte det livlandske korthus til fald. Tsar Ivan IV med tilnavnet den Grusomme genoptog sin bedstefaders udenrigspolitik: Han ville et Rusland til Østersøen for selv at kunne beherske sin handels udfaldsporte. 1558 erobrede han havnebyen Narva og fortsatte sit angreb videre ind i ordenens område.

Livland søgte hjælp hos Danmark, vel nærmest fordi det lå tilpas langt borte, men inden Christian III indlod sig på dette vovelige eksperiment, ville han dog først have forholdene undersøgt. I 1558 afrejste et dansk gesandtskab til Livland og fortsatte derfra til Moskva, men forhandlingerne her kom til at ligge meget tungt, hvilket ikke kan undre. De danske gesandter mødte nemlig med krav om at få overladt det gamle danske land Estland, som Valdemar Sejr havde erobret i begyndelsen af det 13. århundrede. Ganske vist havde Valdemar Atterdag solgt Estland i 1346, men - hævdedes det fra dansk side, der var aldrig givet afkald på dansk overhøjhed over området. Over for denne vovelige påstand fastholdt den russiske tsar, at Estland var gammelt russisk land, idet det for 600 år siden havde betalt skat til den russiske storfyrste. Da ingen af parterne ville fire, kunne man ikke nå til anden form for overensstemmelse, end at der bevilgedes en seks måneders stilstand for Livland. På samme tid havde Frederik II, der 1559 efterfulgte sin fader som dansk konge, ført forhandlinger med biskoppen af Øsel, der for en mindre sum af 30.000 dalere var villig til at afstå sit bispedømme til Frederik II´s broder Magnus. Danmark havde dermed vundet fodfæste i Livland, og særlig efter at hertug Magnus i 1561 havde måttet fraskrive sig al reel indflydelse til fordel for kongen, kan man tale om et egentligt dansk støttepunkt herovre. Med kontrol over indsejlingen til Østersøen, Sundet og Bælterne, med støttepunkter på Bornholm, Gotland og Øsel - og måske yderligere erobringer - ville Danmark om nogen være i stand til at beherske Østersøen og handelen i dette område.

I mellemtiden havde Riga og Estland søgt støtte hos Polen-Litauen, Reval og store dele af Estland hos Sverige. Der var nu ikke mindre end fire magter indblandet i fordelingen af den livlandske arv - alle med samme mål. Det er klart, at det måtte være vanskeligt at finde forbundsfæller i dette spil. Igen er det de geografiske yderpunkter, der søger sammen, Danmark og Rusland. Den 7. august 1562 kyssede Ivan den Grusomme korset på en traktat med Danmark. I denne traktat blev det nøje fastslået, hvilke områder der skulle tilfalde Danmark, men traktaten var af karakter helt passiv: De to magter forpligtede sig til ikke at hjælpe hinandens fjender - der var tale om venskab og ikke om fælles fjendskab. Traktaten gav dem frit spil til et opgør med hver sin arvefjende.

Da krigen i 1563 bryder ud, ser vi da også en ganske ejendommelig konstellation. I fællesskab med Lybeck og Polen bekriger Danmark Sverige, - Rusland angriber Polen, som er allieret med Ruslands ven, Danmark,- mens Ruslands forhold til Danmarks arvefjende, Sverige, er jævnt venskabeligt, hvilket bl.a. ses af den danske gesandts gentagne klager over russisk handel med svenskerne.

Med erobringen af Narva havde Rusland fået sin første egentlige havneby, men den polske flåde gjorde alt for at forhindre trafikken på denne nye russiske by. Og Rusland manglede en krigsflåde. I begyndelsen af 1570 kom tsar Ivan i forbindelse med en dansker, Karsten Rode, der havde deltaget i krigen mod Sverige. Den 30. Marts 1570 udstedte tsaren et kaperbrev til Rode: ,,Carsten Roden muschovitischen bestalten admirals in die see bestallung". Dermed var formentlig den første russiske admiral udnævnt. Til gengæld for denne titel forpligtede Rode sig til at aflevere hvert 3. skib, han kaprede, den bedste kanon fra de øvrige, samt en del af de opbragte varer. Rode rejste til Arensburg på det danske Øsel, hvor han købte et mindre skib og hvervede 35 tyske søfolk.

Først på sommeren stod skibet til søs og satte kursen mod Bornholm. Forehavendet gik strygende. Som det første opbragte Rode en bojert med salt fra Emden, de to skibe blev til fire, de fire til otte. Som operationsbasis benyttedes Bornholm, hvor Rode plejede omgang med kommandanten, varer og priser blev solgt i København eller andetsteds. Om efteråret opererede Rode med en hel lille flåde på 6 skibe, men der foreligger ikke efterretninger om, at Rode har betalt sin afgift til tsaren. Måske nåede han det ikke, for under kongressen i Stettin, hvor de fleste Østersømagter deltog, bebrejdede man den danske konge, at han holdt hånden over den russiske kaper. I oktober 1570 blev Rode derfor arresteret, hans skibe beslaglagte og han selv ført til Hald. Dermed var det slut med den moskovitiske flåde, og ingen kan fortænke tsaren i, at han siden bebrejdede kongen hans opførsel over for den russiske admiral.

Imod slutningen at 1560'erne bredte der sig en almindelig krigstræthed, som i december 1570 førte til freden i Stettin mellem Danmark, Lübeck, Polen og Sverige. Krigen havde ikke bragt nogen afgørelse af de væsentlige spørgsmål - problemerne og målene var de samme som før 1563. Af dansk blev der i Livland ikke meget andet end Øsel og Magnus tilbage. Denne sidste havde ført en ret underordnet tilværelse, og da tsaren i 1570 foreslog ham et forbund med udsigt til en russisk prinsesse og en livlandsk kongekrone, slog han til. Prinsessen blev hans, hun hed Maria Vladimirovna og var en fætterdatter af tsaren, men det hele eller halve kongerige fik han ikke. Han døde iøvrigt i 1583 som polsk lensmand i Kurland. Freden i Stettin ændrede helt den politiske situation for russerne, der betragtede den dansk-svenske fred som et brud på traktaten af 1562. Danmark, den magt, der skulle opveje den svenske indflydelse i Livland, havde ved Stettinerfreden trukket sig tilbage; et russisk angreb på Sverige og et køligere forhold til Danmark blev det naturlige resultat. Ikke uden grund beskyldte tsar Ivan den danske statholder for at hjælpe de svenske tropper, mens Frederik II til gengæld bebrejdede tsaren, at han havde erobret dansk område i Estland og gentagne gange havde udvist en besværlig interesse for de nordnorske områder.

For at genoprette et tåleligt forhold til den tidligere forbundsfælle sendtes i foråret 1578 et dansk gesandtskab til Moskva. Dets leder blev rigsråden Jakob Ulfeldt farfader til Corfitz Ulfeldt. Efter lange ophold på adskillige ubehagelige steder undervejs nåede gesandtskabet i august Aleksandrovskaja Sloboda (nu Aleksandrov), der en tid havde været Ivans residens. Her blev de danske gesandter modtaget med fuld honnør - et storslået scenen var bragt i stand for at vise tsarens magt, og for at gøre det rette indtryk på de fremmede udsendinge. Ulfeldt fortæller selv om danskernes første audiens: - Da vi kom ind, så vi kejseren og hans ældre søn, begge siddende: Faderen på en stol alenhøjt over jorden, sønnen på et sted noget nedrigere ved faderens højre side. Faderen havde en gul silketobins kjole på, bestukket med mange kostbare smykker. Om halsen havde han et guldsmykke, besat med mange dyrebare stene; på hovedet en hat, omgivet med en herlig krone og ellers hatten besat med mange kostelige diamanter. På alle fingre havde ban ringe med perler besat, og holdt i den ene hånd et forgyldt scepter. Sønnen havde en rød silketobins kjole på, besat med ædelstene og en hue af kosteligt pelsværk. Foran dem stod fire unge karle, hver med økser i hænderne, beklædt med hvid fin linned. Der var en stor mængde af bojarer, der sad her og der i gemakket, klædt i kostbare kjorteler. Så snart vi nu så tsaren, rakte han os hånden, og derpå råbte tolken højt til mig: Jacob, Ivan Vasilevitj, så stor nåde og barmhjertighed viser tsaren dig, at han værdiger at række dig hånden, gå hen til ham og giv ham hånd. Jeg gav derfor med dybeste ærbødighed både kejseren og hans søn hånd. -

Efter at Jakob Ulfeldt havde holdt en kort tale, blev audiensen afbrudt, og forsamlingen satte sig til bords. Førend noget mad blev båret på bordet, drak storfyrsten krydret vin; imidlertid bar tjenerne maden frem; eftersom de satte fadene ordentligt på bordet, så delte storfyrsten dem blandt sine bojarer. Den første ret lod han række sin øverste kaptajn knes Ivan Fjodorovitj Stilofskij, som antog den med største ærbødighed, mens han tillige med alle bojarerne rejste sig af sædet. Den anden ret sendte han sin svoger, Michail Romanov, som med lige så stor ydmyghed modtog den. Det tredje fad gav han mig og så ligefrem hver af mine medfølgere. Iblandt skikkede han også retter til adskillige af bojarerne. Og som retterne var så mangfoldige, at der ikke var ende på det, så kunne vi heller ikke gøre andet end rejse og sætte os, thi ved hver ret, som tsaren sendte fra sig, måtte vi stå op - over 65 gange. -

Ulfeldt og hans fæller var kommet til Rusland for at forny gammelt venskab, og i den nye traktat skulle det igen fastslås, hvilke områder der herovre skulle tilhøre Danmark. Men tsaren var ikke til sinds at vise velvilje på noget punkt. Skulle der oprettes et evigt forbund, måtte Danmark gøre fælles sag med Rusland imod Sverige og Polen - og det ønskede Danmark ikke. M. h. t. de danske krav på områder i Livland benægtede tsaren danskernes ret, og det eneste, der kunne anerkendes som dansk, var Øsel - og det burde overlades Magnus. Efter lange og omstændelige forhandlinger bøjede Ulfeldt sig og sluttede en femten års stilstand. I dette tidsrum måtte Øsel ikke angribes, men samtidig opgav danskerne deres krav på en række områder i Livland. Ulfeldt havde ved at indgå denne aftale overtrådt sin instruks. Kongen nægtede at ratificere traktaten, Ulfeldt blev anklaget for rigsrådet og kom aldrig siden til at beklæde offentlige hverv.

De to gamle forbundsfæller kunne ikke finde hinanden. Frederik II syntes at have tabt interessen for de livlandske spørgsmål, men begyndte til gengæld at rette opmærksomheden på problemerne i Nordnorge og især mod den engelske handel, der fandt vej over Hvidehavet til Archangelsk-området. Frederik II krævede skat af de engelske købmænd, der passerede de norske farvande, noget Ivan optog som en handling rettet mod Rusland. 1583 nævner han da også Danmark blandt sine uvenner.

1584 døde Ivan den Grusomme, og i de følgende år begrænsedes kontakten til forsøg på at fastlægge den nøjagtige grænse mellem Rusland og Norge. Større resultater syntes der at skulle komme ud af en ægteskabelig forbindelse mellem det danske kongehus og tsar Boris Godunovs slægt. Boris havde kun én datter, som han havde forsøgt at gifte bort til en fordrevet svensk prins, Gustav, men uden held. 1601 henvendte han sig derfor til Christian IV med forslag om ægteskab mellem kongens yngre broder, Hans, der nu var 18 år, og datteren Ksenija Borisovna. Ægteskabet var politisk tænkt og blev også optaget som sådan: Tanken om det gamle forbund mod Sverige dukkede atter frem.

En ægteskabskontrakt blev indgået, og den 1. August 1602 rejste et stort gesandtskab med prins Hans i spidsen til Rusland. Da det kom til Ivangorod, blev det modtaget af russiske udsendinge, der imidlertid ikke var helt tilfreds med den unge prins' optræden. En af dem indberettede til sin tsar: Da vi gik frem for ydmygt at hilse prinsen, da tog han ikke imod os på vor manér, Herre. Han rejste sig for os og hilste os, efter at have taget hatten af. Vi, Deres ydmyge tjenere, er ikke værdige til dette, og derfor sagde vi til de danske gesandter, at prinsen burde optræde over for os efter Deres kejserlige rang og værdighed. (Hans skulle ifølge kontrakten optages som tsarens søn). Gesandterne svarede os, at prinsen endnu var ung, og at de ikke kendte de moskovitiske skikke. Gud give, at prinsen, når han kommer til Moskva og har lært de moskovitiske skikke, da opfører sig efter dem. Prins Hans lærte det aldrig. Den 19. september 1602 ankom han til Moskva, og allerede den 28. oktober døde han af en febersygdom - uden at have set sin tilkommende. De politiske planer faldt dermed til jorden; og efter Boris' død 1605 kom Rusland ind i en kort opløsnings periode, der gjorde enhver forbindelse utænkelig, men sin politiske betydning havde det stadig. Til forskel for Danmark holdt Sverige stædigt ved sit udenrigspolitiske mål: at beherske den russiske handels udskibningshavne ved Østersøen. Polakkerne ligeså. 1581 havde Sverige erobret den vigtige havneby Narva fra russerne, men handelen søgte blot andre veje - en stor part gik nu over polske og litauiske havne, en anden over Archangelsk. Det første førte til krig med Polen, det andet til et spændt forhold til Danmark. 1611 var Sverige så dybt indblandet i den svensk-polske intervention i den russiske borgerkrig, at Christian IV fandt øjeblikket belejligt til et opgør med den gamle arvefjende. Følgen blev Kalmar-krigen 1611-13, der ikke bragte Danmark fordele, men dog stængte Sverige ude fra Ishavet.

Den internationale handel på Archangelsk havde nu fundet sted i mere end 50 år, og dens betydning var stigende i takt med de vanskeligheder, handelen udsattes for i Østersøen. Også danskere drev handel på disse områder. I 1619 fik Christian IV og nogle københavnske købmænd den tanke at udvide handelen længere mod øst - og derved komme uden om de russiske mellemhandlere og måske toldere. De dannede det petsoriske kompagni, der skulle opkøbe pelsværk i området omkring Petjora-flodens udmunding i Barentshavet en 7-800 km øst for Archangelsk. Sommeren 1619 sejlede skibet "St. Michel" mod Petjora for at købe skind - foruden varer medførte det russiske penge, denninger, fremstillet i Danmark.

Men ekspeditionen havde en krank skæbne. Den nåede ikke Petjora, men måtte lade sine købmænd overvintre i Kola, hvor de i marts 1620 blev arresteret af russerne og fik deres varer beslaglagte. Det var ikke tilladt at handle på Petjora. Da ,,St. Michel" det følgende forår igen stod nordpå fra København, fandt det ikke de overvintrende i Kola, men i Archangelsk, og da skibet nåede hertil, blev også det beslaglagt og besætningen arresteret. Først i slutningen af juli blev de fængslede og ladningerne frigivet, men da var mange af varerne allerede ødelagte. Der blev fra dansk side rejst krav om erstatning, men tsaren var ubøjelig. I foråret 1623 sendtes derfor en afdeling på 4 orlogsskibe under admiral Jens Munk til Kola, hvor den russiske tolder blev arresteret og hans kasse beslaglagt. Inden man forlod området, tog man med sig nogle bådlaster tørfisk og rug, hvilket alt i alt gav et ganske net udbytte. Kompagniet var allerede da opløst, og den usædvanlige fremgangsmåde måtte naturligvis blive belastende for ethvert forhold.

Til trods for det uheldige udfald af det petsoriske eksperiment tabte Christian IV ikke interessen for den russiske handel. I 1631 blev Malte Juul til Giesegård - eller som han kaldes på russisk Maltejul Gisingarskij sendt til tsar Michail Romanov med forslag om afsluttelsen af en traktat om evigt venskab, om toldfri handel for de to landes købmænd og om køb af korn, der netop i slutningen af 1620'erne og i begyndelsen af 1630'erne var en mangelvare i Vesteuropa. Tsaren så med mistænksomhed på denne sendelse. Om toldfri handel kunne der ikke i almindelighed være tale, men der blev dog givet tilladelse til at købe 25.000 tjetverter korn i 1632 uden told. Forslaget om venskabstraktaten faldt heller ikke i god jord. Den russiske tsar frygtede, at en venskabstraktat med Danmark skulle belaste Ruslands forhold til Sverige, hvilket fra dansk side netop var meningen. Men i Rusland var man udmærket vidende om magtbalancen i Østersøen og forstod at bedømme dets egen og Danmarks svaghed. Der blev dog opsat en foreløbig overenskomst, men da denne skulle underskrives, opstod der en uoverstigelig vanskelighed. Skulle tsarens eller kongens underskrift stå øverst på Juuls eksemplar af overenskomsten. Herom er bevaret de herligste skænderier, der naturligvis ikke kunne føre til noget resultat. Maltejul Gisingarskij forlod Rusland i unåde.

Heller ikke et nyt forsøg på en ægteskabelig forbindelse mellem det gamle danske kongehus og den nye tsar-slægt, Romanoverne, bragte nogen ændring i forholdet. Som i sin tid Boris Godunov havde søgt en passende ægtefælle til sin datter Ksenija, således begyndte nu tsar Michail at undersøge mulighederne for at finde en dansk kongesøn til sin datter Irma. Den eneste mulighed var Christian IV' s søn med Kirstine Munk, grev Valdemar Christian, der var ca. 20 år gammel.

I begyndelsen af 1641 ankom en russisk udsending til Danmark for at høre nærmere om Valdemar Christian. Udsendingen beskrev ham således: Af hårfarve er han blond, ikke lille af vækst, slank, med grå øjne, har et ganske pænt ansigt, sund og ved sin fornufts fulde brug, kan latin, fransk, italiensk og højtysk, er dygtig i krigeriske færdigheder. - Det første indtryk var således gunstigt nok, og samme år sendtes Valdemar Christian som gesandt til Moskva for at slutte aftale om evig fred og venskab mellem landene. Aftalen strandede imidlertid på spørgsmålet om placeringen af tsarens og kongens underskrifter. Ligesom i 1631 måtte de danske gesandter rejse hjem med uforrettet sag. Men tsar Michail ville gerne have Valdemar Christian til svigersøn, og året efter sendtes derfor en russisk ambassade til Danmark. Her blev de ikke særlig venligt modtaget. Da de under audiensen udtalte, at tsaren havde befalet dem at hilse kongen og fortælle ham om tsarens helbred - som skik var - tav kongen, spurgte ikke til tsarens helbred og rejste sig ikke. Også russerne tav alle må have været grebet af den pinlige stemning. Endelig brød en af de russiske gesandter stilheden: de ventede, at kongen spurgte til tsarens helbred. Christian IV bad derefter sin kansler sige, at han gerne ville høre 6m hans broder tsarens helbred. Men gesandterne svarede, at kongen selv skulle spørge, stående. Da spurgte kongen, om der var gjort ligesådan, da hans gesandter var i Moskva, hvilket bekræftedes. Endelig rejste kongen sig, tog sin hat af og spurgte selv til tsarens helbred.

Heller ikke dette gesandtskab bragte noget udbytte: gesandterne krævede, at Valdemar Christian skulle lade sig døbe i den rette, russisk-ortodokse tro, men her stødte de på bestemt modstand.

Et nyt gesandtskab under ledelse af købmanden Peter Marselis blev derpå sendt til København med instruks om ikke at stå fast på trosspørgsmålet. Der var dog også allehånde andre betænkeligheder fra dansk side, bl.a. overhovedet at sende kongesønnen over til de vilde russere. Hertil svarede Marselis: Hvis folkene i Moskva var vilde, da kunne jeg ikke have levet blandt dem i så mange år og ville heller ikke have ønsket at leve der i fremtiden; det ville være godt, hvis der i det danske land var den samme orden, som der er i Moskva!

En aftale kom i stand, og i slutningen af 1643 begav Valdemar Christian sig igen til Rusland, fulgt af en suite på 329 mand, der medførte et overdådigt udstyr og rige gaver. Næppe var Valdemar Christian ankommet til Moskva, før forsøgene på at overtale ham i trossagen begyndte. Forsøgene blev pure afvist: enten bryllup eller tilladelse til at rejse tilbage til Danmark. Hertil svarede russerne, at der ikke kunne blive tale om bryllup, før han havde ladet sig omdøbe, og der kunne heller ikke blive tale om at rejse hjem, for han var nu ifølge aftalen tsarens søn. Et flugtforsøg gjorde ikke forholdet bedre danskernes bevægelsesfrihed blev indskrænket. Til Valdemar Christians held døde tsar Michail allerede i juli 1645, og i august samme år fik danskerne tilladelse til at rejse fra Moskva - efter knap halvandet års mere eller mindre frivilligt ophold i den russiske hovedstad.

Af Christian IVs drømme om en dansk-russisk samvirken var der intet blevet tilbage, skønt Danmark nok kunne have haft hjælp behov, idet den svenske general Torstensson 1643 havde invaderet og besat hele Jylland. Christian IV var bitter over den russiske optræden, hvilket bl.a. gav sig udtryk i, at han ikke ville modtage den russiske gesandt Apraksin i afskedsaudiens, men skriftlig lod meddele den nye tsar, Aleksej Michajlovitj: Skønt vi har vægtige grunde til at beklage os over, at aftalen om et ægteskab mellem vor søn og jeres søster ikke er blevet overholdt, men da jeres fader er død, så vil vi lade alt dette være glemt og vil leve med jer i det samme venskab, hvori vi har levet med jeres forfædre.

Ved midten af det 17. århundrede synes Rusland på vej til at skulle genvinde den ekspansionskraft, som havde været karakteristisk for det i det 16. århundrede. Tiden var ved at være moden til fornyede forsøg på at bane sig vej til Østersøen Men her herskede Sverige uantastet. Siden freden i Stolbova 1617 med Rusland og freden i Altmark 1629 med Polen kontrollerede Sverige hele kysten fra Riga til Viborg. Ikke en fodsbred kyst var russisk. Ganske vist havde man Archangelsk i nord, men med de vanskelige klimatiske forhold var vejen om Nordkap kun en nødløsning.

I 1654 begyndte Aleksej Michajlovitj krig mod Polen, og det medførte 1655, at den svenske konge, Karl X Gustav, førte en stor hær sammesteds hen, hvilket igen førte til et brud mellem Sverige og Rusland i 1656.

Det var nu Rusland, der havde brug for Danmark, og i maj 1656 ankom der et gesandtskab til København med tilbud om et forbund mod Sverige. Frederik III erklærede sig enig med de russiske gesandter - han var ikke uvillig til at udnytte den gunstige situation, som den svenske indblanding i de polske forhold havde skabt. Ved freden i Brømsebro 1645 havde Danmark afstået Härjedalen, Jämtland, Gotland og Øsel m.m. til Sverige; desuden måtte den svenske ekspansion i Østersøområdet vække almindelig utilfredshed. Men - erklærede den danske konge - hans tropper var endnu ikke rede til at gå i krig. For yderligere at lægge pres på Danmark sendtes i august samme år endnu et gesandtskab til Danmark med tilbud om forbund og med løfte om toldfri handel for danske købmænd i Rusland. Frederik III slog til, men desværre havde den russiske gesandt ikke fuldmagt til at afslutte et endeligt forbund, og videre nåede man ikke. I sommeren 1657 erklærede Danmark Sverige krig, men da var den russiske interesse for forbundet med Danmark kølnet. Ruslands opmærksomhed rettedes sydpå, da den Moskva-venlige ukrainske hetman, Chmelnitskij, døde, og dele af Ukraine igen søgte forbindelse med Polen. Imens førte Karl X Gustav sine tropper op i Jylland, gik over isen til Fyn og Lolland-Falster, og i begyndelsen af 1658 måtte Danmark ved freden i Roskilde afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige.

Et dansk forsøg på at bevæge Rusland til at angribe Sverige under den skånske krig førte ikke til noget, og først med tsar Peter den Stores overtagelse af regeringen 1695 viste der sig atter muligheder for ved russisk hjælp at bryde den svenske indkredsning. Russerne følte sig på deres side stærke nok til igen at gøre et forsøg på at nå frem til Østersøen. Det var gode betingelser for et forbund, men desværre havde tsar Peter i 1695 begyndt sin udenrigspolitik med et forsøg på at nå frem til Sortehavet, og først når denne tyrkiske krig var afsluttet, ville Rusland have hænderne frie over for Sverige. Så sent som i august 1700 gik tsaren til angreb, men på samme tid måtte Danmark, der letsindigt havde begyndt krigen om foråret, slutte freden i Travendal med Sverige. Der blev således ikke noget samarbejde denne gang, men det venskabelige forhold fortsatte, og fra ca. 1700 er de to lande gensidigt repræsenteret ved hinandens regeringer. Den første russiske gesandt, der i længere tid var akkrediteret det danske hof, hed Andrej Petrovitj Ismajlov, og kom til Danmark i 1700. Den første danske gesandt var Poul Heins, der allerede ankom til Moskva i 1697.

I de følgende år forsøgte Peter den Store flere gange at få den danske konge til at genoptage krigen mod Sverige, men først efter den russiske sejr over Karl XII ved Poltava vovede Frederik IV at begynde krigen igen. Danmark sluttede forbund med Polen og i oktober med Rusland. En dansk søofficer, Just Juel, blev sendt til den russiske tsar, som på dette tidspunkt opholdt sig i Narva. Just Juel har i sin dagbog beskrevet ham således: "Hand er en meget høj mand, bær sit eget korte, brune, krylede haar med et temmelig stort par Knebbelsbarter, slæt i klædedragt og udvortis skickefsze, mens meget skarpsindig og fornufftig." Deres første møde fandt sted under en middag hos Narvas kommandant og var meget uformelt: "Hand gav sig strax i saa fortroelig samtale med mig, som hand kunde have været min liigemand, og kiendt mig i mange Aar". En sådan optræden af en fyrstelig person var noget nyt for Juul og for Rusland.

Krigen førtes med vekslende held, men Sveriges fjender var efterhånden blevet for talrige: med udgangen af 1715 havde Sverige mistet alle områder syd for Østersøen. Tanken om en landgang i Skåne syntes nu at kunne virkeliggøres. Russiske tropper skulle overføres fra Nordtyskland til Sjælland, og derfra skulle de sammen med et dansk troppekontingent sejles til Sverige, beskyttet af den danske, russiske, hollandske og engelske flåde.

Den 14. juli 1716 steg Peter den Store uventet i land på Falster. En Nykøbingenser, der dengang var en dreng på fjorten, har siden berettet om tsarens ankomst: ,,Hand anlangede om Natten 1/2 Miil fra Giedesbye med Printz Menzicof og en Deel andre Russiske Kneser og Generaler udi nogle Baade, da de strax kastede sig på nogle løse Bønderheste paa Marcken, som gick ind med dem til Landsbyen, saa de kom ind hos Fogden og Kroemanden, hvilcken, tillige med hands Kone, Czaren strax jog ud af deres Seng, og spranck med Støvlerne paa strax derudi saa varm som dend var."

Næste formiddag blev tsaren modtaget på Nykøbing slot, hvor han afventede den russiske galejflådes ankomst. Efter et besøg om bord på flåden ønskede Peter ikke at vende tilbage til slottet, men tog ind på et værtshus, der senere har fået navnet ,,Tsarens hus". Efter i nogle timer at have gjort sig til bedste med, hvad huset formåede: ,,Rug- og Hvede-Brød, Smør, hollandsk Ost, Gotøll, Brendevim og Vun," gik tsaren om bord i sin flåde for natten.

Et par dage senere ankom flåden til København, der gav den en stor modtagelse: Kongen omfavnede tsaren, kanonerne saluterede. Men selv satte tsaren ikke særlig pris på den megen festivitas. - Jeg var i aftes - skrev han til tsaritsaen - med til en ceremoni af den slags, som jeg ikke har deltaget i de sidste tyve år. Der skulle dog blive flere og vigtigere grunde til utilfredshed hos den russiske tsar. Man forhandlede. - Om forholdene her kan jeg meddele - skrev tsaren- at vi ikke kommer ud af stedet; thi vi er som de unge sideheste i et spand, hvor stanghestene afgør alt: Trods sidehestenes vilje til at trække vognen frem bliver stanghestene stående urørlige.-

Ind imellem de trættende og endeløse forhandlinger om vanskelighederne ved og betimeligheden af en landgang blev der arrangeret allehånde festligheder til tsarens og tsaritsaens ære. Man sejlede rundt i kanalerne i Rosenborg have, arrangerede parforcejagt i Dyrehaven og bal på slottet. Man foreviste den kejserlige familie Runde Tårn og de astronomiske instrumenter, der havde til huse der.

Man forhandlede stadig. I august sejlede en dansk-russisk-engelsk-hollandsk flåde ud på recognosceringstogt langs Skånes kyst, hvorfra de svenske batterier beskød flåden og bl.a. ramte skibet ,,Prinsessen", hvor tsaren selv befandt sig. På samme togt steg Peter den Store i land på fæstningen Christiansø. Med vanlig videbegærlighed gennemgik han hele øen, og da han nåede møllen, måtte han prøve en lille håndkværn af stål. Da tsaren så melet. betvivlede han, at der kunne bages ordentligt brød af den slags mel, og foreslog, at man i stedet byggede vindmøller. Kommandanten, der formentlig har følt sig lidt pikeret over tsarens udtalelser, lod ham smage et af brødene, som Tsaren fandt så godt, at han tog en prøve med sig.

I København fortsatte forhandlingerne i gensidig mistillid, indtil tsaren endelig i oktober tabte tålmodigheden og forlod Danmark. Den strandede fællesoperation førte til et noget køligt forhold mellem de to lande, således sluttede Danmark fred med Sverige i juli 1720, Rusland først i september 1721. Krigsudbyttet var unægtelig størst på russisk side. Mens Danmark tilbagegav alle de erobrede områder og som vigtigste fordel fik et svensk løfte om ikke at alliere sig med den holsten-gottorpske hertug, hvis slesvigske besiddelser samtidig blev inddraget under den danske krone, tilfaldt der Rusland den længe attråede Østersøkyst, nemlig Estland, Livland, Ingermanland og den østlige del af Karelen med Viborg. Bedre blev forholdet ikke, da Frederik IV afslog et ægteskab mellem kronprins Christian og tsar Peters datter, Anna. I stedet giftede tsaren da datteren bort til den gottorpske hertug, Karl Frederik, og der er dermed lagt op til det problem, der godt en menneskealder senere skulle føre Danmark og Rusland til krigens rand.

Mere fundamental var dog den ændring af magtforholdene, der blev krigens følge. Danmark syntes ved freden i 1720 at have givet afkald på de østdanske landskaber, Skåne, Halland og Blekinge. Sverige var fra at være en stormagt sunket ned til at blive en nation i anden række på linje med Danmark, mens Rusland var rykket frem som den stærkeste stat i Østersøområdet, udrustet med en betydelig flåde. Nok havde Danmark og Rusland stadig hinandens interesse i det fælles modsætningsforhold til Sverige, men ved siden heraf dukkede nu et andet spørgsmål op: Danmarks betydning som sømagt, beliggende ved indsejlingen til Østersøen, hvor de russiske interesser i den kommende tid blev stadig større. Det dansk-russiske forhold bestemtes således i det 18. århundrede af tre faktorer: Det holsten-gottorpske spørgsmål, forholdet til Sverige og Danmarks beliggenhed ved Sund og Bælter.

Mest påtrængende og akut var det holsten-gottorpske problem. Situationen tilspidsedes i 1762, da den gottorpske hertug, Karl Peter Ulrik, tillige blev tsar af Rusland. Karl Peter Ulrik havde aldrig villet affinde sig med, at Danmark efter freden i Frederiksborg 1720 havde inddraget de gottorpske besiddelser i hertugdømmet Slesvig under den danske krone. Han havde som russisk tronfølger ikke lagt skjul på, at han, når han kom til magten, ville kræve de tabte områder tilbage - og ikke nøjes med det. Opmærksomt fulgte den danske regering den russiske politik - så opmærksomt, at man i årene 1742-61 systematisk åbnede og tog afskrifter af al post mellem det russiske gesandtskab her og hoffet i St. Petersborg.

Desværre var den udenrigspolitiske situation den mindst gunstige for Danmark: 1756 var den preussiske syvårskrig brudt ud, England-Preussen kæmpede mod Frankrig-Østrig-Rusland, hvis hære stod langt inde i Preussen ikke langt fra den danske grænse. Denne magtkonstellation ændredes helt ved Karl Peter Ulriks tronbestigelse som tsar Peter III, idet han brød alliancen med Frankrig og Østrig og skyndsomst sluttede fred med Preussen for at kunne hellige sig opgøret med Danmark. England, der som sømagt måtte være mest interesseret i bevarelsen af et uafhængigt Danmark, var ved Peters kursomlægning blevet Ruslands forbundsfælle, og hverken fra denne eller andre kanter kunne Danmark forvente hjælp.

En enlig forbundsfælle havde man dog i tsaritsaen, Katarina, hvis modsætningsforhold til tsaren den danske regering på alle måder søgte at udnytte: man besørgede hendes korrespondance med moderen og med elskeren og forstrakte hende med ikke ubetydelige beløb. Helt sikker på hende var man dog ikke. Den ældre Bernstorff karakteriserede hende således: ,,Den unge storfyrstinde synes at forstå den kunst at bringe alle dem, som hun giver sig mine af at spørge til råds, til at antage hendes egen mening, uden at hun selv nogensinde forandrer det mindste i sine egne anskuelser".

Tsar Peter II krævede ikke blot den hertugelige del af Slesvig tilbage, men tillige den kongelige del af Holsten.

Den danske konge nægtede at bøje sig, og det er forståeligt, hvis man i København har følt foråret 1762 komme og gå alt for hastigt. Ganske vist var Danmarks flåde den russiske overlegen, men man vidste, at tsarens hær i Tyskland talte henved 40.000 mand, der under syvårskrigen havde vist sig som dygtige soldater. Mod denne hær kunne Danmark kun mønstre ca. 30.000 mand.

Men endnu var intet tabt, og den 9. juli begyndte den danske hær at marchere ind i Mecklenburg for at sætte sig fast i en gunstig forsvarsstilling. Russerne kunne ikke være langt borte, men de kom ikke. Allerede den 8. Juli - men det vidste man ikke i Danmark - var vor eneste forbundsfælle gået i aktion: Katarina havde ved en paladsrevolution afsat tsar Peter, der få dage senere døde under mystiske omstændigheder. Dette havde Katarina naturligvis ikke gjort for Danmarks skyld, men den påtænkte krig med Danmark havde skabt den rette situation for et statskup. Danmark kunne igen nyde sin juli. ,,Ikke blot hoffet," skrev den russiske gesandt til sin regering, ,,men alle indbyggere i de danske provinser, gennem hvilke jeg rejste, helt ned til den usleste bonde lagde deres glæde for dagen over den uventede vending i deres skæbne."

De dramatiske begivenheder i St. Petersborg havde reddet Danmark ud af en meget vanskelig situation. Men problemet vedblev at bestå, og sålænge det ikke havde fundet sin løsning, måtte Danmark føle sig utryg ved en gottorpsk hertugfamilie på den russiske trone. De fælles modsætninger til Sverige var dog endnu så stærke, at de kunne bære et forbund - 11. marts 1765 afsluttedes i St. Petersborg et forsvarsforbund mellem Rusland og Danmark, og samtidig stillede Katarina II en løsning af det gottorpske spørgsmål i udsigt: Når hendes søn storfyrsten, den gottorpske hertug, nåede myndighedsalderen, skulle der foretages et mageskifte mellem den hertugelige del af Gottorp på den ene side og Oldenburg og Delmenhorst på den anden.

Danmark knyttede sig i de følgende år stadig nærmere til Rusland, hvis indflydelse ved hoffet i København var så stor som hverken før eller siden. I begyndelsen af 1773 skrev den russiske minister Simolin til sin regering: ,,Deres Ekscellence ser, hvorledes tidspunktet nu er gunstigt til at etablere og styrke den russiske indflydelse i Norden, og udelukke den franske herfra. Her venter man kun på en erklæring om Hendes kejserlige Højheds vilje og ønsker for helt at rette sig efter dem og vise, at Danmarks hengivenhed for hende ikke har grænser." Slet så galt stod det dog ikke til med Danmarks selvstændighed der var gentagne gange kurrer på tråden - men det er rigtigt, at Danmark også efter mageskiftetraktaten 1773, der løste det gottorpske spørgsmål, fulgte Rusland. Det styrkede Danmarks politik over for vestmagterne og sikrede os mod den svenske trussel.

I 1780 under den nordamerikanske frihedskrig sluttede Danmark og Rusland sammen med andre neutrale lande et væbnet neutralitetsforbund til sikring af deres skibsfart. Dette var til betydelig fordel for Danmark, der ejede en anselig handelsflåde.

Tre år senere viste det dansk-russiske forbund vel sin største værdi for Danmark ved at forhindre et svensk angreb på Norge. Gustav III af Sverige ønskede at bryde den dansk-russiske indkredsning og forsøgte at løsne dette bånd til fordel for et svensk-russisk venskab, d. v. s. at Rusland skulle give Sverige frie hænder over for Danmark. Men Katarina II ønskede ikke en ændring i denne retning, og den svenske plan faldt til jorden.

Et udslag af det gode forhold er det også, at Katarina II valgte Danmark som eksil for fire russiske fyrstebørn, der 1780 fik lov til at forlade deres hjemland. Fire tragiske skæbner skulle finde deres afslutning i en dansk provinsby. Tsaritsa Anna Ivanovna, der regerede 1730-40, havde udset søstersønnen, Ivan, til sin efterfølger. Da Anna døde, var Ivan imidlertid kun nogle få uger gammel, og skønt han - som det havde været tsaritsaens vilje udråbtes til kejser, varede det ikke stort mere; end et år, før han blev styrtet af Elisaveta Petrovna, der regerede 1741-62. Den styrtede tsar og hans forældre blev fængslet og efter kort tid sendt til byen Cholmogoryj ved Hvidehavet. I fangenskabet fødtes yderligere fire børn, to prinsesser og to prinser, som måtte leve deres barndom og ungdom heroppe i fuldkommen isolation og i et usundt klima. Tsar Ivan, der end ikke levede sammen med sin familie, blev siden flyttet andetsteds hen, hvor han i 1764 myrdedes af sine fangevogtere. Først i 1780 fattede kejserinde Katarina II medlidenhed med de fangne fyrstebørn - faderen og moderen var døde - og ved deres fasters, enkedronning Juliane Maries, mellemkomst fik de fire prinser og prinsesser tilladelse til at forlade Rusland og slå sig ned i Horsens. De var da mellem 35 og 40 år. Sproglige vanskeligheder voldte straks kvaler, idet de fire fordrevne kun talte russisk og kun havde fået lov til at medføre en russisk pope og et par sangere. Efterhånden lærte de dog noget tysk og fransk - og lidt dansk, mens deres hofstab tilegnede sig en smule russisk. De kom vel aldrig til at føle sig helt hjemme i Horsens, men de syntes at have affundet sig med deres skæbne, de havde aldrig kendt en bedre.

Men Danmark skulle også mærke de mindre heldige sider ved forbundet, idet Sverige 1788 angreb Rusland, der efter alliancetraktaten af 1773 havde krav på dansk hjælp. Regeringen i København kviede sig. En dansk-russisk sejr, der måtte være det sandsynligste, ville ikke bringe Danmark fordele, tværtimod. Erobredes Finland, ville Rusland ikke længere have brug for Danmark som modvægt mod Sverige. Under alle omstændigheder ville en sejr føre til russisk dominans i Norden og dermed til et russisk-engelsk modsætningsforhold, som kun kunne skade Danmark, der som sømagt måtte være interesseret i et godt eller i hvert fald tåleligt forhold til havenes behersker, England. I september 1788 rykkede de dansk-norske tropper ind i Sverige, men efter ganske få kamphandlinger trak de sig i november igen tilbage til Norge.

Udsigten til et engelsk flådebesøg i Øresund og en preussisk-engelsk indmarch i hertugdømmerne havde været tilstrækkeligt til, at Danmark bøjede af. Krigen sluttede 1790 uden at have bragt nogen ændring i forholdene.

I 1789 udbrød den franske revolution, og Europa kastedes derved ind i en storkrig, hvor ingen i det lange løb kunne gøre sig forhåbninger om at forblive neutrale. Bortset fra, at England i 1801 med magt tvang Danmark ud af det væbnede neutralitetsforbund, som man i slutningen af 1800 havde været letsindig nok til at indgå med Rusland, Sverige og Preussen, lykkedes det indtil 1807 Danmark at balancere mellem krigens to førende magter, Frankrig og England.

Dette år skete der en afgørende ændring, idet Danmark og Rusland nogenlunde samtidig tog Napoleons parti. Ikke at Danmark denne gang fulgte i Ruslands spor, men uheldige omstændigheder skubbede os samme vej. I august sejlede englænderne ind i Øresund med krav om den danske flådes udlevering. Frederik VI havde hidtil næret engelske sympatier, men nægtede at bøje sig for Englands hårde krav, og bombardementet af København blev følgen. Da Danmark og Frankrig derefter i oktober afsluttede en forbundstraktat, og Alexander I i november erklærede England krig, var der lagt op til et dansk-fransk-russisk angreb på Sverige. Det var Danmark aldeles ikke interesseret i, for situationen var den samme som i 1788: Det var sandsynligt, at Rusland ville erobre Finland, men et Sverige uden Finland kunne forudses at ville søge kompensation i vest, d.v.s. i Norge. Man havde fra dansk side søgt at få Sverige til at følge sig over på Napoleons side, men forgæves, og Danmark besluttede da i stedet at gøre et sidste fortvivlet forsøg på at generobre Skåne, Halland og Blekinge, hvorved Sverige ville blive så lemlæstet, at det ikke længere ville udgøre nogen fare. De danske planer om en landgang i Skåne, støttet af invasionsstyrker fra Norge, blev aldrig realiseret, men Rusland gik i foråret 1808 med stort held til angreb på Finland. Da dertil kom, at Frederik VI fra foråret 1809 nærede planer om at blive valgt til svensk konge, kan det ikke undre, at Rusland følte sig berettiget til på egen hånd at slutte freden i Frederikshamn i september 1809, hvorved Sverige afstod Finland.

Danmarks værste anelser skulle nu gå i opfyldelse. Næppe var den franske general Bernadotte i 1810 blevet valgt til svensk tronfølger, før landets udenrigspolitik blev lagt om. Da bruddet mellem Napoleon og Alexander I i 1812 blev en realitet, sluttede Bernadotte forbund med Rusland, mod at Alexander I lovede ham Norge som kompensation for det tabte Finland. Da Danmark trofast vedblev at stå på Napoleons side og derved blev tabernation, var det ikke vanskeligt for Bernadotte at fremtvinge Norges afståelse. Frederik VI deltog i Wienerkongressen, der 1814-15 ordnede Europas forhold efter Napoleonskrigene. Da han rejste, sagde den venlige russiske kejser til ham: ,,De har vundet alles hjerter". - ,,Men ikke en sjæl," replicerede kongen.

Med tabet af flåden og Norges afståelse var Danmark for alvor gledet ind i de små nationers rækker. Ved erobringen af Finland var Ruslands nordiske problemer foreløbig løste; Danmark havde mistet sin betydning som allieret, men beliggenheden ved Sund og Bælter gjorde det dog stadig væsentligt for Rusland - og England - at opretholde Danmarks integritet. Det er på denne baggrund, og på baggrund af Ruslands almindelige anti-liberale politik, at Nikolaj I´s indgriben i krigen 1848 må ses. Det oprør, der i begyndelsen af 1848 udbrød i hertugdømmerne, var efter Ruslands mening et brud på den europæiske orden, og da Preussen i april samme år rykkede de betrængte oprørere til undsætning, blev Nikolaj I, Ruslands kejser, for alvor interesseret. Da den danske gesandt i de første dage af maj var i audiens hos kejseren, fandt han denne meget opbragt over den preussiske indblanding. Da gesandten nævnede, at Preussen formentlig ikke ville standse ved Kongeåen, men drage op i selve kongeriget, greb kejseren hans hånd og sagde: ,,I tilfælde af at man angriber kongeriget Danmark eller en af dets øer, giver jeg Dem mit ord på, at jeg vil betragte et sådant skridt som en krigserklæring, og at jeg vil handle i overensstemmelse med denne opfattelse, hvor meget jeg end har imod at begynde en krig, hvis resultater ikke kan forudses."

I sin floromvundne diplomatiske form fandt denne indstilling udtryk i en depeche, der den 8. maj sendtes til den russiske gesandt i Berlin: ,,Hvis den (den preussiske regering) skulle fortsætte fjendtlighederne og overskride Slesvigs grænse for at indtage Jylland og derved udsætte det danske monarkis tilværelse for fare, da ville vi i det tilfælde, bundne som vi er at vore garantitraktater, se os nødsaget til at lade Preussen vide, at en sådan optræden fra dets side ufejlbarlig vil hidføre et brud mellem Rusland og Preussen."

Den 2. maj var den preussiske hær gået ind i Jylland men det vidste man ikke i St. Petersborg - og først den 18. blev indholdet af den russiske depeche meddelt regeringen i Berlin, som derefter ikke var længe om at reagere. Allerede den 22. fik den preussiske general Wrangel ordre til at rømme Jylland.

Var der ingen tvivl om Ruslands indstilling til et preussisk Jylland, var der heller ingen tvivl om dets holdning til de national-liberale strømninger i Danmark. Det var imod. Resultatet blev derfor, at Slesvig ikke måtte knyttes nærmere til Danmark end Holsten. Da den danske regering i slutningen at 1863 søgte at skabe den danske nationalstat, bestående af kongeriget og Slesvig, kunne den ikke forvente russisk støtte, hvad den heller ikke fik. Dertil kom, at den storpolitiske situation var væsentligt ændret i forhold til 1848. Rusland havde efter Krimkrigens nederlag søgt kontakt med Preussen, der havde vist sin velvilje under Ruslands nedkæmpelse at det polske oprør i 1863.

Fra dette tidspunkt og indtil afslutningen af 2. verdenskrig var Tyskland en så alt dominerende faktor i vort lands udenrigspolitik, at Danmark ikke kunne vove at søge sig forbundsfæller blandt de øvrige stormagter, heller ikke Rusland. Ægteskabet mellem Christian IXs datter Dagmar og den senere kejser Alexander III bragte ingen ændring i så henseende, men førte til eller faldt i tid sammen med et forøget samkvem mellem de to lande på andre felter.

Allerede da Peter den Store opbyggede sin baltiske flåde, søgte mange danske søfolk, officerer og menige, deres lykke i russisk tjeneste. Militæret, der præger emigrationen i det 18. århundrede, afløses i det 19. århundrede af de civile erhverv: danske arbejdere drog til Rusland for at deltage i anlæggelsen af det russiske jernbanenet, danske landmænd og mejerister gik i tjeneste hos russiske godsejere eller slog sig ned på egen hånd, danske handelsfolk drog østpå for at finde nye markeder, og det Store nordiske Telegrafselskab sendte sine funktionærer ud langs den transsibiriske jernbane.

Vigtigere var imidlertid den konkurrence, som det billige russiske korn fra århundredets midte påførte dansk landbrug, der derfor måtte omlægge sin produktion. Dette turde nok være den væsentligste indflydelse, Rusland har haft på Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede.

Skønt det russiske nederlag i krigen mod Japan 1904-05 betød en forskydning at magtbalancen i Østersøen til fordel for Tyskland, lykkedes det Danmark at holde sig uden for den 1. verdenskrig. Herved fik Danmark lejlighed til at yde en stor humanitær indsats, der også kom Rusland til gode. Dette skete dels gennem Røde Kors' arbejde i selve Rusland, dels ved forplejning af ca. 2000 syge russiske krigsfanger i baraklejren ved Horserød i 1917-18.

Imens bragte først Februar-, siden Oktoberrevolutionen store omvæltninger i Rusland. I 1923 afsluttedes der en handelsaftale mellem Danmark og den nye Sovjetregering, og den 18. juni 1924 anerkendte Danmark de jure Unionen af de socialistiske Sovjetrepublikker. Sovjetunionen var dog endnu for isoleret til at kunne få nogen betydning for Danmark, der indtil 9. april 1940 fortsatte sin alliancefrie neutralitetspolitik.

Med det tyske angreb på Sovjetunionen i juni 1941 afbrød Danmark under tysk pres de diplomatiske forbindelser med Moskva. Trods den danske regerings officielle, påtvungne politik fulgte man herfra det sovjetiske folks kamp med levende interesse og sympati. Men Sovjetunionen syntes dengang at ligge Danmark så fjernt, og der gik tre år, før den danske modstandsbevægelse søgte kontakt mod øst. Det skete, da Danmarks Frihedsråd i juni 1944 sendte den tidligere biblioteksdirektør Thomas Døssing til Moskva som Frihedsrådets gesandt. Dr. Jørgen Hæstrup har karakteriseret denne mission på følgende måde: ,,Således udnævntes for første gang i verdenshistorien en gesandt, der ikke var gesandt, fra en allieret, der ikke var allieret, af en regering, der ikke var nogen regering!"

Ved krigens afslutning var de sovjetiske tropper nået Danmark, og den 9. maj, den dag der af den øverste sovjets præsidium erklæredes for sejrens dag, befriede sovjetiske styrker Bornholm. Samtidig genoprettedes de normale diplomatiske forbindelser, som krigen midlertidig havde afbrudt. Der er endnu mange dunkle punkter i de dansk-russisk/sovjetiske relationers historie, mange problemer og aspekter er af pladshensyn uomtalt, men det voksende kulturelle samkvem, som kulturaftalen af 1962 er et vidnesbyrd om, giver løfte om større interesse for et mere indgående studium af de dansk-russisk/sovjetiske forbindelser - fra Ivan Magister til Thomas Døssing.

Supplerende læsning:

Henry Bruun: Ivan den Skrækkelige og Danmark. Ad Fortids Veje VIII. København 1950.

Peder Hansøn Resen: Kong Frederik den Andens Krønike. København 1680 (S .398-436 findes Jakob Ulfeldts skildring af Ruslandsrejsen 1578).

Sune Dalgaard: Det petsoriske kompagni af 1619. København 1955.

D. S. Copmann: Fra det gamle Rusland. Zaren bejler til en dansk Prins. Ad Forrids Veje IV. København 1946.

Gerhard L. Grove (udgiver): En Rejse til Rusland under Tsar Peter. Dagbogsoptegnelser af Viceadmiral Just Juel, dansk Gesandt i Rusland 1709-11. København 1893.

Holger Hjelbolt: Peter den Store og hans Ophold i Danmark. Ad Fortids Veje IV. København 1945.

H. E. Friis: Det russiske Fyrstehof i Horsens fra 1780 til 1807, samt dets Medlemmers og nærmeste Families tidligere Liv og Fangenskab i Rusland. København 1895.

H. P. Hjerl Hansen: Danske Pionerer i Sibirien. København 1949.

C. A. Koefoed: 50 Aar i Rusland 1878-1920. København 1945.

Astrid Ibsen: Et Blad af Danmarks Barmhjærtigheds Bog. København 1927. (Omhandler de russiske krigsfanger 1917-18).

P. Chr. v. Stemann: En dansk Embedsmands Odyssé. 11. Tiden efter Marts 1945. København 1961.

William Jensen: Russerne på Bornholm. København 1945.

  Carl Stief skriver i 1964:

Varægertraditionen

I Ruslands første hovedstad, Kiev, begyndte omkring år 1100 en munk ved navn Nestor at nedskrive, hvad han kaldte ,,Beretningen om de forgangne år, hvordan det russiske rige er opstået, og hvem, der først har været konger i landet". Han hentede sine oplysninger om Ruslands fortid alle vegne fra. Ældre optegnelser, hjemlige som fremmede, og dokumenter i Kievfyrsternes arkiv tjente ham som kilder. Men han nøjedes ikke med, hvad der tidligere var blevet nedfældet skriftligt. Han lyttede til, hvad hans fæller i klostret kunne berette, ligesom flere af stormændene fortalte ham om deres forfædres og egne bedrifter, og han kastede heller ikke vrag på de historier og sagn, der fortaltes i kongsgården eller levede i folkets mund. Hans værk "den oldrussiske krønike" eller Nestorkrøniken, som den også kaldes, blev et af den russiske litteraturs ypperste frembringelser. Hele middelalderen igennem tog Ruslands hundreder af kronikeskrivere deres udgangspunkt i Nestors værk, og ikke blot for senere tiders russiske historikere, men også for digtere og dramatikere blev det et uudtømmeligt skatkammer.

I det samme århundrede hen mod dets slutning, gik den danske munk Saxo i gang med at skrive beretningen om sin nations fortid. Hans "Danernes bedrifter" skulle blive et af vor litteraturs rigeste mindesmærker. Gennem disse to værker kan vi fastslå de første litterære forbindelser mellem Rusland og Danmark.

Meget af, hvad Saxo fortæller i de første dele af sin beretning om vor sagntid, er som bekendt ikke specielt dansk stof, men fælles for hele Norden. Det er historier, som er blevet fortalt i Danmark såvel som i Sverige, Norge og Island, og forsøgene på at fastslå, fra hvilket af de nordiske lande de stammer, har i mange tilfælde vist sig at støde på uoverstigelige vanskeligheder. Adskillige af hans fortællinger er lokaliseringer af vandrehistorier, som i en noget anden form, under andre navne, genfindes ikke blot i det øvrige Norden, men langt uden for Skandinaviens grænser. Vi finder varianter af dem i England og Frankrig i vest, og i øst i den oldrussiske krønike. Dette fortællestof hører til den såkaldte varægertradition, der er en fælles russisk-nordisk tradition.

Varægerne var navnet på nordboerne i Rusland, hvad enten de opholdt sig nogen tid i riget som købmænd eller krigere eller de havde slået sig ned i landet for at blive, enkeltvis som fyrsternes mænd eller i grupper som kolonier i det nordlige Rusland. De fleste var af svensk afstamning, men der var også nordmænd og danske iblandt dem. For adskillige af dem var Rusland blot en station på vejen mod Byzans eller orienten, hvor de tjente som lejesoldater eller drev handel.

Under deres ophold i det Østromerske rige og på rejserne i det nære Østen lærte disse datidens emigranter dels antikke, dels orientalske fortællinger at kende. De synes rimeligt nok at have næret forkærlighed for de gamle fortællinger om krigslist og kampe. Den antikke litteratur havde overleveret mange af den slags historier. Nordboerne genfortalte dem, som var det deres egne høvdinge og konger, der havde brugt de forskellige tricks eller udmærket sig i vældige kampe. Historierne blev givet til bedste i garnisonerne i de russiske byer, og de varæger, som vendte tilbage til Norden, tog dem med sig til de nordiske høvdingegårde. I Rusland blev de efterhånden tillagt russiske helte, i Norden nordiske. Det var de samme historier, blot med de varianter, som den mundtlige overlevering fremkalder, men personnavnene og stederne, hvor de foregik, blev efterhånden lokaliseret til hjemlige helte og til egne hvor de havde optrådt.

Derfor behøver den danske læser ikke undre sig, når han i Nestorkrøniken endda hele to gange genfinder historien om Uffe og Sachserprinsen. Første gang optræder Uffe i skikkelse af en ung anonym russer, der tager kampen op mod den gevaldige og frygtindgydende petjenegerkæmpe, som han klemmer alt vejret ud at i sine kraftige arme. Anden gang er episoden knyttet til storfyrstens broder, Mstislav, der i en hård holmgang endelig fælder den kålhøgne kasoger-konge Rededja.

I et andet tilfælde er det Saxo, som fortæller samme historie to gange. Først beretter han om, hvordan Hadding ikke kunne erobre Dunaborg. Hadding fandt da på at fange ,,en heel Hob Fugle, som havde deres Reder under Tagene inde i Byen, og bandt dem Svampe, som Ild var i, under Vingen, hvormed de da fløi tilbage og stak Ild allevegne i Staden. Imidlertid nu Bymændene løb for at slukke og Portene maatte passe sig selv, da saae Hadding sit snit og brød ind".

I fortællingen om Fridlev hin Raskes belejring af Dublin bruges den samme list og med samme resultat. I den russiske oldkrønike genfinder vi historien. Her fortælles den om fyrstinde Olga, som belejrer byen Iskorosten. Hun bruger duer og spurve, byen går op i luer og fyrstinden indtager den. Den antikke litteratur myldrer med eksempler på anvendelsen af en sådan krigslist, og der kan næppe være tvivl om, at både de danske og de russiske historier er vandret fra Byzans først til Kiev og derefter til Norden. Det er den svenske litteraturhistoriker Henrik Schück, som først har antydet, og den danske slavist Adolf Stender-Petersen, som udførligt har gjort rede for disse første litterære forbindelser mellem Rusland og Norden.

Kuriøse episoder

Den livlige trafik, der havde været mellem Kievriget og Norden i vikingetiden, ebbede efterhånden ud. Russerne havde ikke længere brug for nordiske krigere og overtog selv handelen med Byzans og orienten, samtidig med at den rettroende kirkes voksende fjendtlighed mod den romersk-katolske kirke skabte mistro til vesten. Rigets enhed gik tabt ved delingen i selvstændige fyrstendømmer, og dets styrke blev sat overstyr i fyrsternes indbyrdes kampe. I 1200-tallets midte bukkede det under for tatarhorderne. I de næste århundreder var kontakten mellem Rusland og Danmark næsten afbrudt. Det var først, da kong Hans i 1493 optog de diplomatiske forbindelser med den russiske storfyrst Ivan III, som atter havde samlet riget, at danskere igen kom til at rejse i Rusland, og russere kom her til landet. Men samarbejdet mellem Danmark og Rusland fik foreløbig ikke så intim en karakter, at litteratur eller videnskab kunne høste udbytte deraf. Der er blot grund til at standse ved et par episoder, som mest af alt har kuriositetens interesse.

Da storfyrst Ivan III for at bekræfte sin aftale med kong Hans sendte et gesandtskab til København, var der blandt dets medlemmer en embedsmand fra fyrstens kancelli ved navn Istoma. Det blev ikke hans sidste rejse til Danmark, men om det var ved denne eller en senere lejlighed, at han forblev i København i nogen tid, i stedet for at følge med bojarerne tilbage, ved vi ikke. Det står dog fast, at det var her i Danmark Istoma lærte latin, og han var den første russer, der lærte sig dette datidens diplomatsprog for at kunne tjene som tolk mellem vestens forhandlere og hans egne landsmænd. Mon han har været den første udenlandske student ved Københavns Universitet, der mens han studerede her endnu ikke var 30 år gammelt ? Hvad han lærte her, kom til god nytte senere, for da forfatteren til det første større værk om Rusland, den kejserlige udsending Siegmund von Herberstein - forøvrigt den samme, som var i Danmark for at overtale Christian II til at skille sig af med Dyveke - besøgte Rusland, var Istoma, som han kunne tale latin med, en af hans bedste kilder til oplysninger om landet.

Latinen var et af Ruslands midler til at komme i forbindelse med vesten. Den genoptagne kontakt viste snart, at man havde et og andet at lære, bl.a. den nye opfindelse, bogtrykkerkunsten. Det er i år 400 år siden, at den første russiske bog blev trykt i Moskva. Men forud var gået flere forsøg på at få indrettet et bogtrykkeri i Rusland. I 1547 sendte tsar Ivan IV (den Grusomme) en i Moskva boende tysker til Tyskland og Italien for at skaffe håndværkere bl.a. bogtrykkere. Det lykkedes også tyskeren at hverve folk, men frygten for den nye magt i øst fik lybekkerne til at arrestere hververen, og der kom ingen bogtrykkere til Moskva. Derfor henvendte tsaren sig tre år senere til Christian III og bad ham sende sig håndværkere. Niels Krag skriver i sin Christian III's Historie: I sær lod han sig forlyde med. at han fandt særdeles Behag i den fortreffelige Bogtrykker-Kunst, hvorfore han bad, at kongen vilde sende nogle til Rusland, som forstod denne Kunst tilgavns og kunde anlegge et Bogtrykkerie." Den danske konge tog vel mod forespørgslen, men føjede til," at han maatte sette Prøve paa sine Undersaatter, om nogen skulde kunne faae Lyst til at drage saa langt bort thi man maatte gaae tilverks med lempe, og heller med Løfter søge at overtale det slags Folk. end tvinge dem til at reyse bort paa et uvist Haab".

I 1552 rejste dog den fra Christian II's historie så kendte Hans Bogbinder til Rusland for at hjælpe tsaren med at trykke de første russiske bøger. Hvad han fik udrettet derovre, ved vi desværre intet om. Kun, at han var i Rusland og at det ikke blev ham, som oprettede det første russiske trykkeri. Det ser ud som om Christian III ødelagde foretagendet ved at blande protestantisk propaganda ind i det. Han sendte Hans Bogbinder afsted med tre bøger og et brev, hvori der bl.a. stod: ,,Vi sender vor af os oprigtigt elskede Tjener og Undersaat, Johannes Missenheim, med Bibelen og to andre Bøger, i hvilke findes hele vor kristne Tro, og det har vi gjort i den Hensigt, at hvis dette vort Forehavende kunde behage Eders elskede Broderskabs Metropolit, Patriarker og Biskopper og de kunde blive godkendt af dem samme vor Tjener kunne drage Omsorg for, at disse Bøger, oversat til Eders Sprog, blev trykt i mange Tusinde Eksemplarer, saa at de paa denne Maade i Løbet af faa Aar først og fremmest kan blive raadspurgt og anskaffet af Eders Menigheder og øvrige Undersaatter, der studerer Kristi Ære og hans Frelse …". De to andre bøger, som foruden biblen blev givet Hans Bogbinder med på rejsen, har vel været Luthers Katekismus og Den Augsburgske Trosbekendelse, og dem havde russerne ikke brug for. I 1554 var Hans Bogbinder tilbage i Danmark, og det blev to russere, der ti år senere satte alt trykte den første russiske bog.

Russernes holdning til protestantismen kommer tydeligt frem i et skrift, i 1642, 'Udlægning mod Lutheranerne', som popen lvan Vasiljevitj Sjeveljov, kaldet Nasédka (Liggehønen) skrev. Han kendte dem bl.a. fra en rejse, han i 1621 havde foretaget til København som medlem at et gesandtskab, tsar Michail havde sendt til Christian IV for at fri til dennes niece, Dorothea Augusta af Slesvig-Holsten. Han var ikke blot forbavset over, at kirkerne var åbne dag og nat og derved indbød til utugt, men også forarget over, at kongen på Københavns slot havde indrettet sin festsal ovenover kirkerummet. I et lille digt, som forøvrigt er et at de første kunstdigte i den russiske litteratur, hvis man kan kalde de humplende strofer kunstdigtning, siger Nasédka, at der herved ,,for lutheranerne var åbnet to huller til helvede".

Ved år 1700 blev en mand, der vel ikke var dansker at fødsel, men som stod i den danske konges tjeneste som kommissær i Rusland, optaget i den russiske folklore. Der er optegnet ikke alene fortællinger om ham, men endog en kæmpevise, en såkaldt byline, som endnu synges i det nordligste Rusland i egnene omkring floderne Petjora og Pinega. Denne mand var hamburgeren Andreas Butenant von Rosenbusch, som i 1670'erne drev handel i Archangelsk og i samme årti oprettede jern- og kobberværker ved Onegasøen. Han blev optaget i kredsen at driftige udlændinge omkring den unge tsar Peter og synes at have stået på ret fortrolig fod med tsaren.

De førte en livlig korrespondance, hvori Butenant tiltalte tsaren som ,,fader og bombarder Peter Aleksejevits". Fra Danmark skaffede han tsaren våben, smede og skibsbyggere, og han synes at have givet både sin danske konge og den russiske tsar politiske oplysninger. Som arbejdsgiver var han en hård hund. og han efterlod sig ikke noget godt eftermæle hos sine arbejdere. Han fik sin straf allerede i dette liv, for en at tsarens russiske medarbejdere, Mensjikov, konfiskerede hans værker, og Butenant døde af græmmelse i yderste fattigdom.

Men i viserne, der synges om ham, fik han oprejsning. Han optræder her under navnet Butman Kolybanovitj og skildres som en gudsforgåen karl, der sidder i kroerne og drikker tæt. I sin fuldskab praler han: " I styrke er jeg nu stærkere end tsaren, i klogskab klogere end tsaren." Da det kommer tsaren for øre, bliver denne så vred, at det sortner for hans øjne, og han sender tre tjenere hen til værtshuset for at hente den formastelige pralhals. Han vil straks gøre ham et hoved kortere, men da minder Butman tsaren om, at det var ham, der løskøbte Peter, da han sad fangen i det hedenske land. Peter slår nu straks om og vil belønne Butman med guld og byer og landsbyer. Butman har hverken brug for guld eller byer det eneste, han beder om er at få lov at drikke uden at skulle betale. Det privilegium får han, og han fortsætter sit vilde liv på kroerne, hvor han udfordrer enhver, der tør til at gå med udenfor. Noget stort kunstværk er visen om Butman ikke, men der må have været et livligt temperament i den danske konges kommissær, siden han har inspireret russiske folkesangere.

Det 18. århundrede

Det er ikke med urette blevet hævdet, at Rusland i det 17. og 18. århundrede spillede den rolle, som Amerika kom til at spille i det 19. Eventyrlystne og foretagsomme unge mennesker, som ikke rigtig kunne komme til at udfolde sig derhjemme, drog til Rusland for at skabe sig en karriere. Også danske, nordmænd og holstenere strømmede til Rusland, hvor flere af dem nåede at gøre en betydelig indsats. Det var særlig i den nyskabte russiske flåde, at der var chancer for at tjene sig op. Mens de fleste af disse emigranter tilhører den militære historie, gik en enkelt i videnskabens tjeneste: Vitus Bering.

Bering, der blev født Horsens i 1681, stak tidligt til søs. Da han i 1703 kom hjem fra en Ostindienfart, blev han af den norskfødte russiske admiral Cruys opfordret til at træde ind i den russiske marine, hvor han gjorde hele den store nordiske krig med. Ved dens afslutning havde han tjent sig op til kaptajn. I 1724 blev han af Peter den Store udnævnt til chef for en ekspedition, som skulle undersøge, om Asien og Amerika var landfaste med hinanden. Også hans næstkommanderende var en dansker, Morten Spangberg fra Jerne ved Esbjerg. Først tidligt på året 1728 nåede ekspeditionen sit egentlige udgangspunkt, Kamtjatkaflodens munding. I juli tiltrådte han rejsen nordpå med skibet Gabriel, som han havde bygget herovre. Provianten bestod af fiskeolie som smør og tørret fisk som bøf og flæsk, mens besætningen måtte udvinde salt af havet og destillere spiritus af ,,sødt strå". Bering nåede rundt om Nordøstasiens hjørne og kunne fastslå, at der fandtes en nordøstpassage, "hvis man ikke blev forhindret af isen i norden". Skønt det ikke lykkedes Bering at nå Amerikas vestkyst, var dette en afgørende opdagelse, som imidlertid blev underkastet tvivl, da han i 1730 kom tilbage til St. Petersborg.

Skønt denne første Kamtjadalske Ekspedition havde budt på hårde strabadser, tog Bering tvivlen op som en udfordring og foreslog en undersøgelse og kortlægning af hele Nordasiens og Vestamerikas kyst fra Dvinaflodens udmunding gennem det stræde, som nu er opkaldt efter ham, Beringsstrædet. til Japan og Kalifornien. Bering blev leder af denne Store Nordiske Ekspedition, som var et storslået foretagende, hvori en række videnskabsmænd, mange søofficerer og 500 mand tog del. Han rejste atter østpå og i 1741 nåede han Nordvestamerika, hvor han kortlagde en del af Alaska og Aleuterne. Under sit forsøg på at nå Beringsstrædet langs Amerikas kyst slog storm hans skib ud af kurs. I fem måneder drev det i ukendte farvande, og til sidst blev det mod Berings eget ønske sat i land på en ubeboet ø, som nu bærer hans navn. Her døde Bering efter svære lidelser 19. December 1741, halvt nedgravet i sandet. Rester af besætningen nåede næste år tilbage til Kamtjatka. Den storslåede vision i hans planer og den sejge jyske energi, hvormed han forfulgte dem trods andres nid og de uendelige strabadser, gør hans navn til et af de helt store i opdagelsesrejsernes historie.

Mens Vitus Bering er en skikkelse af internationalt format, kan hans samtidige Rasmus Æreboe (1685-1744) kun gøre krav på dansk interesse. Ikke fordi der ikke var krummer i denne kvikke fynbo. Han var søn af en Svendborg-skipper, men blev snart forældreløs. Under store afsavn sled han sig igennem til en teologisk embedseksamen og fik straks efter på grund at sine gode færdigheder i latin stillingen som sekretær for Just Juel, der i 1709 blev sendt til tsar Peters hof. Han blev gesandten en fortræffelig hjælp, og ved sin snarrådighed og konduite klarede han sig fint ud af de ikke altid helt behagelige situationer, som de kom ud i. Det viste sig, at den teologiske kandidat også kunne føre en kårde og gribe til pistolen i det psykologisk rette Øjeblik. Æreboe brugte sine øjne godt, og når den beretning, som Just Juel efter hjemkomsten afleverede til kongen, er så fuld af værdifulde oplysninger om forholdene i Rusland, skyldes det ikke mindst hans velbegavede sekretær. Æreboe havde sprognemme og lærte sig udmærket russisk. Et vidnesbyrd om dybden i hans interesser er ikke blot hans fonetiske antegnelser, men også hans afskrift af den russiske lovbog at 1649, som ligger på Rigsarkivet. I 1712 blev Æreboe igen sendt til Rusland, og året efter måtte han atter afsted som Frederik IV's kurer. På grund at krigsforholdene måtte han sejle over Østersøen til Kronstadt i en åben jolle med kun lidt proviant og et dårligt kompas. Da han kom frem, var han i så sølle en forfatning, at en russisk admiralsfrue brast i gråd, og selv tsar Peter var imponeret at bedriften og gav ham 50 dukater. På sine ældre dage nedskrev han for sine børn fortællingen om, hvordan han ved Guds nåderige styrelse 25 gange var blevet reddet fra ,,yderlig livsfaree". Denne selvbiografi er et at de mest charmerende værker i det 18. århundredes litteratur.

Æreboe fik senere en efterfølger i en anden fynbo, præstesønnen Peder von Haven (1715-57). Han kom til Rusland som sekretær og prædikant bos den norskfødte russiske admiral Peter Bredal og blev derefter præst ved den danske legation. Han skrev i 1743 et stort værk, 'Rejse i Rusland', som Holberg forsynede med et forord. Bogen blev genudgivet i 1757 og blev oversat til flere andre sprog. I 1747 føjede han 'Nye og forbedrede Efterretninger om det russiske Rige' til. Von Haven nøjedes ikke med en rejseberetning, men leverede en på mange punkter ret indgående beskrivelse af russiske forhold. Da han var matematisk interesseret, blev han særlig optaget af det russiske møntsystem, der allerede i 1704 havde gjort rublen delelig med 100 kopeker. Han mente, at andre lande burde følge dette russiske eksempel, som var det eneste, der tilfredsstillede matematikkens krav. Han gik endog videre og foreslog, at også alle længde-, rumfangs- og vægtmål skulle underkastes decimalsystemet. En russisk forsker, som har skrevet om det russiske møntsystem, antyder, at von Havens ideer, som var inspireret at Peter den Stores møntreform, har været at betydning, da USA i 1792 indførte dollaren lig med 100 cents, og da det franske konvent i 1795 indførte francén lig med 100 centimer.

Mens det i det 18. århundredes begyndelse væsentligst havde været søfolk, officerer og matroser, som var gået i russisk tjeneste, skiftede emigrationen karakter, jo længere vi kommer op i århundredet. Det bliver mere og mere folk med en akademisk uddannelse, som udvandrer til Rusland. Ganske særligt er det læger, som hen mod 1700-tallets slutning slår sig ned i russiske byer eller får ansættelse ved russiske regimenter. Der er måske grund til at nævne en af dem, Johan Christian Dahl (1764-1821), der i 1783 blev dimitteret fra Ribe latinskole og efter sin uddannelse ved tyske universiteter i 1792 blev fysikus i Gatjina ved St. Petersborg. Han blev i 1804 udnævnt til medicinalinspektør ved Sortehavsflåden. At han døbte sin søn Valdemar Ferdinand tyder på, at han ikke helt glemte sin danske fortid. Denne søn blev et stort navn i den russiske filologi. Ved et utrætteligt indsamlingsarbejde i de russiske provinser skabte han den første store russiske ordbog, der endnu er en guldgrube for sprogmanden. Adskillige moderne russiske forfattere har den dag i dag ordbogen stående lige inden for rækkevidde. Som det så ofte går med børn af indvandrere, blev Valdemar Ferdinand Dahl en glødende russisk nationalist. Han yndede at gå klædt i russisk bondedragt, og sine skitser fra det russiske folkeliv udgav han under pseudonymet ,,Kosakken fra Lugansk".

De russiske og danske universiteter synes endnu ikke at have haft kontakt med hinanden. Derimod etablerer det i 1742 oprettede Kongelige Danske Videnskabernes Selskab allerede ti år efter sin oprettelse kontakt med Videnskabernes Akademi i St. Petersborg. 50 år før lignende forbindelser oprettes med andre lande, optager man herfra udveksling af skrifter med det russiske selskab. Også et forholdsvis stort antal i Rusland arbejdende videnskabsmænd - adskillige af dem var tyskere af fødsel blev udenlandske medlemmer af det danske selskab. Når man lagde så megen vægt på denne kontakt, skyldtes det vist dels artighed mod en politisk allieret, dels at et af selskabets energiske medlemmer, Christian Gottlieb Kratzenstein havde været ansat ved universitetet i St. Petersborg, før han 1753 blev professor her i København.

Holberg og Rusland

Den første danske forfatter, som blev kendt i Rusland, var Ludvig Holberg. Og selv om mange senere danske skribenter skulle nå frem til de russiske læsere, fik ingen så stor betydning for russisk litteratur som den norsk-danske komedieforfatter. H. C. Andersen og Andersen Nexø er vel blevet læst og læses stadig af langt flere i Rusland, men ingen af dem fik en så afgørende indflydelse på russisk digtning som Holberg. Han blev en art fødselshjælper for den russiske komedie, og de værker, som han inspirerede til, kom til at danne forbilledet for senere russiske komedieforfattere. Selv om hans direkte indflydelse hørte op med det 18. århundrede, virkede den gennem hans bearbejdere og efterlignere frem til Gogol og Ostrovskij langt ned i det 19. århundrede. Et tegn på hans stadige livskraft i Rusland er, at der for få år siden udkom en nyudgave af udvalgte komedier i Sovjetunionen.

Russerne stiftede bekendtskab med Holberg gennem tyske oversættelser. Det var gennem 2. og 3. bind af 'Gottscheds Deutsche Schaubühne' fra 1741, at 'Jean de France' og 'Jacob von Thyboe' kom til Rusland. Kun få år efter begyndte oversættelserne til russisk - i 1757 opførtes på russisk 'Don Ranudo', 3 år senere 'Henrik og Pernille', 'Jean de France' blev oversat to gange i 60'erne, 'Plutus' og 'Jeppe på Bjerget' forelå i 1765.

Holberg var dog for datidens russiske intelligens ikke blot komedieforfatteren, men som Stender-Petersen, der i en række afhandlinger har gjort rede for hans indflydelse i Rusland, siger ,,en repræsentant for den europæiske rationalisme". Derfor oversatte man også dele af hans øvrige forfatterskab. I 1761 kom hans ,,Moralske Fabler, Danmarks Riges Historie, i 1766 'Heltehistorierne', efterfulgt i de to næste år af 'Heltindehistorierne'. I 1766 kom også hans 'Verdenshistorie', som blev genoptrykt i 1797. 'Kirkehistorien' blev oversat, men nåede aldrig at blive udgivet, og det russiske manuskript er havnet på Det kongelige Bibliotek i København.

Allerede før Holbergs egne komedier gik over de russiske scener, forelå de første bearbejdelser af ham. Så tidligt som i 1750 skrev Aleksander Sumarokov, der ikke uden grund kaldte sig det russiske skuespils fader, to komedier, som er tilpasninger til russiske forhold af Holbergske stykker. Den første, ' Tresotinius', følger stort set 'Jacob von Thyboe', idet den dog lægger hovedvægten på pedanten og ikke på den stortalende soldat. I det andet, 'Uhyrerne', optræder den russiske 'Jean de France', der beklager, at han er født som russer: ,,Ach Natura! Skiæmmes du ey over, at du, som har giort mig til et Menneske par excellence, har givet mig en Russer til Fader."

Én gang indført på det russiske teater skulle den russiske 'Jean de France' nyde en popularitet, som varede næsten hele århundredet ud. Det var ikke så mærkeligt, at netop denne Holbergske skikkelse blev en stående figur i repertoiret, hvorimod Jeppe, den stortalende soldat og pedanten kom til at stå i skyggen. Få steder i Europa fik gallomanien så mange ofre som i Rusland, hvor adskillige aristokrater ikke engang talte russisk til deres tjenere af den simple grund, at de slet ikke kunne russisk.

Rundt om på herregårdene lærte børnene fransk før russisk, og selv når de unge herremænd kunne tale russisk, stod de som regel helt hjælpeløse, når de skulle skrive på deres modersmål. Langt op i det 19. århundrede korresponderede adelen hyppigere på fransk end på russisk. Forældrenes ønske om at give deres børn den rette kosmopolitiske undervisning førte undertiden til mærkelige resultater. Det skal således være hændt, at en adelsfamilie fra provinsen kom ind til Moskva med de giftefærdige døtre til det årlige ,,brudemarked" i adelsklubben. De unge damer parlerede - troede de da - men ingen forstod dem, for deres lærer havde været en finne, der havde udgivet sig for franskmand og lært dem finsk i stedet for den galliske tunge.

På denne baggrund er det forståeligt, at mere besindige og nationalt bevidste russere i det i det 18. århundrede havde brug for Holbergs 'Jean de France'. Sin bedst begavede elev fik Holberg i Denis Fonvisin (1745-1792), der allerede som 16-årig begejstredes over opførelsen at 'Henrik og Pernille'. Han skrev mange år efter i sine erindringer: ,,Jeg saac Acteuren Sjumskij, som med sine fornøyelige Indfald kom mig til at lee saa hierteligen, at Jeg aldeles glemte al Velanstændighed. Det Indtryk, som hele Theatret gjorde paa mig, kand jeg fast ikke skildre med Ord. Comoedien, som jeg saae .. holt jeg for en Frugt at den høveste Raison og Acteurerne for store Mennesker." Det var den samme Fonvisin, der året efter oversatte Holbergs 'Moralske Fabler' til russisk.

I 1764 skrev Fonvisin 'Brigaderen', den første klassiske russiske komedie. At Holberg har været hans forbillede, er hævet over enhver tvivl, men Fonvisir viser sig samtidig allerede her som en selvstændig elev i lærerens ånd. Typist for russisk litteratur er det, at samfundsskildringen optager en større plads. Komediens titel går på faderen, men hovedpersonen er dog den unge herre Ivan (Hans), også kaldet Ivanusjka. Ligesom Hans Frandsen foragter den unge snøbel sine forældre, der ikke kan følge med tiden. Med Erasmuske syllogismer søger han at bevise, at faderen er en bjørn og moderen et svin. Også han skammer sig over at være russer. Det er ,,en så stor défaut, at man kand ej forbedre den." Han har dog læst en mængde franske romaner og skrevet omtrent tusind billets doux, og han har været i Paris, hvad der er hans lykke - ,,hvo som een Gang har været udi Paris, han regner sig ikke for Russer, naar han taler med Russere, efterdi han er blevet mere Franskmand end Russer."

Russisk litteratur i Danmark

I det første nummer af Berlingske Tidende (3. Januar 1749) findes en notits om festlighederne i St. Petersborg den 13. december 1748 i anledning af årsdagen for kejserindens tronbestigelse. Det hedder her. ,,Præsidenten for Videnskabernes Akademi præsenterede udi Akademiets Navn en Lykønskningsode for hvilken hendes kejserlige Majestæt benaadede Forfatteren, Hr. Professor Chym. (d. v. s. professor i Kemi) Lomonosov med to Tusind Rubler." Denne meddelelse om Lomonosov, efter hvem universitetet i Moskva senere fik navn, synes at være den første omtale af en russisk forfatter i Danmark. 40 år senere, i 1789, fandt det første møde mellem en russisk og en dansk forfatter sted. Det var skaberen af det moderne russiske litteratursprog, Karootsin, der traf Baggesen i Lavaters hus i Zürich. De var begge ude på deres følsomme rejse. Russeren, der allerede gennem en af Baggesens venner havde hørt meget om den danske digter, var interesseret i mødet, hvorimod den egocentriske dansker ikke synes at have været synderlig optaget af ,,Russen fra Moskow", som han kalder Karamsins det ene sted, han nævner ham. Karamsins interesse blev ikke mindre, da han hørte om Baggesens romantiske forlovelse med Sophie Haller. I sine rejsebreve hjem berettede han udførligt derom. Også om den dag, da de begge var indbudte af den gamle naturforsker Bonnet i Genéve, fortæller Karamsin. De gav hinanden løfte om hver til sit sprog at oversætte værker af Bonnet. Ingen af dem holdt det.

Karamsin kom på hjemvejen fra sin store udenlandsfærd forbi Bornholm, og synet af Hammershus' ruiner synes at have inspireret ham til den hyperromantiske fortælling 'Øen Bornholm'. Der forekommer heri en bleg, melankolsk og halvt sindsforvirret yngling. som på dansk synger en vise om sin ulykkelige skæbne. Novellens fortæller, en russer, stiger i land på klippeøen, hvor han får at vide, at man der har særlig sympati for russerne, fordi de er bornholmernes stammefrænder - øens ældste beboere skal have været slaver!

Et udvalg af Karamsins fortællinger kom på dansk i 1801, oversat fra tysk. Det var imidlertid ikke den første prosaoversættelse fra russisk til dansk. Selveste kejserinden var kommet Karamsin i forkøbet. I 1792 udkom der i København en eventyrfortælling i tidens moraliserende stil: 'Zarsønnen Fevei'. En Tildragelse i en Residensstad af Hendes Majestæt Kejserinden af Rusland, d.v.s. Katarina II. Vi skal helt frem til 1839, før vi finder en artikel om russisk litteratur. Kritikeren P. L. Møller offentliggjorde da i 'Brage og Idun' en skitse om Aleksander Pusjkin (død 1837). Møller synes at have hentet sine forbavsende righoldige og aktuelle oplysninger fra en tysk kilde, som virkelig er au courant med den litterære situation i Rusland. Derom vidner en passus som: ,,Blandt de i de to sidste Aar fremtraadte Digtere udmærker sig ved ejendommeligt, selvstændigt Talent en ung Husaroffisér ved Navn Lermantow." P. L. Møller oversatte tre af Pusjkins digte, bl.a. den berømte ballade Det sorte Sjal. Har vi ikke her vore første oversættelser af russisk poesi ?

Men det var først i fyrrerne, at oversættelserne af russisk skønlitteratur virkelig begyndte. Vor første flittige oversætter var Edvin Marius Thorson (1816-1889). Han havde studeret jura, men opgav dette studium for at kaste sig over sprogstudier og lærte sig bl.a. italiensk, russisk, polsk og tjekkisk. Som oversætter lagde han i 1843 ud med Pusjkins 'Capitainens Datter', fortsatte med den russiske Walter Scott, Zagoskin, af hvem han oversatte seks folkelivsbilleder under titlen 'En Aften ved Khopér', og udsendte i 1855 et helt Udvalg af den slavisk-æsthetiske Litteratur, hvori bl.a. Karamsins 'Øen Bornholm', en fortælling af Dahl under pseudonymet K. V. Lugansky, og Pusjkins novelle 'Ligkistefabrikanten'. Men vigtigere var det, at Thorson indførte Lermontov med en oversættelse af 'Vor Tids Helt', som gjorde et så stort indtryk på den unge Brandes. Af Gogol havde Fr. Schialdemose i 1847 oversat 'Kosakhøvdingen' (Taras Bulba). Hertil føjede Thorson 'Aftener paa en Gaard i Nærheden af Dikanjka'. Mindre heldig var Thorson som politisk skribent, idet et par af hans artikler om russiske forhold i "Kjøbenhavns-Posten" i 1844 blev beslaglagt.

Det synes dog ikke som om nogen af de oversatte russere gjorde større indtryk på danske læsere. Heller ikke den anonyme oversættelse af et par af fortællingerne fra Turgenjevs 'En Jægers Dagbog', som kom i 1856 under titlen 'Russiske Skizzer', blev synderlig bemærket. Ikke desto mindre var Turgenjev den russiske forfatter, der skulle komme til at øve den stærkeste indflydelse på dansk litteratur. Med den inspiration, som han gav danske forfattere i sidste tredjedel af forrige århundrede, betalte russerne rigeligt tilbage, hvad de havde fået af Holberg.

H. P. Holst oversatte omkring 1870 et par af Turgenjevs fortællinger, men den egentlige introduktion af ham var Vilhelm Møllers oversættelse af den tyske litteraturhistoriker Julian Schmidts artikler om ham i første hefte af Nyt Dansk Maanedsskrift i 1870. Og det var Vilhelm Møller, som fra 1871 gennem de næste 20 år ved sine samvittighedsfulde og kunstnerisk beåndede oversættelser og gendigtninger af Turgenjev (via tysk) skabte forudsætningerne for, at den russiske digter kunne sætte så dybe spor i dansk litteratur. Når disse oversættelser kom til at virke så stærkt på danske digtere, skyldes det imidlertid ikke blot, at Turgenjev var en stor forfatter, der havde fundet en kongenial oversætter, men også at han blev indført på rette tidspunkt. Han kom til at fylde det tomrum i dansk litteratur, der var opstået efter at romantikken havde udtømt sine muligheder herhjemme og var sunket ned i epigoneriet.

Det, Turgenjev bragte, var en realisme, der på én gang tilfredsstillede kravet om en mere jordnær sandhed og dog ikke vakte anstød, fordi den omhyggeligt undgik det vulgære og krasse. Hans prosas mærke var en nøjagtighed i beskrivelsen, som løb parallelt med den naturvidenskabelige retning i tiden. Den psykologiske indsigt og karakterstudiet var præget af præcision. Dertil kom, at Turgenjevs gennemgående figur, det overflødige menneske, ,,den overkomplette", som Drachmann oversatte det til, måtte appellere til en dansk ungdom, som selv var i oprør, men ikke kunne bryde alle broer af. Turgenjevs indførelse af kontrasttyperne - den vege mand overfor den stærke kvinde (Rudin-Jelena) skulle derfor blive et hovedmotiv i dansk digtning fra J. P. Jacobsens 'Sti Høg - Marie Grubbe' til Kiddes 'Tue og Lull'. I stilen var det inspirerende den impressionistiske, stemningsmættede situationsbeskrivelse og den dramatiske komposition med afsløring af karaktererne gennem handling og dialog. Turgenjev fascinerede allerede halvfjerdsernes gennembrudsfolk. Johan Fjord Jensen, hvem vi skylder et fremragende værk om ,,Turgenjev i dansk åndsliv"', har påvist, at den stilistiske revolution i Jacobsens ,,Mogens" har hentet sin impuls i Turgenjev. Niels Lyhne er ikke alene med titelfiguren og problemet, generationsmodsætningerne, udgået fra Turgenjevs Fædre og Sønner, men også med mange andre tråde forbundet med den store russer. De dybeste mærker af Turgenjev bærer dog Drachmann, der i 'En Overkomplet', i Tannhäuser og Forskrevet indførte de fleste turgenjevske træk i dansk litteratur. Over Topsøe, Schandorph med 'Uden Midtpunkt' og Gjellerup, der, inden han gjorde sig til tysker, helt var krøbet i Turgenjevs ham (Romulus, G-Dur og Minna) og frem til Herman Bang afspejles den russiske indflydelse. Mellem Hangs 'Ved Vejen' og Turgenjevs 'En adelig Rede' kan der kapitel for kapitel konstateres en overensstemmelse. Hele strukturen i det Bangske mesterstykke hviler på hans russiske forbillede. Også for 90'ernes naturopfattelse kom Turgenjev til at spille en rolle. Han blev tilskyndelsen til Stuckenbergs og Johs. Jørgensens på én gang præcise og elegisk farvede landskabsbilleder. Johs. Jørgensens oplysning, at 'En Jægers Dagbog' var en bibel, der altid lå fremme, undrer derfor ikke. Endelig var Turgenjev en lærer for Feilberg, da han opbyggede sin naturfilosofi.

Selv om det ville være urimeligt at foretage en mandjævning mellem de tre store russere Turgenjev, Tolstoj og Dostojevskij, så kan det måske alligevel forekomme lidt mærkeligt, at det var den mindst markante af dem, som kom til at spille så stor en rolle for den litterære udvikling herhjemme. For selv om der ingen tvivl er om, at både Tolstoj og Dostojevskij nåede meget længere ud og optog sindene i langt højere grad end Turgenjev, så fik ingen af dem den litteraturhistoriske betydning, som Turgenjev har haft. Det har vel også været af betydning, at Turgenjev blev kendt herhjemme, før de kom frem. Tolstoj indførtes i Danmark med novellen 'Polykuschka', som Vilhelm Møller oversatte i 1875. 4 år efter - i ,,Dukkehjemmet"s år, 1879 - kom 'Ægteskabslykke' (på russisk: Familielykke), og så fulgte i 80'erne de store romaner: 'Krig og Fred', 'Anna Karenin' og oversættelserne af de moralske skrifter. Siden har der knap været et år, som ikke har bragt nyoversættelser eller nyudgaver af snart det ene, snart det andet af Tolstojs værker. Det er dog mere hans mytiske skikkelse, hans lidenskabelige søgen efter sandheden, hans forkyndelse, som har sat sig spor i dansk litteratur, end kunstneren Tolstoj. Måske har hans store romaner, der samtidig med at de breder sig ud i vældige panoramaer, koncentreres om ganske enkelte problemer, haft deres betydning for Pontoppidan, om hvem vi ved, at han i sin ungdom var optaget af de store russere, først og fremmest Tolstoj og Dostojevskij. Det er dog langt lettere at påvise, hvordan Tolstojs ideer har fænget eller ægget til modsigelse. Pontoppidan har selv i 'Muld' opponeret voldsomt mod Tolstojs drøm om at vende tilbage til jorden og det primitive liv, mens Johs. Jørgensen på trods af mange forbehold forstod hans træthed ved tvivlen og hans bøjen sig for Gud, som var den eneste, der kunne befri ham for den rædsel for intetheden, der nagede ham hele livet. Johs. Jørgensen forstod det, fordi det gav genklang i ham selv. Han vender derfor gang på gang tilbage til Tolstoj. Brandes havde derimod ikke øre for det, og hvor mange beundrende ord man end finder dels i Indtryk fra Rusland, dels i artiklerne om Tolstojs virkelighedstroskab, hans historiske fantasi og episke kunst, så mærkes det tydeligt, at Tolstojs ånd er Brandes fremmed. Tolstojs flugt fra hjemmet og hans død på jernbanestationen i Astapovo gjorde et voldsomt indtryk også herhjemme. Helge Rode skrev et digt, hvorfra følgende strofer er hentet: Han gik igennem Livet som Dødens Sædemand, og Sorgens Mildhed, som er dødens Følge, Ejnar Thomassen den lyste i hans Hjerte, den gløded som en Brand, den vælded mod os som en Varmebølge. Men Livet ringeagtet som en Løgn, som et Laan, det kom ham med sin Glimmerfavn imøde og hyldede hans Storhed med et lønligt Smil af Haan og lagde roligt al hans Gerning øde.' Rode skrev året efter skuespillet 'Grev Bonde og hans Hus', hvori han overførte Tolstojs skikkelse til danske forhold. Resultatet at denne omplantning faldt ikke heldigt ud, for Tolstoj forvandledes derved - som Emil Frederiksen siger i sin artikel om Tolstoj og Danmark - til ,,en Mellemting mellem en Landsbyskolelærer og en Gaardmissionær".

Dostojevskij begyndte at udkomme på dansk i 1884. I det år oversatte Drachmanns søster Erna Juel-Hansen 'Fattige Folk og Raskolnikow', i 1886 kom 'De forurettede og undertrykte og Nihilister', i 1887 'Fyrst Myschkin' (Idioten) og i 1889 'Brødrene Karamasov'; det vil sige størsteparten af forfatterskabet i løbet af 5 år. Ret hurtigt kom også hans mindre værker, men det var først fra i 1920'erne, at Dostojevskij blev oversat direkte fra originalsproget. Denne bedrift udførte Einar Thomassen, som også har oversat Dostojevskijs breve og skrevet en passioneret bog om ham. Dostojevskijs indflydelse ligger endnu mere skjult end Tolstojs. Han har fået hvad man næsten kunne kalde en menighed i Danmark, og den er ikke blevet mindre med årene. Men han var vel for fremmed og for mærkelig, en ånd af for store dimensioner, til at hans værk kunne sætte sig direkte spor. Hans indflydelse mærkes i 'Gjellerups Møllen', i flere af Stuckenbergs romaner (Asmadæas, Hjemfalden), hos Jacob Hansen og vel ganske særlig i Jørgen Nielsens forfatterskab. Tydeligst kommer den dog frem hos Drachmann i 'Forskrevet', hvis Edith uden tvivl er i slægt med Sonja i 'Forbrydelse og Straf'. Også opfattelsen af karakteren som flydende og ikke afsluttet i Drachmanns roman går sikkert tilbage til læsning af de bøger, som søsteren oversatte.

Selv om de første oversættelser af Anton Tjehov kom allerede i 1890'erne, førte denne fornemme digter i mange år en skyggetilværelse i Danmark. Man kunne ligesom ikke få øje på ham bag de store russere, og det er først i de seneste år, at han har fået sine trofaste læsere herhjemme. Også hans skuespil var længe om at finde en plads i repertoiret. Selv om de adskillige gange har oplevet vellykkede iscenesættelser, har både skuespillere og publikum haft ret svært ved at fange deres stemning. En altfor bastant understregning af det russiske i dem har undertiden gjort mere skade end gavn.

En lykkeligere skæbne har Maksim Gorkij haft i Danmark. Hans vagabondfortællinger kom snart efter, at de var udkommet i Tyskland, og hans skuespil 'Natteherberget' er vel det russiske stykke, der ved siden af Tolstojs 'Mørkets Magt' og 'Det levende Lig' har været spillet med størst succes.

Gorkijs 'Selvbiografi' er blevet en klassiker, der stadig kommer i nye oplag.

Af de sovjetrussiske forfattere har kun to slået rigtigt igennem herhjemme: Mihail Sjolohov og Ilja Ehrenburg. Den renæssance, som den russiske litteratur oplevede i 1820érne, gik os stort set forbi, bortset fra at Gladkovs 'Cement' vakte opsigt, da den udkom i 1927. Ehrenburgs mere journalistiske end digteriske produktion har haft aktuel interesse, men sikkert vil kun hans Erindringer blive husket. Sjolohovs roman om kosakkernes skæbne under den første verdenskrig og revolutionen 'Stille flyder Don' fik en eksempelløs sukces i begyndelsen af trediverne. At der i dette tilfælde ikke var tale om en døgnflueberømmelse, viser de stadige genoptryk. Sjolohov har kvitteret for denne popularitet ved at aflægge flere besøg i Danmark, hvor denne steppernes og flodernes besynger fandt en beundrer i baronessen på Rungstedlund.

Dansk litteratur i Rusland

Strengt taget er vel kun to danske forfattere trængt igennem i Rusland: H. C. Andersen og Andersen Nexø. H. C. Andersens første bog på russisk var 'Improvisatoren'. Den var med forkortelser oversat fra svensk og kom i 1844. Digteren ejede selv et eksemplar af denne oversættelse med en versificeret tilegnelse på tysk, som hævder at ,,Die Poesie . . ./ I wo sie nun auch sei vorgedrungen, / von ihrem Ursprung trägt sie noch die Spur;/und ob sie dumpf im Wüstenglutwind stöhne / es sind auec hier des Paradieses Töne." Afsenderen af eksemplaret kunne dog være rolig, for Ruslands førende kritiker Belinskij havde i sin anmeldelse sagt, at oversættelsen var meget god. Derimod var han knap så tilfreds med selve romanen, som han dog mente med fornøjelse kunne ,,læses" af unge mænd og piger, når de ikke var optaget af lektierne. Han sammenligner Andersens skildring af Italien med George Sands og udbryder: ,,Man får ondt af den stakkels Andersen". I Rusland skulle man altså også stakle ham. Belinskij vil forøvrigt ikke tro, at der i Oehlenschlögers fædreland ikke skulle findes poetiske genier, der var meget større end Andersen.

En al de første russere, som forstod at værdsætte Andersen, var Tolstoj. Den 1. januar 1857 læste han ved en middag hos vennen Botkin sin egen oversættelse af 'Kejserens nye Klæder' op, men da den ikke faldt i vennernes smag, tilintetgjorde han oversættelsen. Han huskede dog altid dette eventyr, og så sent som i sit dødsår 1910 skriver han i sin dagbog: ,,Revolutionen lukkede det russiske folks øjne op for, hvor uretfærdigt det blev behandlet. Det er eventyret om Kejserens nye Klæder."

I 1863 kom den første udgave af eventyrene, genoptrykt 1867 og udvidet med et nyt bind 1868. I 1868 skrev to litterære damer Nadesjda Stasova og Maria Trubnikova til Andersen om, hvor populær han var blevet i deres fædreland: ,,Det russiske Publikum elsker disse ,,Sagn og Eventyr", hvis Forfatter med Rette regnes til Nutidens største Digtere." Brevet var affattet på et ordbogsdansk, hvilket fremgår af en passage lidt længere nede: ,,Dette Selskab at Damer beder Dem ærbødigst, høistærede Herr Professor, godhedsfuldt at ville imodtage vedlagte Exemplar af den russiske Oversættelse af Deres ,,Eventyr" som et Tegn paa vor oprigtige Beundring at Deres sjeldne Talent, og tillige at vor Taknemmelighed for de poetiske Nydelser, hvilke Ruslandes opvoxende Ungdom og mandlige Aar skylder Dem".

Som andre steder i verden blev H. C. Andersen i Rusland først og fremmest børnenes eje. Illustrerede hefter med et eller flere at eventyrene udkommer år for år i oplag, der går op i hundredtusindvis; der er her både tale om oversættelser til russisk og til over tredive af Sovjetunionens talrige minoritetssprog. Men det har knebet med at få Andersen anerkendt som forfatter også for voksne. Adskillige russiske forfattere, således Konstantin Paustovskij, sovjetlitteraturens grand old man, der har skrevet et meget smukt essay om H. C. Andersen, beklager, at de voksne ikke ser dobbeltbunden i fortællingerne. En særlig popularitet har den sovjettiske forfatter Schwarz's dramatiseringer af flere at eventyrene fået.

Martin Andersen Nexø blev oversat allerede før 1. verdenskrig, da 3. bind at 'Pelle Erobreren' kom i et russisk tidsskrift; men sit russiske gennembrud fik han først i 1920érne. Hans noveller, de store romaner, rejsebøger og artikelsamlinger kom i en rivende strøm, og han blev anerkendt som en at de store proletarforfattere og otte nævnt i samme åndedrag som Gorkij. Mærkeligt nok traf de to, hvis skæbne havde så mange lighedspunkter, ikke hinanden før i Gorkijs allersidste år. Sovjetkritikken tog Andersen Nexø til sig som en at dens egne. Sovjets første undervisningsminister Lunatjarskij, der samtidig var en fremragende marxistisk kritiker, hyldede Andersen Nexø som en digter, der fra folkets dyb var gået ind i den store moderne litteratur, og også Lenin satte stor pris på hans skildring at arbejderbevægelsen. I 1950'erne udkom Nexøs samlede værker på russisk i 10 bind i et oplag på 75 000 eksemplarer. I et skuespil 'Den europæiske Krønike', som den kendte sovjettiske dramatiker Aleksel Arbusov skrev i 1952, forekommer et let genkendeligt portræt at Andersen-Nexø under navnet Edvard Lyhne.

Forskellige danske forfattere har til tider nydt en vis popularitet. I århundredets begyndelse blev Herman Bang og Pontoppidan oversat, senere Karin Michaëlis. Men det er dog først i de allersidste år, der er vokset en større interesse for dansk litteratur frem i Sovjet. Den har bl.a. fremkaldt oversættelser af J. P. Jacobsens 'Marie Grubbe' og Pontoppidans 'Lykke-Per'. Af moderne danske forfattere er bl.a. Hans Seherfig, Hans Kirk, H. C. Branner, Kjeld Abell, Hilmar Wulff, Knuth Becker og Tove Ditlevsen, kommet på russisk.

Formidlere mellem russisk og dansk litteratur

Af Ivan Malinovskis bibiografi over skønlitterære russiske bøger oversat til dansk fremgår det, at der indtil 1953 var oversat 294 forskellige russiske værker. Bag dette ikke helt uanselige tal står en række oversættere, hvoraf der er grund til at omtale et par nærmere. Den kendteste og mest pittoreske er uden tvivl Thor Lange (1851-1915). Han var af uddannelse klassisk filolog udgået af Madvigs skole. Da man i Rusland i 70'erne i forrige århundrede søgte at dæmme op for ungdommens revolutionære tilbøjeligheder, var et af midlerne at undervise i de gamle sprog i stedet for i de moderne naturvidenskaber. Men man manglede lærere i græsk og latin, og det blev chancen for fire af Madvigs elever, som i 1874 drog til Rusland. For Thor Lange blev emigrationen springbrættet til en strålende karriere. Han blev lærer ved en at Ruslands fornemste skoler, blev excellence og giftede sig et gods til. I artikler hjem fortalte han om livet i Rusland, og han oversatte - lidt for nydeligt russiske og ukrainske folkeviser, hvoraf adskillige kom i stor yndest herhjemme, bl.a. gennem Lange-Müllers musik til dem. Også om russiske litterære tilstande oplyste han sine danske læsere, og selv om hans konservative indstilling farvede hans beretninger bragte de dog russisk litteratur nærmere. Han var en kunstnerisk bevidst oversætter og det skyldes ham, at vi på dansk ejer en oversættelse at hovedværket i den ældste russiske litteratur 'Kvadet om Igors Fylke'. Thor Lange skrev også en monografi over den russiske digter Aleksej Konstantinovitj Tolstoj, som han blev doktor på; heri lå nu nok mere en anerkendelse af hans hele virke end af selve bogen.

Mens Thor Lange mest oversatte poesi og mindre prosastykker, gav von Gerstenberg (1844-1912) sig i kast med de store opgaver. Gerstenberg var officer og lærte sig russisk for at gå i russisk militærtjeneste, hvilket imidlertid aldrig lykkedes ham. Det er Gerstenberg, vi skylder de første oversættelser af Leo Tolstojs store romaner ligesom mange at Tolstojs mindre værker. Han arbejdede både samvittighedsfuldt og elegant. Tolstojs moralske skrifter blev oversat at Peter Emanuel Hansen (1846-1930). P. Em. Hansen var egentlig skuespiller, men da han indså, at hans talent var for spædt, trådte han i Store nordiske Telegrafselskabs tjeneste. Selskabet sendte ham i 1871 til Sibirien, hvor han opholdt sig i 10 år, indtil han gik over i det russiske telegrafselskab og tog ophold i St. Petersborg. Hans væsentlige indsats ligger som oversætter til russisk, og han var i mange år bindeleddet mellem Nordens litteraturer og Rusland. Sammen med sin russiske hustru oversatte han ikke blot Ibsen, Bjørnson, Strindberg, men også Holberg, H. C. Andersen og Kierkegaard, samtidig med at han skrev om skandinaviske forhold i russiske tidsskrifter og blade og propaganderede for den danske højskolebevægelse i Rusland. Efter revolutionen kom P. Em. Hansen tilbage til Danmark, men hans endnu levende datter forblev i Rusland og fortsatte hans arbejde. Særlig i sin egenskab af lærerinde i dansk ved universitetet i Leningrad øvede hun en betydelig indsats. Mange af de unge russiske videnskabsmænd, som i de sidste år er kommet til Danmark for at studere, har fået lagt grunden til danske kundskaber af Maria Petrovna.

Også Georg Brandes var - omend på en anden måde og i et andet format - en formidler mellem russisk og dansk, ja mellem russisk og europæisk åndsliv. Hans 'Hovedstrømninger' er blevet læst i Rusland med samme enthusiasme som i de andre slaviske lande, hvor han i mange år stod som symbolet på det bedste i vesteuropæisk kultur. Et vidnesbyrd om hans russiske popularitet er det, at hans 'Samlede Værker' i 20 bind oversat af P. Em. Hansen og hans hustru i årene 1906-14 kom i to udgaver. Hans egen ærbødighed for Rusland var til at begynde med ikke særlig stor. Det var Brandes, der engang udtalte, at en kvadratalen på Forum Romanum havde en større historie end hele det russiske rige. Men hans rejse i 1887, som han har skildret i 'Indtryk fra Rusland' (1888), reviderede til en vis grad hans anskuelser. Denne bog er stadig en af de bedste, hvis ikke den bedste, nogen dansker har skrevet om Rusland og russisk åndsliv. Selv om adskillige af Brandes' vurderinger, f.eks. af Tolstoj og Dostojevskij, er overordentlig subjektive og præget af forfatterens egen position, så har få kunnet sige så mange væsentlige ting om landet og dets litteratur som Brandes i denne veloplagte bog. Brandes lærte adskillige af Ruslands førende personligheder at kende. Til P. Kropotkin var han knyttet i et venskab, som varede livet ud. I et brev fra 1905 skriver Brandes til Kropotkin i anledning af revolutionen: ,,Enfin le peuple est éveillé, enfin on entrevoit L'Aurore de la Russie." Da Kropotkin i 1917 vendte hjem til Rusland, hilste Brandes ham til lykke med følgende ord: C'est un grand bonheur pour vos amis de vous savoir enfin dans votre propre pays, libre et honoré . . ." Hans holdning over for den vending, revolutionen tog i november 1917, var dog mere negativ.

Dansk slavistik

Næsten samtidig med, at interessen for den russiske litteratur vågnede i 1840'erne, begynder man herhjemme at interessere sig for det russiske sprog og russisk historie. I 1849 vandt H. C. P. Seidelin universitetets guldmedalje for besvarelsen af opgaven: "Ved Benyttelse af russiske og byzantinske Kildeskrifter at oplyse de politiske, commercielle og øvrige Forhold imellem Russerne og Grækerne i det 9de og 10de Aarhundrede" og i 1850-52 kom C. C. Rafns imponerende 'Antiquités Russes' (I-II), hvori Rafns havde samlet alt fra den gamle litteratur om nordboernes færden i Rusland.

Vi får også nu den første danske slavist Caspar Wilhelm Smith (1811-81). Efter at have taget embedseksamen i 1840 drog Smith i foråret 1841 på en studierejse, der skulle føre ham til Berlin, Krakow, Wien, Budapest og Praha. At den delvis blev offentligt understøttet viser, at der nu var forståelse for, at de slaviske lande også måtte inddrages under dansk forskning. Smith var ude i fem år og lagde på denne rejse grunden til sit eminente kendskab til de slaviske sprog, ligesom han kom i forbindelse med en række af tidens betydeligste slavister, også russere. 1859 skrev han på latin et grammatisk arbejde om de slaviske og baltiske sprog, som han indleverede til forsvar for doktorgraden. Samme år udnævntes han til docent i slavisk sprog og litteratur. Dermed havde Københavns Universitet som et af de første i Vesteuropa fået en lærestol i slavisk filologi. ,,Slave-Smith", som studenterne kaldte ham, var en samvittighedsfuld lærer, men sin væsentlige indsats kom han til at gøre som forsker. Hans interesser var vidtfavnende, men alt hvad han skrev var præget af soliditet og sund sans. I 1869 udgav han sin fortræffelige oversættelse af Nestors russiske Krønike forsynet med filologiske og historiske kommentarer, som selv nu, snart 100 år efter bogens fremkomst, kan læses med fornøjelse. Hans lingvistiske hovedværk var en afhandling - igen på latin - om de slaviske verber, som korn i universitetsprogrammet i 1875. Den udmærker sig ved sin originalitet og forbavsende moderne synspunkter. Smith var endelig også forfatter til den første russiske litteraturhistorie på dansk: 'Russisk Litteratur-historie fra Peter den Stores Tid til Begyndelsen al dette Aarhundrede', udgivet efter hans død i 1882. Det er en bredt anlagt skildring af det 18ende århundredes russiske litteratur med udførlige biografier og referater af værkerne; men Smith nøjes ikke med at referere. Han lægger ikke skjul på sin mening, når noget forekommer ham at være for højtravende eller panegyrisk. Smiths efterfølger var Karl Verner (1846-96), hvis betydeligste arbejder imidlertid kom til at ligge på andre områder end slavistikkens. Det var en anden af Smiths elever, nemlig Vilhelm Thomsen (1842-1927), som skrev det epokegørende slavistiske arbejde: 'The Relations between Ancient Russia and Scandinavia and the Origin of the Russian State' (1877). Fra Rafns værk og denne afhandling udgik en af de vigtigste discipliner i nordisk slavistik, varægerforskningen. Verners betydeligste elev Holger Pedersen (1867-1953) blev hans efterfølger. Foruden skarpsindige studier over slavisk sproghistorie udarbejdede han i 1916 en 'Russisk grammatik', som regnes blandt de bedste, der overhovedet er skrevet. Da Holger Pedersen i 1913 overtog Vilhelm Thomsens professorat i sammenlignende sprogvidenskab, blev Stanislaw Rozniecki (1865-1921) professor i slavisk filologi. Hans hovedværk er den meget originale bog: 'Varægiske Minder i den russiske Heltedigtning' (1914), hvor han - uden at kunne levere det afgørende bevis - gør sig til talsmand for den opfattelse, at det russiske epos går tilbage til nordisk digtning. I de næste tredive år beklædte den svenskfødte Anton Karlgren (f. 1882) den københavnske lærestol. Som tidligere udenrigspolitisk redaktør af ,,Dagens Nyheter" var han væsentlig interesseret i aktuelle forhold, selv om han også gav sit bidrag til varægerforskningen i bogen om 'Dneprfossernes nordisk-slaviske navne' (1947). Hans bog om 'Bolsjevikkernes Rusland' (1925) blev oversat til hovedsprogene. Hans hovedværk er den store bog om 'Stalin' (1942), som imidlertid kom ca. 10 år for tidligt til at blive vurderet efter fortjeneste. Ved universitetet i Århus blev der i 1932 oprettet en lærestol i slavisk filologi, som Holger Pedersens elev Adolf Stender-Petersen (1893-1963) beklædte til sin død. Stender-Petersen var født i Rusland af dansk-tyske forældre og var vokset op med tre sprog: dansk, tysk og russisk. Hans interesser var vidtfavnende som Smiths, og han fortsatte på adskillige områder det arbejde, som Smith havde begyndt. Foruden betydelige lingvistiske arbejder, bl.a. 'Slavisch-germanische Lehnwoörterkunde' (1927) og historiske afhandlinger, fortrinsvis om varægiske problemer (den tidligere nævnte bog om old-krøniken og Varangica 1953), skrev han 'Den russiske Litteraturs Historie', I-III (1958, også tysk udgave), hvori hans belæsthed, stringente metodik og rige veltalenhed kom til fuld udfoldelse. Han anlagde et rent litterært syn på russisk digtning og skar alt litteraturen uvedkommende bort. Hans redegørelse samlede sig om værkernes indhold og i endnu højere grad om deres sprog og stil. Og han interesserede sig mere for litteraturens immanente udvikling end for forfatterbiografier, som blev reduceret til et minimum. Værkets højdepunkter er første bind, som er skrevet med smittende opdagerglæde, og de indgående studier i de store russiske prosaisters kunstneriske virke midler. Det har kun været muligt at kaste spredte strejflys over de litterære og videnskabelige forbindelser mellem Rusland og Danmark gennem tiderne. Mange ting, som burde have været med i fremstillingen, er forblevet uomtalt. For eksempel burde de russiske historikeres arbejder om danske forhold have haft deres kapitel, ligesom de russiske forfatteres skildringer af Danmark fra Korolenkos smukke erindringer fra hans besøg i København til Ehrenburgs bidske kommentarer til danske forhold i trediverne og Gennadij Fisj's noget mildere bedømmelse af os i hans bog 'Goddag, Danmark' fra 1959, burde have været behandlet. Et ikke uinteressant afsnit kunne skrives om danskeres indtryk fra Rusland fra Gjellerups 'Vandreår' over Herman Bangs 'St. Petersborg-skildringer' og den fine og humane kulturformidler Åge Meyer Benedietsens indsats til Andersen Nexøs Ruslandsbøger og den stadig voksende litteratur om Sovjet. Også Aage Madelungs 'Elsker hverandre', Franz von Jessens 'Katja', Seedorffs ,Fra Danmark til Dvina', Marcus Lauesens 'Vanja' og andre litterære værker, hvor danske forfattere skildrer russiske mennesker, burde have været omtalt o.s. v. Men stoffet er overvældende i sin rigdom og viser, at kontakten mellem de to lande har været langt stærkere end man i første øjeblik forestiller sig.

Ivan Malinovski: Russiske skønlitterære bøger i danske oversættelser, en bibliografi. København 1953.

Otto Gelsted: Danmark-Rusland i Litteraturen. København 1937.

Adolf Stender-Petersen: Die varägersage als quelle der Alt-russischen chronik. Aarhus 1934.

Johan Fjord-Jensen: Turgenjev i dansk aandsliv. København 1961.

E. Spang-Hanssen: Under Madvigs Auspicier. København 1952.

Emil Frederiksen: Tolstoj og Danmark. Tilskueren okt. 1928.

Poul Høybye: Paa opdagelsesrejse i H. C. Andersens papirer.

Correspondance de Georg Brandes, II. København 1956.

 Troels Andersen skriver i 1964:

Fra Tartaria til Peter den Store

I 1571 tegnede den danskfødte kunstner Melchior Lorck, der da befandt sig et sted i Tyskland eller i Wien en studie af tre fremmede kvinder i lange dragter. Øverst på tegningen skrev han ,,Tartaria". Hvis den sovjettiske kunsthistoriker M. Libman har ret, er denne tegning den første fremstilling af russiske kvinder i vesteuropæisk kunst overhovedet. Han mener nemlig, at ordet Tartaria ligeså hyppigt bruges for moskovittisk og at Lorck således blot har fulgt sin tids sprogbrug, ligesom han genkender dragterne som russiske. Lorck udførte sikkert sin tegning som forarbejde til et træsnit til et værk om dragter. Hvor har Lorck hentet sine forbilleder? Mange af hans tegninger er utvivlsomt udført efter hans egne, direkte indtryk. Sandsynligvis har han under sit tidligere ophold i Konstantinopel i 1550'erne set russiske kvinder der. Også andre tegninger fra 70´erne er udført på grundlag af de tyrkiske indtryk. De første kunstneriske forbindelser i nyere tid mellem Danmark og Rusland opstod med de diplomatiske missioners gaveudvekslinger. Særlig gang kom der i denne trafik under Christian IVs regering, foranlediget af den større politiske aktivitet mellem de to lande. Ved forskellige lejligheder, sidst ved grev Valdemiars mislykkede giftermål i 1644-45, overraktes til tsaren en række sø1v arbejder, af hvilke en stor del endnu opbevares i Orusjejnaja Palata i Kreml. En del af disse arbejder kom dog til den russiske tsar, ikke som gave, men via en købmand i Archangelsk, til hvem Christian IV havde enten solgt eller pantsat dem for at rejse penge. Alle arbejderne, såvel som gaverne, stammede fra kunstkammeret i København. Flere af dem var foræringer til Christian IV, f.eks. fra Malmøs og Øsels indbyggere, en enkelt pokal tilhørte Arild Hvitfeld og må være tilfaldet eller købt af kongen. Men ingen af disse mange prægtige arbejder var af dansk oprindelse, de stammede alle fra nordtyske mestre og værksteder. En anden gave fra Christian til tsaren, som ligeledes stadig opbevares i Kreml, var to silkeduge, fremstillet i København. Christian IV havde ved hjælp af indkaldte hollandske mestre oprettet et væven, der lå i Silkegade i København, og som gav navn til gaden. Muligvis har Christian IV håbet på at kunne få en afsætning i gang af væveriets produkter til Rusland.

Senere i det 17. århundrede kom et usædvanligt maleri til Danmark som gave til Christian V. Det drejer sig om et portræt at Ivan IV, den Grusomme, der blev bragt hertil af den danske gesandt Frederik von Gabel, som var i Moskva 1676-77. Billedet er udført af en af de såkaldte ,,izografer" ved tsarhoffet, som helt byggede på ikonmaleriets traditioner. Egentlige portrætfremstillinger af den art, der her er tale om, kendes i russisk kunst ellers først fra begyndelsen af 1600-tallet (f.eks. portrættet af fyrst Sjujskij i Tretjakov-galleriet i Moskva fra 1630'erne, udført til hans grav). Billedet bærer indskriften ,,Tsar og herre og storfyrste Ivan Vasiljevitj til hele Rusland". Mens denne inskription kan give et holdepunkt for en datering til Ivans egen regeringstid (nærmere betegnet mellem 1547 og 1565). synes det stilistiske slægtskab med de senere portrætter at tale for en senere datering, nærmere op mod 1600-tallet. Men under alle omstændigheder er billedet formentlig det tidligste kendte verdslige portræt i russisk kunst overhovedet. Portrættet af Ivan den Grusomme var ikke det eneste russiske kunstværk, som fandt vej til København i 1600-tallet. Ihvertfald kan man i listerne over det kongelige kunstkammers nyerhvervelser fra 1 690'erne finde flere interessante numre opført. Den 24. marts 1694 indlemmedes et portræt af ,,den Moskovittiske Zar Miehail Petrovitsj med den gamle Storfyrstelige krone", i 1695 indgik ,,et lille moskovittisk stykke Kong Salomon som han sidder paa sin Trone." Dette billede var endnu i 1855 på Frederiksborg, hvor det ligesom de følgende billeder gik til grunde ved branden i 1859. Året efter, 1696 berigedes man med hele fire ,,små moskovittiske malerier af ens størrelse med fire fornemme personer til hest". To af disse forestillede russiske tsarer, de to andre tatarfyrsten Tamerlan (Timur Lenk) og den tyrkiske sultan Bajazet. Og i 1697 kom et portræt af Peter den Store, skitseret i voks, som heller ikke synes at være bevaret.

Også i Danmark satte de diplomatiske missioner sig spor i kunsten. Karel van Mander fik således til opgave at male en række portrætter af fremmede gesandter i Danmark som ,,til Souveræniteten haver gratuleret salig og høylovlig Ihukommelse Fredericus Tertius", og i 1655 udførte han et billede af et tatarisk gesandtskab, der i kunstkammerinventaret fra 1690 betegnedes som ,,et stort Bildnis af en Muskowitisk Ambassadeur og hans Suite". På en seddel i billedets forgrund har van Mander efter god hollandsk skik angivet de portrætteredes navne med ,,sultan Kolseschattatalck" i spidsen. Scenen til højre i billedet, hvor en mand knæler, og en anden står med draget sabel, viser henrettelsen af en betjent fra gesandtskabet, der havde stjålet en flæskeskinke. Landskabet omkring disse fremmedartede skikkelser har aflagt det sjællandske præg og danner en ubestemmelig, ,,eksotisk" baggrund for den dramatiske scene.

Peter den Stores besøg i København i 1716 blev tilsyneladende ikke forherliget af nogen dansk kunstner. Det kan synes mærkeligt, når man tænker på, hvilken ære der blev de tatariske gesandter til del. Der findes dog en tegning (tidligere i grev Reventlows samling på Lolland, nu i Kobberstiksamlingen) af hofmaleren Hendrik Krock, der viser Peter den Store, stående ved Neva-flodens bred. Fra venstre bringer man ham en grundplan af en kirkelignende bygning, fra højre en krone. På den anden side floden ses Peter- og Pavelsfæstningens mure, der skulle være med til at sikre hans nye hovedstad, den tids Brasilia. Han viser det sted, hvor Peter- og Pavelskirken med det lange, slanke spir skulle rejses. Bygmesteren, italieneren Trezzini, havde Peter selv hentet fra København i 1703, hvor han en tid havde stået i den danske konges tjeneste, uden at man dog kender noget fra hans hånd i Danmark. Øjensynlig har Krock tegnet omkring Peter den Store

Peter- og Pavelsfæstningen af efter et samtidigt stik. Dens lave træbygninger og især murenes forløb er gengivet med stor nøjagtighed. Imellem husene ses en tårnlignende bygning; formentlig har Krock her misforstået sit forlæg, ihvertfald lå på det pågældende sted en ældre trækirke. Projekteringen af den nye kirke med det vældige klokketårn, landets højeste bygning, påbegyndtes i 1712, og tegningen må altså være udført efter denne dato, men sandsynligvis først efter Peter den Stores besøg i Danmark, eller i forbindelse dermed. Dens format kunne tyde på, at den var tænkt som et forarbejde til en dekoration.

Hvorfra hentede Krock sit forbillede for portrættet af Peter? Muligvis fra det portræt, som fandtes i Kunstkammeret. En anden mulighed er, hvis tegningen er af senere dato, en buste af Peter den Store, om hvilken det hedder i en samtidig kunstkammerprotokol, at ,,den er sendt af den danske envoyé ved det russiske hof i St. Petersborg" i 1724. Den er udført i forgyldt bly og står på en træsokkel. Mesteren for den er den italienske billedhugger og arkitekt Carlo Bartolomeo Rastrelli, der i 1716 var trådt i Peters tjeneste, bl.a. ,,for at gøre portrætter af voks og i gips, der ligner levende mennesker", som det hed i hans kontrakt. Han udførte ialt tre buster af Peter den Store, samt en rytterstatue. Den prægtigste af busterne er fra 1723, og findes i et eksemplar i Russisk Museum i Leningrad. Det er tydeligt nok et portræt af tsaren som sejrherre, han er iført et figurprydet harnisk, over hvilket der bølger en hermelinskappe. Over dette virvar af former dukker hans ansigt frem, hærget og bydende, med det ene øje spilet op, det andet let knebet til. Den buste, der blev sendt til København, og som nu findes på Rosenborg, er enklere i opbygningen og mindre temperamentsfuld i karakteristikken. Ansigtet og figuren er mere tillukket, tungere, den viser snarere krigeren end den mægtige sejrende. Formentlig er den udført før busten fra 1723, og i alle tilfælde imellem 1716 og 1724.

De rejsende portrættører

Kun få danske kunstnere fandt i det 18. Århundredes første halvdel vej til Rusland. Et par medaillører, Anton Schulz og Peter Christian Winsløw søgte dog begge dertil. Schulz havde i København udført en medaille til minde om freden i Nystad i 1721 på bestilling fra Rusland, og et par år senere rejste han. I 1735 var medailløren Hedlinger i St. Petersborg og modtog der et brev fra Schulz, som da var bosat i Moskva. Winsløws skæbne synes at have været tungere, hans karriere slog fejl i Danmark, og han drog bort, efterladende sig kone og et barn her og i Stockholm. Om hans skæbne i Rusland vides intet.

Men i de samme ar passerede adskillige udenlandske kunstnere igennem København på vej til eller fra Rusland En af de betydeligste har allerede været nævnt, arkitekten Trezzini. Senere kom bl.a. ædelstensskæreren Johann Lorenz Natter og maleren Louis Joseph le Lorrain, begge fra Frankrig. Portrætmaleren Louis Tocque kom i 1758 til København efter at have været i St. Petersborg i et par år. Begge steder benyttedes han flittigt af regenterne. I Kobberstiksamlingen findes en tegning af ham udført i Rusland, der viser modtagelsen af et tatarisk gesandtskab hos kejserinde Elisaveta. Senere fandt billedhuggeren Domenique Raehette, der vandt den lille guldmedaille ved Kunstakademiet i København i 1763, og som opholdt sig i Danmark, indtil man i 1770 nægtede ham medlemskab ved akademiet, vej til St. Petersborg. Han kom dertil i 1779 efter et ophold i Hamborg, og blev direktør for den kejserlige porcelainsfabrik.

Utvivlsomt har de rejsende udenlandske kunstnere vist vejen for deres danske kolleger: Vigilius Eriksen, Cornelius Høyer og de mindre betydelige malere Johannes Rach (som var i Rusland henholdsvis 1744-45) og Johann Darbes (der første gang var i Rusland 1768, og igen for et længere ophold fra 1773). Men desuden har disse korte gæstespil af udenlandske kunstnere haft betydning ved at befordre et direkte kendskab til nye kunstneriske ideer og udtryk. Tocqués betydning som formidler af en ny portrætopfattelse er betydelig for både dansk og russisk kunst.

Berejste samlere og connaisseurer i skikkelse af diplomater eller lærde bidrog ligeledes til denne formidling af kunstnériske ideer. Og interessen for kunsternes udvikling i de to lande var gensidigt stor. Akademierne søgte kontakt indbyrdes. Da det russiske kunstakademi reorganiseredes, skrev man til akademiet i København og medsendte en medalje og et reglement (1765). Det danske akademis fundats havde man forinden gjort sig bekendt med. Det tog ganske vist hele tre år, før man i Danmark kunne bekvemme sig til at svare, i 1768. Men selvom informationerne kunne være længe undervejs, var man dog ingenlunde uvidende om, hvad der rørte sig kunstnerisk. Frederiksstadens grundlæggelse var samtalestof ved hoffet i St. Petersborg, Salys statue af Frederik V, der var under arbejde i København, jævnførtes ofte både i Petersborg og København med Falconets statue af Peter den Store.

I 1757 rejste den unge danske kunstner Vigilius Eriksen til St. Petersborg for at prøve mulighederne i det fremmede. Hans ophold kom til at strække sig over femten år, og hans karriere blev mere end usædvanlig. Han havde i København uddannet sig som portrætmaler, men uden senere at slå igennem. Om de første år af Eriksens ophold ved man meget lidt. De udenlandske kunstnere og håndværkere havde under de skiftende regenter efter Peter den Store ikke altid haft lige lette kår, men under Elisaveta Petrovnas regering havde forholdene atter bedret sig. Eriksen skulle altså prøve sin lykke ved hendes danselystne, forlystelsessyge hof, hvor dagene begyndte med lange gudstjenester og gik med store middage, koncerter med italiensk musik og balletter i et hofliv i Versailles-stil. Eriksen malede en række miniaturer og et enkelt stort portræt af Elisaveta Petrovna, men nåede ikke frem i første række ved hoffet. I 1761 søgte han da også om pas for at rejse bort. Skønt han under Peter IIIs seks måneder lange regering synes at være gledet helt i baggrunden som kunstner, blev hans rejseplaner dog ikke virkeliggjort. Og i juni 1762 styrtede Katarina sin mand, der kort efter omkom: Peters politik i det holstenske spørgsmål havde bragt forholdet mellem Danmark og Rusland på randen af krigstilstand, og hans fald udløste uhyre lettelse, både i Danmark og i de danske kredse i St. Petersborg. Til minde om disse begivenheder sattes således i Fredensborg slotspark en mindesøjle, som billedhuggeren Wiedewelt gav tegning til. Katarina den 2. har altså gjort en særlig gestus ved straks efter sin tronbestigelse at vælge ,,den danske maler", som Eriksen kaldes i 1760'erne, til at udføre et stort repræsentationsportræt af sig. Allerede samme år malede Eriksen et kæmpebillede, som direkte skildrer nogle af begivenhederne fra tronkuppets mest bevægede dag, den 28. juni 1762. Den russiske historiker Kljutjevskij beskriver scenen således: ,,Om aftenen den 28. juni begav Katarina sig til Peterhof i spidsen for nogle regimenter, til hest, iført garderuniform i gammelt snit fra Peters tid og en hat, der var prydet med en grøn egegren, og med udslået langt hår….". Denne march har Eriksen fremstillet. I baggrunden, mellem et par store skræppeblade, åbner der sig et lille kik ud i et stykke russisk natur, skov, mark og i det fjerne en hvid kirke med gyldne kupler. I disse idylliske omgivelser sidder Katarina under et stort egetræ på en prægtig hvid hest (der hed Brilliante) med draget kårde, om end snarere til parade end som værge. Nogle faner og bajonetter fra de bortdragende soldater stikker op over grøftekantens græs, og længere ude på marken ses kanoner. Dette billede blev meget populært, og der maledes mange kopier af det. I Tretjakov-galleriet i Moskva, i Russisk Museum i Leningrad og i Eremitagen findes Eriksens egne varianter af billedet, og i Statens Museum for Kunst København findes en lille gentagelse, ligeledes egenhændig. Han har uden tvivl været stolt af sit arbejde, der kom til at betyde hans endelige gennembrud. Alle de kendteste personer ved hoffet i 1760'erne ønskede deres portræt malet af ham. Også blandt medlemmerne af den udenlandske koloni i St. Petersborg fandt han mange kunder. Den fornemste bestiller var naturligvis kejserinden. Eriksen malede flere store portrætter af hende; sidste gang portrætterede han hende i 1769, i en russisk folkedragt, der havde ry for at være særdeles klædelig for hende, idet den så nogenlunde skjulte hendes tiltagende omfang.

Eriksen blev en rig mand. Han tjente op mod fem tusinde rubler om året alene ved sit arbejde for hoffet. Dertil kom så indtægterne fra de private portrætter. Intet under at han følte sig godt tilpas. Han tog ogsa lovlig let på flere af sine opgaver, og kunstnerisk er resultaterne fra hans senere år i Rusland ikke altfor spændende. I 1771 bestemte han sig for at rejse tilbage til Danmark. Efter 15 års udlændighed. Hvorfor ? Umiddelbart kunne det synes sært, at det københavnske hof, som trods alt var mere provinsielt end det russiske, skulle virke mere tillokkende. Men formentlig har han efter de mange års virke ikke længere været slet så feteret som i starten, selv om han stadig var højt betalt. I 1771 finder vi i St. Pedersborg--tidende en bekendtgørelse om, at den danske hofmaler Eriksen ønsker at bortsælge forskelligt kostbart inventar. Og i foråret 1772 drager han afsted, medførende sin kone og en tjener.

Hjemme var det urolige tider netop i de måneder. Struensee oc Brandt arresteredes og arveprinsen tog magten. Caroline Mathilde førtes som fange til Kronborg, hvor hun sad, til to engelske fregatter og et tredie skib afhentede hende. Alt dette kan man læse om i St. Petersborg-tidende fra februar og marts 1772, og uden tvivl har Eriksen før sin afrejse i spænding fulgt begivenhedernes gang. Den 21. januar kunne han læse følgende: "Den overordentlige glæde over de i disse dage passerede begivenheder har hensat folket i en sådan bevægelse, at gaderne aldrig har været så fyldte med mennesker som forgangen fredag. Ikke destomindre har der i de sidste tre dage ingen uroligheder tildraget sig." Dette må have mindet Eriksen om St. Petersborg i 1762. Og en forårsdag 10 år efter Katarinas revolution kom Eriksen tilbage til København, hvor det nydannede hof ventede på sin portrætmaler.

Eriksens væsentligste indsats i dansk som i russisk kunst er måske, at han i en snævert afgrænset genre med stærke traditioner, det repræsentative portræt, befriede menneskeskildringen fra dets ydre apparat, eller mindskede dettes betydning. Et portræt af en fyrstelig person skulle for Eriksen have sandsynlighedens præg. Hans kunstneriske opfattelse ligger nær Tocqués stræben efter ,,ressemblance et vérité".

Også efter hans hjemkomst fandt billeder af ham vej til Rusland. I 1772 bad Katarina om at få sendt portrætter af Christian VII, Juliane Marie og Arveprins Frederik. Opgaverne blev overdraget Peder Als og Eriksen. Als tog sig af kongens portræt, der nu findes i Eremitagen. Samme sted opbevares Eriksens billede af arveprinsen, der dog øjensynlig ikke har moret ham. Større energi anvendte han på Juliane Maries portræt (nu på Statens Museum for Kunst), der blev hans fornemste store portræt siden billederne af Katarina til hest og ved spejlet først i 1760´erne.

Endnu en betydelig dansk kunstner søgte som nævnt i det I 8. århundrede til St. Petersborg, nemlig miniaturemaleren Cornelius Høyer. Han opholdt sig der fra 1781 til 83 og igen 1797-98. Hans første rejse gik muligvis også til Moskva, i hvert fald var han fraværende fra St. Petersborg en periode. Han fik overdraget at male portrætter af både Katarina II, den senere tsar Aleksander I. storfyrst Konstantin den senere tsar Pavel I og dennes hustru Maria Fjodorovna. Også fra andet hold fik han bestillinger, således fra udenrigsministeren Panin, som Eriksen ligeledes havde malet. Høyer skrev selv: ,,Den Maade paa hvilken jeg i Rusland, saavel ved Hoffet, som i Publico er bleven modtagen, har jeg Aarsag at være fornøyet med." Torben Holck Colding anfører i sit store værk om Høyer tillige hans udsagn i et brev til akademiet i København: ,,Om Konsternes Tilstand kan jeg endnu ikke have den Ære at meddele Akademiet nogen tilstrækkelig Oplysning efterdi jeg hidindtil ikke har havt Tid tit at bese alle Ting, men af det jeg allerede har seet er jeg fuldkommen overtydet om, at uagtet det utrolige her Tid efter anden er anvendt, de dog i Rusland ligge i en langt større Barndom end i det øvrige Norden."

Høyers arrogance og stræben efter gevinst førte til strid med hoffet om betalingsspørgsmål, og efter hans afrejse indgav den danske gesandt en indberetning, som indeholdt en skarp fordømmelse af Høyers fremfærd.

I sommeren 1797 rejste han atter til St. Petersborg. Her stiftede han bekendtskab med den russiske miniaturemaler August Ritt. Denne malede Høyers portræt (nu i Statens Museum for Kunst) og på samme tid anmodede de to kunstnere om medlemskab af Kunstakademiet, hvad der blev dem tilstået i december samme år. Mens Høyers første besøg trods den lidt pinlige afslutning havde været ham gunstigt, synes han ikke at have fået stort udbytte af sin anden rejse.

Det 19. århundrede

Et stort og væsentligt afsnit af de kunstneriske forbindelser mellem Danmark og Rusland er forbundet med Thorvaldsens navn. Det var uundgåeligt, at en europæisk figur af hans format skulle få indflydelse også på russisk skulptur i det 19. århundredes første halvdel. Desuden havde han direkte forbindelse med flere russiske billedhuggere under deres ophold i Italien. Det gælder således S. I. Halberg og B. I. Orlovskij, der også i mange af deres arbejder er stærkt prægede af Thorvaldsen. Også for maleren Aleksander Ivanov, en af de store skikkelser i det 19. århundredes russiske kunst, fik Thorvaldsen betydning både personligt og kunstnerisk. Således bad Ivanov Thorvaldsen om at anbefale sig til akademiet i St. Petersborg i forbindelse med en påtænkt rejse til Palæstina i 1834. Thorvaldsen var selv blevet æresmedlem af det russiske kunstakademi i 1822. En række arbejder af Thorvaldsen fandt vej til russiske samlinger, og flere kunne have gjort det, om ikke hans stedse mere udprægede ulyst til at indfri bestillinger og hans henholdende politik i sådanne sager havde forhindret det. I det kritiske år 1803, hvor Thorvaldsen havde bestemt sig til at forlade Rom, var det først og fremmest Sir Thomas Hopes køb af ,,Jason", der ændrede hans situation. Men også en russisk grevinde, Irma Vorontsova, oprettede en kontrakt med ham om udførelse af en række skulpturer. Det drejede sig om: Ganymed stående med ørnen, Hebe, Bacchus, Amor og Psyche, og i 1804 tillige Venus og Apollo. Denne store bestilling må have bragt Thorvaldsens navn på tale i St. Petersborg. I 1803 eller 1804 modellerede han buster af fyrstinde Evdokia Ivanovna Golitsyna og dennes søstersøn. Fyrstinden skrev desuden fra Holland og bad om en gentagelse af ,,la grouppe de Psyche et l'Amour que vous faites pour la comtesse Voronzow" og desuden en figur ,,qui represente l'harmonie ou accord …"

At portrætopgaverne førte andre ønsker på bane var ikke ualmindeligt. Grevinde Elisaveta Osterman-Tolstoj, af hvem Thorvaldsen i 1815 udførte en siddende portrætstatue, skrev således i 1817 og foreslog Thorvaldsen at modellere et basrelief af en falden kriger, som bekranses af fredens engel med immortellekrans. Ved hans fødder skulle smerten anbringes under billedet af en siddende kvinde ,,qui vous pouvez faire ressemblante å moi". Men også denne bestilling synes Thorvaldsen at have undraget sig. Portrætstatuen findes i Erimitagen, og i st. Petersborg-akademiets samlinger fandtes tidligere en skitse dertil, som nu er forsvunden. Af de buster og statuer, som Thorvaldsen i de følgende årtier udførte af russiske adelige, er statuen af fyrstinde Maria Fjodorovna Barjatinskaja nok den prægtigste. Den blev til i 1818, men aldrig afsendt til Rusland og kom således med de øvrige værker af Thorvaldsen fra Italien til Museet i 1841. Senere ønskede man fra familiens side i Rusland statuen udleveret, men affandt sig dog med at modtage en kopi, udført af Bissen.

I 1820 modellerede Thorvaldsen en buste af tsar Aleksander, da denne opholdt sig i Rom. Og samme år skrev kollegieråd Otto von Huhn fra Riga til Thorvaldsen og opfordrede ham til at udføre et monument for tsaren i anledning af, at letterne, livlænderne og kurlænderne 6. januar samme år havde fået en konstitution. Thorvaldsen svarede velvilligt, at en opgave i en sådan anledning ikke kunne undgå at interessere, men videre kom sagen dog ikke.

En af de talrige udenlandske kunstnere, der opholdt sig i Rom i de første årtier af det 19. århundrede, var den russiske maler Orest Kiprenskij, en højst uharmonisk og facinerende kunstner. Han var i Rom fra 1816 til 1823 og igen fra 1828 til sin død i 1836. I 1833 malede han et portræt af Thorvaldsen, der hører til hans bedste værker. Thorvaldsen er set i trekvart profil og holder i hånden som attribut en hammer. Billedet er koloristisk meget effektfuldt og er en stærk modsætning til f. eks. Eckersbergs portræt, hvad angår karakteristikken af den berømte billedhugger. Kiprenskij sendte portrættet til den årlige udstilling på akademiet i St. Petersborg, og det omtales i en recension i tidsskriftet ,,Hudosjestvennaja gazeta", der redigeredes af N. Kukolnik. I 1837 erhvervedes det fra Kiprenskijs enke til Kunstakademiets samlinger. Og i 1843 blev det stukket som bilag til tidsskriftet ,,Utrenaja sarja" (af Robinson). Formentlig har Thorvaldsen i forbindelse med portrættets udførelse til sin malerisamling fået et lille billede af Kiprenskij, forestillende en armensk præst, på bagsiden af hvilket der findes en modelstudie. Begge disse billeder er blevet henført til 1830'erne. Skønt modelstudiet nok er det bedste billede, er det dog præsten, der har været regnet for ,,forsiden", vel på grund af det mere usædvanlige motiv.

Også i det 19. århundrede håbede danske kunstnere at gøre deres lykke i Rusland. Portrætmaleren C. A. Jensen søgte sine bestillinger både i Danmark og uden for landets grænser. I slutningen af l830'erne, da hans position i Danmark ikke var alt for gunstig, søgte han til England og Tyskland. I 1839 opnåede han en bestilling på en række portrætter af berømte astronomer og matematikere til Pulkovo-observatoriet ved St. Petersborg. Han opsøgte sine modeller i London, Altona og Göttingen og kom i 1840 til Rusland. I oktober 1840 kunne han fra St. Petersborg skrive til kabinetssekretær J. G. Adler: ,,Meine Arbeiten für die einzige Sternwarte zu Pulkowo haben Glück gemacht, neue Bestellungen habe ich dazu erhalten . . ." Og dog klager han over kulden, og over at måtte anskaffe sig en pels, der er ,,vermaledeiet teuer", og hans kone, som han havde ladt tilbage, mangler penge.

I juni 1841 kom han tilbage til København, men vinteren 1841-42 skal han atter være vendt tilbage til Rusland. Foruden de mange billeder til observatoriet (af C. F. Gauss, P. Fuss, Christopher Hansteen m. fl.) malede han i 1840 et portræt af arkitekten Konstantin Aleksejevitj Ton. Ton var da 46 år gammel. Han var kendt for sin udformning af Nevaflodens bred foran kunstakademiet i St. Petersborg og havde på det tidspunkt to store bygninger under opførelse i Moskva, det store palads i Kreml og Frelserens Kirke. Hans officielle ry var således betragteligt. Eftertiden har levnet hans eklektiske brug af byzantinsk og gammelrussisk stil i tilstræbt pompøse bygninger mindre hæder. Men hvis Ton holdt af fortidens stil i sine bygninger, så viser Jensens portræt, at hans smag i klædedragt var en anden, mere tidssvarende og europæisk præget. C. A. Jensen fik også under sit ophold bestilling på en række portrætter af familien på landstedet Monrepos i Karelien. Et af disse, et pigeportræt, findes nu på Eremitagen.

C. A. Jensens håb om en strålende russisk karriere slog fejl. Dels var hans ophold måske ikke helt så indbringende, som man kunne formode fra hans egen optimistiske beskrivelse, også senere gør han i hvert fald opmærksom på, hvor dyrt det var at leve i St. Petersborg. Dels kunne og turde han formentlig heller ikke slippe sine forpligtelser i Danmark, hvor han leverede portrætter og kopier til Frederiksborg. Og endelig gik bourgeoisiets smag i Rusland måske i en anden retning, når det gjaldt portrætter, mod de tyske traditioner.

Andre, mindre betydelige kunstnere opnåede i disse år arbejdsvilkår i Rusland, som var så tilfredsstillende, at de bosatte sig der. Brødrene Edvard og Valdemar Møller, hvis far boede i Reval, arbejdede bl.a. for hoffet i St. Petersborg som portrættører, og billedhuggeren David Jensen opnåede at blive professor ved kunstakademiet samme sted. Han beklædte denne post fra 1868 til sin død. Med prinsesse Dagmars giftermål i 1866 og de derpå følgende fyrstelige kontakter fulgte også en del opgaver for danske kunstnere. Miniaturemaleren Johannes Møller var i St. Petersborg fra 1859 til 1861. I Danmark opførtes den russiske kirke i Bredgade (1881-1883) efter tegninger af den russiske arkitekt Grimm fra Petersborg og under opsyn af F. Meldahl og Albert Jensen. Grimm blev desuden gjort til æresmedlem ved det danske kunstakademi i 1884. Hofforbindelserne bragte også Laurits Tuxen flere store bestillinger fra det danske hof, og han opholdt sig i 1880'erne i Rusland. Fra hans første ophold stammer en beskrivelse at en seance med tsar Aleksander III, den eneste, der blev ham tilstået: ,,Han mødte op i hele sin vælde, spurgte, hvordan han skulle stå og rørte sig ikke i de tre kvarter, han skænkede mig." Da tsaren bagefter så, hvad Tuxen havde fået ud at det, slog han en latter op. Tuxens store lærreder var, skønt gennemført med stor energi, dog kunstnerisk på forhånd dømt til at strande, det store repræsentative portræts tid var forbi. I Rusland sloges Ilja Repin ligeså fortvivlet med sit kæmpebillede at dumaen. Beklageligt nok synes den eneste danske kunstner, der før revolutionen udstillede i Rusland, at have været en anden repræsentant for en udlevet monumentalkunst. Det var maleren Oscar Matthiesen, der i 1908-1909 holdt separatudstillinger i Moskva og Petersborg.

Russiske udstillinger i Danmark

Kun meget få værker af russiske kunstnere fandt vej til Danmark før slutningen af det 19. århundrede. Men i 1880'erne begynder de russiske kunstnere at blive omtalt herhjemme. Således skrev kunsthistorikeren Julius Lange i 1879 en udførlig vurdering af to skulpturer af billedhuggeren Mark Antokolskij, som han havde set på verdensudstillingen i Paris. Da han ikke kunne fremskaffe en gengivelse af den ene figur, skrev han til Antokolskij, der sendte ham et fotografi.

Jonas Lie, og siden Karl Gjellerup, skrev i ,,Ude og Hjemme" begejstrede artikler om maleren Vasilij Verestjagin, der havde vundet europæisk ry for sine store skildringer fra Krim-krigen og sine rejsebilleder fra Orienten. Lie stiftede bekendtskab med hans arbejder på en udstilling i Hamborg, Gjellerup under en rejse til Rusland, hvor han bl.a. mødte den berømte kunstkritiker Stasov, talsmanden for Repins generation. Pudsigt nok opfattede de to forfattere Verestjagin diametralt modsat. Gjellerup så i ham en æstetiker og mente, at udførelsen i de stærkt udpenslede og blodige slagscener sejrede over tendensen, han opfattede udstillingen som et farvernes bakkanal. Lie understregede den propaganderende side af Verestjagins kunst: ,,Verestjagin udmaler krigen for en tilskuer, som i magt overgår sale fulde af diplomati, nemlig for Europas opinion!"

Ikke blot forfatterne var optagne af Verestjagins billeder. Selv den gamle Høyen fulgte - ifølge Julius Lange og Karl Madsen - ,,med levende interesse og dyb beundring de tegninger af den da lidet navnkundige Verest Veresjagin, som fremkom i ,,Tour de Monde". Og i 1887 arrangerede en kunsthandler en stor udstilling af Verestjagins billeder i Industriforeningens lokaler i København. Ialt 103 lærreder var udstillet; af disse hænger størstedelen nu i Tretjakov-galleriet i Moskva. Samtidig med udstillingen kom et lille hæfte om kunstneren samt en dansk oversættelse af hans ,,Rejseerindringer og krigsbilleder", der opnåede hele to udgaver.

Både Julius Lange og Karl Madsen skrev noget skeptiske, men indgående anmeldelser af udstillingen. Julius Lange drog en sammenligning mellem på den ene side de stille hollandske interiører, hvor den hele handling er en solstråles fald ind gennem vinduet, og på den anden side Verestjagins stort opsatte reportager. Karl Madsen karakteriserede rent ud nogle af billederne som værende af ringe kunstværdi. Begge var dog dybt interesserede i udstillingen, og i deres kritiske indstilling skal man måske ligeså meget se en reaktion imod den blindt beundrende holdning, som f.eks. Lie og Gjellerup (og med dem mange andre) havde indtaget.

Samme år vistes en anden udstilling af en berømt russisk kunstner i Industriforeningen. Turen kom til marinemaleren Ajvasovskij. Hans stærkt romantiske søstykker, der er inspireret af både Claude Lorrain og Turner, oftest med motiver fra Krim, har været fremmede for et dansk publikum. Udstillingen fik en ilde medfart i Politiken, hvor det hed: ,,Billederne frembyder hverken nyt eller ejendommeligt, forråder ingen interessant kunstnerbegavelse, man glemmer dem ligeså hurtigt, man har set dem." De jævnføres med de danske marinemalere, og konklusionen lyder: ,,Og så tænke man blot på det første salte vindpust, den søluft, der slår en imøde fra vore maleres billeder, - og det vil blive endnu mere forunderligt, af hvad grund denne udstilling er kommet til os." Udstillingen rummede ialt 25 billeder. Mens den afholdtes, kunne Ajvasovskij fejre sit 50-års jubilæum som kunstner. Muligvis solgtes - trods kritikken - nogle billeder i Danmark ved denne lejlighed, i hvert fald har arbejder af Ajvasovskij senere figureret på auktioner i København.

Først ti år efter var der atter lejlighed til at se russisk kunst i København, nemlig ved en international kunstudstilling i 1897 ved Ny Carlsberg Glyptoteket. Der deltog ialt 17 kunstnere fra Rusland, heriblandt Antokolskij (med en stor statue af Peter den Store i gips), Ajvasovskij, Leonid Pasternak (Boris Pasternaks fader), Ilja Repin (med to billeder, ,,Havfrue" og ,,Sorg"), folkevisemaleren Vasnetsov, og den elegante skildrer af Versailles og slottene uden for St. Petersborg, Aleksander Benois.

I 1897 kom den senere så berømte balletleder Sergej Djagilev til København. Man viste ham billeder at Hammershøi, og han blev så interesseret i dem, at han fik det ønske at arrangere en udstilling af Hammershøis billeder i Rusland. Selv købte han to billeder og fik en repræsentation i stand af Hammershøi på en udstilling i St.Petersborg.

På den baltiske udstilling i Malmø, der åbnedes i 1914, fik mange danske ikke mindst kunstnere - lejlighed til at stifte bekendtskab med et stort udvalg at russisk kunst, der viste alle afskygninger af samtidens kunst. På grund af krigsudbruddet forblev en stor del af billederne i Malmø, de fleste er siden tilbagegivet, men endnu findes i museet nogle billeder fra udstillingen. Den sparsomme litteratur om russisk kunst på dansk forøgedes i disse år med nogle rejseindtryk af kunsthistorikeren Emil Hannover fra en rejse til Rusland, en række artikler at oversætteren Einar Thomassen, og endelig hans bog om russisk malerkunst (1919), stadig den eneste samlede danske fremstilling at emnet.

En enkelt af kunstnerne fra den baltiske udstilling, maleren Nikolaj Rerikh, hvis far for øvrigt var at dansk slægt, arrangerede i 1919 en stor udstilling at sine billeder i København. Udstillingen kom hertil fra Stockholm og rummede ikke mindre end 105 billeder. Rerikh skrev selv en udmærket artikel om russisk kunst (i Berlingske Tidende) i forbindelse med udstillingen, og koreografen og danseren Fokin skrev om ham i et magasin. Fokin havde optrådt for første gang i København i 1918 sammen med sin hustru. Harald Giersing malede da et billede af dem, der vakte megen opmærksomhed. Rerikhs emnekreds, den forhistoriské tid og vikingetidens Rusland, og hans kraftige, dekorativt prægede efter-symbolisme faldt i god jord hos det danske publikum, og flere af hans billeder blev indlemmet i danske samlinger, ligesom det havde været tilfældet i Sverige. I de urolige krigs- og revolutionsår flakkede også mange kunstnere og billeder om. I 20érne og 30érne blev der i den Frie Udstilling i København holdt en række udstillinger at russiske malere, bl.a. vistes to gange (i 1929 og 32) et stort antal arbejder af Repin, der da levede i emigration i Finland. Den russiske impressionismes hovedskikkelse, Konstantin Korovin, som var stærkt knyttet til fransk kunst, deltog også på disse udstillinger ialt tre gange (i 1927, 1932 og 1937). Men både Repin og Korovin var højt bedagede, og mødet med deres kunst satte sig ingen spor hos danske kunstnere; udstillingerne kom så at sige en generation for sent. Det var repræsentanter for en anden malerisk opfattelse, som f. eks. Chagall og Kandinsky, der havde de yngre danske kunstneres interesse, og som kom til at præge udviklingen. Men disse og lignende kunstneres betydning for moderne dansk kunst er et andet kapitel.

Den første udstilling af sovjettisk kunst i Danmark fandt sted i 1933, altså endnu før socialrealismen var trængt endeligt igennem i Sovjetunionen. Udstillingen bestod at Sovjets repræsentation på Biennalen i Venedig 1932, den var afvekslende og bredt sammensat og vakte megen interesse. I Politiken skrev Einar Thomassen en kronik om udviklingen i russisk maleri efter revolutionen, og udstillingen anmeldtes samme sted af Poul Henningsen. Han lagde især mærke til fotomontagen, om hvilken det hedder i hans anmeldelse: ,,Alverdens narrestreger, fundet på af kunstfotografer lige til de sidste dage er makulatur og skaberi ved siden af denne rå og rene reportage." Han fandt, at det propaganderende indhold i malerierne trak dem over imod plakatgenren, der også bedst forenede kunst og politik. Han kom også ind på sine indtryk fra en rejse til Sovjet, hvor han havde fundet helt andre og bedre vilkår for kunsten end i det Europa, der hærgedes af rigsdagsbrand, og i hvilket man netop var begyndt at lægge værker af bl.a. Thomas Mann og Stefan Zweig på bålet. ,,Man forlader Rusland med smerte for at vende tilbage til en kultur i havsnød, som bølger af al slags reaktion slår ind over". Socialrealismen trængte aldrig virkelig igennem herhjemme, selvom den indirekte havde betydning for den realistiske holdning, parret med national tradition, der kendetegnede kunstnergrupperne Kammeraterne og til dels Corner. Siden slutningen af trediverne har dansk og sovjettisk kunst dog fulgt forskellige veje, hvad man kunne forvisse sig om på en udstilling af sovjettisk kunst i 1962, den første siden 1933.

En række danske kunstnere var i 20érne og 30érne i Sovjetunionen og har udført arbejder med motiver derfra. Det gælder således maleren Eduard Saltoft, der under revolutionen og i 20érne rejste dels for Røde Kors, dels som korrespondent. Han har udført en række litografier fra revolutionstiden, bl.a. af flygtninge og arbejdere. Også kunstnere som Svend Johansen, Jørgen Thomsen og Hans Bendix, og efter krigen Hans Scherfig og Herluf Bidstrup har tegnet eller malet i Rusland. Men man går vist ingen at disse kunstnere for nær ved at sige, at ingen af dem har stået over for så spændende en opgave som Victor Haagen-Müller, der i 1927 traf Maksim Gorkij i Sorrento i Italien og fik lov til at portrættere ham. Haagen-Müller kom til Sorrento i slutningen af januar eller begyndelsen at februar og blev indlogeret på et hotel overfor hertugen af Sorrents villa, som Gorkij havde lejet. Han gjorde snart bekendtskab med Gorkij og udførte i løbet af februar og marts to brystbilleder samt en tegning af den store forfatter. Endvidere påbegyndte han et stående portræt. Gorkijs helbred forværredes imidlertid og billedet blev først afsluttet i København efter Haagen-Müllers hjemkomst sidst i maj samme år. Han giver i sit billede en skarp karakteristik af Gorkij, hans lange ludende skikkelse med hovedet bøjet fremover er opfattet meget ekspressivt, næsten karikeret.

Mens vejen fra Lorcks ,,tatariske" kvinder til Haagen Müllers Gorkij-portræt kan synes lang og kroget, sammenlignet med hovedlandevejene for dansk kunst til Frankrig og Italien, må man ikke glemme, at historien om de kunstneriske forbindelser mellem Danmark og Rusland har en anden aspekt, altfor omfattende til at kunne andet end antydes her. Det er det til tider overrumplende fællesskab, man kan opdage mellem russiske og danske, ja, overhovedet skandinaviske kunstnere, i mange perioder indenfor den nyere tids kunsthistorie. Man kunne fristes til at kalde det en fælles afhængighed af stærkere, europæiske strømninger, men dette vil kun være rigtigt for en overfladisk betragtning. Oftere finder man i russisk som i skandinavisk kunst en omvurdering af de midteuropæiske kunstneriske bevægelser. Skandinavisk og russisk kunst har, historisk set, måske på mest afgørende vis været forenet i et fælles opgør med på samme tid nationalismens spændetrøje og europæismens goldhed. Både dansk og russisk kunst har kendt sine zapadniki'er (,,vestlige") og stavnsfødinger, og i begge landes kunst finder vi stærke og selvstændige kunstnerpersonligheder, hvis ry måske kun er nationalt, men hvis fortjenester burde række længere. Hos de sidste samt i folkekunsten er det, man finder det afgørende pant for vort fælles tilhørsforhold til en stor kulturel tradition.

Julius Lange: Mark Antokolski. Ude og Hjemme 1879-80

Jonas Lie: Wereschagin. Ude og Hjemme 1881-82

Karl Gjellerup: Tilbageblik på St. Petersborg. Ude og Hjemme 1884

Karl Madsen: Verescbagin. Politiken 18. og 30. juli, 1. august 1887.

Vasilij Verestsjagin: Rejseerindringer og krigsbilleder. Kbh. 1887.

Emil Hannover: Kunstindtryk fra Rusland. Tilskueren, februar 1914

Nikolaj Rerikh: Russisk kunst. Berlingske Tidende 17. Januar (aften) 1919.

M. Fokin: N. Roerich. Vore Herrer 1919.

Th. Oppermann: Nicolas Roericbs udstilling. Berlingske Tidende, 21. januar (aften) 1919.

Einar Thomassen: Russernes Malerkunst. Illustreret Tidende 1917 nr.47, 48, 49.

Einar Thomassen: Russernes Malerkunst. Kbh. og Kria. 1919.

Alex Tschumakoff: Nye strømninger i den russiske Kunst. Samleren 1925 nr.5

R. Broby-Johansen: Moderne russisk skulptur. Magasinet 15. februar 1927.

Tegnekunst i Sovjetunionen. Serien Social Kunst. København 1931.

Einar Thomassen: Russisk malerkunst efter revolutionen. Politiken 18. maj 1933 (kronik).

Poul Henningsen: Russisk kunstudstilling. Politiken 24. maj 1933.

Ulf Spiro: Era ikonernes tid indtil Sovjetunionens fotomontage. Samleren august 1933

Einar Thomassen: Billedkunsten i Sovjet. Samleren oktober 1934

Arthur Hansen: Orest Kiprenskij. Sainleren 1938 nr.9

Tito Colliander: Ilja Repin. En kunstner fra Ukraine. Kbh. 1955.

K. Malevitsj: Om nye systemer i kunsten. Skrifter 1915-1922. København 1963.

Torben Holck Colding: Cornelius Høyer. København 1961

Arist Pander: Vigilius Eriksen 1722-82. Nogle bidrag til hans virksomhed i Rusland. Samleren 1930

Else Kai Sass: Thorvaldscns portrætbuster. III. Kbh. 1963-64.

Sigurd Schultz: C. A. Jensen. I-II. København 1932.

 Ulla Lange Thomsen skriver i 1993:

Kontakt med Centralasien

Fra 2. halvdel af det 19. århundrede blev danske forskere interesserede i at udforske Centralasien, d.v.s. de områder, som henimod slutningen af århundredet efterhånden faldt indenfor Ruslands interesseområde, og som fra 1870'erne blev erobret af Rusland. Den russiske ekspansion i området kulminerede i 1920'erne, da de enkelte centralasiatiske sovjetrepubhkker blev dannet.

Russernes fremtrængen åbnede muligheder for at udforske hidtil ukendte folk og deres sprog og kultur.

Ægteskabet mellem den senere russiske tsar Alexander III og den danske prinsesse Dagmar, datter afChristian IX, stod for datiden som et symbol for det venskabelige forhold, der indtil da havde hersket mellem det danske folk og russerne. Dette kom de danskere til gode som i det følgende vil blive mindet som repræsentanter for vovemod og pionérånd i forbindelse med ekspeditionerne til Centralasien.

Ole Olufsens ekspeditioner til Pamir

I årene 1896-97 og 1898-99 ledede den danske geograf, premierløjtnant Ole Olufsen to ekspeditioner til Pamir i den østligste del af det nuværende Tadjikistan.

Den første Pamir-ekspedition, der gennemførtes v.h.a. private midler, varede fra marts 1896 til slutningen af 1897 og gik over Finland, Skt. Petersborg, ned gennem Rusland og Kaukasus over Vladikavkas og Tiflis til Baku. Derfra gik rejsen videre med jernbane over Merv og Bukhara til Samarkand, hvorfra turen gennem Turnestan over Tashkent tilbagelagdes i vogne til byen Osh, der ligger tæt ved Kinas grænse.

I Osh udrustede lederen en ekspedition, der bestod af dels sartere og kirgisere, dels af tadjikker fra Pamir-dalene og gik med den fra Osh ned over Alaibjergene og ørkenområder i Pamir til Vakhan-dalen nord for Hindukush, gennemrejste dalen samt de beboede bjergprovinser i Vestpamir, Garan, Sjugran, Rosjan, Darvas og Karatagin, for atter via Alai-bjergene at vende tilbage til Osh.

Den anden Pamir ekspedition

Den anden Pamir-ekspedition udgik fra København i marts 1898 og vendte tilbage i slutningen af november 1899. Midlerne til dens gennemførelse blev stillet til rådighed af den danske stat og Carlsbergfondet.

Af deltagere skal foruden Olufsen nævnes adjunkt A. Hjuler og cand.mag. O. Poulsen. Denne ekspeditions formål var at undersøge Sydpamir, især de under den første ekspedition udforskede provinser Vakkan og Garan.

Ekspeditionen fulgte omtrent samme rute som i 1896-97 bortset fra at den denne gang for at spare tid lagde vejen nord om Kaukasus over Petrovsk ved Det kaspiske Hav og derfra tog med dampskib over Baku til Krasnovodsk (en dengang nyanlagt havn, der danner udskibningssted til Transkaspien og Centralasien).Både på den første og den anden rejse blev ekspeditionens deltagere modtaget i audiens hos tsar Nikolaj II og hans mor, zarina Dagmar (der som bekendt fik russificeret sit navn til Marija Fjodorovna). Zarinaen viste sig meget interesseret i ekspeditionen og udvirkede, at den fik fri rejse og fragt gennem Rusland samt fri toldindførsel af gods; det ville ellers have beløbet sig til betragtelige summer.

Ekspeditionsdeltagerne var ligeledes gentagne gange i audiens hos selveste emiren af Bukhara og khanen af Khiva; hos dem begge opholdt de sig en tid som gæster. Under disse gæsteophold fik de mulighed for ar studere forhold, som europæere indtil da havde været afskåret fra.

Ekspeditionernes resultater

Resultaterne og oplevelserne fra deres rejser har Olufsen og Hjuler videregivet i en række bøger og artikler. Ekspeditionen havde fået til opgave at indsamle og indkøbe etnografiske og antikke sager til Nationalmuseet i København. Opgaven blev fuldført, og de hjembragte genstande befinder sig nu på Nationalmuseets etnografiske afdeling og kaldes for Olufsens samling. Den store samling består af genstande fra Bukhara og Turkestan, fra kirgiserstepperne i Nordpamir og fra de tadjikiske folkestammer i Syd- og Vestpamir.

Samlingen er enestående i sin art, idet der ingen andre steder i verden findes tilsvarende; det gælder både mængden og værdien af genstandene. Den nu afdøde orientalist, professor A. Khromov fra Videnskabernes Akademi i Dushanbe, Tadjikistan, besøgte i 1989 Olufsens samling. A. Khromov var forundret over, at "et lille land som Danmark" sad inde med en så unik samling af genstande, indeholdende ting som end ikke findes mere i Tadjikistan. Alene Olufsens samling af billeder, optaget under ekspeditionerne, repræsenterer samme værdi for tadjikkerne, hævdede A. Khromov, som de gamle iranske håndskrifter. Tadjikistan ønsker virkelig at få lov til enten at "låne" samlingen inkl. billederne eller i hvert fald at udforske den nærmere.

De øvrige ekspeditionsdeltagere var ligesom geografen Olufsen, der senere fik titel af professor, alle højtkvaliflcerede forskere, der var godt rustede til at løse de mange og forskelligartede opgaver, de havde sat sig som mål.

Udforskningen af iranske sprog

Anton Hjuler havde til hensigt at studere nogle dialekter i Pamir, dialekter som indenfor de iranske dialektgrupper rubriceres som tilhørende den nordøstlige gruppe. Disse dialekter tales af små iranske befolkningsgrupper, som i hvert fald på A. Hjulers tid levede isoleret fra andre iranske stammer. Disse folk levede i dalene omkring floden Pandi; deres hoveddialekter er shugri, vakki og sariqoli. A. Hjuler koncentrerede sine studier om shugri og vakhi.

En af datidens førende iranister, Arthur Christensen, vurderede A. Hjulers resultater som anerkendelsesværdige, og han så dem som et væsentligt supplement til den iranistiske forskning, selvom A. Hjuler ikke var iranist.

Andre videnskabelige undersøgelser

Ekspeditionen foretog endvidere meteorologiske observationer, højdemåling, måling af luftens elektriske spænding (som A. Hjuler i 1903 udsendte en engelsksproget afhandling om), optegnelser af kort samt antropometriske målinger. Derudover gjorde man vigtige zoologiske og botaniske, historiske og arkæologiske samt etnografiske og antropologiske undersøgelser.

Studier af folkelivet

Ved siden af de rent videnskabelige opgaver gav man sig tid til at iagttage livet blandt folk. Vestpamir havde indtil kort før ekspeditionen hørt under Afghanistan, men området var afstået til Rusland. Forskerne var af den danske regering blevet forbudt at betræde andet end russisk og bakharsk territorium. De måtte under inden omstændigheder gå ind i Afghanistan, uanset at stier og veje på afghansk område var bedre og mere tilgængelige.

Landet var begyndt at blomstre op. Under Afghanistan var befolkningen blevet udsuget og undertrykt på det mest umenneskelige, bl.a. ved tyngende skatter. Folk levede i den yderste armod; de havde f.eks. ingen heste, kun små æsler, fordi de afghanske herskere havde brug for deres heste og derfor blot stjal dem.

På russernes forlangende blev befolkningen gjort skattefri, hvad der i høj grad bidrog til landets opblomstring. Olufsen bemærkede også, at folk heller ikke var så fortrykte, som da han var i området første gang i 1896. De afghanske kvinderøvere var dog stadig så frygtede, at man altid i hast skjulte kvinderne, når der kom fremmede til en egn, og både tadjikkerne og russerne lå i stadig konflikt med afghanske røverbander, der foretog plyndringer og terroriserede langs grænsen.

Sprogforskeren Rasmus Rask

Det er sprogforskeren Rasmus Rask, der har skabt en stærk og levedygtig tradition for det frugtbare samarbejde mellem danske og russiske orientalister, der fandt sted helt op til 2. verdenskrig. Det gjorde Rasmus Rask, da han i 1818-19 opholdt sig i Skt. Petersborg som et led i sine store videnskabelige rejser, der varede fra 1816-1823. Hans formål med rejserne var at finde oprindelsen til de nordiske sprog.

I Skt. Petersborg stiftede han bekendtskab med russere, for hvem han kom til at betyde meget som lærer og som ven. Endvidere arbejdede han ihærdigt på at få oprettet et center i Skt. Petersborg for nordisk litteratur. Af Rasmus Rasks store efterladte brevsamling kan vi i detaljer studere, hvordan hans venskab og samarbejde med russerne forløb.

Orientalisten Arthur Christensen

Arthur Christensen er en af Rasmus Rasks arvtagere indenfor orientalsk filologi. Han blev i 1919 den første professor i iransk filologi ved Københavns Universitet, en stilling han beklædte til sin død i 1945. Christensen foretog flere rejser til Iran. På en af dem - det var i 1914 - gjorde han et længere ophold i Centralasien, hvor han bl.a. besøgte byerne Bukhara, Samarkand, Tashkent og Merv. Om sine indtryk af russisk Centralasien har han fortalt livligt og medrivende i rejseskildringen "Hinsides Det kaspiske Hav", udgivet i 1918. Særligt egnene omkring Merv havde A. Christensens bevågenhed, fordi de har spillet en central rolle i Irans historie. I iransk sagnoverlevering, som er et vitalt element i iranernes nationale selvforståelse, er mange helte og begivenheder lokaliseret til området omkring Merv.

I sine undersøgelser tog A. Christensen højde for den mærkbare indflydelse, som russerne havde øvet på området. Oasen Merv ligger midt i ørkenen Karakum, der strækker sig fra Det kaspiske Hav til floden Amudarja, et på A. Christensens tid øde og trøstesløst land. Oprindelig havde Merv-oasen været et frugtbart og blomstrende land, centrum for et højtudvikiet iransk kulturliv. Da A. Christensen besøgte stedet, var der kun en normadebefolkning tilbage af tyrkiske turkmenere; de havde levet af røvertogter lige indtil russerne erobrede landet og satte en stopper for uvæsenet.

I oasen befinder der sig endnu ruiner og mindesmærker fra Mervs storhedsperioder i oldtid og middelalder samt det nyere Merv, hvor den russiske zarmagts administration havde sæde. Russerne gjorde nemlig størstedelen af oasen til kejserligt domæne under navnet Bairam Ali.

Russiske forsøg på bomuldsdyrkning

Russerne investerede store summer og kræfter på at opbygge en bomuldskultur. I 1887 blev Alexander III forelagt en plan over dæmningsarbejder, som sultan Sandjar 800 år tidligere havde iværksat i Merv. Netop ødelæggelsen af dette værk var en af hovedårsagerne til, at oasen forfaldt. Tsaren gav ordre til, at man skulle forny de gamle ingeniørarbejder efter Sandjars tegninger. Russernes forsøg ville imidlertid ikke lykkes. Dyrkningen af bomuld kom heller ikke rigtigt i gang. A. Christensen skriver ligeud: "Russerne egner sig ikke til at drive bomuldsavl i Merv-oasen, hvor det almindelige forfald har medført, at klimaet blev mere generende og usundt end i ældre tider!" Merv hører til iranernes tidligste kolonisationsområder. Ud af kilderne kan man formode, at byen er blevet grundlagt under ariernes vandring fra Sydrusland nedover sydøst og sydvest. Helt op til vor tid har Merv spillet en central rolle i de politiske omvæltninger, som både Iran og Centralasien har gennemlevet.

Udgivelsen af iranske håndskrifter

En af A. Christensens største videnskabelige bedrifter var at udgive de uvurderligt kostbare gamle iranske håndskrifter, som bl.a. Rasmus Rask hjembragte til Danmark fra Bombay. I dette arbejde inddrog han tidens største eksperter indenfor feltet. Disse var bl.a. den russisk orientalist Karl G. Zalermann, med hvem sprogforskeren Vilhelm Thomsen også stod i nær forbindelse med.

I Centralasien mødes iransk kultur og historie med den russiske. Det var naturligt for danske orientalister, da det blev muligt at udnytte de gode forbindelser, som Danmark har haft til Rusland de sidste 500 år til at komme ind på det ellers vanskeligt tilgængelige område.

Uden hjælp og samarbejde med russerne havde danskerne ikke været i stand til at nå de store resultater indenfor orientalistisk forskning, som har været med til at skabe det fine ry, der står om dansk humanistisk forskning.

Webmaster