Socialdemokratiets århundrede III

1904

Danmark af C. E. Jensen og Borgbjerg: Det danske socialdemokrati (1891-1904) * * Norge af Halvdan Koht: Marcus Thrane rejser arbejderbevægelsen * * Det norske socialdemokrati * * Sverige af Gerh. G. Magnasson: Socialismens indtog og udvikling * * Organisation og taktik * * Kampen for stemmeretten * * Den faglige bevægelse - Landsorganisationen * * Personbeskrivelser

Året 1889 bragte lidt bedre tider i økonomisk henseende, og snedkerne tilkæmpede sig, under ledelse af den nyvalgte formand Martin Olsen, en betydningsfuld fagsejr. Et fællesudvalg af svende og mestre havde udarbejdet en ny prisliste for bygningssnedkerarbejde med nedsættelse for håndarbejde, men med forhøjelser for det stadig tiltagende maskinarbejde. Mestrenes lavsforsamling forkastede imidlertid overenskomsten, dog tilbød de svendene ny forhandling, dersom deres repræsentanter kunne skaffe sig frit mandat til at indgå en bindende overenskomst. Dette skaffede svendenes udvalg sig også, men da de mødte i lavshuset, erklærede mestrene kun at ville gå med til en forhøjelse af 7½ pct. for maskinarbejde - fællesudvalget havde aftalt 15 pct. -, og dette tilbud gjaldt kun i 15 minutter! Overfor et sådant hovmod havde svendene kun ét at gøre: de forlod straks lavshuset, og arbejdet blev nedlagt på syv værksteder. Mestrene svarede med en lockout i hele bygningssnedkerfaget, og en nydannet arbejdsgiverforening, der dog endnu kun omfattede bygningsfagene og jernindustrien, truede med almindelig lockout. Denne plan stødte imidlertid på modstand hos tømrermestrene og andre fag, men møbelsnedkermestrene fulgte parolen og kastede deres arbejdere, med hvilke de ikke havde den mindste strid, på gaden. Efter fire ugers forløb kom det til forhandling i bygningssnedkerfaget med borgmester Hansen som mægler, og mestrene gjorde et tilbud på 12½ pct.s forhøjelse, der blev modtaget af svendene. Ulykkeligvis for mestrene havde borgm. Hansen ganske glemt møbelsnedkerne og intet fastsat i forliget om ophør af deres lockout. I samme øjeblik bygningssnedkerne gik i arbejde på ny, forvandlede nu møbelsnedkersvendene deres lockout til en strejke og forlangte erstatning, fordi de så uforskyldt var sat ud af arbejde. Det lykkedes dem også efter flere ugers kamp at få gennemført en minimalløn på 30 øre i stedet for de hidtil gældende 25 øre, der ikke en gang var blevet almindelig overholdt. Hele snedkerkonflikten strakte sig over 12 uger, fra 26. maj til 12. august, og kostede arbejderne 30,000 kroner. Men udbyttet var omkostningerne værd, og sejren havde desuden stor moralsk betydning for hele fagforeningsbevægelsen. Der oprettedes dette og det følgende år godt 100 ny fagforeninger og dannedes flere ny fagforbund. Provinserne begyndte at komme med, ikke blot de store østjyske byer, men også de middelstore købstæder. I Helsingør f.eks. rejste der sig under ledelse af maskinarbejder Chr. Rasmussen et stærkt arbejderparti, som allerede i 1889 erhvervede sig en forsamlingsbygning: en gammel engelsk kirke i Søstræde fra Øresundstoldens dage. Den kostede 40,000 kr., hvoraf 6000 skulle udbetales ved købet, og det lykkedes i kort tid at tilvejebringe denne sum. Politiet var den bedste agitator, thi dét havde ved en række trusler mod byens lokale værter gjort de organiserede arbejdere næsten husvilde. Socialdemokratiet udfoldede i disse år en ret omfattende litterær virksomhed. Rækken af socialdemokratiske pjecer og bindene i »Socialistisk Bibliotek« voksede stadig. Karl Marx's »Kapitalen«, der til skam for den statsunderstøttede videnskab endnu ikke forelå på dansk, blev oversat (af H. V. Lund); ligeså Fr. Engels' bog om »Statens, privatejendommens og familiens oprindelse« (oversat af Gerson Trier), Jules Guesdes & Paul Lafargues »Fællesejendom og privatejendom«, Domela Nieuwenhuis' fremstilling af Marx' lære osv.. Anton Mundberg skrev to pjecer: »Den socialistiske stat i virksomhed« og »Den socialistiske stats produktionsevne«. Partiprogrammet af 1888 udkom med en udførlig forklaring; i en særlig pjece fremstilledes socialdemokratiets fordringer til alderdomsforsørgelse, og så fremdeles. Partiet sørgede således for stof både til uddannelse af praktiske agitatorer og til udvikling for den teoretisk anlagte ungdom. Dog ikke alle var i stand til at fordøje denne kraftige føde. Enkelte sætninger toges ud af sammenhængen, visse tilspidsede slagord opfattedes som almengyldige taktikregler; tendenser - f.eks. den tiltagende elendighed under kapitalismen - blev til absolut gyldige love, og historiske kendsgerninger - som klassekampen - ophøjedes til dogmer. Unge mennesker i Karl Marx klubben, uden synderlig historisk ballast og uden blik for relativiteten, stirrede sig blinde på disse dogmer og brugte dem til kritik af det danske socialdemokratis praksis. Der udviklede sig, hvad Fr. Engels om en lignende fremtoning i Frankrig kaldte »en krampagtig fortrukken marxisme«. Nationaløkonomen, historikeren og politikeren Karl Marx forvandledes til religionsstifter, hans »Kapital« til en bibel og hans videnskabelige metode til dogmatik, således at han endogså selv måtte værge sig mod sine »troende« med udbruddet: »Jeg véd bare det, at jeg er ikke marxist!« En sådan ensidig teoretiseren forenede sig med den misstemning, der fulgte efter valgnederlaget i 1887 og næredes af de dårlige tider. Tvungen af forholdenes magt til politisk og faglig uvirksomhed søgte man erstatning i den revolutionære frase og vendte sig med særlig bitterhed mod Venstre. Socialdemokratiets ledende mænd var i virkeligheden på dette tidspunkt alt andet end venstrevenlige. Vel havde de to rigsdagsmænd i den skarpeste provisorietid holdt sig tæt op ad Venstre - hvad der muliggjorde deltagelse i udvalgsarbejdet og en indflydelse, der var større end deres tal -, men Wiinblad havde i pressen altid holdt kritikkens våben skarpe og angrebet Venstre, hver gang, det blottede sig, selv om han undertiden måtte »snyde sig til det«. I 1889 var ikke ret meget af »alliancen« i behold: socialdemokratiet opstillede lutter socialdemokrater ved borgerrepræsentantvalgene i København; i Århus optrådte partiet ved et udfyldningsvalg til byrådet med sin egen kandidat mod Venstres så vel som mod Højres, i Horsens lå Marott i livlig kamp med de gamle forbundsfæller. »Venstre er et slagent parti«, skrev Wiinblad, og P. Holm udtalte: »Har vi først overvundet Højre, får vi nok bugt med Venstre«. Det var, om man vil, en alliancevenlig udtalelse, men af en egen kølig natur. Dog netop den jævnlige kritik af Venstre blev greben fra revolutionær side som en slags indrømmelse, og de enkle, usammensatte sjæle sluttede: hvorfor da stå i nogetsomhelst forhold til dette parti! Partistriden mellem ledelse og opposition ville dog sikkert være forløben uden noget brud. Ferd. Møller var i 1888 valgt ind i hovedbestyrelsen, Signe Andersen valgtes i 1889, Pierre Christensen blev medlem af udvalget for de Samvirkende Fagforeninger, og de to retninger: den, der særlig fæstede blikket på endemålet, og den, der lagde vægten på det praktiske arbejde i nutiden, ville have påvirket hinanden og tilvejebragt sund ligevægt, - hvis ikke to mænd netop i dette øjeblik var vendt hjem fra udlandet med tankerne fulde af Marx, men med ringe forståelse af danske forhold, uden personligt kendskab til de ledende socialdemokrater og uden den partifølelse, der opstår i et organisk fremvokset parti og bærer det frelst over store modsætninger i temperament, ja lader bevægelsen befrugtes deraf. Kunstdrejer Nicolaj Petersen og sproglærer Gerson Trier kom i vinteren 1888-89 hjem efter et mangeårigt ophold i Frankrig og England, hvor de var trådt i forbindelse med den internationale socialismes stormænd; de fandt jordbund for deres social-revolutionære ideer i Karl Marx klubben, i et tysk og et svensk læseselskab, og en vis tilslutning i den almindelige partiopposition. Fra april 1889 startede de et ugeblad »Arbejderen«, der skulle føre et pust fra Europa ind over det danske arbejderparti, hvor luften forekom dem svært »indegemt«. Men der fremkom snart udtalelser i bladet, som angreb selve den socialdemokratiske bevægelse, ikke blot som den formede sig i Danmark, men også i Tyskland og andre steder. Parlamentarismen forhånedes - »denne misvækst af en sund arbejderbevægelse«. Ethvertsomhelst samarbejde med andre partier fordømtes, valgdeltagelsen skulle kun være en stemmemønstring og de valgte repræsentanter kun optræde »agitatorisk« på Rigsdagen, ikke deltage i reformarbejdet. Dog her viste der sig snart en meningsforskel iblandt »de revolutionære« - som de kaldte sig selv i modsætning til det »reformsøgende« danske arbejderparti; thi medens Nicolaj Petersen som ortodoks marxist ikke kastede vrag på deltagelse i valg, tog en anden revolutionær, Nielsen-Kolding, skridtet helt ud og frarådede enhver deltagelse. Thi - sluttede han - virkede parlamentarismen »korrumperende« på de valgte socialister, når de deltog i lovgivningsarbejdet, kunne den også let smitte dem, der kun sad der for at holde principielt socialistiske taler, en beskæftigelse, der næppe i længden ville tilfredsstille dem selv eller skaffe dem synderlig opmærksomhed. Bedst var det da slet ikke at røre ved denne smittekilde. I den almindelige kritik af partiets »alliancepolitik« fandt »Arbejderen« ikke helt ringe tilslutning, og et øjeblik så det næsten ud til, at de revolutionære skulle gå af med sejren. Der opstod nemlig for det danske arbejderparti en stor vanskelighed af international natur derved, at ikke blot »possibilisterne« indbød til international kongres i Paris i juli 1889 - hvortil de danske fagforeninger forlængst havde besluttet at sende repræsentanter -, men en rivaliserende fransk gruppe, »marxisterne«, sammenkaldte til kongres på samme sted og tid og opnåede det tyske socialdemokratis tilslutning. Partiet i Danmark søgte forgæves gennem en vidtløftig brevveksling at fremkalde de to kongressers sammenslutning og besluttede da ikke at deltage i nogen af dem, hvilken beslutning fagforeningerne tiltrådte. Men nu rejste de revolutionære en stærk agitation for deltagelse i marxisternes kongres; Socialdemokratisk Forbund vedtog på et ekstraordinært møde at deltage og valgte til delegerede A. C. Meyer og - skønt hovedbestyrelsen anbefalede P. Knudsen - den revolutionære Pierre Christensen, hvorefter fagforeningerne genoptog deres oprindelige beslutning og valgte J. Jensen samt en former Schoubye til delegerede ved possibilisternes kongres. Alle fire danske sendemænd - hvortil kom Nicolaj Petersen med mandat fra tysk læseselskab og et par andre foreninger - fik dog det pålæg at arbejde for en sammenslutning. Atter forgæves. De to kongresser vedtog forøvrigt omtrent enslydende resolutioner og viste sig i virkeligheden enige både om det revolutionære endemål og om det øjeblikkelige reformarbejde. Hvad taktikken angik, vedtog marxisternes kongres, at »arbejderne i alle lande, hvor de er i besiddelse af valgretten, bør indtræde i det socialistiske partis rækker og ikke tåle noget kompromis med et andet politisk parti; de bør ved benyttelsen af deres valgret på grundlag af de respektive grundlove søge at bemægtige sig den politiske magt. I alle lande, hvor arbejderne er udelukkede fra valgretten og grundlovsmæssige rettigheder, bør de kæmpe med alle mulige midler for at opnå valgret«. Det var jo den rene parlamentarisme - i alle lande, hvor der fandtes parlamenter. Men resolutionen kom først til afstemning på kongressens sidste dag, uden foregående forhandling, og da de danske forbundsdelegerede Pierre Christensen og A. C. Meyer hørte ordene »intet kompromis med et andet parti«, mente de, at disse ord forbød valgalliancer, og undlod derfor at stemme af hensyn til det danske socialdemokratis taktik, »skønt de« - som de forklarede i deres beretning - »personligt var stemt for at afbryde enhver forbindelse med andre partier og altså gerne ville have sluttet sig til resolutionen«. Denne hensynsfuldhed opfattedes imidlertid af den danske partiledelse som en slem bjørnetjeneste. Hovedbestyrelsen vedtog at fornægte de delegerede og sluttede sig i en skriftlig erklæring til resolutionen, der jo kun hævdede de principper, som også fulgtes i Danmark, nemlig at arbejderne bør danne et selvstændigt klasseparti. Resolutionen kunne måske have en berettiget brod mod de franske possibilister, der under kampen mod Boulanger næsten gik op i »det republikanske parti«; men det danske socialdemokrati forbandt sig kun som fuldkommen uafhængigt og selvstændigt parti, uden mindste afslag på sit program, uden nogetsomhelst »kompromis«, med det ikke-socialistiske demokrati til gennemførelse af den almindelige valgrets fulde herredømme, - i nøjeste overensstemmelse med Marx' og Engels' råd i det Kommunistiske Manifest. A. C. Meyer nedlagde som følge af denne erklæring sit mandat som medlem af hovedbestyrelsen. Der udviklede sig en skarp strid mellem »Socialdemokraten« og »Arbejderen« om betydningen af ordet »kompromis«, om hvorvidt partiselvstændighed lod sig forene med valgalliancer, om reform og revolution. De revolutionære havde en fordel i deres udenlandske forbindelser; de påberåbte sig redaktøren af »Der Sozialdemokrat« Edv. Bernstein, Engels og Bebel - fra hvem Nicolaj Petersen ved et møde på Vodroflund oplæste et brev, der fordømte »alliancer«, men rigtignok i en forbindelse, der gjorde ordet enstydigt med den franske resolutions »kompromis« og altså ikke ramte danske forhold. Tyskerne havde ganske vist på deres sidste partikongres i St. Gallen vedtaget ikke at stemme på nogen »frisindet«, - det var en ved særlige forhold fremkaldt trussel mod den elendige tyske liberalisme, som forøvrigt ikke blev gennemført ved det følgende rigsdagsvalg, da selve Bebel offentlig opfordrede til at stemme på frisindede kandidater ved omvalgene. Men de revolutionære i Danmark fandt foreløbig en kraftig støtte i »St. Gallen-resolutionen«, efter at Pariser-resolutionen var trængt i baggrunden ved hovedbestyrelsens resolutte tilslutning. I Sverige stillede Axel Danielsson og Sterky - derimod ikke Hjalmar Branting -, i Norge Carl Jeppesen sig på de revolutionæres side. Arbejderbevægelsen var her endnu i sin barndom; få år senere gik alle tre over til den danske taktik. Overfor de revolutionæres beskyldning for, at partiet havde »sovet«, pegede partiledelsen ikke uden stolthed på de vundne resultater, trods særdeles vanskelige forhold i et bonde- og småborgerland som det danske »vi har« - skrev »Socialdemokraten« - aldrig følt os bundne ved andet end hensynet til, hvad der kan gavne de socialdemokratiske interesser. Men det følger af sig selv, at man ikke kan lukke sig inde i sin stue og stampe et socialdemokrati op af gulvplankerne. Man må ud i landet, og man må søge at åbne dørene til andre folks stuer og andre folks hjerter. Dette lykkedes netop ved vor taktik. Og det lykkedes på en tid, da sindene var optaget af forfatningskampen og risikoen for at blive kvalt og glemt var meget stor. Thi det er et fejlsyn, hvis nogen tror, at de forløbne år i sig selv har været en gunstig tid for socialdemokratiet. Den blev det først ved vor taktik, altså derved, at vi fik den ene af de stridende parter til at bære os frem. Så var det, at vi fik ørenlyd - ualmindelig god ørenlyd - for de socialistiske principper til trods for Estrup spektaklerne«. I oktober opstillede de revolutionære kandidater ved forbundets valg af kontrahenter, men tabte med 100 stemmer mod 400. Samtidig gik »Arbejderen«s udgivelse over til en nydannet »Litterær socialistisk Forening«, og redaktionen til en komité på syv medlemmer, nemlig foruden de to stiftere Nielsen-Kolding, Pierre Christensen, Ferd. Møller, arbejderdigteren Chr. Bildsø og sømand P. Petersen. Angrebene på socialdemokratiets ledelse blev mere og mere personlige; den 28. oktober skrev frk. Signe Andersen en artikel, hvori forekom følgende sætning: »De gamle socialdemokratiske førere har i deres agitation forstået at skjule socialismens kerne .... De tænker vel som de fleste: enhver er sig selv nærmest, og ved at stå os godt med mellempartierne kan vi stadig skabe os et flertal, ved hvis hjælp vi kan holde os oppe på førerposterne, hvormed følger både æren og fordelen«. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Signe Andersen var medlem af hovedbestyrelsen, Gerson Trier var som suppleant indtrådt efter Meyers mandatnedlæggelse. Hovedbestyrelsens flertal opfordrede nu frk. Andersen til at tilbagekalde artiklen og Trier til at fralægge sig medansvar. Da det ikke skete, nægtede hovedbestyrelsens flertal at samarbejde med dem og indankede sagen for et partimøde, der godkendte hovedbestyrelsens standpunkt med alle stemmer mod 45; tillige foreslog tyve medlemmer at udelukke »Arbejderen»s redaktionskomité af partiet. Ved en afstemning i alle partiafdelinger vedtoges udelukkelsen med 2,643 stemmer mod 39l og så gik partiet med fuld kraft og enighed til folketingsvalgene, som regeringen udskrev til den 21. januar 1890. Stillingen var langt gunstigere end for tre år siden. Ministeriet havde til sine tidligere socialreformforslag føjet en ny helligdagslov og en fattiglov med en såkaldt alderdomsforsørgelsesparagraf, hvorefter fattighjælp ydet til gamle fra 60årsalderen ikke skulle berøve borgerlige rettigheder. Det var et nyt skridt på indrømmelsernes vej overfor socialdemokratiet, men al udsigt til hurtig gennemførelse bortskar regeringen selv ved påny at lade en rigsdagssamling hugge midt over. Overfor det splittede Venstre var socialdemokratiets stilling let; Venstre måtte på Frederiksberg trække Johan Ottosen tilbage til fordel for Hurop og i Randers proprietær Bjerre til fordel for P. Knudsen. Socialdemokratiet opstillede kandidater i 10 kredse, altså i 6 mere end sidst, og mønstrede i alt 17,000 stemmer, dobbelt så mange som sidst. Københavns 9de kreds tilbageerobredes af Hørdum; Holm hævdede 5te kreds med 8,500 stemmer mod 7,000, og Harald Jensen erobrede skjoldelevkredsen med 700 stemmer, idet Venstre delte sine 800 på to kandidater. Med jysk snildhed havde socialdemokraterne såvel på vælgermøderne som på valgdagen sørget for, at de to venstremænd fik omtrent lige megen »stemning« for sig, således at de ikke kunne enes om, hvem der skulle trække sig tilbage. Først den skriftlige afstemning bragte det virkelige forhold for dagen: kredsens gamle rigsdagsmand, gårdejer Hummeluhr af Gammelavlsgårdspartiet, fik 600 stemmer, hans medbejler, redaktør Riegels, kun 200. - på Frederiksberg mønstrede Hurop 3,000 stemmer, omtrent samme styrke som den liberale kandidat i 1887, mod Bahnsons 5,000; i Randers nåede Knudsen 1,500 stemmer, ligeledes omtrent samme resultat som Venstre sidst, mod Højres 1,800. I Skanderborg-Silkeborg kredsen fik Marott 616 stemmer, i Levring væver Madsen 580. A. C. Meyer rykkede i Københavns 8de kreds - hvor han dog først lod sig opstille, efter at et bevæget partimøde næsten havde presset ham dertil - frem til 601 stemmer, medens marineminister Ravn gik 100 stemmer tilbage. J. Jensen avancerede i Odense - langsomt men sikkert - fra 136 stemmer til 305, idet Venstre stadig med sine 1,000 stemmer tog luven fra socialdemokratiet i kampen med Højre. I Odder fik M. Mortensen 135 stemmer. Ved socialdemokratiets hjælp tilbageerobrede Trier Københavns 1ste kreds, Hage 7de kreds og holdt Pingel Århus. I Jylland fejede Berg hele Gammelavlsgårdspartiet ud af Folketinget og kom ind med en gruppe på 17 mand, til skræk og advarsel for Venstres forligssøgende sjæle. Højre berøvet det håb om en strømkæntring, som 87valget havde ladet dæmre frem; moderationen alvorlig advaret og den første landarbejderkreds erobret af socialdemokratiet - det var et resultat, som med et slag rensede socialdemokratiet for misstemning og splittelse. Gerson Trier, Nikolaj Petersen og de andre ekskluderede dannede vel et »revolutionært socialistisk arbejderparti«, men det fik aldrig nogen betydning, og »Arbejderen«, der efterhånden under Nielsen-Koldings indflydelse sejlede ind i anarkistiske farvande, gik snart til bunds. Det sidste nummer af ugebladet udkom i marts 1893; af et tidsskrift, som skulle afløse det, så kun ét nummer dagens lys. Nogle demonstrationer og et mærkeligt forsøg på at organisere de arbejdsløse - som dog naturligst hørte hjemme hver i sin fagforening - blev i 90ernes første år de revolutionæres sidste livstegn; Gerson Trier har senere fortalt, hvor meget han ventede sig af stemningen på et møde, hvor flere hundrede arbejdsløse vedtog at indfinde sig næste dag på »Strøget« og sætte skræk i borgerskabet. Trier kom punktlig til stævnet og ventede længe: der kom foruden ham tre mand, og de var ikke arbejdsløse. Den allersidste udløber af den revolutionære bevægelse var en anarkistklub ved navn »Tolerance«, der ophørte i midten af 90erne. Ligesom ved det foregående vintervalg blev der ved januarvalget 1890 øvet stærkt valgtryk fra magthavernes side. Således udsendtes fra herregården Gisselfeldt i Sydsjælland følgende opfordring til godsets fæste- og lejehusmænd: »Gisselfeld i januar 1890. Hr. Husmand N. N. Det ville være mig kært, om de, såfremt det stemmer med deres politiske overbevisning, ved valget til Folketinget den 21. januar ville møde og afgive deres stemme på overretssagfører hans Nielsen. Ærbødigst Chr. Fr. Danneskjold-Samsøe.« Efter valget hævnede Højre sig ved en række afskedigelser af socialdemokratiske arbejdere; staten gik i spidsen, men kom derved mod sin vilje til at fremme arbejdsmændenes organisation: en af de afskedigede var nemlig en ung laboratoriearbejder, M. C. Lyngsie, hvis brøde bestod i, at han havde været ordstyrer ved et af Hørdums vælgermøder. Han kastede sig nu med al sin kraft ud i arbejdet for de ufaglærte arbejderes sammenslutning. Tiden var netop moden; på møder i København 1888 og i Horsens 1889 var der gjort de første tilløb til nærmere samarbejde mellem arbejdsmændene i de forskellige virksomhedsgrene og i de jyske byer. I 1890 dannedes der et slags fagforbund af Københavns arbejdsmænd, og Lyngsie blev snart dets ledende mand. Højre søgte endvidere at rense valglisterne for så mange socialdemokrater som muligt ved en planmæssig sammenligning med fattigvæsenets bøger; gamle, længst forglemte, ofte ubetydelige poster, - et par kroner til medicin og deslige - granskedes op og medførte, at den pågældende arbejder blev slettet af valglisten. Men harmen over denne fremfærd rejste så mange flere arbejdere til klassebevidsthed, og interessen for at få indflydelse på kommunens styrelse voksede. Ved borgerrepræsentantvalgene i marts 1890 fandt der påny delvis samarbejde sted mellem socialdemokrater og liberale, der hver optog et par af hinandens kandidater; Herman Trier underskrev socialdemokratiets valgprogram og blev fælleskandidat. Han opnåede 3,800 stemmer; Knudsen og Klausen, der støttedes af de liberale, fik 3,500; J. Jensen og P. Hansen, der kun stod på den socialdemokratiske liste, fik 1,800 stemmer - 600 mere end sidst. Ved rigsdagssamlingens slutning gjorde Holstein-Ledreborg et nyt forsøg på at opnå forlig med regeringen, men det strandede ligesom forsøgene i 1887 og 1888, hvorefter ministeriet bevilgede sig selv halvfjerde million kr. til et fort på Middelgrunden som første del af en treårig udgift. Altså »et treårigt provisorium!« Holstein nedlagde sit folketingsmandat og forlod Danmark med den erklæring, at forudsætningerne for hans politik var bristede, nu og for al fremtid; forudsætningen var, som han forklarede den forundrede venstrebefolkning, grundlovens anti-parlamentariske karakter og den deraf følgende nødvendighed af fri overenskomst mellem lovgivningsmagtens tre faktorer. Venstres kamp for parlamentarismen var altså i en årrække ført under ledelse af en mand, som ikke fandt parlamentarismen hjemlet i forfatningen, - intet under, at kampen foreløbig endte med nederlag! Hørup udtalte om den forhandlingspolitik, som han hidtil havde ført sammen med Holstein og Bojsen, at den »syntes født til bagateller, og noget stort den blev ej heller«. Han nærmede sig fra nu af til Berg, medens »Socialdemokraten« fastholdt kravet om, at forhandlingspolitikken skulle føres ud i en stort anlagt reformpolitik, og glædede sig over, at flere af socialdemokratiets krav allerede var blevet kampspørgsmål, der delte Rigsdagen i to lejre. Bojsen tog førerskabet i »det forhandlende Venstre«, indledede en forligspolitik på længere sigt og søgte den forberedt ved en reformpolitik, der navnlig skulle holde socialismen borte fra landarbejderne, thi Skjoldelevvalget havde skræmmet gårdmændene op. Ved Højres grundlovsfest i Kongens Have advarede justitsminister Nellemann mod den »materialisme«, mod det »kødets evangelium«, der var socialismens kerne, og mente, at mange af Højres modstandere måtte kunne forenes med ham og hans parti mod socialdemokratiet. Ovre fra Møen svarede Bojsen velvilligt og opfordrede landarbejderne til ikke at svigte Dannebrog. Den 1ste maj 1890 løftede nemlig de danske byarbejdere Internationalismens Fane højere end nogensinde. I overensstemmelse med kongresbeslutningen i Paris 1889 vedtog det danske socialdemokrati at gøre den 1ste maj - der faldt på en torsdag - til almindelig fridag, til en arbejdets og forårets festdag med demonstration for det krav, der stod øverst blandt alle klassebevidste arbejderes nutidskrav: ottetimersdagen. Mange uger i forvejen bragte kapitalistpressen urovækkende meddelelser om forberedelserne i de forskellige lande og om magthavernes forholdsregler. Herhjemme indskrænkede man sig dog til et forbud mod procession gennem gaderne og indkaldelse af en del gendarmer fra Sjælland, medens staten og nogle private arbejdsgivere truede den, der ville forlade arbejdet, med afskedigelse. Fagforeningerne samlede da deres folk i udkanten af Nørre Fælled og marscherede under afsyngelse af A. C. Meyers ny ottetimers sang ind til talerstolen, der efterhånden som bannerne plantedes op, blev til en mægtig faneborg, hvis blanke spyd lynede i majsolens stråler. Efter taler af J. Jensen og P. Knudsen vedtog forsamlingen, der ansloges til 50,000 personer, den forelagte resolution om ottetimersdagens gennemførelse. I Helsingør, Odense, Ålborg og enkelte andre byer demonstreredes der ligeledes ved arbejdshvile og friluftsmøder om eftermiddagen; andre steder nøjedes man med aftenmøder. I København blev arbejdshvilen gennemført i større omfang end i noget andet land og arbejdsgivernes straffeforholdsregler derfor af ringe betydning. Men da murerne den 12te maj gjorde strejke for at få en 9 timers arbejdstid gennemført, rejste alle samfundsbevarere den skarpeste modstand. Uheldigvis begyndte sømænd og fyrbødere kort efter, med en forholdsvis svag organisation og uden synderlig forberedelse, en strejkekamp for den i og for sig yderst beskedne fordring om en månedsløn af 60 kroner - to kroner om dagen for tolv timers arbejde. Begge strejker tabtes, murernes efter omtrent halvtredje måneds og sømændenes efter næsten et halvt års kamp. Men disse nederlag vakte ønsket om en mere planmæssig fremgangsmåde ved strejker og om en fastere organisation mellem fagforbundene indbyrdes end den forholdsvis løse, der bestod siden 1886. Man havde hidtil holdt stærkt på de enkelte fags uafhængighed, nu vågnede sansen for en stærkere sammenslutning i helhedens og dermed også i de enkeltes interesse. Dens fuldbyrdelse blev 90ernes store værk. I det hele og store kunne fagforeningerne se tilbage på deres første tiår, tiden fra 1881 til 1890 - halvfjerdsernes bevægelse var kun en forløber -, med nogenlunde tilfredshed. Fra 39 københavnske fagforeninger med 12,000 medlemmer forelå der en opgørelse, hvorefter de 29 foreninger havde ført 211 strejker (iberegnet lockout'er) med tilsammen 7,652 deltagere og en udgift af 576,000 kr. af de 211 strejker var 158 fuldstændig vundne, 27 delvis vundne, 23 var tabte og 2 afgjorte ved voldgift. Af strejkerne førtes 66 for at opnå højere løn, 114 for at forhindre lønnedsættelse og 10 for kortere arbejdstid. Men dertil kom de ikke få og ikke ubetydelige resultater, der var opnåede uden strejke, ved forhandling med arbejdsgiverne. I dagene fra den 19. til den 22. juni holdt partiets politiske foreninger en kongres, hvor P. Knudsen kunne opgøre foreningernes antal til godt 100 med omtrent 14,000 medlemmer, deraf 6,000 i København, 5,000 i købstæderne og 3,000 på landet. Kongressen fuldendte firsernes organisationsværk ved at inddele landet i agitationsdistrikter, hver med et af distriktets foreninger valgt agitationsudvalg, og ved at gøre hovedbestyrelsen til en virkelig repræsentation for hele partiet, idet dens 17 medlemmer herefter skulle vælges med et vist antal af hvert distrikts foreninger blandt de stedlige partifæller. Den skulle samles regelmæssigt to gange om året, umiddelbart før og efter rigsdagssamlingen. I mellemtiden lededes partiets anliggender af et forretningsudvalg, bestående af de 7 københavnske medlemmer samt rigsdagsmændene og hovedredaktøren. - partiprogrammet blev på ny gennemset, og takket være den klaring, som diskussionen med de revolutionære havde medført, strøg man på maler Jensens forslag »den ene reaktionære masse«, idet man erkendte, at der kan findes interesseforskel i samfundslagene udenfor arbejderklassen, og intet havde imod at udnytte disse modsætninger til fordel for arbejderne og det demokratiske fremskridt, - ligesom fagforeningerne kilede sig ind overalt, hvor de opdagede en bresche i arbejdsgivernes mur.

Den gamle programsætning med dens sandhedsmoment havde gjort sin pligt og kunne gå. Morsomt nok for de danske partiledere, der var blevet forkætrede i marxismens navn, offentliggjorde det tyske tidsskrift »Die Neue Zeit« nogle måneder senere Karl Marx' hidtil hemmeligholdte kritik af Gotha-programmet med hans sarkastiske påvisning af unøjagtigheden i den nævnte sætning, der da også udgik af det ny tyske Erfurter-program. - en lignende oprejsning overfor de revolutionære og deres påkaldelse af udlandets socialisme fik det danske parti i et andet programspørgsmål. Endnu på den tredje Skandinaviske Arbejderkongres, der i eftersommeren 1890 afholdtes i Kristiania, og hvor nordmændene udgjorde flertallet, fik de delegerede fra »det revolutionære socialistiske parti« i Danmark tilslutning til deres fordømmelse af det danske landarbejderprogram. Et par år senere vedtog de franske »marxister« et agrarprogram, der gik endnu videre i tilpasning efter husmænds og småbønders umiddelbare interesser. I september deltog socialdemokratiet sammen med de liberale i det københavnske landstingsvalg. De to partier sluttede en overenskomst, hvorefter socialdemokratiet skulle have det første landstingsmandat, der kunne erobres, de liberale det andet og socialdemokratiet eventuelt det tredje, - men ikke mange troede på muligheden af at erobre tre mandater. Dertil behøvedes sejr i samtlige de kredse, hvor liberale og socialdemokrater sejrede ved folketingsvalgene i januar, og så måtte endda ikke tre valgmænd svigte, blive syge eller på anden måde få forfald ved selve landstingsvalget. Man gjorde nu, for at vække den fornødne interesse i den brede befolkning, det indirekte landstingsvalg om til et næsten direkte valg, idet oppositionen på forhånd opstillede sine kandidater: socialdemokraterne P. Knudsen og C. C. Andersen samt den liberale Octavius Hansen, og afholdt valgmøder i alle kredsene om morgenen den dag valgmandsvalgene fandt sted. Det lykkedes virkelig at sejre i de samme kredse som ved folketingsvalget; den 30. september 1890 holdt de første to socialdemokrater deres indtog i det danske overhus. Samme dag ophævedes undtagelsesloven i Tyskland, og socialdemokratiet kunne om aftenen fejre en dobbelt glædesfest i Rømersgade. Med en rigsdagsgruppe på 5 medlemmer, tre folketingsmænd og to landstingsmænd, bag hvilke der stod et fast sluttet og stadig voksende parti, gik socialdemokratiet ud af provisorietidens kampe og ind i »den ny tid«: de sociale reformers og sammensmeltningens, forligets og den demokratiske genrejsnings, fagforeningernes og den kommunale fremgangs udviklingsrige tid.

Det danske socialdemokrati

1891-1904

Lørdagen den 7de marts 1891 om eftermiddagen kl. 4 mødtes ledende mænd fra det bojsen'ske Venstre, fra Højre og fra ministeriet til udentingsforhandling i et af Rigsdagens udvalgsværelser, hvor de aftalte, hvilke love der skulle være samlingens resultater og i hvilken form de skulle gennemføres: en ny fattiglov, en lov om alderdomsunderstøttelse, skat på bajerskøl, nedsættelse af sukker og petroleumstolden, en helligdagslov, en fæstemandslov, lov om tilsyn med levnedsmidler og anlæg af en frihavn. Dermed fuldbyrdedes den sammensmeltning mellem Højre og halvdelen af Venstre, der var forberedt det foregående år, og hvortil stødet blev givet ved valgene den 21. januar med deres tilbagegang for Højre og de moderate og tilsvarende fremgang for Berg og socialdemokratiet. Venstre frygtede for at tabe landarbejderne til socialismen, Højre ængstedes for byernes frafald - en ængstelse, der voksede ved udfaldet af landstingsvalget i september - og gav sig Lars Dinesen og hans »kongstanke« i vold: konservatismens fornyelse ved udvidelse af dens grundlag, sammenslutning af »borger og bonde« mod det ny arbejderparti. Endnu ved landstingsvalget i september var socialdemokratiets kandidater blevet støttede af det moderate Venstres hovedorgan »Morgenbladet« og af dets redaktør V. A. Secher, der endogså personligt deltog i vælgermøderne. En forhandling mellem Højre og »Morgenbladet«s Venstre var nemlig strandet på dettes krav om en moderat landstingsmand. Men Højres store nederlag gjorde det blidere stemt overfor Venstres tilbud om samarbejde. Ved private sammenkomster på folketingsmand Niels Andersens ejendom »Søholm« ved Hellerup blev der i løbet af efteråret truffet de nødvendige forberedende aftaler, uden at dog offentligheden eller arbejderpartiet endnu kendte synderligt dertil. Da Bojsen under finansdebatten fremsatte sin »arbejdsplan«, der gik ud på at lade de storpolitiske forligsforhandlinger hvile, men samle opmærksomheden om de brændende sociale og økonomiske spørgsmål, erklærede »Socialdemokraten« uforbeholdent, at den af de tre venstrestandpunkter: Bergs golde protest, Hørups forhandling »på bedste beskub« og Bojsens reformpolitik, »naturligvis foretrak den sidste«. Men - der var selvfølgelig et men! Det kom an på, at »reformerne« ikke blev som den høvisk på vognstangen, der i følge en bekendt tegning fik hestene til at trække herskabet frem. Det gjaldt om, at Venstre tog hensyn til arbejdernes egne krav og samarbejdede med deres parti på gennemførelsen. - i virkeligheden var en social reformtid forberedt ved socialdemokratiets agitation, arbejderkommissionernes undersøgelser og ministeriets lovforslag. Fattiggårdsforholdene måtte ændres; landarbejdernes kår, hvis elendighed »Socialdemokraten« havde skildret i en række artikler - »vandring blandt landarbejdere« - måtte forbedres; sygepleje, alderdoms og ulykkesforsikringssagen varmoden til løsning. Folketingets viceformænd Bojsen og den tidligere hørupper Rasmus Claussen lagde imidlertid ud med et forslag om havelodder - på et par skæpper land -, der hurtigt gik til bunds efter en forøvrigt meget saglig kritik fra Bergs og Harald Jensens side. Og dernæst forelagde de to viceformænd forslag om sukkertoldens afskaffelse og om en skat på bajersk øl - højere end foreslået af finansminister Estrup - der snarere ville forøge end formindske de brede befolkningslags toldbyrde og som åbenbart tog sigte på at sætte splid mellem de overvejende øldrikkende byarbejdere og det endnu væsentlig brændevinsforbrugende landproletariat. En romantisk udmaling af, hvorledes byarbejdernes moral ville højnes ved ølskatten, medens havelodderne og det billige sukker ville skabe hundredtusind lykkelige hjem på landet, muliggøre konservesfabrikker og en vældig udførsel af havesager til England, hvorved landbrugskrisen kunne bringes til ophør, vakte kun smil i ikke-grundtvigianske kredse, hvorimod socialdemokraternes frygt for, at sådanne smålodder, der ikke kunne ernære en familie, ville stavnsbinde arbejderne til herremænd og storbønder og vanskeliggøre deres rejsning til kamp for højere løn, fandt forståelse blandt ædrueligt tænkende landboere. Da ølskatten lå på Folketingets bord med sikker udsigt til gennemførelse, erklærede Berg og Hørup, at skulle der endelig indføres en sådan ny indirekte skat, burde dens udbytte anvendes til en stor social reform, og de forelagde kort før jul et forslag om alderdomsforsørgelse, til hvis udarbejdelse nationaløkonomen Marcus Rubin havde bistået. Til dette forslag, der indførte faste statspensioner på 2 á 300 kroner pr. familie til gamle fra det 62de år og derhos ydede adgang til at forøge denne pension ved bidrag til en billig statslivrenteanstalt, sluttede socialdemokratiet sig med glæde. Hørup udtalte under forhandlingerne i Folketinget, at ethvert lovforslag på dette område, som skulle due noget, måtte være socialistisk, og der indledtes et nøje samarbejde mellem Hørup, hvem henved en snes venstremænd fulgte, Bergs 17mands gruppe og de tre socialdemokrater til kamp mod »sammensmelterne«, der bestod af de 25 Højremænd og 39 moderate venstremænd. Bojsen havde nemlig vundet en halv snes medlemmer af den Hørup-Holsteinske gruppe, foruden Rasmus Claussen bl.a. mænd som C. Ravn, V. Bjørnbak, Bajer og Pingel. Ravn var i sin tid blevet straffet for majestætsfornærmelse og havde været så radikal, at han endogså klædte sig i ufarvet vadmel for ikke at betale toldskat til provisorie ministeriet; nu gik han i pagt med Estrup drabeligt løs på Berg og Hørup, hvis alderdomslov han fandt så slet, at han ville påtage sig at lave en meget bedre på 10 minutter. Fra den tid kaldtes han »timinutters ravn«. Venstre gik således midt over. Den ene halvdel forbandt sig med Højre, den anden sluttede forbund med socialdemokratiet. Alderdomssagen skød sig imidlertid så stærkt frem, at de moderate ikke kunne komme uden om den. De tog da den tidligere nævnte alderdomsparagraf ud af regeringens fattiglov og udvidede den til et lovforslag om alderdomsunderstøttelse for værdige trængende udenfor fattigvæsenet. De gamle fra 60års alderen, der i 10 år havde holdt sig fri af fattigvæsenet, skulle have det fornødne til livets underhold af kommunerne, hvem staten skulle genbetale halvdelen, dog ikke udover 1 million kr. foreløbig og 2 millioner, når ølskatten forhøjedes fra 7 til 10 kr. pr. tønde. Herom så vel som om fattigloven og de øvrige foreliggende lovgivningssager var det, at Højre og de moderate traf endelig aftale med ministeriet i det omtalte udentingsmøde lørdag eftermiddag den 7de marts. Socialdemokratiet erkendte de principielle indrømmelser, der var gjort i alderdomsspørgsmålet, idet hjælp til selvhjælps systemet var opgivet, men valget mellem den Berg-Hørupske statspensionering og de moderates skønsmæssige kommunalunderstøttelse kunne ikke være tvivlsomt: socialdemokraterne stemte for det Berg-Hørupske og imod de moderates lovforslag. Dertil kom den uparlamentariske måde, hvorpå de moderate fremmede rigdagsarbejdet, og hele den politiske situation, thi det blev hver dag klarere, at den ny »saglige« sammensmeltning ville løbe ud i et storpolitisk forlig. Rasmus Claussen antydede allerede, at han kunne tænke sig fæstningen opretholdt, - »hvis udlandets magter anså det for nødvendigt for anerkendelsen af Danmarks neutralitet«. Ved ølskattens sidste behandling i et aftenmøde i Folketinget anden påskedag den 30te marts stillede Hørup, Berg og P. Holm en dagsorden, der brød staven over hele den ny sammensmeltningspolitik. Dagsordenen forkastedes og ølskatten vedtoges med 60 stemmer mod omtrent 40. Ministeriet Estrup havde således efter en halv menneskealders kamp og til trods for syv valgdage vundet sig et flertal i Folketinget; Venstre var endeligt og uigenkaldeligt sprængt, Højre triumferede. Men med det mindretal, som samlede sig om den Berg-Hørup-Holm'ske dagsorden, lagdes grunden til demokratiets genrejsning i det kommende tiår. Og Venstres svækkelse sammen med: arbejderbevægelsens fremgang gjorde socialdemokratiet til en langt betydningsfuldere faktor i denne ny, tredje og sidste forfatningskamp, end det havde været i de to foregående, halvfjerdsernes og firsernes grundlovskrige. Men til en begyndelse kom der hårde tider. Arbejderne høstede vel nogle fordele af alderdomsloven og af den ny fattiglov - der bl.a. ydede læge-, jordemoder- og begravelseshjælp uden at berøve borgerlige rettigheder -, og næste år gennemførtes der en sygekasselov med et statstilskud på indtil en halv million kr., hvorimod ulykkesforsikringen blev lagt hen; men til de gammelkendte fjender i Højre kom nu de moderate og deres presse, som af Højres rustkammer tog de gamle, forlængst sløvede våben, skærpede dem op og vendte dem mod de hidtidige forbundsfæller. Hele bøtten af angreb - i religionens, moralens, fædrelandets og ejendommens navn - blev vendt og påny væltet udover socialdemokratiet, med en sådan iver fra de ny fjenders side, at det endogså blev enkelte af de gamle for grovt. Kultusminister Jacob Scavenius, der var kommen galt af sted med sit angreb på socialdemokratiet under valgbevægelsen i 1887, idet en af hans politiske meningsfæller, den indre-missionske grosserer Ingemann-Petersen, kastede sig over ministerens eget privatliv, hvad der førte til en retssag med mange uhyggelige enkeltheder - falsk ed af et vidne, pludselig forsvinden af andre -, havde i den sidste tid vist en smule fordomsfrihed overfor brandesianerne og, indenfor Højre modarbejdet Lars Dinesen i åndsfrihedens navn. Scavenius blev derfor i sommeren 1891 ofret på sammensmeltningens alter og afløst som kultusminister af Goos, hvis første regeringshandling var at besætte den siden Hauchs død ledige professorplads i æstetik - der havde stået ubesat af en vis skamfølelse, thi dens eneste naturlige indehaver ville være Georg Brandes - med den ubetydelige og velsindede docent Paludan. Det Dinesen'ske Højre og det Bojsen'ske Venstre mødtes i en slags »hellig alliance«; en grundtvigianisme, der var blevet gammel og gik i kloster, forenede sig med den stærkt voksende indre mission, som fandt gunstig jordbund i det mismod, der greb underklassen på landet ved den politiske frihedskamps triste afslutning og næredes ved de dårlige tider for landbruget. Denne hellige alliances ledere og presse kastede sig med særlig bitterhed over arbejdernes faglige sammenslutning - socialismens stærke bærer i Danmark -, og året 1891 blev en kæde af talløse politiforfølgelser, forbudssager og erstatningsdomme. Hvad der var spiret så småt frem i provisorietiden, foldede sig nu ud til rene pragteksemplarer af overklassejuristeri. Arbejdsgiverne lod ved Kongens Foged nedlægge forbud mod omtale af strejker, ikke blot mod meddelelser, hvori tilgang til et eller andet arbejdssted frabades, men mod enhversomhelst omtale af vedkommende konflikt; ikke blot mod de enkelte fagforeningsmeddelere, men mod »Socialdemokraten«s redaktør; ikke blot mod omtale af en eksisterende konflikt, men mod i al fremtid at omtale forholdene hos vedkommende arbejdsgiver! Et aktieselskab forbød endogså »Socialdemokraten« at gøre dets forhold til genstand for kritik - under påberåbelse af »privatlivets fred«. Der blev nedlagt forbud mod, at fagforeningsformænd udsendte trykte lister over skruebrækkere, ja mod udsendelse af private breve med advarsel mod at tage arbejde. Løbesedler med strejkemeddelelser konfiskeredes af politiet. Kongens Foged var næsten altid arbejdsgiverne »følgagtig« og nedlagde forbudene; Hof- og Stadsretten stadfæstede dem. Det så ud til, at pressefriheden ganske skulle forsvinde ved denne ny opfindelse. På samme tid fik arbejdsgivere og aktieselskaber fagforeningerne idømt store erstatningssummer for den skade, der var voldt ved en eller anden strejke. Den tidligere radikale overretssagfører Gustav Christensen, der var blevet sammensmelter, gav endogså i »Morgenbladet« anvisning på ved enhver strejkes udbrud straks at gøre arrest i vedkommende fagforeningskasse, da fagforeningen mulig kunne blive erstatningspligtig. Derved ville arbejdsgiverne kunne lamslå modparten lige ved krigens udbrud. Det så da ud til, at arbejdernes organisationsret skulle gå samme vej som pressefriheden. Men efter at have sundet sig lidt på denne ny krigsførelse fra kapitalens side gav fagforeningerne og deres presse sig til at indrette sig efter de ny forhold og til at tage modforholdsregler. Fagforeningsformænd anmodede Kongens Foged om at nedlægge forbud mod, at arbejdsgiverne udsendte de såkaldte »sorte lister« over arbejdere, som ikke måtte tages i arbejde nogetsteds. Den socialdemokratiske presse og forskellige arbejderforetagender forbød Højres og de moderates presse enhver omtale af deres indre forhold; politikere af oppositionen forbød Højres vittighedspresse at karikere dem osv. osv.. Men nu fik Kongens Foged betænkeligheder og nægtede i en række tilfælde at nedlægge de begærede forbud. P. Knudsen, der redigerede »Socialdemokraten« under Wiinblads fængsling, beskyldte fogden for partiskhed, fik et sagsanlæg og blev dømt til tre måneders fængsel (der dog senere af højesteret nedsattes til en høj bøde). Men partiskheden var soleklar, og de tilstande, som fogedforbudene og erstatningssagerne fremkaldte, blev efterhånden ganske sindssvage. Endelig fik fagforeningerne et par sager ført op til højesteret til nøjere prøvelse i offentlighedens fulde lys. Højesteret fastslog i det ene tilfælde, at et forbud var ulovligt allerede af den grund, at det var nedlagt for »Socialdemokraten«s redaktør, ikke for rette vedkommende, nemlig den pågældende fagforenings formand. I en erstatningssag blev det fastslået, at en strejke ikke i sig selv var en strafbar handling; for at få erstatning måtte arbejdsgiveren godtgøre, at han virkelig havde lidt tab - ikke ved strejken i almindelighed, men ved en lovstridig handling, hvad i det foreliggende tilfælde ganske vist udstilling af strejkevagter var efter højesterets opfattelse, hvorfor også fagforeningen blev dømt. Men de to højesteretsdomme begrænsede anvendelsen af disse ny våben i klassekampen betydeligt; resten gjorde den offentlige mening, der efterhånden dannede sig, og arbejdernes voksende sammenhold.

»Rot jer sammen, rot jer sammen!«

tilråbte Holger Drachmann i sine »Unge viser« arbejderne; han havde fundet sig selv igen og rejste sig sammen med den unge digterslægt fra 90ernes første år mod sammensmelteriets slimede ånd. Den bedring i konjunkturerne, som syntes indvarslet i slutningen af 1880erne, blev i begyndelsen af 90erne til trøstesløs stilstand; en enkelt isvinter medførte på ny overordentlig arbejdsløshed. Men fagforeningerne fortsatte deres jævne vækst, og hvert år bragte et halvt hundrede nye foreninger med tilsammen 1 a 2,000 medlemmer. I 1891 førte møbelsnedkerne en otte måneders strejke for at hævde priskuranten af 1889, som mestrene havde brudt. De gennemførte den hos de fleste enkelte mestre, men nåede først i 1896 en ny almindelig og da meget forbedret overenskomst. I foråret 1892 strejkede jord- og betonarbejderne i flere måneder for en timeløn af 33 øre; kuskene gjorde fælles sag med dem for at tvinge entrepenørerne til imødekommenhed, men til gengæld boykottede vognmændene alle byggeforetagender for at skabe uvilje blandt bygningshåndværkerne og få disse til at lægge tryk på arbejdsmændene. Frygten for en almindelig arbejdsstandsning fremkaldte en adresse fra et stort antal næringsdrivende om stridens afgørelse ved voldgift, hvad arbejderne gik ind på, medens vognmændene sagde nej. Imidlertid kom det til direkte forhandling mellem parterne, arbejdsmændene satte deres fordring ned til 30 øre timen og nåede på dette grundlag for første gang at få en priskurant afsluttet og deres organisation officielt anerkendt af vognmændenes og entreprenørernes foreninger. Samme år gennemførte de Samvirkende Fagforbund vedtagelsen af planmæssig strejkeunderstøttelse, endnu dog kun med et tvungent mindstebeløb af 10 øre ugentlig for hvert arbejdende medlem; udkrævedes der mere, måtte det bevilges af de enkelte foreninger. Tre år efter nåede man så vidt, at der fastsattes et maksimum på 25 øre, indenfor hvilket de Samvirkendes udvalg kunne udskrive de fornødne midler. Langvarige og besværlige var de forhandlinger, der endelig førte til denne nødvendige »skattelov«, kernen i fagforeningernes forfatning; her lod intet sig fremtvinge, en moden forståelse af sagens betydning måtte langsomt brede sig blandt medlemmerne. Men J. Jensen og den stab af fagforeningsledere, der var vokset op i slutningen af 80erne - af hvilke mange fungerer den dag i dag -, forstod både at give tid og at nytte det belejlige øjeblik. Den 28. november 1891 døde C. Berg, netop som han sammen med Hørup og arbejderpartiet havde lagt grunden til det danske demokratis genrejsning. Han og Hørup havde talt ved den liberale vælgerforenings grundlovsfest i forsommeren - hvad der gav anledning til, at dens moderate bestyrelsesmedlemmer (Borchsenius, Secher osv.) meldte sig ud og blev erstattede af bergianere. I sommerens og efterårets løb havde Berg og Hørup holdt en række store politiske møder over hele landet og trods råbet om uberettiget »mistænkeliggørelse« svækket moderationen alvorligt. Bergs død på dette tidspunkt blev af den føleligste betydning for udfaldet af folketingsvalgene næste forår, den 20de april 1892. I hovedstaden holdt ganske vist de liberale og socialdemokraterne stillingen trods de moderates frafald: P. Holm slog med glans sin ny modkandidat Frederik Hansen i 5te kreds, Hørdum hævdede 9de med 200 stemmers fremgang, Trier og hage holdt 1ste og 7de kreds, Hurop rykkede på Frederiksberg Bahnson godt ind på livet. Men i provinserne, hvor Højre og de moderate sluttede et hemmeligt valgforbund, vandt Højre 6 pladser og nåede frem fra 25 til 31, medens de moderate hævdede deres 39 mandater. Hørup blev i Køge slået af højesteretssagfører P. A. Alberti, Henning Jensen faldt i Middelfart, Herman Bing i Bælum, Jens Sørensen i Skanderborg, Bergianeren enevold Sørensen i Vonsild, Bønløkke i Grenå. Harald Jensen tabte Skjoldelevkredsen til Søren Kjær med 676 stemmer mod 1,313. Socialdemokratiet opstillede kandidater i 15 valgkredse mod 10 i 1890 og benyttede flere venstremænds overløberi til at sætte sig fast i deres kredse, således i Århus, Horsens og Ålborg. I denne sidste by manglede partiets kandidat, Mekanikus Mortensen (en broder til redaktøren i Randers), der blev kraftig støttet af det radikale Venstre, kun 30 stemmer i at sejre: 1,219 mod 1,249 på den sejrende højremand Ludvig Bramsen; den hidtidige moderate folketingsmand så sit stemmetal synke fra 1,500 til 400. I Århus mønstrede Marott 1,308 stemmer mod godt 1,000 på den moderate kandidat og 2,700 på den sejrende højremand. I Horsens genvalgtes Bajer; socialdemokratiets kandidat, væver Madsen, fik 475 stemmer. Lyngbykredsen, som Venstre havde ladet ligge død i 1890, var allerede ved et udfyldningsvalg den 5te januar 1892 inddraget under socialdemokratiets valgagitation, og maler Jensen havde opnået 445 st. mod Højres 1151. Han gik nu frem til 567, men Højre rigtignok samtidig til 1262. I stedet for Jensen opstilledes Sigv. Olsen i Odense og fik 343 stemmer, medens Venstre, der mødte med den moderate Povl Svejstrup som kandidat, gik tilbage fra 1,000 til 700 stemmer; Højre sejrede med 2,400. I et par nyinddragne kredse som Fredericia og Nakskov blev socialdemokratiets stemmetal yderst ringe, henholdsvis 59 og 35 stemmer; i landkredsen Ebeltoft derimod overraskende stort, idet Sabroe nåede 476 stemmer. I en anden jysk landkreds, Bræstrup, fik ekspedient Lehmann fra Århus 276 stemmer. Ialt mønstrede socialdemokratiet 20,000 stemmer mod 17,000 i 1890. Tre kredse med betydeligt stemmetal fra sidste valg, nemlig Randers, Skanderborg og Levring, blev opgivne til fordel for det radikale Venstre, som dog ikke sejrede. Lars Dinesen, der - som han senere roste sig af - havde ledet valgene fra »Morgenbladet«s kontor, stod virkelig nu som »manden for det hele«. Folketingets opposition var svundet indtil et par og tredive mand - ved Taubers død om efteråret tabtes yderligere Rudsvedbykredsen til de moderate - og stod uden førere, splittet i tre, fire smågrupper. I Bergs og Hørups sted holdt en ny kraftig personlighed sit indtog i dansk rigsdagspolitik, den 38årige Alberti, men på de moderates yderste Højre fløj. Han havde i kampårene stået ligegyldig overfor den politiske kamp, nærmest som højremand, havde arvet faderens, den gamle bondevens, stilling som formand for den Sjællandske Bondestands Sparekasse, oprettet en smøreksportforening for andelsmælkerier, en brandforsikring for mindre landejendomme, og forøvrigt gjort sig bekendt i de sidste år ved et overvældende antal sagsanlæg mod radikale blade og personer. Selv en vittighed som denne: »hvad kan man sige om højesteretssagfører Alberti ? - ingenting, hvis man ikke vil have en proces!« Eller en anden om en fader, der forfærdet tysser på barnet, som nyser a-a-ti, blev øjeblikkelig besvaret med sagsanlæg fra Adler Alberti. I sit valgprogram erklærede han det for sin opgave at »slå bom for socialismen«, og for at undergrave Hørup i Køgekredsen lod han udsprede en fremtidsroman, frit bearbejdet efter den tyske anti-socialist Eugen Richter, hvori A. C. Meyer og Borgbjerg optrådte som revolutionsførere i det 20de århundrede, efter at Hørup og hans parti havde banet vej for socialismen. Fr. J. Borgbjerg var en 26årig akademiker, der fra 1890 havde skrevet nogle artikler i »Socialdemokraten« - under mærket »en bondestudent« -, i 1891 deltaget i en international socialistisk studenterkongres i Bryssel og fra begyndelsen af 1892 blev knyttet til socialdemokratiet som agitator og journalist. Partiet følte under den socialpolitiske situation, der opstod ved sammensmeltningen, mere levende end nogensinde nødvendigheden af en kraftig provins- og landagitation. Borgbjerg syntes vel egnet hertil, ungdommelig begejstret, som han var, hårdfør, meget folkelig i sind og skind; han sendtes ud på en længere agitationsrejse og holdt i løbet af 1892 omtrent et par hundrede møder. Samme år valgtes han ind i partiets hovedbestyrelse og blev et par år senere formand for 1ste agitationsdistrikt, der omfattede Sjælland med København, Lolland-Falster og Bornholm. Ved hans og andre agitatorers, f.eks. den unge cigarmager Oscar Jørgensens, arbejde, fremkaldtes der i virkeligheden et ikke ringe omslag i landarbejderbefolkningens stemning. Mange husmænd og landarbejdere havde en tid, dels af gammel vane, dels af taknemmelighed for alderdomsloven, fulgt det moderate Venstre; men de blev efterhånden betænkelige ved partiets mere og mere anti-socialistiske og agrariske retning, der særlig trådte frem i de nye mænd som Alberti og bondeorganisatoren Leth-Espensen. Mange afdelinger af det linderbergske landarbejderforbund indbød Borgbjerg og andre socialdemokrater til foredrag; i begyndelsen nægtede Linderberg selv at optræde sammen med socialdemokrater, men efterhånden forandredes også hans syn på den moderate politik og på socialismen. Han deltog i den Skandinaviske Arbejderkongres i Malmø i eftersommeren 1892, hvor han ganske vist havde et skarpt politisk sammenstød med P. Knudsen og Holm,, men følte sig tiltalt af J. Jensens redegørelse for fagforeningernes virksomhed. Linderberg betonede fra nu af landarbejdernes faglige organisation ret stærkt og lagde sig derved ud med de moderate storbønder, der frygtede lønkrav fra deres folk langt mere end den teoretiske socialisme. En påtænkt optagelse af »Dansk Arbejderforbund« i de Samvirkende Fagforeninger lod sig af praktiske grunde ikke gennemføre, da disse sidste endnu kun var en stedlig københavnsk organisation. Linderberg kom imidlertid ved studiet af Adam Smith og den fri konkurrences andre nationaløkonomer socialismen nærmere og nærmere. Han indså, at Henry Georges' tanker ikke strakte til, men at arbejdernes og arbejdets organisation var uundværlige led ved løsningen af det sociale spørgsmål. På et møde i Tune i begyndelsen af 1893 erklærede han sig for socialdemokrat; hans arbejderforbund opløste sig nogen tid efter, dets afdelinger og medlemmer gik for størstedelen ind i socialdemokratiets politiske organisation eller Arbejdsmændenes Fagforbund. »Programmet« gik ind, og Linderberg blev en tid redaktør af det under Harald Jensens ansvar udgivne socialdemokratiske ugeblad »Landarbejderen«, men formåede ikke at finde sig helt til rette i socialdemokratisk partivirksomhed; han opgav sin stilling ved »Landarbejderen« og kastede sig, støttet af sine gamle højskolevenner, til hvem stærke bånd stadig drog ham tilbage, ud i nye social-videnskabelige studier. Socialist vedblev han vel stadig at være, men han havde en mærkelig tilbøjelighed til at stille sig i socialdemokratiets udkant og gøre sit eget - for tiden indtagne - standpunkt til centrum i en ny cirkel, der for en del gik langt uden for socialdemokratiets ramme. Han manglede den partifølelse, der for socialdemokrater er af omtrent samme natur som fædrelandskærligheden for et lands borgere. »Dansk Arbejderforbund«s opløsning viste - ligesom den tilsvarende skæbne, der ramte Lucianus Kofods og typograf Løbers nationale arbejderbevægelse i 70erne og Højres værneforeninger i 80erne - at der i Danmark kun var plads for én arbejderbevægelse, - den socialdemokratiske. Hverken de national-liberale, Højre eller Venstre formåede at grunde varige arbejderforeninger. Indirekte, gennem samarbejdet med socialdemokratiet, fik det ny radikale Venstre megen nytte af landarbejdernes vågnende klassebevidsthed; de rejste sig til politisk interesse og fyldte de huller, der var opstået i demokratiet ved de moderate bønders overløberi. Hvor Socialdemokratiet endnu ikke opstillede egne kandidater, stemte det på den radikale. Det kom til at mærkes ved de kommende folketingsvalg.

I købstæderne og København gav Højres stadig tættere forbindelse med de moderate radikalismen og socialismen gunstige vækstbetingelser. Bybefolkningen følte sig instinktmæssig truet af et storbonderegimente, materielt såvel som åndeligt, og så ikke længere i Højre et værn derimod. Ved et udfyldningsvalg i Helsingør i efteråret 1892 valgtes den første socialdemokrat, gartner Chr. Jensen, til byrådsmedlem sammen med en radikal venstremand. Ved borgerrepræsentantvalgene i København havde oppositionen - efter nogen tilbagegang i 1891 i marts 1892 for første gang opstillet en fuldstændig fællesliste med 3 socialdemokrater og 3 radikale. Resultatet blev 3,500 stemmer mod Højres 4,200. Men i stedet for at lade sig varskoe, fortsatte kommunalbestyrelsen sit snæversindede klikeregimente, ja foretog flere skridt, der måtte fremkalde den største forbitrelse i vide kredse af befolkningen. Den vedtog således et forslag om at yde tilskud af kommunens kasse til opførelse af 6 nye kirker; endvidere anbefalede den til regering og rigsdag et forslag om at udvide valgretten fra skatteydere med 1,000 kroners indtægt til dem med 800 kroner, men samtidigt dele vælgerne i to klasser, den almindelige vælgerklasse og de højestbeskattede, hvoraf hver skulle vælge halvdelen af borgerrepræsentationen, efter forholdstalsvalg i begge vælgerklasser. Det ville være at sikre de højestbeskattede et bestandigt flertal. Endelig ønskede kommunalbestyrelsen, der led under pengevanskeligheder, lovgivningsmagtens samtykke til at forhøje indkomstskattens procent fra 3 til 5. Landstinget gik ind herpå, men socialdemokraterne C. C. Andersen og P. Knudsen stillede ændringsforslag om at påligne skatten efter en stigende skala fra ½ til 6 pct.. I Folketinget rejste der sig ligeledes røster for en mere demokratisk skatteordning, og regeringsforslaget strandede. Kommunalbestyrelsen greb da til den udvej at anmode om ret til at påligne en boligskat i forhold til huslejens størrelse. Til disse tre store misgreb kom en talrig række mindre forseelser og undladelsessynder. Ved valget den 29. marts 1893 opstillede oppositionen en fællesliste med tre socialdemokrater, Klausen, J. Jensen og Wiinblad, tre liberale, Marstrand, Philipsen og Thomsen, samt Trier som fælleskandidat. Forud for valget gik en hidtil ukendt livlig valgkamp. Der opstilledes fra misfornøjet konservativ og moderat side tre særlige »borgerkandidater«, som bidrog til Højres splittelse. Oppositionen sejrede med 7,241-6,508 stemmer; kun Wiinblad gled ud med 6,337 stemmer mod 6,368, som faldt på Højrelistens øverste kandidat, grosserer Eskild Salomon, der var liberal i politik og opstillet af handelsforeningerne som kommunal oppositionsmand. Højre tabte forøvrigt med 6,198-4,550 stemmer. De tre »borgerkandidater« fik 1,712-1,271 stemmer. Et af Alberti stiftet dagblad »Dannebrog« der afløste det i sommeren 1892 afdøde »Morgenbladet«, og som ved sin start blev varmt anbefalet af de konservative klubber, deltog i valgbevægelsen på Højres side, dog med anbefaling af en enkelt af »borgerkandidaterne«, hvorved bladets ringe indflydelse, nogle få hundrede stemmer, blottedes. Moderationen viste sig rodløs i København. Samme aften strandede forligsforhandlingerne mellem Højre og de moderate på Rigsdagen, men Alberti erklærede i sit blad, at de to partier skiltes uden bitterhed og ville tage fat påny i den kommende samling. Rigsdagssamlingen 1892-93 blev forøvrigt ganske gold i socialpolitisk henseende. De to første socialdemokraters, maler Jensens og lærer Klausens, indtog i borgerrepræsentationen sammen med 4-5 liberale var en begivenhed, der gav arbejderpartiet frisk vind i sejlene. Der åbnedes i sommeren 1893 en agitation for »Socialdemokraten»s udbredelse, hvis resultat blev en tilvækst i abonnenternes antal fra 22,500 til 25,000, hvorpå bladets format udvidedes betydeligt. Samme sommer stiftedes »Danmarks Agrarforening« der hurtigt samlede 80,000 medlemmer, næsten alle Højres proprietærer og de moderates storbønder samt en del radikale småbønder. Under en hidsig agitation forkyndte lederne - proprietær Andersen-Rosendal, godsejerne Barner og Harald Branth - krig mod »storpolitikken« og forlangte økonomiske reformer til det betrængte landbrugs frelse: lettelse i hartkornsskatterne, tiendens afløsning, statens indgriben i eksportforholdene, i rentespørgsmålet og på en mængde andre områder til fordel for den jordbesiddende stand. Agrarbevægelsens tanke var en genoplivelse af det gamle forbund mellem »store og små bønder« - dvs. godsejere og gårdmænd - der havde skabt forfatningen af 1866, og tilvejebringelsen af et landmandsflertal i begge Rigsdagens ting til hensynsløs udnyttelse af lovgivningsmagten. Bevægelsen faldt i god tråd med sammensmeltningspolitiken og forligsbestræbelserne, som den gav et endnu mere agrarisk præg end tidligere. De omkring 1890 gennemførte sociale reformer - alimentationsloven, alderdomsloven - fik skylden for de kommunale skatters stigning, og man forlangte en standsning i denne lovgivning, ligesom man med største uvilje så på landarbejdernes begyndende sammenslutning og forbitret vendte sig mod den voksende industri, der, som man mente, i kraft af toldbeskyttelsen formåede at lønne sine arbejdere bedre end landbruget og derfor drog arbejderne ind til byerne, fremkaldte arbejdermangel på landet og således indirekte bidrog til at forhøje også landarbejdernes løn. En vild interessekrig mellem samfundsklasserne truede med at afløse den gamle forfatningskamp, hvad der for socialdemokratiet indeholdt en spore til at slutte arbejdernes rækker endnu tættere sammen. Ved byrådsvalgene i januar 1894 viste der sig et overraskende omslag i købstadbefolkningens politiske opfattelse. Socialdemokratiet gennemførte - de fleste steder i forbund med den radikale del af Venstre - kandidater i Helsingør, Århus, Horsens, Ålborg, Skanderborg og Varde, opnåede betydelige mindretal i Hillerød, Holbæk, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Svendborg, Randers, Kolding og Vejle, og ikke helt få stemmer i Køge, Korsør, Odense og Viborg. Sejren ved borgerrepræsentantvalgene i København det foregående år og den kritiske og fremaddrivende virksomhed, oppositionen her havde udfoldet i årets løb, virkede ansporende i provinserne. Men i hovedstaden samlede socialismens modstandere sig til en yderste kraftanstrengelse og begyndte allerede i januar agitationen for det kommende borgerrepræsentantvalg. Højre som politisk parti trak sig officielt tilbage fra ledelsen, og alle de afgående borgerrepræsentanter, der var kompromitterede ved huslejeskatten, kirkebyggeriet og valgretssagen, frabad sig genvalg. En række håndværker, handels og andre såkaldte »borgerlige foreninger« opstillede en kandidatliste, hvis mest fremragende mænd, professor Torp og, læge Ørum. Fremsatte et ret omfattende og frisindet kommunalprogram. Mod denne »borgerliste« stillede oppositionen en udpræget politisk radikal-socialistisk liste. Dens fire socialdemokrater - der skulle ialt vælges otte repræsentanter - var P. Knudsen, P. Holm, Sigvald Olsen og Wiinblad, hvilken sidste for tiden afsonede den tre måneders fængselsdom, der var overgået ham i Korsør-sagen. Hans og P. Holms navne betragtedes på dette tidspunkt som de rødeste røde. Valgkampen førtes et par måneder igennem med tiltagende heftighed og de voldsomste personlige angreb fra begge sider. Da valgdagen, fredagen den 30. marts, oprandt, viste København - for første gang ved et kommunalt valg - et ejendommelig ophidset, besynderligt udseende. Folk strømmede allerede om formiddagen til valgstederne i et sådant antal, at valgbestyrelser og listeførere knapt ville tro deres egne øjne. Blandt de mødte var der gamle »borgere« fra otteogfyrre, folk med høje hatte af længst forsvunden mode, vælgere, der aldrig før havde benyttet deres valgret, men nu trak stadsstøvlerne på og mødte frem med »borgerlisten«, som var dem tilsendt pr. brev, fast knuget i hånden og ængsteligt undvigende de ved indgangen til afstemningslokalet posterede stemmelisteuddelere. Der var gået panik i borgerskabet. Enhver valgkyndig kunne forudse udfaldet. Af 24,000 vælgere stemte 19,000, altså en valgdeltagelse på 77 procent, medens der ti år i forvejen, da socialdemokratiet første gang deltog ved at støtte høker Petersens kandidatur, kun stemte 7 procent af vælgerne. Klokken 10 om aftenen kunne resultatet overses: borgerlisten havde sejret med omtrent 12,000 stemmer mod 7,000. Da efterretningen herom nåede rigsdagsbygningen, afsluttede det bojsenske Venstre og Højre forliget, netop i yderste øjeblik, thi finanslovindstillingen skulle foreligge trykt og omdelt inden midnat, for at den kunne komme til behandling den 1. april og finansloven således blive vedtaget inden 24 timer efter det gamle finansårs udløb. Ved overordentlige anstrengelser fra rigsdagstrykkeriets side lykkedes det at få indstillingen trykt, så at den kunne omdeles på rigsdagsmændenes pladser to minutter før kl. 12. Der havde været underhandlet hele fredagen og den foregående dag mellem de moderate og Højre; men Bojsen kunne ikke opnå tilstrækkeligt gunstige forligsbetingelser til at holde alle sine 40 mand samlet. Henved halvdelen truede med frafald, blandt dem Folketingets formand Sofus Høgsbro og - til manges overraskelse - Alberti. Agrarforeningens overbestyrelse mødte næsten fuldtallig op og pressede på de underhandlende parter for at få forliget i orden; men først da det københavnske valgresultat, der syntes at varsle socialismen og radikalismen dårlige udsigter ved de næste folketingsvalg, forelå sent om aftenen, samlede Bojsen endelig så mange af sine tropper - 25 af 40 -, at han turde slutte forliget, så magert det end var. På den aftalte finanslov, den første ordinære siden 1884, bevilgedes 40,000 kroner til fæstningen, idet dog Folketinget i en rigsdagsbeslutning forbeholdt sig sin frie stilling til dette provisoriske værk. Samtidigt forbeholdt Højre sig i al stilhed at anvende endnu et par millioner til fæstningens foreløbige fuldførelse, væsentlig til Gladsaksefortet, i det kommende finansår. Der vedtoges en ny hærlov med en indskrænkning af de årlige udgifter på 300,000 kr., men tillige delvis afpasset efter fæstningens tarv. Folke- og Landstingets flertal enedes om en ny form for »midlertidige bevillingslove«, - der imidlertid kun skulle gælde to måneder efter et finansårs udløb, eller som Hørup skrev: datoen for provisoriernes udstedelse i konfliktstider henlagdes fra 1ste april til 1ste juni! Gendarmeriet, presse, politi- og assessor-provisorierne ophævedes, men der bevilgedes de nødvendige afviklingssummer. Agrarerne fik, som tak for deres fødselshjælpertjeneste, en tiendelov, der dog forekom dem meget fattig, og nogen hartkornslettelse. Landarbejderne fik - en kommission. Ministeriet Estrups afgang var intet forligsvilkår, end mindre udnævnelsen af et venstreministerium. Men Estrup erklærede personligt ved finanslovens behandling i Landstinget, at det skulle glæde ham, om forliget ville sikre »en rolig samfundsudvikling, der kunne bringe ham udsigt »til at befries fra sin stillings besvær«. Først et godt stykke hen på sommeren trak han sig tilbage, efter 19. års regering og under store æresbevisninger fra kongemagtens side; men Estrup afløstes ikke af det ministerium Barner-Bojsen - Dinesen, der havde været den socialpolitiske stillings naturlige udslag, og rimeligvis ville have båret forliget frelst over næste valgdag. Hans efterfølger blev en af hans egne ministre, baron Reedtzthott, der dannede et rent, om end forligsvenligt højreministerium og bl.a. Beholdt Nellemann, medens Bahnson gik af sammen med Estrup. Skuffelsen i moderate venstrekredse var stor; bondestanden følte sig »snydt og narret«, ligesom i 1866. Alligevel syntes stillingen ikke gunstig for demokratiet. Forliget var ganske vist kun vedtaget i Folketinget med 54 stemmer mod 44 (samme skæbnesvangre stemmetal som forfatningsforandringen i 1866), men til de 44 hørte den Høgsbro-Alberti'ske 15mands gruppe, der lidt senere, da et af dens medlemmer vendte tilbage til Bojsen, blev til »de 14«, og de ansås ikke for at være meget værd i demokratisk henseende. Alberti havde først i allersidste øjeblik brudt med Bojsen - fordi forliget ikke forekom ham fordelagtigt nok. Han ville give større hartkornsgaver til landmændene og en fyldigere tiendelov, og han ville - først og fremmest - selv til magten. Resten af forligsmodstanderne bestod af 3-4 indbyrdes uenige grupper: bergianere, høruppere, københavnske liberale og løsgængere, hvortil endelig kom de to socialdemokrater. På et møde i Havdrup den 14. maj sagde Hørup i en dybt mismodig tale dansk rigsdagspolitik farvel, og Edv. Brandes opgav samme sommer sit mandat som folketingsmand for Langeland. Ingen af dem troede på muligheden af en nær genoptagelse af den demokratiske kamp. De venstremænd, der som redaktør Svarre i Køge, Vilh. Lassen i Ålborg, folketingsmændene J. K. Lauridsen og Herman Trier, anbefalede en radikal reformpolitik som det bedste underlag for en ny grundlovskamp, og som den klogeste taktik overfor sammensmelterne, hvis reformarbejde allerede var ved at løbe tør, spottedes af Hørup som »reformidioter«. Socialdemokratiet gjorde i et manifest af 27. maj 1894 reformpolitikken til sin taktik, socialdemokratisk fortolket. Fordi Estrup har sejret - hed det i manifestet - og forligets modstandere står splittede og enten håbløst forlader kamppladsen eller bøjer .sig for den foreliggende kendsgerning - »Derfor er demokratiets politiske krav ikke opgivne. De findes på socialdemokratiets program fyldigere og folkeligere, end de nogensinde tænktes gennemførte af det forenede Venstre, og vort parti vil føre dem frem uden vaklen, samle det danske folk om dem og tvinge dem sejrrigt igennem«. Men den parlamentariske kamp må underbygges med de økonomiske reformkrav; det ny demokrati må ikke blot ville magten, men må vide, hvad det vil bruge den til, og i forvejen samles om et klart program. »den parlamentariske strids foreløbige afslutning betyder, at nu kommer den sociale kamps tid; nu kommer den tid, da de bedst organiserede samfundsklasser lægger lovgivningen til rette for sig og gør sig fordele på de uorganiseredes og slet organiseredes bekostning.« Derfor frem arbejdere! »tro dog ikke, at nogen udenforslående føler medlidenhed med eder, eller at der er en politisk retfærdighed, som tænker på dem, der beskedent holder sig tilbage og tier stille .... Samler eder om det socialdemokratiske parti! Det er eders parti, det vil eders vilje, som agrarernes parti vil godsejernes og storbøndernes!«

Med overordentlig kraft toges der fat på dette sociale organisations og politiske agitationsarbejde. Omstændighederne blev gunstigere end forventet. Højre og de moderate enedes i efteråret 1894 om en valgkredslov, der borttog de værste skavanker ved den bestående ordning, f.eks. delte den vældige Københavns 5te kreds i fire nye kredse, men uden at opfylde Grundlovens bud om én valgkreds for hver 16,000 indbyggere. Nogen forøgelse i sin repræsentation måtte socialdemokratiet nødvendigvis få, men på den anden side vakte tilsidesættelsen af Grundlovens klare bud stærk forbitrelse i demokratiske kredse. Sofus Høgsbro nedlagde sit mandat som Folketingets formand, og bybefolkningen, der skulle høste fordelen af Grundlovens opfyldelse, følte sig forurettet som »halvstemmevælgere«. Store demonstrationsmøder i København og oppositionens kritik i Rigsdagen gjorde valgkredsloven noget bedre end oprindelig planlagt, men den vedblev at være grundlovsstridig, og mange valgkredses besynderlige form, f.eks. Det halve Amagers sammenlægning med Valby og Glostrup, smagte stærkt af »valggeometri«. Meningen med den måde, hvorpå man delte Københavns og Frederiksbergs 9 gamle kredse i 16 ny, syntes den: at sikre socialdemokratiet nogle rene arbejderkredse (11te, 12te, 13de kreds, det halve Kristianshavn-Sundbyerne samt det ydre Frederiksberg + Utterslev) og Højre resten, hvorimod der ingen plads ville blive tit de liberale. Derved ville bindeleddet mellem arbejderpartiet og landbodemokratiet forsvinde og »alliancen« blive sprængt. Højre troede sig sejrssikkert i to tredjedele af København; de moderate lagde særlig de Midtjyske landkredse til rette for sig selv. Så snart valgkredsloven var endelig vedtaget - lige før julen 1894 - reorganiserede de københavnske socialdemokratiske vælgerforeninger sig efter de ny kredsgrænser. Partiet nedsatte et udvalg til at forhandle med et udvalg fra den liberale vælgerforening, og det lykkedes efter langvarige, vanskelige underhandlinger at nå en overenskomst. De liberale ønskede fra først af både 5te og 10de kreds, hvor arbejder og bourgeoisbefolkning var stærkt blandet, men syntes mere tilbøjelige til at overlade den ny Valby-Amagerkreds til socialdemokratiet. Særlig om 5te kreds stod der strid. Imidlertid fastholdt P. Holm, at han ville stille sig i denne kreds, der bar hans gamle kreds' navn. Ikke mange troede på, at den kunne erobres; men skulle Holm falde, erklærede Sigv. Olsen, der opstilledes i den sikre 11te kreds, sig villig til at vige pladsen for partiets gamle parlamentariker. Holms fastholden ved 5te kreds brød tilsidst de liberales modstand, og de 16 kredse deltes således, at socialdemokratiet fik de sikre arbejderkredse og 8de kreds samt 5te og 10de, de liberale de øvrige otte kredse. Samtidigt nøjedes socialdemokratiet med to mand på listen til borgerrepræsentvalget, nemlig P. Knudsen og en detailhandler Poulsen. Således stod det københavnske demokrati rede til det dobbelte valg: borgerrepræsentantvalgene i slutningen af marts, der endnu foregik i de gamle valgkredse - udfaldet blev fremgang, men ikke sejr for oppositionen - og folketingsvalgene den 9. april 1895 i de 16 ny. I provinserne og på landet var der vinteren igennem drevet en ihærdig agitation. Fra oktober til december 1894 foretoges der sognerådsvalg af den almindelige vælgerklasse i halvdelen af landets sogne, og socialdemokratiet vandt ikke så få pladser, særlig på Midtsjælland og i Østjylland. Efter nyår fortsattes agitationen med forstærket fart; der holdtes hundreder af møder; adskillige valgkredse gennemarbejdedes planmæssigt fra sogn til sogn, landarbejderne samlede sig i tætte skarer for at dæmme op mod den truende agrariske stormbølge. Det radikale Venstre følte den enestående kraft i socialdemokratiets klasserejsning og indbød dets agitatorer til forskellige truede kredse, f.eks. Holbækkredsen. Målet var at styrte forligets flertal og forhindre den reaktion, dets fortsatte herredømme efter al sandsynlighed bar i sit skød. Derfor opstillede socialdemokratiet, trods Venstres splittelse, der ville have givet en gunstig lejlighed, kun kandidater i få ny provinskredse, nemlig Helsingør, Randers og den nordjydske Vråkreds, men trak sig til gengæld tilbage i Nakskov, Bræstrup og Odder. Ialt opstilledes 21 kandidater mod 15 i 1892, men udvidelsen skyldtes udelukkende valgkredsdelingen. I Næstvedkredsen gik socialdemokratiets kandidat, skomager Josef Hansen fra Tybjerglille, forinden valget på sogneafstemning med forligsmodstanderen Jørgen Lund; Josef Hansen opnåede 511 stemmer (blandt oppositionsvælgerne fra forrige valg) mod 1,127 og trak sig tilbage til fordel for Lund. Alt var i orden til det store slag den 9. april. Lidt over midnat kendte man resultatet: forligsmændene havde tabt deres flertal! Med 116,000 stemmer mod 106,000 havde vælgerne dømt forliget og dets gerninger, først og fremmest bevillingen til Københavns befæstning. De moderate holdt akkurat deres gamle 26 pladser, hvortil muligvis kom Holger Rørdam, der valgtes i Sakskøbing, og Chr. Krabbe, der erobrede sin gamle kreds Kalundborg-Samsø fra en forligsmodstander. Men Højre gik tilbage fra 31 til 25 og tabte bl.a. gamle sikre kredse som Roskilde, Slagelse og Store Hedinge. Herregårdsarbejderne havde forladt partiet. Moderationen fejedes bort fra hele Sjælland på nær en enkelt kreds, og det viste sig, at de radikaleste kandidater, der særlig henvendte sig til landarbejdernes og husmændenes klassebevidsthed, f.eks. Kr. Pedersen i Svinningekredsen, gjorde den mest forbavsende fremgang. I København tog socialdemokratiet foruden de 5 egentlige arbejderkredse (med over 2,000 stemmer i hver) tillige både 5te kreds, hvor P. Holm sejrede over Frederik Hansen med 1,944 stemmer mod 1,263, og 10de kreds, hvor J. Jensen slog kaptajn Rambusch med 2,256 stemmer mod 1,033. De liberale holdt 1ste og 7de kreds (i deres ny form) og erobrede 3dje kreds, Frederiksberg 1ste, hvor kommandør Bojesen slog Bahnson med 200 stemmers flertal, og Valbykredsen, hvor Herman Bing besejrede indenrigsminister Hørring med et overtal af 100 stemmer. Af de 8 København-Frederiksbergske kredse, hvori socialdemokratiet opstillede kandidater, sejrede partiet i de 7 (Holm, Hørdum, J. Jensen, Sigv. Olsen, Wiinblad, A. C. Meyer og K. M. Klausen), hvortil kom Harald Jensen, som erobrede Århus søndre kreds. I Københavns 8de kreds gik partiet med Martin Olsen som kandidat op til 792 stemmer i Lyngby, hvor Borgbjerg opstilledes, sattes Højres flertal ned fra 700 til 200; i Helsingør, hvor Chr. Rasmussen afløste en liberal som oppositionskandidat, sank Højres flertal fra 600 til 300. I de to Odense kredse mønstrede socialdemokratiets kandidater 513 og 614 stemmer mod kun 343 i hele Odense ved forrige valg. Socialdemokratiets samlede stemmetal blev 24,500 mod 20,000 i 1892. Partiet havde ved dette valg ikke lagt hovedvægten på stemmefremgang, men på mandaterobringer samt på at hjælpe de radikale til sejr over forliget. Den socialdemokratiske gruppe i Folketinget voksede fra 2 til 8 og kunne fra nu af besætte en plads i finansudvalget. Desuden sad der i Folketinget 53 forligsmænd (hvoraf dog et par var tvivlsomme) og 53 forligsmodstandere, der altså havde flertallet, når socialdemokratiet støttede dem. Rasmus Claussen, der en kort tid havde beklædt Folketingets formandssæde ved hjælp af Højres og de moderates stemmer, måtte atter vige pladsen for Sofus Høgsbro. 9de april valget kom som en overraskelse for de allerfleste - en lille forskydning af et halvt hundrede stemmer i blot fire valgkredse, og de allierede forligspartier ville have hævdet deres flertal i Folketinget. Demokratiet havde opbudt det overmål af kraftanspændelse, foretaget den vældige »spurt« i opløbet, der netop sikrede sejren med et hestehoveds forspring. »vi har sejret,« ytrede en radikal politiker, da det sidste valgresultat var indløbet, »men hvad skal vi bruge sejren til?« Forligets mænd var slagne, det var sikkert nok, men kunne forligets modstandere enes om at forfølge sejren, og ville de vove at vælte selve forliget? Den 20. april, da det ny Folketing i en kort samling havde prøvet valgbrevene og konstitueret sig, sluttede de fire-fem forligsfjendtlige venstregrupper sig sammen til et nyt parti: »Venstrereformpartiet«, med Sofus Høgsbro til formand og Alberti, Jens Busk, J. C. Christensen, Peschcke-Køedt, Anders Nielsen og Rosleff som bestyrelsesmedlemmer. I partiets navn lå en tilkendegivelse af, at man ville føre en demokratisk reformpolitik, og bestyrelsen udsendte da også den 4. september samme år et program, der bl.a. krævede militærudgifterne nedsat, en frisindet toldreform i forbindelse med en formue og indkomstskat, en reform af folkeskolen og en retsreform, ulykkesforsikring og forbedring af alderdomsunderstøttelsen, faglige voldgiftsdomstole, hemmelig afstemning, købstædernes valg af deres borgmestre, men mærkeligt nok ikke almindelig kommunal valgret, skønt bergianerne havde rejst denne sag i slutningen af 80erne og hørupperne senere optaget den. Hvad stillingen til forliget og fæstningen angår, kom det snart for dagen, at det ny Venstre vel ville bekæmpe forligets mænd, men ikke omstyrte selve forliget. I januar 1896 stemte partiets store flertal for de 40,000 kroner til fæstningen, som de samme mænd havde bekæmpet så skarpt året i forvejen, da de endnu var mindretal. Kun 9 venstremænd, bl.a. Fogtmann og Alfred Christensen, stemte mod fæstningsbevillingen sammen med socialdemokraterne, der ikke forstod reformpolitiken således, at kampen mod militærvæsen, kongemagt og landstingsvælde skulle svækkes derved, men netop underbygges og uddybes. Det blev klart, at der var sket en forfalskning af demokratiets valgsejr den 9. april: den Alberti'ske gruppe var behændigt sprunget over fra det gamle hensmuldrede til det ny opadgående venstreflertal og indgød det en nymoderat, agrarisk ånd. Alberti selv, der med nød og næppe - 70 stemmers flertal - havde besejret sin hørupske modkandidat i Køge, arbejdede sig efterhånden frem til en indflydelsesrig stilling i reformpartiet, i hvilket der dog stadig gjorde sig en radikalere modstrømning gældende. Socialdemokratiets ny folketingsgruppe søgte ved sin finanslovskritik og ved en række lovforslag - om hemmelig afstemning, almindelig kommunal valgret, ottetimersdagens indførelse, ulykkesforsikring, statstilskud til understøttelseskasser for arbejdsløse, indskrænkning af børns erhvervsmæssige arbejde, friskolebørns bespisning osv. - at skyde de sociale reformspørgsmål frem foran de agrariske og holde de demokratiske grundsætninger op mod de nymoderate tilbøjeligheder. Det regerende højreparti, der var stærkt svækket ved forligspolitikens nederlag, spaltedes i forskellige retninger: en agrarisk med Lars Dinesen som fører, en socialpolitisk med Ludvig Bramsen i spidsen, et »ungt Højre« - Frederik Hansen og Jacob Scavenius -, et »gammelt« omkring Estrup osv.. Det bestandig i ydre magt og indre kraft aftagende Højre i forbindelse med den voksende venstreopposition, der trods Alberti måtte tage ikke ringe hensyn til arbejderpartiet, skabte en meget gunstig situation for fagforeningerne og for de socialistiske reformkrav. I slutningen af 1897 gennemførtes en ulykkesforsikringslov for industriens arbejdere; statsarbejdernes kår forbedredes, et forslag om jord til landarbejdere, der i 1896 fremkom fra den kommission, som de moderate og Højre havde nedsat ved forligets afslutning, blev efter en skarp kritik fra socialdemokratisk side betydelig forbedret under behandlingen i Folketinget. Venstremænd optog fordringen om den lige og almindelige valgrets gennemførelse i kommunerne og gjorde den efterhånden til hele partiets sag.

Sidste halvdel af 90erne blev i Danmark som i det øvrige Europa en økonomisk opgangstid, hvortil der ikke var set mage siden 1870ernes første år. Det ene industriforetagende oprettedes efter det andet, handel og skibsfart tog et mægtigt opsving, der grundedes hundreder af aktieselskaber, byerne voksede med rivende fart, og der opstod langs jernbanelinjerne en mængde stationsflækker med en betydelig arbejder og håndværkerbefolkning; toldindtægterne steg med millioner hvert år. Om kap med de opadgående tider voksede fagforeningerne; i midten af 90erne havde alle de betydeligere fag dannet forbund, der strakte sig over hele landet og muliggjorde oprettelsen af foreninger selv i småkøbstæder og stationsbyer, hvor hver enkelt fag kun talte få medlemmer. I foråret 1895 fandtes der 24 fagforbund med tilsammen 28,000 medlemmer, men dette og de følgende fire år oprettedes der årligt 100 -150 ny foreninger med 2 - 4,000 medlemmer, og såvel disse ny som de gamle foreninger voksede uophørligt. Arbejderne følte en stigende trang til gode og smukke samlingssteder. I 1894 blev der rejst en forsamlingsbygning på Kløvermarksvej for Kristianshavn og Sundbyerne; i 1895 indviede Vesterbros arbejderbefolkning en forsamlingsbygning på Enghavevej. Til begge disse bygninger hørte store haveanlæg. Også i mange provinsbyer opførte eller købte arbejderpartiet forsamlingshuse, i Horsens anlagdes en »Folkets Lund« tæt udenfor byen. Da socialdemokratiet i juli 1896 fejrede sit 25årige partijubilæum, kunne »Socialdemokraten«, hvis oplag havde nået de 30,000, udsende et jubelnummer med et nyt rødt kort over Danmark. Hver rød prik betegnede en faglig eller politisk forening; der var ialt 952 sådanne, 239 politiske med 23,000 medlemmer og 713 faglige med 42,000 medlemmer. Af disse 713 fagforeninger var de 673 organiserede som afdelinger i 31 forbund. Det samme nummer af »Socialdemokraten« bragte portrætter af 100 socialdemokrater, der beklædte offentlige repræsentative tillidshverv som rigsdagsmænd, byråds- og sognerådsmedlemmer osv., deraf 47 i byerne og 53 i landkommuner. Et par måneder senere, den 25. september 1896, voksede partiets folketingsgruppe fra 8 til 9 mand, idet maskinarbejder Chr. Rasmussen ved et udfyldningsvalg erobrede Helsingør med 19 stemmers flertal. Fra oktober udvidedes partipressen med et nyt dagblad, »Fyns Socialdemokrat«, der til redaktør fik Emil Marott. Den højnelse af arbejderklassens kår, som fagforeningerne fremkaldte, satte flere og flere københavnske arbejdere i stand til at betale skat af 1,000 kroner og dermed erhverve sig kommunal valgret. Fra 1892 til 1898 voksede antallet af kommunale vælgere i København fra 22,500 til 34,000, altså en tilgang på et par tusinde ny vælgere hvert år, medens den regelmæssige tilgang tidligere var en 6-700. I 1892 havde ikke halvdelen af folketingsvælgerne kommunal valgret, i 1898 omtrent to tredjedele. »Borgerlisten«, der havde sejret så stolt i 1894 og endnu klaret sig i 1895, men kun med 10,000 stemmer mod oppositionens 9,000, søgte i 1896 at holde stillingen ved at optage et par liberale kandidater, nemlig fabriksdirektør Harald Bing og apoteker Alfred Benzon. Det lykkedes, men sejren vandtes kun med godt 11,000 stemmer mod omtrent 10,000. Oppositionen blev stadig stærkere; den opmuntredes til ny kraftanstrengelse ved erobringen af Sundby sogneråd (efteråret 1895) og af Frederiksberg kommunalbestyrelse (nytår 1896). Da borgerrepræsentantvalgene i marts 1897 stundede til, greb borgerlistens organisationsudvalg (professor torp, læge Ørum, fabrikant Emil Meyer osv.) til den udvej at tilbyde socialdemokratiet og de liberale en valgalliance. Højres arbejder- og vælgerforening skulle besætte de tre pladser på listen, de liberale og socialdemokratiet de andre tre. Underhånden lod man socialdemokraterne vide, at man ville finde det rimeligt, at de som den stærkeste bestanddel af oppositionen fik de to pladser, de liberale den ene. Højres arbejder- og vælgerforening slog til, men socialdemokratiet sagde nej. Valgforbundet mellem liberale og socialdemokrater fornyedes, og den 30. marts 1897 sejrede demokratiet for anden gang. »Borgerlisten« faldt med knapt 11,000 stemmer, oppositionslisten valgtes med godt 11,000. Tre ny socialdemokratiske borgerrepræsentanter, P. Holm, P. Knudsen og Martin Olsen, tog plads ved siden af J. Jensen og K. M. Klausen. Året efter, den 29. marts 1898, sejrede demokratiet for tredje gang - med 14,000 mod 11,000 stemmer - og havde dermed flertal i borgerrepræsentationen, til hvis formand H. Trier valgtes. De ny socialdemokratiske repræsentanter var veksellerer A. Lamm, journalist Borgbjerg, tømrer From-Petersen og maler Rudolf Poulsen. Arbejderpartiet havde således en gruppe på 9 mand i byens råd, de liberale havde 12 borgerrepræsentanter. Men i årene fra 1894 til 1896 var tillige det gamle Højre fra tømrermester Kaysers tid afløst af de ret fremskridtsvenlige borgerlistemænd - der under valgkampene havde søgt at kappes med oppositionen i frisind og .kommunal reformiver. Højre havde vel endnu hele magistraten, men borgmestrene påvirkedes mere og mere af de nye mænd i repræsentationen, og der kom for København en række år med betydelige reformer og en rig kommunal udvikling.

Få dage efter dette afgørende borgerrepræsentantvalg afholdtes der almindeligt folketingsvalg. Ministeriet Reedtz-Thott var, trods sit forsøg på at skabe sig et rigsdagsflertal ved nogle halvt demokratiske, halvt agrariske skattelove, blevet styrtet i forsommeren 1897 og afløst af et embedsmandsministerium med den tidligere indenrigsminister Hørring som chef. Alberti, der havde støttet Reedtz-Thott til det sidste og derved var kommen i modsætning til store dele af Venstre, stod en tid ret isoleret; Sofus Høgsbro havde nedlagt sin post som Venstres formand og var blevet afløst af J. C. Christensen; han og P. Knudsen traf på Venstres og socialdemokratiets vegne aftale om gensidig støtte i en række kampkredse. Ved valget den 5. april 1898 tabte Højre 8 kredse og de moderate 3; Venstre vandt 8 kredse og socialdemokratiet 3. P. Knudsen, der skønt landstingsmand ved dette folketingsvalg ligesom ved det forrige stillede sig i Randers, vandt denne kreds; Lyngsie erobrede Horsens og N. L. Christensen Ålborg. Partiet opstillede kandidater i 23 kredse og mønstrede i alt 32,000 stemmer. I Odense manglede Marott kun 15 stemmer i at slå Scavenius; også i Københavns 8de kreds, i Lyngby og i Århus nordre rykkede socialdemokratiet Højre tæt ind på livet og mønstrede i Næstved, Nakskov og Silkeborg store mindretal. Venstre opnåede ved valget absolut flertal i Folketinget, hvad der fra visse sider i Højre var opstillet som betingelse for partiets overtagelse af magten. Men ministeriet Hørring blev siddende og tog endogså i sommeren 1898, ængstet ved breve fra hofferne i St. Petersborg og London i anledning af den spansk-amerikanske krig, en halv million kroner til udbedring af søbefæstningen »på forventet efterbevilling«, - et »halvprovisorium«, der måtte bringe dette svage ministerium i farlig konflikt med det sejrrige Venstre.

Et smerteligt tab bragte denne sommer socialdemokratiet, idet P. Holm - der var valgt til næstformand i borgerrepræsentationen - benyttede sin viden om kommunens påtænkte grunderhvervelser i Brønshøj sogn til private spekulationer. Han blev arresteret, men døde, syg og nedtrykt af græmmelse, den 26. september, inden der faldt dom i sagen. Socialdemokratiet gik mærkværdig uskadt ud af denne katastrofe. Ved landstingsvalgene i efteråret holdt det alle sine kredse i København og hævdede sine to pladser i Landstinget, hvor P. Knudsens ledige mandat overgik til Mundberg. På Sjælland og i Østjylland vandt partiet mange valgmandspladser og ville have erobret et landstingsmandat for Sjælland, dersom Venstre havde føjet sit mindretal af overskydende stemmer til socialdemokratiets 33 valgmandsstemmer, hvad Alberti og hans meningsfæller imidlertid forhindrede. Ved udfyldningsvalget i Københavns 5te kreds valgtes Borgbjerg med samme flertal som P. Holm den 5te april. Og ved borgerrepræsentantvalgene næste forår opstillede Højre ikke en gang modkandidater mod demokratiets liste. Jensen, Klausen, Trier, Marstrand, Philipsen og Thomsen (holdet fra 1893), hvortil som ny mand i Holms sted kom skomager R. P. Daugstrup, valgtes enstemmigt med 10,000 stemmer. Den socialdemokratiske presse gik fremad i stormmarsch. Fra oktober 1898 blev »Demokraten«s aflægger i Horsens til et selvstændigt dagblad (»Horsens Socialdemokrat«) under redaktion af typograf L. Rasmussen, med eget trykkeri og med aflæggere i Vejle og Fredericia. Fra november 1898 udkom dagbladet »Vestjyllands Socialdemokrat« i Esbjerg (redaktør: J. P. Sundbo), med lokaludgave for Kolding. »Fyns Socialdemokrat« fik en særudgave for Svendborg. »Socialdemokraten« i København vandt i løbet af 1898 frem fra 33,000 til 36,000 abonnenter og nåede efter en hidsig agitation de 40,000 til den 1ste maj 1899, da der i anledning af 1´majdemonstrationens 10årsdag udgik et festligt udstyret ekstranummer med bidrag fra fremragende socialdemokrater i udlandet og fra en række danske digtere og videnskabsmænd. Blandt de danske bidragydere var et ungt ægtepar, dr. phil. Gustav Bang og cand. mag. Nina Bang, født Ellinger, der mødte frem som erklærede socialdemokrater, modtagne med levende glæde af arbejderpartiet, der vel var sig den styrke bevidst, der lå i, at partiets ledere næsten alle var praktisk skolede fagforeningsfolk, men som ikke desto mindre følte nytten og nødvendigheden af videnskabeligt uddannede kræfter og modtog dem med åbne arme, når de som Gustav og Nina Bang afgjort brød med bourgeoisiets livssyn og stillede sig kammeratligt midt i arbejderklassens rækker. Partiets udvikling var i disse år så rivende, at de gamle ledere stundom bekymret måtte spørge sig selv: hvor får vi mændene til de vældigt voksende opgaver? Heldigt var det, at socialdemokratiet netop nu havde nået så stor en anseelse og indflydelse, så stærk en organisation og så betydelig en pressemagt, thi der skulle i sommeren 1899 udbryde en kamp, der ikke blot var ukendt i omfang og bitterhed hertillands, men enestående i hele den europæiske arbejderbevægelses historie. Fagforeningerne havde siden midten af 1890'erne bestået en mængde kampe og løst endnu langt flere konflikter ad fredelig vej. I adskillige fag var der oprettet voldgiftsdomstole. J. Jensen havde allerede i 1887 i malernes fagtidende taget ordet for sådanne domstoles oprettelse. Men arbejdsgiverne organiserede sig stadig stærkere, og ikke blot til fredelig forhandling med fagforeningerne. Begyndelsen til en sammenslutning af arbejdsgivere i forskellige fag blev gjort af nogle sjællandske godsejere, som skarpt vendte sig mod enhver organisation af landarbejderne. Efter dem fulgte de københavnske murer og tømrermestre, vognmænd, entreprenører og nogle teglværksdirektører omkring i landet samt fabrikanterne i jernindustrien. I maj 1895 besvarede jernfabrikanterne i Århus en lønfordring med lockout, ledsaget af den meddelelse, at arbejderne kunne komme igen, når de havde meldt sig ud af deres fagforeninger. Efter flere måneders kamp måtte fabrikanterne hæve lockouten, tage deres fordring tilbage og indrømme en væsentlig lønforhøjelse. Men forinden havde Centralforeningen af Murer- og tømrermestre i Jylland forlangt de såkaldte »arbejdssedler«, der var i brug i lavstiden, genindførte, således at ingen svend skulle kunne få arbejde uden at medbringe en seddel fra sin tidligere mester. Arbejderne frygtede for dette skudsmålssystem, der bl.a. meget let kunne bruges til at »mærke« visse kammerater og gøre dem brødløse. Da murer- og tømrersvendene i Ålborg nægtede at modtage »arbejdssedlerne«, blev der erklæret lockout i begge fag over hele Jylland. »De Samvirkende Fagforeninger« i København støttede imidlertid jyderne kraftigt; det kom til forhandling, og mestrene gik ind på at anse et medlemsbevis til murer- og tømrersvendenes organisation som gyldig hjemmel for, at vedkommende forstod sig på sit fag og kunne antages af en ny mester. Kampen, der begyndte som et angreb på fagforeningerne, endte altså med en hidtil ukendt anerkendelse af disse. I 1896 foretog de københavnske skotøjsfabrikanter og jernskibsbyggeriet i Helsingør lockouter mod deres arbejdere, men tabte og måtte bøde med betydelige lønforhøjelser. I 1897 kom det til en stor og langvarig kamp i jernindustrien. Fabrikantforeningerne havde forbudt deres medlemmer at indlade sig på forhandling om lønforhold og arbejdstid med arbejderne på den enkelte fabrik og ligeledes forbudt enhver overenskomst om en minimalløn. Smedene svarede med oprettelsen af »værkstedsklubber«, hvor de enedes om den løn, der skulle betales; når den enkelte arbejder ikke kunne opnå denne løn, forlod han fabrikken, og der kom ikke andre i hans sted. På denne måde blev de særlig slette arbejdssteder efterhånden mere eller mindre »affolket«. Herimod nedlagde fabrikanterne indsigelse; arbejderne svarede, at de med glæde ville optage en forhandling om arbejdsvilkårene. Men fabrikanternes forening erklærede nu, at den ikke havde myndighed til at pålægge sine medlemmer at betale en bestemt løn, den var kun oprettet for at værne medlemmerne mod overgreb fra arbejdernes side. Det kom til en lockout i provinserne. Fabrikanterne lod ophænge såkaldte »fælles værkstedsregler«, som de forlangte, at arbejderne skulle bøje sig for, inden de påny ville blive taget i arbejde. Det var ikke, som navnet kunne tyde på, regler om ordenen på arbejdsstedet, men en slags lønregulativ, der bestemte arbejdstiden, betalingen for overarbejde, fremgangsmåden ved indgåelse af akkord og fordeling af akkordoverskud, - bestemmelser, som fabrikanterne altså ensidigt ville diktere arbejderne. Tillige krævedes der indført »arbejdssedler« af lignende art som dem, murer og tømrermestrene havde måttet frafalde. Denne provinslockout, der truede med at udvides til hovedstaden, blev sluttet ved mægling af borgmester H. N. Hansen, borgerrepræsentationens daværende formand bankdirektør R. Strøm og borgerrepræsentant Gustav Philipsen. Men den forhandling som derefter skulle finde sted mellem parterne om de »fælles værkstedsregler«, syntes at skulle blive resultatløs. Imidlertid udbrød der lønkonflikter i Odense og Slagelse, og fabrikanterne erklærede nu lockout over hele landet. Kampen omfattede 3 á 4,000 arbejdere, varede 15 uger, fra begyndelsen af juni til midten af september, og kostede arbejderne 350,000 kr.. Flere forsøg på mægling og voldgift, bl.a. fra de ovennævnte tre mænd, strandede på fabrikanternes modstand. Endelig lykkedes det bankdirektør A. Heide at få en forhandling i gang mellem formanden for »de Samvirkende Fagforeninger« J. Jensen og formanden for »Arbejdsgiverforeningen af 1896« folketingsmand N. Andersen, der også enedes om et forlig. Fabrikanterne skulle gå ind på visse ændringer i værkstedsreglerne og opgive »sedlerne«. Arbejderne skulle opgive de bestemmelser i deres fagforeningslove, der vedrørte værkstedsklubberne, og som var indsatte under hensyn til, at fabrikanterne ikke hidtil havde villet nogen virkelig forhandling om arbejdsvilkårene. Begge parter skulle forpligte sig til at arbejde for oprettelsen af en faglig voldgiftsdomstol, og arbejderne måtte ikke nedlægge arbejdet nogetsteds uden forudgående forhandling. Dette forslag blev godkendt af arbejderne, men forkastet af fabrikanterne. Men nu blev den offentlige menings tryk så stærkt, at Fabrikantforeningens bestyrelse måtte anmode Arbejdsgiverforeningen om ny forhandling med de Samvirkende Fagforeninger. Arbejdgiverforeningens bestyrelse gik ind herpå, efter at Fabrikantforeningens bestyrelse havde sat sine mandater i pant på at ville gennemføre den eventuelle overenskomst. I løbet af et par dage afsluttede J. Jensen og N. Andersen et nyt forlig - det gamle med nogle mindre ændringer - og dermed endte denne store fagkamp, den største, der endnu var ført i Danmark. På den skandinaviske fagforeningskongres i Stockholm, der afholdtes midt under jernlockouten, antog en længe forberedt tanke endelig fast form: dannelsen af samvirkende fagforbund i hvert af de nordiske lande. Der var mange vanskeligheder at overvinde: tyngdepunktet måtte nødvendigvis ligge i fagforbundene, men de stedlige fællesorganisationer burde dog ikke skydes helt ud; forholdet mellem de store organisationer og de mindre frembød ligeledes vanskeligheder, spørgsmålet om enkelte branchers forpligtelse til at lade sig optage i et fagforbund ligeså, og så fremdeles. Den 3. januar 1898 samledes 405 delegerede, repræsenterende 70,000 organiserede danske arbejdere, i forsamlingsbygningen på Enghavevej for at gennemføre Stockholmer-kongressens beslutning. Det lykkedes på det tre dages møde at få oprettet »de Samvirkende Fagforbund i Danmark«, og lovene vedtoges enstemmigt efter en udvalgsbehandling, der varede fra kl. 8 om aftenen til kl. 7 næste morgen. Der valgtes et repræsentantskab på 21 medlemmer og et forretningsudvalg på 5, hvortil kom to repræsentanter, valgte af »Socialdemokratisk Forbund«. Til gengæld vedtog den socialdemokratiske partikongres, der afholdtes i sommeren 1898, at give fagforbundene ret til at vælge to medlemmer ind i partiets hovedbestyrelse. Denne udveksling af tillidsmænd var et nyt vidnesbyrd om den uløselige enhed af faglig og politisk arbejderbevægelse i Danmark. Til formand for de Samvirkende Fagforbund valgtes J. Jensen, til næstformand P. Knudsen, til sekretær snedker Martin Olsen og til kasserer bødker E. Svendsen.

I foråret 1898 udbrød der konflikter i malernes, snedkernes og andre fag, og Arbejdsgiverforeningen truede med anvendelsen af »de yderste midler«; den ønskede bl.a. at sætte arbejdstiden, der i bygningssnedkerfaget var 9'/2 time, op til 10 timer, og hindre malerne i en nedsættelse fra 10 til 9½ time. Arbejderne opnåede dog i begge fag den 9'/2 times arbejdsdag, og der oprettedes ved forhandlingernes afslutning i april et »Fællesudvalg til afgørelse af arbejdsstridigheder«, hvortil de Samvirkende Fagforbund valgte landstingsmand C. C. Andersen, murer H. Rasmussen og folketingsmand Gustav Philipsen, Arbejdsgiverforeningen hofdekorationsmaler Vilh. Hansen, entrepenør N. C. Monberg og direktør (senere indenrigsminister) Ludvig Bramsen. Til formand for fællesudvalget valgtes professor Deuntzer (den senere konsejlspræsident). Ikke mindre end 25 fag gennemførte dette år ny lønoverenskomster. Konjunkturerne var stadig opadgående, aktieselskaberne gav svimlende overskud. Men også varepriserne steg, til dels som følge af den overhåndtagende ringdannelse; tilstrømningen til byerne fremkaldte boligmangel, og huslejen gik til vejrs i raske spring. Arbejderne forlangte deres part af produktionens voksende udbytte og hævdede, at jo større købeevnen blev i de brede lag, desto mindre fare var der for »overproduktion«, desto mildere ville den krise forløbe, der plejer at følge efter opgangstider. 23 fagforbund og 15 enkeltforeninger med tilsammen 36,000 medlemmer havde omtrent halvdelen af disse i lønbevægelse; de 12,700 opnåede fordele uden kamp, og af de 6,250, der var i strejke eller lockout, sejrede de 6,000 helt eller delvis. Der medgik omtrent 30 kroner til understøttelse af hver strejkende eller udelukket, men der opnåedes gennemsnitlig godt 60 kroner i årlig lønforbedring, altså over 1 million kroner for det samlede antal arbejdere, som deltog i lønbevægelsen. På landet rejste herregårdsarbejderne hist og her krav om højere løn og gjorde enkelte steder strejke. For 1 krone i dagløn måtte de mange steder møde på gården tidlig om morgenen - i reglen kl. 5½ de fire sommermåneder, kl. 6 resten af året - og arbejde på egen kost og med egne redskaber, så længe godsejeren bestemte, med den spise og hviletid, han fastsatte. Således lød ordene i flere offentliggjorte herregårdskontrakter. Arbejdet varede gerne til langt ud på aftenen. Tillige skulle en sådan husmand stille til staldtjeneste endnu tidligere om morgenen samt om søndagen, nårsomhelst han modtog ordre hertil, mod at få morgenmad sammen med gårdens faste folk. Hans kone skulle ligeledes møde nårsomhelst efter tilsigelse mod en dagløn af 85 øre; blev hun kun tilsagt til malkning, var lønnen 15 øre. Børnene måtte så skøtte sig selv derhjemme. En ulykke, som i 1898 hændte i landsbyen Skejby ved Århus, hvor fem små børn blev kvalte af kulos, medens begge forældrene arbejdede på herregården, vakte megen opmærksomhed for disse sørgelige forhold. Børnenes begravelse, hvori et par tusinde arbejdere fra Århus og omegn deltog, formede sig som en højtidelig demonstration for landarbejdernes sociale rejsning. Imidlertid viste der sig store vanskeligheder for en resultatrig faglig kamp. Vel opnåede arbejderne på nogle herregårde lidt højere løn, men næste år erstattede godsejerne dem så med indførte polske arbejdere. Denne import begyndte midt i 1890erne på Lolland-Falster, voksede snart til adskillige tusinde årligt og bredte sig til andre herregårdsegne. Også den tilsyneladende fordel, at arbejderne gerne havde fri bolig i huse, der tilhørte godset, gjorde deres lønkamp meget besværlig. I januar 1898 blev således arbejderne på herregårdene Møgelkær og Boller under grevskabet Frijsenborg sat ud af deres huse, da de strejkede for 20 øre mere i dagløn. Deres fagforening kaldte en sagfører fra Horsens til hjælp; herregårdsforpagteren hentede på sin side Kongens Foged, og det kom i det ene hus efter det andet, en hel uge igennem, til den pinligste rettergang, som stadig endte med, at udsættelsen kendtes for lovlig og burde foretages. Men forpagteren kunne ikke få nogen af egnens arbejdere til at deltage i dette arbejde; han måtte da selv tage fat sammen med sin søn og en herregårdsskytte. De strejkende arbejdere havde fyret vældigt op i kakkelovnene - som var deres ejendom - for at forhindre udflytningen, og det gottede øjensynligt den talrige skare tilskuere, som stod ude på vejen og kiggede gennem vinduerne, at forpagteren og hans hjælpere mere end én gang brændte fingrene. Nede fra den anden ende af husrækken kom en af de allerede udsatte familier dragende forbi. Det var et par unge folk med to små børn, som de trak i en barnevogn; de ville til Horsens og derfra med toget til Sjælland for at søge arbejde på en fabrik. Manden havde en harmonika med og spillede socialistmarschen, så det stod efter, og så det klang ind i huset, hvor den høje øvrighed sad. Langt ned ad vejen blev de oprørske harmonikatoner ved at lyde. Var der således endnu hos de jordløse landarbejdere mere vilje end evne til at forbedre deres kår, begyndte den jordbesiddende husmandsstand at komme i opdrift, blive sig sin sociale værdi bevidst og få politisk betydning. »Husmandssagen« drøftedes på møder og i blade, og lovgivningsmagten enedes endelig i vinteren 1898-99 om en lov, der gav landarbejdere adgang til på nogenlunde billige vilkår at erhverve sig så megen jord, at de kunne leve deraf - så nogenlunde. Det var et kompromis mellem lands og folketing, men godsejernes ønske, der blev fremsat uden omsvøb af grev Ahlefeldt-Laurvigen, om ved hjælp af en sådan lov at skaffe sig »fast og pålidelig« arbejdskraft, måtte dog i princippet opgives. - husmændene fik på denne tid deres digter i den jyske skolelærer Johan Skjoldborg, som i sin debutbog »En stridsmand« skildrede hede og klithusmandens hårde arbejde med den største virkelighedstroskab og dybeste respekt. Han indledte bogen med følgende vers:

»du husmand, som ørker den stridige jord

og vover din arm og din bringe,

som drager kulturens det første spor

med plovjærnets sølvblanke klinge,

mer ridder du er med din barkede hånd

end mange, der pyntes med stjærne og bånd

og tripper på bonede gulve.«

Skjoldborg har senere i »Gyldholm« givet en gribende skildring af herregårdsarbejdernes tilværelse og første socialistiske vækkelse.

I foråret 1899 havde fagforeningerne over 10,000 medlemmer i lønbevægelse. Arbejderne gik på med godt humør, de gode tider nåede dette forår deres højde, overalt var håndværk og industri i den travleste virksomhed. Der var vel de arbejdere og faglige bestyrelsesmedlemmer, som ønskede strejken benyttet i størst muligt omfang, selv om der skulle opstå en omfattende kamp med arbejdsgivernes ny organisation. De tænkte, at den dog måtte komme, og så hellere tage den nu, da arbejderne havde samlet modstandskraft gennem flere gode år, og da industrien vanskeligst kunne undvære dem. Men de Samvirkende Fagforbunds ledelse undervurderede ikke den ny modstander og søgte, gennemgående med held, at tale til rette her og glatte ud dér, dæmpe og holde igen, hellere tage den sikre vinding ved et jævnt godt forlig end sætte alting på ét usikkert kort. Man vidste, at Arbejdsgiverforeningen just havde fuldendt sin organisation og optaget en række centralforeninger af mestre i provinserne, der ligefrem brændte af lyst til en styrkeprøve. De havde ikke kendt arbejdernes fagorganisation så længe som fabrikanterne i hovedstaden, og endnu ikke vænnet sig til at anerkende arbejdernes medbestemmelsesret - den industrielle parlamentarisme. Der var det sidste par år agiteret ivrigt blandt provinsmestrene; fællesrepræsentationen for dansk industri og håndværk havde konkurreret med Arbejdsgiverforeningen af 1896 om at samle tropper, og der var ikke sparet på løfter. Tilsidst sluttede de store arbejdsgivere i Foreningen af 1896 og mesterlavene i Fællesrepræsentationen fred og dannede »Dansk Mester- og arbejdsgiverforening«. Tropperne forlangte nu løfterne indfriet og arbejdernes fagorganisation alvorlig stækket. Tre-fire gange truedes der da også med almindelig lockout, sidste gang ved en lille konflikt om akkordpriserne på maskinfabrikken »Titan« i januar 1899. Jernfabrikanterne ønskede oprejsning for nederlaget i 1897 og delte de krigerske provinsmestres ønske om et hovedslag, der da helst måtte begynde om vinteren. Imidlertid nåede Smede- og Maskinarbejderforbundet og de Samvirkende Fagforbund ved klog eftergivenhed at vinde tid og få en forhandling i gang med Arbejdsgiverforeningen, hvorved smedenes medbestemmelsesret ved akkordprisernes fastsættelse anerkendtes. Men arbejdsgiverforeningens formand N. Andersen måtte sætte hele sin indflydelse og sit mandat ind på overenskomstens gennemførelse; han forlangte et tillidsvotum med mindst to tredjedeles flertal af foreningens generalforsamling og fik det, men heller ikke mere, idet 44 godkendte hans holdning, men 22 gik imod ham. Der var åbenbart krudt i tønden, det gjaldt om at passe på enhver nok så lille gnist. Arbejdernes faglige ledelse fik i virkeligheden de allerfleste stridigheder bilagt, deriblandt alle de formentlig farlige, gennemgående med godt udbytte for arbejderne. Man nåede ind i april og glædede sig til en travl arbejdssommer med god fortjeneste på grundlag af de senere års ny priskuranter. Med liv og lyst forberedte fag og vælgerforeninger sig til at fejre den 10de majfest, mandagen den 1. maj 1899, og besluttede fuldstændig gennemført arbejdshvile, uden at arbejdsgiverne rejste den mindste modstand. Da trak der pludselig sorte tordenskyer op ovre fra Jylland. I syv jyske byer - Kolding, Fredericia, Horsens, Silkeborg, Ålborg, Hjørring og Thisted - havde 370 snedkersvende nedlagt arbejdet, fordi mestrene ikke ville gå ind på den samme løn som deres kaldsfæller i Østifterne. Det var dog lykkedes Dansk Arbejdsgiverforening og de Samvirkende Fagforbund i forbindelse med snedkernes og snedkermestrenes organisationer på et møde i København den 13. april at tilvejebringe et grundlag for overenskomst, hvorefter timelønnen i de syv byer skulle forhøjes lidt, dog ikke så meget som svendene havde ønsket. Dette forslag skulle imidlertid forelægges til godkendelse af mestrene og svendene i Jylland. Det var formanden for den Jyske Mestercentralforening, snedkermester Haslund i Hjørring, der udtrykkelig forlangte et sådant forbehold taget for mestrenes vedkommende. Og snedkerforbundets formand Chr. Christiansen fandt det da også rimeligt at tage et lignende forbehold for svendenes vedkommende. Overenskomsten afsluttedes om aftenen den 13. april efter otte timers forhandling og blev først underskrevet af de pågældende parter lørdag formiddag den 15. april. Men fredag eftermiddag den 14de kunne dagbladet »Nordjylland«, der redigeredes af den ivrige Højremand og anti-socialistiske agitator løjtnant Reventlow og jævnlig i faglige spørgsmål inspireredes af snedkermester Haslund, bringe meddelelse om den endnu ikke underskrevne eller offentliggjorte overenskomst, men i den urigtige form, at arbejdet i de jyske byer skulle genoptages på de gamle betingelser. Denne falske forhåndsmeddelelse skabte just ikke velvilje overfor forliget blandt de jyske snedkersvende. Medens snedkermestrene vedtog overenskomsten allerede den 16. april, uden at dog arbejderne foreløbig fik underretning derom, forkastedes den de følgende dage af svendene i de syv byer. Chr. Christiansen blev senere af arbejdsgiverpressen beskyldt for, at han på den rundrejse, han foretog for at anbefale forliget, tværtimod havde frarådet dets vedtagelse. Men han godtgjorde gennem en retssag, at han havde gjort, hvad han formåede, for forligets loyale gennemførelse. Den 20. april underrettede Arbejdsgiverforeningen skriftligt de Samvirkende Fagforbund om forkastelsen og forlangte overenskomsten af 15. april øjeblikkelig gennemført - skønt den formelt var afhængig af de jyske svendes godvillige tilslutning -, og arbejdet genoptaget til den aftalte tid, den 21. april, i hvert fald senest den 24de, hvorom meddelelse telegrafisk burde sendes Haslund. - tonen i Arbejdsgiverforeningens skrivelse var meget skarp. Fagforbundene fik først den 21. april meddelelse fra de jyske byer og anmodede samme dag snedkerforbundet om at søge arbejdet genoptaget hurtigst muligt. Da snedkerforbundet ikke turde påtage sig dette, sammenkaldtes fagforbundenes repræsentantskab, som pålagde snedkerforbundet at bevæge de syv jyske afdelinger til at antage overenskomsten, i modsat fald nægtede man snedkerforbundet understøttelse i denne konflikt. Snedkerforbundet gjorde nu et nyt forsøg, men resultatet blev, at kun 89 svende i de syv byer stemte for overenskomsten, 201 stemte imod, trods en meget indtrængende anmodning fra de Samvirkende Fagforbund om at godkende den. Da resultatet forelå den 28. april, vedtog arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse, som samme dag holdt møde, at diktere lockout i snedkerfaget over hele landet senest fra den 2. maj. De jyske snedkermestre, som blev telegrafisk underrettede herom, iværksatte lockouten allerede lørdag middag den 29. april. Det kunne ikke gøres mere ekspedit. Den 6. maj holdt fagforbundene møde af samtlige forbunds hovedbestyrelser og repræsentanter for enkeltforeningerne; de vedtog en skarp misbilligelse af svendenes optræden i de syv jyske byer og pålagde ledelsen at gøre endnu et forsøg på at få overenskomsten af 15. april gennemført. Et af snedker Christiansen stillet forslag om fortsat støtte til de udelukkede snedkere, men naturligvis ikke til de strejkende i Jylland, fik kun en halv snes stemmer af den 300 mand store forsamling. Det var åbenbart, at fagforeningernes overvældende flertal ville forlig og fred; men det blev snart lige så klart, at provinsmestrene i forbindelse med hele landets jernfabrikanter ville krig. Disse sidste afsendte allerede den 8. maj en skrivelse til det tyske centralforbund af metalindustridrivende, som da også hurtigt og kollegialt opfordrede alle sine medlemmer til ikke at antage udelukkede danske modelsnedkere eller overhovedet danske arbejdere, så længe lockouten varede. Da denne skrivelse senere offentliggjordes i den tyske socialdemokratiske presse og derved blev bekendt i Danmark, vakte den megen opsigt som vidnesbyrd om, at de danske arbejdsgivere på et ret tidligt tidspunkt traf forholdsregler til et hovedslag. Den 10. maj foretoges der afstemning i alle Snedkerforbundets afdelinger, og nu vedtoges overenskomsten af 15. april. Dermed var konflikten i de jyske byer ude af verden, hvis Arbejdsgiverforeningen ville fastholde overenskomsten. Men selvsamme dag, den 10. maj, modtog de Samvirkende Fagforbund fra Arbejdsgiverforeningen meddelelse om, at dens hovedbestyrelse på mødet den 28. april havde erklæret nævnte overenskomst for bortfalden. Man var altså lige vidt. Yderligere skærpedes striden derved, at Snedkerforbundets københavnske afdeling udmeldte sig af forbundet og dermed af de Samvirkende Fagforbund. De københavnske bygningssnedkere anså nemlig lockouten både for ganske meningsløs i forhold til den latterlig lille jyske snedkerstrejke og for et brud på en bestående overenskomst af maj 1898; selv om derfor den jyske strejke hævedes, ville de have ret til på egen hånd at føre forhandling med Københavns snedkermestre og kræve erstatning for det stedfundne kontraktbrud. Der viste sig således nogen usikkerhed i de Samvirkende Fagforbunds nyligt sammensmedede rækker. Flere af de større fag vågede nidkært over deres handlefrihed; man ønskede og havde opnået en demokratisk, føderativ forfatning, en væsentlig rådgivende og støttende ledelse. Arbejdsgiverforeningens forfatning var derimod stramt centralistisk, med dikterende myndighed for hovedledelsen. Denne modsætning måtte medføre sammenstød og store vanskeligheder for en forståelse. Lørdag den 13. maj erklærede savværkerne og maskinsnedkerierne uden forhandling eller varsel deres arbejdere for udelukkede, skønt disse tilhørte et helt andet fagforbund end snedkernes og intetsomhelst havde med Snedkerforbundets konflikt at gøre. Den 15. maj udstedte Arbejdsgiverforeningen, ligeledes uden forudgående forhandling, en krigserklæring til samtlige fagforbund, med krav om anerkendelse af otte punkter, hvoraf de vigtigste var: overenskomster måtte ikke gøres afhængige af underordnede eller stedlige organisationers afstemning, hovedorganisationen skulle være ansvarlig for deres gennemførelse; arbejdsgivernes ret til selv at lede og fordele arbejdet samt til at anvende den efter deres skøn til enhver tid passende arbejdskraft skulle fuldt ud anerkendes og garanteres af arbejdernes hovedorganisation; fastlønnede formænd og arbejdsledere måtte ikke være medlemmer af fagforeningerne; opsigelsestiden for lønsoverenskomster skulle fastsættes til 1ste januar; samtlige arbejdere skulle ved konfliktens ophør gå i arbejde på deres gamle arbejdssteder; en eventuel forhandling skulle omfatte samtlige konflikter uden hensyn til, om pågældende arbejdere tilhørte hovedorganisationen eller ej. J. Jensen var, da denne krigserklæring udstedtes, gæst ved de tyske fagforeningers kongres i Frankfurt am Main; han vendte ufortøvet hjem og deltog i et møde af fagforbundenes repræsentantskab den 18. maj, hvor man enstemmigt vedtog en svarskrivelse, der erklærede enkelte af de 8 punkter for ret underordnede og lette at enes om, foreslog andre omredigerede og modsatte sig de øvrige, særlig dem om garantien for arbejdsgivernes rettigheder, om den 1. januar - midvinter! - som udløbsfrist for alle priskuranter, og om forbudet mod formænds optagelse i fagforeningerne, men iøvrigt erklærede sig rede til ny forhandling om striden i snedkerfaget.

Højrepressen, der uden nogen undtagelse stillede sig på arbejdsgivernes side, stemte dag for dag tonen op i sine angreb på fagforeningerne. Lad os være fri for denne snak om »gensidig imødekommenhed«, skrev f.eks. »Nationaltidende«, man kender jo ikke lønreduktioner her til lands. »Som palen i et spil falder for og forhindrer byrden i at løbe ned, medens mandskabet puster, har arbejderorganisationen urokkelig kunnet holde status quo, når fremgang ikke var at opnå.« Nu måtte der sættes en bremse for fagforeningernes altfor store magt. Politiske beregninger spillede med ind. Ministeriet hørring stod nemlig på yderst svage fødder; dets afgang var et tidsspørgsmål om nogle måneder, allerhøjst et års tid. Der arbejdedes fra mange sider ihærdigt for den gamle tanke om et borgerligt centrumsparti med optagelse af alle arbejderfjendtlige elementer fra Højre og Venstre. En heftig litterær, fejde var just udbrudt dette forår i anledning af Edv. Brandes bog »Det unge blod«. Det Hegelske Forlag fik valget mellem bibelen og den moderne litteratur, og der indkaldtes til protestmøde mod »Politiken« - selv bekendte frisindede mænd fandtes blandt indbyderne. Den gamle fritænker Alfred Ipsen »gjorde op« med brandesianerne og blev »trods sit politiske venstrestandpunkt« yderst velvilligt anmeldt af Lars Dinesen, som ønskede det dybe skel i vort folk draget efter de sædelig-religiøse linjer. Vilh. Beck forlangte kriminel tiltale mod Brandes' bog - en ironiserende skildring af en godsejersøns liv -, og »Agrardagbladet« stemte i, indtil justitsminister Rump virkelig en skøn dag i maj beordrede tiltalen, til forfærdelse for de frihedsmænd, der havde indkaldt til protestmøde, og som nu skyndsomst aflyste det. I provinsen tog venstreredaktører som Sigurd Berg, Enevold Sørensen og Vilhelm Lassen ængsteligt afstand fra Brandes, det gjaldt jo om ikke at sætte det håbede venstreministeriums udsigter på spil. Højre så, hvorledes sammenholdet i oppositionen løsnedes, og håbede også at få socialismen gjort til delingslinje. Det sædeligt-religiøse skel var godt nok, men endnu bedre bundede forskellen mellem besiddende og besiddelsesløse. Partiet så sig formelig fornyet gennem den ny organisation af arbejdsgivere, og sprængtes forbundet mellem Venstre og socialdemokratiet, kunne Højre - måske i lidt udvidet skikkelse - blive ved magten mangen god dag endnu. Fredagen før pinse, den 18de maj, holdt Arbejdsgiverforeningen først hovedbestyrelsesmøde, derpå »generalforsamling« (omfattende et hundrede arbejdsgiverformænd for hele landet) og vedtog at dekretere generallockout i samtlige bygningsfag samt i jernindustrien og enkelte andre virksomheder fra onsdagen den 24. maj kl. 6 om morgenen. Det betød en udelukkelse af ca. 30,000 arbejdere. Man skiltes fra generalforsamlingen med hurraråb for, at arbejdsgiverne af den alvorlige kamp, som nu var begyndt, måtte gå ud som »herrer i deres værksteder og på deres arbejdspladser«, et emne, hvortil skåltalerne atter og atter vendte tilbage ved den middag, der fulgte efter generalforsamlingen, og ved aftenens festlige sammenkomst i Tivoli, der varede til den lyse morgen, og hvor det - som bladet »Dannebrog« senere skrev, da der blev tale om »drikkeriet« på arbejdspladserne - var tilstrækkelig synligt, at der ikke var drukket sodavand alene. Letsindigheden, pludseligheden og voldsomheden, hvormed Arbejdsgiverforeningen foretog et så uhørt skridt som dette med ét slag at gøre omtrent halvdelen af alle organiserede arbejdere brødløse, virkede fra første færd ugunstigt på den offentlige mening. Feltråbet: Herre i eget hus - var i sig selv ikke dårligt; enhver urtekræmmer med en svend, enhver gårdmand med en karl eller dreng, var hans interesser end aldrig så forskellige fra den store kapitals, måtte synes der var noget i det. Mangen en familie af embedsstanden, der ikke havde haft synderlig andet forhold til arbejderstanden end, lidt ærgrelse over, at en håndværker måske ikke gjorde et stykke arbejde netop således eller så hurtigt eller på den dag, det ønskedes, fandt højrebladenes tale om de fordringsfulde og storsnudede arbejdere ganske vel begrundet; mangen husmoder, som havde haft lidt vrøvl med sin tjenestepige, forstod så inderlig godt mestrenes klage over, at det var umuligt at have folk i vore dage. Der var i sådanne kredse slet ikke så ringe en stemning for, at arbejderne kunne have godt af nogle klø. Men der var på den anden side noget i krigserklæringen, som ikke tiltalte; de præster og andre ideens mænd, som lige havde haft travlt med i moralens og religionens navn at bekæmpe brandesianismen og materialismen, havde ikke så ganske let ved at bruge de samme hellige navne i en sultekrig mod arbejderne, deres hustruer og børn. Den gammeldags frihedsforståelse oprørtes ved læsningen af arbejdsgivernes lockout erklæring, som forbød samtlige tegl- og kalkværker, cementfabrikker osv. at udlevere varer under lockouten, og som på bød at afbryde al forretningsforbindelse med folk, som støttede arbejderne. Dertil kom, at Venstres ledere hurtigt opdagede den politiske fare, der ville være forbunden med et altfor fuldstændigt nederlag for arbejderklassen. Der var noget i generallockouten, som smagte af militarismen, og der var andet, som mindede om provisorismen. Arbejdsgiverne havde nemlig i skyndingen glemt, at der i en hel række af de fag, som man nu så brat erklærede krig, bestod skriftlige overenskomster, der påbød forhandling, i visse tilfælde voldgift, inden arbejdet måtte standses. Da arbejdsgiverlederne vågnede noget sent på formiddagen pinselørdag, fandt de en morgenpresse, der ikke så ganske behagede dem. Den foregående aften havde »Socialdemokraten«s redaktion været i feberagtig virksomhed, ikke alene for selv at skabe et blad, der kunne påvirke den offentlige mening i arbejdervenlig retning, men også for at forsyne den øvrige presse, særlig naturligvis venstrebladene, med materiale til en velvillig bedømmelse af den vældige kamp, der pånødtes arbejderne. A. C. Meyer gik til Secher ved »Dannebrog«, Borgbjerg til Hørup, andre medarbejdere til provinsbladenes københavnske korrespondenter osv. for at sætte dem ind i hele den indviklede .historie med de syv jyske byer, bygningssnedkernes udtræden, de stedfundne kontraktbrud, de otte punkters betydning. Herved vandt arbejderne straks ved kampens begyndelse et hestehoveds forspring i den offentlige menings omdømme, og dette forspring voksede efterhånden, dels ved deres egen holdning, dels ved en række lidet forstandige skridt fra arbejdsgivernes side. Hvad er meningen? - spurgte tømrernes formand From-Petersen i en skrivelse til mestrenes Centralforening: vi læser i bladene, at vi skal udelukkes fra onsdag morgen, men i følge overenskomst må ingen strejke eller lockout erklæres uden først at være forelagt det stående fællesudvalg; og for ganske nylig har mestrene udtalt deres glæde over, at det ved loyalt samarbejde er lykkedes at skabe rolige arbejdsforhold i faget til gavn for begge parter. Nu afbryder man dette samarbejde, endogså uden at give os meddelelse derom, skønt der ikke for tiden findes den mindste strid mellem vore organisationer! Tømrerne så vel som murerne, smedene, arbejdsmændene og flere andre fag, der ligeledes havde bestående overenskomster med arbejdsgiverne, indankede det formentlige kontraktbrud for »Fællesudvalget af 26. april 1898«, hvis myndighed til at dømme i disse sager imidlertid blev bestridt af Arbejdsgiverforeningen: de bestående overenskomster, hed det, gjaldt kun stridsspørgsmål i det enkelte fag, ikke arbejdsstandsninger, der dikteredes af hovedorganisationen. Men fællesudvalget erklærede sig kompetent og afsagde efter en vidtløftig rettergang enstemmigt følgende kendelse: »Den stedfindende lockout skønnes ikke at være et retsbrud, som kan medføre erstatning eller bøde, men derimod for så vidt at være i modstrid med de mellem parterne sluttede overenskomster, som lockouten skønnes at være i uoverensstemmelse med de forudsætninger, som klagerne kan have haft føje til at gå ud fra ved overenskomstens oprettelse.« Denne kendelse gav arbejderne moralsk ret uden dog at dømme arbejdsgiverne juridisk. Den uklare formulering var Deuntzers og Bramsens værk og havde til formål at gøre det muligt for begge parter at modtage fællesudvalgets tilbud om mægling. Både arbejderne og arbejdsgiverne modtog tilbudet, og fællesudvalget omdannede sig til »Enighedskammer«, men den forhandling, der nu fulgte og som strakte sig langt hen på sommeren, viste noksom, at arbejdsgiverne kun havde én interesse, nemlig den at trække tiden ud, således at lockouten kunne få lov til at gøre sin gerning. Deres delegerede under forhandlingerne var selve krigspartiets førere: direktør Ludvig Christensen, København, der repræsenterede jernindustrien, arkitekt Thomsen, Slagelse, og snedkermester Haslund, Hjørring. De fastholdt ikke blot »de otte punkter« som »fanen«, der under ingen omstændigheder ville blive opgivet, men opstillede tillige en række nye punkter, hvis mening i korthed var den, at fagforeningerne skulle omdannes til en slags fogder, der hjalp arbejdsgiverne med at gennemføre deres vilje overfor arbejderne og under strafansvar garanterede for gennemførelsen. Særlig harme vakte det fornærmelige krav om ordensbestemmelser til bekæmpelse af »drikkeri, driveri og tobaksrygning« i arbejdstiden, fordi det forudsatte, at arbejderstanden var tilbøjelig til sligt, medens det dog - som bladet »Dannebrog« bemærkede - var vitterligt nok. At »altfor mange mestre fordrev altfor mange timer af dagens bedste ved portvinsflasken«; skulle der altså være tale om tvangsafholdenhed, kunne arbejderne med samme ret kræve vinstuerne afskaffet som forretningsbørser.

Arbejdsgivernes ledere ville i virkeligheden hverken vide af mægling eller forlig. De ville for en gangs skyld sejre, - sejre helt og klart. »Denne kamp« - skrev Højrebladet »Slagelseposten« samme dag, generallockouten udbrød - »må føres til ende. Opgives den på halvvejen ved den bekendte »gensidige imødekommenhed«, betyder et sådant forlig et absolut nederlag for Arbejdsgiverforeningen, og så burde kampen aldrig have været oplaget.« Og »Højrebladet«, der lod til at glemme, at det var organ for en »arbejder- og vælgerforening«, erklærede senere: »Arbejdsgiverne vil have arbejdernes nederlag så komplet afgørende og knusende, som det på nogen måde kan blive.« Den 24de maj, da lockouten iværksattes, drog arbejdsgiverforeningens formand, N. Andersen, på en fem ugers baderejse til Ems. Man ventede i arbejdsgiverkredse lockouten endt på seks uger, allerhøjst et par måneder - hvor skulle et så stort antal arbejdere få midler til underhold i længere tid? »Vi betragter,« sagde en teglværksdirektør, »lockouten som et par måneders frost,« - der iøvrigt ikke kom ubelejligt, thi flere teglværker var overbebyrdede med bestillinger. De lavede nu sten på oplag og håbede ved midsommertid, når lockouten sluttede, at få rivende afsætning. Arbejderne lod sig imidlertid hverken bedøve af det voldsomme slag eller skræmme af truslerne. Der åbnedes indsamlinger både i Danmark og i udlandet, hvor generallockouten vakte den største opmærksomhed; partiets og fagforeningernes gode internationale forbindelser kom nu de udelukkede i høj grad til gode. De fleste af de ramte fagforeninger erklærede sig iøvrigt i stand til at klare sig selv den første tid, alle de enkelte medlemmer gav afkald på understøttelse de første fjorten dage, mange i længere tid. Det viste sig, at arbejdsgiverne til deres egen skade havde troet på Højrebladenes fortælling om de letsindige arbejdere, der ikke forstod at spare i de gode tider. I virkeligheden stod ikke blot mange af fagforeningerne med ganske vel forsynede kasser, men tusinder af arbejdere havde hver for sig en pæn sparekassebog, som de nu greb til for ikke at svække fagforeningens kasse. Blandt de arbejdere, som ikke berørtes af lockouten, opstod der en sand kappestrid i offervillighed. Man tegnede sig for 70 øre i ugentligt bidrag, for 1 krone, ja for indtil 3 á 4 kroner, eller for en vis del af ugelønnen, indtil 25 pct., foruden de mange bidrag, der ydedes lejlighedsvis gennem de tusinder af kuponbøger, der gik rundt på værksteder og arbejdspladser, ved møder og sammenkomster. Mange arbejdere tog ud på landet og fik arbejde dér, de yngre og ugifte håndværkssvende drog til udlandet, særlig til Tyskland og England, hvor danske arbejdere overalt var velansete og efterspurgte. Arbejdsgiverne søgte at forhindre de udelukkede i på denne måde at unddrage sig sultepisken; de oprettede i hver købstad et kontroludvalg, som omhyggeligt påså, at ingen købmand solgte arbejdsmaterialer til nogen udelukket, og som foretog strejftog i landsbyerne med advarsel til småmestre og gårdmænd mod at beskæftige udelukkede. Til landboforeningernes medlemmer sendtes anti-socialistiske flyveblade og opråb om ikke at antage udelukkede arbejdere eller på anden måde yde dem bistand, da dette kun ville »forlænge striden eller vanskeliggøre en afslutning.« Offentliggørelsen af disse og andre boykottingsbreve bidrog dog ikke til at stemme den offentlige mening gunstig for arbejdsgivernes sag. Uhyre opsigt vakte en offentliggørelse i »Vorwärts« af en skrivelse af 29. maj fra Arbejdsgiverforeningens næstformand, snedkermester Kaspar Bostrup, til det tyske arbejdsgiverforbund i bygningsfagene, hvori han advarede tyske arbejdsgivere mod at antage danske arbejdere og sluttede med disse ord: »Til gentjeneste stedse parat sender vi forbindtligst vor kollegiale hilsen.« Den prøjsiske regeringspræsident i Slesvig, von Köller, havde netop den foregående vinter ladet mange danske udvise af Sønderjylland, særlig mange tjenestefolk, og det danske socialdemokrati havde protesteret herimod med ikke ringe virkning, bl.a. forsynet Liebknecht med materiale til at støtte den danske repræsentant Gustav Johansen ved hans interpellation i den tyske Rigsdag. Der indledtes et nøje samarbejde mellem de danske sønderjyder og Tysklands socialdemokrati. Den offentlige mening påvirkedes, og udvisningerne indstilledes efterhånden. Men efter Rostrups brev til de tyske kolleger gennemhånede fortyskningspressen i Slesvig de danske sønderjyder, og udvisningerne begyndte påny; mellem de udviste var også flere udelukkede, hvorved von Köller altså direkte kom til at støtte den danske Arbejdsgiverforening. Redaktør Jessen i Flensborg vendte sig, skønt politisk meningsfælle med det danske Højre, forarget mod lockoutmændenes optræden, og Venstrepressen i Danmark med Albertis »Dannebrog« i spidsen spurgte med virkning Højre, hvorledes dette parti, der endogså havde brudt Grundloven »for fædrelandets og det nationale forsvars skyld«, og som næsten havde taget patent på »den sønderjyske sag«, kunne forsvare et brev som Rostrups. På samme tid udbredte selv konservative verdensblade som Times og Le Temps de danske arbejderes ros til alle lande og bidrog derved til at skaffe dem beskæftigelse. Man havde i udlandet ingensinde set mage til den mønsterværdige holdning, som de 30,000 danske udelukkede og deres kammerater indtog. Grundlovstoget gennem Københavns gader den 5te juni blev naturligvis en storslået demonstration mod generallockouten, mange symbolske fremstillinger og talløse standartindskrifter viste, hvilken harme der besjælede arbejderne mod de kontraktbrydende arbejdsgivere. Kort og fyndigt udtrykte således kedelsmedene deres opfattelse i følgende linjer: et ord et ord, en mand en mand, en pjalt - en pjalt. Og på Fælleden faldt der selvfølgelig harmglødende udtalelser mod dette voldsomme overfald på arbejderstanden. Men der fandt ikke den mindste uorden sted; ikke ét beruset menneske blev om aftenen ført til politistationen. Denne grundlovsfest var den kraftigst mulige gendrivelse af arbejdsgivernes fortællinger om de utålelige forhold på arbejdspladserne. Der blev under hele lockouten ikke ført andre udelukkede for politiet end former Christian Ravnkilde, - der tilkaldtes for at modtage medaillen for ædel dåd. Han havde ved en brand på Nordvestvej reddet fire menneskers liv. Da skolebørnenes ferietid nærmede sig, gjaldt det om at få så mange som muligt ud til landboerne, som også gennemgående udfoldede stor gæstmildhed. Der var dog gårdmænd og proprietærer, som agtede på arbejdsgivernes advarsel og af hensyn til lockouten ikke modtog feriebørn. En godsejer Grandjean på »Vennerslund« på Falster befalede sin godsforvalter at sende to børn af udelukkede forældre tilbage til København; godsforvalteren måtte bøje sig, men tog samtidig sin afsked. Børnene blev for resten anbragte hos en sognepræst i nærheden af godset. Overhovedet nedlagde ikke få præster varm indsigelse mod den umenneskelighed, hvormed kampen førtes fra arbejdsgivernes side. Det kristelig-sociale udvalg, hvori mænd som professor Harald Westergård, pastor H. Ostenfeld på Frederiksberg og pastor H. Koch i Hellerup havde sæde, opfordrede til at støtte de udelukkede både moralsk og materielt. Professor Westergård tilbød forøvrigt på et tidligt tidspunkt af lockouten sin mægling, men blev afvist af arbejdsgiverne, som ville være fri for »de ubehjælpsomme idealister« og »ædle vrøvlehoveder« der sværmede i disse tider. Pastor Koch modtog fra murermestrenes, vognmændenes, maler, snedker og tømrermestrenes foreninger i Nordre Birk en alvorlig protest imod, at han »modarbejdede netop den klasse af medborgere, der ved frivillige bidrag tilvejebragte en del af den løn, med hvilken hans præstelige gerning honoreredes.« På grundlag af disse og andre lignende skrivelser stemplede »Socialdemokraten« Højre som et »revolutionært, fædrelandsløst og kristendomsfjendsk parti.« Revolutionært - thi det forsvarede generallockouten og havde dog tidligere kaldt dens sidestykke, generalstrejken, for revolutionens begyndelse; fædrelandsløst - thi arbejdsgiverne kaldte tyske kapitalister til hjælp mod danske arbejdere; kristendomsfjendsk, thi man truede de præster, der talte menneskelighedens og den sociale freds sag; man boykottede de næringsdrivende, der samlede ind til nødlidende kvinder og børn. Der var præster, som opfordrede til almindelig kirkebøn for lockoutens snarlige ophør; den Kgl. Konfessionarius, stiftsprovst Paulli, holdt foredrag for arbejderne i Rømersgade, og samtlige københavnske præster udstedte et opråb, hvori de bad om denne »borgerkrig«s ophør og opfordrede regering og Rigsdag til at fremme en social lovgivning, der kunne berede en rolig og lykkelig fremtidsudvikling. Der dannedes komiteer til bespisning af kvinder og børn, trods arbejdsgiverpressens protest imod på denne måde at styrke arbejdernes modstandskraft. En institution, hvortil der de foregående år var gjort tilløb, men som nu fik en fast og varig organisation, var »Børnenes Kontor«, der skaffede trængende børn fra kommuneskolerne tøj til deres ferieophold på landet. Det var en medarbejder ved »Socialdemokraten«, cand. pharm. Marius Jensen, og hans hustru, der gennemførte - og fremdeles leder - dette foretagende, som senere er udvidet til også at skaffe trængende kvinder og børn julemad. Fagforeningerne har altid hørt til dette kontors sikreste og offervilligste støtter.

Midt i juli, da lockouten havde varet omtrent to måneder, opløstes Enighedskammeret uden resultat. Arbejdsgiverne fastholdt nemlig »de 8 punkter« med nogle forklarende anmærkninger; arbejderne opstillede et modforslag, der anerkendte arbejdsgivernes ret til at lede arbejdet og fastlønnede formænds ret til ikke at være medlemmer af fagforeningerne, men tillige hævdede fagorganisationens medbestemmelsesret ved fastsættelsen af arbejdsvilkår og krævede 9 timers dagen gennemført fra næste forår. Formanden, professor Deuntzer, afsluttede forhandlingerne i Enighedskammeret med at foreslå lockouten hævet fra den 20. juli, hvorpå en voldgiftsret inden otte dage skulle afgøre de punkter i de to forslag, hvorom der ikke var opnået enighed. Arbejdernes repræsentanter sluttede sig til Deuntzers forslag, men arbejdsgivernes afviste det, og Deuntzer nedlagde sit hverv som formand. Fællesudvalget var sprængt. Denne sprængning bidrog selvfølgelig til at styrke arbejderne i den offentlige mening, som stadig stærkere vendte sig mod arbejdsgiverne. Arbejderpressen udfoldede næsten overmenneskelige anstrengelser, og det lykkedes virkelig at holde selvtilliden vedlige og modet oppe blandt de udelukkede gennem de mange arbejdsløse uger. De lange forhandlinger for fællesudvalget, hver dags spænding, hver uges mulighed for en afslutning, hjalp til at føre ud over de første vanskelige måneder. Da man først havde opdaget, at man kunne holde ud i månedsvis, var det lettere at blive ved endnu et stykke tid. Pengene strømmede efterhånden ganske rigeligt ind, også fra udlandet, særlig fra Sverige og fra Tyskland, hvor højkonjunkturerne endnu holdt sig. Den første million kroner var allerede uddelt, hvorfor skulle det ikke lykkes at skaffe den anden og den tredje! I nødsfald kunne man gå over til naturalieforplejning; Fællesbageriet uddelte allerede et par tusinde rugbrød gratis hver uge, og der indkøbles flæsk i store partier, særlig svinehoveder og svineindmad, med betydelig fordel. Da høsten kom, søgte adskillige arbejdere beskæftigelse på landet. Der var provinsbyer, hvor der til tider næsten ingen udelukkede fandtes. I kyst og fjordbyerne tog mange arbejdere på fiskeri og skaffede sig derved både mad på bordet og nogen indtægt ved salg til byens og omegnens folk. De udelukkede oprettede kontorer, der tilbød arbejde udført, og flere større fag i København dannede aktieselskaber, der overtog enkelte ikke helt ubetydelige foretagender trods de hindringer, arbejdsgivernes boykotting lagde i vejen. Socialdemokratiets kommunale indflydelse hjalp også til at skaffe arbejde. Enkelte byråd vedtog selv direkte at gennemføre planlagte foretagender; Københavns kommunalbestyrelse fremmede nogle større vejarbejder, hvorimod den med hensyn til byggeforetagender hindredes af de gældende licitationskontrakter. Det kom om disse forhold til bevægede forhandlinger i borgerrepræsentationen, og det vedtoges for fremtiden at fjerne lockout klausulerne, ligesom man vedtog oprettelsen af en kommunal arbejdsanvisning med lige indflydelse for arbejdere og arbejdsgivere. For vedligeholdelsen af de udelukkedes åndelige spændstighed sørgedes der ved møder, foredrag og læsestuer. Redaktør Julius Schiøtt organiserede hele forelæsningsrækker under navnet »de udelukkedes universitet«, og den iver og flid, hvormed mange arbejdere benyttede den nødtvungne ferie til at udvide deres kundskaber, bidrog til at skabe dem stadig voksende sympati. Forfattere og skuespillere oplæste litteraturens mesterværker, de bedste sangere, sangerinder og musikere gjorde tonekunstens skatte tilgængelige for arbejderne. I sit majdigt havde Schandorph skrevet om proletaren: Aldrig han hører en tonende klang, aldrig han øjner en fint svungen linje, aldrig han nemmer en tanke med trang op imod sol som en stammerank pinje. Den store lockout førte tusinder af arbejdere ind i museer og kunstsamlinger under kyndig vejledning af Studentersamfundets medlemmer. Præster foranstaltede kirkekoncerter for de udelukkede. Det var, som om hele det København, der stod udenfor arbejdsgivernes kreds, blev grebet af en mægtig trang til at gøre lockoutens ofre deres ufrivillige lediggang så nyttig og fornøjelig som muligt. Lockouten gik nu på sin tredje måned, uden at der endnu var mindste tegn på svigtende modstandskraft hos arbejderne. Men de næringsdrivende følte et stadig pinligere tryk, de holdt møder og indgav adresser om kampens afslutning. Alt forretningsliv lammedes, og bankerne begyndte at ængstes. En nat hen imod slutningen af juli meddelte maler J. Jensen på »Socialdemokraten«s kontor et par venner og meningsfæller under den ubrødeligste tavsheds løfte, at bankdirektør Axel Heide i forbindelse med veksellerer Laurids Bing og borgerrepræsentationens formand, Herman Trier, havde følt sig for både hos ham og hos Arbejdsgiverforeningens formand, N. Andersen, om muligheden for et forlig på vilkår, der ved nærmere forhandling måske kunne blive antagelige. Jensen lagde ikke skjul på de vanskeligheder, dette tilbud beredte ham. Indlod han sig først på det, måtte forliget gennemføres, - ellers kunne arbejdernes stilling let svækkes overfor den offentlige mening. Men trods den rolige overflade gærede der en uhyre forbitrelse i arbejdernes sind. Mange var stemt for, at kampen, nu den én gang var begyndt, skulle føres igennem til det yderste. Der drøftedes hist og her planer om modforholdsregler, f.eks. generalstrejke i virksomheder, der ville berøre samfundet på de ømmeste steder. Der var en udbredt stemning for at kræve erstatning, navnlig i form af 9timersdagens gennemførelse. Ja, der næredes hos enkelte mænd ville planer om, at skulle kampen endelig ende med et nederlag, så kunne fagforeningerne simpelthen opløse sig formelt; der var da ingen at slutte fred med, og arbejdsgiverne ville da netop få de utålelige forhold på værkstederne, som de hidtil ikke havde kendt, men nok snart skulle blive kede af.

J. Jensen indså, at der rimeligvis kunne gennemføres et forlig, hvorved alt i realiteten blev ved det gamle, men om erstatning kunne der ikke være tale. Efteråret nærmede sig, og derpå vinteren. Hundredtusind arbejderfamiliers velfærd lå på hans skuldre, samfundets hele udvikling for adskillige år var afhængig af hans beslutning, industriens trivsel - denne livsbetingelse for selve arbejderbevægelsen - beroede i delte øjeblik på hans optræden. »De har haft let nok« - ytrede han bittert - »ved at åbne krigen. De har vist næppe tænkt sig vanskeligheden ved nu at få 70,000 forurettede arbejdere til samlet at slutte fred uden klækkelig erstatning.« Og Jensen ønskede sig i et øjebliks træthed efter sommerens uhyre anspændelse langt bort til et lille husmandssted, hvor han kunne arbejde for sig selv og sine uden at stå til ansvar for hele arbejderstandens, for hele samfundets ve og vel. »Vov det!« - sagde hans venner, og han vovede det. Der kom ved de tre mægleres hjælp forligsforhandlinger i gang og udarbejdedes en overenskomst, hvorved arbejderne opgav erstatningskravet (den 9 timers arbejdsdag), og arbejdsgiverne fjernede alle de skarpe kanter i »de 8 punkter«, først og fremmest den fælles opsigelsesfrist til 1ste januar. I de første dage af august blev forligsforslaget forelagt for de Samvirkende Fagforbunds repræsentantskab, der antog det som forhandlingsgrundlag, men dog ønskede enkelte ændringer, navnlig ønskede man udtrykkeligt fastslået, at anerkendelsen af arbejdsgivernes - under de nuværende samfundsforhold i og for sig selvfølgelige - ret til at lede og fordele arbejdet ingen forandring gjorde i de gamle overenskomster, der bestod i en række fag, og som på visse punkter hjemlede arbejderne indflydelse på arbejdsordningen, for så vidt den vedrørte arbejdsvilkårene. Det kom herom til forhandling mellem tre delegerede fra repræsentantskabet og tre delegerede for Arbejdsgiverforeningen, som imidlertid ikke ville gå ind på de nævnte ændringer: Arbejdsgiverforeningen havde strakt sig så vidt, som den overhovedet kunne - »fanen« var jo opgivet -, når den skulle holde sammen; men de delegerede forsikrede personligt, at man ikke tænkte på at røre ved de gamle overenskomster. I henhold til disse forsikringer gik fagforbundenes repræsentantskab ind på forligsforslaget. Om lørdagen, den 5. august, godkendtes det af arbejdsgiverforeningens generalforsamling. Mandag aften den 7. august skulle det forelægges på et hovedbestyrelsesmøde i de Samvirkende Fagforbund. Om lørdagen offentliggjordes forligsforslaget og kommenteredes af »Socialdemokraten« i fredsvenlig ånd. Da hændte det, at der lørdag aften blev tilstillet - ingen vidste hvorfra - flere fagforeningsledere nogle tryksager, indeholdende bl.a. værkstedsregulativer og en plakat om »anmeldelseskontorer«, underskrevne med »Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening«s navn. Værkstedsregulativerne stred på flere punkter mod det offentliggjorte forligsforslag, og anmeldelseskontorerne kunne kun opfattes som et slags »sortekamre«, hvor der i fremtiden skulle holdes kontrol med hver enkelt arbejder. Disse papirers fremkomst - der tydede på et planlagt forligsbrud endnu inden forliget var vedtaget - fremkaldte stor ophidselse i arbejderkredse og en bevæget debat på fagforbundenes møde mandag aften. Fra én side gjorde man gældende, at de nævnte papirer - hvis ægthed ikke blev bestridt af arbejdsgiverne, kun erklærede man dem for foreløbige udkast - var spillet arbejderne i hænde fra arbejdsgivernes krigsparti, der selv var blevet overstemt, men nu ønskede forliget forkastet af arbejderne. Fra anden side fandt man det under disse forhold uværdigt at vedtage forliget - hvad værdi havde bl.a. de mundtlige forsikringer, der var gjort de delegerede? Adskillige fagforeningsledere fastholdt erstatningskravet og ankede over, at »Socialdemokraten« havde bragt artikler i forligsvenlig ånd. J. Jensen, P. Knudsen, M. C. Lyngsie og flere stillede forslag om at godkende forliget, men med det forbehold, at der ikke nogetsteds indførtes værkstedsregler, som ikke var fremgåede af forhandling mellem organisationerne i henhold til forligsforslagets forudsætninger. Forhandlingen varede den hele nat; på alle redaktionskontorer sad man oppe for at modtage resultatet, hele byen, hele landet ventede nervøst på udfaldet af delte møde. På »Socialdemokraten«s kontor ringede telefonen uafbrudt med forespørgsler om resultatet. Til sidst stillede ringningen af, de andre redaktioner gik efterhånden i seng, men »Socialdemokraten«s trykning blev udsat og den fornødne plads holdt åben til meddelelserne fra Rømersgade og den eventuelle kommentar. Kl. 4 om morgenen var afstemningen forbi. Forligsforslaget med det nævnte forbehold var vedtaget, men kun med 128 stemmer mod 98. Disse 98 ville, overhovedet ikke afslutte forlig uden erstatning. En hastig rådførsel mellem redaktøren, J. Jensen og P. Knudsen, nogle hurtigt nedskrevne linjer, og bladet gik i trykken for få timer efter at meddele det befriede København, at lockouten skulle hæves - når da arbejdsgiverne, hvad der forudsattes, gik ind på det selvfølgelige forbehold. »Socialdemokraten«s taktik: at betragte lockouten som faktisk afsluttet, vakte ikke almindelig tilfredshed i fagforeningskredse, men var aldeles nødvendig, hvis forliget, hvad man nærmest var tilbøjelig til at vente, skulle briste; thi det gjaldt da om at bevare den offentlige menings sympati. I virkeligheden var J. Jensen yderst betænkelig ved at afslutte et forlig imod omtrent halvdelen af hovedbestyrelsesmedlemmernes ønske. I den skrivelse, hvormed han meddelte N. Andersen udfaldet, understregede han forbeholdet meget skarpt - så skarpt, at Arbejdsgiverforeningen fandt det uantageligt. »Det er jo derom« - sagde krigspartiet - »hele kampen har stået; skal vi nu i den skarpest mulige form anerkende fagforeningernes medbestemmelsesret også ved værkstedsreglers udarbejdelse, da lider vi jo det øjensynligste nederlag.« Lockouten blev altså fortsat, og J. Jensen - den absolutte fredsven, derom nærede ingen mindste tvivl - åndede lettet, thi nu kunne fagforeningerne holde sammen, og den offentlige mening gav arbejdsgiverne skylden for krigens fortsættelse. Lockouten udvidedes til vogn- og beslagsmede, cementfabriksarbejdere, en mængde arbejdsmænd i forskellige virksomheder og til skrædderne, blandt andet udelukkedes et stort antal kvindelige herreskræddere; antallet af udelukkede nåede dermed 40,000. Men pengene strømmede vedblivende ind. I alt brugtes der til understøttelse af de udelukkede 2 millioner 814,000 kroner, hvoraf de 678,000 kr. kom fra udlandet. Tyskland gik i spidsen, derefter kom England og Sverige. Også fra Norge, Holland og Nordamerika kom gode bidrag, det sidste sted udfoldede særlig redaktøren af »Den danske Pioner«, Sophus Neble, en utrættelig indsamlingsvirksomhed blandt Fristaternes skandinaver. Helt nede fra Kapstaten, ja oppe fra Grønland kom der adskillige hundrede kroner. Arbejdsgiverne begyndte derimod at trættes, omkring i købstæderne holdtes møder af mestre, som forlangte lockouten sluttet; hist og her brød enkelte arbejdsgivere ud og genoptog arbejdet trods de store bødestraffe og den strenge boykotting. I København gik der i midten af august panik i publikum, og mange millioner kr. udtoges af sparekasser og banker. Fredsstemningen i arbejdsgiverkredse voksede, men også fagforeningernes ledere indså, at blev der ikke fred snart - hvorved der endnu kunne vindes nogle efterårsmåneder til arbejde -, gik land og folk en grufuld vinter i møde. Man begyndte for alvor at drøfte tanken om generalstrejke i visse fag for at fremtvinge en afgørelse, - da selve konsejlspræsident Hørring indledte forhandling med N. Andersen om muligheden af lockoutens afslutning. Det var en offentlig hemmelighed, at man i hofkredse så med stigende uvilje på kampens fortsættelse. Kort efter søgte en af arbejdsgivernes repræsentanter i det opløste Enighedskammer, overretssagfører J. L. Busch, forbindelse med en arbejderrepræsentant fra det samme kammer, landstingsmand C. C. Andersen. Det viste sig, at det Heide-Bing-Trierske forligsforslag kunne blive antageligt for arbejderne, når der foretoges følgende tre ændringer eller tilføjelser: bestående overenskomster skulle forblive uberørte af den ny overenskomst, der måtte ikke udarbejdes arbejdsregulativer i strid med forligets bestemmelser, og i stedet for Hof- og Stadsretten som dommer i spørgsmål om forligets overholdelse skulle der træde en af arbejdere og arbejdsgivere med lige mange medlemmer valgt voldgiftsret med en selvvalgt formand, så snart en sådan ret af lovgivningsmagten fik myndighed til at stævne vidner med samme vidnepligt som for de almindelige domstole. Arbejdsgiverne stillede sig først modvilligt til dette ny forslag, men den offentlige mening krævede energisk stridens afslutning. Mandag aften den 28. august vedtog fagforbundenes hovedbestyrelser enstemmigt det ny forlig. Onsdag den 30. mødtes arbejdernes og arbejdsgivernes to forretningsudvalg til forhandling hos bankdirektør Heide og forhandlede fra kl. 9 til 5, uden at de dog endnu kunne enes. Det gjaldt om at give de ny tilføjelser til forliget en form, der var så lidt stødende overfor arbejdsgiverne som muligt. Efter mødets afslutning spiste arbejdsgiverne til middag i »Standard«, og her indfandt Heide sig nu, efter først at have rådført sig med Bing og Trier. Det lod til, at middagen virkede forsonliggørende på arbejdsgiverne. Kl. 11½ om aftenen ringede nemlig Heide »Socialdemokraten«s redaktion op og meddelte, at han absolut måtte have en samtale endnu samme aften eller nat med fagforeningernes ledere. Borgbjerg satte sig øjeblikkelig i en droske og kørte til P. Knudsen, der var fungerende formand - J. Jensen havde nogle dage ligget syg af overanstrengelse -, fik ham vækket og kørte derpå videre til Martin Olsen, hvor gadedøren uheldigvis var lukket. Men det lykkedes tilsidst at komme ind i gården og op ad køkkentrappen. Medens Martin Olsen klædte sig på, fik P. Knudsen sendt bud efter Sigvald Olsen og murer Henr. Rasmussen, hvorpå de fire mænd begav sig til Heides bolig ved Holmens Kanal. Klokken var imidlertid blevet langt over midnat, Trier og Bing var gået hjem, og Heide gået i seng. Men da det ringede på portklokken, stod han op og modtog i tøfler og med en gul regnfrakke over natskjorten de fire arbejderførere. De forhandlede til kl. 3 og blev omtrent enige om det ny forligs ordlyd. Næste morgen tidlig forhandlede Heide påny med arbejdsgiverne; om middagen fik han, Trier og Bing foretræde hos Hørring, som lovede at ville forelægge et lovforslag om vidnepligt for den omtalte voldgiftsret. Om aftenen drøftede begge de fjendtlige lejre stillingen hver for sig, og fredag formiddag den 1. september mødtes de to forretningsudvalg fuldtalligt - J. Jensen deltog trods sin sygdom - og vedtog det endelige forlig. Imidlertid skulle der tillige opnås enighed om snedkerkonflikten, hvad der var særlig vanskeligt, fordi de københavnske bygningssnedkere stod udenfor Fællesorganisationen. Der forhandledes hele søndagen og opnåedes delvis enighed: de resterende stridsspørgsmål overgaves til en voldgiftsret bestående af Heide, Trier og Bing. Kendelsen faldt nogen tid efter og blev tilfredsstillende for snedkerne. Mandag middag kl. 12 holdt Arbejdsgiverforeningen og de Samvirkende Fagforbund henholdsvis generalforsamling og hovedbestyrelsesmøde, hvor forliget vedtoges. Om aftenen fejredes fredsslutningen med kæmpemøder i arbejdernes forsamlingsbygninger og illumination. Tirsdag den 5te september blev overenskomsten højtideligt underskrevet af de to forretningsudvalg og af de københavnske bygningssnedkeres formand. Nogle dage efter genoptoges arbejdet overalt efter omtrent 16 ugers standsning. Resultatet var kort og godt status quo, opretholdelsen i alt væsentligt af de tidligere tilstande. I stedet for Fællesudvalget af 1898 sattes den permanente voldgiftsret; Hørring holdt ord og gennemførte i løbet af vinteren en lov om vidneførsel for denne domstol, hvorved selve statsmagten anerkendte de Samvirkende Fagforbund som den danske arbejderklasses enegyldige organ i faglige spørgsmål. Den store lockout rystede tusinder af uorganiserede arbejdere op af sløvhed. I dette kampår stiftedes over halvandet hundrede ny fagforeninger, og de Samvirkende Fagforbunds medlemsantal voksede til 83,000. Efter lockoutens afslutning i begyndelsen af september fulgte et par travle arbejdsmåneder, og de gode tider holdt sig endnu det næste forår. Smedene opnåede i marts en overenskomst med en mindsteløn af 32 øre i timen og fuld anerkendelse af deres faglige medbestemmelsesret. Arbejdsmændene foretog et stærkt fremstød. Deres fagforbund voksede i året 1900 til 30,000 medlemmer. I de to år siden forbundets optagelse i de samvirkende var der opnået en million kroner i lønforhøjelser, og arbejdstiden var indskrænket ikke så lidt. Overhovedet kunne alle arbejdere i dette århundredets sidste år med tilfredshed se tilbage på den svundne tid, siden socialismen kom vækkende og samlende til landet. Overbyes vers: ... Og jorden så aldrig så usselt et kuld som det, der på den nu har hjem, gjaldt ikke mere, det var forældet i kraft af selve den arbejderbevægelse, hvis sanger han var. En frugtbar tid med kamp og sejre var oprunden, med en førstegrøde af vundne resultater, som varslede den rigeste høst. I 1872 var den gennemsnitlige arbejdstid 11 timer 20 minutter; den var i 1900 forkortet til 10 timer. Samtidigt var den gennemsnitlige timeløn forhøjet fra knapt 20 til 35½ øre. For det hundrede tusinde voksne mandlige arbejdere, der beskæftigedes i industri og håndværk, betød det, at deres samlede årsløn nu udgjorde 107½ million kroner, medens den efter lønningerne i 1872 kun ville have udgjort 67½ million. Altså en vinding af 40 millioner. Kampe, ofre og lidelser havde det kostet. Men når det blev sagt fra modstandere af den faglige bevægelse, at den skadede og lamslog dansk industri, så godtgjorde ikke blot industriens rivende fremgang, men også en strejkestatistik fra Statens Bureau, at dette ikke holdt stik. Strejker og lockouter i årene 1897 og 1898 - der var opgangsår med mange lønkonflikter - havde krævet netop så mange arbejdsdage, som svarede til én dags arbejdshvile om året for hele industrien. En eneste af de talrige »bededage«, som Struensee afskaffede i det opkommende borgerskabs interesse, havde arbejderne altså lagt beslag på til fremme af deres tarv. De havde vundet 40 millioner. I virkeligheden kun en ringe del af samfundsarbejdets voksende udbytte, en mundsmag, der vakte appetitten, men ikke tilfredsstillede den. Et nyt ideal - arbejdets ret til det fulde arbejdsudbytte - var samtidigt blevet den danske arbejderklasses eje; der var vokset et socialdemokrati op sammen med fagforeningerne. Den store lockout styrkede ikke blot fagbevægelsen, men vakte tusinder af håndværkere og arbejdsmænd til socialistisk bevidsthed. Den raske unge tømrersvend med den gode sangstemme derude i provinsen, som havde følt sig hædret ved optagelse i borgerklubben og tankeløst stemt sammen med bedsteborgerne ved alle valg, var pludselig blevet kastet på gaden af disse samme bedsteborgere - fordi nogle mestre og svende i en jysk ravnekrog ikke kunne enes. Hvorhen han vendte sig, til nabobyen, til landet, til Tyskland mødte han arbejdsforbudet fra de mestre, der havde talt så kønt for fædrelandet ved den årlige fugleskydning og lært ham had til »arvefjenden«. Den oversete fortrykte arbejdsmand hos købmandsmatadoren ofrede ham nu glad en 50øre hver ugedag; de indså pludselig, at de var venner, klassekammerater, partifæller. De lærte begge at forstå alle arbejderes solidaritet i onde som i gode dage; det gik op for dem i al sin skærende sandhed, det hårde ord om de to nationer, som alene er til: udbytternes og de udbyttedes. De nationale farver forvandledes med ét til den glimrende sminke, bag hvilken kapitalismens griske fjæs røbede sig.

Byrådsvalgene i januar 1900 viste lockoutens politiske virkning i provinsen: der valgtes socialdemokrater i 25 købstæder. Et flertal af den almindelige vælgerklasses byrådsmandater i samtlige købstæder blev besat af socialdemokrater og radikale venstremænd; mangen lockoutmester måtte bide i græsset. Ved borgerrepræsentantvalget i København i marts 1900 trak Rostrup sig tilbage sammen med alle borgerlistemændene fra 1894. De nyopstillede Højremænd faldt for demokratiets liste med 11,000 stemmer mod 15,000. Ved ligningsvalgene i provinserne samme sommer erobrede socialdemokratiet en række nye mandater, og ved sognerådsvalgene om efteråret valgtes der godt halvandet hundrede socialdemokrater. Ved årets udgang - århundredskiftet 1900 - 1901 - sad socialdemokratiet inde med over 500 kommunale tillidshverv. Partiets presse fortsatte sin fremgang. Der oprettedes nye blade i Næstved med skomager Josef Hansen som redaktør, i Nakskov med bødker Bresemann og i Rønne på Bornholm med snedker Nielsen-Hauge som redaktører. Den ældre provinspresses aflæggere i Ålborg og i Randers udvidedes til selvstændige blade, og ny aflæggerblade oprettedes: for Ringkøbing amt, for Silkeborg og Skanderborg. »Socialdemokraten« i København udkom fra marts 1900 to gange om ugen med en provinsudgave med faste korrespondenter i en række byer i nord, midt og Nordvestsjælland. På samme tid erhvervede bladet sig en ejendom i Nørre Farimagsgade, latinskolen »Lyceum«s store bygning. Her indrettedes foruden redaktionslokaler eget sætteri og trykkeri, ekspedition samt lokaler for de Samvirkende Fagforbund.

Ved århundredskiftet den 1. januar 1901 foregik flytningen fra dr. Dampes gamle hus i Brolæggerstræde nr. 11, hvor redaktionen havde boet siden efteråret 1889. Hvilke elleve år havde det ikke været for partiet: bladet mange gange udvidet og dets oplag fordoblet, rigsdagsgruppen vokset fra én mand til 12 i Folketing og 2 i Landsting, 14 borgerrepræsentanter, en rådmand (K. M. Klausen, fra efteråret 1899), fem hundrede tillidsmænd i by og sogneråd; over 80,000 fagforeningsmedlemmer, en ny stor provinspresse, flere ny kooperative foretagender (Arbejdernes Kødforsyning i København, Arbejdsmændenes Margarinefabrik i Svendborg, mælkeriet »Enigheden« på Frederiksberg), flere ny forsamlingsbygninger såvel i hovedstaden (Enghavevej, Kløvermarksvej, Jagtvej) som i provinsen. »Socialdemokraten« rejste på denne tid en retssag, der blev hele landets samtaleemne, og som gjorde kravet om en retsreform til hele folkets. En ung tjenestepige, Alma Bondesen, havde siddet arresteret i tre måneder sigtet for tyveri, men uden at assessoren kunne overbevise hende. Tyvekosterne fandtes senere, og Almas uskyld blev dermed bevist. Alligevel var hun blevet straffet, nemlig for et formentligt bedrageri på tre kroner. Det lykkedes »Socialdemokraten« at godtgøre hendes uskyldighed også i bedragerisagen og at få den optaget til revision for Højesteret, som frifandt Alma og ikendte hende en erstatning af 500 kr. samt fastslog, at forhørsprotokollen var blevet misvisende og unøjagtigt ført. Kort tid efter - i marts 1901 - antog »Socialdemokraten« sig en anden tjenestepiges, Nelly Andersens sag. Hun havde tjent hos selve justitsminister Nellemann, var blevet sigtet for tyveri af en guldurkæde og - skønt kæden fandtes i fru Nellemanns kjolegylp - arresteret; under fængslingen blev hun yderligere beskyldt for tyveri af forskellige sølvsager. Da disse ligeledes fandtes, blev hun efter to måneders varetægtsarrest løsladt, men fik kun 50 kroner i erstatning, og de tilkendtes hende ved et dekret, der erklærede mistanken for urkædetyveriet bestyrket. Socialdemokratiet gjorde såvel Almas som Nellys og en del andre retsskandaler til genstand for en interpellation i Folketinget, der med alle stemmer mod fem vedtog et mistillidsvotum til regeringen, fordi den endnu ikke havde fremsat forslag til en retsreform. Også Nellys sag blev optaget til revision; Højesteret frifandt hende for enhver mistanke og ikendte hende 500 kr. i erstatning. Ministeriet Hørring var gået af i foråret 1900, uhjælpeligt viklet ind i den halve million til søbefæstningen og kørt fast på told og skattereformen. I landstingets Højre havde ministeriet kun fundet støtte hos otte mand (de senere »frikonservative«) for sin toldreform, i Folketingets Venstre kun hos fem (bl.a. Køedt og Sv. Høgsbro) for sin brændevinsskat. Hørring havde kastet den krigsminister, som var nærmest ansvarlig for den halve million, over bord og på anden måde lappet på sit ministerium, bl.a. ved optagelsen af Ludvig Bramsen som indenrigsminister. Denne nærede varm socialpolitisk interesse, optog Folketingets forslag om hemmelig afstemning og forelagde en ny fabrikslov, hvortil socialdemokratiet havde givet stødet ved sit lovforslag om børns erhvervsmæssige arbejde. Men hverken krigsministerens fald eller den ny indenrigsministers socialpolitik kunne frelse ministeriet hørring. Dets efterfølger blev ministeriet Sehested - »et estrupsk ministerium uden Estrup«. Bramsen gik over i dette, og det lykkedes ham i rigsdagssamlingen 1900-1901, kraftigt støttet af socialdemokratiet, at gennemføre både fabriksloven og loven om hemmelig afstemning. Men som helhed var ministeriet Sehested en udpræget mindretalsregering, der hurtigt på sine skattelove kom i konflikt både med Folketingets Venstre og med »de 8« i Landstinget, som endogså meldte sig ud af Højre. Statskassen var tømt ved oppositionens reformpolitik, konjunkturerne gik fra sommeren 1900 stærkt og pludselig nedad, told og jernbaneindtægterne ebbede: Sehested stod foran udsigten til en forfatningskonflikt, men uden penge, uden nogetsomhelst rygstød i den offentlige mening, kun støttet af kongens tillid og ved en tale af kronprinsen. Estrup, som regeringen gjorde til kongevalgt landstingsmand, vejede overfor befolkningen til i den gale vægtskål. En række uheld og dumheder gjorde ministeriet yderligere upopulært. Justitsminister Goos klarede sig kun mådeligt i retsreformdebatten med socialdemokratiet. Trafikminister Juul-Rysensteen forbød jernbanefunktionærernes formand, Socialdemokraten pakmester P. D. Pedersen at stille sig som folketingskandidat i Slagelse og trafikassistent Ohlsson at være anbefalende stiller for venstremanden Johan Ottosen på Frederiksberg, men viste midt under disse angreb på statsfunktionærernes politiske frihed en svag, vaklende og selvmodsigende holdning. Ohlsson blev forflyttet til Sparkær, P. D. Pedersen til Varde - hans rejse dertil blev et helt triumftog, ved alle stationer mødte hans standsfæller frem og hyldede ham. Alligevel stillede P. D. Pedersen sig i Slagelse, og fik endogså af administrationen orlov til sin valgkamp. Regeringen viste den hovedløshed, der er særkendet for et regimente i forfald. En interpellation af socialdemokratiet medførte, at hele Folketinget tog sig af statsfunktionærernes ret. Deres organisation voksede mægtigt; alt, hvad det var konservatismens sag at holde nede, trivedes netop frodigt. Socialdemokratiet fik en hidtil ukendt parlamentarisk indflydelse, og Venstre blev på adskillige punkter drevet længere ud i social og radikal retning end naturligt for den inderst inde konservative gårdmandsstand, som var partiets kerne. En tredje interpellation af socialdemokratiet i anledning af den indtrådte store arbejdsløshed førte til en folketingsvedtagelse, der opfordrede staten til at fremskynde de planlagte offentlige arbejder og til at betale sine arbejdere tarifmæssigt. Et socialdemokratisk lovforslag om oprettelsen af sanatorier for brystsyge bevirkede, at Folketinget på finansloven indsatte forslag om en tuberkulosekommission, uden at Landstinget turde udstemme det, skønt regeringen erklærede, at den ikke ville gøre brug af de bevilgede penge. Et andet socialdemokratisk forslag, om en reform af alderdomsforsørgelsen, blev vel ikke vedtaget, men gav dog anledning til, at Folketinget vedtog fire ikke uvæsentlige forbedringer i den gældende lov. Fra konservativ side løftede der sig flere og flere røster for et systemskifte. En sådan tilstand, hvor Højre regerede af navn, men hvor demokratiet fuldstændig beherskede den offentlige mening, medens socialismen groede som efter en tordenregn, var aldeles utålelig. Det var jo i virkeligheden »oppositionen, der regerede«. Så hellere lade den komme officielt til magten! Arbejdsgiverne splittedes i »Højre« og »Venstre« og hindredes derved i at gøre samlet front mod arbejderne. Gårdmandsstandens vægtige lod lå, konservativt set, i den forkerte vægtskål og kunne næppe flyttes tilbage, uden ved at man lod Venstre komme til magten. Men fra mange sider spekuleredes der ganske vist i agrariske muligheder og i moderat sammensmeltning. Grev Frijs og de andre udtrådte Højremænd havde fundet Alberti i den parlamentariske skattekommission, der blev nedsat ved Hørrings fald. Og Alberti havde ved en tale i Herthadalen i sommeren 1900 gjort de konservative klubbers feltråb »Gud, konge og fædreland« til sit, ja endogså som den realpolitiker, han var, sat kongen - der jo uddeler porteføljer - foran den mere højtsvævende guddom. I samme tale frarådede Alberti på det bestemteste en fornyet valgalliance med socialdemokratiet. På et hemmeligt møde i Strib ved juletid 1900 mellem højskoleforstandere og officerer arbejdede man for at få et »nationalt« og militærvenligt Venstre til roret og »forsvarssagen«s løsning forberedt gennem en kommission. Bladet »Vort Forsvar« tog ordet for et venstreministerium som den eneste mulighed, der endnu fandtes for at få Bahnsons halvfærdige værk fuldført. Imidlertid fornyede J. C. Christensen og P. Knudsen på deres partiers vegne valgforbundet fra de tidligere valg. Det kneb denne gang mere end nogensinde. Socialdemokratiet havde vokset sig stærkt og kunne ikke nøjes med sine gamle kredse. Det måtte stadig udvide sig, også i venstreland, og bebudede kandidater i 5-6 venstrekredse - hvor der .dog ingen fare var for Højres sejr. Rundt om i partiet rørte der sig krav om videregående kandidatopstilling, men hovedbestyrelsen dæmpede kravene, da det viste sig, at der kunne nås en forståelse med Venstre trods opstillingen i de ny kredse. Borgbjerg sendtes således af hovedbestyrelsen til Svendborg for at tale de utålmodige partifæller til rette, hvad dér også lykkedes ved en forsikring om, at det denne gang utvivlsomt blev den sidste, da hensynet til forfatningskampen nødte socialdemokratiet til at lægge bånd på sin valgagitation, - hvad jo iøvrigt ingenlunde forhindrede en kraftig almindelig socialistisk agitation. Også J. C. Christensen udtalte: »Om samarbejdet skal fortsættes, beror ikke alene på socialdemokraterne og Venstre, men i lige så høj grad på Højre, thi den dag dette parti anerkender de forfatningsmæssige regler, da vil den vægtigste grund for samarbejdet være borte«. I København gik socialdemokrater og liberale uden alle gnidningsvanskeligheder samlet til valg på grundlag af kartellet fra 1895, og Hørup pegede som grund for samarbejdet ikke blot på Højres modstand mod parlamentarismen, men også på Venstres og socialdemokratiets fælles kamp mod militarismen og klerikalismen. En enestående folkestemning rejste sig under denne valgkamp, der kulminerede - eller eksploderede - ved mødet i Lørups Ridehus aftenen før valgdagen, hvor J. Jensen og Hørup talte, og hvortil Jeppe Åkjær og Anton Melbye havde skrevet valgsange. Det var påske tirsdag, den 2. april 1901, hundredårsdagen for slaget på Rheden. Hertil sigtede Melbyes vise, som sluttede med ordene: Stolte København! Bliv af navn og gavn fra i dag nu ret for alvor folkets København! Den 3. april sejrede demokratiet i 15 af København-Frederiksbergs 16 valgkredse; Højre holdt kun 6te kreds med 22 stemmers flertal. Venstre gik frem fra 64 folketingsmænd til 76, socialdemokratiet fra 12 til 14; Højre gik ned fra 16 til 8 (selv Færøerne svigtede ligesom i 1884), de moderate fra 22 til 16. Socialdemokratiet opstillede kandidater i 30 kredse, nemlig foruden i de gamle i Hillerød (hvor G. C. Olsen mønstrede 562 stemmer) i Køge (Oskar Jørgensen 739 stemmer mod Albertis 1341), i Faks'e (Stauning 699), i Slagelse (P. D. Pedersen 1067), i Nyborg (Hans Nielsen 737) i Skjoldelev (Simonsen 953 mod den moderate Nielsen-Jeksens 1093), i Kolding (Jønson 514 mod Enevold Sørensens 1685) og i Vejle (P. Hansen 1062 mod venstremanden Thomas Nielsens 1565); derimod blev Ebeltoftkredsen opgivet til fordel for Venstre, uden at det dog lykkedes at besejre den moderate Neergård. Socialdemokratiet erobrede af nye kredse Københavns 8. Kreds (Martin Olsen), Lyngby (J. Wilmann) og Århus nordre (P. Sabro), men tabte Randers, skønt P. Knudsen gik frem i stemmetal. I alt mønstredes i de30 kredse 43,000 stemmer mod 32,000 i de 23 ved forrige valg. Den hemmelige afstemnings indførelse viste sig at være til gavn for partiet, ikke mindst i de mindre byer og på landet. Dagen den 3. april 1901 levnede intet valg. Højre målte efter en 30årig forfatningskamp vige valpladsen; de moderates tilbagegang - Bojsen havde ikke en gang stillet sig påny, hans valgkreds møen erobredes af Venstre, - agrarkandidaternes fiasko og afsløringen af de udtrådte højremænds rodløshed i befolkningen lod kun én mulighed åben: et rent venstreministerium. Da kongen i juli vendte hjem fra sin baderejse, havde ministeriet Sehested endelig besluttet sig til det uundgåelige og indgav sin afskedsbegæring. Den 23. juli dannedes landets første Venstreministerium - når man da ikke vil regne det ganske kortvarige ministerium Rottwitt i 1859 med. Professor Deuntzer blev dets chef, hørupperne og de københavnske liberale fik to ministre (Hørup og C. Hage), bergianerne to (J. C. Christensen og Enev. Sørensen) og den gamle fjortenmandsgruppe to (Alberti og Ole Hansen). Dette var de tre venstregrupper, der i 1895 - sammen med socialdemokraterne - havde slået forligsmændene og derpå dannet Venstrereformpartiet, som nu udgjorde et stort, absolut flertal i Folketinget. Den tanke, som for alvor drøftedes i liberale kredse: at søge en socialdemokrat optaget i ministeriet, ville fra selve socialdemokratiets side være blevet afvist. Den ny regering, der på hver af sine fløje havde de to gamle dødsfjender fra 1892: Hørup og Alberti, spændte over tilstrækkeligt store modsætninger. Til militærministre udnævntes admiral Jøhnke og oberst Madsen. Samme dag som ministeriet Sehesteds afgang blev offentlig bekendt, samledes socialdemokratiet til sin 9de kongres, den største, der endnu var afholdt: den talte over halvandet hundrede delegerede fra 114 politiske foreninger med tilsammen 27,416 medlemmer. Kongressen hilste i et manifest det ventede Venstreministerium velkommen som udtryk for flertalsprincippets sejr, krævede en række sociale reformer gennemført, den almindelige valgret fuldt hævdet i kommune, amt og stat samt militarismen for alvor bekæmpet. Enhver regering, der ikke blev disse almen-demokratiske grundsætninger tro, erklærede kongressen på forhånd uforsonlig krig. »Vi er ikke til sinds« - udtalte P. Knudsen - »at dyrke de gamle guder under nye navne«. Ligesom i en forudfølelse af, at de gamle taktiske meningsforskelligheder nu ville tabe deres betydning, ophævede kongressen de revolutionæres eksklusion fra 1889. Kampen for flertallets ret til at regere var endt, nu kom kampen om flertallet. Den gamle rent politiske delingslinje ville efterhånden udvidskes, den sociale derimod træde stærkere og stærkere frem. Ved gårdmanden Ole Hansens optagelse i det ny ministerium blev bondestanden anerkendt som medregerende stand; nu trådte arbejderstanden for alvor frem med sit frigørelseskrav, nu skulle historiens sidste klassekamp udkæmpes, den, der havde selve klasseadskillelsens afskaffelse til mål, - socialdemokratiets dybt revolutionære, internationale program, selv om kampen i parlamentariske lande førtes på reformarbejdets grund, med den økonomiske organisations og den almindelige valgrets våben.

I slutningen af august samme sommer afholdtes den 6te Skandinaviske Arbejderkongres i København af repræsentanter for 215,000 danske, svenske og norske organiserede arbejdere. Til stede var endvidere fagforeningsledere fra fire andre lande: finlænderen Drokhila, tyskeren Legien, belgieren Octors og englænderen Mitchell. Der blev truffet aftale om planmæssig samvirken mellem de repræsenterede syv landes fagorganisationer, - et slags »pangermansk« arbejderforbund som naturligt overgangsled mellem den skandinaviske og den internationale samvirken. Thi endnu havde kun de germanske nationer en solid fagbevægelse. I september gik det københavnske Venstre og socialdemokrati endnu en gang sammen til politisk valg. Anton Mundbergs død nødvendiggjorde et udfyldningsvalg til Landstinget, og der var en svag mulighed for ved erobringen af samtlige københavnske kredse at kunne besætte den ledige plads med P. Knudsen, som var faldet ved folketingsvalget i Randers. Demokratiet sejrede i de samme kredse som den 3dje april, men formåede ikke at erobre 6te kreds. Trods demokratiets 16,000 stemmer mod Højres 8,000 valgtes Højremanden borgmester Borup i kraft af de højestbeskattedes særlige valgret, men valghandlingen i Arena Teatret blev interessant derved, at trafikminister Hørup, der var valgmand, trods sin sygdom, støttet til to stokke mødte frem ved opråbet og afgav sin stemme for P. Knudsen. Hørup viste ligeledes sit demokratiske sindelag ved at kalde pakmester P. D. Pedersen tilbage fra Varde og assistent Ohlsson fra Sparkær. Omtrent samtidigt med landstingsvalget holdt hele landets Venstre jubelfest i Kongens Have, hvor konsejlspræsident Deuntzer proklamerede parlamentarismens sejr og bebudede et lovforslag om almindelig og lige kommunal valgret. Men Venstre viste også sit loyale sindelag ved at sno sig i procession til Amalienborg og takke kongen for ministerskiftet, - en udvidskning af dettes betydning, der blev skarpt påtalt af socialdemokratiet. »Socialdemokraten« havde lige fra den 23. juli stærkt understreget systemskiftet, optrykt Venstres program og mindet om Christensen-Stadils anti-militaristiske taler i januar 1895 og januar 1899. Det var Venstre, der ved folkets sejr over kongemagt og landstingsvælde var kommet til styret, - med Venstres program, fortid og forpligtelser. Men det viste sig lidt efter lidt, at der var sket en forfalskning af folkets sejr, ganske som i 1895 ved forligets overvindelse. Den ny krigsminister åbenbarede sig efterhånden som en fuldblods repræsentant for den nymilitaristiske Strib-bevægelse; som et ægte udtryk for, hvad Hørup nys havde kaldt »alliancen mellem sablen og den bløde hat«. Ved sit krav om nyt feltskyts for 5 millioner kroner, endda straks, uden undersøgelse i udvalg eller i den bebudede militærkommission; ved sin organisation af »fæstningen København« og ved at benytte kravet om nogle farlige krudtmagasiners fjernelse fra København til anlæg af nogle soldaterkassematter i vestfronten; ved opretholdelse af den tidligere Højreregerings resolution om træfældninger i Dyrehaven med det formål at tilvejebringe skudlinjer for fæstningen; ved mange andre foranstaltninger og ved flere taler fremkaldte krigsminister Madsen en stadig skarpere opposition fra socialdemokratiets side. Det er senere - ved en artikel i regeringsbladet »Dannebrog« i sommeren 1904 - blevet officielt afsløret, at oberst Madsen trådte ind i ministeriet som en erklæret tilhænger af Københavns befæstning. Det er samtidig blevet påstået fra Hørupsk side, at Madsen overfor ministeriet bandt sig til neutralitet i fæstningssagen, indtil militærkommissionen var færdig med sine undersøgelser, og at Hørup kun i tillid hertil lod sig optage i regeringen. Det må blive en kommende historieskrivnings sag ved granskning i gehejmearkiv og memoirer at udredede nærmere omstændigheder ved ministerskiftet af 23. juli 1901. Så meget står dog allerede fast, at der uden befolkningens vidende og vilje er sket en forfalskning af den vundne sejr, som det bliver den kommende tids politiske opgave at råde bod på. Hørups sygdom og snart påfølgende død (i februar 1902) gav Alberti en stadig mere indflydelsesrig stilling i det ny kabinet. Det blev også ham, der forelagde en væsentlig del af regeringens skattelove, der ikke blot optog Landstingets krav om hartkornsskatternes fuldstændige ophævelse, i modsætning til Folketingets tidligere standpunkt: deres overførelse til kommunerne, - men som også foreslog kommunalbestyrelsernes flertal gjort magtesløse i pengespørgsmål (de såkaldte »spændetrøjeparagrafer«) og den hidtidige kommunale skatteligning ændret i udemokratisk retning. Medens K. M. Klausen gik krigsminister Madsen stadig skarpere på klingen, førte Borgbjerg en bestandig heftigere kamp med Alberti. Folketinget stemte »spændetrøjeparagraferne« ud af regeringens skattelove, men der rejste sig nye stridspunkter på dette og mange andre af lovgivningsmagtens områder. Den første rigsdagssamling efter »systemskiftet« gik ikke til ende, før den socialdemokratiske gruppe med sine 14 medlemmer stod som en skarpt udpræget opposition, i reglen i kamp med alle de øvrige af Folketingets 114 medlemmer - regeringens »Hundredmandsforening«. Højres og de moderates halvt opløste grupper holdt sig nemlig tæt op til det ny regeringsparti.

Landstingets estrupske flertal vedtog med glæde de gamle, af Venstres ny regering forelagte Højrelove - kanonbevilling, prinsesseudstyr -, men modsatte sig forslaget om de Dansk-Vestindiske øers salg, skønt også dette var arvet fra de tidligere Højreregeringer. Salget ville forbedre landets økonomiske stilling betydeligt og derved lette Venstre dets opgaver som regeringsparti. Efter rigsdagssamlingens slutning i maj 1902 drog Alberti til en sygekassefest i klosterskoven ved Borup og truede med Landstingets opløsning, de kongevalgte medlemmer iberegnet, dersom dette ting til efteråret fortsatte med sin modstand. Socialdemokratiet tilklappede en så kraftig tale bifald og ønskede den navnlig sat i forbindelse med den bebudede, men endnu ikke forelagte kommunale valgreform. Om denne tav dog Alberti, ja hans blad skrev, henvendt til de frikonservative, at ingen endnu kendte form og omfang for denne reform, så der var ingen grund til ængstelse. Albertis opløsningstrussel var i virkeligheden mere vendt mod konsejlspræsidenten end mod Landstinget: Deuntzer stod i nær forbindelse med det Østasiatiske Kompagnis salgsfjendtlige mænd og deres hofforbindelser, han havde desuden overfor kongen erklæret ikke at ville røre ved de kongevalgte. Kongen krympede sig længe ved at underskrive ministeriets forlængelse af salgsfristen, og der bestod en faktisk ministerkrise, da Alberti udslyngede sin opløsningstrussel, som var velskikket til at sikre ham befolkningens tillid, hvis ministeriet skulle falde. I sidste øjeblik lod kongen sig dog bevæge til at underskrive. Halvdelen af Landstinget skulle fornyes i september 1902, og Venstres kamp rettede sig mod det lille estrupske flertal, der havde forhindret salget. Derimod vidste man ikke ret, om man skulle søge samarbejde med socialdemokratiet eller med de frikonservative landstingsmænd. Alberti frarådede bestemt det første og tilrådede ivrigt det sidste. Socialdemokratiets hovedbestyrelse udstedte ved midsommertid et manifest, der på den ene side skarpt fordømte Venstres politik i den sluttede rigsdagssamling, på den anden side opfordrede til at støtte den kommunale valgreforms venner ved det forestående landstingsvalg. Endnu var forholdet til Venstre ikke helt opløst. Ved de kommunale valg på Frederiksberg i årets begyndelse gik Venstre og socialdemokrater sammen og sejrede. Socialdemokratiet fik denne gang fire byrådsmedlemmer overfor Venstres fire, medens forholdet fra forrige valg var tre mod fem. Ved borgerrepræsentantvalgene i København i marts sejrede ligeledes det forenede demokrati - med 6,000 stemmers flertal. Dermed havde demokratiet sejret seks år i træk, og den sidste Højremand forsvandt af Borgerrepræsentationen. Alle rådmandspladserne i magistraten blev besat, med to socialdemokrater (Klausen og Knudsen) og med to liberale (H. Hage og Marstrand). I repræsentationen sad der nu 19 socialdemokrater og 20 liberale. Ved landstingsvalget i provinserne (der var ikke valg i København) gik Venstre og socialdemokratiet de fleste steder sammen, hvor det var nødvendigt for at besejre Højre. Endnu en gang viste det gamle feltråb »Ned med Estrup« sin samlende virkning. Dog afviste Venstre hist og her (f.eks. i Sydøstjylland) samarbejde, hvad der medførte et par Højremænds valg. Men hovedresultatet blev, at det estrupske Højre mistede sit landstingsflertal. Der valgtes netop så mange venstremænd, at de ville have flertal, så snart de tolv kongevalgte fornyedes. Der viste sig altså virkelig en mulighed for at gennemføre Venstres løfter og program, når Venstre selv ville det. Salget af de Vestindiske øer ansås for sikret ved hjælp af de frikonservatives stemmer. Men et par af denne gruppes nyvalgte medlemmer svigtede. Den næsten 100årige kongevalgte landstingsmand kammerherre Thygeson blev ledet ind i salen til afstemning, og salgstraktaten forkastedes med 32 stemmer mod 32, altså ved stemmelighed. I stedet for nu at gøre alvor af Albertis trussel udsendte regeringen få timer efter afstemningen en meddelelse om, at der ville blive sendt en kommission til øerne for at udarbejde forslag til deres opkomst, - en opgave, som Deuntzer lige før afstemningen havde erklæret håbløs for Danmark. Venstres første ministerium bøjede sig altså for det første store politiske nederlag, der tilføjedes det af Landstinget, skønt der her, i en sag, hvor Højre havde foretaget den mærkeligste frontforandring, frembød sig en enestående lejlighed til ved opløsning at tilvejebringe et rent regeringsflertal og derved muligheden for valgreformens gennemførelse, fæstningens sløjfning, militærudgifternes nedsættelse osv.. Socialdemokratiets kritik blussede op med fornyet kraft, der ikke blev mindre, da Venstre og de frikonservative i samlingen 1902-03 ved hjælp af private underhandlinger gennemførte skattelovene i en form, der yderligere beskar ligningsmyndighedernes ret til en demokratisk skatteansættelse. Socialdemokraterne stemte imod skattelovene og imod de af kultusminister Christensen, ligeledes ved samarbejde med de frikonservative, gennemførte kirkelove, hvis formål var at fæstne og styrke folkekirken. En opsigtsvækkende vielsessag - det drejede sig om en fraskilt murer på Nørrebro, hvem sognepræsten ifversen nægtede vielse trods hans kgl. ægteskabsbevilling - afslørede megen svaghed hos kultusministeren, den fhv. skolelærer, overfor hans gamle foresatte, præsterne. I stedet for at tvinge den ulydige præst til at bøje sig for statens love eller tage sin afsked, lod ministeren sagen gå til retten. En provsteret dømte også præsten, men højesteret frikendte ham med en mærkværdig uklar motivering - fordi han formentlig havde handlet i god tro. Imidlertid medførte denne sag, at trangen til almindeligt borgerligt ægteskab blev levende i det borgerlige samfund. Men regeringens lovforslag herom mødte modstand i Landstinget. Den lille frikonservative gruppe, der dannede tungen på vægtskålen mellem det estrupske Højre og venstrereformpartiet, virkede her som en rom, der skiftevis gik op og ned for regeringens lovforslag: op for de agrariske, klerikale og militære, ned for de liberale og demokratiske.

I arbejderklassen rørte der sig større og større forbitrelse mod det regerende Venstre. Trangen til sociale og demokratiske reformer føltes så meget stærkere, som tiderne siden sommeren 1900 var blevet meget slette. I vinteren 1900-01 gik af 90,000 arbejdere i industri og håndværk de 30,000 arbejdsløse, og dette forhold forsattes væsentlig uforandret de følgende vintre uden at de mellemliggende somre gav synderlig erstatning. Fagforeningerne måtte under disse forhold indskrænke deres virksomhed til at hævde de opnåede lønsatser, hvad der også i det store og hele lykkedes. Men skønt ledelsen gjorde alt for at forebygge konflikter, kom det dog enkeltvis til sådanne. En havne- og sømandsstrejke i foråret 1902 endte med nederlag; det Forenede Dampskibsselskab afviste endogså den tilbudte mægling fra prins Valdemar og berøvede arbejderne deres foreningsret, uden at Vensteregeringen, der gennem selskabets statsunderstøttelse og på anden måde sad inde med ikke ringe magtmidler, i mindste måde gjorde sin indflydelse gældende til fordel for arbejderne. Tværtimod, regeringspressen tog afgjort parti for rederne. Arbejderklassen følte sig sparket bort af de ny magthavere efter at have tjent disse som trappetrin til magten. Et lovforslag om forsikring mod arbejdsløshed, som socialdemokratiet indbragte i Folketinget, modtoges køligt og uforstående af Venstre; et andet om statstilskud til de fri fattigkasser blev i ændret skikkelse vedtaget af Folketinget, men foreløbig ikke fremmet af Landstinget. Det lykkedes med megen møje at få arbejdsløshedsspørgsmålet optaget til behandling i en kommission, som Venstre nedsatte om alderdoms- og invaliditetsforsikringssagen. Kommissionen har endnu, da dette skrives, ikke afgivet betænkning, men spørgsmålet vil ikke længere kunne afvises som staten uvedkommende. Også fra det oppositionelle Højres side er der fremsat forslag i delvis samme retning som socialdemokratiets.

I januar 1903 døde Københavns finansborgmester L. Borup pludselig. Borgerrepræsentationen i dens ny demokratiske sammensætning stod første gang overfor et borgmestervalg. Just som valget var under forberedelse, gik en af de liberales borgerrepræsentanter, den udpræget radikale ingeniør J. Rump, misfornøjet med Venstres politik over til socialdemokratiet. Han havde længe været medlem både af den liberale og den socialdemokratiske vælgerforening i 1ste kreds, men fik nu, da striden mellem Venstre og socialdemokrati tilspidsedes mere og mere, af den liberale vælgerforening opfordring til at træffe et valg. Han valgte socialdemokratiet. Venstres ny stilling som regerende parti i staten øvede sine eftervirkninger og så på forholdet mellem socialdemokratiet og de liberale i kommunalbestyrelsen, og de liberale kom i en yderst vanskelig stilling. De skulle følge Venstre på Rigsdagen i dets kamp med socialdemokraterne og samtidigt i borgerrepræsentationen samarbejde med disse. Da regeringen modsatte sig den stigende skalas indførelse i Københavns skattesystem, og da socialdemokraterne søgte at påvirke regering og rigsdag gennem et andragende fra kommunalbestyrelsen, var det på et hængende hår ved at komme til brud mellem de liberale og de socialdemokratiske borgerrepræsentanter. De liberale gik dog i sidste øjeblik med til andragendet, men regeringen fastholdt sin modstand. Rump havde således både politisk og kommunalt årsag til at tage klart parti. Hans overgang havde til følge, at socialdemokratiet blev det største parti i Borgerrepræsentationen og dermed fik den parlamentariske ret og pligt til at besætte det ledige borgmesterembede. Efter vidtløftige og vanskelige forhandlinger bøjede de liberale sig for socialdemokraternes fordring om at udpege den ny borgmester, men kunne ikke i deres gruppe, der var meget uensartet sammensat, enes om at stemme på ham. De besluttede at stemme blankt. Mandag aften den 2den marts valgtes maler J. Jensen med 19 stemmer - han selv deltog ikke i afstemningen - til borgmester for magistratens 2den afdeling. Efter valget - som Borgbjerg fra Rådhusaltanen råbte ud over den overfyldte plads - modtog fagforeningerne ved Rådhusets indgang deres gamle formand og fulgte ham i hans ny egenskab som byens borgmester med fakler hjem til deres og »Socialdemokraten«s bygning i Nørre Farimagsgade, der var illumineret i aftenens anledning. Fra et vindue på første sal takkede han folkeskaren og lovede at sætte al sin kraft ind på arbejdet for en frisindet og folkelig styrelse af kommunen. Demokratiet erobrede med J. Jensens valg til borgmester én stemmes flertal i magistraten. Men dette valg fremkaldte en lignende skræk i borgerskabet som Jensens og de andre demokraters første valg til borgerrepræsentationen ti år tidligere. Snobberne forfærdedes over, at en håndværkssvend - der dog havde 10 års kommunal virksomhed bag sig - skulle indtage en sådan plads, mange venstremænd, der havde glædet sig over bonden Ole Hansens optagelse i ministeriet, forargedes over en arbejders ophøjelse til borgmester. Andre liberale forvirredes ved deres eget partis vaklende holdning. Arbejdsgivere både af Højre og Venstre havde allerede om efteråret, i frygt for, at en altfor demokratisk kommunalbestyrelse på den ene side skulle bekæmpe deres »ringe« og på den anden side ved fortsættelse af kommunale arbejder tage stødet af for fagforeningerne under mulige lockouter, dannet en »anti-socialistisk vælgerforening for borgerrepræsentantvalgene 1903«. Den fik tilgang fra en del handlende, der skræmmedes af nogle planer blandt arbejdsmændene om oprettelse af forbrugsforeninger, - planer, som forøvrigt ikke blev til noget. Borgmestervalget gav denne anti-socialistiske bevægelse vind i sejlene. Og ikke blot gik mange liberale over til anti-socialismen, men arbejderne selv stod ikke så stærke i kommunal henseende som for nogle år siden. De dårlige tider havde standset tilgangen af ny vælgere, og mange af de gamle var flyttet ud i de indlemmede distrikter, Brønshøj, Valby og Sundby, hvor de nu nød samme kommunale fordele som i det gamle København, boede langt sundere og ved hjælp af de elektriske sporveje let kunne komme frem og tilbage. Men foreløbig stemte de ikke med ved de almindelige borgerrepræsentantvalg. I de gamle forstæder, Nørrebro og Vesterbro, opførtes samtidigt nye kvarterer med mange 4 og 5værelses lejligheder, i hvilke der rykkede en forholdsvis velhavende befolkning ind, således at forstadskredsene tabte en del af deres tidligere rent proletariske præg. Alle disse momenter - og så demokratiets tryghed efter så mange sejre - bevirkede, at antisocialisterne den 24de marts 1903 sejrede med 2,000 stemmers flertal. De fik 16,000 stemmer, medens Højre året i forvejen kun havde mønstret 7,000. Demokratiets liste gik frem fra 13,000 til 14,000 stemmer - det var for lidt. Folketingsvalgene stod nu for døren. Det vidstes, at regeringen ville afkorte valgperioden med et år og opløse Folketinget, så snart skattelovene var bragt i havn. Men medens socialdemokratiet beredte sig på at tage politisk oprejsning for det kommunale nederlag, kunne de liberale stadig ikke finde sig til rette i den ny politiske situation. Deres radikale fløj ønskede at træde i bestemt opposition til regeringen, men de liberale folketingsmænd stemte for skattelovene og blev stående i regeringspartiet. Socialdemokratiet havde ønsket valgkartellet af 1895 revideret og på et hovedbestyrelsesmøde i slutningen af marts besluttet at optage en forhandling herom med den liberale vælgerforening. Men et par dage efter opstillede denne alle sine tidligere kandidater. Hvis demokratiet havde sejret ved borgerrepræsentantvalgene, ville de liberale næppe have været utilbøjelige til at opgive f.eks. Valbykredsen, hvor det var vitterligt, at arbejderne udgjorde langt den største del af den gamle opposition. Men efter nederlaget og overfor den triumferende anti-socialisme, der beredte sig til at opstille kandidater også ved folketingsvalgene, turde de liberale ikke indlade sig på, hvad de muligvis ville have vovet som sejrherrer. De frygtede for at blive hånet til døde af Højre og antisocialisterne - til hvilke justitsminister Alberti havde sluttet sig straks efter sejren i marts. Til socialdemokratiets ledelse indløb der i løbet af marts og april anmodning fra den ene valgkreds efter den anden om opstilling af kandidater. Stemningen i arbejderkredse blev stadig mere udpræget regeringsfjendtlig. I begyndelsen af maj samledes partiet til kongres i Århus og vedtog at opstille kandidater i en snes ny valgkredse, bl.a. i to liberale kredse, Københavns 7de, der repræsenteredes af finansminister Hage, og Valbykredsen, hvis folketingsmand dr. Oskar Hansen havde gjort sig meget upopulær i arbejderkredse ved den iver, hvormed han gik venstrebøndernes ærinde f.eks. i skolebespisningsspørgsmålet. På kongressen i Århus sejrede, som så ofte før i partiets historie, det radikale centrum. Et fra yderste Venstre fløj stillet forslag om afbrydelse af ethvert samarbejde med alle andre partier nu og i al fremtid, både politisk og kommunalt, samlede kun en snes stemmer. På den modsatte side advarede enkelte ældre ledere mod for stærk isolation, særlig af hensyn til den kommunale stilling i København og til fagforeningernes vanskelige vilkår under de forhåndenværende dårlige konjunkturer. Kongressens store flertal mødtes i en beslutning om at opstille kandidater i så stor udstrækning, som partiets kræfter tillod, i København dog kun i de nævnte to kredse, hvor man vidste, at arbejderne var langt talrigere end de liberale, og i kredse, hvor der ikke opstilledes socialdemokrater, stemme på den radikaleste kandidat, dog kun hvis han udtalte sig klart for den lige og almindelige valgret. Samme dag, socialdemokratiets kongres i Århus vedtog denne beslutning, spåede Alberti under en forhandling i Folketinget, at socialdemokraterne ville komme tilbage fra det forestående valg i forringet antal. Han spåede fejl. Arbejderne samlede ind til partiets valgfond med en offervillighed og gik til valgkampen med en begejstring som ingensinde tidligere. Lykken stod de kække bi, og den 16. juni hævdede socialdemokratiet alle sine gamle kredse, undtagen Lyngby, men vandt til gengæld tre ny: Københavns 7de, hvor snedker C. A. Schmidt slog minister Hage, Valby, hvor Hyller besejrede Oskar Hansen, og Odense 1ste, hvor Marott valgtes. Partiet holdt, skønt det denne gang gik alene til valg, nøjagtig sit stemmetal i de 30 gamle kredse og mønstrede i hver af de 25 ny gennemsnitlig 500 stemmer. Det samlede stemmetal voksede fra 43,000 til 55,500. Socialdemokratiet var ikke længere et udelukkende københavnsk parti eller et parti for de store byer alene, men udfoldede sig på denne valgdag som et omfattende landsparti. Ved valgene den 16. juni 1903 led de liberale et stort nederlag. De bevarede af deres syv kredse i København og på Frederiksberg kun de to: Københavns 1ste og 7de, hvor Trier og Alfred Christensen genvalgtes, dog kun i kraft af socialdemokratiets støtte. Af de fem andre kredse tabtes de to til socialdemokratiet, de tre til Højre. Det påfølgende efterår tog den liberale vælgerforening endelig sit parti og trådte i klar opposition til venstreregeringen. Følgen blev en fortsættelse af det kommunale samarbejde med socialdemokratiet. Da den gamle borgmester for 4de afdeling, Øllgård, tog sin afsked valgtes den liberale rådmand, bagermester Jacob Marstrand til hans efterfølger ved de liberales og socialdemokraternes forenede stemmer. Ved borgerrepræsentantvalget den 29. marts 1904 gik socialdemokrater og liberale ligeledes samlet til valg, men antisocialisterne sejrede endnu en gang, dog med stærkt forringet flertal: 17,300 stemmer mod demokratiets 16,500, - det største stemmetal, demokratiet endnu havde mønstret.

I rigsdagssamlingen 1903-04 forelagde regeringen endelig den længst bebudede kommunale valgreform - i samme form som af Venstre vedtaget, før det kom til magten. Hørdum hilste forslaget hjerteligt velkommen, men udtalte dog ønsket om, at man ville gøre skridtet helt ud og give også tjenestefolk og gifte kvinder valgret. Hertil sluttede flere venstremænd sig, og Folketinget foretog denne forbedring. Landstinget har hidtil standset hele denne store reform, og de frikonservatives fører, grev Frijs, har i dette efterår (1904) udtalt, at han ikke gik med til indførelse af lige og almindelig valgret uden garantier for de besiddende klassers interesser. Konsejlspræsident Deuntzer svarede dagen efter i Folketinget, at hvis det ikke lykkedes regeringen at gennemføre denne reform ad den hidtil indslåede fredelige forhandlings vej overfor Landstinget, så havde regeringens taktik været forfejlet, og den havde lidt et nederlag. Denne mærkesag er således nået frem i dansk politiks forreste linje. Samlingen 1903-04 kendetegnedes iøvrigt ved den »uro« i selve Venstrepartiet, som fremkaldtes ved justitsminister Albertis forslag om legemsstrafs genindførelse som straf overfor visse forbrydere samt ved krigsminister Madsens militære foranstaltninger i anledning af den russisk-japanske krig. Alberti bebudede sin pryglelov en »sejrsgang« gennem Rigsdagen. Loven blev imidlertid lavet fuldstændig om i det nedsatte udvalg og skønt indsukret med en del humane straffelovsændringer kun vedtaget med fire stemmers flertal. Den nåede så sent til sidste behandling, at socialdemokraterne ved at møde frem i rad og tale tre møder i træk forhindrede den i at komme op i Landstinget inden påske. Samlingen blev forlænget alene for pryglelovens skyld, socialdemokraterne afholdt en række folkemøder mod loven, og konsejlspræsidenten, der havde givet sig til kende som modstander af pryglestraffen ved at forlade folketingssalen inden den afgørende afstemning, sluttede endelig Rigsdagen, uden at det omstridte lovforslag gennemførtes. Det blev forelagt påny i efteråret, men denne gang yderligere ledsaget af et lovforslag om forsømte og forbryderiske børns opdragelse. Tillige har regeringen fremsat en tuberkuloselov og lovforslag om ulykkesforsikringens udvidelse til søfolk. Af gennemførte sociale love har tiden efter systemskiftet endnu kun givet nogle ændringer i alderdomsloven og en lov om statstilskud til de fri fattigkasser. Spørgsmålet om Tyendelovens revision er blevet rejst af socialdemokratiet og er af regeringen henvist til overvejelse i en kommission. Den uro i befolkningen, som prygleloven og militærforanstaltningerne fremkaldte, øgedes i sommeren 1904 ved de ny skatteloves udførelse i livet. Særlig følte landarbejdere, håndværkere og husmænd sig uretfærdig ramt, medens de større jordbesiddere fik skattelettelser i rigt mål. Husmændene begyndte umiddelbart efter Venstres sejr at organisere sig i selvstændige foreninger med det formål at frigøre sig for de større landmænds formynderskab i de gamle landboforeninger. Og disse husmandsforeninger er stadig vokset i udbredelse og betydning. De vil blive en væsentlig faktor i fremtidens politik. Foreløbig er den kommunale valgreform - i uforfalsket demokratisk skikkelse, uden »garantier« - husmændenes fornemste politiske krav. Andelsbevægelsen er i stadig og stærk fremgang, fællesforeningen af danske forbrugsforeninger har således nået en årlig omsætning af over 20 millioner kroner. Sygekasserne spænder deres net udover det hele land og tæller 400,000 medlemmer, halvdelen mænd, halvdelen kvinder. I byerne har de sidste år bragt et par ny kooperative foretagender til verden: Arbejdernes Bryggeri »Stjernen« med Sigvald Olsen til leder og »Arbejdernes Livsforsikring« under ledelse af maskinarbejder Valdemar Olsen. Ved siden af denne udvikling i praktisk retning gør der sig påny, ligesom i 1880'erne, en ikke ringe teoretisk interesse gældende: klubben »Karl Marx« sammen med en række nyere foreninger af samme art har dannet »de Samvirkende Diskussionsklubber« med arbejdsmand H. P. Larsen til formand og månedsbladet »Socialisten« til organ. I Studentersamfundet findes en stadig voksende kreds af socialistiske akademikere, der i de senere år har deltaget i socialdemokratiets grundlovstog under deres egen fane. Blandt arbejderpartiets yngste medlemmer virker en socialistisk ungdomsforening, der ved siden af teoretiske diskussioner udfolder en anti-militaristisk agitation blandt de værnepligtige samt virker for tyendestandens vækkelse og organisation. Den 16. juli 1904 foregik der i Roskildekredsen et udfyldningsvalg, som godtgjorde, at forskydningen fra Venstre til socialdemokrati stadig fortsættes. Venstre gik 200 stemmer tilbage, socialdemokratiet 150 stemmer frem og manglede kun 120 stemmer i at erobre kredsen. I august deltog det danske socialdemokrati i den internationale arbejderkongres i Amsterdam. Danmarks arbejderparti kan vel kun lignes ved en piccolofløjte i det store verdensorkester; men denne høres med sympati. Mere end én gang har udenlandske socialdemokrater henvist til arbejderbevægelsen i Danmark som følgeværdig både i broderligt sammenhold, i troskab mod det socialistiske ideal og i klog benyttelse af de forhåndenværende midler, under den store taktikdebat mellem Bebel og Jaurés pegede P. Knudsen på, at det danske socialdemokrati altid havde støttet alle bestræbelser for at demokratisere samfundet, men kun bygget på sig selv og derfor trods mangeårigt samarbejde med et andet parti stod fuldkommen frit, selvstændigt og uafhængigt. Ved samarbejdets ophør gik socialdemokratiet i Danmark ikke tilbage, men fremad.

Det danske socialdemokrati stemmetal ved folketingsvalgene, siden Socialdemokratisk Forbunds stiftelse.

År

Kandidater i

Stemmer

Mandater

1879

1 kreds

767

0

1881

2 kredse

1,689

0

1884

3 kredse

6,806

2

1887

4 kredse

8,408

1

1890

10 kredse

17,232

3

1892

15 kredse

20,094

2

1895

21 kredse

24,508

8

1898

23 kredse

31,872

12

1901

30 kredse

42,972

14

1903

55 kredse

55.593

16

Marcus Thrane rejser arbejderbevægelsen i Norge

Dengang det norske folk i 1814 genrejste sin politiske selvstændighed og gav sig sin fri forfatning, var »folket« ikke et så omfattende begreb, som det siden er blevet. I den grundlovgivende forsamling på Ejdsvold var der ingen, der faldt på at give stemmeret til tjenestefolk, håndværkssvende eller fabriksarbejdere. Det folk, som skulle have magten i det ny demokrati, rummede kun tre klasser: embedsmænd, selvstændige næringsdrivende og bønder. Og i virkeligheden var allerede dette et for den tid yderliggående skridt. Vistnok havde de norske bønder gennem tiderne bevare! Og udviklet en økonomisk og social selvstændighed, som søgte sin lige i Europa, og på grundlag deraf havde de også vidst at hævde en ejendommelig norsk kultur i tankeliv og fantasiliv. Men landets styrelse havde hidtil helt og holdent ligget i hænderne på en kongelig embedsstand, som ikke var til sinds at give slip på noget af sin myndighed - trods al poetisk begejstring for »odelsbonden«. Netop det særlig norske åndsindhold i bondekulturen bragte den i kraftig modsætning til byborgere og embedsmænd, som byggede al deres højere dannelse på dansk eller anden fremmed grund uden at hente synderligt stof fra hjemlig overlevering og når bønderne hist og her i landsbyerne havde prøvet at gøre deres selvstændighed gældende overfor enkelte udslag af embedsstyrelsen, var deres modstand ubarmhjertigt blevet slået til jorden. Men spændingen voksede, efterhånden som bøndernes klassebevidsthed udviklede sig, og det varede ikke længe, efter at de havde fået det politiske kampmiddel, stemmeretten, i hænde, før de rejste den magtstrid, som blev hovedindholdet i Norges politiske historie i det 19de århundrede - kampen mod embedsvældet og for folkestyre. Al den bitterhed, som gennem århundreder havde samlet sig op i stolte bondesjæle, slog nu vid i politisk handling, og en ny tid indledtes i Norge, da bonden John Neergård i 1830 drog ud på sin første agitationsrejse omkring i landet. Det lille skrift, han førte med sig og spredte ud overalt, »En odelsmands tanker«, giver en god idé om arten af hans agitation; den tog et bestemt sigte på de økonomiske interesser. Embedsmandsflertallet på Stortinget havde benyttet sin magt til at øge sine egne indtægter, medens bønderne måtte lide under »pengemangelens overhåndtagelse, næringsvejenes standsning, indknebne produktionspriser og forøget trykkende skatter og udgifter«, så at det snart kunne befrygtes, at »de fleste ejendomme ville komme i embedsmændenes og andre enkelte kapitalisters hænder«. Sammen og sende var den politiske til kamp om økonomiske interesser, det udviklede sig snart til en kamp om politiske grundsætninger. Under ledelse af O. G. Ueland og Søren Jaabæk voksede bondepartiet frem til et stort demokratisk parti, som gik i forbund med den liberale intelligens under Johan Sverdrup og under navn af »Venstre« gennem en hård strid kæmpede folkestyrets politiske ideer frem til sejr i stat og kommune, retsvæsen og skole. Men idet der således blev mere tale om principper end om interesser, måtte snart en og anden klartskuende mand få øje for, at der var et folk endnu et trin nedenfor det folkelag, som fra 1830 stræbte at lægge statsstyrelsen under sig; - at der var en arbejderklasse, som levede i økonomisk og åndelig fortrykte kår, og til hvis ve og vel lovene tog lidet hensyn. Også i dette folkelag rørte der sig et levende had til dem, der stod på et højere trin, men der syntes for dette had ingen mulighed for at finde udtryk i en politisk tanke eller i et socialt program, - det slog kun ud i spredt og uordnet kamp af enkeltmand mod enkeltmand, og ovenfra mødtes det kun af planløse velgørenhedsforanstaltninger. Men fattigspørgsmålet var ikke dermed bragt ud af verden; det trængte sig allerede frem som en truende fare, og den første, der så denne, var den store frihedsdigter Henrik Wergeland. Han havde følt det svide ind i sit hjerte »det mørke, avindsyge øje, hvormed de slette imellem den fattige klasse betragter dem, der befinder sig i bedre udvortes kår.« »Ofte har en kappe, en dragt, som er bedre end den, simpel mand kan have, været nok til at blive overfaldet i vore gader, og ødelæggelsen af stakitter, anlæg og andet til de rigeres bygninger henhørende har som oftest kun hin lumpne avindsyge til grund.« Den smerte, Wergeland havde følt ved slig råhed, havde vakt hans dybe medfølelse med de fattige og lod ham vie år af sit liv og sit arbejde til at løfte dem op på et højere standpunkt. Kundskab og oplysning var for ham det store middel til fremgang, og visselig havde han ret i, at den tids norske arbejder nærmest var et barn, som endnu trængte til at lære de simpleste ting. I sit eget hus i Kristiania åbnede Wergeland en fri almuebogsamling; han satte andre i gang med samme virksomhed, og fra 1839 til sin død i 1845 udgav han et blad »for arbejdsklassen« eller, som han på de første numre kaldte det, »for fattigmand«. Hvad han ville med dette blad, var at fremme arbejderklassens »sædelige velvære«. Han ville også nok give meddelelser af økonomisk interesse, »al den stund forbedringer i den simplere klasses levemåde har en naturlig, af al erfaring bekræftet indflydelse på dens moralske tilstand.« Men disse forbedringer skulle gå ud fra den enkelte arbejders personlige bestræbelser; den »naturlige drift til at forbedre sin tilstand« skulle anspore arbejderen til at afholde sig fra al råhed og søge at vinde medborgerlig agtelse. Fordi Wergeland i hele sin livsførelse viste sig som en ægte folkets mand uden nogensomhelst storaglighed, fandt han forslåelse hos proletariatet for sin sædelige forkyndelse, og indimellem klang der også andre toner, som varslede om en ny samfundsopfattelse. »Hvad er eders ret?« Spurgte han et steds, og han svarede: »I selv, eders liv, eders frihed. Har ej enhver ret til at leve, ret til at fryde sig ved guds gaver? Har enhver ej ret til, uanfægtet at øve og udvikle sine åndige og legemlige evner for at bestride sine fornødenheder, stræbe opad, stedse mere og mere hæve sig over dyriskheden og nærme sig gud?« Retfærdighed og næstekærlighed, gensidig anerkendelse og hjælp krævede han af samfundet, og han vovede at sætte arbejdsmanden, »pakket«, i lige linje med embedsmanden. Derfor kunne Henrik Wergelands navn klinge med som en af tonerne i den fanfare, der åbnede den norske arbejderbevægelse; det kunne af de første arbejderførere blive brugt som et symbol for bevægelsens åndelige frigørelsesværk. Men fordi Wergeland endnu kun havde set det stygge i klassekampen, fordi han havde formanet arbejderne til nøjsomhed med deres kår, kunne han også påberåbes af dem, der kæmpede imod arbejderrejsningen og søgte at glatte over klassemodsætninger og samfundsuretfærdigheder. Thi nogle år efter Wergelands død blev kampen for arbejdernes vel taget op i en ny ånd, nedenfra, ikke ovenfra, med truende retskrav overfor samfund og enkeltmand. Nu nøjedes man ikke med at erklære arbejdsmanden for ligeså nyttig som embedsmanden; nu udslyngedes den stolte sætning, at »uden arbejdsfolk fik de andre klasser ingenting, hvorimod arbejderklassen meget godt kunne leve uden de øvrige klasser.« Februar-revolutionen i 1848 vakte genlyd også i Norge, og særlig slog dens sociale friheds og lighedstanker ned hos en fattig 30årig skolelærer, Marcus Thrane. Ham blev det, som rejste den første norske arbejderbevægelse. Thranes farfader havde fra bondedreng kæmpet sig frem til en anset stilling som købmand i Kristiania, men havde i en betænkelig grad været smittet af den Store Franske Revolutions ideer. Hans børn kom i forbindelse med hovedstadens fineste familier; hans ene datter blev endog statsrådsfrue; men den søn, som blev Marcus Thranes fader, tog det en sørgelig ende med, idet han som bankdirektør besveg Norges Rigsbank for næsten 400,000 kroner og derfor i året 1817 kom i tugthuset. Samme år blev Marcus Thrane født, og han kom derfor til at vokse op i trange kår; tillige måtte han lære at slide for føden, og hans urolige, frihedstørstende ånd bragte ham snart på kant med det rådende samfund. Som tyveårig ung mand drog han ud i verden og gennemstrejfede på sin fod Tyskland, Svejts og Frankrig, hvor han slog sig frem ved at spille og synge for folks døre. Efter at han som vagabond var hjemsendt fra Frankrig, ernærede han sig ved at give undervisning i tysk og fransk, som han ved sit lette nemme var blevet meget dygtig i; så tog han studentereksamen, giftede sig året efter og virkede derpå som skolelærer i forskellige småbyer. Just i 1848 blev han sat rent på bar bakke, indtil han om høsten fik betroet redaktionen af bladet »Drammens Adresse«; dette harmløse, borgerlige nyhedsblad forvandlede han nu i en fart til landets radikaleste blad.

I 1848 var den gamle bondeopposition nået så langt, at den rådede over et afgjort flertal på Stortinget og endog begyndte at få indflydelse på regeringens sammensætning; klassemodsætningen mellem bonde og embedsmand var ved at gå over til en rent politisk meningsmodsætning, medens klasseinteresserne begyndte at smelte sammen. Da rejste Marcus Thrane en ny klassekamp, og i denne kom bønderne, de gamle undertrykte, som nu var blevet magthavere, til at spille overklassens rolle. De, som før havde følt sig økonomisk udnyttede og trykkede, blev nu selv anklagede for at have væltet skattebyrderne over på handel, industri og de ikke-jordejende klasser, særlig ved høj told på næringsmidler, og den politiske magt, de havde brugt som middel hertil, den krævede nu Thrane, at de skulle dele med arbejderklassen ved at gøre valgretten almindelig. Denne tale virkede som et revolutionært angreb på det bestående samfund, og den kunne ikke tåles i et borgerligt blad. Thrane blev skyndsomst forjaget fra »Drammens Adresse«, men det førte kun til, at han den 27de december 1848 grunlagde Drammens Arbejderforening, den første i Norge, med det program at »virke lidt efter lidt til arbejdernes forbedrede kår og mindre afhængighed af pengemændene.« I foråret 1849 tog han fat på en agitations- og organisationsvirksomhed så energisk og så uforfærdet, at Norge aldrig har set magen. Utrættelig rejste han om fra sted til sted, vestover til Kristianssand, østover til svenskegrænsen, fra by til by og rundt om på bygderne, stiftede foreninger og holdt foredrag om lovens uretfærdigheder mod arbejderklassen. Nogen fremragende taler var han egentlig ikke; han talte springende, uden ordnet sammenhæng. Men han talte således, at folk kunne forstå ham; han greb fat i nærliggende praktiske forhold, som tilhørerne havde erfaring om, og hvor hans egen kyndighed var størst, og han havde adskillig evne til at udforme agitatoriske slagord. Han fandt ikke overalt øjeblikkelig tilslutning; på mange kanter var arbejderne nedsunkne i drukkenskab og ligegyldighed, og ofte vovede de ikke at slutte sig sammen af frygt for deres arbejdsherrer. Men han havde udslynget en brand, som ulmede i hjerterne, og som snart flammede i lys lue og med forbavsende fart bredte sig ud over landet. Det skrig, han rejste, kaldte frem fra arbejdernes egne rækker den ene ivrige hjælper efter den anden, som også kunne drage ud på agitationsrejser; den smukkeste skikkelse blandt dem var den unge murersvend Bernhard Hansen i Kristiania, en ildfuld, slagfærdig taler, samtidig idealt begejstret og praktisk dygtig; mindre tiltalende virker den stortalende, noget fordrukne hattemager Halsten Knudsen fra Hønefoss, for ikke at tale om enkelte rent forvorpne personer, som Thrane i sin tillidsfulde troskyldighed lod sig narre til at tage i sin tjeneste, og som skulle komme til at gøre sagen stor skade. De nøgne tal fortæller bedst om bevægelsens rivende fremgang. Ved udgangen af april 1849 havde Thrane stiftet 10 arbejderforeninger i Drammen med omegn og rundt om på Østlandet med 8,100 medlemmer, i juni samme år 273 foreninger med 20,850 medlemmer, og nu begyndte bevægelsen at gribe om sig også på andre kanter af landet. Hele det første år bar Thrane personlig byrderne ved hele dette organisationsarbejde; men fra 1ste april 1850 blev der indsat en »Centralbestyrelse« i Kristania, og der blev oprettet en fast »centralkasse«, hvortil der indkrævedes 4 skilling (13 øre) om året af hvert medlem. Thrane havde straks fra først af indset, at det var nødvendigt for hans agitation at have et presseorgan, som kunne trænge ind, hvor han ikke selvkunne nå med det mungtlige ord, og allerede d. 5te maj 1849 han dristigt i gang med »Arbejderforeningernes blad«. Her kunne han udvikle sit almene og sit praktiske program og søge at påvirke samfundsmeningen.

Thrane var erklæret socialist efter fransk forbillede, og det store krav, han stillede til samfundet, var anerkendelse af retten til arbejde. Men ellers befattede han sig ikke synderligt med almindelige teorier; han behandlede de mest påtrængende spørgsmål af praktisk natur, og hans almene synsmåder trådte nærmest frem gennem hans enkeltbetragtninger. Hele hans bevidsthed var gennemsyret af klassekampens idé. »Arbejdere!« Således indledede han første nummer af sit blad: »En kamp vil begynde; en kamp må begynde. Gud lede denne kamp således, at den blot bliver åndelig og ikke legemlig, at den vil indskrænke sig til en kamp med sandhedens ord.« Det var striden mellem arbejderstanden og de besiddende stænder, han dermed indvarslede, og han ville vække arbejderne til at tage deres skæbne i egne hænder uden at vente på hjælp fra de andre. Derfor skulle de organiseres både politisk og økonomisk; de skulle danne et parti for sig selv, de skulle oprette deres gensidige understøttelseskasser, og når de mandstærkt havde sluttet sig sammen, skulle de ved strejker fremtvinge højere løn; ja, de skulle da helt frigøre sig fra pengemændenes bånd og selv tage det hele udbytte af deres frembringelser. Men først og fremmest gjaldt det om at få del i den politiske magt, og arbejdernes første og vigtigste krav måtte derfor være den almindelige valgret. Gennem den skulle de vinde frem til økonomisk frihed; thi den lovpriste norske frihed var ikke andet end en frihed for pengemændene, en frihed til privilegier, og da var det uindskrænkede monarki langt at foretrække. I det hele satte Thrane mere sin lid til kongemagten end til bondepartiet; han mente, regeringen havde færre egeninteresser at forsvare. Derfor var det til den, han først ville vende sig med arbejdernes krav, og han fik en stor ansøgning i stand til kongen, som med næsten 13,000 underskrifter blev overleveret statholderen pinsedag den 19de maj 1850. I denne ansøgning blev det fremhævet, hvorledes »de fattige folkeklassers lidelser bliver mere og mere utålelige«, og der anråbes derfor om »statsstyrelsens bistand til, at de hindringer, der ligger i vejen for arbejdsklassens materielle og intellektuelle fremskridt, kan blive bortryddede«, og til, »at også den store flerhed af arbejdsklassen kan opnå selvstændighed«. Disse krav blev nærmere forhandlede på det store centralmøde for arbejderforeningerne, som efter indkaldelse af Thrane blev holdt på Bygdø ved Kristiania fra 1ste-9de august 1850 der mødte foruden Thrane ialt 103 udsendinger fra det østlige og sydlige Norge. Det var jordbrugets mænd, som her var stærkest repræsenteret, således som naturligt var efter Norges sociale forhold; der var 28 husmænd og 27 gårdbrugere, 28 håndværkere, 12 almindelige arbejdere og 1 sømand, desuden 3 skolemænd, 1 landhandler, 1 redaktør og 1 student. Naturligt var det også, at husmandssagen viedes en særlig indgående drøftelse, og mødet udarbejdede endog et forslag til en helt ny husmandslov; ingen anden arbejdsklasse spillede en tilnærmelsesvis så vigtig rolle i landets økonomi som husmændene, der talte omtrent 60,000 familieforsørgere, og dét fuldstændige afhængighedsforhold, de stod i til gårdejerne, gjorde deres stilling til det mest brændende sociale spørgsmål; men centralmødets forslag var slet ikke særligt yderliggående. Rigtignok havde mødet selv ved sin begyndelse enstemmigt besluttet sig for at være »radikalt«, dvs. at det ikke ville binde sig til at respektere det bestående samfunds grundlag, den private ejendomsret og arbejdernes udbytning men mødets krav, som er betegnet ved ansøgningen til kongen, var i virkeligheden særdeles moderate og gik ikke udover den gældende samfundsordning. Trods denne forsigtige holdning mødte dog arbejderbevægelsen på næsten alle kanter mistro og modstand. Skønt ansøgningen til kongen på det stærkeste fremhævede, at arbejderne ikke ville bryde landets fred, blev dog Thrane stadig beskyldt for at stræbe henimod en blodig revolution; hele pressen var på nakken af »Arbejder Foreningernes Blad«, og Thrane selv blev endog tiltalt for gudsbespottelse, men dog til slut frikendt af Højesteret. Slige forfølgelser havde nu ikke synderlig indflydelse på arbejderbevægelsen; mere hæmmende og splittende virkede de konservative og religiøse arbejderforeninger, som præster og arbejdsherrer begyndte at stifte, og et afgjort nederlag for Thranes politik var det afvisende svar, regeringen gav på hans store ansøgning. Kongen, den liberale Oscar I., erklærede den 12te november 1850, at han skulle selv fatte de bestemmelser, han fandt tjenlige for det almene vel; »Hans majestæt,« lagde han til, »har med bekymring betragtet den misledende indflydelse på den arbejdende klasse, som i den senere tid har vist sig, og nærer det håb, at retsindige mænd både i og udenfor denne klasse vil række hånd til at fortrænge anskuelser, der lettelig kan lede bort fra ordenens, lovlighedens og samdrægtighedens vej.« Desværre skulle der allerede i samme måned forefalde ting, som syntes at stadfæste den her udtalte frygt, idet nogle af arbejderforeningerne på Hedemarken rejste sig mod de stedlige ågerkarle og prokuratorer og med magt søgte at hindre tillyste tvangsauktioner. Da Thrane opfordrede til respekt for loven, kom der fra Hønefoss Arbejderforening et manifest, som erklærede, at arbejderne ikke forstod det ord respekt. »Ikke har vi underskrevet eller sanktioneret og vedtaget nogen lov; nej, ikke engang sagt et norskt »ja« dertil. Således er lovene og vi ikke i det mindste slægtskab, uagtet vi arbejdere har jo betalt vort med i legen.« De var »norske rodhuggere«, og de ville ikke lade sig afspise med talemåder; »Med tomme løfter kan vi ikke mætte vor tomme mave; thi legemet fordrer brød eller død«. Ud på vinteren viste det sig også, at denne tankegang var temmelig udbredt. De nye grundsætninger, Thrane havde forkyndt, ville arbejderne uden videre føre ud i livet; somme steder gik de i gang med at dele jorden imellem sig, somme steder begyndte de at hugge i andres skove; ved udpantninger og tvangsauktioner gjorde de optøjer mod øvrigheden, og når nogen af deres blev sat fast, søgte de med vold at befri dem. Lange tiders opsamlede forbitrelse over udsugelser og undertrykkelser gav sig luft i disse spredte rejsninger; Thrane havde ladet de fattige stakler skimte en rigere fremtid og havde manet dem til at samle sig til kamp for deres samfundsret; - uoplyste som de var, uden forståelse af den videre sammenhæng, gik de i deres lille kreds løs på de mænd og de indretninger, som de nærmest så sig plagede af, og selvfølgelig bukkede de hver gang under for de offentlige myndigheder. Thrane advarede forgæves. »Hensigten med arbejderforeningerne«, skrev han, »er ikke at få frihed til at skælde folk huden fuld og til at begå alskens dumme optøjer og andre narrestreger«. Planmæssighed og stærk organisation måtte der til; for selv om man sejrede i den enkelte landsby, ville man bagefter få med det hele land at gøre, og tilsidst stødte man på de mægtige storstater. Lovbrud var ikke den rette vej til målet; det ny fri samfund skulle netop bygges på lovlydighed. Men denne tale fandt ingen genklang hos de utålmodige revolutionære. Og på den anden side samlede der sig en gruppe, som ved de planløse uroligheder skræmtes bort fra enhver tanke om samfundsomvæltning; det var politiske demokrater, som på det bestemteste tog afstand fra al socialisme, og da stortingsvalgene i 1850 havde bragt en fuldstændig sejr for den gamle liberale opposition, så de i et forbund med denne den eneste udvej til at føre arbejderforeningernes krav igennem. Mellem disse to retninger blev Marcus Thrane stående omtrent alene med hævdelsen af sin socialisme og sin organiserede klassekamp; men i denne tragiske stilling viste han et selvforsagende mod, som vidner højt om hans storlinjede karakter. Endnu stod han som arbejderbevægelsens selvskrevne fører; det lå i hans hånd at give den ene eller den anden retning overtaget. Revolutionær som han selv var, kunne det ligget nær for ham at stille sig i spidsen for partiets revolutionære fløj; men han bøjede sig for den smertelige erkendelse, at denne gruppe ikke kunne andet end forspilde sejren ved sin utøjlede fremstormen. Han kunne ikke svige sin fortid ved at opgive sine socialistiske meninger, og han valgte da, mens valget endnu var frit, at trække sig personligt tilbage og underordne sig demokraternes ledelse; fra nytår 1851 overgav han redaktionen af sit blad til student Theodor Abildgård, og da det nye Storting straks efter trådte sammen, lod han Abildgård på partiets vegne forhandle med de liberale førere O. G. Ueland og Johan Sverdrup. En tinglyst arbejderdemonstration i Kristiania til gunst for et ministerium Ueland-Sverdrup blev rigtignok forbudt af politiet; men der opnåedes dog, at Stortinget i april nedsatte en særskilt komité til at behandle arbejdernes krav. Under disse omstændigheder samledes den 10de juni 1851 i Kristiania arbejderforeningernes andet centralmøde, det såkaldte »Lilleting«. Her redegjorde Thrane for sin forandrede politik, idet han henviste til den reaktion, som havde bemægtiget sig det hele Europa. Der opstod nu et livligt, men noget forvirret meningsskifte om, hvorvidt man burde skride til revolution, hvis Stortinget ikke imødekom arbejderne, og det vedtoges, at foreningernes stemning var for revolution. Det besluttedes dog først at søge foretræde for Stortinget, som også indvilgede i at lade en deputation blive modtaget; i den overrakte adresse hed det, at hvis ikke de økonomiske tilstande blev forbedret, ville der være alvorlig fare for den offentlige rolighed. Samtidig havde dog kongressen lavet om på den vedtagne »revolutions«beslutning, over hvis indhold der ikke havde været fuld klarhed, og udtalte sig i stedet for en kraftig demonstration til at lægge pres på statsmagterne. Men de overilede ytringer, som var faldne på mødet, skulle give den voksende reaktion påskud til helt at undertrykke arbejderbevægelsen. Det gamle liberale hovedorgan »Morgenbladet« var allerede gået over i bagstrævets rækker, og de aristokratiske østlandsbønder skilte sig under rædselen for arbejderrejsningen ud fra bondepartiet, så at Stortinget den 23de juni trods Uelands modstand besluttede at henlægge arbejdermødets adresse. Regeringen var allerede blevet nervøs ved optøjerne rundt om i landet, som flere gange havde foranlediget den til at lade militæret rykke ud, og da nu rygterne om forhandlingerne på det sidste arbejdermøde begyndte at spredes, blev der på flere steder beordret forhør optaget over deltagerne. Førerne i Kristiania blev pludselig arresterede den 7de juli, derefter en række andre af arbejdernes betroede mænd. En særskilt kommission blev nedsat til at skaffe oplysninger om »strafbare planer og foretagender af arbejderforeningernes medlemmer eller ledere«, og denne kommission, som bestod af to juridiske og et militært medlem, fik også domsmagt i den sag, som efter et års undersøgelser blev rejst mod 149 personer. Forhørene blev drevne med den yderste skarphed; man pressede både offentlige og private ytringer ud af vidnerne, og i protokoltilførslerne fik tilståelserne en yderligere tilspidset form. Det kan da ikke undre, at af de 149 anklagede kun 11 frikendtes ved kommissionens dom, medens de øvrige dømtes dels til strafarbejde fra 15 år og nedefter, dels til fængsel på vand og brød, dels til bøder. For 123 personers vedkommende blev sagen indanket for højesteret, som ved dom af 25de juni 1855, altså efter at de fleste anklagede havde siddet næsten fire år i varetægtsarrest, yderligere frikendte 6, men iøvrigt opretholdt straffedommene, ja endog skærpede enkelte af dem, idet dog den hårdeste straf blev nedsat til strafarbejde i 9 år. Thrane selv blev dømt til 4 års strafarbejde, ligeså Abildgård.

Selv i hine tider, da det bestående samfund endnu havde bevaret et skær af hellig ukrænkelighed, som det var en forbrydelse at røre ved, måtte dog disse straffedomme med det skrigende misforhold mellem brøde og straf virke oprørende på al sund retsfølelse; Thrane selv f.eks. havde ikke kunnet overbevises om nogen bestemt »opfordring til oprør«; det erkendtes endog, at han havde drevet en »snarere dæmpende end ophidsende virksomhed i den sidste tid«, men han blev alligevel domfældt »som ophavsmand til den hele bevægelse, hvis revolutionære og socialistiske ånd han ej alene fra først af havde indblæst, men tillige stadig en havde næret«. Men respekten for øvrigheden var stærkere end al retsfølelse, og en højesteretsdom måtte alle bøje sig for. Reaktionen var allerede sejrende over hele linjen, og retsforfølgelsen havde nået sit mål: den første norske arbejderbevægelse var fuldstændig knækket. Arbejderforeningerne havde for en stor del opløst sig af sig selv, da lederne var borte, og da regeringen straks om sommeren 1851 havde ladet optage fortegnelse over alle medlemmer, havde dette skræmmet dem fra i hundredvis. »Arbejder Foreningernes Blad« blev gang på gang hindret i at udkomme ved fængsling af redaktøren; indbyrdes stridigheder mellem de arresterede førere forringede bladets betydning og anseelse, og med udgangen af 1856 måtte det helt gå ind. Da så Thrane og hans fæller i løbet af de følgende år slap ud af tugthuset, fandt de forholdene så forandrede, at der ikke kunne være tale om at rejse en ny bevægelse, og de gjorde heller intet forsøg derpå; Thrane selv udvandrede til Amerika, hvor han efter en lang virksomhed som radikal agitator døde i 1890; - da han i 1883 besøgte Norge, nægtede Kristiania arbejdersamfund ham lokale til et foredrag om Amerika, og i den sal, han derefter lejede, kom der næsten ingen for at høre ham. Men den thranitiske arbejderbevægelse var alligevel ikke gået sporløst henover landet. Rundt om i by og bygd sad der mænd, som trofast bevarede dens bærende ideer og i deres liv, i politisk og kommunal gerning, stilfærdigt arbejdede for at virkeliggøre dem. Enkelte af de gamle arbejderforeninger er også blevet bestående til den dag i dag og har gjort nytte som sygekasser efter de af Thrane opstillede planer. Og arbejderspørgsmålet var nu en gang rejst og lod sig ikke mere tie ned; det vedblev stadig at sætte sind og tanker i bevægelse. Selv myndighederne kunne ikke holde sig spørgsmålene fra livet. Allerede i slutningen af 1849 havde regeringen afæsket amtmændene udtalelser om, hvorvidt der var grund til at revidere den hundrede år gamle lovgivning om husmændene. Følgen blev et forslag til en hel ny husmandslov, som blev vedtaget på Stortinget i 1851; - det er aldeles utvivlsomt, at arbejderbevægelsen her gav behandlingen et stærkt fremstød. Den ny lov opfyldte arbejdernes krav, for så vidt som der nu blev givet klare, utvetydige bestemmelser om forholdet mellem gårdejer og husmand; men ellers indeholdt den ingen videre fremskridt, idet grundsætningen om den uindskrænkede kontraktsfrihed blev stillet op imod kravet på beskyttelse for den svage mod den mægtigeres overgreb. O. G. Ueland var radikal nok til at foreslå at forbyde kontrahering om arbejdspligt for husmanden efter gårdejerens tilsigelse mod bestemt dagløn; men et sligt forslag blev naturligvis forkastet med stort flertal. På enkelte andre punkter blev arbejderforeningernes krav mere fuldstændigt imødekomne, således ved gennemførelsen af almindelig værnepligt i 1854 og ved den store reform i almueskolevæsenet i 1860. Men nogen virkelig social lovgivning blev det ikke til alvor med i Norge de første tredive år. Derimod havde den thranitiske agitation vakt en modbevægelse, som ganske vist først og fremmest var beregnet på at kvæle den vågnende klassebevidsthed blandt arbejderne, men som netop derved blev nødt til at anvende mange af selve arbejderrejsningens midler, særlig organisationstanken, og som kom til at udføre et for den senere udvikling særdeles nyttigt forberedelsesarbejde. Denne modbevægelse udgik fra præsten Halling, som i maj 1850 stiftede en arbejderforening i Kristiania med det øjemed »at fremme gudsfrygt og sand oplysning blandt menigmand« for således »på den ene rette grundvold at bygge og befordre arbejdsklassens velfærd«. Indenfor denne forening oprettedes både en sygekasse og en spareskillingsbank, og Halling viede sig i de nærmeste år helt til sin gerning blandt arbejderne, til inderligt personligt forhold, dog altid med hovedvægten lagt på den religiøst opbyggelige virksomhed. Efter den Halling'ske forenings mønster dannedes lignende arbejderforeninger i Trondhjem, Bergen og andre byer, og ned igennem 1850årene og endda mere i 60årene opstod der en række gensidige syge- og understøttelseskasser, som i midten af 80årene havde samlet over 30,000 medlemmer. Samtidig fortsattes og udvidedes det oplysningsarbejde, som Henrik Wergeland allerede i 1830årene havde påbegyndt, og i 1850 stiftedes »Selskabet for folkeoplysningens fremme«. Den drivende kraft i dette selskab blev inden kort tid den teologiske kandidat Eilert Sundt, til hvis navn et helt afsnit af den norske arbejderbevægelses historie er uløseligt knyttet.

Eilert Sundt var ingen agitator og ingen radikaler. Han var først og fremmest videnskabsmand, men blev ved sin granskning og sit varme hjerlelag drevet til en folkelig virksomhed af både åndelig og social art og til en ret helstøbt, om end tilbageholden demokratisk opfattelse. Han havde i 1850 på offentlig bekostning udgivet en omfangsrig »Beretning om fante- eller landstrygerfolket i Norge«, og hermed havde han indledet en videnskabelig undersøgelse af de laveste folkeklassers kår og sæder, som vistnok var enestående i Europa. Han havde straks peget på alle de sørgelige foreteelser, som hang sammen med de arbejdende klassers dybe fattigdom, og da thraniterbevægelsen samtidig havde gjort de herhen hørende spørgsmål til brændende samfundsproblemer, opnåede Sundt allerede fra 1851 en årlig statsbevilling, som han beholdt i næsten tyve år, til at fortsætte sine social og moral-statistiske undersøgelser. I disse år udarbejdede han sine grundlæggende værker til kundskab om folkets kår, og gennem disse fremstillinger søgte han at udrede både fattigondets virkninger og dets årsager. Han vakte på denne måde en stigende interesse for samfundsspørgsmålene, og i pressen blev midlerne mod den mere og mere iøjnefaldende pauperisme stadig ivrigere drøftet. Eilert Sundts praktiske program var at »udbrede lys og stifte fred i samfundet«, og i dette øjemed søgte han at drive arbejderne til selvvirksomhed. I vintrene 1861-64 åbnede han en række populære forelæsninger for arbejderne i Kristiania, og den 17. februar 1864 fik han stiftet »Kristiania Arbejdersamfund«, hvor han selv stod som formand de seks første år. Samfundets formål var, som det hed, at »skabe arbejderen et sted, hvor han kan få høre et godt ord til kundskab eller til opmuntring, et lyst og lunt sted med vækkelse og næring for hans åndsliv, - et sted, hvor han kan samles med kammerater til drøftelse af fælles anliggender og til iværksættelse af fælles formål«. Det var således et ganske borgerligt program, men med betydningsfulde spirer, fordi der toges et bestemt sigte på arbejderstandens økonomiske løftning. Politik skulle der ikke være tale om, og det var et for lange tider enestående skridt, at Eilert Sundt i 1868 fik arbejdersamfundet med på stemmeretsandragendet til Stortinget. Derimod blev der grundlagt en sygekasse, og ved foredrag i arbejdersamfundet af Eilert Sundt og en yngre socialstatistiker, Jacob N. Mohn, blev stødet givet til oprettelsen af forbrugs eller, som de her kaldtes, spareforeninger efter engelsk mønster. Deres tal steg i løbet af årene indtil 1877 til omkring 250 foreninger med antagelig mindst 5 millioner kroners årlig omsætning, og de slog sig endog fra 1871 sammen om et generalagentur til fælles indkøb af varer og ordnede sig under en centralstyrelse. I slutningen af 1870årene gik dog denne bevægelse tilbage, idet en stor del af foreningerne under trykket af de nedadgående tider og på grund af uheldig forretningsledelse gjorde konkurs. Tiden omkring 1870 var i det hele en tid for talrige sociale forsøg, som rigtignok ikke alle lykkedes. Foruden de allerede omtalte kan nævnes Arbejdernes Pensionsforening i Kristiania 1869; på flere steder slog håndværkere, særlig skibshåndværkere som tømmermænd og smede, sig sammen i produktionslag, da de dårlige tider kom. Den væsentligste årsag til hele denne livlige praktisk-sociale bevægelse var den stigende betydning, arbejderklassen fik i Norge ved den kraftige fremvækst i landets industrielle virksomhed netop fra slutningen af 60årene. Ved denne udvikling trængtes arbejderne mere og mere sammen på enkelte steder, særlig i byerne, hvorved de lettere kunne organiseres; den stærkere efterspørgsel efter arbejde bragte deres lønninger til at stige og dermed også deres selvbevidsthed, og nu kunne der atter begynde at røre sig en fra dem selv udgående bevægelse for økonomisk og social selvstændighed, - en bevægelse som havde et langt fastere grundlag at bygge på end den thranitiske, fordi de norske arbejdere i mellemtiden havde vundet betydeligt frem både åndeligt og økonomisk.

Mere om de første socialdemokrater i Norge.

Det norske socialdemokrati

Socialistiske tanker kunne nu atter begynde så småt at dukke op i landet. Den radikale student O. J. Fjørtoft redegjorde i 1871 i sit blad »Fram« for de ledende tanker i den »Internationale Arbejderforening«, som Karl Marx havde stiftet i 1864, og han var heller ikke bange for at vedkende sig sin samfølelse med Pariserkommunens oprør; han manede arbejderne til at samle sig og tage statsstyrelsen i deres egne hænder, og en af hans unge medarbejdere vovede for første gang at give en sympatisk fremstilling af thraniterbevægelsen. Medens bestyrelsen i Kristiania arbejdersamfund omhyggeligt holdt al drøftelse af de nye socialpolitiske spørgsmål ude, dannede Fjørtoft og hans venner indenfor samfundet i 1872 et »samtalelag«, hvor der diskuteredes både om strejker og om børns arbejde i fabrikker og andre sider af arbejderspørgsmålet. Det var åbenbart, at den mere og mere tilspidsede klassekamp ude i Europa var ved at forplante sig også til Norge: i løbet af 1872 forefaldt der en række strejker i Kristiania, og i 1873 kom der en socialistisk agitator til landet for at rejse en bevidst arbejderbevægelse. Det var en dansk sadelmagersvend P. L. Jansen, som den 22de september 1873 holdt det første helt socialistiske møde i Kristiania, hvor han, understøttet af Fjørtoft, søgte at vække erkendelsen af, at der var et arbejderspørgsmål også i Norge, og fremstillede den tyske socialismes program. Han fortsatte med flere møder i juli 1874, og sammen med ham optrådte foruden Fjørtoft også enkelte norske arbejdere og. Den svenskfødte, vidt berejste snedkersvend O. J. Ljungdal. Møderne blev imidlertid oftest forstyrrede af både velklædt og pjaltet pøbel. Fjørtoft blev straks efter det første møde udstødt af arbejdersamfundet, og hele forsøget på at skabe en ny arbejderbevægelse døde hurtigt hen, da den næsten ingen tilslutning fik. Dermed var det for flere år tavst om socialismen i Norge. Imidlertid forberedtes sindene på en betydningsfuld måde ved det store gennembrud, som i 70årene fandt sted i norsk digtning og politik. Allerede i 1866 havde Henrik Ibsen med »Brand« rejst de ideale kravs flammende mærke overfor et lunkent samfund, og netop samtidig havde Bjørnstjerne Bjørnson åbnet sin frihedskamp i »Norsk Folkeblad«. Men først i 70 årene gik de to digterkæmper over til storm på det gamle samfund og rystede folkets samvittighed op med hårde hænder. I 1877 blottede Bjørnson i »Kongen« de officielle løgne, som staten var bygget på, og stillede kravet om »at være i sandhed«, og Ibsen viste i »Samfundets Støtter« den moralske fordærvelse, som fulgte med kapitalismen. Den realistiske digtning blev ganske af sig selv til en blodig kritik af det bestående; i 1880 begyndte Alexander Kielland sine bidende samfundsskildringer, i 1883 tegnede Jonas Lie i »Livsslaven« proletarens ubarmhjertige skæbne under den hensynsløse kamp for tilværelsen; snart sluttede Arne Garborg, Amalie Skram og endnu flere sig til denne energiske angrebskamp. Der gik over Norge et åndens vejr, som kastede uro og brand i alles sind; intet var længer så helligt, at det ikke kunne antastes af den fri tanke og den modige tvivl. Samtidig pressedes de stridende politiske elementer voldsommere og voldsommere sammen til en kamp på liv og død. Det gamle embedsvælde søgte i blind halsstarrighed at sætte stengsel for den demokratiske udvikling og ville hævde sig som en statsmagt, overlegen det folkevalgte storting. Stortinget på sin side måtte søge så bredt et grundlag som muligt for gennemførelsen af sin overmagt og måtte mere og mere appellere til støtte hos hele det norske folk. Søren Jaabæk havde organiseret bønderne rundt om i landet, og fra 1868 sluttedes et fastere og fastere forbund mellem bønderne på Stortinget og de liberale under Johan Sverdrups ledelse; fra 1872 var krigen åbent erklæret ved stortingets mistillidsudtalelse til regeringen, som denne besvarede med at lade kongen forkynde den sin tillid. Den strid, som herved var rejst, vakte en stigende bevægelse i landet og rev efterhånden hele folket med i en bitter, fanatisk kamp, som både føltes og førtes som en i sit væsen social strid; - der var på den ene sidehad til de »fine«, ufolkelige embedsmænd, på den anden sideforagt for den simple, rå almue med dens »ukultiverede« førere. Det var en naturlig konsekvens af den samlede oppositions, Venstres, politik, at den demokratiske tanke efterhånden måtte udvides til at omfatte det hele folk, ikke blot de for øjeblikket. Stemmeberettigede, og kravet på en udvidelse af stemmeretten begyndte snart at gøre sig gældende. Ved den officielle valgretsstatistik i 1877 viste det sig, at af landets 400,000 mænd over 25 år var der kun 140,000 som havde de foreskrevne valgretsbetingelser, og af dem udgjorde gårdbrugerne; alene for deres part hele 100,000, medens arbejderne rådede over knappe 7,000 stemmer. Efter Sverdrups forslag ville de stemmeberettigedes tal vokse med omkring 40,000, og for den radikaleste del af Venstre var dette altfor lidt; enkelte tog allerede skridtet helt ud til almindelig valgret for alle voksne, selvhjulpne mænd, således navnlig den retlinjede demokrat rektor J. Steen og den frygtløse bondefører Søren Jaabæk, som heller ikke veg tilbage for at støtte arbejdernes økonomiske krav; han ville gerne have dem selvstændigt organiserede, han ansporede dem til at kræve højere lønninger, og han skrev sympatisk om lovfæstet normalarbejdsdag. I det hele måtte både den politiske og den åndelige bevægelse i forening med den industrielle udvikling atter føre arbejderspørgsmålene frem i den offentlige interesse og helt op til statsmagternes drøftelse. Skulle der imidlertid blive alvor og magt i denne ny udvikling, måtte arbejderstanden selv med sine praktiske erfaringer og krav komme aktivt med i bevægelsen for samfundets omdannelse. Der blev da også i disse år arbejdet med kraft fra det radikale Venstres side på at vække arbejderne til selvvirksomhed, og disse bestræbelser havde deres naturlige midtpunkt i Kristiania og dets arbejdersamfund, hvor det gamle samtalelag var blevet genoplivet i slutningen af 70årene; herfra udgik arbejdersamfundets erobring for Venstre. Den drivende kraft i foreningen i de første år efter 1879 var den bondefødte jurist Andreas Hølaas, en »agitator i norsk form«, tung og jævn, uden al veltalenhed, men tillidindgydende som få ved sin stærke ærlighed. Han var redaktør af »Samfundet« eller »Demokraten«, hvor han med iver kæmpede for almindelig valgret. Ved hans side stod fattigforstander Andreas Johnsson, som lige fra 1870 var med i bestyrelsen. Fra ham udgik tanken om at grundlægge et arbejderakademi efter svensk mønster, og det skyldtes for størstedelen Hølaas's arbejde, at i 1875 Kristiania Arbejderakademi med sine faste forelæsningskurser kunne træde i virksomhed. Den bevægelse, som således havde grebet Kristiania arbejdersamfund, måtte naturligt søge at forplante sig ud i videre kredse. I 1880 udstedte samfundet indbydelse til et samlet norsk arbejdermøde i Kristiania, det første efter thranitertiden. Her mødte udsendinge fra hele landet, men næppe en fjerdedel af dem var selv arbejdere; de fleste var håndværksmestre, købmænd, lærere eller sagførere, og så godt som alle deltagere, både gamle thranitere, venstremænd og højremænd, var enige om, at arbejderne måtte se at forbedre deres kår uden at benytte sig af politiske magtmidler. Der vedtoges udtalelser til gunst for produktions og forbrugsforeninger, gensidige pensions og sygekasser og forkortet arbejdstid; men det var kun med to stemmers overvægt, at mødet sluttede sig til kravet om almindelig valgret. Dette første arbejdermøde, fredeligt og konservativt som det i det hele var, kom da ikke til at grundlægge noget nyt i den norske arbejderbevægelse; et virksomt fremstød fik den først ved det andet norske arbejdermøde, som blev holdt i Trondhjem 1882. Dette møde erklærede sig afgjort for almindelig valgret; det besluttede efter forslag af A. Hølaas at oprette en Centralforening af landets arbejdersamfund, og det udtalte ønsket om, at de forskellige foreninger måtte virke efter fælles grundsætninger og ensartede love. Den ny organisation kom dog ikke til at træde i virksomhed før fra nytår 1885, og i mellemtiden havde arbejdermødets forhandlinger frembragt et resultat af stor betydning for de kommende års lovarbejde. I 1884 havde Venstre i Stortinget tilkæmpet sig den afgørende sejr i forfatningsstriden, idet kongen var blevet nødt til at udnævne en Venstreregering under Johan Sverdrup. Den øjeblikkelige følge heraf var, at det sverdrupske forslag til valgretsudvidelse nu blev gennemført, og året efter nedsattes en arbejdskommission, ved hvilken der blev lagt et bredt grundlag for den kommende arbejderlovgivning. Men netop medens Venstreregeringen således iværksatte foranstaltninger til arbejdernes vel, begyndte der i arbejderbevægelsen et omsving, som efterhånden skulle forandre hele grundlaget for norsk politik. Næsten alt, hvad der i de sidste tredive år var blevet gjort i arbejdernes navn og i deres interesse, havde i virkeligheden ikke været andet end filantropiske overklassebestræbelser med det velmenende, men ikke ganske uegoistiske formål at skabe en arbejderstand, der var tilfreds med det bestående samfund og fremmed for de revolutionære krav, som andetsteds ude i verden bragte magthaverne til at skælve. Men disse bestræbelser havde dog udviklet arbejdernes samfundsforståelse, og den voldsomme politiske strid havde også revet dem med og vakt deres sociale interesser. I forfatningskampen mellem Storting og kongemagt havde de ganske naturligt sluttet sig til Venstre, og det var også for deres sag en vinding, at folkets repræsentation blev den sejrende i striden. Men forfatningskampen havde i sin dybeste grund kun været en klassekamp om regeringsmagten mellem en ellers i væsentlige henseender konservativ bondestand og en aristokratisk embedsstand, og idet den havde slugt alle folkets politiske tanker, havde den hindret de større sociale spørgsmål i at komme frem i første række. Nu da kampen var endt, begyndte arbejderne at røre på sig på egen hånd; de begyndte, først famlende, men efterhånden mere og mere målbevidst, at rive sig løs fra de gamle partiers ledelse og stævne frem på egne veje med egne krav. Der havde været tegn til denne bevægelse allerede på arbejdermødet i Trondhjem 1882, og snart skulle den få voksende fart. I slutningen af 1883 trådte udsendinge fra 15 fagforeninger i Kristiania sammen til en centralkomité med bogtrykker Chr. H. Knudsen som formand for at sammenkalde et offentligt håndværksarbejdermøde i byen til drøftelse af en fastere fagforeningsorganisation. Dette møde blev holdt d. 11 maj 1884, og her enedes man om et fremtidsprogram: fagforeningerne måtte optage det gensidige understøttelsessystem som deres formål og overfor arbejdsgiverne kræve faste løntariffer og bestemt arbejdstid. Centralkomitéen vedblev at virke også efter dette grundlæggende møde, og efter dens opfordring begyndte bogtrykker Knudsen at udgive et blad som foreningens organ. Knudsen var den gang formand i den typografiske forening, den eneste af fagforeningerne, som allerede på forhånd stod i kampstilling med det udtrykkelige program at hævde arbejdernes lønkrav overfor arbejdsherrerne. Knudsen udgav til mødet i maj 1884 et prøvenummer af sit ny blad »Vort Arbejde«, som først og fremmest havde til opgave at opmuntre arbejderne til selvstændig sammenslutning. Men da trådte modsætningen mellem den gamle og den ny arbejderbevægelse straks på det skarpeste frem. Knudsen måtte gå fra bogtrykker til bogtrykker, før det lykkedes ham at få prøvenumret trykt, og »Almuevennen«s udgiver Chr. Johnsen, hvis trykkeri han bestyrede, gav ham valget mellem hans stilling og det ny blad. Med sin ubøjelige retsvilje kunne Knudsen ikke et øjeblik betænke sig på valget: han valgte bladet. Men for at få det i gang blev han nødt til at oprette sit eget trykkeri. I 1884 havde Venstre under Johan Sverdrup grundlagt sin landsorganisation og i september samme år opstillet sit første valgprogram. Men da dette ikke havde optaget nogen særskilt arbejdersag, ikke engang stemmeretssagen, hvor Sverdrup ikke ville gå videre end til den nylig vedtagne lille udvidelse, begyndte arbejderne at blive utålmodige og oprørske overfor det gamle folkeparti. »Vort Arbejde« erklærede straks lige ud, at »arbejderne nu burde danne et selvstændigt parti, først da ville der blive taget hensyn til deres retfærdige krav«. Bladet gjorde opmærksom på det interessefællesskab, som ville binde Venstre og Højre sammen mod fjerdestanden; det manede arbejderne til at slutte sig sammen og »modarbejde den dræbende konkurrence inden arbejdernes eget område«; først derved ville de kunne »ophæve kapitalherredømmet«. Dermed var klassekampens mærke atter rejst i Norge. I løbet af vinteren 1884-85 holdt snedker Ljungdal en række socialistiske foredrag omkring i Kristiania fagforeninger, og på et offentligt møde den 27. januar 1885 udviklede bogtrykker Knudsen, at socialismen var den eneste vej til ophjælp af arbejderstanden; det var ikke muligt at nå frem gennem noget af de bestående politiske partier. Mødet vedtog en resolution til gunst for et uafhængigt arbejderparti, og den 2den februar udstedte Knudsen med nogle meningsfæller indbydelse til at danne en socialdemokratisk forening. Denne blev også stiftet den 1ste marts 1885 med omtrent 100 medlemmer; Knudsen blev dens formand, og den overtog udgivelsen af »Vort Arbejde«, som Knudsen allerede havde tabt mange penge på. Foreningen sluttede sig til Lassalles socialistiske grundsætninger. Straks efter dannedes også socialdemokratiske foreninger på et par arbejdssteder lige ved Kristiania, og i september stiftede den tyske skræddersvend Hartung en anden forening i Skien. Samtidig virkede den danske socialdemokrat Sophus Pihl i Bergen. På østlandet var det længe bogtrykker Knudsen, som bar dagens byrde, dels som redaktør af »Vort Arbejde«, dels som stadig foredragsholder i foreningerne; han forfulgtes med en række injurieprocesser, og politiet forbød gadesalg af bladet; men han gav ikke tabt. Fra nyår 1886 blev bladet omdøbt til »Socialdemokraten«, og i januar samme år begyndte fagforeningerne både i Kristiania og Bergen at erklære deres tilslutning til socialismen. Den 17de maj 1886 gik arbejderne i Kristiania i deres særskilte fanetog, og bogtrykker Knudsen holdt tale for frihed, lighed og broderskab, idet han særlig lagde vægt på valgretskravet. Efterhånden kom nye medarbejdere til, som lettede ham arbejdet; den danskfødte børstenbinder C. Jeppesen blev høsten 1886 valgt til formand i »Socialdemokratisk Forening«, begyndte at holde foredrag og overtog kort efter redaktionen af »Socialdemokraten«; den unge jurist Ludvig Meyer blev en flittig medarbejder ved bladet, og; læge Oscar Nissen, afholdsbevægelsens mangeårige leder, indtrådte også snart i de aktives rækker. Socialdemokratiet, den moderne arbejderbevægelse, havde for alvor vundet fodfæste i Norge. Imidlertid vedblev socialdemokraterne endnu længe at samvirke med Venstre, ja en tid endog at underordne sig dette. De var jo endnu meget fåtallige og spredte, og de var derfor naturligt henviste til foreløbig at gøre deres meninger gældende indenfor det herskende liberale parti og søge at drive dette frem til de sociale reformer, som stemte med den ny samfundsopfattelse. I 1886 indgik de fleste af Kristianias og Bergens fagforeninger samt de bestående socialdemokratiske foreninger til Stortinget med forslag til lov om en normalarbejdsdag. Men dette forslag blev af Stortinget uden videre oversendt til regeringen og arbejderkommissionen. På samme storting opnåede Jaabæks forslag om almindelig valgret, som kraftigt forsvaredes af rektor Steen, ikke mere end 27 stemmer, og med stigende styrke kom den tanke nu til orde, at af Venstre kunne arbejderne intet vente sig; løsenet måtte blive: arbejdersagen ved arbejderne! Derfor demonstrerede arbejderne i Kristiania den 17de maj 1887 atter ved deres eget tog. Og derfor kunne nu arbejderpartiet blive grundlagt. De dårlige tider, som nåede deres højdepunkt ved midten af 1880årene, spillede en ikke ringe rolle i bevægelsen. Thi vistnok bidrager de trykkede kår let til at sløve arbejdernes sind; men en overhåndtagende arbejdsløshed og talrige tvungne lønnedsættelser indeholder samtidig et element af agitation, håndgribeligere end nogen tale, og den ligegyldighed, hvormed de norske kommunale myndigheder for det meste mødte de arbejdsløses krav på arbejde, virkede mere »ophidsende« end alle socialistiske teorier. Stødet til handling kom fra den rige by Arendal, hvor letsindige forretningsspekulationer om høsten 1886 havde ført til en voldsom katastrofe, som berøvede forstædernes arbejdere deres sysselsættelse og fortjeneste. Under ledelse af Karl Fostvedt dannedes her en række arbejderforeninger under navn af »Samhold«, og fra disse »Samholds«foreninger udgik i sommeren 1887 indbydelse til et arbejdermøde i Arendal for at drøfte, om ikke de virkelige arbejderforeninger i landet burde slutte sig sammen i en fællesorganisation og optræde som selvstændigt parti ved stortingsvalgene. På dette møde, som fandt sted den 21de og 22de august 1887, vedtoges enstemmigt at stifte »Det Norske Arbejderparti«. Det begyndte som den mindste af landets arbejderorganisationer. Men større betydning end ved sin talstyrke havde det ved sit klare standpunkt. Arbejderne som selvstændigt parti trådte nu for første gang frem i norsk politik. På mødet på Hamar i juli 1888 stillede instrumentmager O. G. Gjøsteen, formand for Mekanikernes Forening i Kristiania, spørgsmålet om arbejdernes holdning ved valgene under debat, og det vedtoges, at arbejderne ved de forestående valg burde opstille egne valgmænd i alle valgkredse, hvor Venstre ikke optog almindelig valgret som program. Foruden at slutte sig til normalarbejdsdagen opstillede mødet endvidere det første sociale jordbrugsprogram, hvori socialistiske og privatkapitalistiske tanker krydsedes på en ejendommelig og ikke ufrugtbar måde, idet det udtalte, at staten burde ekspropriere al udyrket jord samt opkøbe anden jordejendom, som var til salgs og overdrage landarbejdere den til ejendom eller livsvarig brug mod billigt driftslån. Arbejdermødet på Hamar nødte Venstre til at tage hensyn til arbejdernes krav, hvis det ville have deres støtte, og i en række valgkredse gik partiet derfor med på almindelig valgret; i Kristiania opstilledes endog som stortingskandidat en af arbejdernes egne mænd, O. G. Gjøsteen, som fra 1888 var de forenede arbejdersamfunds formand. Også ved dette års stortingsvalg gik da arbejderne sammen med Venstre, men rigtignok delvis allerede mere som selvstændige forbundne end som dele af partiet. Og både den hjemlige udvikling og påvirkningen fra udlandet gav hurtigt denne selvstændighed øget styrke. Fra midten af 80årene kom de norske arbejdere i regelmæssig forbindelse med nabolandenes arbejderbevægelse, hvor socialismen allerede havde ledelsen, og medens de to første skandinaviske fagforeningsmøder (i Gøteborg 1887 og København 1888) endnu ikke afgjort havde taget standpunkt for den socialdemokratiske politik, var det netop på det tredje møde i Kristiania 1890, at dette skridt blev taget helt ud. Også på den internationale arbejderkongres i Paris 1889 mødte der repræsentanter fra Norge, og det måtte naturligt virke tilbage her op, at også denne kongres var fuldstændig socialistisk. Samtidig vaktes arbejderne mere og mere ved forholdene indenfor selve landet til forståelse af deres uværdige stilling. Fra 1888 herskede der atter blomstrende tider for handel og industri; men disse gode tider kom kun i ringe udstrækning arbejderne til gode, og de måtte med magt tiltvinge sig bedre kår.

I løbet af 1889 forefaldt der en række af opsigtsvækkende strejker; i Kristiania var det typograferne og de ganske uorganiserede tændstikarbejdersker, som nedlagde arbejdet, på Fredrikshald de elendigt lønnede savbrugsarbejdere, i Bergen skomagerne og rebslagerne. I 1890 forsøgte atter de Fredrikshaldske brugsarbejdere strejke, i Kristiania var det arbejderskerne ved sejldugsfabrikken, bygningssnedkerne og handskemagerne, i Bergen malerne. De fleste af disse strejker blev endt uden økonomisk vinding for arbejderne; men de var ikke derfor resultatløse. De uddybede arbejdernes klassebevidsthed, og de ledende socialdemokrater, særlig Oscar Nissen, Chr. Knudsen og Jeppesen, benyttede lejligheden til at organisere dem i fagforeninger. Disses tal, som i 1884 ikke var mere end omkring 50, voksede nu hurtigt op i hundreder, og faglige landsorganisationer begyndte at komme til. Medens arbejderne således optog den økonomiske klassekamp, voksede samtidig deres betydning i den praktiske politik. På arbejderpartiets landsmøde i 1889 var man klar over, at det gamle, temmelig moderate program ikke var egnet til at samle et bevidst arbejderparti. Mødet udtalte derfor nu sin tilslutning til socialismens grundtanker om samfundets overtagelse af arbejdsmidlerne og produktionens ordning, og bogtrykker Knudsen blev valgt til partiets ordfører. Det følgende landsmøde i 1890 pointerede yderligere partiets ny stilling og valgte »Socialdemokraten«s redaktør Jeppesen til ordfører; partiet gik også i spidsen med lste maj demonstrationerne for 8 timers arbejdsdag efter pariserkongressens beslutning, og samme år optrådte det for første gang med egne lister ved kommunevalgene i Kristiania, men opnåede rigtignok kun 139 stemmer af flere tusind. Samtidig udfoldede partiet en kraftig agitation, særlig ved foredragsrejser af Jeppesen, og frugterne deraf viste sig hurtigt. I 1891 talte partiet 27 foreninger med 3,000 medlemmer, væsentlig i Kristiania og Bergen, desuden kun i Kristianssand og på Fredrikshald. Fra oktober 1890 kunne »Socialdemokraten« udgives 3 gange om ugen og fra samme tid begyndte et nyt socialistisk blad, »Arbejderens Røst«, at udkomme i Bergen. Denne voksende selvstændighed i arbejderbevægelsen kunne ikke undlade at sætte spor i partiernes politik. I januar 1891 besluttede Venstre at opstille almindelig valgret som første post på sit valgprogram. Ved dette års valg gjorde hensynet til arbejderne sig så stærkt gældende, at endog Højre fandt at burde vælge særskilte »arbejderrepræsentanter«, selvfølgelig dog kun sådanne, som smukt holdt sig indenfor partiet. Valgene blev en sejr for Venstre, men for knap, til at Grundlovens valgretsbestemmelser kunne forandres, og arbejderpartiet stillede nu det krav til det parti, som det havde hjulpet til sejren, at det i al fald skulle gennemføre den almindelige valgret i kommunale anliggender, hvad flertallet var stort nok til. Men størsteparten af Venstre nægtede at efterkomme dette krav, og den naturlige følge var - ny vind i sejlene for den selvstændige arbejderbevægelse, navnlig den socialistiske. På det femte almindelige norske arbejdermøde i Drammen 1891 kom det for første gang til åben strid mellem de to retninger i arbejderbevægelsen, den socialistiske og den demokratiske; organisationen på det gamle fri grundlag blev sprængt, og mødets flertal tog bestemt afstand fra socialismen. De forenede Arbejdersamfund blev organiserede på et nyt grundlag, som ikke alene afviste socialismens fremtidsmål, men endog forkastede samarbejde med socialdemokratiet. Alligevel havde socialismen sat sine mærker på organisationens program, idet det ene punkt efter det andet hævdede socialistiske krav, og den konsekvente socialisme viste en stadig voksende tiltrækningskraft over arbejderklassens mænd. Det norske Arbejderparti havde på sit landsmøde i 1891 vedtaget et fuldt udformet socialistisk program, og landsmødet i 1892 vedtog, at organisationen herefter skulle optræde som selvstændigt parti ved alle valg; samarbejde med andre partier kunne der kun være tale om, såfremt det andet parti optog valgretssagen. På dette program valgtes i 1892 til partiets ordfører den mand, som til 1891 havde været formand for de Forenede Arbejdersamfund, O. G. Gjøsteen, og i 1893 fik partiet en tilvækst, som gav det en hidtil ukendt styrke i den praktiske politik. Først besluttede Buskeruds Amtsarbejderforening den 30te juli at melde sig ud af de Forenede Arbejdersamfund og ind i det Norske Arbejderparti, og den valgte til formand gårdbruger Chr. Hornsrud, som havde siddet i bestyrelsen siden foreningens oprettelse og altid havde kæmpet for samarbejde med socialdemokratiet. Dernæst blev den 24de september samme år det store Kristiania Arbejdersamfund erobret af socialisterne, og snedker Edvard Olsen, som indtil da havde været de Forenede Arbejdersamfunds mand, blev formand. Disse to betydelige forøgelser blev ikke de eneste. I juni 1894 omfattede partiet allerede 87 foreninger med 11,500 medlemmer, og det var nu ikke længere indskrænket til nogle få byer, men havde afdelinger over det hele land. Det syntes derfor med god grund at kunne se fremtiden lyst imøde og med friskt mod tage arbejdet op. Partistyrelsen blev desuden netop nu fri for en væsentlig del af arbejdet med de økonomiske kampe indenfor de enkelte fag, idet 32 foreninger i Kristiania dannede »de Samvirkende Fagforeninger«, hvis styrelse overtog strejkeledelsen; Arbejderpartiet havde dog også her sin faste repræsentation, og den drivende kraft i sammenslutningen var utvivlsomt bogtrykker Knudsen. Fra oktober 1893 overtog arbejderpartiet direkte bladet »Socialdemokraten« og vovede endog fra nytår 1894 at gøre det til et dagblad; redaktionen, som efter Jeppesens fratræden i slutningen af 1891 havde været besørget af den altid lige opofrende bogtrykker Knudsen, blev nu lagt i hænderne på dr. Oscar Nissen, som med et samlet redaktionsbudget på kun 3,000 kroner årlig kæmpede bladet frem fra år til år. Samtidig fik den socialdemokratiske presse en kærkommen tilvækst; i Bergen udkom dagbladet »Arbejdet« fra nytår 1894, og i samme år begyndte advokat Ludvig Meyer at udgive bladet »Fremad«, som særlig var beregnet på at bære socialismen ud til landarbejderne.

Da landsmødet i 1894 afsluttedes, og det Norske Arbejderparti gik ind i sit ny virkeår under ledelse af C. Jeppesen, kunne medlemmerne nok med glæde se tilbage på de sidste års stærke fremgang; men udsigterne for de kommende år var i virkeligheden ikke lyse, og der kom også straks vanskelige tider for partiet. Både socialpolitiske beslutninger og navnlig nationalpolitiske begivenheder havde nemlig nu i høj grad styrket Venstres stilling, også blandt arbejderne. Det Storting, som var blevet valgt i 1891, havde i ikke ringe grad taget sig af arbejderspørgsmålene, som naturligt kunne være, efter at i 1891 en række foranstaltninger til arbejdernes beskyttelse var blevet optagne på Venstres arbejdsprogram. Den første arbejderkommissions indstilling til fabrikslov var i 1892 kommen til behandling på Stortinget efter tre gange at have været forelagt af regeringen, og nu blev virkelig en lov vedtaget. Rigtignok var nu alle bestemmelser om en normalarbejdsdag helt forsvundne, og i stedet for arbejdervalgte tilsynsmænd fik man kongelig udnævnte fabriksinspektører; men loven fastsatte dog forbud mod børnearbejde og indskrænkning i 14-18 års gamle menneskers arbejde, og navnlig blev der nu for første gang givet indgribende sundheds- og sikkerhedsforskrifter for fabriker og værksteder. To år senere kom en ny indstilling fra arbejderkommissionen, hvorefter Stortinget vedtog en lov om ulykkesforsikring for arbejdere, grundet på tvungne indskud af arbejdsgiverne. I samme år, 1894, blev forbudet mod natarbejdet i bagerierne skærpet, og der blev udstedt detaljeret kostholdsreglement for handelsflåden for at sikre søfolkene god ernæring; Stortinget udtalte sig, overensstemmende med flere arbejdermøders krav, mod anvendelsen af mellemmandssystemet ved offentlige arbejder, og det besluttede at prøve med en 9 timers arbejdsdag for statens arbejdere. På samme Storting blev der oprettet en fast komité for sociale spørgsmål, og en stor parlamentarisk kommission blev nedsat for at drøfte spørgsmålet om invalide- og alderdomsforsikring for det norske folk. Til valgene i 1894 var Venstre desuden gået med på arbejdernes krav om i tilfælde af simpelt flertal at gennemføre almindelig kommunal valgret ved særskilt lov. På dette grundlag mente arbejderpartiet at kunne tilbyde Venstre valgforbund; men Venstre afviste dette uden videre, og arbejderpartiet måtte da søge at hævde sig på egen hånd, medens de Forenede Norske Arbejdersamfund uden betingelser sluttede sig til Venstre. Hvad der imidlertid gjorde arbejderpartiets allerede ved disse momenter svage stilling ganske uholdbar, var unionsspørgsmålenes overvejende rolle i valgkampen. Venstre havde, som en naturlig konsekvens af sit arbejde for optaget kampen for Norges selvstyrelse også i de udenrigske anliggender, men havde heri fra Sveriges side mødt en brutal modstand, som måtte opægge de heftigste nationale følelser. Arbejderpartiet kunne ikke føle sig direkte interesseret i denne strid, men forstod, at den måtte hindre det sociale arbejde, og havde derfor med tilslutning fra ledende svenske socialdemokrater udtalt sig for at gøre ende på al strid ved unionens opløsning. Trods dette radikale standpunkt kunne arbejderpartiet ikke vinde de nationalt ophidsede vælgere, for hvem Venstre var det naturlige parti, og det faldt endog gentagne gange i socialdemokraternes lod at tale advarende ord mod de nationale overdrivelser i agitationen. Arbejderpartiets første selvstændige valgkamp blev under disse forhold en fuldstændig fiasko; i den første valgkreds, hvor en egen socialdemokratisk liste var opstillet, Elverum i Hedemarkens amt, opnåede listen kun 5 stemmer, og i den næste valgkreds, Kristianssand, var stemmetallet 9; noget bedre gik det kun i Kristania, hvor arbejderlisten fik 525 stemmer, hvad der dog var lidt nok blandt næsten 17,000 afgivne stemmer. Men værre end disse små tal var den mangel på disciplin, som valgene bar vidnesbyrd om; thi på alle kanter så man arbejderpartiets medlemmer trods partibeslutningen glat væk gå hen og stemme med Venstre. Det var et åbenbart nederlag for partiets politik, og det gik heller ikke usvækket ud af denne krise. Det måtte i de nærmestfølgende år, under de af unionspolitiken stærkt bevægede tider, finde sig i tilbagegang både i foreningstal og i medlemstal; det formåede ikke engang efter den kommunale valgretsudvidelse i 1896 at gøre sig stærkere gældende ved årets kommunevalg. Samtidig lammedes dets virksomhed ved et voksende økonomisk tryk; både »Socialdemokraten« og »Fremad«, som partiet havde overtaget fra nytår 1895, gik med betydeligt underskud, og det skyldtes kun bogtrykker Knudsens opofrelser, at bladene kunne holdes gående, idet han trykte dem uden betaling. Ved de nye stortingsvalg i 1897 var da arbejderpartiets stilling meget svag, og den blev ikke stærkere, da de Forenede Norske Arbejdersamfund afslog dets tilbud om valgforbund. Arbejderpartiet måtte da gå alene til valg, men viste sig overalt, hvor det i det hele magtede at opstille egen liste, som det fåtalligste af alle partier. Valgene blev en storartet sejr for Venstre, og da det efterhånden blev klart, at Venstre havde udsigter til at opnå det to tredjedeles flertal, som behøvedes til at gennemføre almindelig statsborgerlig valgret, opgav arbejderpartiet resolut sin selvstændighed for uden betingelser at støtte Venstre, som da også fik det flertal, der gjorde det til herre over Grundloven. De Forenede Arbejdersamfund kunne triumfere; de havde ved deres tilslutning til Venstre opnået at sætte flere af deres mænd, som lærer Myrvang fra Hedemarkens amt og snedker Skilbred fra Bratsberg amt, ind på Stortinget, og de så det praktiske resultat af deres arbejde i den almindelige valgrets indførelse. Så dybt var virkelig selvstyretanken gået den norske bondestand i blodet, at den ikke veg tilbage for at give alle selvhjulpne mænd i landet del i den politiske magt, og straks i 1898 blev valgretten gjort almindelig. Denne reform, som var den sidste og afsluttende følge af den demokratiske bondepolitik, måtte også blive indledningen til et nyt afsnit i Norges indre udvikling. Det gamle Venstre havde dermed løst sine hovedopgaver i den hjemlige politik, og da samtidig unionspolitiken havde mistet sin indgribende betydning, måtte nu de sociale spørgsmål og den sociale strid melde sig med voksende styrke og klarhed. Nu måtte arbejderpartiets, socialismens krav mere og mere blive den væsentlige faktor i norsk politik og efterhånden sprænge de gamle partirammer; på grund af træghedens lov kunne gennembruddet ikke komme med et eneste slag, ikke ligeså tidligt vise sig i partigrupperingen som i den almene tankegang, og endnu er det ikke fuldbyrdet; men det må komme med uundgåelig nødvendighed, og al ting viser, at det nærmer sig.

Straks fra 1898 ser vi arbejderpartiet ansporet til ny og kraftig virksomhed. Det havde i 1897 valgt advokat Ludvig Meyer til ordfører, og på hans initiativ blev nu »Socialdemokraten« gang på gang udvidet; han overtog selv i 1898 bladets redaktion ved siden af sin ordførerstilling, lagde det helt om efter den moderne journalistiks krav, og inden årets udgang havde han skaffet bladet 3,000 nye abonnenter, så det kunne trykkes i et oplag af 7,000, men havde rigtignok samtidig øget dets årsbudget fra 37,000 kroner til 84,000 med et underskud på titusinder, som han personligt forstrakte bladet med. Medens således partiorganet blev stærkt udbredt på alle kanter, blev en ihærdig og planmæssig agitation sat i gang rundt om i landet, og den nordlandske bjergarbejder H. Berntsen, en dygtig og original taler, blev partiets stadig omrejsende foredragsholder og organisator. Virkningen af de nye arbejdsforhold for bevægelsen viste sig allerede ved kommunevalgene i 1898; ved hjælp af forholdstalvalgmåden kunne arbejderpartiet med sine 1,100 stemmer sætte 7 socialdemokrater ind i bestyrelsen eller en tolvtedel af dens samlede medlemsantal, deriblandt alle partiets ledende mænd (Gjøsteen, Jeppesen, Knudsen, Meyer og Nissen); i Bergen valgtes 6 socialdemokrater med over 300 stemmer, i Drammen 3, i Stavanger 2 og desuden tilsammen 7 i de to Budskerudske herreder øvre Eker og Røken. Da partiet holdt sit 13de landsmøde i 1899, var det på det sidste år vokset fra 80 til 105 foreninger og havde nu henved 10,000 medlemmer; deraf var de 40 foreninger med 6350 medlemmer i Kristiania, mens resten var spredt ud over hele landet; endog i den ny arbejderby Narvik, som netop nu begyndte at blomstre frem ved det ny jernvejsanlæg i Ofoten, havde partiet allerede en afdeling. Året efter talte det ialt 114 foreninger med 10,650 medlemmer. Hvad der i høj grad tjente til at øge agitationens intensitet, var den selvstændige forvaltning af partiets midler, som nu mere og mere overlodes til de større lokalafdelinger, først og fremmest til den bergenske, og desuden voksede der en socialdemokratisk lokalpresse frem, som overtog de stedlige særopgaver; i Bergen redigeredes »Arbejdet« af H. M. Olofsson, i Stavanger begyndte fra høsten 1899 ugebladet »1ste Maj« at udkomme under ledelse navnlig af Johan Gjøsteen, og samtidig satte de Samvirkende Fag- og Arbejderforeninger i Trondhjem bladet »Ny Tid« i gang med J. Angell Olsen som redaktør. En ny kraft i arbejdet var den faglige landsorganisation af arbejdere, som i 1899 trådte ud i livet på bestemt socialistisk grundlag; den omfattede efter et års forløb 14 faglige landsforbund under ledelse af A. Pedersen med henved 300 lokale afdelinger og med hver sit særlige fagblad, allesammen forsynede med strejkekasser og andre selvhjælpsinstitutioner. Fagforeningsarbejdet gik i det hele fra nu af jævnt og stærkt fremad; nedgangen i forretningslivet gav arbejderne håndgribelig lærdom om organisationens nødvendighed, og de forskellige faglige landsforbund begyndte ved samme tid at lægge deres virksomhed om på solidere grund end før, med højere kontingenter og med lønnede forretningsførere; en stor del af de enkelte fagforeninger meldte sig desuden ind i arbejderpartiet, som således konsekvent vedblev at udvikle sig på sit gamle grundlag: den politiske kamp bygget på faglig, økonomisk sammenslutning. Det var tydeligt, at de klassebevidste arbejderes organisation var i fremmarsch på alle hold. Den nåede dog ikke straks at samle sig til kraftigt slag. Den sinkedes dels ved famlen efter et praktisk program, dels også ved indre splid. Det var ikke til ubetinget held for arbejderpartiet, at en eneste mand, Ludvig Meyer, gennem to år forenede dets to mægtigste stillinger som ordfører og redaktør, og det var ikke frit for, at det kom i økonomisk afhængighed af denne mand ved hans store tilskud til partikassen; dette var et forhold, som vakte megen misfornøjelse og satte adskillig bitterhed indenfor partiel. Dertil kom mere principielle stridigheder. En af arbejdernes mest fremskudte mænd, Edvard Olsen, havde fået plads i den parlamentariske arbejderkommission og var med til at fremlægge et forslag til tvungen forsikring mod arbejdsudygtighed for hele det norske folk under statens styrelse. Hovedprincippet i dette forslag optog Venstre og de Forenede Arbejdersamfund øjeblikkelig på deres valgprogram, og arbejderpartiet var nødt til at tage stilling til sagen. Den blev da også drøftet på landsmøderne både i 1899 og 1900, og resultatet blev, at partiet såvel af principielle som af praktiske grunde måtte tage standpunkt imod kommissionsforslaget, så populært end dette på forhånd var i vide kredse af folket, og hævde invaliditetsforsørgelsen lagt over i den almindelige beskatning. Ved siden heraf blev jordspørgsmålet mere og mere brændende, især efter at stortingsmændene Myrvang og Skilbred havde fremsat forslag til lettelse af jordkøb for landarbejdere. Indenfor arbejderpartiet forstod man meget vel, at slige foranstaltninger ville være til øjeblikkelig økonomisk hjælp for arbejderne og derfor havde let ved at falde i deres smag; men man frygtede for, at arbejderne derved skulle blive så stavnsbundne, at de blev altfor afhængige af arbejdsgiverne, og ud fra den socialistiske teori havde man vanskeligt ved at forlige sig med jordens udstykning i småbrug. Spørgsmålet blev diskuteret frem og tilbage på det ene landsmøde efter det andet, men til klart standpunkt og fuld enighed var partiet endnu ikke nået, da det stod overfor de nye stortingsvalg i 1900. Arbejderpartiets stilling i valgkampen kunne da ikke være helt gunstig. Det havde om sommeren 1900 skiftet både ordfører og redaktør, idet bogtrykker Knudsen havde overtaget partiledelsen, og »Socialdemokraten«s redaktionssekretær A. Buen var blevet bladets redaktør; men Ludvig Meyer vedblev fremdeles at øve stor indflydelse, og personskiftet fornyede ikke partiets enighed. Der havde været forhandlet med de forenede arbejdersamfund om valgforbund, og et fælles valgprogram var endog opstillet, men der kom alligevel ikke overenskomst i stand om betingelserne for samarbejde. Men heller ikke for Venstre var stillingen rent gunstig. Allerede nu havde der begyndt at vise sig en stærk tendens til reaktion, og blandt de forenede arbejdersamfund rørte der sig en misfornøjelse, som på flere steder gav sig udtryk i særlige lister ved valgmandsvalgene.

Ved de kommunale valg det følgende år var forholdene på flere måder forandrede. Den kommunale valgret var nu gjort helt ud almindelig ligesom den politiske. Men samtidig var kvinderne for første gang komne med, og uagtet der straks blev dannet kvindelige organisationer i tilslutning til arbejderpartiet, virkede de dog i det hele som et konservativt element. Den største indflydelse havde imidlertid de nu indtrådte dårlige tider, som særlig fra år 1900 skabte en tiltagende arbejdsløshed og tvang tusinder af mænd til at modtage en fattigunderstøttelse, som berøvede dem deres valgret. Dermed hang det også sammen, at medens arbejderpartiets foreningstal var steget, var det samlede medlemsantal næsten ikke vokset, ja var i Kristiania endog gået tilbage. Alligevel kastede partiet sig med iver ind i valgene, og fremgangen udeblev ikke. I Kristiania blev med 4,500 stemmer 14 socialdemokrater sat ind i bestyrelsen, og sammen med den demokratiske arbejderorganisations stemmer var arbejderne her endog stærkere end det gamle Venstre. I det hele blev der rundt om i landet valgt næsten 150 socialdemokratiske kommunerepræsentanter, særlig med stort stemmetal i Stavanger, Bergen, Trondhjem, Drammen og Fredriksstad, desuden på Moss, i Kristianssand og flere byer samt en række herreder i Buskeruds og Akershus amter. Medens industriens kår blev mere og mere trykkede, og arbejdsløshed og udvandring ryddede op blandt de organiserede arbejdere, virkede den almindelige politiske udvikling alligevel til at samle og styrke arbejderbevægelsen. Det viste sig klarere og klarere, at det gamle Venstre ingen stor sag mere havde at gennemføre; både i den unionelle og i den sociale politik gled Højre og Venstre tættere og tættere sammen i fælles opfattelse. Det storting, som var fremgået af valgene i 1900, blev for det sociale fremskridt på de fleste punkter ufrugtbart. Venstre sørgede selv for at ødelægge de fleste sociale reformforslag; da regeringen forelagde en lov, som ville styrke både arbejdernes og arbejdsgivernes organisationer og sætte arbejdsvoldgiften i system, blev den i Stortinget således omkalfatret, at selve de radikale elementer i Venstre så sig nødt til at sørge for hele lovens forkastelse. Bondepolitikken var ved at blive reaktionær overfor de nye sociale spørgsmål. Venstre forvandlede sig åbenlyst til et væsentlig konservativt parti, og overfor Højre kom dets hele valgkamp til at gå op i tomt unionskævl. Her var da en åben plads at fylde for en erklæret radikal socialisme, og det Norske Arbejderparti rykkede ind på pladsen med overraskende styrke. På sit 15de landsmøde i 1901 vedtog arbejderpartiet sit påny udarbejdede program, som i indledningen hævdede, at »ikke blot lønarbejderne, men også alle mindre bemidlede handelsfolks, industridrivendes og jordbrugeres interesser falder sammen med socialdemokratiets bestræbelser for sunde og harmoniske livsvilkår.« Selv om det faldt forholdsvis let at overbevise egentlige arbejdere om sandheden heraf, var det en vanskeligere sag at gøre socialismen til det også for landets talrige jordbrugerstand naturlige fremskridt, og den strid, som i jordspørgsmålet stadig havde hersket indenfor partiet, blev ikke endt før på landsmødet i 1902. Her blev den gamle socialistiske opfattelse, som absolut krævede stordrift også i landbruget, endelig forladt; den buskerudske gårdejer Chr. Hornsrud og hans meningsfæller havde efterhånden fået gjort det indlysende, at spørgsmålet om storbrug og småbrug blot var et hensigtsmæssigheds spørgsmål, medens hovedsagen var også i jordbruget at hindre enhver kapitalistisk udbytning, enten den ramte de uselvstændige arbejdere eller selve bønderne, og videre var den forståelse trængt igennem, at andelsforetagender ikke var en hindring, men et nødvendigt udviklingsled i socialismens samfundserobring. Derfor vedtog arbejderpartiet nu et program, som tog sigte på at bevare jorden i bøndernes eje og beskytte den mod storkapitalens indgreb; stat og kommune skulle skaffe billig brugsjord og hjælpe til at holde den fri for tunge låne byrder, samtidig med at arbejderne skulle sikres en mindsteløn og en maksimalarbejdsdag. Dette var et program, som lige meget var i begge de arbejdende parters interesse, og på grundlag heraf kunne der nu også i landsbyerne iværksættes en virksom agitation; hovedmanden i denne blev lærer Torgeir Vrå, den ny formand i Buskeruds Amtsarbejderforening, en overordentlig livfuld og klar taler. Arbejderbevægelsen tog nu betydelig fart og bredte sig over næsten det hele land. I enkelte amter dannedes der amtsorganisationer. Den mærkeligste var den, som byggedes op i Tromsø amt under ledelse af præsten Alfred Eriksen. Her nord på var ingen gammel arbejderbevægelse, men her var klassemodsætninger så skarpe som kanske intet andet steds i landet. Her havde nogle store og mægtige handelsmænd hensynsløst søgt at holde den arbejdende klasse, særlig fiskerne, under deres herredømme, og her levede hos de undertrykte et virkeligt had til de herskende. Nylig havde handelsstanden fremsat forslag om indskrænkninger i handelsfriheden, hvorved fiskerne ville blive end mere afhængige af den; men da rejste de sig til modstand, og der opstod en bevægelse, som endnu ikke havde noget samlende navn, men som præsten Eriksen snart gav indhold og bestemt retning. Siden Johan Sverdrups dage er der næppe i norsk politik fremtrådt nogen mand, som i den grad har haft betingelser for at skabe sig en hær af personlige tilhængere. Alfred Eriksen er en fattig håndværkersøn fra Kristiania, som af velvillige folk blev hjulpen frem til studierne; allerede i skolen lagde han sin ukuelige selvstændighedstrang for dagen, idet han ærgrede sine lærere ved uden afslag at gennemføre sine hårde konsonanter i skrivemåden. 24 år gammel blev han teologisk kandidat i 1888, og 1891 blev han udnævnt til præst på Karlsø i Tromsø amt. Hans evne til hurtigt at opfatte en sag og klart at fremstille den har bragt ham til et temmelig forskelligartet forfatterskab. I 1896 udgav han en psykologisk afhandling »Vilje«, i 1901 en skildring af de fremmede kultur og naturreligioner og i 1903 en »Lovbok for folket«. I det førstnævnte skrift søgte han at eftervise, at hele sjælelivet er en uafbrudt viljevirksomhed, og at viljen er en af de største og betydningsfuldeste magter i tilværelsen. Intet ræsonnement kunne være mere karakteristisk for hans egen personlighed; han virker selv som den levendegjorte vilje. Hans lille magre, senestærke skikkelse er som den skælvende spændte fjeder, og ud af det blege ansigt med det sorte hår og skæg, som giver ham et noget melankolsk drag, ser to øjne frem med et blik så fast som stål. Overfor en sådan mand kan man ikke være ligegyldig; han betager eller han frastøder. Han havde ved sin afhandling om viljen vundet den filosofiske doktorgrad, og et par år efter blev hans navn første gang bekendt ved fortællingerne om, hvorledes han var blevet »doktor« for hele det nordligste Norge; syge folk drog til ham langvejsfra i blind og hengiven tillid til hans lægekraft, og der fortaltes underlige ting om hans helbredende evne, enten det nu var overdrivelser eller sandhed. Men snart blegnede »doktoren« for den politiske agitator og fører. Han tog kampen op for fiskernes sag, og særlig en injurieproces, han i den anledning fik med en af de største handelsmænd, vakte et voldsomt røre; det var fiskernes egen sejr, da han til slut blev frikendt af juryen. Samtidig rejste han kamp mod embedsvældet, både personlig og på rent almen grund, og i denne kamp er hans »Lovbok for folket« et led, et af midlerne til at gøre ende på afhængigheden af juristerne såvel som til at lære folket dets ret overfor alle de mægtigere. Så begyndte han fra nytår 1902 at udgive bladet »Nordlys«, som satte sig til mål »at kæmpe for småkårsfolks frigørelse«, og klart og indtrængende, med slående anvendelse på de praktiske forhold begyndte han her at forkynde sin socialistiske politik. Gennem sit blad og ved en række foredrag fik han i en fart folkets gamle had til overklassen omsat i en mægtig bevægelse, som inden årets udgang var organiseret i Tromsø Amtsarbejderforening, direkte indmeldt i Det Norske Arbejderparti. Der opstilledes et program, som med overlegent praktisk skøn greb dybt ned i de brændende lokale spørgsmål, og som fandt genklang både i Finmarkens og i Nordlands amter; men først og fremmest i Tromsø amt skulle det bære socialdemokratiet frem til sejr. Finmarksbyerne havde allerede deres stortingsmand, A. Egede-Nissen, og deres lokale blad, »Finmarken«, som begge stod socialismen overmåde nær, og på flere steder i Nordlands amt grundlagdes i 1903 erklærede socialistiske aviser, særlig i den unge by Narvik, hvor »Fremover« blev udgivet under redaktion af Jørg. Berge. Det Norske Arbejderparti gik til valgkampen i 1903 under helt ny ledelse. Landsmødet i juni valgte til ordfører Christoffer Hornsrud i stedet for Chr. Knudsen og til redaktør »Socialdemokraten«s gamle medarbejder Olav Kringen. Dette personskifte betegnede partiets afgørende overgang fra agitationsstandpunket til praktisk politik, og hvad de gamle ledere havde grundlagt, det begyndte nu de nye på en smuk måde at omsætte i levende handling. Uagtet Højre og Venstre endnu delte det meste af landet og Stortinget mellem sig, knyttede dog hovedinteressen ved valgene sig til det nye partis, socialdemokratiets frembrud. Og her skete virkelig et gennembrud. Arbejderpartiet, som før ingen stortingsmand havde haft, erobrede på én gang 4 pladser, og dets samlede stemmetal sprang op fra 7,000 lige til 24,500. I Tromsø amt viste det sig over dobbelt så stærkt som de andre partier tilsammen, og herfra valgtes til Stortinget præsten Eriksen samt fiskeren J. Lind Johansen og gårdbrugeren M. N. Foshaug. I Narvik sejrede socialdemokratiet over det forenede Højre-Venstre og valgte til tingmand redaktør Beige. Også på Gjøvik havde partiet flertal, men kunne på grund af valgkredsinddelingen ingen særskilt repræsentant vælge. Desuden stod det nu på én gang som det næststærkeste af de tre partier i Kristiania,. I Trondhjem, i Drammen, på Tromsø, på Hamar og Lillehammer,, og socialdemokratiske stemmer blev endvidere afgivet i Bergen (2100), Stavanger, Kristianssand og endnu nogle andre byer, i Akershus, Buskeruds amt, Nordlands amt, begge de Trondhjemske amter og enkeltvis i andre landkredse. Det var en fremgang, der kom modstanderne aldeles uventet. Vel repræsenterede socialdemokratiet endnu kun en god femtedel af byvælgerne og endog kun en sekstendedel af landvælgerne. Men hvor ofte var det ikke blevet sagt, at »socialismen ingen rod havde i Norge«! Og nu rykkede den dog borgersamfundet ind på livet som håndgribelig virkelighed. Det var en sejr, trods den endnu ringe talstyrke. Og ved siden af det erklærede socialdemokrati gik en arbejderbevægelse uden dets navn, men beåndet af dets ideer og båret af samfølelse med dets fremgang. I Kristiania var denne gang de demokratiske arbejdersamfund uforbeholdent gået i forbund med arbejderpartiet, og i oplandsamterne var det på mange steder umuligt at afgøre, om arbejderorganisationerne var socialistiske eller ej; de stemte for en stor del på egne lister og stod endog i Hedemarkens amt allerede som det næststærkeste parti; ligedan var det i Finmarksbyerne, hvorfra atter Egede Nissen blev valgt til Stortinget mod det forenede Venstre-Højres stemmer. Faktisk er socialdemokratiet i færd med at blive landets eneste radikale parti, og en stærk bevægelse gør sig gældende for at sammensmelte begge arbejdergrupper. Før eller senere vil sikkert dette ske, og da skal det samlede arbejderparti støt og sikkert vinde frem til ledende stilling i Norge.

Socialismens indtog og udvikling i Sverige

En oktoberdag i året 1881 kom der fra Danmark en skrædder ved navn August Palm, som begyndte at holde et farligt postyr i Skåne, særlig i Malmø. Ved at ses lidt nærmere efter i sømmene viste skrædderen sig at være en fra Nordslesvig udvist svensk politiker, som efter nogle rolige år i den lille Sjællandske by Store Heddinge begyndte at leve op påny og nu kom med sin familie til Malmø, i hvis nærhed han først havde set dagens lys. Her slog han sig ned og begyndte at holde socialistiske møder til alle spidsborgeres hellige forskrækkelse. Men bladene beroligede deres læsere ved at gøre grin med Palm og så for resten slå fast, at der ikke var plads for den slags gale ideer på svensk grund. Palm tålte godt, at man spøgte med ham, thi der findes næppe nogen større humorist i Sveriges land; han har aldrig nogensinde manglet hverken mod eller humør. - men lidt efter lidt måtte de borgerlige blade forandre taktik, for den halte skrædder med det »mesopotamiske sprog« blev dem for slem. Folk strømmede i massevis til hans møder, man lo og morede sig, men det var ikke længer på Palms det var på hans modstanderes bekostning. Fra Malmø satte Palm en skønne dag kursen mod Stockholm, hvor han, da det var umuligt at få lokale, sammenkaldte et møde under åben himmel på selve anden juledag. Det lykkedes. Der var da heller ingen anden end Palm, som kunne lokke folkemasserne ud i Lilljansskoven for at høre på et agitationsforedrag i sne og iskulle. I hovedstaden fandtes den gang enkelte fremspirende arbejderorganisationer, som enten lod sig lede af de liberale, eller som under positivisten dr. med. Anton Nystrøms banner søgte at iværksætte en arbejderbevægelse, ubesmittet af socialisme. Palm optog straks kampen mod Nystrøm og fik dannet fagforeninger, som lige fra begyndelsen af i et og alt tog de socialdemokratiske ideer til rettesnor.

Fra Stockholm gik turen ud over landet, hvor bestandige stridigheder med borgmestre, politidirektører og lensmænd aldrig undte Palm nogen ro. Agitationskomiteer dannedes hist og her, så at propagandaen på hvert sted kunne holdes i gang af stedets egne folk; på flere steder lykkedes det, på mange andre gik det hele i stykker igen. Men nu var der i alt fald begyndt en socialistisk arbejderbevægelse, den første i Sverige. Jordbunden var dog ikke helt uforberedt for en socialistisk agitation. Suset af frihedsørnens vingeslag var ude fra Europa undertiden også nået op til Norden, men for arbejderklassen fik socialismen først virkelig form ved Aug. Palms agitation. Landet havde også for ganske kort tid siden været vidne til en strid, som så brutalt knuste enhver tro på »forståelsen« imellem kapital og arbejde, at sindene var i gæring og næsten ventede på det ny evangelium. Det var den store Sundsvallstrejke i 1879, som vakte arbejderne til bevidsthed om deres stilling i samfundet, - og denne strids efterdønninger lagde sig ikke så let. Af sig selv voksede denne strid op til, hvad den blev, en flammende, hidsig kamp mellem kapital og arbejde. Der var ingen arbejderledere, ingen agitatorer, ingen blade, som rådede arbejderne til kamp, - kun en gærende, stærk misfornøjelse med de brutalt begærlige arbejdsgivere gav stødet til den. Stridens forhistorie var i få træk denne: De såkaldte »gode tider« indtil midten af halvfjerdserne truede med at skabe dårlige tilstande indenfor savværksindustrien i Norrland. Et statslån på tre millioner kroner bevilgedes til trægrossererne, for at de skulle være i stand til at sælge deres tømmer til lave priser på markedet, og for yderligere at redde fortjenesten blev arbejdernes løn nedsat med 15-20%. Arbejderne protesterede og forlangte at beholde den gamle løn; dette nægtedes, og hastigt flammede striden op. På det ene savværk efter det andet nedlagdes nu arbejdet, og arbejderne drog i store skarer ind til Sundsvald, hvor de slog lejr på en åben plads og der oprettede deres hovedkvarter. Noget sådant var aldrig før set indenfor Sveriges grænser. Bedsteborgerne ængstedes og plejede råd; tilsidst kom landshøvdingen for at »genoprette ordenen«. Arbejderne forlangte roligt at beholde deres gamle løn, ellers ville de ikke arbejde, sagde de. Men landshøvdingen ville tvinge dem dertil. Han rekvirerede militær og seks kanonbåde fra Stockholm, men det hjalp ikke. Tilsidst behandlede han de strejkende som forbrydere, nedsatte en domstol under åben himmel og lod dem omringe af militær, som med fældede bajonetter og 50,000 skarpe patroner stod parat til at fyre på en gang på de 6000 fredelige og ubevæbnede savværksarbejdere, der intet andet ville end at beholde deres vante løn. I 22 timer blev arbejderne, omringede af den bevæbnede magt, tvungne til at stå under åben himmel i regn og kulde. Da var modstanden også brudt. Den 3. juni 1879 kunne landshøvdingen sende regeringen følgende telegram, som dannede afslutningen på denne mindeværdige strid: »Kombineret, kraftig indskriden af militær og politi. Strejken sprængt; de genstridige, som boer på stedet, drives tilbage; de løse arresteres og hjemsendes.« De afskedigede arbejdere blev endogså behandlede som dagdrivere, der ikke ville arbejde. Denne kamp stod imellem kapitalismen og en flok uorganiserede arbejdere - det er det mærkværdige ved den. Den pegede hen på en stående klassekamp, som de liberale arbejderledere aldrig ville erkende, men som her trådte klart for dagen. Den varslede om en arbejderbevægelse netop på klassekampens grund. Og den kom, denne bevægelse, som et stormsus fra fastlandet.

Med understøttelse fra en dansk-svensk forening i København flyttede Aug. Palm i 1885 til Stockholm, hvor det hen på efteråret lykkedes ham at få første nummer af »Socialdemokraten« udgivet. Et forsøg med et organ i Malmø, »Folkviljan«, havde ikke vist sig at være så heldigt, som han håbede. Med en kapital på 108 kroner startedes »Socialdemokraten«, og for hvert nummer måtte dets mest trofaste venner skrabe sammen til det nødvendigste, men ideen bar oppe og holdt bladet i live. I et frit og åbent sprog førte det arbejdernes sag og fremhævede skarpt svælget imellem »undertrykkerne og de undertrykte«. Det var et sprog, som arbejderne kunne forstå; sommetider var det måske lidt for usminket, men forholdene retfærdiggjorde det. Jordbunden i Stockholm var ganske vist i forvejen beredt for et socialdemokratisk organ, men dog ikke stærkt nok til at bære et sådant. Den radikale intelligens, som skabte den frisindede studenterforening »Verdandi« i Uppsala, og som viste sin ungdommelige varmblodighed under den mislykkede tiltale mod August Strindbergs »Giftas«, havde sit organ i »Tiden«. Under ledelse af Hjalmar Branting, den gang kun 26 år, men allerede en anerkendt dygtighed som skribent, efter at han havde forladt den videnskabelige bane, bekæmpede »Tiden« manchester-radikalismen på det kraftigste og blev mere og mere udpræget socialdemokratisk. Ved Vollmars besøg i Sverige viste dette sig tydeligt. »tiden« blev også snart anerkendt som fagorganisationernes organ, men gik ind i året 1886, da Hj. Branting stillede sin fremragende kraft til »Socialdemokraten«s rådighed. Kort i forvejen havde Palm fået flere evnerige mænd til at slutte sig til ham, sådanne som f.eks. dr. A. F. Åkerberg (død 1901), Axel Danielsson, Atterdag Wermelin og Fredrik Sterky foruden flere intelligente arbejdere, f.eks. J. M. Engström (død 1889) og E. Nordman, så at bladet nu kunne optræde med større agitatorisk og litterær kraft. En lille adskillelse opstod ganske vist, som førte til, at der fremkom et andet socialdemokratisk organ, »Nya Samhållet« (»Det ny Samfund«), men efter nogle måneders forløb blev de splittede kræfter atter forenede. Det ny blad gik ind, og »Socialdemokraten« optog i sig de samlede kræfters energi. Så kom nogle yderst vanskelige år for den fremspirende bevægelse. Efter tysk forbillede søgte magthaverne gennem chikanerier og undtagelseslove at knuse den unge bevægelse, men forgæves. Viljen var imidlertid god nok, og den måtte gennemgå hårde prøvelser. I 1887 begav Axel Danielsson sig til Malmø for at bryde nye baner dér, og samme års efterår udgav han »Arbetet«s første nummer, som blev trykt i København. Bevægelsen havde da nu to organer, og deres kamp mod den samlede reaktion blev yderst hård men også ærerig. Procesraseriet løb aldeles af med magthavernes besindelse, og havde det været muligt at tilintetgøre en ideel bevægelse ved at fængsle dens forkæmpere, så må det siges, at den tids øvrighed i Sverige ikke sparede på kræfterne for at opnå dette mål. Palm blev den første i martyrernes række. Han fik 3½ måneds fængsel til at begynde med og efterfulgtes snart af Axel Danielsson, som ene mand bragte alle Malmøs autoriteter til raseri ved et djærvt angreb mod byens retsvæsen. Med 18 måneders fængsel måtte Danielsson, 24 år gammel, afsone sine synder mod »det ordnede samfund«. Ikke mindre end fem pressesager og to beslaglæggelser overgik »Arbetet« i det første halvår af dets tilværelse. Umiddelbart derefter kom dertil fire sagsanlæg for anstød mod religionen. I denne prøvelsernes tid flammede Axel Danielsson som en ildsjæl. Uforfærdet optog han kampen mod reaktionen, der mere og mere lærte at frygte ham. Som en viking var han draget ned til skåne for at erobre det for socialismen, og det lykkedes ham. Med en beundringsværdig energi og med en personlig opofrelse, som kun få er i stand til, skabte han i det sydlige Sverige et parti fuldt af livskraft. Hans hensynsløse ringeagt for al halvhedspolitik, hans både skarpt og fint skårne pen, hans elektriserende evner som taler - alt forenede sig til i ham at skabe en feltherre som få, fuldtud voksen til førerstillingen i en voldsom social strid. Axel Danielsson var født den 15. december 1863 og døde på nervekuranstalten Elsterberg i Sachsisk Svejts den 30. december 1899. Hans buste er rejst i Folkets Park i Malmø; hans minde vil leve længe. Til redaktør af »Arbetet« valgtes efter Danielssons død hans medarbejder August Nilsson. Omtrent samtidig med Danielsson fik Hj. Branting sine 3½ måneders fængsel i belønning, fordi han ved at indrykke en beslaglagt artikel af Danielsson i »Socialdemokraten« ville prøve, om en stockholmerjury dømte lige så uretfærdigt som den i Malmø. Det gjorde den altså. Lidt efter lidt blev ligeledes alle agitatorerne fængslede, og da Gøteborg og Norrkøping fik oprettet deres socialistiske organer, blev også redaktørerne af disse indespærrede. Det var en rædselsperiode, som var vel skikket til at tage livet af socialismen, men som i stedet netop gav den større livskraft. Fra fængselskamrene gik befrielsesordet ud til arbejdermasserne, som bestandig talrigere og mere målbevidste fylkede sig om socialdemokratiets banner; indenfor fængselsmurene blev våbnene alt andet end sløvere, de blev tværtimod slebet skarpere, og deres bærere lærte sig selv at håndtere dem behændigere, så at de ikke sårede sig selv med dem. På samfundets »velvillige bekostning« sad i nogle år mange, ja de fleste, af den socialistiske bevægelses ledere inden fængslets mure for at hærdes til striden for arbejderklassens frigørelse. I Gøteborg og Norrkøping kunne bladene ikke holdes oppe; bevægelsen var på disse steder for svag. De to byer nyder endnu den tvivlsomme ære at være blandt de vanskeligste at oparbejde. Men i Stockholm og Malmø gik bevægelsen frem trods alle forfølgelser, begejstringen voksede, og arbejdet på at udvide de to organer dreves med alvor. Samtidigt med angrebene mod trykfriheden kom fra en tjenstivrig regering også et forslag om en mundkurvslov, en lille socialistlov efter Bismarcks mønster, som det dog ikke lykkedes at få ind i Rigsforsamlingen, førend den var blevet så forvansket, at den havde mistet sit værste reaktionære præg. »Socialdemokraten«s angreb på denne mundkurvslov førtes på den kraftigste vis og forfejlede heller ikke deres virkning.

I året 1890 var både »Socialdemokraten« og »Arbetet« rede til at udgå daglig, og trods økonomiske besværligheder af enhver art lykkedes dette også. Nu kunne meningskampen med de borgerlige blade føres på en mere virksom måde. I Gøteborg begyndte Fredrik Sterky i 1892 at udgive »Ny Tid«, som siden 1899 udkommer daglig. Da Sterky i 1898 flyttede fra Gøteborg, efterfulgtes han af A. Lindblad, som senere fik forhenværende medarbejder ved »Socialdemokraten« Anton Andersen til medredaktør. Bevægelsen i Gøteborg er endnu ikke så kraftig, at den fuldt ud kan holde et dagblad oppe, men med partiets hjælp lykkes det, og når der findes tilstrækkelig sej energi i ledelsen, så det gå. I 1894 blev der af partiet oprettet et ugeblad for de nyåbnede felter omkring gruberne og bruddene i Mellem- og Nordsveriges bjergrige egne. Det fik navnet »Folkbladet« og fik den forhenværende grubearbejder K. J. Gabrielsson til redaktør, hvilken stilling han beklædte lige til sin død i oktober 1901. Gabrielsson var den svenske arbejderbevægelses digter og filosof; hans opflammende agitatoriske sange er en værdifuld gave til det parti, han viede sit liv. I de sidste ti år er den socialdemokratiske presse gået stærkt fremad. Socialdemokratiske blade findes nu mange steder, og de repræsenterer tilsammen et forholdsvis betydeligt oplag. Dog er den borgerlige billighedspresse en skarp konkurrent, hård at kæmpe med for arbejderorganerne, der ikke har nogen kapital i ryggen. For tiden tæller den socialdemokratiske presse, foruden fagtidenderne, omkring 20 organer. Der er tre dagblade, »Socialdemokraten« i Stockholm, »Arbetet« i Malmø, »Ny Tid« i Gøteborg; 7 som udkommer 3 gange om ugen, nemlig »Arbetarebladet« i Gefle, »Nya Samhållet« i Sundsvall, »Örebro Kuriren« i Ørebro, »Arbetaren« i Motala, »Smålands Folkeblad« i Jønkøping, »Aurora« i Ystad, »Landskronakuriren« i Landskrona; 2 gange om ugen udkommer »Lysekilskuriren« i Lysekil samt en gang om ugen »Folkbladet« i Stockholm og »Blekinge Folkblad« i Karlshamn. Disse blade udgår i et fast oplag af tilsammen ca. 70,000 eksemplarer. Dertil kommer så partiets vittighedsblad »Karbassen«, som udgår i Stockholm en gang om ugen, samt »Första Maj« og »Julfacklan«, der hver især udkommer en gang om året i vældige oplag. Med visse mellemrum udkommer ungdomsorganerne »Fram« og »Brand« samt »Framåt«, socialistisk organ for Sveriges typografer. Foruden den periodiske presse virker partiets udgivelse af småskrifter kraftigt agiterende. Såvel oversættelser af den udenlandske socialistiske litteratur som også en del svenske arbejder er blevet udgivne på partiets forlag. Det er en rig kilde for agitatorisk virksomhed, som denne presse og disse skrifter stadig holder flydende. Fra Kattegat til den Bottniske Bugt, fra Skånes fede marker til Norrlands karrige vidder går det skrevne ord ud for efterhånden at opdrage arbejderbataillonerne til en samlet, energisk kamp for friheden og retten.

Organisation og taktik

År 1889 kunne Sveriges socialdemokratiske arbejderparti konstituere sig. Det skete på en kongres, som holdtes i Stockholm den 19.-22. april; der var 50 delegerede fra 15 steder i landet. Her vedtoges love, og man fastslog partiets holdning i forskellige politiske og sociale spørgsmål. Partiet blev på denne kongres delt i tre distrikter, det nordlig-mellemste, det vestre og det sødre, som hver for sig ordnede sin agitation og øvrige virksomhed. Ganske naturligt var det hele bygget på de enkelte foreninger, af hvilke flertallet havde karakter af rene fagforeninger. Der fandtes dog også andre, således som kongressen tydeligt forudsatte, idet den i partiets lovbestemmelser udtalte, at »partiet skal bestå af sådanne politiske, faglige og andre foreninger, som bygger på klassekampens grund.« Et i enkelthederne udarbejdet partiprogram forelå ikke på denne kongres. Agitationen førtes de første år på grundlag af Gotha-programmet fra 1875, og det var først på kongressen 1897, at det svenske socialdemokrati opstillede sit eget program. Dette var udarbejdet ganske selvstændigt, i det væsentligste af Axel Danielsson, men med Erfurter-programmet af 1891 som grundlag. Den mundtlige og skriftlige agitation byggedes for en stor del på den udenlandske socialistiske litteratur, men til dels også på den samfundskritik, som Sveriges vistnok eneste utopiske socialist, rådmand Quiding i Malmø, allerede fremsatte i årene 1860-70. Under pseudonymet »Nils Nilssen, arbejdskarl«, udgav denne mærkelige mand »Afregning med Sveriges lov«, som også indfattede et utopisk program, der nærmest sluttede sig til en af den Store Franske Revolutions litterære forberedere, juristen Linquet. Men om også partiprogrammet lod vente nogle år på sig, drog dog allerede den konstituerende kongres i 1889 tydelige og bestemte linjer for partiets taktik. I spørgsmålet om »voldsomme midler« erklærede således kongressen, at partiet »i sin virksomhed for at organisere den svenske arbejderklasse, så den kunne opnå politisk magt, kun ville benytte sig af sådanne midler, som svarede til folkets naturlige retsbevidsthed,« og kongressen tilbageviste udtrykkeligt »de dumdristige planer«, som fjenderne tilskrev partiet, og som skulle gå ud på at sætte arbejderbevægelsen på spil ved et »voldsomt kup«. Revolutioner, udtalte kongressen endvidere, kunne aldrig »laves«. Alligevel blev det dette taktikspørgsmål, som i flere år truede med at flå det ny parti i stykker. »Handlingens propaganda« fik mange ivrige talsmænd, og på kongressen i Norrkøping 1891 stod striden yderst skarpt mellem disse og dem, der fulgte den forrige kongres' beslutninger. På Norrkøping-kongressen forelå flere forslag med det formål at få »Handlingens propaganda« anerkendt, men med 28 stemmer mod 11 besluttede denne kongres at tage »bestemt afstand fra de anarkistiske partidannelser«. Endvidere udtalte kongressen »på det bestemteste sin misbilligelse af al slags dynamitagitation« og stemplede »sådanne agitatorer, der ophidsede masserne til voldshandlinger mod enkelte, som forrædere imod vore principper«. Endnu en gang vedtoges desuden også den førhen omtalte resolution af 1889 om »voldsomme midler«. Deltagelse i rigsdagsvalgene begyndte man allerede på den konstituerende kongres at arbejde på, og dette fortsattes på de følgende. Kongressen i 1894 tilrådede opstilling af egne kandidater, idet man betonede den agitatoriske betydning af deltagelse i valgene, også i fællesskab med andre frisindede partier, dog således, at arbejderpartiet anerkendtes som selvstændigt politisk parti. Dette samarbejde har ikke ofte fundet sted, eftersom census og skatterestancer bestandigt har formindsket arbejdernes stemmeantal, så at de ikke har fået nogen indflydelse på valgene førend nu i den sidste tid. Med visse Venstregruppers hjælp, men med de fleste blade imod, lykkedes det dog i året 1896 at få Hjalmar Branting valgt ind i Rigsdagen som repræsentant for hovedstadens femte kreds. Det var den første og i seks år den eneste socialdemokrat i Rigsdagen. Men selv om han længe stod ene, var han derfor ikke uvirksom. I den svenske Rigsdag er det lykkedes ham at gøre sine personlige egenskaber og sin parlamentarisk overlegne kraft i høj grad gældende til uvurderlig nytte for det parti, han repræsenterer. Hj. Brantings personlige indsats har iøvrigt haft så stor betydning, at man ikke kan tale om et svensk socialdemokratisk parti uden at nævne ham som dets fødte fører. Som redaktør af »Socialdemokraten« har han af dette blad skabt et anset og respektindgydende organ; som medlem af partiledelsen har han altid haft lejlighed til at øve sin gode indflydelse på partiets ledelse. Som taler er han en af landets første, overbevisende klar, nedhuggende kritisk, altid rivende arbejdermasserne med. Netop gennem denne fremragende kraft har partiet vundet en så overordentlig respekt udadtil.

I året 1902 forsøgte de fanatiske storstrejkehadere, endog indenfor den liberale lejr, at forhindre Brantings genvalg, men det mislykkedes. I stedet for fik han ved dette valg tre kampfæller på Rigsdagen, idet socialdemokraterne F. V. Thorsson i Ystad, Nils Persson i Malmø og Victor Larsson i Vesterås blev valgte. Partiet har således nu en socialistisk gruppe på fire mand. Også på flere andre steder i landet var arbejderne nær ved at drive deres kandidater igennem - et godt varsel for valgene 1905. Til disse valg er også Malmø-arbejdernes store opmarch ved det seneste borgmestervalg dér i byen meget lovende. Ved dette valg, som fandt sted den 27. februar 1904, stod »Arbetet« alene med den samlede borgerlige presse imod sig, og dog stemte 2,633 valgmænd på arbejdernes liste mod 1,847 på Højres. Den stigende skala bevirkede dog, at Højre sejrede, - men ved næste rigsdagsvalg gælder der ikke nogen stigende skala. Rigsdagspolitiken i Sverige er forøvrigt en yderst utaknemlig jordbund at arbejde i. Den sociale lovgivning er, når det kommer an på noget til gavn for arbejderne, lig nul; den politiske reformvenlighed anskueliggøres bedst ved henvisning til stemmeretsspørgsmålet, der fremdeles er lige så uløst som for 20 år siden. Når Rigsdagen har haft arbejderspørgsmål under behandling, har det mest været for at modvirke arbejdernes frigørelsesbestræbelser. Efter den før omtalte mundkurvslov slog man sig til ro i nogle år, men så begyndte man påny at tænke på »reformer« for arbejderne, og på Rigsdagen 1899 foresloges og antoges den berygtede Aakarpslov, som, skønt den enstemmig frarådedes af de højeste domstole, blev sanktioneret af regeringen. Denne lov, som er den skændigste undtagelseslov, rettet mod de organiserede arbejdere, fastsætter indtil 2 års straffearbejde blot for forsøg på at tvinge nogen med vold eller trussel, vel at mærke, når det gælder deltagelse i arbejdsnedlæggelse. Den giver naturligvis politiet og myndighederne en uendelighed af lejligheder til at komme de organiserede arbejdere til livs, og mange skandaløse domme skyldes denne skrigende uretfærdighed. På rigsdagssamlingen i 1904 indbragte den socialdemokratiske gruppe sammen med et antal Venstremænd et forslag om at få denne klasselov afskaffet, men uden at det lykkedes blot at få andet kammer med dertil. Med 116 stemmer mod 102 besluttede dette kammer at bibeholde loven, og i første kammer spildtes der ikke et ord på forslaget. Der er forøvrigt ikke meget at skrive om den svenske Rigsdags sociale lovgivning - en stedmoder kan næppe være mere karrig mod sit stedbarn. Et kongeløfte om arbejderforsikring blev efter 13 års forløb opfyldt på den kummerligste måde, og om nogen beskyttelseslovgivning for arbejdere kan der i moderne betydning ikke være tale. En ulykkesforsikringslov eksisterer ganske vist, men giver ikke mere end højst 300 kroner i årlig understøttelse efter de to første måneders forløb efter ulykken. Alderdomsforsørgelsen venter endnu på sin løsning. Fabriksinspektionen søger nok mere og mere at skaffe sig fornøden myndighed, sygekasser og arbejderforelæsninger vokser langsomt frem, arbejderstatistikken har gjort en ganske god begyndelse, men nogen synderlig fart har den sociale reformvirksomhed endnu ikke fået. Hvorledes skal man forøvrigt også kunne forlange noget sådant af et pengevalgt førstekammer og et andetkammer, som hovedsageligt består af socialt uinteresserede bønder. Denne korte redegørelse tillader imidlertid ikke i enkeltheder at gøre rede for partiets hele indre virksomhed. Det agitatoriske arbejde foregår naturligvis stadigt såvel ved hjælp af fastlønnede som ved tilfældige agitatorer. En udveksling af talere finder bestandig sted i de forskellige egne af landet, i særdeleshed er dette tilfældet ved de hvert år tilbagevendende første maj demonstrationer. I Sverige har første maj demonstrationerne slået hurtigt igennem. Første maj har allerede i forvejen så meget karakteren af en helligdag, at demonstrationerne blot behøvede at henlægges til denne dag for at gøre den til en festdag, en arbejdernes egen dag. Tilslutningen til demonstrationerne har også været storslået lige fra den første gang i 1890 og hvert år senere. Kravet om en lovbestemt 8 timers arbejdsdag som demonstrationsobjekt har siden 1891, sammen med kravet om den almindelige stemmeret, forenet det svenske folks livskraft, og begge disse folkefordringer har fundet udtryk i fælles resolutioner. I sammenhæng med omtalen af denne internationale bevægelse må også nævnes, at Sveriges socialdemokrati på næsten alle internationale kongresser har ladet sig repræsentere ved en eller flere delegerede. Af ganske naturlige grunde måtte Sveriges socialdemokratiske Arbejderparti grundlægges på fagforeningerne, som straks sluttede sig til partiet. I et land, som savnede den vigtigste løftestang for politisk livsvirksomhed, den almindelige stemmeret, måtte det nødvendigvis gå således. Nogle rent politiske foreninger af større betydning har aldrig eksisteret indenfor partiet, når man undtager Malmø; et virksomt politisk arbejde har simpelthen ikke kunnet finde sted på grund af den herskende skattecensus. Vi har tidligere nævnt, at partiet fra begyndelsen af var delt i tre distrikter. Først i året 1894 kom partistyrelsen som et bindeled imellem distrikterne. Men organisationen kunne ikke kaldes tilfredsstillende, førend såvel de faglige som de politiske interesser kunne varetages hver for sig. I begyndelsen søgte man at opnå dette ved at oprette særlige fagkomitéer indenfor de enkelte distrikter, men dette svarede ikke til forventningerne. Så kom der en fuldstændig organisationsplan op på kongressen 1897; den antoges til rettesnor for fagorganisationerne, som året efter var i stand til på en storslået kongres at oprette den svenske landsorganisation. På kongressen i Malmø 1900 sløjfedes derpå distrikterne, og partiet byggedes på en ny grundvold, nemlig fagforeningernes sammenslutning til arbejderkommuner. Partibestyrelsen er den højeste ledelse; den består af 23 medlemmer, deraf en udøvende komité på 7 personer i Stockholm og de øvrige valgte fra de respektive steder rundt om i landet. Mindst en gang om året sammentræder bestyrelsen i sin helhed. Vedligeholdelsen af den daglige virksomhed påhviler sekretær-kassereren, som vælges indenfor den udøvende komité. Denne stilling beklædes for tiden af C. G. T. Wickman.

Det er en enestående hurtig udvikling, Sveriges socialdemokrati har gennemgået i de 15 år, det har bestået. Sverige har ikke som Norge haft nogen Marcus Thrane, som allerede i 1850'erne opfordrede arbejderne til at slutte sig sammen, men da organisationsbevægelsen først en gang var begyndt, tog den for alvor fart. Endnu på den tredje kongres 1894 var partiet ikke nået op til et højere medlemsantal end 7,000, men i de tre nærmest følgende år blev dets antal på det nærmeste fire gange så stort. Medlemsantallet var i 1897 oppe på 27,000 og var i året 1900 steget til 44,000. Ved slutningen af året 1903 regnede det svenske socialdemokrati med et medlemsantal på 52,000 fordelt i 94 arbejderkommuner og 785 foreninger. Til redegørelsen for partiets organisation bør føjes nogle erkendtlige ord om partiets første forretningsfører, K. M. Ziesnitz, som døde i efteråret 1901. Ziesnitz var af fag typograf og begyndte tidligt at deltage i den socialistiske bevægelse for snart at knyttes til »Socialdemokraten«s ekspedition i Stockholm. Jævnsides med denne stilling beklædte han kasserer og sekretærposten for nordre og mellemste distrikt og derefter de samme stillinger i partiet. Med en uforfærdethed, som imponerede, men også med en hensynsløshed, som mange gange stødte spidsborgerne for hovedet, virkede Ziesnitz på disse pladser til partiets bedste. Han var agitatoren og organisatoren, den robuste gåpånatur, der kun havde det store mål for øje. Da han, kun 42 år gammel, døde, savnedes han oprigtigt af det parti, som har haft så meget at takke ham for. Men et parti må i sin udvikling lære, at ingen er uundværlig, selv om det tomme rum gaber efter visse stærke ånder, som er gået bort for tidligt. Nye mænd må bestandigt træde til, arbejderbevægelsen må ledes og bæres oppe på en sådan måde, at den stadig danner en skole for nye kræfter; når det er tilfældet, ligger fremtiden åben for et reformparti. Nyt blod og nye kræfter, en bestandig jævnt foregående foryngelse er, hvad der fordres. Det svenske socialdemokrati har aldrig savnet disse betingelser for fremgang, og derfor ligger fremtiden lys foran det. I og med arbejderbevægelsens vækst skabes med naturnødvendighed visse sidebevægelser, som, idet de også opsuger udenfor partiet stående elementer, tilsigter opnåelsen af visse enkeltheder i vort fremtidsmål eller søger at skabe visse midler, som arbejderklassen kan benytte under sin fremmarch. Med nogle få ord skal vi her omtale disse sidebevægelser. De kooperative bestræbelser har særligt i Skåne fundet god jord, og man kan kalde byen Ystad for kooperationens faste borg. I bjergegnene, blandt gruberne og stenbruddene, har denne bevægelse ligeledes haft god fremgang. I september 1899 holdt de kooperative organisationer deres første kongres, som udmundede i dannelsen af et Kooperativt Forbund for hele Sverige. Landets i almindelighed tynde befolkning kan dog næppe danne noget solidt grundlag for en kooperativ virksomhed af det omfang, man plejer at finde i andre lande, men for hvert år vokser alligevel de kooperative bestræbelser med stærke skridt. Forbrugsforeningerne var en følge af produktionsforeninger såsom cigarfabrikker, trykkerier, bogbinderier, bagerier osv.. En fremragende forkæmper for de kooperative bestræbelser indenfor partiet var Axel Rylander, som i en ganske ung alder bukkede under for lungebetændelse i 1899. Her bør også nævnes de økonomiske foretagender, som har til formål at skaffe de enkelte steders arbejderorganisationer et »Folkets Hus« over hovedet. I almindelighed dannes der særskilte Folkets Hus foreninger, som i form af andels eller aktieforetagender anskaffer bygninger til dette brug. Det for sin tid største foretagende var Malmø-arbejdernes Folkets Hus, som stadig er blevet yderligere udvidet til bevægelsens gavn. Det dyreste foretagende af denne art er Folkets Hus i Stockholm, som i sin solide og storslåede skikkelse repræsenterer en værdi af en million kroner. Men så er også denne bygning et af de mest moderne indrettede paladser i Stockholm. Partiets og landsorganisationens kontorer er flyttede herind sammen med en mængde fagforbundsekspeditioner samt »Socialdemokraten«s redaktion, ekspedition og trykkeri. Hovedsagen er dog mødelokalerne, og af sådanne findes der et stort antal; den største sal kan rumme 800 personer. På mange steder i landet har de lokale organisationer anskaffet sig deres egne parker - »Folkets Park« - som særligt om sommeren har deres store mission at opfylde. Den største og prægtigste er Folkets Park i Malmø. På folkeoplysningens område har arbejderbevægelsen gjort en betydelig indsats ved oprettelsen af biblioteker. Det største arbejderbibliotek i Sverige er det i Stockholm, som er flyttet ind i Folkets Hus og er forbundet med en læsesalon og et omfattende arkiv vedrørende arbejderbevægelsen. Bogsamlingen tæller henved 14,500 bind, og udlånenes antal i 1903 var 71,226. Biblioteket får et årligt tilskud af 4,000 kroner fra kommunen. Som en bevægelse for sig selv må man betegne den ungdomsbevægelse, som har eksisteret i adskillige år og drevet en kraftig propaganda. Den oprindelige socialistiske ungdomsbevægelse har dog i de sidste tider taget så afgjort afstand fra visse af partiets programpunkter, at et nyt socialdemokratisk ungdomsforbund er blevet dannet. Det har sin hovedafdeling i Malmø og agiterer virksomt for sagen. Hver af organisationerne har sit organ, »Brand« og »Fram«. Det svenske socialdemokratiske arbejderparti beskæftiger sig som sådant ikke direkte med afholdslovgivningen, men understøtter den, for så vidt det er foreneligt med arbejderklassens fremgang. En særlig afholdsorden »Verdandi« med sit eget organ står på socialdemokratisk grund og giver derved de socialdemokratiske afholdsvenner lejlighed til at virke mere samlet for passende reformer i denne retning. Verdandi-ordenen, som stiftedes i året 1896, tæller for tiden mellem 7 og 8000 medlemmer. I Danmark har der i den sidste tid begyndt at danne sig afholdsorganisationer efter »Verdandi«s mønster.

Kampen for stemmeretten

Et centrale i det svenske socialdemokratis politiske virksomhed har været og er fremdeles stemmeretsspørgsmålet. Om dette spørgsmål drejer al politisk interesse sig; om dette pant på medborgerlige rettigheder midtsamles alle frisindede bestræbelser. Det er en national skændsel for Sverige, at tre fjerdedele af landets myndige mænd ikke nyder simpel borgerlig ret, og denne skændsel bliver ikke mindre, når man betænker, at landets »højt dannede monark« har sagt om sit folk, at det er det »modneste og mest trofaste« på jorden. Da arbejderpartiet i begyndelsen tog dette spørgsmål op, hørte man ofte en og anden »idealist« tale ringeagtende om et sådant »døgnspørgsmål«, men endnu er det dog ikke løst, og heller ikke er det undergået nogen forvandling i de 20 år, som er henrundne siden da. Nej, de herskende partier véd nok, hvad de gør. Ikke en fodsbred af deres magtområde vil de afstå, førend de tvinges dertil. Og dette at tvinge magthaverne til at give efter, blev da mere og mere arbejderpartiets opgave. De liberales beskedne ansøgninger kunne ikke i længden være fuldgyldige udtryk for den bestandig mere enslydende folkemening. Der måtte mere til, og således forberedtes, på initiativ af partikongressen 1891, den første folkerigsdag, som afholdtes i Stockholm 1893. Det var de forskellige Venstrepartier, som her blev enige om samvirken, og fra alle landets egne samledes liberale, radikale og socialdemokratiske delegerede for i fællesskab at tage det vigtige stemmeretsspørgsmål op til behandling. Ved valget til denne folkerigsdag gjaldt der naturligvis almindelig stemmeret, og striden stod heftigt mellem arbejderpartiet og de borgerlige stemmeretsvenner. I Stockholm lykkedes det partiet at få alle sine kandidater igennem, idet dets liste sejrede med 12,000 stemmer mod de liberales 9,000, og på flere andre steder lod partiet de liberale langt tilbage. Men landsbyernes småfolkselementer vejede dog endnu så tungt i vægtskålen, at man denne gang måtte nøjes med at drøfte forberedelserne til handling. På den socialdemokratiske partikongres i Gøteborg 1894 var spørgsmålet igen på dagsordenen, og stemningen var for en ny folkerigsdag i 1896. På den samme kongres fremkom imidlertid også for første gang tanken om en storstrejke som et virksomt middel til opnåelsen af den almindelige stemmeret. Folkerigsdagen i 1896 viste sig ude af stand til at føre stemmeretskravet frem på en sådan måde, som den almindelige mening blandt arbejderne fordrede det. Med 67 stemmer mod 63 forkastedes det forslag, som gik ud på at optage storstrejketanken i den fortsatte agitation for stemmeretten, og dermed havde den liberale stemmeretsbevægelse selv skrevet sin dødsattest. Den søgte ganske vist at leve op igen i 1899, da den foranstaltede en kæmpeadresse om stemmeretsspørgsmålet, som samlede 360,000 underskrifter, men regeringen lod, som om »ingenting var hændet«, og dermed faldt den borgerlige stemmeretsbevægelse fuldstændigt til ro. For arbejderpartiet kom det nu an på at bygge sine organisationer således, at der på dem kunne grundes en politisk aktion. Der stræbtes på alle områder med kraft og energi hen imod at gøre organisationerne stærke, og når man betænker, at det svenske socialdemokratiske arbejderparti i 1894 havde 7000 medlemmer mod over 44,000 i 1900, kan man forstå, hvilket intensivt agitationsarbejde der er blevet nedlagt i disse år. Fastere og fastere knyttedes båndene mellem arbejderne i de forskellige fag; mere og mere enig blev den svenske arbejderklasse i sit bestemte krav om fuldstændig medborgerret, bedre og bedre kampdygtig blev den også ved organisationsformens uafladelige forbedring; - det tør siges, at man først nu kunne tale om fuldtud virksomme foranstaltninger til indledning af stemmeretskampagnen. Tanken om en storstrejke holdtes oppe, men de faglige stridigheder lagde i nogle år beslag på alle kræfter.

Men så fremkom ved årsskiftet regeringen med et forslag om en omordning af hæren, som havde til hensigt at omdanne landets forsvar på grundlag af den almindelige værnepligt og at fordre betydeligt forøgede ofre af landets sønner. Dette forslag blev trods en enig folkemening gennemtrumfet samtidig med, at der blev givet gyldne løfter til folket om større borgerlige rettigheder; men så snart regeringen havde trukket den tunge ny hærordning vel i havn, blev disse løfter brudt med frejdigt mod. Da brød storstrejketanken frem igen for alvor. Det var klart, at de uindfriede løfters rigsdag måtte tiltales på en kraftigere måde end tilforn. Arbejderpartiet indså, at den politiske situation nødvendiggjorde en ekstra forhandling; så kunne man for alvor drøfte storstrejken som tvangsmiddel. Partimødet afholdtes den 21. august 1901 i Malmø, umiddelbart forud for den Skandinaviske Arbejderkongres i København, som fandt sted i dagene derefter. På denne kongres, som var besøgt af 114 ombud fra forskellige egne af landet, fremkom blandt andet den udtalelse, at den almindelige værnepligt krævede den almindelige stemmeret til vederlag, og samtidig pålagdes det partistyrelsen at foranstalte en konference, hvor de tvingende midler for alvor skulle besluttes. Denne konference, »Storstrejkekongressen«, som den blev kaldt, fandt sted i Folkets Hus i Stockholm den 10.-13. april 1902 og var besøgt af 135 afsendinge foruden af alle partistyrelsens medlemmer. Forhandlingerne, der varede i fire dage, førtes for lukkede døre. Resultatet blev en kongresudtalelse, som anbefalede umiddelbar iværksættelse af stemmeretsdemonstrationer hele landet over. Disse skulle følge hurtigere og hurtigere efter hinanden og blive stadigt mere omfattende for til slut at munde ud i en almindelig arbejdsnedlæggelse i de dage af maj, da Rigsdagen havde stemmeretsspørgsmålet under behandling. Det var et ord i rette tid. Overalt i landet rev begejstringen arbejderne med sig; demonstrationerne formede sig til storslåede udtryk for folkets mening; arbejderklassens røst gjorde sig hårdt og kraftigt gældende. Men uhindret fik disse forberedende demonstrationer naturligvis ikke lov at finde sted. På nogle steder, særlig i hovedstaden, skred politiet ind imod dem som imod gadeopløb. Den 20. april 1902 er en mærkedag i Sveriges stemmeretshistorie. På denne dag kæmpede Stockholms arbejdere ikke alene for stemmeretten, men også for selve den dyrebare offentlige forsamlingsret. Det var en holdningsløs politiledelse, der fik den tvivlsomme ære at forårsage de blodige optøjer, som fandt sted. Da stemmeretsmødet på den nævnte dag ved middagstid afholdtes ved Lill-Jans, som på sin ujævne skovmark vel rummede 25,000 deltagere, banede den vældige menneskestrøm sig i et velordnet tog vej gennem hovedgaderne, men standsedes her af politipatruljer. Folkemassen, som ikke kendte til noget forbud, trængte på, men blev drevet tilbage af det ridende politi, som trak sablerne og huggede ind på skarerne. Flere steder fandt der stærke sammenstød sted, særlig ved folkets hus, og hen på aftenen viste de arresteredes antal sig at være 72. Antallet af blodigt sårede var heller ikke ringe. Ophidselsen var stor byen over. I Rigsdagen interpellerede den gamle liberale kæmpe A. Hedin regeringen om dette øvrighedens overgreb mod hovedstadens fredelige borgere - »det første blod, som var flydt for stemmeretten«; - men kammeret afslog at svare på interpellationen. Hovedstadens rigsdagsmænd forlangte imidlertid, at der blev truffet foranstaltninger til forebyggelse af flere lignende politiovergreb. Disse foranstaltninger skulle gå ud på at lade arbejderne demonstrere i fred og ro. Regeringen gav efter, der blev truffet aftale mellem overstatholderen og folkets hus, og søndagen derpå blev Stockholm vidne til en demonstration, som frembød en uset masseudfoldelse af mennesker. Mellem 30 og 40,000 demonstranter for den almindelige stemmeret gik på denne dag i optog gennem gaderne, uden at der skete nogensomhelst optøjer, som nødvendiggjorde politiets indgriben. Hovedstadens befolkning havde hermed genvundet sin demonstrationsret. I større og større skarer samledes folkemasserne nu til uophørlige demonstrationer overalt i landet. Så nærmede man sig de dage, da Rigsdagen skulle have stemmeretssagen under behandling. Et elendigt fuskeforslag var forelagt af regeringen. Det gjaldt først og fremmest om at få dette og lignende forslag slået til jorden og dernæst at få Rigsdagen til at vedtage en udtalelse i samme retning som folkemeningen og til rettesnor for en kommende regering. »Arbejderpartiets udøvende komité,« den i Stockholm boende del af partistyrelsen, samt fem af Storstrejkekongressen valgte mænd udfærdigede et nyt opråb og påbød en arbejdsnedlæggelse fra og med den 15. maj - den dag, da Rigsdagen påny skulle optage stemmeretsspørgsmålet til forhandling. Den 15. maj kom telegrammerne strømmede ind og meddelte, at arbejdsnedlæggelsen var almindelig. Arbejderskarerne fra de store værksteder, fra gruberne og stenbruddene lagde deres senestærke arme over kors, medens deres livsspørgsmål blev forhandlet i den lovgivende forsamling. Det var første gang, at den svenske arbejder strejkede for en politisk ret - og samfundsstøtterne forfærdedes. I hovedstaden arbejdede Rigsdagen under højtryk, men ellers lå alt stille. Ingen sporvogne klemtede på gaderne, ingen drosker rumlede af sted, ingen arbejdsvogne bulrede mod brolægningen, kun masser af folk drog ustandseligt gennem gaderne, stille, tavse og alvorlige. Ingen fabriksfløjter kaldte de arbejdende slaver til fabriksportene, ingen røg væltede ud af værkstedernes høje skorstene; - arbejderen lod sine muskler hvile, medens hans borgerret drøftedes på tinge. Ikke en gang aviserne udkom. Herved opstod en mængde indbyrdes modsigende rygter, som krydsede hverandre og kappedes om at vække størst mulig sensation. Folk, som ellers altid plejede at læse deres friske aviser til morgenkaffen eller frokosten, måtte nu give afkald på denne dyrebare nydelse. På denne måde sporedes strejkens virkninger lige ind i det inderste privatliv, hvor dens forløb måske ellers var blevet næsten umærkeligt. I Rigsdagen var det kun Hjalmar Branting, som førte arbejdermassernes sag, idet han pegede på deres mægtige og stolte meningstilkendegivelse. Telegrammer om arbejdsnedlæggelsens omfang angav snart tallet på de strejkende til omkring 100,000, men overalt i landet forløb demonstrationen stille og fredeligt. På den tredje dags aften kunne striden afsluttes, eftersom Rigsdagen da for første gang havde udtalt sig for en ny valgrets reform på den almindelige stemmerets grund og med forholdstalsvalg. Ialt deltog 120,000 arbejdere i denne arbejdsnedlæggelse, den første politiske strejke i Sverige. »Vi er stolte over at være naboer til et land, som i løbet af så forbavsende kort tid har fostret en sådan arbejderbevægelse«, skrev den danske »Socialdemokrat« efter strejken, og man kan sige, at denne første politiske arbejdsnedlæggelse blev en kraftytring, hvis storslåethed overgik selv de mest sangvinske forhåbninger. Det hele var kun en forsøgsmobilisering, men i denne egenskab var den imponerende. Den virkede da også vækkende på en mængde førhen ligegyldige mennesker; den tvang en mængde middelstandsfolk til at indtage en klar holdning overfor det vigtige stemmeretsspørgsmål; den gjorde det også indlysende for magthaverne, at de svenske arbejderes uafladelige, opofrende organisationsarbejde med naturnødvendighed før eller senere måtte fremtvinge medborgerretten, og endelig viste den arbejderne selv, at de, når de stod enige og målbevidst samdrægtige, kunne sætte en ubetvingelig magt bag deres fordringer. Ganske vist mente somme arbejdsgivere, at de burde øve gengæld mod arbejderne, som i et politisk anliggende havde benyttet sig af et økonomisk magtmiddel, men takket være Storstrejkefonden, som var blevet indsamlet i forberedelsestiden, og som beløb sig til adskilligt over 100,000 kroner, kunne de arbejdere, som var mest udsatte for arbejdsgivernes hævn, i mange tilfælde understøttes. Et stort mekanisk værksted i hovedstaden gik i spidsen for denne revanchekrig og udelukkede hele sin arbejderhær, henved tusind mand, i et tidsrum af fire uger. Til understøttelse af disse arbejdere betalte Storstrejkefonden omkring 50,000 kroner. Andre steder, hvor arbejdsgivernes gengældelse i mere omfattende udstrækning ramte arbejderne, var de sydsvenske byer Helsingborg og Landskrona, hvor to sukkerfabrikker iværksatte lockout. Det var således nogle af de mest indbringende industrielle foretagender, der betragtede sig som nødsagede til at tage hævn for arbejdernes politiske styrkeprøve. De, som var blevet arresterede ved politiets indblanding, blev næsten allesammen tiltalte og dømte, dels til kortere fængselsstraf, dels - for de flestes vedkommende - til bøder. Det lykkedes at få konstrueret en såkaldet »anfører for opløb«, som blev idømt den hårdeste straf, tre måneders straffearbejde. Men havde den offentlige anklager fået sin lyst styret, så havde næppe nogen undgået sine 10 års straffearbejde. Efter den takst ville man nemlig allerhelst belønne tilkendegivelsen af en livlig interesse for den almindelige stemmeret. Storstrejkefonden betalte såvel den bedst mulige juridiske hjælp for de tiltalte som de idømte bøder, ligesom den underholdt de arresterede og deres familier, medens fængselsstraffene afsonedes. Stemmeretsspørgsmålet er endnu ikke løst. Rigsdagen i 1904 fik forelagt et regeringsforslag, der ganske vist var bygget på den almindelige stemmerets grund, men forsynet med en mængde garantier, hvoraf den om forholdstalsvalg er den vigtigste, eftersom den alene gælder andet kammer. Første Kammer skulle efter dette forslag fremdeles hvile på en stemmeskala, som giver pengene absolut magt, medens andet kammer - som nu vælges af dem, der har mindst 800 kroner i årlig indtægt - ved hjælp af et bestemt forholdstalsvalgsystem altid skulle få garanteret en fast styrke af konservative, som sammen med et reform fjendtligt første kaminer kunne beherske hele lovgivningsvirksomheden. Dette forslag, som under sit skønne navn skjulte så megen reaktion, blev naturligvis med al kraft bekæmpet af arbejderpartiet, og for at give folkemeningen udtryk blev der i påsken 1904 foranstaltet møder hele landet over, hvor spørgsmålet drøftedes. Ved pinsetid kom forslaget til behandling i Rigsdagen. Det vedtoges af Første Kammer, men forkastedes efter en lang og bevæget debat, der varede til midnat, af Andet Kammer med 116 stemmer mod 108. De fire socialdemokrater gjorde ved denne lejlighed udslaget. Kammeret forkastede dog naturligvis også Brantings forslag, som krævede almindelig valgret uden alle garantier, enmandskredse og lige repræsentationsret for by og landvælgere. Noget over midnat vedtoges derefter det liberale partis forslag, som gik ud på almindelig valgret med visse garantier: tre års betaling af stats- og kommuneskat og valgretsalderens forhøjelse fra det 21. til 25. år. Dette forslag er det mest demokratiske, der endnu er vedtaget i Andetkammer, og dermed er valgretskampen rykket et stort skridt nærmere sejren. Under dette kommer Førstekammer og regering nu aldrig. Det er mindstemål for, hvad der overhovedet er muligt, og forholdstalsvalgmåden som forkludringsmiddel er endegyldigt slået ihjel. Socialdemokratiet i Sverige har stadig sagt: heller valgreformens stranding i denne rigsdagssamling end vedtagelsen af hvilket som helst fuskværk. Partiet vil nu fortsætte sin agitation for programforslaget: almindelig valgret uden alle betingelser. Valgretskampens hidtidige forløb borger for, at historien om de sibyllinske bøger vil gentage sig. Jo længere Sveriges magthavere vægrer sig ved at indrømme det svenske folk dets borgerlige ret, desto højere bliver prisen. I 1905 er der rigsdagsvalg. Og vel hindrer det gældende system folkets store masse i at stemme. Men socialdemokratiets bedst stillede arbejdere kan dog vælge nogle repræsentanter og kan navnlig i et meget stort antal kredse gøre udslaget mellem de andre partiers kandidater, der splittes og må splittes af modstridende interesser inden for det borgerlige samfund. Til den socialdemokratiske partikongres i 1905 har man også udsat drøftelsen af det spørgsmål, hvorvidt Sveriges arbejderklasse skal ruste sig til en virkelig storstrejke for at fremtvinge en afgørende stemmeretsreform.

Den faglige bevægelse - Landsorganisationen

Den svenske fagforeningsbevægelse og den socialdemokratiske bevægelse er tvillingbrødre. Ganske vist fandtes der allerede før i tiden en og anden gammeldags arbejderforening samt nogle nedarvede håndværkerlav, men i den betydning, hvori vi nu tager sagen, kan man ikke tale om fagforeningsbevægelse førend ved begyndelsen af firserne, altså samtidig med, at den socialdemokratiske bevægelse begyndte at antage fast form. De to har altid været et; der har ikke været to bevægelser, men en, kun har den bestået af to samløbende strømninger. Det varede også længe, inden man i det hele taget ville skelne imellem det faglige og det politiske i arbejderbevægelsen; man kendte ikke til nogen forskel på begreberne, man vidste blot, at arbejderne for deres eget vels skyld måtte organisere sig i fagforeninger, og at disse fagforeninger havde deres naturlige plads i et socialdemokratisk arbejderparti. Og udfra denne forudsætning gik man til organisationsværket, stadig med arbejderklassens frigørelse som det store, endelige mål. Men efterhånden som organisationerne voksede, måtte de nødvendigvis også vise deres kraft, enten til forbedring af deres medlemmers livsvilkår eller til varetagelsen af deres allerede forud opnåede rettigheder. Hvert fag blev mere og mere optaget af sine egne interesser, og som fortsættelse af organisationsarbejdet måtte da ganske naturligt komme dannelsen af fagforbund. Men da fagforeningerne som sådanne tilsammen dannede det socialdemokratiske parti, kom fagforbundene til at stå udenfor som særorganisationer, og dette førte forståeligt nok til adskillige bryderier. Man måtte på en eller anden måde ordne det således, at fagforeningsarbejdet uhindret kunne fortsættes, uden at det politiske parti derved skulle lide nogetsomhelst afbræk. Denne form var allerede prøvet og befundet god i Danmark, det gjaldt nu kun om at omplante den på svensk jordbund.

På den skandinaviske arbejderkongres i Stockholm 1897 fattede man den beslutning at søge at tilvejebringe en sammenslutning mellem fagforbundene i hvert af de tre skandinaviske lande; som følge af denne beslutning vedtoges der straks foranstaltninger til dannelsen af Landsorganisationen i Sverige, som den blev døbt på kongressen i Stockholm i august 1898. Denne kongres var besøgt af ikke mindre end 266 delegerede og vakte stor opsigt. I den kapitalistiske lejr spurgte man nemlig sig selv, om den ny organisation ville tage afstand fra det politiske socialdemokratiske arbejderparti, eller om det blot skulle udgøre en forstærkning af dette partis ene fløj. Det sidste blev tilfældet - og fortrydelsen derover i den borgerlige presse kendte ingen grænser. Kongressen fastslog uden videre, at enhver forening senest tre år efter tilslutningen til Landsorganisationen skulle gå ind i det socialdemokratiske arbejderparti; i modsat fald betragtedes den som skilt fra Landsorganisationen. Dette blev naturligvis i den borgerlige presse betegnet som samvittighedstvang, socialistisk tyranni og lignende, men som en taktisk foranstaltning ved selve adskillelsen mellem den politiske og faglige arbejderbevægelses administration kan man ingenlunde sige, at den var uberettiget eller retskrænkende. Da Landsorganisationen senere havde vist sig holdbar og på sin kongres i 1900 havde fået nogle års erfaringer at bygge på, besluttede man at forandre denne bestemmelse, idet derefter den såkaldte tvangsparagraf forandredes derhen, at Landsorganisationen skulle »virke for hver enkelt fagforenings tilslutning til sin lokale arbejderkommune og gennem denne til Sveriges socialdemokratiske arbejderparti«. De kapitalistiske blade var naturligvis heller ikke tilfredse med denne forandring, men Landsorganisationen vokser sig netop derved stadig stærkere for hver dag der går. Allerede ved sin start fik den at føle, hvis barn den var, og hvilke krav man ville stille til den. Inden den endnu havde begyndt sin ordinære virksomhed måtte den overtage ledelsen af og indsamlingen til nogle vældige lockouter i Norrlands savværksdistrikt og i Halland. Dertil kom snart et par store stridigheder i Bohuslen og Blekinge stenhuggerdistrikt samt en stor bygningsarbejderlockout i Stockholm. Meningen var, at Landsorganisationen hovedsageligt skulle være en forsvarsorganisation, og det så ud, som om arbejdsgiverne allerede fra første færd ville give den dens ilddåb. De her nævnte stridigheder kostede naturligvis Landsorganisationen store summer; de i Norrland og Halland tilsammen således nærved 250,000 kroner, men organisationen viste sig at være fuldtud bærekraftig og fungerede allerede fra begyndelsen af på den mest virksomme måde. Når man lægger de respektive forbunds omkostninger til Landsorganisationens udgifter i et år, fra 1. juli 1900 til 1. juli 1901, beløber disse sig ialt til en halv million kroner - en hård prøve for så ung en organisation. Landsorganisationen i Sverige er et storslået værk, som mere og mere fuldkomment svarer til sit formål: at være arbejderklassens faglige rygstød. Det er også nødvendigt at besidde et sådant på en tid, da forholdene trækker grænsen mellem kapitalisme og arbejde skarpere og skarpere. Det er jo nu ikke alene arbejderne, som organiserer sig, og som ved indbyrdes solidaritet søger at varetage deres interesser; også arbejdsgiverne har lært sig den samme kunst og begyndt at vise, at de kan beherske den. Året 1903 var i så henseende et typisk år for Sverige. Den svenske Landsorganisations første ordfører og forretningsfører var Fredrik Sterky, som efter kun et års virksomhed i denne stilling blev bortreven af døden (1900). Med ham mistede det svenske arbejderparti en betydende kraft, en i organisatorisk henseende enestående begavelse. Han var født i Stockholm og virkede der i »Socialdemokraten«s første år; i 1892 begav han sig til Gøteborg, hvor han startede »Ny Tid« og skabte en arbejderbevægelse. Efter seks anstrengende år i denne besværlige by måtte han søge en noget roligere stilling og flyttede derfor i 1898 til Malmø for at lede »Arbetet«s ekspedition; men da han kort efter valgtes til ordfører for Landsorganisationen, lod han sine egne hensyn vige for partiets bedste. Desværre døde han som sagt allerede efter et års forløb, kun 40 år gammel, oprigtigt savnet af Sveriges arbejdere, som havde lært at vurdere hans støtte kraft i de stormfulde tider. Han efterfulgtes af H. Lindqvist, Træarbejderforbundets tillidsmand, som på denne post har holdt de gode traditioner i ære. For tiden består Landsorganisationen af 26 forbund med henimod 50,000 medlemmer. Forøgelsen i medlemsantallet i det forløbne år beløber sig til ikke mindre end 10,000. Udenfor Landsorganisationen står der endnu otte forbund, af hvilke Jern- og Metalarbejderforbundet og Typografernes Forbund er de største, men forhåbentlig vil også disse snart tiltræde den store fællesorganisation. Samtlige arbejderorganisationer i Sverige regner for tiden med et medlemsantal på noget over 80,000. Landsorganisationen styres af et sekretariat, som vælges af kongressen. Det består af syv medlemmer, bosatte i Stockholm. Over sekretariatet står repræsentantskabet. Dette fungerer imellem kongresserne som Landsorganisationens besluttende myndighed i alle vigtige tilfælde. Det består af en repræsentant for hvert fagforbund, som selv vælger denne. Således går den socialdemokratiske arbejderbevægelse i Sverige sin støtte gang fremad på de to ben, som hedder den faglige og den politiske bevægelse. I de 20 år, den har virket, er den gået rask fremad; derom vidner det gode resultat af det udførte organisationsarbejde; men endnu står der meget tilbage at udrette. Dag for dag og time for time rustes kræfterne derfor også til denne fortsatte kamp, som i sig forener arbejderklassens menneskelige krav på retfærdighed og dens levende håb om et samfund, som skal gøre alles lykke til højeste lov.

1904 * * * 1904

„Ungdomsmarch" fra 1908 af J. Andersen-Gadstrup

Du, som aldrig har skuet den lysende dag,

rejs dig, arbejderungdom, til kamp for din sag.

Vi vil byde tyranner og trældommen trods,

og forstår du din pligt, er du med iblandt os.

Denne vej, som er vor, går til friheden frem,

vi vil tænde dens lys i de fattige hjem,

de, hvorfra vi er kommet, og hvortil vi går,

og som alle vi kender fra barndommens år.

Der er rigdomme nok; for vort øje

ligger frugtbar og gavmild vor jord,

men vi stedse må lade os nøje kun med

smuler fra samfundets bord.

Medens rigdommens herrer har bænket sig

om bordet med arbejdets løn,

vandrer endnu i trældommen lænket

hver en arbejdets trofaste søn.

Frem til kamp med frejdigt mod,

thi vor sag er stor og god.

Den er runden —

den er runden ud af fremskridtets evigt foryngende flod.

Som den nye verdensmagt

socialismens broderpagt

sejrrigt vinker —

sejrrigt vinker dig til gerning! Op, ungdom, på tegnet giv agt!

Vi vil værne om det, som for livet har værd,

om alt godt, som er vundet ved menneskets færd,

det er folket, som bandt, det er folket, som spandt,

men tyrannerne stedse, som udbyttet vandt.

Det er dem, der skal falde for arbejdets mænd,

for at alle kan leve som frie igen,

for at livet kan følge sin inderste lov:

at vi alle skal yde til alles behov.

Ungdom, arbejdets døtre og sønner,

stå for friheden trofast på vagt!

Der behøves ej suk eller bønner,

når vi lærer at kende vor magt.

Lad kun harmen i hjerterne gløde —

alt for længe vi savned dens ild —

har man kaldt os de rødeste røde,

hvorfor skal vi da ikke slå til?

Frem til kamp med frejdigt mod

thi vor sag er stor og god.

Den er runden —

den er runden ud af fremskridtets evigt foryngende flod.

Som den nye verdensmagt

socialismens broderpagt

sejrrigt vinker —

sejrrigt vinker dig til gerning! Op, ungdom, på tegnet giv agt!

Personbeskrivelser

Louis Pio, Harald Brix og Poul Geleff

Johan Carl Christian Würtz. Da Pio, Brix og Geleff var sat under lås og slå natten til d. 2 maj 1872 og siddet i varetægtsarrest i næsten ét år, fik de d. 29 marts 1873 dommen på forbedringshus i Vridløselille statsfængsel; Pio fik 6 år, Geleff 5 år og Brix 4 år. Umiddelbart efter fængslingen i 1872 mødte medlemmerne af Internationale talrigt frem i Kirkestræde mandag d. 6. maj, og på forslag af Würtz vedtog forsamlingen en protestudtalelse mod autoriteternes voldsomme fremgangsmåde som var veltilrettelagt til at fremkalde uorden, og medlemsmødet anerkendte ledelsen »mandige og djærve holdning«. Anthon Mundberg havde ved sin »uheldige tale« til murerne d. 2. maj gjort sig fortjent til at dele skæbne med Pio, Brix og Geleff, og politiinspektør Hertz havde truet ham med al landsens ulykker, hvis han forsat befattede sig med socialismen. Et par uger gik han rundt med dette truslens sværd over hovedet, indtil han blev arresteret d. 27. maj hvorefter politiet ransage hans lejlighed for »dokumenter«. Hos ham forefandtes en del skrivelser om Internationales historie og korrespondancen med Lorentz Petersen m. m., men ikke nogen »revolutionære« skrifter, og Mundberg blev da løsladt nogen tid efter. Dagen efter Mundbergs arrestation valgte et sektionsformandsmøde Johan Carl Christian Würtz til formand for Internationale. Han kom fra cigarmagerne og var allerede i november 1871 blevet valgt til sektionsformand. Under murerstrejken havde Würtz vist sin resoluthed ved at få gennemført en beslutning i Cigararbejdernes Syge- og Begravelseskasse om at yde 500 rigsdalere af foreningens midler til de strejkende, men denne vedtagelse fik en borgmester omgående forpurret. Under de indre uoverensstemmelser i Internationale i vinteren 1872 havde Würtz hørt til Pios og Brix' trofaste støtter, og han var vedblivende en oprigtig forsvarer for de fængslede ledere. Johan Carl Christian Würtz var i 1872 40 år, idet han var født d. 21. maj 1832. Han var søn af smedesvend Daniel Würtz, og fra hans 10. til 14. år var han elev på Opfostringshuset, hvorfra han kom i lære som bødker og drejer. Senere kom han i cigarmagerlære og arbejdede som svend i provinsen, bl.a. hos Hagemann i Horsens. Som soldat kom han til Hestegarden og lå inde flere år som underofficer, og han var en flot fyr med snoet knebelsbart. Würtz var sagen og partiet en hengiven og pligttro mand. Som formand ville han have orden i foreningen og lokalet, og han trådte bl.a. Alfred Jørgensen og missionæren og skuespilleren Zimmermann over tæerne ved at kræve særligt opsyn med, at »ingen uædle elementer trængte sig ind og søgte at gøre foreningen til en forlystelsesanstalt«. Han blev uenig med den øvrige bestyrelse over spørgsmålet om offentliggørelse af foreningens regnskaber. Med Pio som autoritet var han imod at »give storborgerbladene og det nationale parti lejlighed til at kigge i vore kort«. Tanken om et folkemøde blev ikke skrinlagt efter Crones indgriben i maj måned. Grundlovsdag d. 5 juni vovede Internationales medlemmer at samle sig ved den slesvigske Sten i Dyrehaven. Det var udenfor Crones jurisdiktion, men ikke udenfor regeringens. Og socialisterne havde fået pålæg om ikke at lade nogen rød fane komme tilsyne. Den ny fane, der var anskaffet med inskriptionen: »Frihed, Lighed og Broderskab«, stod derfor opstillet mod talerstolen, indhyllet i et sort hylster, mens politiets argusøjne nøje overvågede, at den ikke blev foldet ud. Med henblik på efterårets folketingsvalg vedtoges det atter at holde møde i Dyrehaven søndag d. 28 juli, og de jydske kammerater blev festligt modtaget ved Kvæsthusbroen, hvorefter man drog til den slesvigske Sten. Senere på efteråret udformede Würtz en adresse til Folketinget med klage over politidirektørens fortolkning af Grundloven og behandlingen af de fængslede kammerater og med opfordring om iværksættelse af en undersøgelse heraf, samtidig med at Internationale tilsagde partiet venstre sympati i kampen for Folketingets ret. Forsynet med ca. 5000 underskrifter blev den fremsendt til Rigsdagen, og redaktør Bille påtog sig venligst at forelægge den, dog uden at anbefale den til nogen velvilje. Regeringen syltede den i stilhed tillige med andre indtrufne adresser fra Jylland, idet justitsminister Klein, som havde afløst Krieger i juni, meget gerne skulle have sig frabedt, at Folketinget eller medlemmer af dette opkastede sig til dommer over en ministeriet undergivet embedsmand. Værre gik det med en henvendelse til kongen. Efter at Crone i november havde afslået en ansøgning om lov til at holde arbejdermøde på Nørrefælled, besluttede foreningen, at kongen højtideligt ved en skrivelse og en deputation skulle underrettes om, hvordan Crone havde gebærdet sig, medens majestæten var i udlandet. Forsynet med 6 arbejderes underskrifter vandrede henvendelsen fra hofmarskallatet til justitsministeriet og herfra til Crone med forespørgsel, om han ikke fandt det rettest at føle sig fornærmet over de anvendte udtryk. Det gjorde han gerne, selv uden opfordring, og resultatet var et sagsanlæg mod de 6 arbejdere. Samme skæbne overgik boghandler Loria, som i en biografi af Pio også havde beskyldt Crone for grundlovsbrud. Det blev 200 rigsdalere eller 60 dages fængsel. Würtz var en udmærket agitator, og i efteråret og vinteren i 1872 afholdt han talrige møder både i København og i Ålborg, Århus, Skanderborg, Silkeborg, Horsens, Fredericia, Odense, Næstved, Præstø foruden landsbyerne på Sjælland. Hans politiske taler drejede sig især om de sociale forhold, børnearbejdet, fattigskolerne, og han interesserede sig stærkt for oplysning. Han fremhævede ved flere lejligheder, at socialisterne nærer agtelse for den sande religion, og selv nærede han al ærbødighed for kongen. Bjørnbak, som han besøgte i Viby, syntes godt om ham, og da Jyllandsposten fandt det kompromitterende for Bjørnbak at have haft socialistbesøg, svarede han tilbage, at han hellere ville se den skinbarlige fanden som gæst i Viby end den uforskammede højreredaktør. I Ålborg og Odense fik Würtz genoprettet de hensygnede afdelinger af Internationale, og i Fredericia, Kolding og Næstved var han fødselshjælper for nye afdelinger. I Næstved talte han d. 29. marts 1873, dagen før dommen over Pio, Brix og Geleff, i en stor forsamling i »Møllers Salon«. Under uro og afbrydelser fra de tilstedeværende »storborgere« gendrev Würtz beskyldningerne mod Internationale, som han hævdede kun ved lovlige og tilladelige midler søgte at udrive arbejderne af den elendighedstilstand, hvori de fleste af dem levede. »Socialisten«s mødereferat slutter: »først da den sidste storborger var lusket af, og arbejderne fik lidt friere luft, oprettedes en afdeling af den Internationale Arbejderforening, og tømrermester Petersen valgtes til foreløbig bestyrer.« Forøvrigt var Würtz mere fagforeningsmand end politiker. Han var oprindelig imod en fælles strejkekasse, men i hans formandstid var denne sag stadig under debat, og i november blev det vedtaget at oprette den. Han var derimod forrest i angrebet på formandsforeningen, og han viste meget fremsyn, når han optrak linjerne for den faglige udvikling: »Lad hvert fag slutte sig sammen, ikke blot til skruer, men til enhver alvorlig gerning i fagets interesse, til fagets ære og fremgang, og lad alle disse fagforeninger holde sammen og støtte hinanden i gode og onde dage, så vil arbejderne være en magt.« Det kunne ikke forblive uden følger for tilstanden indenfor Internationalen, at formanden i lange perioder var borte på rejser, og Würtz havde ingen administrative anlæg. Det gamle krav om demokratiske styreformer med repræsentantskab, generalforsamling osv. levende stadig hos en del af sektionsformændene. Forud for folketingsvalget kom det til et brud, og under ledelse af C. Lamp, R. Lundbeck, A. C. Schrøder og E. Jørgensen udvandrede en del af medlemmerne og nedsatte sig som en »provisorisk afdeling«, men senere blev bestyrelsen i den »provisoriske afdeling« ekskluderet af Internationale. Men uoverensstemmelserne strakte sig gennem hele vinteren, og den 5 mands bestyrelse, som oprindelig fra d. 8. maj bestod af Carl Würtz, H. F. Christensen, Henriksen, P. C. Johnsen og Sørensen, blev genstand for adskillige personskifter. Ved et bestyrelsesvalg i marts blev Würtz, mens han var på agitationsrejse, fældet som formand, idet han fik 208 stemmer, mens hans kollega, cigarmager Johnsen, blev valgt med 321 stemmer. Würtz bøjede sig loyalt for stemningen, og trods opfordringer fra hans tilhængere om at sætte sig i spidsen for et nyt parti nægtede han dette. Hans fortsatte medvirken sikredes da også ved, at han i begyndelsen af april enstemmigt ansattes som Internationales agitator i provinsen. 14 dage senere rejste oppositionen sig dog påny mod hans »myndighedsmisbrug«; han og kassereren, A. B. Weiss, anklagedes for »despotisk optræden«, mens et par andre medlemmer beskyldtes for »ulovlig pengeudpresning i socialistisk øjemed, nemlig til fordel for den Internationale Arbejderforening eller dens fængslede førere«, og alle fire blev ekskluderet. Würtz fastslår, at han måske ikke er fejlfri, men ingen kan beskylde ham for uredelighed; han går med en god samvittighed. Dagen efter bekendtgjorde han i »Socialisten«, at han, nu da han frivilligt havde fratrådt sine politiske bestillinger, »i erkendelse af, at arbejdet adler manden, er tyet til mit tidligere erhverv, at rulle cigarer, og der vil stadig i mit hjem, Springgade 24, 2 sal, leveres en god cigar til nutidens billigste priser«. Han fik imidlertid ikke fred i sin beskæftigelse ret længe, for d. 1. maj blev han dømt til 15 dages fængsel for i en bladartikel at have kaldt politimyndigheden »storborgernes profos«, og få dage efter faldt dommen i sagen mod de 6 arbejdere, inklusive ham selv, som havde klaget til kongen over Crone. Det gav andre 60 dages fængsel. En indsamling gennem Internationale gav ikke nok til dækning af bøderne, men pengene gik så til understøttelse af de fængsledes familier. Madam Würtz og hendes børn kom i direkte nød, skønt hun anbefalede sig med linnedsyning og lignende, og i et opråb om tøj til børnene senere på året er underskrevet »nogle arbejdere, der endnu har en del tilovers for Würtz«. Carl Würtz skal mindes som pioner for socialismen og han var en brav arbejder, der ofrede sig, så langt hans evner rakte, for arbejdernes sag. Hans forsvar for hans klassefællers borgerlige og menneskelige rettigheder takserede magthaverne som oprør og forbrydelse. Hans egne kammerater gav ham mest utak til løn, og da han havde sonet bøde og brøde og slap ud af fængslet, var han træt af kampen, og kort efter udvandrede cigarmager Würtz til Amerika.

Sophus Pihl. Internationales 6. ordinære kongres skulle afholdtes i Haag d. 1.-7. september 1872. I begyndelsen af august vedtog et møde i Kirkestræde, at Würtz og Sophus Pihl skulle repræsentere socialisterne i Danmark, da Pihl var sprogkyndig. Men Pio lod fra arresten sive ud, at han ikke fandt valget heldigt, og Pihl hørte ikke til Pios mest ubetingede livgarde; Pio ville hellere se foreningen repræsenteret ved den korresponderende sekretær i London. Imidlertid vedtog et nyt møde få dage før kongressen, at Pihl skulle rejse og han udrustedes med 90 rigsdaler. Det var en overmåde vigtig kongres, Internationales kulmination. Karl Marx selv var der og svang sit sværd over anarkisterne var repræsenteret ved en stærk syd- og østeuropæisk gruppe. Efter indgående teoretiske debatter vedtog kongressen resolutioner om jordens socialisering, om arverettens afskaffelse og om, at alle arbejdere skulde danne fagforeninger og disse igen fagforbund. Marx' sejr over anarkisten Bakunin blev slået fast ved at princippet om arbejdernes politiske aktivitet skulle ske gennem selvstændige arbejderpartier. Kongressen vedtog også, at generalrådet skulle overflyttes til Amerika begyndte, og détte medførte senere i 1876 den første Internationales opløsning. Sophus Pihl, som en halv snes år før havde hørt Lassalle tale i Tyskland, har med levende opmærksomhed fulgt de bevægede forhandlinger og fulgte Marx og Engels i alle voteringer. Efter hjemkomsten holdt han lige op til folketingsvalget foredrag om kongressen, men tilsyneladende var interessen herfor ikke stor. Würtz bringer f.eks. intet referat i »Socialisten«, og kort efter nedlægger Pihl sit bestyrelsesmandat. Marx og Engels var stadig i London, og navnlig Engels fulgte med stor opmærksomhed udviklingen i de forskellige lande. Med Danmark gik korrespondancen helt istå i Würtz' formandstid. I sine breve til vennen F. A. Sorge i New York beklager Fr. Engels flere gange i løbet af 1873, at »fra Danmark hører eller ser man intet«. Engels skriver d. 26. juli at »danskerne hælder, takket være lassalleanske flensburgere og andre nordslesvigere, mere mod den almindelige Tyske Arbejderforening end mod Internationale, og har ladet sig løbe om hjørnet med af denne Arbejderforening.« .. »fanden ta' disse bondelandes socialister, der de lader sig besnære af fraser« slutter brevet af med. At Würtz på dette tidspunkt er ankommet til New York, ses af samme brev, hvori Engels beder Sorge få Würtz til at opgive sig nogle adresser i København. Da han heller ikke hører noget fra Pihl, tænker Engels, at dennes adresse muligvis ikke er rigtig.Dagen efter Internationales opløsning indbød Sophus Pihl, formanden for Snedker- og Stolmagerforeningen, til et arbejdermøde i Phønix, lørdag d. 16. august. Ikke alene var »salonen« stuvende fuld, men der var trængsel i de tilstødende gader. For denne forsamling trådte Pihl, Giessing og Johnsen frem og erklærede: arbejderbevægelsen kan ikke tvinges ved et magtbud. Man ville derfor stifte en ny forening, som skulde hedde: Den Demokratiske Arbejderforening. Johnsen gjorde rede for formålet: ved alle lovens midler at virke hen til arbejdernes fuldstændige ligeberettigelse i politisk og social henseende med de øvrige samfundsklasser. Foreningen fik begejstret tilslutning, og Pihl valgtes til formand. Han skred straks til den næste aktion, indkaldelse af samtlige fagforeningsformænd for ved deres bistand ud af foreningen at skabe et fast politisk arbejderparti. Også det fik han tilslutning til, og samtidig vedtog man at indkalde til et nyt større møde, som da værten i Phønix hverken turde eller kunne huse det, blev henlagt til Nørrefælled mandag d. 25. august. Crones' tilladelse måtte naturligvis indhentes, og den fik man på betingelse af, at der blev anbragt politi både foran og bagved talerne og andre sikringsforanstaltninger blev truffet. På Nørrefælled indfandt sig en tusindtallig forsamling, større end nogen tidligere, for hvem Pihl, Giessing, Zimmermann, Johnsen og flere talte. Smed Adam Petersen var dirigent. Dagsordenen gik ud på at vedtage en udtalelse om førernes dom og en adresse til kongen samt en vedtagelse om tilslutning til den Demokratiske Arbejderforening. Pihl udtalte, at hvis magthaverne havde troet at kunne knuse bevægelsen ved at forbyde internationale, var det en så gal beregning, at de tværtimod havde givet den forøget styrke. Johnsen talte om førernes dom og håbede at opnå deres benådning. Han var virkelig veltalende ved denne lejlighed: »er vore førere, tyve og mordbrændere? nej, en, der skænder og brænder med ild og sværd, bliver hædret med ordener, men deres forbrydelse var ene og alene at have åbnet arbejdernes øjne. Den mand, der i 1864 tilbød fædrelandet sit liv og sin arm, ham takkede man nu med 5 års tugthusarbejde, men han står pletfri i vore øjne, og ingen Crone eller juvel kan fordunkle hans minde. I Polen lullede kvinderne børnene i søvn ved Polens klagesang; vore kvinder synger ved vuggen socialisternes march!« Men dét som skulle få så skæbnesvangre følger, var beslutningen om at Pihl og Adam Petersen på forsamlingens vegne skulde overrække kongen et langt og motiveret andragende, gående ud på, »at det måtte behage hans majestæt at anvende den magt til at øve mildhed, der var lagt i kongens hånd og at gengive de fangne friheden«. Dette dokument blev indleveret på højeste sted, men der hengik et par måneder, førend der forlød noget om dets skæbne. I mellemtiden fik foreningen øget tilgang, og der afholdtes en »udflugt til Frederiksberg«, thi hvis det blev lavet til »møde«, ville politiet øjeblikkeligt skride ind, samtidig med at og myndighedernes skabte foreningen vanskelighederne med at leje lokaler. En skønne dag lod justitsministeren indlede en kriminel undersøgelse for at få oplyst, om den Demokratiske Arbejderforening var en lumsk fortsættelse af den forbudte Internationale. Johnsen havde nemlig udtalt på Fælledmødet, at den ny forening skulle have »de samme tendenser« som den gamle; og i bestyrelsen var der flere gengangere, såsom formanden Pihl og næstformanden Giessing. Justitsministeren fandt det også mistænkeligt, at både den Demokratiske Arbejderforening og flere af de nye fagforeninger havde udnævnt Pio, Brix og Geleff til æresmedlemmer. Endelig langt hen i oktober kunne Pihl i »Socialisten« give læserne meddelelse om kongens svar, at »hans majestæt kunne naturligvis ikke nedlade sig til at modtage en arbejder ved audiens«, men gennem sin adjudant havde henvist ham til justitsminister Klein. Da Pihl imidlertid ikke havde nogen tillid til Klein, indkaldte han i henhold til Fælledmødets vedtagelse Københavns arbejdere til møde på Kristiansborg Slotplads mandag d. 3. november kl. 12, således at adressen støttes af de manges nærværelse, og kunne blive overleveret til kongen under hans offentlige audiens samme dag. Bekendtgørelsen stod i »Socialisten« søndag morgen, og samme dag blev Pihl anholdt og fængslet. Mandag morgen havde politiet indrykket et forbud mod mødet i nogle borgerlige blade og ukendt med dette forbud, indfandt der sig ved middagstid en større skare arbejdere på Slotspladsen, som en politistyrke ved et pludseligt angreb med stavene drev tilbage over Holmens og Højbro. Det skete under udfoldelse af en ganske umotiveret brutalitet, og »Socialisten« indeholdt de følgende dage klager og protester fra flere uskyldigt mishandlede, hvorunder sceneriet skildredes som temmelig bloddryppende. »Man hørte, hvordan det knagede for hvert slag, og blodet flød ned ad hoved og ansigt; man hørte skrig og jammer af de sårede og af kvinder og børn lige til Højbro«. Crone havde påny frelst fædrelandet fra revolutionens rædsler! Baggrunden for myndighedernes voldsomme fremfærd overfor en række begivenheder, som havde udspillet sig i største ro og orden - indtil politiet drog kniplerne - var dels den spændte rigsdagssituation, finanslovsnægtelse, folketingsopløsning, nyvalg med den ophedede atmosfære heromkring, og dels en stor snedkerstrejke, som Pihl havde hænderne fulde af, samtidig med at han ledede og beherskede arbejdernes politiske nyorganisering. For kongen, som to gange havde vægret sig ved at modtage to valgte arbejdere med et bønskrift, var og blev det en lidet flatterende affære. Kommentarerne i arbejderkredse gik ud på: vi burde have vidst det. »Vor« konge er altså kun storborgernes konge. Sophus Theodor Pihl blev anklaget dels for at have truet kongen ved at indkalde til folkemødet, skønt politiet i forvejen havde advaret imod det, nemlig da han første gang omtalte kongens afvisning, og dels for fornærmelse mod kongen, nemlig i bemærkningen om at denne »naturligvis ikke kunne nedlade sig«, og idømtes 8 måneders forbedringshus, en dom som blev stadfæstet af Højesteret, ialt sad han indespærret i 11 måneder. Under forhørene oplyste politiinspektør Hertz for retten, »at Pihl havde erhvervet sine kundskaber og dannelse ved at vagabondere i fremmede lande«. Meningen var, at Pihl hørte til de arbejdere, som havde mødt tidens nye tanker og var blevet socialist under deres ophold på fagets vegne i udlandet. Han var i 1873 kun 33 år gammel, født i Nykøbing Sjælland d. 23. marts 1840 som søn af murmester Abraham Pihl. Efter konfirmationen havde han først en tid været i handelslære i Frederikssund, men følte ikke lyst til den branche, hvorfor han kom i snedkerlære i København og blev svend 1859. 1861 rejste han sydpå til Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig. I Hamborg var han 1½ år, men større betydning fik hans ophold i Frankfurt am Main, hvor han i den lokale Arbeiterbildungsverein kom i berøring med det nye røre, brydningen mellem liberalismen og socialismen, og overværede et par af Lassalles bevægede møder, der gik forud for oprettelsen af den almindelige Tyske Arbejderforening. Herfra rejste han videre til Genéve, hvor han blev et halvt år, og derfra til Frankrig, hvor han opholdt sig tre år og ligeledes var levende optaget af at følge med i den socialistiske bevægelse. Efter at have besøgt Florens og Rom gik han i Neapel ombord i et norsk skib for at nå til England; men af en eller anden grund gik det til Stavanger, og ved dette tilfælde fik Pihl en tilknytning til Norge, som blev afgørende for hele hans liv. I Stavanger fik han arbejde og giftede sig, men da tiderne blev dårlige, rejste han i begyndelsen af 1870 med familien til Danmark, hvor han ret naturligt sluttede sig til Internationale og af snedkerne blev valgt til sektionsformand i november 1871. Sophus Pihl var en større personlighed end både Würtz og Johnsen. Han havde ikke blot kundskaber og horisont, men en karakter og viljestyrke, der er forklaringen på den betydelige indflydelse, han øvede blandt sine fagfæller og i det hele i arbejderbevægelsen. Han var den drivende kraft bag snedkernes store organisatoriske fremstød, formand for Snedker- og Stolemagerforeningen af 1872, og af den grund sat på mestrenes sorte tavle. Hans resultater som fagforeningsleder blev omtalt med største respekt indenfor de andre fag. Da han nu blev fængslet, ebbede ikke blot den strejke ud, som han med stor energi havde ledet, men selve fagforeningen følte sin afmagt i den grad, at den forvandlede sig til en uskyldigere udseende produktionsforening. Vi så, at han efter hjemkomsten fra Haag-kongressen nedlagde sin bestyrelsespost i Internationale, men kort efter blev han stemt ind igen, og det var ingen tilfældighed, at det blev ham, som greb ind for at redde stumperne efter internationales opløsning. Men berøvet lederen gik også den Demokratiske Arbejderforening i opløsning, skønt Giessing kæmpede bravt for at holde den oppe. Hen i december kan man betragte den som forsvundet. Bevægelsen lå nu helt hos fagforeningerne. Da Pihl slap ud fra Vridsløse i september 1874, forbød politiet en planlagt festprocession til ære for ham, men alligevel hyldedes han på forskellig vis både i fagforeningernes lokale i Borgergade og ved et optog med faner i Søndermarken. At søge arbejde ved faget var håbløst for ham; han søgte da magistraten om en bevilling som værtshusholder, men den blev også nægtet ham, - den straffede person. En indsamling blandt partifæller skaffede ham midler til alligevel i ly af en andens navn at åbne en kælderbeværtning i Tordenskjoldsgade 31, hvor en del af fagforeningerne i den følgende tid holdt møder. Politiet chikanerede ham også i denne næringsvej, krævede hans skilt nedtaget og idømte ham bøder for bagateller, samtidig med at vicepolitidirektøren forsøgte at overtale ham til at tage mod penge og udvandre. Med harme afviste Pihl dette bestikkelsesforsøg og gjorde i et opråb til venner og meningsfæller opmærksom på, hvilke efterstræbelser, han var udsat for. Han måtte forstå det sådan, at han havde kunnet undgå adskillige ubehageligheder, »når jeg havde modtaget autoriteternes penge og tilbud enten til at rejse for eller til at ernære mig for på den af dem angivne måde, men da jeg er af den formening, at autoriteternes myndighed ikke strækker så vidt, at de har ret til at benytte de dem anbetroede penge til at sende politiske modstandere ud af landet med eller på anden måde købe dem, så kunne det dog ikke falde mig ind at benytte mig af en sådan rundhåndethed«. Fr. A. Hertz havde i et digt ved Pihls tilbagekomst fra fængslet ikke ramt helt ved siden af, når han heri skrev: »Sophus Pihl, du vakler ikke, håb og mod du fattes ej. Kalken besk du måtte drikke, strøet med torne var din vej. Hæderspalmen vil vi svinge over hver en martyr gæv, som tyrannerne vil tvinge, spinde ind i lumske væv«. I efteråret 1875 flyttede Pihl til Nørrebro, men partiets tilbagegang og nedgangstiden i det hele, gjorde ham det vanskeligt at eksistere. Efter halvandet års yderligere kamp for tilværelsen, bl.a. som udvandringsagent, brød han op og rejste bort, først til Hamborg og herfra til Sydafrika, hvor han fik arbejde og god fortjeneste. 7 år senere havde han samlet sig nogle penge og rejste nu til Norge, hans hustrus fædreland, og her blev Sophus Pihl for anden gang fører for en arbejderbevægelse. Han slog sig ned i Bergen og arbejdede som skibssnedker på Laksevaag. Det var i 1885. Da var udviklingen i Norge ikke videre, end at liberale bedsteborgere af Rimestads slags endnu var ledere for arbejderne, som holdt til i såkaldte arbejderforeninger af typen 1860. Men nu bragte Pihl den nye tid til Bergen. Sin tro til socialismen havde han ikke sat overstyr, og der var endnu en rest af livskraft i ham, som han måtte sætte ind, da han så, hvordan sagerne stod. Han holdt oplysende foredrag, stiftede moderne fagforeninger og ofrede sin lille kapital på at oprette et blad »Arbejdervennen« og holde det igang, og var ophavsmand til den Demokratiske Arbejderforening, hvis formand han var 1887-88. Men så var hans kræfter også udtømt. Han døde af lungebetændelse d. 27. april 1888, kun 48 år gammel. I et mindeord, som udkom kort efter hans død, står der: »Nu kæmper han ikke mere«. Nogenlunde velstående kom han til Bergen. Fattig døde han. Han ernærede sig tarveligt ved at give undervisning i det engelske, tyske og franske tungemål, som han talte flydende. Tit nok udeblev honoraret; til at kræve det var hans karakter for blid. Så led han ofte nød. I det sidste år havde han utilstrækkelig næring, og skønt sygdommen havde taget en vending til det bedre, kunne han alligevel ikke overvinde den. Han bukkede under. Kræfterne manglede. Samfundet myrdede ham.« Sophus Pihls navn er indtegnet i den norske arbejderbevægelses historie med hæder. Arbejderne i Bergen har rejst en smuk bautasten på hans grav, og hver d. 1. maj bliver den bekranset med blomster. Hos os, hvor han var med i de første kampe og ikke lod sig kue trods fjendens overmagt, her skal hans navn og hans dåd heller ikke glemmes.

Peter Christian Johnsen var Internationales tredje og sidste formand i Danmark, som kun kom til at fungere nogle måneder. D. 14. august udstedte justitsministeren et »foreløbigt« forbud mod Internationalen, og politiet lagde beslag på dens protokol, indsamlingsbøsse, messingklokke og øvrige beskedne ejendele. Dermed var foreningen opløst. Det tilfaldt Johnsen at føre forsvaret for Internationales lovlighed og med juridisk assistance førte han et udmærket forsvar, som man blot på forhånd vidste sig at være frugtesløst. Efter forbudet anlagde myndighederne sag for at få dom for foreningens ophævelse. Og en stævning blev derfor udtaget mod Johnsen. Anklagen gik ud på, at Internationale var stiftet og havde virket i ulovligt øjemed; at foreningen var en afdeling af Internationale i London, der ville omvælte de bestående stats- og samfundsforhold og som da også var blevet forbudt i andre lande. Beviser mente man at have til overflod i begivenhederne omkring d. 5. maj og i Pio, Brix og Geleffs tilståelser. Men Johnsen benægtede, at der i lovene eller i vedtagelser fandtes noget som helst, der viste, at det havde været Internationales eller bestyrelsens hensigt med magt eller ulovlige midler at fremme dens formål. Hertil svarede retten: jo, der står, den skal ved »alle midler« stræbe at ordne arbejdernes optræden osv. - altså også ulovlige! Hvad forbindelsen med London og medansvaret for forhold andetsted angik, kunde Johnsen henvise til, at Pio udtrykkeligt under hans egen sag havde betonet, at den herværende forening kun havde stået i en meget løs forbindelse med hovedforeningen i London, og at den danske afdeling havde været aldeles selvstændig og uafhængig, og at ingen som helst »befalinger« var givne eller modtagne. Det var tværtimod en bestemmelse, at Internationales afdelinger havde at rette sig efter det pågældende lands love og forhold. Men alle indlæg til forsvar for arbejdernes grundlovshjemlede ret til at forene sig var som talt i ørkenen. Lands-, Over- samt Hof- og Stadsretten stadfæstede forbudet. Peter Christian Johnsen var nogle år ældre end Würtz og havde ikke dennes vitalitet. Johnsens far, der stammede fra Island, var hattemager i Horsens, hvor han selv var født i 1828. Hjemmet har åbenbart været fattigt, for som 4-årig blev han sendt i arbejde, endda meget sundhedsfarligt arbejde på en svovlstikfabrik. Både han og Würtz gav ofte i deres taler mørke skildringer af de frygtelige forhold i fabrikkerne, »hvor mødre slæber deres børn hen så snart de kan krybe, for den usle løns skyld«, og fremhævede, hvor ofte sådanne børn fik tæring, som bortrykkede dem i en ung alder. P. C. Johnsen var selv tuberkuløs og døde godt 50 år gammel. Han kom i cigarmagerlære på Hagemanns tobaksfabrik i Horsens og blev svend 1848. Efter at have deltaget i krigen 1849-50, slog han sig ned i København. I en årrække var han nu skiftevis »hjemmearbejder«, etableret cigarfabrikant og igen i modgangstider fabriksarbejder. I 1871 var han med til oprettelsen af Cigarmagerforeningen »Enigheden« og blev i oktober sektionsformand i Internationales cigarmagersektion. Vi har set, at han var med i den demokratiske opposition mod bestyrelsen og ligeledes efter førernes fængsling hørte han til dem, der holdt sig nærmest jorden. Johnsens ligevægtige væsen gjorde ham velskikket til at holde sammen på de urolige gemytter i Internationale, som til tider havde mest lyst til at trække hver til sin side. Han valgtes til partiets folketingskandidat på Kristianshavn, hvor han boede, og blev, skønt han ikke var særlig oratorisk begavet, benyttet en del som politisk taler. Som formand var han i maj 1873 i Næstved at befæste den nye afdeling der. Ved grundlovsfesten i Dyrehaven kort efter, udtalte han bl.a.: »Lad denne simple tribune, opført af arbejdernes egne små midler, stå i erindringen som et tegn på, at det fra nu af tilkommer arbejderne selv at værne om deres ret og som en påmindelse om frihedens giver og de mænd, som har åbnet arbejdernes øjne for, at friheden også er deres«. Iøvrigt fremhævede han især broderskabet og menneskenes ligeberettigelse som en grundtanke i socialismen. Ved mødets slutning ved den slesvigske Sten, var det nær igen kommet til sammenstød, idet en deling husarer og politi omringede pladsen og nedlagde protest mod udfoldelse af den røde fane i Dyrehaven. Takket være Johnsens sindsro gjorde denne udfordring dog ingen afbræk i den vellykkede fest. Da der ikke længere var nogen Internationale at være formand for, gik Johnsen igen op i det faglige arbejde og var meget virksom under det store fremstød for fagforeningstanken i årene 1873-75, da han afløste Giessing som formand for Enigheden. Han gik stærkt ind for oprettelsen af et almindeligt forbund for alle tobaksarbejdere, idet han henviste til det skrædderforbund, som nylig var dannet. Derimod var han en modstander af produktionsforenings-eksperimenter, hvor han hævdede, at sporene skræmmer. Han var med til at oprette den Demokratiske Arbejderforening, ligesom han sad i Fagforeningernes Centralbestyrelse; i 1876 deltog han i Gimle-kongressen, hvor han bærer fanen på det klassiske billede fra kongressen og han blev medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse. Men næste år nedlagde han sit mandat, da Mundberg og Hørdum efter hans mening lagde kursen over i for moderat retning. Han forsøgte i 1877 at starte et radikalt-socialistisk parti og udgav et socialdemokratisk ugeblad »Den Radikale«, hvori han »gjorde op med toucherianerne«, og efter nogle numre overtog baronesse Liljenkrantz bladet. Johnsen var på den tid syg og blev snart gjort helt ukampdygtig af tuberkulosen. Han døde d. 22. marts 1879 og blev begravet på vor Frelsers kirkegård på Amager. »Socialdemokratens« nekrolog skildrede ham som den gode partifælle til det sidste, og Tobaksarbejderforbundet skrev i en opfordring om at give ham fanefølge: »P. C. Johnsen har altid været en god socialdemokrat. Ja, man bør endda mindes, at han en gang var den mand, der forstod at holde sammen på vort parti og vore ideer«.

Efter at Pio, Brix og Geleff havde siddet 15 måneder i varetægtsarrest og derefter 20 måneder i cellefængsel, blev de »benådet« og løsladt på kongens fødselsdag d. 8. april 1875. Partiet havde under fængselstiden gjort adskillige forsøg på at få dem fri eller skaffe dem lempelser under henvisning til deres »forbrydelser«s politiske natur. Pios´ mor havde ligeledes været utrættelig, men alt var forgæves. De blev under opholdet på Vridsløselille trakteret som andre forbedringshuskandidater, og som andre fanger blev de beskæftiget med obligatorisk arbejde: Pio havde haft skriveri, Brix var børstenbinder og Geleff propskærer. Da Pio engang forsøgte sig som skriver, med et vers om Crone, Afrikanus og flere, fik han to dages mørkearrest. Ved siden af isolationens åndelige tortur, og først efter meget stærkt pres, fik Pio lov at få sprogbøger til brug i cellen. Men »kosten« var den største lidelse for fangerne. De kom alle tre ud med ødelagt fordøjelse og undergravet helbred. Pio mistede i fængslet 10 tænder; da han ikke i længden kunde fordøje det røgede og saltede hestekød, og han levede i 1½ år af bart sigtebrød og tyndt øl. Geleff trykte opskriften på den »rumfortsuppe«, som var en stående ret i Vridsløse fængsel: »Man koger en slump ærter, en slump byggryn, nogle kålrabi og andre roer sammen med et stykke af en gammel udslidt droskehest. Facit heraf bliver rumfortsuppe. Skulle der ved en fejltagelse falde et gammelt køkkenforklæde eller et par tøfler i gryden, gør det ikke noget til sagen: smagen vil ikke blive væsentlig forandret.« Skildringerne af Pio, Brix og Geleff fangeliv, som både Pio og Geleff senere skrev om og offentliggjorde, forklarer at de i den første tid efter løsladelsen var for syge og afkræftede til at tage del i noget politisk arbejde. Pio tog ophold hos en slægtning i Tureby i Sydsjælland, Brix og Geleff i Holte, og de takkede kammerater i »Socialdemokraten« for al venlighed og hyldest fra partifæller rundt om i landet.

Henriette Louise Augusta Jørgensen (1853-1924) var Louis Pios senere hustru. Hun var født d. 16. marts 1853 og hendes fader var smedemester Andr. Jørgensen i. Løvstræde. Det var ganske naturligt, at den borgerlige kvindebevægelse, debatten om »damernes emancipation« måtte give genlyd i de arbejderkredse, som samlede sig om socialismen med dens krav om alle menneskers ligeberettigelse.mænd som Georg Brandes og Frederik Bajer havde pustet til ilden; i 1871 stiftedes Dansk Kvindesamfund. Før efter førernes fængsling synes spørgsmålet ikke at være grebet an indenfor Internationale ud over, at Pio i flere artikler beskæftigede sig med ægteskabet og kvindernes stilling. Pio's erklæring om, at »vi ønsker ægteskabet omdannet fra en umoralsk, gudsbespottelig institution til et frivilligt, ædelt og smukt forhold mellem mand og kvinde«, var et af de punkter, borgerskabet hyppigst benyttede i forskrækkelseskampagnen mod socialismen. Den, som rejste kvindesagen på socialistisk grundlag, var Henriette Louise Augusta Jørgensen. Hun havde i efteråret 1871 sammen med sin bror Alfred Jørgensen indmeldt sig i Internationale, ved hvis sammenkomster i Kirkestræde og fester i »Phønix-salonen« de begge snart blev velsete gæster på grund af deres kunstneriske talenter. Hun spillede og var i besiddelse af en smuk sopran og søgte på den tid ind som korsangerinde ved det Kongelige; man kan af et stykke i »Socialisten« se, hvor oprørt Pio er over den elendige betaling, der bydes en sådan, »mens Plister og hustru får 45 rd. pr. aften i Capriciosa«. At stormesteren interesserede sig meget for den unge dame, kunne ikke blive nogen hemmelighed. Politispionerne holdt også øje med den slags. Og da der under behandlingen af Internationales adresse i folketinget viste sig en dame på tilhørerpladserne iført et rødt shawl, kunde »Dags-Telegrafen« ikke tænke sig, at det kunne være nogen anden end Augusta Jørgensen. I foråret 1872 skrev broderen Alfred Jørgensen flere »strejkesange«, som Augusta sang ved koncerterne, bl.a. monologen »Murernes skrue«. Efter førernes fængsling kom Alfred Jørgensen til at redigere »Socialisten«. Det varede dog kun til d. 1. juli, da Internationales formand, Würtz, overtog redaktionen. Alfred Jørgensen var i den følgende tid sammen med August Toucher, »Vengeur« og flere blandt bladets medarbejdere. Selv udgav han samtidig et ugeblad for arbejdere, »Folkets barn«. Han stod ikke på nogen god fod med Würtz og var flere gange med i forsøgene på at vælte denne som formand. Han virkede mundtligt og skriftligt i bevægelsen hen gennem 1870'erne, hørte til den blandede sektions folk, arrangerede »kraftprøver i de socialistiske teorier«, dvs. diskussioner, og sluttede sig mere og mere til den retning, som beherskedes af »fritænkere« som Winther. Han døde d. 14. juni 1878 på Kommunehospitalet. Det var, mens bevægelsen var dybest nede i dalen, og Hertz hilste ham i et farveldigt, som »en veteran fra hine stolte dage - en anden slægt måske - skal sejren over tyranniet se«. Efter fængslingen blev spørgsmålet om førernes forplejning flere gange rejst. Der sendtes således penge til Brix til en slåbrok, da han frøs i arresten. Og denne sag bliver et af motiverne til oprettelsen af en særlig kvindesektion. På det stiftende møde d. 13. august 1872 var ca. 100 kvinder tilstede, og det fremgår, at formålet ikke blot var at varetage omsorgen for den anholdte bestyrelse, men også at fungere som »velgørenhedsforening«, til gensidig pleje og understøttelse i sygdomstilfælde. En bøsse til frivillige bidrag blev anskaffet, og på lister tegnede sig de kvinder, som på skift kunde levere middagsmad til førerne i fængslet. Den første kvindebestyrelses navne er ikke offentliggjort, men den drivende kraft bag kvinderøret var Augusta Jørgensen. Hun holdt ved denne tid foredrag i foreningen om »kvindesagen, set fra et socialistisk synspunkt«, og bladet bragte flere artikler om samme emne. Det synes, som om Augusta Jørgensen ikke var helt tilfreds med den stiftede kvindesektion, men at der foresvævede hende et organ for virkelig kvindepolitik. Hun kunde heller ikke være ukendt med, at der langtfra var fuld tilslutning blandt mændene i Internationale til kravet om ligeret mellem kønnene. Dagen efter den kvindelige sektions oprettelse skriver hun et brev til Karl Marx i London. Der blev oprettet kvindelige sektioner flere steder i provinsen, i Fredericia, Århus, Horsens, men synes det som om, at sektionen i København går i opløsning. Augusta Jørgensen blev træt af den modstand, hendes kamp for kvindesagen mødte hos hendes egne mandlige partifæller; broderen var også kommet i et modsætningsforhold til lederne; hun rejste da bort, fik engagement som sangerinde i Tyskland og vendte først tilbage efter Pios løsladelse. En ny sammenslutning blev nu dannet d. 31. august 1873, væsentlig på initiativ af nogle af bestyrelsesmedlemmernes hustruer, bl.a. Johnsens, under navn af Den fri kvindelige Forening. Formand blev en fru C. Hansen. Dens formål var 1) at samle en kapital til de fængslede arbejderførere, 2) at virke hen til at forbedre kvindens stilling i samfundet, og 3) at understøtte medlemmerne under sygdom og andet uheld. Enhver uberygtet kvinde over 18 år kunne optages. På et af dens første møder vedtoges, at medlemmerne skulde betegnes borgerinder, »idet man da slap for ulejligheden med at skaffe sig at vide, om den, man tiltalte, var »jomfru« eller »madam««. De tre fængslede martyrer udnævnes til æresmedlemmer af foreningen, og disses fødselsdage fejres regelmæssigt med sang og tale. Flere af kvinderne var energiske agitatorer for kvindesagen og socialismen, bl.a. drager både fru Herluffsen og frk. Charlotte Emilie Wulff, smædet af borgerpressen som »petroløser«, ud i omegnen og til provinsen som talere. Frk. Wulff får i Odense stiftet en socialdemokratisk forening i 1874. Men det varer ikke længe, før ufredens drage melder sig, og allerede i december 1873 udvandrer en gruppe medlemmer og konstituerer sig som den ny kvindeforening. Endnu engang, i marts 1875, revner det, og der dannes en social-kvindelig forening. Fr. Hertz var en varm forkæmper for kvindernes ligeberettigelse, ligeledes Adam Petersen, og sagen var ofte til debat indenfor »Broderbåndet«; herfra søgte man at forlige de to stridende sektioner og tilbød dem indmeldelse i foreningen, hvor man så ville bestræbe sig for at praktisere »et almindeligt broder- og søsterskab«.

Mogens Abraham Sommer (1829-1901) var af jødisk afstamning, født i Ribe d. 4. juni 1829. Efter at have været både i snedker- og skrædderlære kom han til Nyborg og fik ansættelse på toldvæsenets kontor. Ved flittig læsning erhvervede han sig så mange kundskaber, at han kunne blive lærer. Da han som lærer i Rørvig og senere i Haderslev holdt gudelige forsamlinger, hvor han tolkede en fri kristendom påvirket af Søren Kierkegård og nordmanden Lammers og angreb præsteembedet og de kirkelige ceremonier som komediespil, kom han i strid med myndighederne, blev afskediget og kom flere gange i fængsel. Nogle år udfoldede han en uhyre livskraft og aktivitet. Med pjecetasken på nakken gennemtravede han hele Østjylland og holdt i hundredvis af forsamlinger. Samtidig slog han sig på kvaksalveriet og solgte »homøopatiske« midler. Ind imellem virkede han desuden som udvandringsprofet og førte flokke af landsmænd over dammen til det forjættede land i USA. I 1860érne tog han også del i politik, stillede sig i 1869 til folketingsvalget i Bælum. Mogens Sommer tilsluttede sig socialismens sag, og med sin store evangeliske veltalenhed var han en god agitator. I Skræddernes sektion foreslog han en oprettelsen af en strejkekasse. Mogens Abraham Sommer fungerede som medhjælper for Pio og Brix, sad på kontoret og modtog indmeldelser, deltog som agitator i mange af de første møder, og lagde opofrende penge ud til betaling af lokaler. Han tegnede 200 abonnenter på »Socialisten« og hans gudelige skrifter som »Hjertets daglige vækkestemme« solgtes fra bladets kontor til fordel for de strejkende snedkere. Under Geleffs fraværelse arbejdede han på at komme til at afløse denne i bestyrelsen, og adskillige opfattede ham faktisk som bestyrelsens fjerde mand. »Folkets Nisse« bragte en karikatur af de fire socialistiske førere; det var Pio, Brix, Bjørnbak - og Sommer. Men ved nytårsskiftet 1871/72 fremkommer han med nogle udtalelser, der bevirker, at Geleff og Brix for ham ekskluderet af Internationalen. Sommer døde i den yderste fattigdom på en kvist i Ålborg d. 5. februar 1901 og ligger begravet på den mosaiske kirkegård i Ålborg.

Ernst Wilhelm Klein blev af Pio udnævnt til redaktør efter at det var lykkedes Pio at udstøde Toucher. Klein var tysker af fødsel, født i Nassau d. 10. september 1834. Som ung havde han set sig om i verden, bl.a. havde han set nøden blandt de schlesiske vævere, men i 1850'erne var han kommet til København og havde stiftet familie dér. Først i 1860'erne nedsatte han sig som barbérmester i Ballerup og sendte lejlighedsvis artikler og indlæg til bladene, også til Rimestads »Dags-Telegraf«, men da »Socialisten« begyndte at udkomme, var den oplagt stedet, hvor hans betragtninger hørte hjemme. Han skrev også i det ugeblad, »Demokraten«, som Würtz og Weiss udgav i 1873, med en fortløbende social fortælling: »Guld og Kul«. Han havde været socialist, længe før Internationale blev til. Han hævdede at han omkring 1867 havde været medlem af en »International klub« - måske var han tilstede ved Lorentz Petersens møde i april 1870. Han havde en stor familie, og han skrev i en artikel i 1872 om sig selv bl.a.: » …de sidste 10 år har jeg måttet ernære kone og 6-7 børn med en årlig indtægt af 3-400 rigsdalere. Kød, øl og gode klæder er ukendte ting i vort hus, som vistnok i mange andre«. Ernst Wilhelm Klein blev overraskende valgt som formand for Fagforeningernes Centralstyrelse, og han var god til agitation. Han blev præsenteret for Den fri kvindelige Forening som »den frisindede socialistiske forfatter »Vengeur««, men nu vidste man, at han var den medarbejder ved »Socialisten«, som fra begyndelsen af 1872 havde skrevet de hyppigt forekommende, altid bemærkelsesværdige artikler under dette mærke, dvs. »Hævneren«. Også de ledende artikler skyldtes ofte ham. Heri havde han udfra en omfattende viden og en moden mands erfaring skrevet om talrige emner. Arbejdsforholdene på landet, om Kofods arbejdersamfund, om arbejderpressens betydning, om socialismens udvikling og stilling til en række spørgsmål, fædrelandskærlighed, republikanisme med mere. Han viste sig at være en både veltalende, vidtberejst og sprogkyndig mand. »Dags-Telegrafen«, skrev engang, at barberen også havde en tunge som en ragekniv. Ham valgte fagforeningsfolkene til fællesformand, og arbejderbevægelsen havde dermed igen fået en fører, hvad den ikke havde haft, siden Sophus Pihl blev fængslet. Hans tiltrædelsestale som formand i Ventralbestyrelsen rummer et klart program: »Vi er sat til at forvalte den arv, Pio har efterladt os, og vi må bringe det frøkorn, han har sået, til at spire, blomstre og sætte frugt. Vi må i forening virke hen til at danne et fast arbejderparti over hele Danmark, der har til mål at udfri arbejderne af det privatkapitalistiske åg og forskaffe dem politiske rettigheder og i det hele virke for deres materielle og åndelige vel.« Og Klein kastede sig med en enorm energi ud i arbejdet for at virkeliggøre programmet. Med en fast utrolig arbejdsomhed er han på færde overalt, indleder ved ugentlige møder, dvs. for hans vedkommende praktisk talt hver aften, om alle aktuelle emner og knytter på denne måde fagforeningerne til centralbestyrelsen. Den tids fagforeningsledere var ikke så meget beslaglagt af forhandlinger ved det grønne bord. Agitationen var deres felt. Klein var direkte grundlæggeren af flere fagforeninger. I juni drog han på en stor agitationsrejse til provinsen og gæstede bl.a. Århus, Skanderborg, Horsens og Fredericia. Også mange stationsbyer på Sjælland gæstede han og søgte at knytte forbindelse med en del opståede landarbejderforeninger. Han var af en arbejder at være uhyre belæst. I sine taler gav han store vyer ud over verdenshistoriens løb, jonglerede med filosofiens, religionshistoriens og socialismens berømte navne, eller han spækkede talerne med citater fra det kommunistiske manifest. Han havde en klar linje i sin agitation: Arbejderne måtte hæve sig også åndeligt til ligestilling med de andre samfundsklasser; derfor var lønkampen alene ikke nok. Ved siden af solidaritet var oplysning hans »nøgleord«. Der måtte foredrag og læsning til, af økonomiske og politiske skrifter. For de store perspektiver glemte han ikke de nærliggende praktiske opgaver: de lå først og fremmest i rationel organisation: tilslutning til fagforeningerne og gennem dem til centralbestyrelsen. Hjemkommen fra rejsen indskærper han atter i bladet, hvorledes organisationsarbejdet skal foregå og trækker for så vidt linjen op for dannelsen af faglige landsforbund og et socialdemokratisk parti, når han skriver henvendt til provinsen: »Heldigst var det om de forskellige fagforeninger sluttede sig til deres respektive fagforeninger i København og de demokratiske foreninger direkte under centralbestyrelsen.« Samtidig med, at han arbejdede på at få skabt et centralt agitationsfond, fik han i centralbestyrelsen drøftet et manifest med væsentlig de samme punkter som i Louis Pio's partiprogram, der vedtoges som grundsætninger for dens virksomhed. I september samlede han 10.000 arbejdere på Nørrefælled - med behørig polititilladelse - til drøftelse af en dagsorden, som omfattede: 1) indførelse af en normalarbejdsdag og statens tilskud til produktionsforeninger. 2) afskaffelse af bestemmelsen i valgloven om midlertidigt givet fattigunderstøttelse, 3) nedsættelse af tolden for de nødvendigste livsfornødenheder, 4) afskaffelse af vanærende straf for politiske forbrydelser og 5) tilkaldelse af arbejdere til en eventuel parlamentarisk kommission om arbejderforholdenes ordning. På mødet talte Adam Petersen, Klein, Heinemann, Giessing, Johnsen og den lige løsladte Sophus Pihl, som hilstes med stormende ovationer. Og punkterne fik enstemmig tilslutning. Mens Klein fik påbegyndt den tilslutning fra provinsens foreninger til Centralbestyrelsen, som var en forløber for dannelsen af fagforbund, og heri fik tilslutning og støtte fra H. J. Nielsen i Fredericia, mødte han i København en ikke ringe opposition. Han foér for voldsomt frem; han stødte en del for hovedet ved at forlange af bestyrelserne, at de skulle ekspedere »drankere og spektakelmagere« ud af fagforeningerne. Og iøvrigt bød hensynet til den gamle ånd, som endnu regerede indenfor nogle af fagforeningerne, der holdt sig udenfor Centralbestyrelsen, at fare med lempe. Det lå imidlertid ikke for Klein. En ting, som navnlig fremkaldte modstand, var, at han fremsatte planer om udgivelse af et teoretisk tidsskrift som organ for Centralbestyrelsen. Især var Mundberg og Holst herimod udfra hensynet til »Social-Demokraten«, som stod på temmelig svage ben i det første årstid efter nyordningen. På så mange måder gjorde denne opposition Klein livet surt, at han var ved at smide det hele. I et hjertesuk til en fagforening, som havde averteret ham som taler uden at spørge ham selv, som var optaget andetsteds, skrev han i december 1874 bl.a.: »Der er mange håndværkere og arbejdsmænd, der fører et herreliv imod det, jeg er nødsaget til at føre, og har en fortjeneste, der langt overstiger min; dertil kan de gå i seng i rette tid, har deres søndag fri, spiser i deres families kreds osv., alle disse behageligheder er terra incognita for mig, så vor herre bevare ret mange folk fra at aspirere til posterne som »arbejderledere«, især når man er udsat for så meget had, misundelse, tåbelig snak om at leve af arbejdernes penge og andre dumheder. Vel gives der hæderlige undtagelser, men faktum er, at majoriteten blandt arbejderne ikke har den fjerneste anelse om det arbejde, det såvel åndelige som legemlige slid, en »arbejderleder« er udsat for, og kun den overbevisning, at man arbejder for en retfærdig sag, for en undertrykt klasse, kan opretholde ens mod i kampen.« Da Klein aflagde sin første beretning, kunne han henvise til, at Centralbestyrelsen i løbet af et år havde holdt 48 ordinære møder, 3 ekstraordinære, 46 offentlige diskussioner og foredrag, samt at formanden desuden havde holdt 80 særlige foredrag rundt i foreningerne. Alene det er en overordentlig præstation. Hertil kommer så agitationen i Jylland og på øerne. Mens Holm og derefter Hertz agiterede i Jylland, berejste Klein i foråret 1875 Syd- og Midtsjælland og fik i Glumsø stiftet en socialdemokratisk forening for Næstvedkredsen. Han var den første socialist, som tog ordet i Korsør, ved et spektakelmøde, hvor han blev hujet ud som tysker. Næste gang, han kom til Korsør, var alle lokaler lukket for ham, hvorfor han holdt arbejdermøde på en flåde af fiskerbåde i havnen. Klein var en slider som få. Han kunne med god grund afvise beskyldningerne for, at han skulle føre noget »herreliv«. I alt dette arbejde havde han især tre hjælpere, tre yngre fagforeningsfolk, som også sad i centralbestyrelsen, P. Holm, Chr. Hørdum og C. C. Andersen. De havde fra deres egne organisationer større praktisk erfaring, end Klein kunne have, men formanden havde den store glød og de vide syner. Selvom kommende begivenheder viste, at også Klein havde brist i karakteren, brist, som førte til, at hans eftermæle blev knap så strålende, som det under andre omstændigheder sikkert vilde være blevet, kan man ikke tænke sig andet, end at samarbejdet med en personlighed af Kleins format har været af betydning for de tre mænd, som senere skulde overtage førerskabet for den danske arbejderbevægelse. Han var en ildsjæl og slider. Efter Gimle kongressen i 1876 angreb Klein ledelsen, og Klein gled ud partiet og etablerede barbersalon på Nørrevold. Senere rejste han til udlandet, og hans spor fortaber sig i mørket.

Adam Petersen var født d. 18. juli 1828 på Fødselsstiftelsen. I pleje og derefter i Opfostringshuset. Smedesvend. Deltog som frivillig i Krigen 1848-50. Vestindisk Soldat, hjemsendt på grund af feber. Rejste i Tyskland. Fra 1871 virksom i arbejderbevægelsen. Kasserer for Socialdemokratisk Forbund og for Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning, senere vicevært for denne. Død d. 29. december 1886. 10.000 fulgte ham til graven

Carl Christian Kruse (1833-1876) var landarbejdersøn fra Falster og født d.12. oktober 1833 på herregården Vennerslund. Som karetmagersvend vandrede han i 1850'erne og 1860'erne på faget i Tyskland og Frankrig og har her lært socialismen at kende og set arbejderne samle sig til værn om deres ret. Sidst i 1860'erne kom han til Århus og fik arbejde på Jernbanens vognværksted. Det var ikke i kraft af »albuer«, han kom frem i arbejderbevægelsens første række. Han var lidet ærgerrig eller fremtalende; men som en mand, der både havde set sig om og tænkt sig om, vandt han sine kammeraters tillid. Han blev valgt som formand for Internationalen i Århus i oktober 1871, og opstillede til byrådsvalget i februar 1872, og dette rystede de århusianske matadorer. Byrådet ville ikke ændre afstemningstiden, sådan at arbejderne kunne stemme udenfor arbejdstiden, thi byrådet frygtede, at hvis arbejderne fik lov til at stemme om aftenen efter arbejdstid »kom de let på glat is«. Så det lykkedes for borgerskabet, at få valgt en købmand, »der stillede sig under fanen fra Betlehem«. I selve Århus var det forbudt Internationale at holde friluftsmøder. I pinsen 1872 ansøgte Kruse om at få overladt excerserpladsen »Galgebakken«. Det kunne militæret dog ikke tillade. Da arbejderne så samledes på Kvægtorvet, holdtes dragonerne opsadlet på kasernen, rede til at rykke ud. Kruses popularitet blandt arbejderne voksede, og i januar 1873 genvalgtes han til formand. Men da Internationale blev forbudt i august, og man til erstatning oprettede »Århus og Omegns Demokratiske Arbejderforening«, blev Kruse ikke formand for denne. Det blev en murer F. Sørensen. På denne tid havde man det sædvanlige vrøvl med politiet om den røde fane. Kruse lod sy et lille hvidt kors i hjørnet af fanen til myndighedernes formildelse; men forgæves. Politimesteren forbød festen, hvor fanen skulde indvies, og da den Demokratiske Arbejderforening overtog fanen og ville indvi den, blev dette kun nådigst tilladt på betingelse af, at fanen ikke blev vist offentlig. Kruse deltog fortsat i det politiske arbejde. Da han i 1874 ønskede en kvart fridag, som han havde tilgode, så han kunne komme til grundlovsfest d. 5 juni, benyttede en forbenet højremand blandt hans foresatte lejligheden til at afskedige ham af jernbanens tjeneste. Han stod så uden erhverv, men søgte at opholde livet ved privat karetmagerarbejde, hvorved omegnens bjørnbakske bønder støttede ham. Det blev dog kun til sulteføde. Han fik først en lejlighed i nogle nye arbejderboliger i Frederiks Allé, men da det gik mere og mere, og i juni 1876 var han en syg og nedbrudt mand. Ved hjælp af fattigdom og underernæring befriede det borgerlige samfund for denne redelige talsmand for arbejdernes rettigheder. D. 25 august 1876 døde Kruse kun 43 år gammel.

Kedelsmed Johan Henrik Gronemann var født d. 16. november 1826 som søn af en militærmusiker, oboist Jørgen Gronemann. Da han en halv snes år gammel, kom han ind på Opfostringshuset og var elev dér nogle år. Senere kom han i lære hos ankersmed Caspersen. Han gik med i krigen i 1848-49 og 1850 og giftede sig. Hustruen var med i felten og havde marketenderi og vask for soldaterne. Efter krigen fik han arbejde som smed hos Caspersen, hos Eichoff og flere steder, og kom hos B. & W., indtil han i 1870 søgte og fik den formandsplads hos Møller & Jochumsen i Horsens. I Horsens gik han og møllebygger Christian Johan Frederiksen (kald Johannesen) med liv og sjæl op i agitationen for Internationalen, og med liv og sjæl vandt de tilhængere i et stort område af Jylland. Kort efter »Fælledslaget« forsøgte han, om loven blev fortolket på samme måde i Horsens, og sammenkaldte til et folkemøde. Det fik han lov til, efter at han overfor politimesteren havde garanteret med sin person for ro og orden, og d. 12. maj 1872 samledes tusinde mennesker på den gamle markedsplads ved Nørretorv til møde, hvor han, Johansen og flere talte. Ligeledes holdt Horsens Internationale grundlovsfest i Karolinelund med fire brogede faner. Men hans arbejdsgivere havde imidlertid stillet ham valget mellem at opgive sin politiske virksomhed eller arbejdet på fabrikken. Da han efter konference med sine kammerater nægtede det første, fik han sin afsked dagen efter grundlovsdag. Horsensarbejderne lovede at støtte ham i stedet, og han oprettede så et gæstgiveri »Jylland« på Nørregade. I begyndelsen af 1873 forlod Gronemann så Horsens og fik arbejde på Strømmen i Randers. I 1875 fik han tilbudt om en formandsplads hos det nye skibsbyggerfirma brdr. Wang i Ålborg, og da det gik itu, arbejdede han hos de franskmænd, som byggede Limfjordsbroen. Hans politiske interesse var stadig levende. Både i Randers og Ålborg optrådte han som taler, når lejlighed bød sig, og han var ved folketingsvalget i 1876 med til at vælte den tidligere justitsminister Klein i Ålborg. Efter et kortere ophold i Thisted rejste han i november 1877 tilbage til København, hvor han til kort før sin død d. 1. maj 1900 arbejdede som smed på. Johan Henrik Gronemann blev begravet på Assistens Kirkegård.

Murarbejdsmand Fr. Ludv. Zimmermann, som både var lægprædikant, digter og dramatisk oplæser, og som så hurtigt arbejdede sig frem, at han i januar 1872 blev formand i »den blandede sektion«. Han optrådte med en artikel mod præsterne i et af »Socialisten«s første numre, og var altid rede med en tale eller en underholdning i Internationales lokaler. For et sådant foredrag om »kirkelig humbug eller kristus kontra statskirkens præster« blev han tiltalt for »forhånelse af religionen« og idømt 3 måneders fængsel. En tredje missionær var den snedker J. C. Berg, som også talte ved Phønix-mødet. Pio måtte tilsidst gribe ind overfor dette sektvæsen og dekretere, at »vor forening er ingen gendøber- eller spiritistforening, og vor sal er ingen bedesal«.

Snart dages det, brødre, det lysner i øst,

til arbejdet fremad i kor!

Man håner den fattiges eneste trøst:

vor ret til at leve på jord.

Ulrik Peter Overby (1819-1879) var født d. 17. januar 1819 i København som søn af en snedkermester. Gik i borgerskolen i Hillerød; skulle have været skolelærer, men måtte opgive det på grund af forældrenes fattigdom, men han slog sig i tøjet og drog på udfærd og havnede i Norge, hvor han i 7 år var kontormand. Så prøvede han uden held at blive skuespiller i Kristiania og gik derefter til søs. Kom til Amerika. Atter kontormand, atter sømand. En omtumlet tilværelse fik slut, da han 1848, efter at være kommen tilbage til København, fik ansættelse i en beskeden, men fast stilling som skriver, kopist kaldtes det, ved hærens tøjdepot. Et romantisk gemyt var han, og han havde en lille poetisk åre, som flød i digte og fortællinger i Chr. Winthers stil. Hans digteriske produktion gennem årene var faktisk temmelig omfattende, men kun ganske enkelte ting huskes og lever udover hans tid. Blandt hans ungdoms værker var en digtsamling: »Blomstrende tornekviste« (1847). Et par vaudeviller fik han endogså opført på det KongeligeTeater: »Karens kjæreste« (1853)(med sangen: »Har man ungdomskræfter, er en lystig fyr -«) og »Cyprianus«. Også en ABC læsebog for børn med tegninger af Lorents Frølich har han udgivet (1858), »Digte« (1858), »En historie fra Esrom« (1859) med mere. I reglen brugte han forfattermærket »Johannes Barner«. Men foruden de romantiske efterklange kunde der også være en social tone i hans digte, som når han i 1850'erne sang om den ny og bedre tid, som skulle komme med retfærds frugter »til hver brun og barket hånd«. Han var i det hele interesseret i sociale spørgsmål, kom i Arbejderforeningen af 1860 og syslede med planer om en arbejderbank osv.. Fra 1871 hører han helt til i socialisternes rækker. Socialisternes March udkom med musik af Chr. Joseph Rasmussen hos H. Brix i januar 1872, og fra nu af sluttede ikke mange møder indenfor bevægelsen, uden at forsamlingen havde istemt: »Til arbejdet, liv eller død«. Andre af hans sange, som: »Enhver, som har trådt sine børnesko -« og »i flugt går tiden over livets bølge« blev snart nogle af de hyppigst sungne, hvor socialistiske arbejdere kom sammen. I 1875 kom han til skade ved et fald, blev syg i længere tid og tog sin afsked fra krigsministeriet med den lille pension, han kunde få. At han skulde være blevet afskediget af politiske grunde, synes at være en legende. Han kom af og til i foreningerne, f.eks. hos Pihl i Tordenskjoldsgade, og tog glad og beskeden mod den hyldest, man viste ham. Han var også engang på rejse rundt til foreningerne i provinsen med et foredrag om »sangens betydning«. Det satte sikkert besøget op, når man kunde bekendtgøre: »forfatteren af socialisternes march har lovet på sin egen interessante måde at oplæse noget for os.« Fr. Hertz har skildret, hvordan Overby i et vennelag gerne modtog opfordring til at give et af sine åndelige børn til bedste: » så rejste den gamle sig og slog til lyd, og hans øjne tindrede med ungdommens kraft og glans, når han med stærk røst og en ejendommelig vækkende patos deklamerede sine yndlingsdigte.« I 1876 blev Overby mere svagelig og søgte at komme til kræfter ved at tage ophold på landet. Henlevede sine sidste dage i trykkede kår. Han boede hos en søster i Asminderød, da han døde d. 7. januar 1879. På hans grav på Assistens Kirkegård satte arbejderne satte et mindesmærke på hans grav. Granitstenen bærer indskriften: De fattiges digter, Ulrik Peter Overby.

Frederik Adolf Hertz var Louis Pio's særlige barde. Han havde lige fra de første dage været en ivrig våbendrager for den socialistiske bevægelse. Han var af profession malersvend, udlært i Roskilde 1853, og var i krigen 1864 blevet taget til fange af tyskerne. Efter frigivelsen havde han opholdt sig et par år i Tyskland, hvor han var kommet i berøring med socialismen. Han var en veltalende agitator for Internationale og medvirkede ved oprettelsen af både malernes, bryggeriarbejdernes, drejernes og arbejdsmændenes fagforeninger i årene 1871-74; han skrev lovudkast, priskuranter etc., talte om produktionsforeninger, normalarbejdsdage og tog del i de politiske diskussioner, hvor han kunne komme til. Det var hans særlige speciale at være festarrangør. Efter førernes fængsling og Internationales opløsning arrangerede han møder, i Dyrehaven grundlovsdag 1874, på Fælleden maj og september samme år; han talte, skrev og digtede og var en uslukkelig flamme. Han var stifter af den Internationale, senere Den sociale Sangforening, og forsynede sammen med Overby denne, såvel som »Lanternen«, »Pios stjerne«, »Lassalia« og tidens andre arbejderkor med originalt og begejstrende repertoire. Af hans talrige sange var socialisternes fædrelandssang »Trods tidens larm og mørke«, »Nu lanternen vil vi hejse«, »Hvor den røde fane vejer« og flere blandt de mest sungne. Men hans berømteste og mest yndede sang var alligevel »Louis Pios Honnør-march«, skrevet til en fest efter førernes løsladelse, med omkvædet: ej mer vi tåle vil foragt og nød - med Louis Pio sejer eller død! Det er få fester og mærkedage, som ikke har inspireret Hertz til et mer eller mindre vellykket digt. Pinsedag 1874 foranstaltede han en udflugt af partifæller med hans sociale sangkor i spidsen til førernes fængsel Vridsløselille. Et par hundrede mennesker samledes i den tidlige morgen på Vesterbro og drog i procession ad landevejen til Glostrup. Da gendarmer spærrede adgangen til fængslets grund, gav en proprietær socialisterne lov at tage opstilling på hans mark tæt ved, og en gunstig vind bar nu en række røde sange over mod fængslets vinduer. En deputation bestående bl.a. af Hertz og P. C. Johnsen fik foretræde for inspektøren og fik oplysning om, »at alle de savnede var ved godt helbred«. Iøvrigt fik man en strålende dag ud af det med kaffebord i Rødevejr-Møllekro og siden punch i Allégades små haver. Som fast agitator for fagforeningernes centralbestyrelse berejste Hertz i vinteren 1874-75 to gange øst- og Nordjylland og kom bl.a. helt til Hjørring og fik oprettet en demokratisk arbejderforening dér. Temaet i hans taler kunde være højst forskelligt, men særligt lagde han an på at rejse modet i denne overskyede tid. »Ingen arbejder skal gå omkring med ludende hoved og et frygtagtigt sind,« sagde han, »han skal knejse med sit hoved og fatte mod og håbe på sine standsfællers medvirken. Han skal aldrig forlange nogen nådegave, men derimod sin ret, sit arbejdes frugter, som kapitalisten forholder ham.« Hertz havde adskillige tillidshverv, og hans virksomhed i arbejderbevægelsen har tyngdepunktet fremme i 1880'erne. Han stod, inden Fagforeningernes Centralbestyrelse overtog alt, hvad der var af partivirksomhed, som hovedmand indenfor den sidste politiske udløber af Internationale, foreningen »Broderbåndet«. I den fandt den snævrere socialistiske menighed sammen omkring nytår 1874. Vi træffer blandt dens mere fremtrædende medlemmer L. Toucher, Adam Petersen, Hertz, Zimmermann, smed Lundbeck, Hørdum, Winther og flere. Foreningens første formand blev snedker C. E. Lynell, en af sektionsformændene fra 1871, og Hertz blev næstformand. Dens udtalte formål var at træde i stedet for den indsovede Demokratiske Arbejderforening og virke »som socialpolitisk selskabelig fællesforening«. Desuden havde man stadig i tanken at arbejde for byggesagen. Oprindelig havde Internationale i Würtz' formandstid nedsat et udvalg af 5 håndværkere til at udarbejde et projekt angående opførelse af en foreningsbygning, bl.a. var Pihl medlem af udvalget, og af kontingentet henlagdes beløb til et byggefond, som man dog benyttede til at betale de fængslede føreres defensor med. Senere anskaffede Internationale en indsamlingsbøsse til frivillige byggebidrag. Det var den, politiet beslaglagde ved opløsningen, og som nu befinder sig i Arbejderbevægelsens Arkiv. Senere var byggesagen på tale, hver gang foreningen havde vanskelighed ved at leje lokale, og Pihl havde sat tilvejebringelsen af »egen bolig« på den demokratiskes program. Men endnu var der ikke båret mange sten til den, og »Broderbåndet« var et alt for løst og svagt selskab til at gøre noget reelt på dette punkt. Lynell kom snart i modsætning til den øvrige bestyrelse og afsattes, hvorefter Hertz blev formand. På hans forslags antoges nu navnet: den socialdemokratiske forening Broderbåndet, og det markeredes skarpere, at dens virksomhed skulle være strengt socialdemokratisk, uafhængig af andre partier (forholdet til venstre blev efter valget 1873 køligere; I. A. Hansen havde således lejlighedsvis erklæret, at venstre blev nødt til at bekæmpe socialisterne), og det internationale princip var uadskilleligt fra socialismen. Mens det selskabelige blomstrede frodigt i »Broderbåndet«s lokaler, Adelgade 27 eller Borgergade 69, var foreningen ret betydningsløs i politisk henseende. For at styrke sig søgte den optagelse under Fagforeningernes Centralbestyrelse og måtte forinden antage dennes love. Efter at forskellig uenighed herom var bragt ud af verden, endte det omkring nytår 1875 med, at den gik op i noget, som hed »den blandede fagforening«, hvis formand var typograf F.R. Foltmar, men hvor nu også Hertz og Toucher blev førende. Den appellerede til arbejdere og mindre næringsdrivende med det formål at samle dem »om de socialdemokratiske grundprincipper, at diskutere disse og virke hen til at udføre dem på det praktiske gebet«. Ud heraf vokser kravet om særlige »kredse« for hver valgkreds, navnlig i arbejderkvartererne, og omtrent samtidig opstod ad denne vej de fri vælgerforeninger, først i Københavns 5. og 9. kreds.

Louis Toucher (1821-96) var født den 11. juli 1821 i København, hvor hans fader var skibskaptajn. Louis Toucher producerede i 1840'erne en mængde romaner, noveller»Københavns Mysterier«, »En Kapergast«, »Den rettet Hylde« og flere, samt oppositionelle tidsskrifter, og havde været stråmandsredaktør af »Corsaren«. Han var i 1844 ansvarhavende for »Korsaren«, hvori han bl.a. skrev »Kortfattet Fædrelandshistorie«. Senere redaktør af bladene »Københavns Charivari« (1844); »Kalejdoskopet« (1848); »Republikaneren« (kun ét nummer, 1849), »Nemesis« (1852); »Rappée« og »Blinkeren« (1860), og han var samtidig portrætmaler og xylograf. Louis Toucher sluttede sig til den af Pio rejste bevægelse og var medarbejder ved »Socialisten« og »Socialdemokraten«. Udgav i 1874-76 ugebladet »Arbejdervennen«. Han spillede en fremtrædende rolle indenfor Internationales Blandede Sektion og dens efterfølgere, »Broderbåndet« osv.. Han skrev også en del i »Socialisten«, om religionen især, da han var gudsfornægter, og han anbefalede gennem mange artikler i 1874 biskop Martensens udkomne bog, »Socialisme og kristendom«, som var sympatisk indstillet overfor socialismen og derfor »ikke bør savnes i nogen arbejders hjem«. Da Pio kom ud af fængslet, tørnede de to sammen ved flere lejligheder. I Fagforeningernes Centralstyrelse blev Toucher pludseligt udstødt p.g.a regnskabsuorden som festarrangør. Toucher udvandrede i 1877 til Kapstaden i Sydafrika, hvor han døde d. 4 august 1896.

Sønnen, den unge xylografen August Alexander Sophus Toucher, var født på Kristianshavn d. 23. juni 1846, og han skrev adskilligt i »Socialisten« under Pios fængsling. Han var tuberkuløs og døde 1. juni 1874, endnu ikke 28 år gammel. Han havde da skabt sig en sådan position og var så afholdt, at hans død vakte stor sorg indenfor arbejderbevægelsen. Et optog på 2000 arbejdere med 12 foreningsfaner fulgte ham til graven på Assistens Kirkegård.

Møllebygger Christian Johan Frederiksen fik en stor betydelig, der var større i udstrækning, i rum og tid. Han er den som i 1870érne bragte socialismen videst omkring i Jylland, langt videre end Paul Geleff, for mens Geleff holdt sig til de øst- og nordjyske byer, gik Johansen ud »på de udyrkede marker« og blev ved, til han sidst i 1870'erne ikke kunne mere. Christian Johan Frederiksen havde et navn og et ry, der var så kendt i arbejderkredsene dengang, at man blot behøvede at bekendtgøre: »Møllebygger Johansen vil være nærværende« for at få fuldt hus til et møde. Da han 1871 meldte sig til tjeneste for arbejdersagen, var han en 43 år, gift og familiefar, og ligesom Gronemann en temmelig ny mand i Horsens. Han stammede fra Daugård, hvor hans far var husmand og møllebygger Johan Fr. Sørensen. Selv blev han født d. 30. november 1828, og i ungdommen tjente han hos bønder, og efter at have lært møllebyggerfaget etablerede han sig, og fik godt arbejde ved Vejleegnens mange vand- og vindmøller. I 1848-50 var han med i krigen og deltog i slaget ved Frederiksstad. I årene derefter havde han, som nu var blevet gift, forskellige småejendomme, i Rårup sogn, i Grejsdalen, på Hover mark. Sidst i 1860'erne i Øm-kuler, tæt ved Vejle. Til tider havde han haft mange folk i arbejde, til andre tider var der knapt at bestille. I 1869 flyttede familien til Spedalsø i Horsens, og de følgende år arbejdede Johansen hos Møller & Jochumsen. Christian Johan Frederiksen blev medlem af Internationales første bestyrelse og formand for Tømrernes, Murernes og Snedkernes Sektion. Johansen blev efterhånden en mere veltalende mand end Gronemann. Allerede i december 1871 indrykker han i avisen en henvendelse til d'herrer tømrer-, murer- og snedkermestre i Horsens, hvor han gør opmærksom på tilslutningen til Den Internationale Arbejderforening, og med krav om at arbejdstiden nedsættes til 12 timer med 2 timers hvile- og pause. Han afholdt utallige møder, og for ikke at vække øvrigheden og for ikke at få herredsfogden på nakken, offentliggjorde de ikke møderne, men sendte budskabet fra dør til dør. Herredfoged Wolff blev imidlertidig kaldt »Crone den Lille« og en dag i september havde Hans Jørgen Nielsen fra Fredericia kaldt møllebygger Johansen til møde, for at få oprettet en demokratisk Arbejderforening. Men »Crone den Lille« havde med sine gendarmer fanget Johansen på landevejen ved Barrit og satte ham i Sønder Bjerre arrest. Efter et par uger blev han løsladt og fik en bøde på 20 rigsdalere, fordi han formodentlig havde kaldt »Crone den Lille« for en idiot. I 1877 rejste Christian Johan Frederiksen til København og blev i 1880érne en slags tømrerentreprenør for Fyrvæsenet. Han døde d. 3. maj 1913 og blev begravet på Vestre Kirkegård og var en trofast socialdemokrat hele sit liv og tjente socialismens sag.

Hans Jørgen Nielsen blev født i Fredericia d.10. februar 1842. Faderen var økonom ved den daværende fattiggård i Dronningensgade. Hans Jørgen havde fra sin tidligste ungdom lejlighed til på nært hold at iagttage følgerne af fattigdommens forbandelser. Da Hans Jørgen var konfirmeret, sattes han i købmandslære, men efter nogle års forløb sendtes han til København for at frekventere Blågårds Seminarium. På grund af sin selvstændige opfattelse af forskellige spørgsmål havde han ved forskellige lejligheder haft skarpe sammenstød med pastor Johs. Clausen og var derved faldet i unåde hos præsten, og da denne ikke lagde skjul på dette overfor censorerne ved seminariet, blev følgen, at Hans Jørgen ikke fik sin lærereksamen. Han forsøgte at ernære sig som huslærer, men havde det hidtil været trange kår, blev det endnu trangere, efter at han i København havde indgået ægteskab. Havde han i sin barndom lært at kende livets skyggesider på afstand, så lærte han dem nu at kende på nært hold. Forældrene måtte træde til, og ved deres hjælp vendte han tilbage til Fredericia med kone og barn. Han fik ansættelse som fuldmægtig på kæmnerkontoret og fik samtidig et par timers beskæftigelse på et privatkontor, så hans stilling under disse forhold var ret tålelige. I sin fritid kastede han sig over forskellige studier, og især af Frederik Drejers skrifter. Lørdag d. 19. oktober 1872 var der indrykket en annonce i Fredericia avis, hvor der skulle afholdes et offentligt møde hvor Würtz ville holde foredrag. Værten blev truet til at sige nej til at leje lokalet ud, og mødet blev henlagt til Cigarmagernes foreningslokale hos restauratør Meyhoff i Prinsensgade. Vinduerne blev taget af før tiden, for at socialismens modstanderne ikke skulle knuse ruderne, og lang tid før mødet skulle starte var mødelokalet fyldt til trængsel, og flere hundrede mennesker stod udenfor, deriblandt byens borgmester med hele sin politistyrke og arrestforvareren. Mødet blev afholdt, og efter mødet samledes en skare cigarmagere, Hans Jørgen Nielsen, værtshusholder Christensen og bådfører S. Jacobsen med Würtz i et baglokale. Her stiftedes en afdeling af Den Internationale Arbejderforening i Fredericia. Hans Jørgen Nielsen blev anmodet om at overtage formandspladsen, men han mente ikke, han ifølge sin stilling som fuldmægtig på kæmnerkontoret kunne være formand, men han lovede at bistå med råd og dåd, og bådfører Jacobsen valgtes. Cigarmager P. Olsen blev dagen efter mødet tilsagt til møde på politistationen og blev truet med sagsanlæg af samtlige københavnske politibetjente, som han i mødet var kommet til at betegne som »forbandede tyveknægte«. Kort efter samledes han en aften til afsked med sangkoret og tog så til Hamborg, og her døde han 7 år efter i fattigdom. Under en løn- og skattekonflikt på cigarfabrikken fik Hans Jørgen på kæmnerkontoret intern kendskab til arbejdsgivernes falske skatteansættelser af cigarmagerne. Indkomstoplysningerne var alt for høje, og da dette kom frem til offentlighedens kundskab, indkaldte byrådet hurtigt til et ekstraordinært møde, og Hans Jørgen Nielsen blev afskediget. Hans Jørgen havde også nogle timers daglig beskæftigelse hos byrådsmedlem, fabrikant Seidelin, og også her blev han afskediget. Hans Jørgen hjalp de strejkende cigarmagere, og de lovede ham god søgning, hvis han nu ville starte en beværtning. Men det var nærmest umuligt at leje nogle lokaler, da forfølgelsen af socialisterne var sat i system, men det lykkedes da at finde et mindre lokale, som vedvarende var under politiets opsyn. Hans Jørgen holdt talrige møder udenfor Fredericia om socialismens og Arbejderklassens sag. Hans Jørgen var med hele vejen, men da både han og bevægelsen var forfulgt, og da bevægelsen sygnede hen, fik han næringssorger og hans hustru fik tyfus, medens han selv havde et elendigt helbred. I 1882 måtte han holde sig i sengen og lørdag d. 12. januar 1884 døde han, 41 år gammel.

Chr. Hørdum var i første række med ved sit partis opbygning. Han arbejdede tæt sammen i en menneskealder med min oldefar på Kristianshavn, skibtømrer Johan Carl Thorvald Grønbeck Poulsen (1844-1924), der var formand for Christianshavns Frisindede Vælgerforening, senere socialdemokratisk forening på Kristianshavn. Chr. Hørdum havde i næsten tre decennier deltaget i kampen for den politiske frihed, Juni-grundloven og parlamentarismen sammen med venstre eller dele deraf. Efter »systemskiftet«, der bragte dette venstre til magten og forandrede dets stilling til socialdemokratiet, opstod nye politiske situationer, der krævede ny taktik og kaldte på nye kræfter i partiet. Derfor og af hensyn til arbejdet ved »Socialdemokraten« trådte Chr. Hørdum i de følgende år noget mere i baggrunden i det politiske arbejde. Han havde tidligere ofte talt i salen, hvor hans kloge og vægtige indlæg altid hørtes med største opmærksomhed. Hans ungdoms stærke og umiddelbare taleform prægede også hans taler i tinget. Et venstreblad skrev engang om ham: »Han udtrykker sig ofte i et noget stærkere sprog end strengt nødvendigt i en rigsdagssal. Man mærker, at han er en folketaler eller rettere arbejdertaler i ordets egentligste forstand, og at der ligger overbevisning og stærke følelser bag hans ord.« Under de nye forhold tog han kun sjældent ordet i salen, men arbejdede trods svækket helbred flittigt i de udvalg, hvori han valgtes. I den sidste halve snes år af sit liv var Hørdum hårdt ramt af sygdom. Et slidsomt liv på arbejderbevægelsens mest udsatte poster havde mærket sin mand. Hørdum, der i sine yngre dage havde den robuste fysik, der kunne bydes de hårdeste anstrengelser, var i sine sidste år vidne til sit legemes gradvise nedbrydning og forringelse. Hans arbejde og omfattende interesser, hans klare ånd gav ham dog styrke til i disse år at overvinde mange sygdomsangreb. Flere gange troede hans nærmeste, at han ville bukke under, men snart sås atter hans karakteristiske ansigt, omrammet af den vældige sølvmanke, på kontoret i Farimagsgade. Personlige sorger sparedes Hørdum heller ikke for. Hans hustru døde forholdsvis ung i 1890, og senere mistede han sin eneste søn, en ung lovende typograf, der blev revet bort af tuberkulose. Efterhånden medførte sygdommen (bl. a. en alvorlig galdestenslidelse og åreforkalkning) længere perioder af uvirksomhed, og Hørdum tænkte, som det pligtmenneske han var, på at trække sig ud af rigsdagsarbejdet, da han ikke mente at kunne være sit parti tilstrækkelig nyttig. Foran folketingsvalget i 1906 fremsatte han offentligt sit ønske om at trække sig tilbage, men de københavnske arbejdere, der aldrig havde glemt hans indsats i partiets mørkeste stund, næsten tvang ham til at blive endnu en valgperiode. Valget i 1906, hvor socialdemokratiet ligesom ved det foregående var uden alliance med venstre, bragte partiet dets hidtil største valgsejr. 8 nye mandater erobredes, og 24 socialdemokrater sad nu i Folketinget, deriblandt partiets senere fører, Th. Stauning. De følgende år blev Hørdums helbred stadig dårligere, og ved valget i 1909 sagde han farvel til rigsdagen. Der var da forløbet 25 år, siden han valgtes første gang. Ved sin afgang kunne han se tilbage på en dådrig og mindeværdig rigsdagsperiode med fremgang for det parti og de idéer, han repræsenterede. Så stærkt stod han i 9. kreds, at han flere gange blev kåret. Højre turde end ikke stille en stemmetæller op imod ham. I de sidste rigsdagsår betragtedes han af partifæller og modstandere som partiets »grand old man« og blev spøgende kaldt »den kongevalgte«. I 1910 gik han også af som forretningsfører ved »Socialdemokraten«, i fuld forståelse af, at der skulle gøres plads for yngre, arbejdsdygtige kræfter. Det følgende år tog Hørdums sygdom overhånd, og i forsommeren 1911 lod han sig indlægge på Kommunehospitalet i København. Her sov han stille hen om eftermiddagen den 6. juni. Han blev godt 65 år gammel. Et handlekraftigt og resultatrigt liv var afsluttet. Den påfølgende søndag ved sørgehøjtideligheden i Rømersgades festsal og bålfærden på Bispebjerg Krematorium bragte de nærmeste venner og tusinder af københavnske arbejdere under en skov af røde faner en bevæget og storslået hyldest til Hørdums minde. Blandt tilhængere som modstandere fik Hørdum det smukkeste eftermæle. Højrebladet »Vort Land« skrev således: »Hans meningsfæller - ikke mindst de små iblandt dem - vil modtage efterretningen om Hørdums død med sorg. Hans modstandere vil yde ham den anerkendelse, at han var en god mand i sit partis tjeneste og at han i de sidste år af sin politiske virksomhed altid med varme tog ordet, når det gjaldt humane love.« En af hans medarbejdere ved »Socialdemokraten« udtrykte i følgende linjer det bærende i Hørdums færd:

Dit liv du ofrede i kamp for folket,

Du fødtes knyttet til de brede lag;

Med djærvhed du vor store sag har tolket

I håb og tro på sejrens lyse dag.

Du førte an i kampen uforfærdet,

Mod fjenderænker stod du stolt og kold.

Din kamp var ærlig, rent og blankt var sværdet,

Dit mod var kækt, og pletfrit var dit skjold.

Hørdum skulle ikke opleve at se Juni-grundloven - udvidet og forbedret - sat i højsædet, men han levede længe nok til at se socialdemokratiet fra intet vokse til en magt og indflydelse, der forjættede partiets fremtidige sejr. Trods al personlig modgang, sorg og lidelse, har Hørdum kunnet se tilbage på en rig arbejdsdag. Hans livsværk har båret de skønneste frugter.

Christian Sørensen blev født d. 7 maj 1818 i et fattigt Københavnsk arbejdsmandshjem. Gik som dreng til hånde hos en væver, kom senere i guldsmedelære og sætterlære. Syslede med tanken om at opfinde en sættemaskine, opgav det atter efter mange grublerier, men tog fat påny, da han hørte om en Wiensk opfindelse isamme retning. Fik understøttelse af bogtrykker Fr. Fries og den Reiersenske fond og i 1846 eneret for 10 år på en og sorteremaskine., Som han i forbedret form udstillede i London 1851, hvor den dog forblev temmelig ubemærket. »Fædrelandet« bestilte en maskine hos ham; to sættere var ved dens stand til at udføre 5 sætteres arbejde. I 1855 fik han en maskine udstillet i Paris, den kunne både sætte og lægge af og fik højeste pris et fransk selskab sikrede sig opfindelsen, og lykken syntes at tilsmile Sørensen, men selskabet gik fallit og han sank tilbage i fattigdom. Han rejste med sin nye maskine til Brunsvig og Hamborg og kom i 1859 tilbage til København, hvor han nu leverede to maskiner til »Fædrelandet«. Men just som udsigterne tegnede sig lidt lysere for ham døde han d. 30 januar 1861. Foruden en sættemaskine havde han også opfundet en skriftstøbemaskine, et taksameter til droskekørsel m. m.

Fred. Chr. Sibbern er født d. 18de juli 1785 på Kristianshavn, hvor hans fader var læge ved Opfostringshuset. Fik en religiøs opdragelse, blev student 1802, studerede jura og filosofi, rejste til Tyskland, traf Fichte, Goethe og Hegel, kom hjem 1813 og blev professor i filosofi ved Københavns Universitet, hvilken stilling han beklædte indtil få år før sin død. I sine forelæsninger og skrifter (»psykologi«, »forholdet mellem sjæl og legeme«, »logik«, »spekulativ kosmologi«. »Gabrielis breve« osv.) udviklede han en »praktisk livsfilosofi«, bygget på erfaringen. Personlig var han en sund, nøjsom og hårdfør natur, et friluftsmenneske med lyst syn på livet, varmtfølende, besjælet af en levende retfærdighedsfølelse og en stærk sympati med alle forurettede. Som samfundsreformator optrådte han dels i en række universitetsprogrammer, dels i sin utopiske roman »Fra året 2135«. Han døde den 16. december 1872.

I. A. Hansen var født d. 7. januar 1806 i Odense, hvor hans fader var skomager. Fik en tarvelig undervisning, komi- og skomagerlære, blev svend 1824 og arbejdede 182728 i København, hvorefter han overtog faderens værksted i Rudkøbing; samtidig havde han bierhverv som organist og stadsmusikant. Viste stor kundskabslyst, blev greben af Grundtvigs kamp mod statskirken og udgav nogle religiøse småskrifter. Efter nogle års ophold i Slagelse og Fredericia kom han 1842 til København og stiftede her bladet »Almuevennen« sammen med skolelærer H. Sørensen. Samtidig var han bud ved »Fædrelandet« og en tid dets ansvarshavende redaktør, i hvilken egenskab han kom på vand og brød. I »Almuevennen« tog han ordet for ophævelse af lavene; han forsvarede skarpt bøndernes klasseinteresser mod godsejere og embedsmænd og blev således ophavsmanden til den danske bondebevægelse. Ved sin første offentlige tale i Holbæk 1845 tilråbte han bondestanden: »Tag dig i agt for dine venner« og »tro kun dig selv!« I 1848 deltog han med iver i kampen for almindelig valgret. Han valgtes selv til folketingsmand på Langeland og repræsenterede kredsen indtil 1866, da han af fjendskab mod de national-liberale indgik overenskomst med godsejerne om forfatningsforandringen, hvorved Landstinget fik sin nuværende sammensætning siden 1855 havde han været den egentlige leder af Bondevennernes Selskab. Efter sit omslag i 1866 mistede han sin gamle kreds og måtte søge valg i Svendborg. Sammen med Gert Winther stiftede han »Det folkelige Venstre«, som i 1870 sammensmeltedes med de andre venstregrupper til »Det forenede Venstre«, af hvis bestyrelse han sammen med C. Berg blev medlem. Hans indflydelse var imidlertid brudt, og hans løbebane fik en sørgelig afslutning, da det viste sig, at han havde besveget to forsikringsselskaber, hvis formand han var, for ca. 200,000 kr. medens undersøgelsen stod på, døde han den 1. juni 1877.

Christen Berg var født d. 18. december 1829 i Fjaltring sogn ved Lemvig, hvor hans fader var gårdejer og sognefoged. Han kom på Ranum seminarium og blev stærkt påvirket i grundtvigiansk retning; tog i 1850 skolelærereksamen med udmærkelse, blev huslærer, senere lærer ved borgerskolen i Kolding, derefter førstelærer på Bogø, hvor han oprettede en navigationsskole og var formand for sognerådet (»kongen på Bogø«). I 1865 valgtes han til folketingsmand for Koldingkredsen, som han repræsenterede lige til sin død. Under grundlovsforhandlingerne virkede han for Juni-grundlovens bevarelse, men da håbet derom brast ved I. A. Hansens forbund med Landstingets godsejere, stemte han for den reviderede grundlov som det mindste onde. Han havde sluttet sig til »det nationale venstre«, men arbejdede ivrigt for en sammenslutning mellem venstregrupperne, hvilket lykkedes ved dannelsen af »Det forenede Venstre« i 1870. Som sjælen i dette parti var det hans formål at gøre Folketinget til den ledende faktor i statslivet. Han udfoldede en overordentlig agitation, gjorde f.eks. i 1872 en 600 miles rejse i landet, oprettede blade, viste sig i det hele som en uhyre arbejdskraft. Under kampen med det estrupske ministerium stod han først som fører for det »radikale venstre«, men da han i og for sig ikke var modstander af forsvarsvæsenet (kun af Københavns landbefæstning), kom det gentagne gange til brud mellem ham og hans partifæller, som dog atter heledes. I provisorie-årene var han »Venstredemokratiets enhedsmærke« og hovedmand for »visnepolitiken«. I 1883 valgtes han til Rigsdagens formand. I 1885 dømtes han til 6 måneders fængsel, fordi han på et møde i Holstebro havde hævdet talerstolens frihed overfor den stedlige politimester. Under fængslingen og ved sin løslade se var han genstand for store folkedemonstrationer. Efterhånden som forhandlingstilbøjelighederne vandt overhånd over visnepolitiken, dalede dog Bergs indflydelse i partiet. I 1887 nedlagde han sin formandsværdighed, men i 1891 valgtes han atter til formand for finansudvalget. Han døde ret uventet den 28. november 1891 af en sygdom, der var kommen til udbrud under hans fængselsophold.

Hans Christian Sonne var født d. 16 august i Neksø på Bornholm, hvor hans fader var købmand og konsul. Vile først være sømand, men blev student. Teolog og præst. I 1864 blev han sognepræst i Thisted og her stiftede han efter engelsk forbillede i 1866 forbrugsforeningen »Thisted Arbejderforening«, som blev grundlæggende for hele den danske forbrugsforeningsbevægelse. Han døde i januar 1880.

Viggo Hørup født d. 22. maj 1841 i Torpmagle ved Frederiksværk. Faderen skolelærer, moderen Holger Drachmanns faster. Fik 15 år gammel friplads i den Københavnske Metropolitanskole; student 1861; juridisk kandidat 1867. Følte sig som bonde overfor det national-liberale bourgeoisi, med »Racens fjendskab« mod det såkaldte »dannede« selskab. Indså i 1864 sandheden af Tschernings militære opfattelse: Danmark kan ikke forsvare sig. »Hvad er militarismens ånd« - skrev han senere - »andet end fantasiens, eventyrets, den drømte storheds ånd, der brød igennem med digtningen i århundredets begyndelse, fortsatte sig i den national-liberale politik fra århundredets midte og drog det sidste suk i Dybbøls Skanser«. Medarbejder ved »Morgenbladet« 1873-77. Medstifter af og formand for »Onsdagsforeningen«, en lille privat Københavnsk Venstreforening, den gang da der i hovedstaden ikke var flere venstremænd, »end der kunne sidde om en kalvesteg«. Februar 1876 ved et udfyldningsvalg folketingsmand for Køgekredsen. Februar 1877 valgt til Folketingets offentlige anklager i rigsretssagen mod de fhv. ministre Krieger, Holstein-Holsteinborg og Fonnesbech for at have solgt Marmorkirkens grund til Tietgen (de frikendtes den 13. juni 1877). Da Venstre sprængtes i foråret 1878. Blev Hørup sammen med Berg leder af det radikale parti udtalte på folkemødet i Gothersgades Ekserserhus 30. dec. 1878: »Ingen over, ingen ved siden af Folketinget.« Fra januar 1881 til januar 1884 udgav han »Morgenbladet« sammen med Berg og Edv. Brandes og var dets egentlige redaktør. Under militærdebatten i Folketinget d. 29. marts 83 stemte han mod Københavns befæstning med begrundelsen: »Hvad kan det nytte?« Kom i ordskifte med formanden (Krabbe) og blev kaldt til orden. Kaldte »forsvarssagen« for »den døde torsk«, »den sjofleste sag i landet«, de agiterende officerer for »vandrende lirekasser«, talte om »de blodige strimer«, som officererne havde fået over ryggen i 1864. - blev fra 1. jan. 1884 sammen med Edv. Brandes fjernet fra »Morgenbladet« af Berg, som forberedte sammensmeltningen med de moderate til et »dansk Venstre«. Stiftede i oktober 1884 sammen med Edv. Brandes og Herm. Bing »Politiken«, hvis redaktør han var indtil sin ministerudnævnelse. Måtte som redaktør udstå en 3 måneders fængselsdom vinteren 1889-90. Gik fra 1890 sammen med Berg mod de moderate, bekæmpede øl- og sukkerloven, indbragte sammen med Berg et alderdomsforsørgelsesforslag og udtalte d. 20. december 1890: »Hvilket forslag går i dette øjeblik ikke i socialistisk retning, når det da duer noget«. - blev d. 20. april 1892 besejret i Køge af Alberti. Tog i Havdrup d. 14. maj 94 foreløbig afsked med rigsdagspolitiken, men sagde: »Jeg lover jer husmænd, enten i kalder jer venstremænd eller socialister, at min hånd altid skal være mod den politik, som jeg anser for den lumpneste af alle, den, der rotter de rige sammen om at plyndre de fattige og sætter overklassen på nakken af dem, der har mindst at stå imod med, for at trykke dem ned til ingen ting«. Betegnede den ved Strib-mødet år 1900 indledede ny grundtvigianske forsvarsbevægelse som »alliancen mellem sablen og den bløde hat«. Priste ved valget i april 1901 samarbejdet med socialdemokratiet, som »havde spredt et skær af åndeligt lys og åndeligt frisind i tusinder af hjem, der tidligere lå kuede under overtroens og fordummelsens mørke«. Trafikminister i ministeriet Deuntzer d. 23. juli 1901. Stemte som valgmand ved landstingsvalget i september 1901 på socialdemokraten P. Knudsen. Blev syg i efteråret 1901 og døde d. 15. februar 1902. Ligfærd fra Lørups Ridehus 23. februar.

Chr. Joseph Rasmussen var født i Slagelse i 1840. Elev af organist Matthissen-Hansen ved Roskilde Domkirke. Studerede kirkemusik i udlandet og fik ved sin hjemkomst ansættelse ved den katolske St. Knuds Kapel i København. Var en tid skuespiller i provinsen og var komponisten til digtede »Socialisternes marsch«

Jens Hansen var den første danske landarbejderkandidat. Han var født d. 30. september 1827 i Sandby ved Svinninge. Havde allerede i sin ungdom forståelse af de usle kår, hvorunder landarbejderne levede, og af Venstres mangel på interesse for denne samfundsklasse. Blev straks greben af socialismen og virkede som landpostbud for »Socialisten«s udbredelse på sin hjemegn, så at Plougs »Fædrelandet« endog fandt sig foranlediget til at advare mod hans farlige agitation. Ved folketingsvalgene d. 20. september 1872 stillede han sig under stort røre som socialistisk kandidat, men faldt for Venstrebonden Hans Jensen, som fik et par hundrede stemmer mere. Senere har han ikke stillet sig, men ved hans virksomhed er Svinningekredsen blevet en af de egne på landet, hvor socialismen har vundet størst udbredelse.

Søren Larsen født 1840. Barbér. Efter Pios fængsling medarbejder ved »Socialisten», hvor han skrev under mærket »Pollux«. Senere ansat ved i »Socialdemokraten«s ekspediton. Ansvarhavende redaktør i sommeren 1877. Nedsatte sig atter som barbér. Medarbejder ved »Socialdemokraten« fra 1882 til sin død i 1903, særlig som referent og oversætter fra tyske blade

Lars Bjørnbak var født 1824, skolelærer fra 1855 i Viby ved Århus. I 1862 medstifter af »Jysk Folkeforening«; grundlagde 1866 »Århus amtst.«. Oprettede i 1857 en folkehøjskole i Viby, der ikke dyrkede den grundtvigianske vækkelse med »sang, sagn og saga«, men lagde vægt på kundskabstilegnelse (»kundskab er magt, uvidenhed er trældom«). Så demokratiets hovedformål i tilvejebringelsen af materielt velvære for de brede lag; var modstander af den almindelige værnepligt og ønskede »en lille hær«, dvs. en politivagt ved grænsen, altså faktisk afvæbning. Sluttede sig i 1872 til Internationale. Døde i 1878.

Saxo W. Wiegell var født d. 5. januar 1845 i København, hvor hans fader var hørkræmmer. Uddannede sig til kunstmaler og fik akademiets sølvmedalje. Gik frivillig med i krigen 1864. Medarbejder ved »Socialdemokraten« og redaktør af Ravnen.. Rejste i 1879 til New York, hvor han blev dekorationsmaler.

Niels Emil Hyller var født d. 7. april 1816 i Nyboder. Cigararbejder. 1878-84 formand for Cigararbejdernes Fagforening. Ledede 1883 deres store strejke med held. Fra 1884 cigarfabrikant. 1879-85 medlem af »Socialdemokraten«s kontrolkomité. 1879 medlem af Socialdemokratisk Forbund«s bestyrelse og senere - med enkelte afbrydelser - af partiets hovedbestyrelse. Formand for »Folkets Hus« på Enghavevej og leder af det derværende teater. D. 16. juni 1903 valgt til folketingsmand for Valbykredsen.

V. T. Holst var født i 1840. Pianofortearbejder. Medlem af Socialdemokratisk Forbunds bestyrelse fra 1881. Forbundets kasserer 1888-95. Folketingskandidat i Københavns 1ste og 8de kreds. Agiterede i provinserne i provisorieårene og idømtes gentagende fængselstraffe for sine udtalelser (bandit -og bøddelregimet, etc.)

C. E. Jensen var født den 2. december 1865, gik i Borgerdydsskolen på Kristianshavn, som han et år før Artium måtte forlade, fordi han skrev i »Socialdemokraten«. Har siden 1882 været bladets litterære medarbejder. Udgav i 1898 »Vore dages digtere«, en samling karakteristikker af danske nutidsforfattere.

J. J. Ipsen var født i 1857. Præstesøn fra Fyn. Demitteret fra Odense Latinskole med præliminæreksamen 1872 ; derefter 3 år i skibstømrerlære. Student 1877, filosofikum året efter. Medarbejder ved »Morgenbladet« fra 1881 til »den store udvandring under Hørup. Fra 1884 medarbejder ved »Socialdemokraten». En tid medlem af Socialdemokratisk Forbunds hovedbestyrelse og studentersamfundets bestyrelse. Fra 1889 levede han 10 år i Paris, hvor han påvirkedes af anarkister som Jean Grave, Sebastian Faure og Krapotkin. Korresponderede stadig med »Socialdemokraten«. Efter sin hjemkomst er han blevet redaktør af »Aftenbladet«.

Harald Jensen var født d. 13. oktober 1851. Typograf. Formand for Dansk Typografisk Forening. Udgiver af »Socialdemokratisk Ugeblad«, Århus. Redaktør af »Demokraten«. Folketingsmand for Skjoldelevkredsen 1890-92, for Århus nordre kreds fra 1895. Medlem af finansudvalget fra 1901, medlem af tuberkulosekommissionen. Byrådsmedlem i Århus siden 1894. Medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse siden 1888.

Conrad Emil Marott var født d. 23. august 1856. Typograf. Underofficer. Formand for »Demokratisk Samfund« i Århus. Medarbejder ved »Demokraten«. Redaktør af »Horsens Arbejderblad« fra dets oprettelse i 1888 og af »Fyns Socialdemokrat« fra dens grundlæggelse i 1896. Folketingskandidat i Skanderborg 1890, i Århus 1892, i Horsens 1895, i Odense 1898 og 1901. Valgt til folketingsmand for Odense 1ste kreds 16. Juni 1903. Byrådsmedlem i Odense fra 6. januar 1903. Medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse, dirigent (sammen med C. C. Andersen) ved alle partiets kongresser siden 1888.

Baronesse Jacquette Liljencrantz var født i Stockholm 1815 som datter af grev Gustaf Liljencrantz, hofmarskalk hos kong Oscar den 1ste og senere landshøvding over Stockholms len. En streng, pietistisk opdragelse vakte i en tidlig alder hendes had til al vedtægt og tvang. Nitten år gammel lærte hun sig selv latin. Efter faderens død frigjorde hun sig fra sin ældre broders formynderskab og rejste til København. Hun læste her Stuart Mills bog om »Kvindernes underkuelse, som Georg Brandes nylig havde oversat, og som gjorde stærkt indtryk på hende. Efter en udenlandsrejse, bl.a. til Paris, nærmede hun sig ved sin tilbagekomst det socialistiske parti; hun opsøgte Louis Pio på »Socialdemokraten«s kontor og erklærede det for sit livs formål at kæmpe for kvindesagen. Hun indmeldte sig i »Den fri kvindelige forening«, blev kort efter dens formand og skrev under mærket »Medea« en del artikler i bladet, hvortil hun i 1876 knyttedes som fast medarbejder.

Anders Peter Johansen Berg var født i Varde d. 14. februar 1846 - død d. 17. marts 1935 i København. Søn af en bagermester. Snedkersvend. Rejste på valsen i Tyskland. Arbejdede i Århus 1871. Læste i den derværende stiftstidende en anmeldelse af ugebladet »Socialisten«, der sluttede med ordene: »Vi er forvissede om, at de århusianske arbejdere er for fornuftige til at ville indsuge dens fordærvelige gift. Berg bestilte straks »Socialisten« og blev, skønt hidtil stærkt nationalt og religiøst grebet, socialdemokrat. Drog i august 1871 med snedkersvendene på nøddetur til Riis skov, hvor også mestrene indfandt sig og gav penge til punsch. Under gildet sprang Berg op på et bord og oplæste - medens mestrene lyttede til - artiklen »Til vore brødre, Danmarks arbejdere!« Efter en heftig debat dannedes »Århus Snedkersvendeforening«, der snart indordnedes under »Den Internationale Arbejderforening for Danmark« med Berg som sekretær. - han rejste senere til København, blev bestyrelsesmedlem og næstformand i bygningssnedkernes fagforening. Deltog i heroldistbevægelsen. Formand for Bygningssnedkernes fagforening 1882-89. Medlem af forretningsudvalget for »de Samvirkende Fagforeninger« fra deres dannelse i 1886 til 1898. Medlem af »Socialdemokraten»s kontrolkomité 1885-89. Medlem af partiets hovedbestyrelse fra 1887 og dens sekretær. Medstifter af Arbejdernes Fællesbageri, Kødforsyning og Bryggeri. Formand for Arbejdernes Byggeforening »Enigheden« i Brønshøj. Fra 1900 magistratsudvalgsmedlem for Brønshøj distrikt og medlem af skolekommissionen. Fra 1889 inkassator ved »Socialdemokraten«. Formand for Brønshøj-Husum socialdemokratiske Forening. Han var vel den af pionererne, som var aktivt med i arbejderbevægelsen gennem det længste åremål og døde først som 89-årig mand.

Adolf Frederik Charles Meyer var født d. 11. juni 1858 i København. Søn af detailhandler Meyer. Gik i de forenede kirkeskoler og kom i maskinsmedlære. Overrakte i 1875 sit første socialdemokratiske digt til Louis Pio. Svend 1876. Sekretær i Smedenes- og Maskinarbejdernes fagforening. Skrev digte og artikler til »socialdemokraten«. Forretningsfører for »Socialdemokratisk Forbund« fra dets stiftelse februar 1878 til juli samme år, da han rejste til Tyskland. Arbejdede nogle måneder i Berlin og Dresden. Efter sin hjemkomst uddannede han sig, på grund af arbejdsløshed i maskinfaget, til stukkatør og levede nogle friske svendeår, indtil han i slutningen af 1884 knyttedes til socialdemokratiet som agitator og journalist. Holdt hundreder af møder omkring i landet. Stiftede i 1884 Stukkatørernes Fagforening. Medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse fra 1885. Kandidat i Københavns 8de kreds 1887, 1890 og 1892. Stiftede diskussionsklubben »Karl Marx« i 1886. Sportsmand og afholdsagitator, oprettede flere idrætsforeninger for arbejdere. Folketingsmand for Københavns 13de kreds fra 1895. Forfatter af flere digtsamlinger, folkeskuespil og romaner (»Under rødt flag«, »Frie Sange«, »Brænding«, »Digt og sang«, »Sypiger«, »Skøn Valborgs dag«, »Stormesteren«, »En gøglers roman« osv.)

Ferdinand Hurop var født 1854 i Kristrup ved Randers. Grovsmed. Aftjente sin værnepligt i København og blev korporal. Virksom for genoprettelsen at Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening af 1873, der i begyndelsen af 1880'erne var gået ned til 3 medlemmer. Formand fra 1883. Ledede den store lockout i 1885. Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratisk Forbund 1884-1892. Foretog en række faglige og politiske foredragsrejser i provinsen. Forretningsfører for Smede- og Maskinarbejdernes Forbund 1889-1892. Folketingskandidat på Frederiksberg i 1890, fik ca. 3000 stemmer mod krigsminister Bahnsons ca. 5000. Genopstillet i 1892 og fik ca. 4000 stemmer, medens Bahnsons stemmetal gik lidt tilbage. Hurop rejste i 1892 til Amerika på grund af ulykkelige familieforhold. Er indehaver af en smedje- og maskinforretning i Enumclaw, Washington, og driver tillige landbrug.

G. Chr. Olsen var født den d. 12. marts 1857 i Nykøbing på Falster. Gik i byens realskole, kom i snedkerlære og blev svend. Aftjente sin værnepligt i København. I 1882 medlem af Bygningssnedkernes bestyrelse. Formand for Snedkerforbundet i Danmark, der dannedes i 1885 som det første danske fagforbund. Medlem af udvalget for de Samvirkende Fagforeninger fra dets dannelse i 1886. Stiftede i 1881 den første socialdemokratiske vælgerforening, nemlig for Københavns 5te kreds. Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratisk Forbund, en tid dets kasserer. Medstifter og medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesbageri, Kødforsyning og Bryggeriet »Stjernen«. Redaktør af »Ravnen«. Medarbejder ved »Socialdemokraten« og dens rigsdagsreferent. Medlem af Journalistforeningens bestyrelse.

Adolf Frederik Decher var født d. 27 januar 1851 i Ærøskøbing. Typograf. Formand for den Typografiske Forening. 1876-1883. Faktor ved »Socialdemokraten«, korrekturlæser og fra 1884 redaktionssekretær. Død d. 4. december 1901.

Sigvald Conrad Christian Olsen var født d. 27. august 1854 i Nyboder, søn af skomager Vilhelm Olsen. Opholdt sig fra sit 7de til sit 14de år hos en slægtning i Sønderborg på Als. Kom i smedelære i København, men måtte efter halvfjerde års forløb opgive dette fag på grund af et ulykkestilfælde og blev cigarmager. Rejste 1875 til Tyskland, arbejdede her i længere tid og påvirkedes stærkt af det tyske socialdemokrati og Lassalles skrifter. Arbejdede efter sin hjemkomst i flere provinsbyer og derpå i København, hvor han fra 1884 blev formand for Cigararbejdernes Fagforening; var i 1886 medstifter af Tobaksarbejderforbundet i Danmark og dets forretningsfører fra oprettelsen indtil 1900. Etablerede sig fra 1886 som cigarfabrikant. 1885-86 ansvarhavende for »Socialdemokraten«. Medlem af de Samvirkende Fagforeningers udvalg fra oprettelsen i 1886 og af forretningsudvalget for de Samvirkende Fagforbund i Danmark fra stiftelsen i 1898. Medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse og dets næstformand. Har sæde i »Socialdemokraten«s kontrolkomité. Medstifter af Arbejdernes Fællesbageri og Kødforsyning. Leder af Arbejdernes Bryggeri »Stjernen« fra dets oprettelse i 1902. Var 1892 folketingskandidat i Odense, valgtes d. 9. april 1895 til folketingsmand for Københavns 11te kreds og er siden stadig genvalgt

Carl Jacobsen var født d. 27. august 1845 og seks andre arbejdsmænd, nemlig Johan Jensen, Mikkel Sejrsen, Niels Jensen, Christian Christensen, P. Madsen og Karl Bjerring samledes en aften i efteråret 1883 i kælderen Kapelvej nr. 5 og besluttede at danne en fagforening. Der var i 1873 stiftet en »Arbejdsmændenes Fagforening«, hvoraf fagforeningen af murarbejdsmænd udviklede sig. Men den oprindelige forening var sovet hen; jordarbejderne og de øvrige brancher af arbejdsmænd på nær de noget bedre stillede murarbejdsmænd stod uden al organisation. Carl Jacobsen og hans seks kammerater indbød nu til et møde på »Solituden« den 7. november 1883, og her vedtoges den ny fagforenings dannelse med Niels Jensen som midlertidig formand. Den første generalforsamling afholdtes i »Kommunekælderen«, Gothersgade 155, og foreningen døbtes »Arbejdsmændenes Forbund«. Dette trådte frem for offentligheden i foråret 1884 med P. Christiansen som formand og P. Hermansen som kasserer.

P. Christiansen var født d. 4. februar 1850 og beklædte formandsstillingen et par år og var tillige medlem af Socialdemokratisk Forbunds bestyrelse. Han har den dag i dag (1904) sæde i ledelsen af »Dansk Arbejdsmandsforbund«, den store organisation, der udviklede sig i løbet af 1890erne.

P. Hermansen var født d. 20. februar 1836, og var formand for Arbejdsmændenes Fagforening i slutningen af 1880érne og ligeledes medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse. Han blev senere agent for »De forenede Bryggerier« og er død i 1904.

Af de syv ovennævnte stiftere af arbejdsmændenes organisation er Niels Jensen, C. Christensen og P. Madsen døde. Bjerring, der senere blev formand for Kuskenes Fagforening, er nu forvalter i Zoologisk Have. Carl Jacobsen, Johan Jensen og Mikkel Sejrsen står fremdeles som henholdsvis nr. 1, nr. 2 og nr. 3 i Arbejdsmændenes Københavnske afdeling.

Rasmus Peter Sabroe var født d. 23. januar 1867. Blev 1888 medarbejder ved »Demokraten« i Århus, senere medredaktør. Holdt hundreder af møder omkring i landet, særlig i Jylland. Fra 1890 medlem af partiets hovedbestyrelse. Valgtes 1897 ind i bestyrelsen for den fri fattigkasse i Århus Frue sogn, har virket for en udvidelse af denne institution og for et samarbejde mellem købstædernes fri fattigkasser, ligesom han har deltaget stærkt i sin bys velgørenhedsarbejde. Fra 1900 medlem af Århus byråd, formand for alderdomsudvalget, medlem af sundheds- og skolekommissionen. Opstilledes 1892 i Ebeltoftskredsen, hvor han opnåede 476 stemmer; i 1895 var han kandidat i den ved valgkredsdelingen nyskabte Århus nordre kreds og nåede 867 stemmer mod 1476. I 1898 nåede han frem til 1426 mod 1625 og erobrede i 1901 kredsen med 2031 stemmer mod 1825. Blev genvalgt i 1903 med 2112 stemmer mod 1906. Har på Rigsdagen særlig interesseret sig for gennemførelse af en human samfundslovgivning, ligesom han også udenfor Rigsdagen har virket for tuberkulosens bekæmpelse og lignende sociale foranstaltninger. Var i rigsdagssamlingen 1903-04 socialdemokratiets ordfører i spørgsmålet om tyendelovens revision

Niels Lundager Christensen var født i Korsør d. 24. august 1853, og søn af en væver. Gik i den kommunale betalingsskole, kom i bogtrykkerlære og blev typograf i 1872. Arbejdede i København, rejste 1884 til Ålborg og startede 1887 det socialdemokratiske ugeblad »Nordjyllands Arbejderblad«, der i 1888 omdannedes til en dagbladsaflægger af »Demokraten« i Århus, men senere blev et selvstændigt blad med eget trykkeri. Valgtes 1894 til medlem af Ålborg byråd og 1895 til Ålborgkredsens rigsdagsmand, genvalgtes til byrådet 1900 og til Folketinget 1898 og 1901. Christensen stod i alle disse år som leder af arbejderbevægelsen i Ålborg og holdt en række møder i Nordjylland. Nedlagde i 1903 sit mandat i byrådet og frabad sig genvalg til Folketinget, da en øjensygdom vanskeliggjorde ham udøvelsen af offentlige hverv, og driver nu en bogtrykkerforretning i København

M. Mortensen af fag maskinmester, sejlede med Tingvallaskibene. Fra 1888 redaktør af »Randers Arbejderblad«. Folketingskandidat i Søndervinge og i Odder, ved sidste valg (1903) i Randers Bykreds, hvor han opnåede 1259 stemmer mod Højres 1462 og Venstres 841.

Fernando Linderberg var født d. 29. april 1854 i København. Faderen var en fra Sverige indvandret skrædder, der døde før sønnen kom til verden; moderen fynsk gårdmandsdatter. Linderberg kom 6 år gammel i pleje hos en gårdmand ved Kerteminde på Fyn og blev i sin ungdom stærkt grebet af Kristen Kold og hans højskolebevægelse. Han uddannede sig som gartner og var en tid havebrugsbestyrer på en norsk folkehøjskole. Udgav fra 1881 et ugeblad »Folkebladet«. Stiftede i 1888 »Dansk Arbejderforbund« og udgav »Programmet«. Deltog i den skandinaviske fagforeningskongres i Malmø 1892. 1895 redaktør af det socialdemokratiske, af Harald Jensen ledede ugeblad »Landarbejderen«. Udgav samme år bogen »Frikonkurrence og socialisme«, der gik i socialistisk retning, men for enkelte partiers vedkommende fremkaldte en skarp kritik fra socialdemokratisk side. Rejste i udlandet og deltog efter sin hjemkomst i en kristelig-social bevægelse. Udgav bogen »Karl Marx og den historiske socialisme«. Har nu oprettet et såkaldt »socialt sekretariat« (et samlingssted for socialvidenskabelig litteratur), der støttes af staten og udgiver kvartalsskriftet »Samfundets krav«.

Christian Martin Olsen var født d. 5. februar 1851 i Vejle, søn af en arbejder. Kom i snedkerlære og blev svend 1872, gav sig 1873 på vandring gennem Tyskland og arbejdede halvfjerde år i forskellige tyske stater: drog derpå til Svejts, hvor han arbejdede et halvt års tid, og så videre til Italien, som han gennemvandrede lige til Neapel, satte over til Messina, rejste gennem Sicilien og fik arbejde i Palermo. Drog et halvt år senere til Mentona og derfra langs Middelhavet til Marseille. Vendte 1879 tilbage til Danmark og arbejdede i København. 1889-96 formand for Bygningssnedkernes Fagforening, 1892-98 for Snedkerforbundet i Danmark. Sekretær for de Samvirkende Fagforbund fra oprettelsen i 1898 og fra 1903 formand. Borgerrepræsentant fra 1897, fra 1904 formand for den socialdemokratiske gruppe. Folketingskandidat i Københavns 8de kreds 1895 (792 stemmer mod 1479), 1898 (871 stemmer mod 1168) og i 1901, da han valgtes med 1354 stemmer mod 1284. Genvalgtes i 1903 med 1072 stemmer mod Højres 997 og Venstres 406. Har sammen med J. Jensen udgivet »Oversigt over fagforeningsbevægelsen i Danmark i tiden fra 1871 til 1900. (København 1901).

Christian Rasmussen var født d. 13. juni 1858 i Helsingør, søn af en arbejdsmand. Maskinarbejder, uddannede sig på den tekniske skole. Aftjente sin værnepligt i 1879 og gennemgik korporalskolen; arbejdede en tid som maskinarbejder i København, og fra 1881 i Helsingør, indtil 1894, da han overtog den derværende ekspedition af »Socialdemokraten«. Stiftede i 1884 en fagforening for Smede- og Maskinarbejdere, der dog gik i stykker, men blev genoprettet 1887. Medlem af bestyrelsen fra stiftelsen og 1891-97 formand. 1885 medstifter af Helsingørs socialdemokratiske vælgerforening, fra 1886 dens formand. Fra 1892 medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse, fra 1898 formand for 1ste agitationsdistrikt (Sjælland med København, Lolland-Falster, Bornholm). Formand for de Samvirkende Fagforeninger i Helsingør 1888-98. Byrådsmedlem fra 1894. Folketingskandidat i kredsen 1895 (786 stemmer mod 1103). Blev valgt ved udfyldningsvalget d. 25. sept. 1896 med 1077 stemmer mod 1058. Genvalgt 1898 (1267 stemmer mod 1195), 1901 (1407 stemmer mod 1338) og 1903 (1431 stemmer mod 1401). Sekretær i Folketinget. Særlig virksom i fiskerispørgsmål. Medlem af Privatbanekommissionen 1904.

Jens Peter Sundbo var født d. 11. juni 1860. Fra 1890 medarbejder ved »Demokraten« i Århus, senere ved »Socialdemokraten« i København og fra 1896 ved »Fyns Socialdemokrat«. Har holdt en række foredrag om husmandsspørgsmålet og udgivet en bog derom. Redaktør af »Vestjyllands Socialdemokrat« i Esbjerg fra oprettelsen i 1899. Folketingskandidat i Skjoldelev (1895), i Skive (1898) og i Esbjerg ved sidste valg (1903), hvor han fik 933 stemmer mod Venstres 2174. Medlem af Esbjerg byråd.

Nicolaj Petersen var født i København d. 18. november 1854, tidlig forældreløs, opdraget på det Kgl. Opfostringshus. I stokkemagerlære. Rejste 1875 til udlandet og arbejdede i Tyskland, Svejts, Østrig, Frankrig og de Forenede Stater; deltog overalt i den socialistiske bevægelse, studerede socialismens litteratur og lærte bl.a. Fr. Engels at kende. Ved Nicolaj Petersens hjemkomst til Danmark i 1888 var hans profession så godt som forsvundet, og han måtte søge sig andet erhverv. Stiftede sammen med Gerson Trier ugebladet »Arbejderen«. Blev i december 1891 dømt til et års forbedringshusarbejde for at ville omstyrte den bestående statsforfatning«, oprettede efter sin løsladelse fra Vridsløselille sammen med Gerson Trier »Den ny Arbejderskole« med sammenhængende foredragsrækker og har senere virket i Folkeuniversitetsforeningen.

Gerson Trier var født i København d. 23. april 1851, søn af manufakturhandler Ludvig Trier. Student 1869. Studerede fransk ved Københavns Universitet og 1874-75 i Paris. Cand. mag. i 1876. Nogle måneder lærling på Krygers Tapetfabrik, studerede samtidigt kemi. Fortsatte studiet i 1879 på Sorbonnelaboratoriet i Paris, blev i 1880 kemiker på en fransk sukkerfabrik og derpå prokurist i et dansk handelshus i Paris, fra 1884 knyttet til dets filial i London og et par år senere chef for Londonerhuset. Kom i berøring med den internationale arbejderbevægelse og flere af dens bekendte mænd. Tolk for den danske delegation ved fagforeningskongressen i London i 1888. Opgav i 1888 købmandsvirksomheden og vendte tilbage til Danmark. Stiftede sammen med N. Petersen ugebladet »Arbejderen«; blev i november 1889 ekskluderet af socialdemokratiet sammen med N. Petersen og de 5 andre medlemmer af »Arbejderen«s redaktionskomité. Virkede i »Den ny Arbejderskole« og i Folkeuniversitetsforeningen. Ernærer sig som sproglærer og kursusbestyrer; har studeret engelsk i Cambridge og Oxford. Efter eksklusionens ophævelse i 1901 valgt til medlem af partiets hovedbestyrelse; genvalgt i 1903.

Michael Christian Lyngsie var født d. 6. juli 1864 på Kristianshavn. Fra sit 13. år ansat ved Hærens Laboratorium og blev afskediget i 1890. I 1891 formand for Arbejdsmændenes Forbund i København; ledede den store strejke i 1892. Stiftede i 1895 Arbejdsmændenes Fællesorganisation i København og i 1896 »Dansk Arbejdsmandsforbund«, hvis formand han har været siden stiftelsen. Medstifter af mælkeriet »Enigheden« og Arbejdernes Margarinefabrik i Svendborg. Valgt til folketingsmand for Horsens bykreds d. 5. april 1898 med 1169 stemmer mod 1160. Genvalgt 1901 med 1458 stemmer mod 1322 og 1903 med 1270 stemmer mod Højres 1227 og Venstres 430. Borgerrepræsentant fra 1900. Lyngsie må Arbejderklassen aldrig glemme…han kæmpede og sled for dem der ingenting havde og som blev regnet for intet og ingenting, selvom de måtte slide deres liv op i kapitalisternes fabrikshaller og bo under de mest beskidte vilkår med en endnu elendigere adgang til føde. Måtte rigmændenes gud og profeter straffe kapitalisterne, disse Eders udsugere og undertrykkere!

Josef Hansen var født 1866 i Gelsted ved Næstved, søn af husmand Elias Hansen. I skomagerlære. Arbejdede som svend nogle år i København og nedsatte sig derpå som mester i Tybjerglille ved Næstved. Fra midten af 90erne socialdemokratiets kandidat i Næstvedkredsen med stadig voksende stemmetal. Nåede i 1903 1173 stemmer mod den af Højre støttede Venstremands 1662. Medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse. Redaktør af »Sydsjællands Socialdemokrat« fra oprettelsen i 1899. Valgt til medlem af Næstved byråd d. 21. oktober 1904 med 522 stemmer mod 296.

L. Rasmussen var født i 1862 i Højrup ved Fredericia, søn af en husmand. Typograf. Deltog i genoprettelsen af den socialdemokratiske forening i Fredericia 1886, foreningens første kasserer. Fra 1890 typograf ved »Demokraten« i Århus. 1894-98 formand for de Samvirkende Fagforeninger i Århus. Fra 1898 redaktør af »Horsens Socialdemokrat«. 1900 valgt til medlem af Horsens byråd fra 1892 socialdemokratiets kandidat i Fredericiakredsen, begyndte med 59 stemmer, der i 1903 var vokset til 1088 mod Venstres 1281 og Højres 991. Medlem af partiets hovedbestyrelse

Chr. Nielsen-Hauge var født i 1870 på øen Fuur i Limfjorden, af en gammel gårdmandsslægt. Snedker. Rejste i Tyskland, Tyrol, Svejts og Italien fra 18891893, arbejdede bl.a. længere tid i Flensborg, Berlin og Zürich. Har senere været i England. Besøgte 2 år Askov udvidede folkehøjskole. Efter udtjent værnepligt i Viborg underkorporal og korporal. Fra 1896 snedkermester i Esbjerg. Medarbejder ved »Vestjyllands Socialdemokrat«. 1898 medlem af Esbjerg byråd. Fra marts 1902 redaktør af »Bornholms Socialdemokrat«. 1901 kandidat i Skivekredsen, 1903 i Rønnekredsen, hvor han opnåede 717 stemmer mod Venstres 1437.

J. P. Jensen var født d. 21. september 1863 i Korsør. Maskinsnedker. Formand på Frederiksberg Pakkassefabrik, senere forvalter ved Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitetsselskab. 1896 valgt til medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse, genvalgt 19 2. Medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse.

Johan Willmann var født i 1866 i Søllerød sogn. Maskinist. Virkede fra 1893 for socialismens udbredelse i Lyngbykredsen og gjorde efterhånden »Socialdemokraten« til kredsens mest udbredte blad. 1894 valgt til medlem af den Fri Fattigkasses bestyrelse, senere dens formand. Fra 1897 medlem af Søllerød sogneråd indtil 1903, da han flyttede til Lyngby for at overtage bestyrelsen af »Socialdemokraten« derværende lokalkontor. 1901 valgt til folketingsmand for Lyngbykredsen med 1485 stemmer mod Højres 1463 og 53 stemmer på en venstreløsgænger. Faldt ved valget i 1903 med 1507 stemmer mod Højres 1721 og Venstres 490 stemmer. Medlem af socialdemokratiets hovedbestyrelse

C. A. Schmidt var født d. 3. april 1848 i Egholt ved Kolding, hvor faderen var gårdmand og grovsmed. Lærte snedker- og tømrerhåndværket på landet. Kom i 1871 til København. Arbejdede som bygningssnedker. Blev i 1887 formand for Savarbejdernes- og Maskinsnedkernes Fagforening, (gik senere over til børstetræsfabrikationen. Blev formand for den socialdemokratiske vælgerforening i Københavns 7de kreds og opstilledes ved folketingsvalget den 16. juni 1908 mod finansminister C. Hage, hvem han besejrede med 772 stemmer mod 621.

N. C. Christensen var født d. 19. marts 1860 i Serritslev, Hjørring amt, hvor faderen var landarbejder. Tjente som hyrdedreng og blev derpå fabriksdreng i Ålborg. Kom i skomagerlære og blev svend 1879. 1886 medstifter af Skomagernes Fagforening og dens formand. 1889 formand for Forbrugsforeningen af 1872, der i 1890 oprettede et bageri og nogle år senere et bryggeri. 1888 medstifter af foreningen til udgivelse af ugebladet »Nordjyllands Arbejderblad« og dens kasserer; senere medarbejder ved bladet. I 1895 socialdemokratiets kandidat i Vråkredsen. Fra 1900 byrådsmedlem i Ålborg og fra 1903 folketingsmand for Ålborgkredsen.

Om handskemager Peter Christian Knudsen (1848-1910) skriver A. C. Meyer disse ord i 1916: Peter Christian Knudsen var i en menneskealder det danske arbejderpartis førstemand, dets politiske organisator og fører. Hans indsats i kampen for de bredeste lags politiske indflydelse, oplysning og samvirke har været meget betydningsfuld og sat stærke spor i arbejderklassens sociale stilling. Under P. Knudsens ledelse nåede socialdemokratiet frem fra en lidet påagtet tilværelse til et stort folkepartis betydningsfulde magtgruppering indenfor dansk lovgivning. Den danske arbejderbevægelse, således som vi nu kender den, har som baggrund det storindustrielle gennembrud først i 1870erne. Lønarbejdet fostrede socialisme. William Scharling, den senere så kendte konservative politiker, har allerede i 1863 i sin konkurrenceafhandling for et professorat i statsøkonomi og finansvidenskab, i følgende ord påpeget karakteren af den kamp, der føres mellem besiddende og besiddelsesløse: »- kampen føres stedse længere nedad; for hver skranke, der brydes, for hver klasse, der således rykker op og får del i den tidligere nogle enkelte klasser forbeholdte magt, presser de tilbagestående på de endnu ikke brudte skranker, bliver der et andet tryk, som skal afhjælpes, hvilende på en stedse mere begrænset del af samfundet, indtil der så tilsidst kun er én klasse, der føler sig som den fortrykte, den forurettede, indtil der tilsidst kun er ét element, som ikke har fået sin forholdsmæssige del af samfundsmagten - og da begynder kampen mellem dette og alle de andre«. I 1863, da Scharling skrev disse ord om proletariatet, var håndværket endnu i overvejende grad det førende i vareproduktionen herhjemme. Men storindustrien begyndte sin erobring af arbejdets land. Håndværksarbejdets ro og poesi bortvejredes til fordel for en storproduktion under konkurrencens lov. Fordelene ved en lettere og rigere tilfredsstillelse af menneskelige behov var åbenbare, men det nye systems værste mangler ramte lønarbejderen hårdest. Og med storproduktionens bølger, som væltede udefra de store lande ind over dansk område, fulgte socialistiske tanker. Det gamle »Internationale« fik også sine sektioner herhjemme, da Louis Pio i 1870-71 havde blæst i tidens basun:

Til trælle i sind og til slaver af guld

den voksende slægt fostres frem,

og jorden så aldrig så usselt et kuld,

som det, der på den nu har hjem

Således skrev U. P. Overby den gang i »Socialisternes marsch«. Og ordene karakteriserer den stemning, der beherskede de besiddelsesløse, hvor de rejste sig til kamp. Handskemagersvenden Peter Knudsen har deltaget i arbejderbevægelsen fra dens begyndelse og til sin død. Og da partiet efter Pio´s bortrejse til Amerika i 1877 tog fat på genrejsningen, fandt det i Knudsen en arbejdets nidkære mand. Da det meddeltes ham, at Pio var forsvundet, og der dertil føjedes en nedbøjet partifælles bemærkning om, at »nu er det ude med socialismen i Danmark!« - skal P. Knudsen have svaret: »Nej, nu skal den først til at begynde!« Og det blev ham, der i høj grad kom til at bære dagens byrde. Han bar den med ukuelig energi. Fra først i 1880erne til et stykke ind i vort århundrede var han på færde overalt, hvor kampen stod. Han var fra første færd organisatoren, hvor E. Wiinblad var den fremragende socialdemokratiske journalist, Holm og Hørdum folketalerne, C. C. Andersen den kloge administrator og overvejelsernes mand. Arbejderne havde den fuldkomneste tillid til P. Knudsen. Han vandt den, efter at de i 1877 var blevet skuffede ved de gamle føreres bortrejse, i kraft af sin urokkelige partitroskab, sin uselviske hengivelse i arbejdet og sin politiske klogskab. Denne general uden distinktioner, denne folkeheros uden piedestal har Arbejderklassen rejst et monument i sin taknemmelighed. Og hvorledes P. Knudsens politiske modstandere end ser på den bevægelse, han førte frem, vil de ikke nægte ham den ros, at han var sit parti en tro tjener, og at bevægelsen, hvis leder han blev, har bidraget til at højne Arbejderklassens levefod, dens oplysning og moral. Randers er Peter Knudsens fødeby. Han så lyset d. 23. november 1848, det historisk berømte år. Gaden hedder Vester Grave. Hans forældre var skomagermester Christen Knudsen og hustru, født Borreschmidt. Faderen døde allerede, mens Knudsen var barn og fulgtes få år efter af moderen. Der havde været mange børn i ægteskabet, men kun 3 levede. Som følge af faderens tidlige død var kårene i hjemmet trange, og da moderen døde, medens Peter Knudsen var i lære, og hans yngste søster endnu ikke var nået til den skolepligtige alder, opløstes hjemmet. Den lille søster blev sendt til Skive, medens P. Knudsen og en anden søster måtte klare sig selv. Peter Knudsen gik i friskolen, hvor han udmærkede sig ved sin flid og sine evner. Den gamle overlærer Albrechtsen kaldte ham sin flinkeste elev. Denne lærer har sikkert øvet den første, vækkende indflydelse på drengens sind. Albrechtsen var en gammel frihedsmand og noget af en oprører overfor tradition og vedtægt. Som skolemand afskaffede han prygl og remseri, reformerede undervisningen i historie og var ikke bange for at vække børnenes kritiske sans i religiøs henseende, hvad enten det så gjaldt mirakler eller autoritetstro. Overfor såvel hjem som skole var Peter Knudsen i besiddelse af en usædvanlig pligtfølelse. Et lille træk fra hans barndomstid vidner derom. Han var en vinterdag henimod aften gået et ærinde for sin moder. Der lå alenhøje snedriver, og da han havde passeret adskillige af disse i et ubebygget kvarter i byens udkant, opdagede han, at han havde tabt sin ene træsko. Fandtes den ikke, var han klar over, at det betød en udgift for moderen, og med det bestemte forsæt at ville finde sin træsko tiltrådte han vejen tilbage og gravede med sine hænder hvert fodspor op, indtil han sank udmattet sammen. Tilfældigt forbipasserende fandt ham og bragte ham hjem. Der foreligger iøvrigt kun yderst sparsomme oplysninger om Peter Knudsens barndomstid. Selv talte han aldrig om den. Kun øjeblikket og fremtiden optog ham. Det er sagt, at det vanskeligste valg af alle er valget af livsstilling. For Peter Knudsen var vanskeligheden den samme som for velbegavede arbejderbørn i almindelighed. Der var ikke råd til at skaffe ham en særlig uddannelse. Gamle Albrechtsen ville gerne have ham uddannet til skolelærer, men det lod sig ikke gøre alene af den grund, at Peter kunne ikke synge. Heldigvis havde han øre for tonernes skønhed, hvad han ofte har godtgjort i sin egenskab af partifører, når det drejede sig om at vække arbejdernes sans for sang og musik. Da studeringernes vej var lukket for skomagersønnen, gik han i handskemagerlære. Randers havde jo forlængst vundet navnkundighed for sine handsker, hvad der måske bidrog til, at Peter Knudsen netop valgte det fag. Som læredreng boede han i et kammer, hvor rotterne førte herredømmet. Peter Knudsen tog sagen praktisk og med al fornøden ro. For det første vidste han nok, at læredrengenes kår den gang var så omtrent de samme overalt, og dernæst fandt han det for god opportun politik at lægge lidt sul og brød hen til sine ubudne gæster. Han opnåede derved sin hensigt, at rotterne lod såvel ham selv som hans sager i fred. I 1867 havde P. Knudsen afsluttet sin læretid, og året efter rejste han til København, hvor han fik arbejde hos det kendte firma N. F. Larsen. Her arbejdede han i halvtredje år, og i denne tid begynder hans ihærdige stræben efter at tilegne sig frugtbar viden. Som så mange andre unge arbejdere i hin tid søgte Peter Knudsen til den af C. V. Rimestad stiftede »Arbejderforeningen af 1860«. Denne forenings opgave var ganske vist upolitisk, for så vidt som den tilstræbte at skaffe de unge håndværkere adgang til god læsning og oplysende foredrag, men den kom alligevel til at virke konservativt, idet den strengt vågede over, at socialistiske anskuelser ikke fik råderum i foreningens virksomhed. Senere hen kom det til skarpe sammenstød mellem »arbejderkongen« C. V. Rimestad og »Internationale«s danske »stormester« Louis Pio, en kamp, der minder om det felttog, den tyske arbejderagitator Ferdinand Lassalle foretog mod selvhjælpsmanden Schulze Delitsch. Nå - bøger rummer jo adskillig »farlig« viden, og i arbejderforeningens store bibliotek fandt Peter Knudsen bøger, som bidrog til at befrugte hans tanker. Hans læselyst var overordentlig, og aldrig har måske noget medlem af den Rimestad'ske forening været en flittigere gæst i biblioteket. Fra dette arsenal hentede han sine første våben i kampen for Arbejderklassens frigørelse. For den unge handskemagersvend stod C. V. Rimestad næppe som lærer eller leder, og »Arbejderforeningen af 1860«s program var ikke noget slag i bordet overfor den voksende kapitalisme. Foreningens hovedformål var »kraftig at fremme den arbejdende klasses oplysning og dannelse som de nødvendige betingelser for og de rette bærere af denne borgerklasses velvære, også i materiel henseende«, og hertil føjedes som en slags program, at »foreningen vil ved alle lovlige og hæderlige midler søge at virkeliggøre og opretholde arbejdernes grundlovsmæssige politiske rettigheder og at udvide deres indflydelse på kommunens anliggender«. Men for mange arbejdere dæmrede allerede dengang en forestilling om, at deres politiske program skulle adskillige streger til venstre for en liberalisme, der nærmest ville benytte arbejderne som støtte for sine egne formål. Erfaringerne fra udlandet, barrikadekampene i Paris og Berlin februar og marts 1848, og den store arbejdernedslagtning i Paris i juni samme år kunne nok vække tvivl i de bredeste lag om liberalismens hensigter, i alt fald om dens evne til at være »bærer af denne borgerklasses (arbejdernes) velvære«. En dansk nationaløkonom, Fr. Krebs, som i sin bog »Individualisme og socialisme« omtaler forholdene i den periode, hvor lavsbåndene løstes, næringsfriheden proklameredes og maskindriften begyndte at udfolde sig, giver nogle statistiske oplysninger om de sociale modsætninger. Han påviser det stærkt voksende antal daglejere (lønarbejdere), hvis procenttal af befolkningen i København i 1870 udgjorde det dobbelte imod, hvad den udgjorde i 1840, medens den i købstæderne voksede fra 9 til 14 pct. af befolkningen. Fr. Krebs så i dette proletariat en fare for samfundsfreden, og han frygtede socialismen, om hvis indhold og udvikling han dog ikke havde nogen klar forståelse. Men alene erkendelsen af de ved kapitalismen skabte klassemodsætninger og derved af socialismens eksistensberettigelse er værd at notere fra hin tid. Selv en kirkens mand som biskop Martensen advarede mod den moderne dans om guldkalven. Det er givet, at Peter Knudsen har følt sig stærkt påvirket af tidens brydninger og allerede, mens han stod som medlem af Rimestads forening, har han skaffet sig indblik i national-økonomiske og sociale forhold, begyndt at lægge grundlaget for sin viden. Men når man er 21 år, banker blodet for uroligt til, at man kan slå sig ned som statistiker. Knudsen havde vel også ungdommens udve. Han tog i al fald udenlands, til Gøteborg, hvor han arbejdede i halvandet år og øgede sin fagdygtighed. Men i foråret 1872 rejste han tilbage til København for at aftjene sin værnepligt. Han blev udtaget til infanterist og lå i Kastellet. Mens han endnu var rekrut, fandt »Slaget på Nørrefælled« sted. Det var d. 5. maj 1872. Hvad der gik for sig den dag var sprængningen af et møde, indvarslet på Nørrefælled i anledning af en murerstrejke. Mødet var blevet forbudt af politidirektør Crone, men et stort arbejdermøde i »Den internationale Arbejderforening«s lokale i Lille Kirkestræde vedtog mødets afholdelse på trods af politiet og i henhold til borgernes grundlovsmæssige rettigheder. Politiets forbudsplakater blev revet ned, og folk strømmede søndag eftermiddag d. 5. maj til Blegdamsfælleden. Det kom til sammenstød med politiet og de til dettes hjælp hidkaldte husarer. Til slut måtte folkemængden fortrække. Under »Slaget på Nørrefælled«, der gav anledning til arrestation af de tre arbejderførere, Pio, Brix og Geleff, lå Peter Knudsen på sit leje i Kastellet. Rekrutterne var beordret til ro, mens det ældre mandskab havde fået udleveret skarpe patroner. Autoriteterne sikrede sig i tide mod en arbejderrevolution i hovedstaden. Man vil nu, i det tyvende århundrede, se med undren på denne bevæbnede alvor i myndigheders opfattelse af socialismen. Dens modsætning var de socialistiske arbejderes glødende tro og dertil knyttede utopiske forestillinger om en snarlig omvæltning af den bestående kapitalistiske verdensordning. Men denne tro appellerede dog aldrig til brandfakler eller dynamitattentater. Den var socialisme og den var dansk socialisme. Peter Knudsen har levet med i begivenhederne af 1872, skønt han var interneret i Kastellet. Umiddelbart efter udstået tjeneste meldte han sig ind i socialdemokratiet. Partiets organisation var efter førernes fængsling undergået en forandring. Den danske afdeling indenfor det af Karl Marx i 1864 stiftede »Internationale« (Den Internationale Arbejderforening) ophævedes ifølge myndighedernes påbud, og i dens sted dannedes en organisation af frie fagforeninger, bestående af de større fagsammenslutninger, medens de små, uorganiserede fag og de enkelte personer, der ikke tilhørte noget egentligt fag, f.eks. studenter og lærere, samledes i »Den blandede Fagforening«. Knudsen indmeldte sig i denne og vedblev at stå som medlem af den under dens noget omskiftende vilkår, hvor navnet forandredes først til »Den demokratiske Arbejderforening«, derefter til »Broderbåndet«, som atter fik navneforandring og kom til at hedde »Socialdemokratisk Samfund«. Foreningen var arbejdernes særlige politiske organisation, selv om også de frie fagforeninger indrulleredes under det politiske partis fane, men dens virksomhed indskrænkede sig væsentligt til at være en diskussionsklub. Her var der imidlertid lejlighed til at samle politisk forståelse og opøve sig i socialistisk teori. P. Knudsen fortsatte i nye baner, hvad han havde påbegyndt i »Arbejderforeningen af 1860«. Han studerede tidens brændende spørgsmål med en iver og grundighed, som til slut bundfældede sig i en urokkelig overbevisning om, at socialismen var den eneste vej til arbejderklassens frigørelse, og at det organiserede proletariat havde en historisk mission, som måtte føre til afskaffelse af kapitalistklassens politiske herredømme og dermed til dens økonomiske magts fald. Han var marxist, revolutionær i historisk betydning. Selv senere, da Knudsen så ivrigt som nogen deltog i praktisk reformarbejde, beholdt han denne retlinethed i overbevisning, der vel tillader forhandling, men aldrig går på falsk akkord og ikke taber det store mål af syne. Han var kaldet til at lede et stort parti ad fremskridtets vej. Det praktiske arbejdes udgangspunkt måtte foreløbig være at organisere fagfællerne. »Hvad du evner kast af i de nærmeste krav!« I den moderne arbejderbevægelse har fagforeningen altid været forberedelsesklassen. I den opdrages arbejderen til kammeratskab og politisk samvirke. Og fra fagforeningerne gik de bedst skolede arbejdere som »officerer« ud til den politiske kamp. Peter Knudsen havde allerede forud »marskalkstaven i tornystret«. Det var i første række hans initiativ og energi, der d. 24. maj 1875 førte til oprettelsen af Handskemagerforeningen i København. Fagorganisationen fik snart efter stiftet foreninger i Odense og Nyborg samt i de svenske byer Malmø, Lund, Helsingborg og Kristiansstad. P. Knudsens tidligere ophold i Sverige gjorde ham til selvskreven agitator for sin fagforening, men indtil videre fik han dog kun de sydsvenske byers kolleger organiseret. Ved en kongres i København sluttede alle de nævnte danske og svenske foreninger sig sammen i »Det nordiske Handskemagerforbund«, der fra d. 1. november 1876 udgav et fagblad med P. Knudsen som redaktør. Så liden offentlig - for ikke at sige historisk betydning denne foreningsvirksomhed synes at rumme, har den dog været en lille ouverture til arbejdernes skandinavisme. I halvfjerdserne fandtes der ingen socialisme i Sverige eller Norge. Vore »brodra hinsidan« havde vel fået århundredets socialrevolutionære ideer præsenteret i teoretiske afhandlinger af mænd, udgåede såvel fra den akademiske som fra det fysiske arbejdes verden. Betydeligst blandt disse tænkere er Niels Herman Quiding (død 1886), som gennem et langt liv ydede værdifulde indlæg i det store sociale spørgsmål. Han skrev under mærket »Nils Nilsen, arbetskarl« og er - ligesom vor Frederik Dreyer (død 1853) - forløberen for den egentlige socialistiske arbejderbevægelse, hvis opkomst i Sverige må dateres til midten af 1880erne. Det lykkedes ganske vist ikke i første omgang at holde liv i Handskemagersvendenes Forbund. Foreningerne i provinsbyerne og i Sverige faldt fra, og forbundet opløstes i 1879. Men i den første, korte periode havde de organiserede handskemagere allerede været i kamp. I 1876 og 1877 strejkede de i Lund i henholdsvis 3 måneder og 4 uger. I 1878 strejkedes der 6 uger i København. I alle de nævnte tilfælde var strejkerne erklæret for at undgå lønnedsættelse. Arbejdernes fælles økonomiske interesser førte i 1898 til genoprettelse af Handskemagerforbundet, men allerede i 1892 havde de danske handskemagerforeninger i København og Århus tiltrådt »Det internationale Handskemagerforbund«, som har afdelinger i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Østrig-Ungarn, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien og Amerika. Disse afdelinger har gensidighedsforpligtelser med hensyn til strejker og lockouter og understøtter ligeledes arbejdsløse medlemmer. Trods det uhyre arbejde, der i årenes løb tilfaldt P. Knudsen, vedblev han dog længe at stå som formand for Handskemagerforeningen af 1875 og udfyldte sin plads med beundringsværdig hengivelse i arbejdet for kammeraternes sag. Da Peter Knudsen i 1873 trådte ind i det socialistiske parti, sad de gamle førere i fængsel, og arbejderbevægelsen stod i stampe. En højesteretsdom af 1873 havde forbudt »Internationale«, hvis fagsektioner da efterhånden gik op i »De fri Fagforeninger«, som lededes af en centralbestyrelse. Denne varetog de særlig socialistiske interesser, som lå udenfor fagforeningernes almindelige virke. Hver fri fagforening valgte 2 repræsentanter til centralbestyrelsen, og repræsentanterne valgte igen en formand, en næstformand og en kasserer. Organisationens arbejde var et dobbelt, dels at vinde politisk indflydelse gennem den agitation, der udfoldedes af det socialistiske dagblad og gennem afholdelse af politiske møder, dels at virke for højere løn og forkortet arbejdstid. Hertil knyttede sig en tredje opgave, som bestod i oprettelsen af produktionsforeninger, udgåede fra og ledede af fagforeningerne. Den berømte tyske agitator Ferdinand Lassalle havde på arbejderforeningernes program sat statshjælp til produktionsforeninger for derved at understrege statens pligt til at lade sig engagere i arbejdernes kamp mod den kapitalistiske storindustri. Siden da - i 1860erne begyndelse - har socialdemokratiet afpasset sit program med fuldere forståelse af arbejderklassens forhold til staten. Men i halvfjerdserne troede man endnu på produktionsforeningernes evne til at optage kampen økonomisk mod de kapitalistiske foretagender. Man havde jo kunderne i sine egne partifæller ! Men man havde langt til statshjælp, og det skortede ikke blot på fornøden kapital men ofte på tilstrækkelig forretningskyndig ledelse. Disse produktionsværksteder fra halvfjersernes år var små, heltemodige forsøg på at frigøre sig fra kapitalismen, og der var nok af ædel begejstring men for lidt af klog beregning. Dog tør det med god grund siges, at produktionsværkstederne fik deres betydning for senere tiders arbejderbevægelse. De anviste arbejderne fastere rammer for deres politiske gerning og klarede deres forståelse af opgaver, som måtte løses ad sammenslutningens og kooperationens veje. Arbejderbevægelsens stille afløstes af frisk blæst, da Louis Pio kom ud af fængslet og påny overtog ledelsen af partiorganet. Den forgudede arbejderfører skabte imidlertid opposition indenfor sit eget parti, fordi han havde for meget af eneherskerens natur i sig. Sålænge han blændede ved sin romantiske optræden og fyrige veltalenhed, var der kun liden plads for realiteternes mænd, til hvilke P. Knudsen under alle omstændigheder må regnes, selv om han ikke nævnes blandt dem, der trådte i opposition til Pio. Et frygteligt slag for arbejderbevægelsen var det, da Pio og Geleff i 1877, trykkede af forholdene indenfor partiet og truede af politiet, forlod Danmark og rejste til Amerika for aldrig at vende tilbage. Samtidig med den økonomiske krise, som just indtrådte på denne tid, lammedes arbejdernes mod og kraft. De følte sig både forrådte og prisgivne, og bevægelsen gik stærkt tilbage. Det var en mismodets og mistillidens tid. Blandt dem, der holdt modet oppe, var P. Knudsen. Og dog skulle han selv i høj grad komme til at føle tidernes ugunst. Som formand for sin fagforening, redaktør af fagbladet og medlem af den socialistiske partiledelse havde Knudsen allerede før 1877 henledt arbejdsgiveres og autoriteters opmærksomhed på sig. Han noteredes bl.a. på arbejdsgivernes sorte liste. Det betød, at han ikke burde tages i arbejde af nogen mester. Formandsplads og fagblad gav ikke Peter Knudsen nogen nævneværdig indtægt. Han skulle leve af handskemageriet. Og så kom der da en ond tid for ham, hvor han stilledes ansigt til ansigt med materiel nød. »Socialdemokraten«, til hvilken han blev knyttet som medarbejder, måtte atter afskedige ham, fordi bladets budget ikke kunne bære den ringe udgift, hans journalistik kostede. I denne fortvivlede situation, hvor alt var mørke omkring Peter Knudsen, havde han en trofast støtte i sin hustru. Han var blevet gift i 1875 med enken efter en tømrer Walther. P. Knudsen havde lært parret at kende i partiets første trængselsår. Walther døde tidligt og efterlod hustru og 3 børn. En smitsom syge bortrev børnene. P. Knudsen ægtede nogen tid efter enkefru Walther. Hun var henved en halv snes år ældre end P. Knudsen, men aldersforskellen øvede ingen uheldig indflydelse på deres samliv. Den bidrog snarere til, at fru Knudsen ligesom med en slags moderlig omhu hjalp sin ægtefælle til rette under alle forhold, hvor hendes råd og dåd var fornøden. Fru Knudsen var født i Tårnby på Amager. Den høje, kraftige kvinde var i besiddelse af et ligeså brillant humør som godt hjerte, som kom til at stå deres prøve både i onde og gode dage. Da Peter Knudsen var blevet arbejdsløs, hjalp hans hustru med til udkommet. Hun skaffede sig nogen indtægt ved vask, medens Knudsen selv påtog sig tilfældigt arbejde, pressede handsker, syede matroskraver og lignende. Men de nærede begge en usvigelig tro på fremtiden og fandt sig uden knurren i deres fattige kår. Forholdene i partiet var ikke heller de lyseste. Efter Pio´s bortrejse gjaldt det for de mænd, som skulle genrejse partiet, at træffe en ordning, som stod lige langt fra søvnig moderation og vild radikalisme. Bladet »Socialdemokraten« blev organ for den nye kurs, og under mærket »en arbejder« begyndte typografen E. Wiinblad en journalistik, der henledte såvel modstanderes som venners opmærksomhed på ham. I denne periode, helt op til april 1881, træffer man ikke Knudsens navn så særdeles hyppigt i den offentlige debat. Ikke desto mindre deltog han ivrigt i partibevægelsen og kæmpede for kammeraternes interesser i handskemagerorganisationen. Han bidrog også til at forberede stiftelsen af den socialdemokratiske partiorganisation »Socialdemokratisk Forbund« der kom til verden d. 12 februar 1878. Denne organisation er i årenes løb blevet moderforeningen for de socialdemokratiske organisationer over hele landet. Ved forbundets oprettelse stilledes fagforeningerne friere i deres specielle virke, men forbindelsen mellem de to organisationer opretholdtes og knyttedes fastere på et senere tidspunkt. I april 1881 blev E. Wiinblad »Socialdemokraten«s redaktør, og han søgte straks P. Knudsens medhjælp. Redaktionskontoret var den gang i et lille mørkt 2 fags værelse i Farvergade. Mens Wiinblad selv næsten ganske alene besørgede det løbende journalistiske arbejde, søgte han at vinde fagforeningernes medlemmer som holdere af bladet ved artikler om faglige forhold og principielle indlæg til belysning af de socialistiske teorier. Her fandt han en fortræffelig støtte i P. Knudsen, der dog måtte blive ved sit håndværk som hovednæringsvej. »Det var i sandhed«, hedder det i C. E. Jensens og Borgbjergs værk »Socialdemokratiets århundrede«, »en arbejderredaktion: redaktøren, der lige havde forladt sætterkassen, spadserede mange gange først til Åbenrå, hvor Knudsen sad og syede handsker i en baggård, og derfra til Lille Regnegade, hvor Søren Larsen (bladets »udenlandske medarbejder«) stod og barberede, for at afhente dagens manuskript.« I januar 1882 flyttedes redaktionskontoret til Nørregade 5, 2. sal i mellembygningen, hvor forholdene var betydeligt bedre end i Farvergade. Partiet havde også haft medvind. Den indre splid var bragt til afslutning, fagforeningerne gik stærkt fremad, og »Socialdemokraten« blev det centrum, hvor beslutninger fattedes og hvorfra kampen lededes. »Socialdemokratisk Forbund« havde i 1882 valgt P. Knudsen som forretningsfører. Han var ved siden heraf den betydeligste kraft indenfor fagforeningsbevægelsen og sidst men ikke mindst journalisten, som bl.a. i denne periode, da Wiinblad gav bladet indhold og form, skrev en række artikler om landarbejdernes kår. Der knyttedes nu tillige flere både ældre og nyere medarbejdere til bladet. Den politiske stilling her i landet prægedes den gang af den begyndende kamp mellem Højre og Venstre om forfatningens brug, og det åndelige liv befandt sig i en stærk brydningstid. Politisk vækkelse og moderne retning i dansk litteratur øvede også en stærk indflydelse på Arbejderklassen. »Studentersamfundet« stiftedes og bidrog til arbejdernes oplysning ved udgivelsen af småskrifter senere ved aftenundervisningen for arbejdere. Allerede i eftersommeren 1882 gik »den forenede københavnske opposition«, socialdemokrater og liberale, til landstingsvalg mod det Estrup'ske Højre. Det var et overrumplingsforsøg, som nær havde brudt bresche i reaktionens gamle borg. Socialdemokratiets internationalisme, for hvilken P. Knudsen var en ihærdig forkæmper hele sit liv igennem, gav sig et smukt udtryk i 1883, da det af Bismarck'ske undtagelseslove forfulgte tyske socialdemokrati afholdt en hemmelig kongres i Arbejdernes Forsamlingsbygning, Rømersgade 22 i København. Her kunne P. Knudsen som partiets forretningsfører byde de tyske brødre et hjerteligt velkommen. Den bitre forfatningskamp, som tog fart herhjemme i firsernes midte, udelukkede for lang tid en tiltrængt social reformlovgivning. Socialdemokratiet måtte, som det politiske udtryk for Arbejderklassens interesser, være nærmest kaldet til at kræve reformer, men dels fastholdt socialdemokratiet med fuldkommen ret, at forfatningsspørgsmålet først måtte afgøres i henhold til parlamentarisk styresæt, og dels tog det sammen med den øvrige opposition bestemt afstand fra de Estrup'ske reformlove, der vel også mest var beregnet på at aflede opmærksomheden fra forfatningskampen og fra socialismen. Der havde hidtil foreligget et par forslag til løsning af spørgsmålet om arbejdernes alderdomsforsørgelse, et af godsejer Grüner til Ravnstrup, som havde oprettet »De forenede kommuners alderdomskasse«, i hvilken arbejdere kunne tegne livrente, og ét af den gamle jernstøber P. F. Lunde. Sidstnævntes forslag var det mest omfattende og gik ud på, at arbejderne, som ikke fik den fulde betaling for deres arbejde, skulle have en af staten sikret livrente fra deres 30 år, voksende med alderen og afpasset efter arbejdsfortjenesten i det foregående år. Arbejdsudygtige burde helt eller delvist forsørges af staten. Midlerne til denne alderdomsforsørgelse skulle staten indvinde ved en skat på indkomst og arv. Lundes plan havde vundet nogen indflydelse på landet, medens byarbejderne vel nærmest frygtede for, at en livrente af den nævnte art ville vanskeliggøre en ensartet optræden i lønspørgsmål. Regeringen havde i halvfjerdserne nedsat en arbejderkommission, som i 1878 fremsatte forslag om en alderdomsforsikring, hvortil bidrag skulle ydes dels af arbejderne selv fra den unge alder, dels af stat og kommune. Kommissionens flertal holdt på en frivillig forsikring. I rigsdagssamlingen 1881-82 forelagdes der et privat lovforslag i Folketinget. Det fulgte mindretallet i kommissionen, som holdt på tvungen forsikring, men socialdemokratiet, som endnu var uden repræsentation i Rigsdagen, rejste en stærk agitation for tanken om statspensionering af alle gamle ubemidlede, og dette standpunkt vandt overvejende tilslutning i sygekasserne, som nu havde et flertal af klassebevidste arbejdere. P. Knudsen kom her til at spille en fremtrædende rolle, der gav ham lejlighed til at udarbejde et meget vigtigt, ja næsten epokegørende indlæg i spørgsmålet om samfundets pligter overfor fattige, syge og gamle. Grundloven af 1849 kom til verden umiddelbart efter store begivenheder i udlandet. Folkene kæmpede overalt for fuld gennemførelse af den frihed, som var indvarslet i slutningen af det attende århundrede. Absolutismen stod for endeligt fald i de videst fremskredne stater. Paris' arbejdere havde kæmpet på barrikaderne for at erobre den almindelige valgret og nå frem til social retfærdighed. Fattigdomsspørgsmålet faldt som en dyb, mørk skygge fra den verdenserobrende maskinindustri. Det begyndte at stå klart for arbejderne, at var de end sluppet forbi absolutismens scylla, havde de kun udsigt til at blive slugt af frikonkurrencens charybdis (dvs. de gamle, græske sagn forestiller sig ved scylla malstrømmen, at den har skikkelse af et uhyre, som bor i en klippehule. Charybdis er strømmens farlige hvirvel, og kommer der et skib i dette naboskab, må det enten ofre sit mandskab til scylla eller vil blive opslugt af charybdis). Men barrikademændenes kamp for »den røde republik« blev slået ned med hård hånd i juni 1848. Kravet om »retten til arbejde«, det specielle socialistiske programpunkt for hin tid, druknede i blod. Det er utvivlsomt, at juni-kampens udfald har øvet sin indflydelse på de danske grundlovsgivere. I stedet for det liberalistisk set uoverkommelige at bekæmpe arbejdsløsheden og sikre alle adgang til arbejde, nøjedes man med i grundloven at indsætte en paragraf om fattigforsørgelse: »den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påligger nogen anden, er berettiget til at erholde hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som lovene herom påbyde«. Frikonkurrencens samfund kunne nu arbejde med fuld kraft og »en god samvittighed«. Man havde jo fattigvæsnet til at tage sig af det forkomne proletariat. Men et samfund, der fostrer arbejdsløshed, lider af en kræftskade. Den førnævnte forfatter fra halvfjerdserne, Fr. Krebs, slutter en omtale af fattiglovgivningen med følgende ord: »vidste den skikkelige del af arbejderbefolkningen, hvilken elendighed et sådant officielt fattigvæsen tilfører den, måtte den hellere ønske sig fri for al officiel fattigunderstøttelse.« Kendsgerningerne tog ordet førend Arbejderklassen. En kristianshavnsk præst udtalte i en beretning fra 1868 som sin overbevisning, at der i hovedstaden fandtes »et stærkt og farligt proletariat, som dagligt vokser i betænkelig grad og er svangert med store ulykker for samfundet i den nærmeste fremtid«. Han anfører, at Københavns fattigvæsen i 1867 kostede over 50 procent mere end 10 år i forvejen, og at hver ellevte menneske i hovedstaden modtog offentlig hjælp. Et andet vidnesbyrd om elendighed var det voksende antal af forbrydelser i hovedstaden. De steg fra 1864 til 1867 med ca. 1200 årlig, og den langt overvejende del var forbrydelser mod ejendomsretten, simple tyverier. Også tallet på anholdelser af erhvervsløse og omstrejfende personer steg voldsomt. Man regnede i nævnte tidsrum med henved 3000 om året. Den nære forbindelse mellem social og moralsk elendighed åbenbaredes i disse beretninger og tal fra storindustriens gennembrudsperiode i 1860erne. Arbejderbevægelsen må føre en hård og langvarig kamp for at dæmme noget op mod frikonkurrencens stormflod. I et foredrag i studentersamfundet i 1884 oplyste P. Knudsen på grundlag af byen Københavns regnskaber, at antallet af dem, der nød fattighjælp i 1875 var 15,142 personer, medens tallet i 1881 var 23,596. Medregnede man de syge, der modtog hospitalshjælp eller medicin i sidstnævnte år, blev det 31,000 personer, som havde modtaget hjælp af fattigvæsnet - eller hvert 7. menneske i København. Men ikke blot i storbyen, også over købstæder og landet faldt fattigdommens skygge. Jordejendommens ulige fordeling skabte et landarbejderspørgsmål og gjorde det brændende. Men der var dengang endnu ikke nogen selvstændig underklassebevægelse på landet, som kunne danne rygstød for en reformlovgivning. Først i slutningen af 1880erne begyndte den sociale reform, som indledes med felttoget mod fattiglovgivningen. Arbejderklassen havde da et stort blad, i hvilket der fremkom uhyggelige afsløringer af forholdene på flere af landets fattiggårde. Det var navnlig den uforsvarlige ordning, som tillod at hjemløse børn, dårlige individer og gamle hæderlige folk måtte bo under tag sammen, der fik både den socialistiske presse og adskillige venstreblade til at forlange en reform af fattiglovgivningen. Men til en sådan reform måtte der da uvægerlig knyttes hjælp til fattige syge og forsørgelse af hæderlige gamle, uden at dette betød de pågældendes forlis af borgerlige rettigheder. I den agitation mod den gamle fattiglovgivning, som nu tog fart, var P. Knudsen sjælen. Han havde her fundet et emne, i hvilket han kunne fordybe sig med socialreformatorens lidenskab og statistikerens grundighed. Som ivrig sygekassemand havde han tilmed praktiske forkundskaber til at tage fat på opgaven. På et møde d. 13. april 1883, som var indvarslet af bestyrelsen for »De forenede arbejderes Syge- og begravelsesforening« i København, og i hvilket bestyrelserne for flere Københavnske og Frederiksbergske sygekasser deltog, besluttedes det at indgå til Frederiksberg kommunalbestyrelse med et andragende om, at sygekasserne måtte få samme ret til indlæggelse af patienter på Frederiksberg Hospital og samme moderation i betalingen for disses kur og pleje, som Københavns Magistrat allerede havde tilstået de fleste i København værende sygekasser. Til fremme af beslutningen nedsattes et udvalg, som fik ret til at supplere sig med delegerede fra andre sygekasser, og der fremsattes forslag om afholdelse af en kongres for Københavnske og Frederiksbergske sygekasser. På kongressen skulle man tage under overvejelse, hvad der kunne gøres for at fremme foreningernes tarv. Ved fællesmøder i august 1883 behandledes en dagsorden, som foruden spørgsmål, der knyttede sig direkte til sygeforsikringen, indeholdt følgende: Punkt 5) »kan der gøres noget for fader og moderløse børn af den arbejdende klasse med hensyn til opdragelse samt for børn af sådanne forældre, der på grund af sygdom eller af andre årsager ikke selv kan forsørge deres børn?« Punkt 8) »hvorledes hjælpes bedst de gamle, svagelige arbejdere, særlig sådanne, som er medlemmer af syge og alderdomsunderstøttelsesforeninger?« Begge spørgsmål rækker ind på fattiglovgivningens område, fordi forældreløshed, sygdom og alderdom i så mange tilfælde tvang mennesker til at underkaste sig den offentlige forsorg. Medens punkt 5 blev udskudt, fordi tiden ikke tillod drøftelse, vedtoges en resolution til punkt 8, i hvilken det hedder: »Forsamlingen anser det for nødvendigt, at der af statskassen ydes et beløb til sygeplejen og til ubemidlede syges forsikring samt til forsørgelse af gamle og svagelige arbejdere.« Da denne dobbelte opgave havde en så stor betydning, vedtoges det endvidere at lade et udvalg på 9 medlemmer foretage en omfattende undersøgelse af sagen og lade udarbejde forslag. Udvalget fik ret til at supplere sig med mænd, hvis assistance kunne være af betydning for de stillede opgavers løsning, og man valgte da P. Knudsen. Som grundlag for forhandlingerne om sygeforsikring, statstilskud etc. besluttedes det indtil videre at benytte »et af »Socialdemokratisk Forbund« i 1880 til rigsdagen indsendt lovforslag om sundhedsplejens ordning ved staten, sideordnet med undersøgelsen af de forhold, der måtte anses for at være bestemmende for statens virksomhed på dette område.« Udvalgets betænkning er i sin helhed udarbejdet af P. Knudsen, af hvem ligeledes de i betænkningens 1. afsnit indeholdte originale statistiske oplysninger er tilvejebragt.« Betænkningen, der så lyset under titlen »Sygeforsikring og alderdomsforsørgelse«, indbragte Knudsen megen anerkendelse fra alle sider. Det blev et helt statistisk værk over 300 kvartsider stort. Årsagen hertil var, at der indkom en række statistiske meddelelser vedrørende de forhold, det var opgaven at belyse. Stoffet udvidedes, og de fundne resultater kom til at foreligge i grundigere udredning end fra først af tænkt. Det er beundringsværdigt, hvad P. Knudsen har præsteret i dette statistiske værk. Ikke blot fordi han, den forhenværende håndværkssvend, her viser sig som en udmærket socialstatistiker, men tillige fordi han bryder bane for en socialreform«. Han opruller en række billeder af Arbejderklassens levevilkår, dens løn og forbrug af livsfornødenheder. Og det er ikke blot hovedstadsarbejdernes stilling, der lægges klar ved hjælp af uigendrivelige tal og oplysninger, også købstadarbejdernes og landarbejdernes forhold undersøges indtil de mindste enkeltheder, der kan bidrage til at yde et sanddru billede af deres kår. Undersøgelser af de pågældende emner havde tidligere foreligget spredt i andre skrifter, f.eks. »Tabelværk til Københavns statistik nr. 7«, suppleret ved oplysninger fra enkelte fagforeninger, for provinsarbejdernes vedkommende i kammerassessor J. T. Bayers værk »Dansk provinsindustri« og for landarbejdernes i udtalelser af professor Falbe Hansen (om de jordløse landarbejdere), af stiftsfysikus Fr. Krebs (om de jordløse husmænd og indsiddere, navnlig dem, der får kosten hos arbejdsgiveren) og af dr. Th. Sørensen, den senere sygekasse- og arbejdsløshedskasseinspektør (om landarbejdernes levevilkår). Men P. Knudsen havde foretaget en række selvstændige og meget omhyggelige undersøgelser, der afslørede de ugunstige vilkår, under hvilke store dele af by og landarbejderne den gang levede. Dette måtte vække opmærksomhed og ikke mindst i lovgivningskredse, hvorfra hjælpen til de fattige syge og gamle var at vente. Thi resultatet af P. Knudsens undersøgelser havnede naturligvis med fuld konsekvens deri, at arbejderne, levende under trange forhold, havde krav på statshjælp, når deres egen kraft faktisk var brudt eller opbrugt, altså under sygdom eller alderdom. Årsagen til den manglende tilslutning til sygekasserne i hin tid søgte P. Knudsen deri, at en stor del arbejdere var ude af stand til at betale de beløb, der  udfordredes for gennem en sygekasse at sikre sig medicin og lægehjælp samt en pengeunderstøttelse i sygdomstilfælde. Vanskelighederne forøgedes ved den uregelmæssighed, arbejdernes indtægter er underkastede, navnlig ved den periodiske arbejdsløshed. Da tilslutning til sygekasserne imidlertid er en nødvendighed navnlig for de ubemidlede, gjaldt det om at lette dem adgangen. På grundlag bl.a. af fysikus Trautners »Oversigt over sygekassernes virksomhed i Danmark i året 1882«, der omfattede 762 sygekasser, fordelte over hele landet, anslog P. Knudsen de egentlige arbejderes antal indenfor sygekasserne til 19,000 i København eller ca. 50 pct. af de ca. 38,000 håndværkere og arbejdsmænd, der den gang fandtes i København. Forholdet i provinsbyer og landdistrikter var endnu slettere. Her regnedes med, at der var 57,000 sygekassemedlemmer, som hørte til Arbejderklassen, eller kun 32 pct. af dennes hele antal. Det vil sige, at der udenfor sygekasserne i provinsen og landdistrikterne stod 121,000 eller ca. 68 procent. Disse forhold såvelsom sygekassernes vanskeligheder med at afbalancere indtægter og udgifter havde allerede forud beskæftiget lægestanden og nationaløkonomerne. Blot politikerne fattedes. »Den almindelige danske lægeforening« havde ved et møde i Odense i august 1887 udtalt sig for en ny sundhedslovgivning, som ordnede sundhedstjenestens gennemførelse på en mere tidssvarende måde pålagde alle kommuner uden undtagelse at have sundhedsvedtægter, der skulle opfylde et vist lavmål af fordringer, og i det af professorerne V. Falbe Hansen og Will. Scharling udgivne værk »Danmarks statistik« omtaltes medicinalvæsenet og sundhedsplejen i en af stiftsfysikus Krebs og sygehuslæge F. L. E. Smith forfattet afhandling, hvori det påpegedes, at det efter den katolske kirkes fald måtte blive staten og kommunerne, hvem det påhvilede at træde i kirkens sted med hensyn til skoleundervisningen, de fattiges forsørgelse og de syges pleje. Den katolske kirke havde jo før reformationen varetaget disse opgaver, om end på ufyldestgørende måde, og da store dele af den katolske kirkes ejendomme var blevet inddraget af staten, påhvilede det naturligt denne at varetage sundhedsplejen og forsørgelsesvæsenet. Helt var denne forpligtelse heller ikke blevet tilsidesat af staten. Allerede på Rigsdagen i 1525 foreslog Frederik den første således, at der overalt i landet skulle ansættes og lønnes faste læger og apotekere. Adelen forkastede forslaget, gående ud fra den betragtning, at de, der trængte til læger og apotekere, selv måtte skaffe sig deres hjælp. Sagen blev dog taget op påny under Kristian den tredje. Der bestemtes da flere kanonikater (tidligere embedslønninger ved domkirkerne) til lønninger for uddannede læger (doktorer), der skulle have den pligt at komme fattige syge på deres egn til hjælp, og de første fysici blev ansatte i Odense, Viborg og Ribe. I det 17. århundrede forøgedes fysikus-embederne med 3, nemlig 1 for Sjællands stift, 1 for Lolland og 1 for Århus stift. Men først i den sidste halvdel af det 18. århundrede blev der tale om at forsyne landet med uddannede læger, og det var endda henimod århundredets slutning, før man tænkte på midler til at afhjælpe landbefolkningens trang til lægehjælp. Der oprettedes så en række distriktslægeembeder rundt om i landet. Det første var Koldinghus kirurgiat (1771), efterfulgt af 14 andre på jysk grund, 14 på Sjælland og 5 på Fyn. Ved århundredets slutning var der ialt 60 distriktslægeembeder i hele landet foruden København, der har sin egen medicinalforvaltning, uafhængig af det øvrige land. Før efter midten af forrige århundrede fandtes ingen sygehuse heri landet. »det kgl. Frederiks hospital«, som oprettedes i 1756, var det første offentlige sygehus, hvis fundats bestemte, dels at der skulle modtages 300 fattige syge til fri behandling, dels at hospitalet skulle være en læreanstalt for landets vordende læger. Ca. tolv år efter oprettedes på almindeligt hospital, der var bestemt som plejestiftelse for fattige, gamle og syge og som arbejdshus, en sygeafdeling, der havde 182 senge. I 1759 var fødselsstiftelsen oprettet som afdeling af Frederiks Hospital. Det var i alt for hin tid 1 sygehusseng for hver 202 indbyggere. Der gik lang tid, før forholdene bedredes. I 1863 åbnedes kommunehospitalet i København, og efter dette er adskillige hospitaler oprettede. I 1880 havde København 10 offentlige sygehuse, hvoraf de 2 var statens og 5 kommunens. Der var nu 1946 senge eller 1 sygehusseng for hver 120 indbyggere. I provinsen var der i 1880 i alt 83 sygehuse med et sengeantal af 1922 eller kun 1 sygehusseng for hver 902 indbyggere. Antallet af læger var ligeledes altfor ringe, og dette gjaldt i særlig grad Jylland. Mens der i København var 1 læge for hver 819 indbyggere, havde Jylland gennemsnitlig kun 1 læge for hver 3826. Ringkøbing amt stod her lavest med 1 læge for hver 6243 indbyggere eller for hver ca. 6 kvadratmil. Statens indgriben i sundhedsplejeforholdene må oprindelig have været den at give enhver syg lejlighed til at blive helbredet uden hensyn til stand eller formuesvilkår. Men maskinindustri og næringsfrihed, som sprængte så mange hindringer for den økonomiske udvikling, havde på sin samvittighed at behandle mennesket blot som et »besjælet arbejdsredskab« og glemte at fremhjælpe, hvad der kunne værne mod misbrug. Fabriksloven af 1873 var kun en svag begyndelse og efterfulgtes ikke i den nærmest følgende tid af nogen social lovgivning. I rigsdagssamlingen 1880-81 indsendte bestyrelsen for »Socialdemokratisk Forbund« i København et andragende til Folketinget, anmodende Tinget om at tage initiativet til, at der gennem lovgivningsmagten blev tilvejebragt en forbedret ordning af sundhedsplejen. Som det mål, der skulle nåes, anførtes følgende: 1) at der overalt i landet findes det for en omhyggelig sundhedspleje fornødne antal læger, jordemødre og hospitaler, og så let tilgængeligt som efter omstændighederne muligt. 2) at landet i dette øjemed inddeles i sygedistrikter, hvert med sit hospital, apotek og lægepersonale. 3) at alle udgifter, sundhedsplejen vedrørende, afholdes af statskassen, så at henvendelse om lægehjælp og jordemoderhjælp ikke medfører nogen udgift for vedkommende. 4) at ubemidlede syge afholder af statskassen en erstatning for det tab, som sygdommen påfører dem. 5) at lægehjælp, jordemoderhjælp, hospitalspleje, medicin osv. samt den under punkt 4 nævnte erstatning ikke anses som understøttelse og altså ikke medfører nogen indskrænkning i vedkommendes borgerlige og politiske rettigheder. 6) at det gøres til pligt ved begyndende sygdom straks at søge lægehjælp. Med andragendet fulgte som bilag et fuldt udarbejdet lovforslag om sundhedsplejens offentlige ordning. Henvendelsen til Folketinget førte ikke til noget resultat. Og socialdemokratiet havde endnu ingen repræsentanter, som kunne tale på underklassens vegne. End ikke det foran nævnte sygekasseudvalg, på hvis vegne P. Knudsen udarbejdede sin betænkning om sygeforsikring og alderdomsforsørgelse, kunne opnå en ringe statsunderstøttelse til udgivelsen af bogen. Hjælpen blev da ydet af de foreninger, som ejede bladet »Socialdemokraten«, hvorved arbejdets trykning og udgivelse sikredes. Det var først på året 1888. Da sad der kun én socialdemokrat i den danske Rigsdag. Sejren i juni 1884, som havde skaffet oppositionen (venstre, liberale og socialdemokrater) en række sejre og brudt Højres magtstilling i København, efterfulgtes af Højres delvise fald i 1887, og den politiske kamp tog den gang i altfor høj grad opmærksomheden fangen, ja umuliggjorde simpelthen et socialt reformarbejde. Estrup havde sprængt forfatningen, og oppositionen svarede med den såkaldte »visnepolitik«. Men situationen var uholdbar. Skulle kampen mod provisorismen have været ført ud i sin fulde konsekvens, måtte man have etableret skattenægtelse og væbnet folket til revolutionær rejsning. Men dette standpunkt blev ikke godkendt af venstre, oppositionens flertal. I »Socialdemokraten« fremkom der i september 1889 en artikel, hvis indhold sagtens skyldes E. Wiinblad, men må have været godkendt af partiets førstemand, P. Knudsen. Det hed i artiklen: »Den nye vej for demokratiet er en almindelig agitation for gennemførelsen af social-økonomiske reformer. De, som vil statens overtagelse af alderdomsforsørgelsen, sygeplejen, ubemidlede børns ernæring, undervisning og opdragelse osv., osv., de bør have folkets stemmer og hædersnavnet demokrater. De andre kaster vi, hvor vi træffer dem, hvad enten de »protesterer« eller »forhandler«. Dette er den nye politik, som skal blive den almindelige folkepolitik, der vælter ministrene, hvis de sætter sig imod«. I disse karakteristiske ord brydes der fra socialdemokratisk side såvel med den golde protest og visnepolitik som med den påbegyndte forhandlingspolitik, der førtes af Højre og en del af venstre i forening. Folketingsvalget i 1890 blev et nederlag for Højre, og samtidig skød det kravet om en socialreformpolitik et stykke frem. Den politik, »Socialdemokraten« havde slået til lyd for, formede sig under P. Knudsens ledelse som en betydelig landsagitation til fremme af human fattigpleje, sygepleje og alderdomshjælp. Valget skaffede ikke blot socialdemokratiet sine to repræsentanter, Holm og Hørdum, deres kredse fra 1884, idet Hørdum påny valgtes i Københavns 9. Kreds, men tillige vandt partiet en ren landkreds, Skjoldelevkredsen, hvor redaktør Harald Jensen, Århus, valgtes. Der er ingen tvivl om, at dette valgresultat har vakt nogen uro i landbokredse, hvor man vel havde haft grund til at være tilfreds med socialdemokratiets deltagelse i kampen mod det provisoristiske Højre, men iøvrigt ønskede socialismen holdt indenfor »passende grænser«. Man anså den for en byarbejderbevægelse, der ikke havde jordbund på landet. Men i hvert fald har valget i 1890 bidraget til at fremskynde en ny kurs i dansk politik. De gamle veje var ikke længer farbare. Trods det ikke ringe arbejde, der påhvilede P. Knudsen som leder for et ungt, kæmpende socialdemokrati, hvis politiske agitation fra første færd ordnedes af ham, havde han ved sin tiltræden som forretningsfører for »Socialdemokratisk Forbund« tillige alle faglige anliggenders tråde i sine hænder. Forbundets bestyrelse virkede den gang som både politisk og faglig centralledelse. I tidsrummet fra 1880-84 var det lykkedes at få omtrent alle håndværksfagene organiserede. Opgaven havde været vanskelig, og genrejsningen lagde stærkt beslag på P. Knudsens arbejde. Han var jo selv fagforeningsmand og dertil journalist, »Socialdemokraten« var fagforeningernes og »Socialdemokratisk Forbund«s organ, og Knudsens gerning spændte over alle disse områder. Året 1884, som skaffede de københavnske arbejdere 2 repræsentanter i den lovgivende forsamling, bragte også liv i fagbevægelsen. Den fæstnedes i hovedstaden og satte nye skud i provinserne. Bevægelsens fremgang mødte uvilje hos arbejdskøberne og fulgtes med mørke blikke af autoriteterne. Så levede da den socialdemokratiske arbejderbevægelse op igen i og en politiinspektør havde dog i 1877 forsikret, at den var død og borte. Estrupiatets undtagelseslove og oppositionens visnepolitik prægede den storpolitiske kamptids højsæson. Økonomisk krig fulgte med, og den voksende arbejderbevægelse måtte i 1885 stå for en mod smedene og maskinarbejderne iværksat lockout, der fra arbejdernes side udlagdes som en politisk hævnakt, Højre arbejdskøbernes tak for folketingsvalget i juni 1884. De forlangte nu, at arbejderne i jernindustrien skulle udmelde sig af deres organisation. Dette medførte, at man også udenfor selve socialdemokratiets kreds så på lockouten med samme øjne som arbejderne. Deres sag blev oppositionens sag. Rundt omkring fra hele landet strømmede der tilkendegivelser af sympati ind til de udelukkede smede, og sympatien omsattes i hjælpsomhed. »Socialdemokraten« indeholdt i sommeren 1885 et »åbent brev til venstremænd«. Det var sendt bladet fra en bonde i Sorø-egnen og havde følgende indhold: »Jeg kom i aftes til at tænke på, om det ikke kunne lade sig gøre, at en hel del af de arbejdsløse smedes og maskinarbejderes børn tilbragte ferien på landet hos venstrefolk. Jeg er overbevist om, at en bonde måske hellere tager et barn til sig i en måneds tid, end han giver 10 kr. til de arbejdsløse mennesker, da det første dog utvivlsomt ville være den største hjælp. Men det må ske snart. Kan »Smede og maskinarbejdernes Forbund« ikke få aftalt, hvorledes det bedst kan arrangeres? Måske jeg så kan få den eventuelle beslutning at vide, så vi kan ordne det fornødne herude på landet. Et andet forslag fremsattes i »Ringsted Folketidende« og gik ud på at skaffe en del af de udelukkede smede og maskinarbejdere beskæftigelse i provinsen hos venstremænd, som uden tvivl ville kunne få brug for dem ved forskelligt arbejde i den for landmanden så travle tid. Det var smukke udtryk for den solidaritetsfølelse, der var mellem de for folkelig frihed kæmpende arbejdere og landboere. Og det blev i væsentlig grad børnenes anbringelse på landet, som vandt almindelig tilslutning og fik stor betydning for storbyens arbejdere. Nu fik bestyrelserne for »Smede og maskinarbejdernes Forbund« og for »Socialdemokratisk Forbund« travlt, og P. Knudsen fremfor nogen anden. Lockouten omfattede ca. tusind mand og kostede ca. 15.000 kr. om ugen. Landboernes hjælp var derfor af stor værdi og suppleredes yderligere derved, at der sendtes sulevarer ind til de udelukkedes familier. I Rømersgadens forsamlingsbygning indrettedes en hel »flæskecentral«, hvor P. Knudsen stod for styret. Han, der aldrig lod noget arbejde gå sig forbi, når han på nogen måde selv kunne besørge det, nøjedes ikke med at dirigere udstykning eller nedsaltning af flæsket. Han smøgede selv op og gik forrest i arbejdet. Så ilede han derfra op til redaktionskontoret, skrev artikler og planlagde agitationen, der dengang førtes overalt i landet for smedenes sag og imod det arbejderfjendtlige Højre, og om aftenen skyndte han sig så til et eller andet møde i fagforeningen, sygekassen, Socialdemokratisk Forbund eller Fællesbageriet. Fabrikanternes forsøg på at sprænge arbejdernes organisation mislykkedes. Kampen varede i over et halvt år. Da den sluttede i november 1885 havde den kostet ca. 250,000 kr. i udbetalt understøttelse. Arbejderne måtte tage et krav om en minimalløn på 27 øre tilbage, men opnåede alligevel i praksis, at minimallønnen steg. Under fornyede kampe og nye kampmidler bragt i anvendelse fra arbejdernes modstanderes side nåede den danske fagbevægelse i 1886 ind i et nyt stadium. Fra d. 27. til d. 29. august afholdtes der nævnte år en skandinavisk arbejderkongres i Gøteborg. Skønt de danske delegerede, som rimeligt var under hensyn til kongressens mødested, var færre i tal end de svenske, gav de dog kongressen dens præg. Under dagsordenens første punkt »fagforeningernes politiske (samfundsmæssige) betydning« stillede P. Knudsen en resolution, i hvilken han ikke blot betonede fagforeningernes interesse i lovgivningsarbejdet men tillige opstillede socialismen som deres program. Dette standpunkt sejrede ved kongressen med 40 stemmer mod 17 og godkendtes senere også af den svenske delegation på et særligt møde med 22 stemmer mod 18. »Socialdemokraten« i Stockholm blev de svenske fagforeningers organ. Arbejdernes skandinavisme var fuldbyrdet. Efter Gøteborgkongressen dannedes »De samvirkende Fagforeninger« i København. Ledelsen overdroges et udvalg på 7 medlemmer, hvoraf Socialdemokratisk Forbund valgte de 2, medens de 5 valgtes ved årlige fællesmøder af bestyrelserne for de fagforeninger, som havde sluttet sig til centralisationen. Ved at lade forbundet vælge to medlemmer og ved at give hele forbundets bestyrelse den samme adgang til fællesmøderne som de enkelte fagforeningers bestyrelser, opretholdt man den siden 1878 skabte tradition og understregede enheden i partiet. Men noget partiprogram opstilledes ikke af den ny fagorganisation. Det behøver knapt at nævnes, at P. Knudsen blev den ene af de 2 mænd, som Socialdemokratisk Forbund valgte. Men under hensyn til det store arbejde, der forud påhvilede ham, lod han en anden og yngre kraft overtage ledelsen af de faglige anliggender. Det har sikkert været med vemod, han trak sig tilbage. Da Wiinblad i 1884 havde foreslået ham at give afkald på det faglige arbejde for udelukkende at vie sig til sine andre opgaver, var han ved at briste i gråd. I den grad var han en sliddets mand. Men som næstformand i De samvirkende Fagforeninger vedblev han dog at øve sin indflydelse på de mangeartede forhold, den faglige virksomhed frembød. Hvervet som partifører gav ham efterhånden mere og mere at bestille, og som forud omtalt lagde sygekassesagen stærkt beslag på ham. Det tidspunkt kom også, hvor han måtte søge sæde i kommunalråd og Rigsdag. Til borgerrepræsentationen i København opstilledes han første gang i 1886 som den ene af 2 socialdemokrater, medens de liberale havde 5 kandidater på fælleslisten og Højre 2. Denne beskedne oppositionsliste fik et par tusind stemmer, medens den rene Højreliste fik ca. syv tusinde, men valget blev en fanfare, der i den følgende tid skabte stærk kommunal bevægelse blandt Københavns arbejdere. Knudsen opstilledes første gang som rigsdagskandidat ved folketingsvalget i januar 1890. Efter overenskomst med venstre trak dette parti proprietær P. Bjerre tilbage i Randerskredsen til fordel for P. Knudsen, som således havde den ære at bejle til sin fødebys vælgere. Han fik 1500 stemmer mod Højres 1800. Året 1890 skaffede alligevel P. Knudsen et rigsdagsmandat. I september deltog socialdemokratiet sammen med de liberale i det københavnske landstingsvalg. Ifølge overenskomst skulle socialdemokratiet have det første landstingsmandat, der erobredes, de liberale det andet, og socialdemokratiet det tredje. Der var kun ringe håb om, at alle tre mandater kunne erobres, men heldet fulgte oppositionen, og P. Knudsen, som var opstillet, fik således sæde i landstinget, Danmarks overhus, sammen med sin gamle partifælle C. C. Andersen. Han blev rigsdagsmand i en periode, hvor kamptidens bølger begyndte at lægge sig. Der var »forlig« i luften. Og de sociale reformer pressede på. Den Estrupske regering sad ikke heller disse krav overhørig. På grundlag af forslag til oprettelse af en alderdomsforsørgelseskasse, som blev udarbejdet af Arbejderkommissionen i 1878, forelagdes der i samlingen 1883-84 Folketinget et lovforslag om oprettelse af en statsanstalt for billige alderdomsforsørgelsen hertil ville staten yde et tilskud af 2 millioner kr. mænd og kvinder kunne fra deres 18. år frivilligt yde indskud, som forrentedes, og når de pågældende interessenter så var fyldt 55 år, tilskød staten et beløb, der svarede til 50 pct. af det, interessenterne selv havde indskudt plus renter, og for den fremkomne sum købtes en livrente, der ikke måtte overstige 200 kr. for en enkelt person og 300 kr. for et ægtepar. Forslaget blev skarpt kritiseret fra venstres side, idet man gjorde gældende, at det ikke ville komme de fattigste arbejdere til gode, og skønt Estrup i samlingen 1884-85 fremsatte forslaget i adskillig forbedret skikkelse, blev det påny kritiseret af oppositionens talere, blandt hvilke der nu for første gang var en socialdemokrat, C. Hørdum. Forslaget henvistes til finansudvalget men fandt ingen tilslutning og blev ikke fremsat senere. Men de spørgsmål P. Knudsen havde syslet med i sin værdifulde bog »Sygeforsikring og alderdomsforsørgelse« trængte fremdeles på. I rigsdagssamlingen 1889-90 fremsatte indenrigsministeren et forslag i Folketinget om revision af fattigloven. Forslagets paragraf 64, som kom til at danne grundlag for den alderdomsunderstøttelseslov, rigsdagen senere vedtog, havde følgende ordlyd: »Når en her i landet forsørgelsesberettiget person, som ikke ved dom er fundet skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling, efter sit fyldte 60. år bliver trængende til understøttelse, betragtes den hjælp, der af det offentlige ydes til hans og families nødvendige underhold eller kur og pleje, ikke som fattighjælp, for så vidt den pågældende ikke hidtil har nydt en sådan hjælp, og han derhos enten i de sidste 10 år har været medlem af en sygekasse, hvis love er godkendte af indenrigsministeren, eller på anden efter vedkommende kommunalbestyrelses skøn virksom måde, så som ved passende indskud i en alderdomsforsørgelseskasse eller deslige, har søgt at sikre sig imod at falde fattigvæsenet til byrde.« Forslaget blev ikke gennemført i 1889-90 og forelagdes derfor påny det følgende år, da både Folketing og Landsting havde fået en ny sammensætning. P. Knudsen og hans parti var klar over, at den sociale reformbevægelse ville nå frem til lovgivernes afgørelse. Han kom dog til at holde sin »jomfrutale« om et andet emne, der måtte interessere ham stærkt i hans egenskab af statistiker. Det var et lovforslag om told- og skibsafgifterne, som gav P. Knudsen lejlighed til at udtale sig mod de indirekte skatter og forlange formue og indkomstskat med stigende skala. I regeringsforslaget var der bestemmelser om luksustold, og Knudsen ironiserede over, at brænde var indbefattet under luksus. De småhandlende, som sælger pindebrænde til fattige koner, ville vist »i høj grad blive forbavsede over at høre, at de handler med luksusartikler«. I første halvdel af den periode, Knudsen sad i Landstinget, fuldbyrdedes det politiske forlig, som sprængte venstre. Den Frede Bojsen'ske gruppe nærmede sig efter valget i 1890 Højre og blev stærkt angrebet af Bergs og Hørups tilhængere, som nu dannede et radikalt venstre. »Ålborg Amtstidende« skrev den gang (1891) bl.a. om Højres og de moderates alliance: »Det er første gang i mange år, at vi har haft den politiske situation, at en del af venstre er i tæt alliance med højre mod en anden del af venstre og socialdemokratiet. Det er den åbenbare parole fra Højres delegeretmøde, at man vil slå europæerne, Bergs tilhængere og socialdemokraterne ned. Dertil behøver man en alliance; man har søgt den og fundet den i Bojsens folk. Hvorvidt denne alliance vil bære, er det umuligt at se, men at den vil sætte sine mærker i det politiske liv, er der ingen tvivl om. At den ikke bliver til det sande demokratis gavn, er vi og vore læsere vistnok ganske enige om.« Og »Politiken« hånede »det ruskumsnusk af Højre og venstre, der i forening havde travlt med at arbejde og udrette noget«. Socialdemokratiet støttede venstres radikale del i dets uvilje mod alle forligstilbøjeligheder og nærede mistillid til Højres og de moderates reformvenlighed. Men »at arbejde og udrette noget« i virkelig demokratisk ånd var selvfølgelig i god overensstemmelse med partiets program. Det politiske forlig førte i social-reformatorisk henseende til revision af fattigloven, loven om statsanerkendte sygekasser og alderdomsunderstøttelsesloven. Og det var jo netop disse spørgsmål, P. Knudsen med største grundighed havde behandlet i sit statistiske værk. Nu var altså øjeblikket kommet til at bøde på de sociale brist. Men hvorledes ville lovgivningen stille sig? Fattigloven blev ændret på flere punkter, så den fik en humanere karakter, og alderdomsunderstøttelsesloven ydede i nogen grad retfærdighed overfor de gamle, hvis kræfter var opbrugt i samfundets tjeneste. Men nogen forsørgelse var den ikke, og den havde slemme skavanker, særlig bestemmelsen om, at den 60årige, der søgte alderdomshjælpen, skulle have holdt sig fri af fattigvæsnet i 10 år, og at den arbejder, som ved stræbsomhed havde kunnet lægge sig noget op til sine gamle dage, netop af den grund var udelukket fra hjælpen. Man så også fra regeringsmodstandernes side en fare deri, at kommunerne fik afgørelsen af, hvor meget der kunne ydes de gamle i understøttelse. Ville kommunerne ikke være småtskårne, hvor det gjaldt at yde ofre til de gamle? Og var loven i hele sin affattelse ikke at bytte fattighjælpens slaveri med alderdomsunderstøttelsens livegenskab ? Endelig førtes modstanden overfor de humane loves affattelse også på grundlag af, at der til deres vedtagelse var knyttet en ølskat, som kun i ringe grad afbalanceredes ved en nedsættelse af sukker og petroleumstolden. Som forretningsfører for »Socialdemokratisk Forbund« og som den, der i fortrinlig grad havde syslet med de foreliggende reformspørgsmål, mente P. Knudsen og hans parti at måtte stille sig stærkt afvisende overfor regeringens og det moderate venstres behandling af sagerne. De to partiers folketingsflertal havde med tydelig uvilje behandlet det af Berg og Hørup i 1890-91 fremsatte lovforslag om »Alderdomsforsørgelse for ubemidlede«. Dette forslag krævede oprettelse af en statsanstalt, som ydede understøttelse til enhver ubemidlet, der var fyldt det 62. år, ligesom anstalten modtog tegning af livrenter fra samme personer mod halv præmie. Understøttelsen fastsattes for København-Frederiksbergs vedkommende til 200 kr. årlig for mænd, 150 for kvinder eller 300 for et ægtepar, i købstæderne 150 kr. for mænd, 120 for kvinder eller 240 for et ægtepar, og på landet henholdsvis 120, 100 og 200 kr.. Loven skulle træde i kraft 3 måneder efter, at der var udkommet en lov om skat på bajersk øl á 10 kr. pr. tønde. Et forslag om denne nye, indirekte skat var, som før nævnt, foreslået og blev også vedtaget. Medens Berg-Hørups forslag blev skarpt kritiseret fra højres og de moderates side, fandt det tilslutning hos socialdemokraterne, der dog ønskede det noget ændret i visse henseender, dels med hensyn til understøttelsernes størrelse, dels for at få aldersgrænsen sat fra 62 til 60 år. Forslaget mødte ligeledes velvilje fra det bergianske og hørupske venstres side. I. C. Christensen udtalte sig mod den tvungne folkeforsikring som var »en ren kopskat at lægge på de fattige, de vil i de fleste tilfælde slet ikke kunne betale eller også vil bidragene blive så små, at det ikke ville kunne give noget nævneværdigt i deres alderdom«. I. C. Christensen foreslog, at man i al fald fik en betydelig del af pengene ved en indtægts og formueskat med stigende skala. Som man ser, faldt hans og P. Knudsens meninger ganske sammen på dette punkt. Alderdomsloven af 1891, således som den blev vedtaget af rigsdagen, havde en vanskelig fødsel, og den lille skabning var ikke det englebarn, socialdemokraterne kunne have ønsket. Men alderdomsloven af 1891 er dog blevet ikke lidet forbedret gennem ændringer, som vedtoges i samlingen 1901-02, væsentlig på foranledning af et ved socialdemokraterne i 1899 fremsat forslag. Derved opnåedes, at offentlig hjælp til syge, derunder medicin og hospitalsbehandling, bandager etc. ikke regnes som fattighjælp, hvor der er tale om at opnå alderdomsunderstøttelse. Dernæst vedtoges det, at indtægter på indtil 100 kr. enten i form af bolig, legat, livrente eller lignende lades ude af betragtning under bedømmelsen af den pågældendes trang, og endelig ordnedes forholdet mellem stat og kommune således, at staten afholder halvparten af samtlige kommuners udgifter til alderdomsunderstøttelsen. I 1907-08 lykkedes det tillige at få de 10 år, en mand eller kvinde skulle holde sig fri af fattigvæsenet, nedsat til 5 år. Det andet store spørgsmål, sygeplejen, kom frem for Rigsdagen på samme tid. Sammen med fattigloven forelagde indenrigsminister Ingerslev i 1890-91 et lovforslag om anerkendte sygekasser. Det gennemførtes i den følgende samling og er i princippet, ligesom alderdomsunderstøttelsesloven, gældende den dag i dag. Loven bestemte, at kun ubemidlede arbejdere, husmænd, håndværkere og næringsdrivende, lavt lønnede bestillingsmænd og andre ligestillede mænd og kvinder kunne blive medlemmer af statsanerkendte sygekasser. Disse skulle yde fri lægehjælp og sygehusbehandling til deres medlemmer og medlemmernes børn under 15 år samt en pengehjælp, der ikke måtte være under 40 øre daglig og ikke overstige 2/3 af arbejdsfortjenesten. Statens bidrag, som fastsattes på de årlige finanslove, måtte ikke overstige 2 kr. pr. medlem med tillæg af indtil 1/5 af medlemsbidragene. Skønt forslagets hovedprincipper ikke faldt ganske sammen med, hvad der var ønsket i den betænkning, som P. Knudsen havde udarbejdet og afgivet på de Københavnske og Frederiksbergske sygekassers vegne, modtoges det med velvilje af socialdemokraterne. Hørdum krævede i Folketinget blot, at statens tilskud måtte sættes op, så selv den mindst bemidlede i samfundet kunne komme til at nyde godt af sygekasserne, og han pegede på den fare, der kunne ligge i, at loven, som den forelå, ikke hindrede lægerne i at melde sig med forøgede krav til sygekasserne. P. Knudsen kunne nu selv som rigsdagsmand stemme over en sag, med hvilken ingen havde syslet i højere grad end han, og det måtte være ham en stor tilfredsstillelse, at hans krav havde vundet fodfæste i dansk lovgivning (det har sin interesse at lægge mærke til den udvikling, sygekasserne er nået til siden statsanerkendelsen. Sygekasseinspektør, dr. Wittrup har ved et i sommer (1916) afholdt møde for sygekassernes tillidsmænd i det sydvestlige Jylland oplyst, at der ved udgangen af 1915 kun var 17 landsogne, hvoraf de fleste ganske små, som ikke havde sygekasser. Det samlede medlemsantal i samtlige sygekasser var ved udgangen af 1915 ikke mindre end 891,773 og stigningen havde i det sidste år været 48,529. Ca. 46 procent af den voksne befolkning er nu medlemmer af statsanerkendte sygekasser, og i 1908 var 1/3 af befolkningen medlemmer, i 1904 kun 1/4. Statstilskuddet for 1915 beløb sig til ialt 3,448,760 kr.. Som partifører havde P. Knudsen i de nærmest følgende år en streng tid. Politiforfølgelser, forbudssager og erstatningsdomme væltede ind over fagforeningerne og »Socialdemokraten«. Arbejdskøberne lod således ved Kongens Foged nedlægge forbud mod omtale af strejker. Et aktieselskab forbød endogså »Socialdemokraten« at gøre dets forhold til genstand for kritik - under påberåbelse af »privatlivets fred«. Der blev nedlagt forbud imod, at fagforeningsformænd udsendte trykte lister over strejkebrydere, ja, mod udsendelse af private breve med advarsel mod at tage arbejde. Kongens Foged var næsten altid »følgagtig« og nedlagde forbudene; Hof- og Stadsretten stadfæstede dem. Det så ud til, at pressefriheden ganske skulle forsvinde ved den ny opfindelse. Samtidig idømtes fagforeningerne ofte store erstatningssummer for den skade, der var voldt ved en eller anden strejke. Fagforeningerne og deres presse sundede sig lidt på den nye krigsførelse og tog så modforholdsregler. Formændene anmodede Kongens Foged om at nedlægge forbud imod, at arbejdsgiverne udsendte de såkaldte »sorte lister« over arbejdere, som ikke måtte tages i arbejde noget steds. Den socialdemokratiske presse og forskellige arbejderforetagender forbød Højres og de moderates presse enhver omtale af deres indre forhold. Politikere af oppositionen forbød Højres vittighedspresse at karrikere dem. Men nu fik Kongens Foged betænkeligheder og nægtede i en række af tilfælde at nedlægge de begærede forbud. P. Knudsen, der redigerede »Socialdemokraten« under Wiinblads fængsling, beskyldte Fogeden for partiskhed, fik et sagsanlæg og blev dømt til 3 måneders fængsel. Dommen blev dog af Højesteret nedsat til en høj bøde. Ved samme domstols afgørelser opnåedes det at begrænse forbudsnedlæggelserne dertil, at forbudet skulle nedlægges ikke mod bladet, der bragte meddelelse om strejke men mod »rette vedkommende« nemlig den pågældende forenings formand. Og i en erstatningssag blev det fastslået, at en strejke ikke i sig selv var en strafbar handling, men at arbejdskøberen for at få erstatning, skulle godtgøre, at han virkelig havde lidt tab ved en »lovstridig handling«.1890ernes første år prægedes af en betydelig arbejdsløshed. På trods heraf voksede fagbevægelsen stærkt, og den politiske agitation fortsattes. Da P. Knudsen efter folketingsvalget i 1892 mønstrede sit parti, havde socialdemokratiet 20,000 stemmer mod 17,000 i 1890. Men den gamle, uretfærdige valgkredslov gav ikke partiet tilstrækkelig repræsentation, og dets indflydelse udenfor København og enkelte større provinsbyer var endnu altfor ringe. I 1892 tabtes Skjoldelevkredsen, men der sporedes dog både i denne som andre landarbejderkredse anseelige mindretal, der lovede fremtidigt held. De statistiske opgivelser angående landarbejderforhold, som P. Knudsen var fremkommet med i sin betænkning, var i den følgende tid blevet suppleret af en række artikler om samme emne, og P. Knudsen havde gennem den af ham igangsatte agitation for humane reformer bidraget ikke lidt til, at landarbejderbevægelsen tog nogen fart. Den politiske situation bidrog sit til at fremme landarbejderrøret. Det moderate gårdmandspartis tilnærmelse til Estrupperne havde bidraget sit hertil. Ved en skandinavisk arbejderkongres i Malmø 1892 var Fernando Linderberg tilstede som repræsentant for det af ham ledede arbejderforbund. Han indtogen forsigtig stilling overfor den socialdemokratiske arbejderbevægelse, hvis politiske program og politik endnu stod ham på fjernere, fremmed hold, medens han derimod følte sig tiltalt af arbejdernes faglige sammenslutninger. Her var stof til en principiel debat, og P. Knudsen var ikke den mand, der lod lejligheden unyttet til at understrege stærkt og skarpt, hvad han allerede for adskillige år siden havde kæmpet for ved den skandinaviske arbejderkongres i Gøteborg. Arbejderbevægelsens endemål måtte være socialismen. Sandsynligvis har P. Knudsen været hård i argumentationen. Som den principfaste, strenge arbejderleder han var, fik Linderberg teoretisk talt både læst og påskrevet. Knudsen kunne synes bidsk i sådanne tilfælde, men det var hans klippefaste overbevisning, der gav sig udtryk heri. Han hadede enhver halvhed og fordrede hengivelse for sagen. Det kunne da ellers kun glæde Knudsen, at efter lektionen i Malmø gav Linderberg sig til et grundigt studium af national-økonomiske og sociale skrifter. Og skønt georgismen havde haft tag i ham, forstod han snart, at den slog ikke til. Ved et møde knapt et år efter kongressen i Malmø erklærede Linderberg sig for socialdemokrat. Hans landarbejderforbund opløste sig nogen tid efter. Medlemmerne gik for en stor del ind i stedlige socialdemokratiske foreninger eller i arbejdsmændenes fagforbund. Som landstingsmand deltog P. Knudsen flittigt i alt arbejde, og navnlig i udvalgsforhandlinger, hvor han ofte stod i forgrunden, når det drejede sig om at varetage de demokratiske interesser. I 1892 stilledes der af Landstingets Højre forslag om at dele de københavnske vælgere til borgerrepræsentationen i to klasser, den almindelige vælgerklasse og de højstbeskattede, hvoraf hver skulle vælge halvdelen af repræsentationen efter forholdstal i begge vælgerklasser. Dette forslag bekæmpedes ivrigt af P. Knudsen, og han stillede sammen med C. C. Andersen et forslag vedrørende kommunens finansielle forhold, hvorved man i stedet for den af kommunalbestyrelsen ønskede forhøjelse af indkomstskatteprocenten fra 3 til 5, foreslog at påligne skatten efter en stigende skala fra ½ til 6 procent, hvorved de små og middelstore indkomster ville få lettere skattevilkår, medens skatten ville vokse langsomt opefter og endda sikre kommunen en større indkomst end efter den tidligere ordning. Højres forslag gik igennem i Landstinget, men strandede i Folketinget. Og ved næste borgerrepræsentantvalg i 1893 fik socialdemokraterne deres første mænd i borgernes råd. Det var K. M. Klausen og J. Jensen. P. Knudsen var ikke opstillet. Arbejdets deling krævede, at nye mænd tog deres part af det, der hovedsagelig havde påhvilet den ene mand i tidligere tid. Det storpolitiske forlig i 1894, som satte Estrup på lovlig grund med 54 stemmer mod 44, havde også sat sig en frugt i valgkredsomlægningen, hvorved de altfor folketalrige kredse deltes. Socialdemokraterne fik ved valget i april 1895 8 folketingsmænd og derved sikrede de forligets modstandere førerskabet i dansk politik. I 1895 blev forspillet til systemskiftet 1901, til parlamentarismens gennemførelse og den almindelige valgrets sejr og privilegiernes afskaffelse. P. Knudsen har en væsentlig del af æren for alt det forberedende arbejde, der endelig førte til folkefrihedens afgørende sejr. At skrive P. Knudsens historie er det samme som at skrive det danske arbejderpartis historie i det pågældende tidsrum. Forholdsvis lidet træder dog hans egen person i forgrunden, thi Knudsen var ét med sin sag, og hans ærgerrighed var i udpræget grad den at sejre på sin klasses vegne. Han gik ikke på nogen slags tvivlsom akkord med politiske modstandere men repræsenterede uden vaklen den sindige og dog faste politik, der vil skridtvise reformer. Mange mænd har side om side med Knudsen arbejdet i denne dagens slidfulde gerning, ingen med større lykkefølelse end han. D. 27. maj 1894 havde socialdemokratiet i et manifest og under henblik på det vedtagne storpolitiske forlig gjort reformpolitiken til sin taktik. Venstrereformpartiet, der dannedes efter valget i 1895 gav jo alene i sit navn tilkende, at der skulle anvendes nye våben mod Højreregeringen, og selv dennes forbundsfæller, det moderate venstre, kaldte sig jo »det forhandlende«. Det gjaldt nu blot om at skære reformerne rigtigt til. I året 1896 fejrede socialdemokratiet sit 25 års jubilæum. Der holdtes en stor fest i den folkelige have »Vodroflund« på Frederiksberg og indviedes et nyt banner, skænket af kvinder. I en kantate, som blev afsunget af et flere hundred mand stort arbejderkor, hed det:

Der randt kun sorg og fortids dag,

af trællesind og trællekår;

der blødte i vort bryst et sår,

vi kendte kun det dybe nag,

den tid nu ligger bag.

Og kantaten sluttede med en appel til arbejde for ny landvinding:

med lysets fakkel i din hånd

nu atter frem til dag og dåd!

Der lyder hulken end og gråd

der ligger liv endnu i bånd,

spræng dem, du tidens ånd!

På denne dag kunne P. Knudsen med stolthed pege på, at partiets presse havde 30,000 holdere, dets 713 faglige foreninger 42,000 og de politiske arbejderforeninger 23,000 medlemmer. Mén - »der ligger liv endnu i bånd«. Reformpolitiken satte sig et foreløbigt resultat i ulykkesforsikringsloven af 1897, til hvis gennemførelse alle partier ydede virksom bistand, Højre ved Ludvig Bramsen ikke mindre end I. C. Christensen på Venstres og Harald Jensen på socialdemokratiets vegne. Vel ønskede socialdemokraterne et videregående forslag, og den senere tid har jo også bragt ulykkesforsikringen langt ud over industriarbejdernes kreds, men de så, at vejen var den, der måtte føre til en almindelig ulykkesforsikring, et nødvendigt supplement til sygekasselov og alderdomsunderstøttelse. Med socialreformens vækst syntes P. Knudsens arbejdsiver også at vokse. Som landstingsmand havde han vel lejlighed til at tage affære ved sagernes behandling, men det væsentligste arbejde foregår dog i Folketinget, og han ville helst ud, hvor bølgerne gik højest. I 1897 havde socialdemokratiet fået 5 mand ind i Borgerrepræsentationen. Blandt dem var P. Knudsen, og i 1898 vandt hovedstadens samlede demokrati flertallet i borgernes råd. Fremgangen stimulerede P. Knudsen til ny virksomhed. Han lod sig ved folketingsvalget i 1898 opstille som kandidat i Randers, fødebyen, hvor han gentagne gange havde stillet sig uden at blive valgt, første gang i 1890, anden gang i 1895. Ved valget i 1898 sejrede han over sin modkandidat, Højremanden, borgmester Stemann, der fik 1351 stemmer mod Knudsens 1422. Denne dag har utvivlsomt været en af de stolteste i Peter Knudsens liv. Han repræsenterede nu, med opgivelse af sit landstingsmandat, den by, hvortil han var knyttet med barndommens minder, hvis lyse indtryk tager til i styrke, som årene går, medens de mørke indtryk bleges. Knudsens søstersøn, journalist Vilhelm Melgård, fortæller, at de dagen efter valget kørte rundt i byen, og Knudsen fortalte da en del små oplevelser fra barndomstiden. Han kunne i sådanne øjeblikke spøge af et godt hjerte, så det ellers febrilske og anspændte i hans væsen for en stund trængtes i baggrunden. Efter valget til Folketinget stod Knudsen som fører for en gruppe af 12 folketingsmænd, repræsenterende 32,000 stemmer. Hans plads i Landstinget blev besat med A. Mundberg, en af veteranerne fra Louis Pios og gamle »Internationale«s tid. Knudsen var nu indehaver af så mange tillidshverv, at han var i uafbrudt virksomhed fra morgengry til midnatstide: folketingsmand, forretningsfører for Socialdemokratisk Forbund, næstformand i de i 1898 oprettede Samvirkende Fagforbund, formand i Handskemagerforeningen af 1875 og medarbejder ved »Socialdemokraten«. Han forsømte ingen af disse opgaver, hvor han anså sin nærværelse for nødvendig eller ønskelig, men skønt han trak store veksler på sin arbejdskraft, syntes hans kræfter usvækkede. Det blev for ham som for adskillige andre af arbejdernes tillidsmænd en hård tid, da den vældige landslockout fandt sted i 1899. Som næstformand i fagforbundene havde Knudsen et anstrengende arbejde, selvom den øverste ledelse af arbejdernes kamp hvilede på formanden, J. Jensens skuldre. Lockouten, der var sat i kraft af arbejdsgiverforeningen efter en snedkerstrejke i 7 jyske byer, omfattede arbejderne i bygningsfagene, jernindustrien og enkelte andre virksomheder, i alt ca. 30,000 mand. Krigserklæringen til fagforbundene indeholdt otte punkter, af hvilke de vigtigste var: overenskomster måtte ikke gøres afhængige af underordnede eller stedlige organisationers afstemning, hovedorganisationen skulle være ansvarlig for deres gennemførelse, arbejdsgivernes ret til selv at lede og fordele arbejdet samt til at anvende den efter deres skøn til enhver tid passende arbejdskraft skulle fuldt ud anerkendes og garanteres af arbejdernes hovedorganisation; fastlønnede formænd og arbejdsledere måtte ikke være medlemmer af fagforeningerne; opsigelsestiden for lønoverenskomster skulle fastsættes til 1. januar; samtlige arbejdere skulle ved konfliktens ophør gå i arbejde på deres gamle arbejdssteder; en eventuel forhandling skulle omfatte samtlige konflikter uden hensyn til, om pågældende arbejdere tilhørte hovedorganisationen eller ej. Da arbejdsgiverforeningen forlangte sig retten til at lade den tidligere gældende, faglige forfatning afløse af dette eneherredømme, var P. Knudsen fungerende formand for fagforbundene. J. Jensen opholdt sig nemlig som gæst ved de tyske fagforeningers kongres i Frankfurt am Main. Han nåede dog hjem til det i hast sammenkaldte møde af fagforbundenes repræsentantskab, hvor man enstemmig vedtog. En svarskrivelse til arbejdsgiverforeningen. Skrivelsen udtalte beredvillighed til en forhandling om striden i snedkerfaget og om en del af de otte punkter. Man stillede sig kun afvisende overfor kravet om garantien for arbejdsgivernes rettigheder, om den 1. januar som udløbsfrist for alle priskuranter og om forbudet mod formænds optagelse i fagforeningerne. Mens man fra konservativ side ønskede kampen ført med eftertryk mod fagforeningerne, var arbejderne i al almindelighed stemt for fred, og deres presse så i den truende kamp et fra konservatismens side iværksat forsøg på at afstive det vaklende Højreministerium Hørring. Tanken om et borgerligt centrumsparti med alle arbejderfjendtlige elementer fra Højre og venstre, fra by og land, skulle vinde frem til løsning, når arbejdernes faglige, økonomiske magtstilling var brudt. Arbejdsgiverforeningen vedtog trods den imødekommende svarskrivelse at erklære generallockout i samtlige bygningsfag samt i jernindustrien og enkelte andre virksomheder. Det var d. 24. maj kl. 6 om morgenen, lockouten trådte i kraft. Den blev det største faglige opgør, der har fundet sted herhjemme. Henved halvdelen af samtlige organiserede arbejdere var sat på porten. Gik det end ikke ganske med sympatitilkendegivelser overfor arbejderne, som det gik under smedelockouten i 1885, var der dog i det øvrige demokrati forståelse af, at arbejdsgiverforeningens færd var altfor voldsom, ja næsten lovløs, for så vidt den brød overenskomsten med fag, hvor voldgift skulle prøves, inden arbejdet måtte standses, og det diktatoriske i hele fremgangsmåden svarede ikke heller til demokratisk opfattelse af, at stridende parter bør søge hæderlig overenskomst. Den offentlige mening blev derfor hurtigt vundet for arbejderne, der betragtedes som de angrebne. Forsøg på mægling mislykkedes, og lockouten trak ud. Der gik uge efter uge, måned efter måned, men arbejderne holdt ud og fik stor støtte såvel fra de kammerater, der stod udenfor lockouten, som fra arbejderorganisationer i udlandet. Adskillige af de yngre mænd søgte bort fra landet og fik arbejde, hvorved de gjorde kampen lettere for de tilbageværende, og da arbejdsgiverforeningens næstformand i et brev til det tyske arbejdsgiverforbund i bygningsfagene advarede mod antagelsen af danske arbejdere, sluttende brevet med »til gentjeneste stedse parat sender vi forbindtligst vor kollegiale hilsen«, vakte dette stærk uvilje i kredse, der ellers stillede sig køligt overfor arbejderbevægelsen. Således udtalte redaktør Jessen i Flensborg sig forarget mod den danske arbejdsgiverforenings optræden. De udelukkede arbejderes holdning under hele kampen var mønsterværdig. Der blev også gjort alt muligt for at skaffe dem god anvendelse af de påtvungne ledige dagstimer. Ved møder, koncerter, udflugter og lignende skaffedes der dem ikke blot underholdning men adskillig åndelig berigelse. Et særligt smukt træk under den langvarige kamp var den gæstmildhed, landboerne viste de udelukkede arbejderes børn i sommerferien. Og på anden måde gav varmhjertede mænd deres sympati tilkende for de udelukkede. Der var præster, som bad for »borgerkrigen«s ophør, og selve den kgl. konfessionarius, stiftsprovst Paulli, holdt foredrag for arbejderne i Rømersgades festsal. Et særligt virksomt moment var det, at der gennem komiteer uddeltes mad til de udelukkedes kvinder og børn. Efter henved to måneders forløb genoptoges forsøgene udefra på at hidføre en afslutning af lockouten. Det mislykkedes. Arbejdernes repræsentanter sluttede sig til et af professor Deuntzer stillet forslag om voldgift. Arbejdsgiverforeningen forkastede det. Så måtte kampen da fortsættes. Den førtes over høstens tid, som bød arbejderne adskillige fordele. Mange søgte arbejde på landet, hvorfra de eller deres forældre en gang var draget ind til storbyen. I kyst og fjordbyer skaffede andre sig en net lille indtægt ved fiskeri. Flere større fag i København dannede aktieselskaber, der overtog både privat og offentligt arbejde. Enkelte byråd vedtog selv direkte at gennemføre planlagte foretagender; Københavns kommunalbestyrelse fremmede nogle større vejarbejder, hvorimod den med hensyn til byggeforetagender hindredes af de gældende licitationskontrakter. Det kom om disse forhold til bevægede forhandlinger i borgerrepræsentationen, og det vedtoges for fremtiden at fjerne lockoutbestemmelserne i kontrakterne, ligesom man vedtog oprettelsen af en kommunal arbejdsanvisning med lige indflydelse for arbejdere og arbejdskøbere. Der blev i slutningen af juli måned 1899 gjort forsøg på at forlige de stridende parter. Bankdirektør Axel Heide, veksellerer Laurids Bing og Herman Trier, der dengang var Borgerrepræsentationens formand, havde indledet forhandlingerne, som havnede i et forslag, efter hvilket arbejdsgiverforeningen fjernede alle skarpe kanter i de 8 punkter, først og fremmest den fælles opsigelsesfrist til 1. januar. Ved en manøvre fra de mest krigslystne elementer indenfor arbejdsgiverforeningen strandede forliget, som på fagforbundenes hovedbestyrelsesmøde var blevet støttet af J. Jensen, P. Knudsen og andre kendte mænd indenfor fagbevægelsen. Krigen blussede op og i større omfang. Lockouten udvidedes til vogn og beslagsmede, cementfabriksarbejdere, en mængde arbejdsmænd i forskellige virksomheder og til skrædderne, bl.a. et stort antal kvindelige herreskræddere. Antallet af udelukkede arbejdere nåede herved tallet 40,000. Men pengene strømmede stadig ind. Ialt krævede den gigantiske kamp en understøttelse af 2,814,376 kr. 63 øre, altså nær op mod de 3 millioner, hvoraf de ca. 678,000 kr. kom fra udlandet. Her gik Tyskland i spidsen, derefter fulgte England, Nordamerika og Sverige. Tabet af arbejdsløn i de 3-4 sommermåneder må anslås til ca. 12 millioner kr. Men vinteren stundede til, og kravet om fred voksede sig stærkere i den offentlige mening. Efter initiativ af konseilspræsident Hørring kom det Heide-Bing-Trierske forligsforslag atter frem. Der foretoges i det blot de ændringer, at bestående arbejdsoverenskomster skulle forblive uberørte af ny overenskomst; at der ikke måtte udarbejdes arbejdsregulativer i strid med forligets bestemmelser, og at der i stedet for Hof- og Stadsretten som dommer i spørgsmål om forligets overholdelse skulle træde en af arbejdere og arbejdskøbere med lige mange medlemmer valgt voldgiftsret med en selvvalgt formand, så snart en sådan ret af lovgivningsmagten fik myndighed til at stævne vidner med samme vidnepligt som for de almindelige domstole. D. 30. august mødtes de stridende organisationers to forretningsudvalg hos bankdirektør Heide og forhandlede fra kl. 9 til 5 uden dog at kunne blive enige. Senere på aftenen prøvede Heide sig påny frem, først hos arbejdsgiverforeningens ledende mænd, der efter hos fagforeningslederne. Hans henvendelse skete til »Socialdemokraten« kl. 11½, aften og pr. telefon. Det hedder herom i »Socialdemokratiets århundrede«: »Borgbjerg satte sig øjeblikkelig i en droske og kørte til P. Knudsen, der var fungerende formand - J. Jensen havde nogle dage ligget syg af overanstrengelse -, fik ham vækket og kørte derpå videre til Martin Olsen, hvor gadedøren uheldigvis var lukket. Men det lykkedes tilsidst at komme ind i gården og op ad køkkentrappen. Medens Martin Olsen klædte sig på, fik P. Knudsen sendt bud efter Sigvald Olsen og murer Henrik Rasmussen, hvorpå de fire mænd begav sig til Heides bolig ved Holmens Kanal. Klokken var imidlertid blevet langt over midnat, Trier og Bing var gået hjem, og Heide gået i seng. Men da det ringede på portklokken, stod han op og modtog i tøfler og med en gul regnfrakke over natskjorten de fire arbejderførere. De forhandlede til kl. 3 og blev omtrent enige om det ny forligs ordlyd. Næste morgen tidlig forhandlede Heide påny med arbejdsgiverne; om middagen fik han, Trier og Bing foretræde hos Hørring, som lovede at ville forelægge et lovforslag om vidnepligt for den omtalte voldgiftsret. Om aftenen drøftede begge de fjendtlige lejre stillingen hver for sig, og fredag formiddag den 1. september mødtes de to forretningsudvalg fuldtalligt - J. Jensen deltog trods sin sygdom - og vedtog det endelige forlig.« Tirsdag d. 5. september 1899 sluttede den sociale borgerkrig. Forligets endelige vedtagelse skete ved fagforbundenes generalforsamling og arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelsesmøde. Krigen havde varet i omtrent 16 uger. Dens resultat var nærmest status quo, den tidligere tilstands opretholdelse. Det havde været en hård tid for de udelukkede arbejdere og ikke mindre for de mænd, der førte deres sag. I denne periode, hvor klassekampen kulminerede, var P. Knudsens arbejdskraft spændt til det yderste. Tilsyneladende tålte han det. Men han trak alligevel for store veksler på menneskelig energi og udholdenhed. Hans venner forstod det, han selv ikke. Virksomheden som partifører og rigsdagsmand lagde vedblivende stærkt beslag på ham, og han kunne glæde sig ved partiets fremgang. Da det tyvende århundrede trådte over tidens tærskel, havde det danske arbejderparti en stærk stilling både fagligt og politisk, og ude i provinsen havde de sidste kommunale valg bragt betydelige resultater for partiet. Som medlem af den kommission, der beskæftigede sig med told og skattespørgsmål havde P. Knudsen rig lejlighed til at benytte sin arbejdsflid og dygtighed. I foråret 1900 var der af Folketinget vedtaget en toldlov, som gav en nedsættelse i toldbyrde på 5,570,000 kr.. P. Knudsen havde i kommissionen tiltrådt forslaget men foreslog yderligere toldnedsættelse til et beløb af 3,330,000 kr., så hele nedsættelsen blev på ca. 9 mill. af de egentlige forbrugsskatters ca. 42 mill. som dækning for disse og yderligere toldnedsættelser foreslog han en formue og indkomstskat til staten med stigende skala. Indkomstskatten skulle svares med fra 1/8 til 3½ procent og formueskatten med fra 1/5 til 1½ promille. Til disse skatter skulle yderligere knyttes en forhøjet arveafgift, som da ville vokse fra 1 til 15 procent, mens dens tidligere maksimum var 7 procent. Ifølge forslaget ville de store arvebeløb komme til at betale en større procent i afgift end de små. Som et nyt moment i beskatningen foreslog P. Knudsen en værdistigningsafgift af grundarealer, der hvert 5 år blev underkastet en vurdering. Den stigning i prisen på den nøgne jord, som ikke skyldtes ejerens arbejde eller kapitalanvendelse i arealet, skulle beskattes med 4 procent. Knudsen ville hermed slå bom for den ville jordspekulation, men han stod ene med sit forslag, hvis ledende tanke dog senere har presset stærkere og stærkere på og er begyndt at vinde fodfæste. Den indtægt, Knudsen ville skaffe staten gennem sine skalaer for indkomst og formueskat, foreslog han afpasset efter øjeblikkets fornødenheder ved at gøre de pågældende skatter bevægelige så der derved skaffedes balance på årsbudgetterne. Ad denne vej ville man altså på hvert års finanslov kunne dække uforudsete eller ekstraordinære statsudgifter ved hjælp af den bevægelige skatteskala i indkomstog formueskatten. Det samme princip ønskede han også anvendt i kommunerne. P. Knudsens skatteprojekter var i nøje overensstemmelse med hans partis program men bærer dog et tydeligt præg af ham selv, hans egen selvstændige syslen med opgaver, hvis løsning kunne mildne trykket på de ubemidlede og flytte trykket til de økonomisk talt stærkere skuldre. Som folketingsmand for Randers fik P. Knudsen ikke lejlighed til at føre ordet på Tinget ret længe, idet han i april 1901 faldt for Højremanden, overretssagfører Poul Rasmussen, der fik 1695 stemmer mod P. Knudsens 1539 stemmer. Af disse to mænd var P. Knudsen langt den grundigste, men modstanderen den slagfærdigste. Det fortælles, at ved valgmøderne kunne Knudsens vægtige indlæg i debatten virke trættende på forsamlingen, og at Poul Rasmussen forstod at benytte sig heraf. Når P. Knudsen var alvorlig og grundig, tog hans modstander situationen spøgende og let. P. Knudsen gav for resten senere hen i arbejderpressen en yderst indgående, statistisk fremstilling af årsagen til sit fald, som utvivlsomt er gået ham til hjertet. Han opnåede dog atter at indtage sin plads i Tinget, idet han i 1903 blev repræsentant for Københavns 10. kreds efter J. Jensen, der var valgt til borgmester i København. Valgdagen i 1901 gav P. Knudsens parti et par nye folketingsmandater, og valgets hele resultat - 76 venstremænd plus 14 socialdemokrater mod 16 moderate og 8 Højre - banede vej for parlamentarismen. I juli samme år fik Danmark sit første venstreministerium. Samme dag, det sidste Højreministeriums - Sehesteds - afgang blev bekendt, kunne P. Knudsen ved den da åbnede 9. socialdemokratiske kongres byde Venstreministeriet velkommen og udtale sin glæde over folkeflertallets endelige sejr. Men samtidig pegedes der på nødvendigheden af, at det nye styre gjorde en indsats for almindelig valgret i stat og kommune, og at militarismen bekæmpedes eftertrykkeligt. »Vi er ikke til sinds,« udtalte P. Knudsen, »at dyrke de gamle guder under nye navne!« Af de sociale reformer, som måtte bringes frem til løsning, var spørgsmålet om bekæmpelse af arbejdsløsheden. Antallet af arbejdsløse, organiserede arbejdere, som i november 1899 var 5094, steg i 1900 samme måned til 13,504 og i 1901 til 17,817. Det lykkedes at få sagen henvist til den kommission, som Venstre nedsatte om alderdoms og invaliditetsforsikringen. Knudsen var stærkt interesseret i at tage del i arbejdet vedrørende arbejdsløshedsspørgsmålet. I rigsdagssamlingen 1885-86 havde Holm og Hørdum stillet det forslag til revision af fattigloven, at den støtte, som ydes til arbejdsløse under ekstraordinær arbejdsløshed, ikke skulle betragtes som fattighjælp. Forslaget forkastedes, men Højre fremsatte senere nogle forslag om iværksættelse af offentlige arbejder og billige lån til kommuner for derved at skaffe beskæftigelse til arbejdsløse. I 1896-97 stillede socialdemokraterne forslag om, at der af statskassen bevilgedes et beløb på indtil 500,000 kr. årlig til fag og arbejderforeninger, som har til formål at understøtte deres medlemmer under indtrædende arbejdsløshed, når denne ikke kan tilregnes arbejdernes eget forhold«. Statsbidragene skulle fordeles i forhold til, hvad medlemmerne selv ydede til ovennævnte formål, og måtte kun tilflyde arbejdsløshedskassen som sådan. Statskassens bidrag kunne udgøre indtil det dobbelte af medlemmernes bidrag, dog ikke udover 10 kr. pr. medlem. Indenrigsministeren udtalte sig mod forslaget, der fremsattes igen i de følgende samlinger men ikke nåede længere end til et udvalg. Da Venstre i 1901 var blevet regeringsparti, stilledes forslaget påny, men mødte ingen velvilje udenfor socialdemokraternes kreds. Så fremsatte Højremanden Poul Rasmussen i 1902-03 et lovforslag om anerkendte arbejdsløshedskasser, der i lighed med sygekasserne skulle have statstilskud, men uden forbindelse med arbejderorganisationerne. Socialdemokraterne støttede forslagets hovedprincip om offentlig støtte til arbejdsløse. Det lykkedes dog endnu ikke at vinde tilslutning hos de andre partier. Den før omtalte kommission angående invaliditets- og alderdomsforsørgelse fremkom så i rigsdagssamlingen 1906-07 med en betænkning om arbejdsløsheden, ledsaget af et udkast til lov om oprettelse af anerkendte arbejdsløshedskasser med stats- og kommunetilskud. På grundlag af dette udkast fremsatte Venstres indenrigsminister Sigurd Berg i oktober måned et lovforslag om arbejdsløshedskasser, som det lykkedes at få gennemført endnu i samme rigsdagssamling. 1. behandling i Folketinget fandt sted d. 4. december 1906, 2. behandling allerede d. 8. marts og 3. behandling dagen efter. Landstinget vedtog lovforslaget uændret ved hurtigt på hinanden følgende behandlinger, og loven stadfæstedes d. 9. april 1907. P. Knudsen var socialdemokraternes ordfører i folketinget. Ikke blot var nu modstanden mod forslagets princip brudt, men forslagets bestemmelser var gjort anvendelige på fagforeningerne, som frembød naturlige rammer for oprettelsen af arbejdsløshedskasser, og dette var specielt en frugt af P. Knudsens virksomhed i udvalget. Det er sagt, at Danmark har været en forsøgsmark for sociale reformer. Blandt disse står de anerkendte arbejdsløshedskasser trods visse mangler som et smukt udtryk for samfundshjælp til ubemidledes selvhjælp. Loven bestemmer, at dagpenge - som den almindeligste form for understøttelsen - ikke må overstige 2/3 af den vedkommendes arbejdsfortjeneste, dog ikke under 50 øre og ikke over 2 kr. pr. dag. Til kasserne yder så statskassen et tilskud, svarende til 1/3 af medlemmernes bidrag. Dertil kan kommunerne yde et bidrag af indtil 1/6 af medlemmernes kontingent, uden at dette får fattighjælps virkninger. Understøttelsen skal ydes i 12 på hinanden følgende måneder i mindst 70 dage til de af arbejdsløshedskassens medlemmer, som i så lang tid eller længere er arbejdsløse (en stump statistik vil godtgøre i hvor høj grad reformen har svaret til sit formål: hjælp til selvhjælp. Der fandtes i 1912 heri landet ialt 53 anerkendte arbejdsløshedskasser med et samlet medlemsantal af 111,187 at hvilke de 12,753 var kvinder. De understøttelsesberettigedes eget bidrag i kontingent udgjorde 1,305,218 kr., andre medlemmers kontingent 7,262 kr., statstilskuddet 770,578, kr. og kommunetilskuddet 338,993 kr. I dagpenge udbetaltes i året 1911-12 til arbejdsløse 1,626,907 kr., i rejsehjælp 34,145 kr., i juleunderstøttelse 25,291 kr. og i flyttehjælp 14,549 kr. Desuden ydedes hjælp i naturalier til et beløb af 2,146 kr.) Som ordfører for sit parti i behandlingen af forslag til lov om Kristiansborg Slots opførelse havde P. Knudsen i samlingen 1904-05 med megen kraft hævdet kravet om en fri udnyttelse af Slotsholmen, ganske særligt med henblik på forbedrede færdselsforhold. Han ønskede ligeledes, at rigsdagen skulle have sit eget hus, og dette synspunkt deltes af mange også udenfor hans parti. Da det imidlertid blev endelig afgjort, at Kristiansborg skulle opføres indenfor ruinens ramme med plads for både Rigsdag, Højesteret og repræsentationsværelser for kongen, søgte P. Knudsen at udnytte denne situation på bedste måde, og det lykkedes ham at vinde imødekommenhed både overfor kravet om bedre færdselsforbindelse og bedre vilkår for rigsdagsfløjen. I 1897 valgtes P. Knudsen som borgerrepræsentant i København, i 1902 blev han rådmand i 3. afdeling, hvis speciale er forsørgelsesvæsenet, og i 1909 udnævntes han til borgmester for 3. afdeling. Socialdemokratiet havde nu sine mænd på de to af byens fire borgmesterpladser, idet J. Jensen allerede, som før nævnt, i 1903 var blevet borgmester for 2. afdeling (finansvæsenet). Det var ikke uden modstand fra både konservativ og liberal side, at P. Knudsen opstilledes som kandidat til det betydningsfulde embede. Men denne modstand rettede sig nærmest imod, at det var socialdemokraterne som parti, der besatte pladsen. Overfor den af socialdemokraterne udpegede mand, den brave P. Knudsen, indstilledes alle angreb. Han nød sine medborgeres agtelse i fuldt mål, og hans hele virksomhed kvalificerede ham til at røgte stillingen som fattigborgmester. Han havde nu nået sin livsgernings højeste og herligste mål. Manden, der åbnede kampagnen til gavn for de syge. Fattige og gamle, stod nu selv i spidsen for storbyens forsørgelsesvæsen. Mon ikke P. Knudsen den første dag, han opholdt sig i sit værelse i rådhusbygningen, har stået en stund i tanker og stirret fra vinduet ud mod den by, hvor hans livs eventyr havde sat sig så rig en frugt! Et stort mål var nået! Han begyndte med at give de gamle mennesker på forsørgelsesanstalterne lov til at gå ud hver dag, så de kunne føle sig som frie borgere, og den lille reform svarede jo så godt til P. Knudsens hjertelag overfor dem, hvis kår han havde udredet både i ord og tal. Men hans livs arbejdsdage var talte. Endnu kun et kort spand af tid, altfor kort til, at fattigborgmesteren kunne lade sin rastløshed og energi prøve sig frem indenfor det nye område. Så stor en glæde P. Knudsen end har følt den dag, han blev borgmester, rækker den dog sikkert ikke længere end hans glæde over i 1910 at have samlet de ypperste af verdens socialdemokrater ved den internationale kongres i København. P. Knudsen var - som alle forstående socialister - udpræget internationalist. Ganske selvfølgeligt, thi verdens fremtid må bygges på folkenes samvirke i frihed og fred, og Arbejderklassen står forrest i kampen for internationalt samvirke. Allerede gennem sit arbejde i Handskemagerforbundet havde P. Knudsen set et stykke praktisk internationalisme træde ud i livet. Kollegerne var blevet internationalt organiserede. Den hemmelige tyske socialistkongres i København i 1883 bragte ham i yderligere forbindelse med den betydeligste repræsentation for verdensborgerskabet. Og som forretningsfører for Socialdemokratisk Forbund tildeltes der i årenes løb adskillige gange P. Knudsen mandat som delegeret ved internationale kongresser. I 1900 deltog han i den internationale kongres i paris og fremkom med en udtalelse, der omtaltes stærkt i hans hjemlands anti-socialistiske presse. P. Knudsen havde under debatten om Arbejderklassen taktik udtalt, at når revolutionens øjeblik kom, var de danske arbejdere parate. Det har ikke været en slet og ret fra talerstolen udslynget frase, som er undsluppet den danske arbejderfører. Stillet overfor denne forsamling af kampfæller fra de fleste kultiverede lande, er P. Knudsen blevet grebet af ægte stemning og den dertil knyttede overbevisning om, at arbejdernes internationale klassekamp kun kan gennemføres, hvor magten fører skjold og sværd for retten. Men i denne betydning var revolution for ham den sociale omdannelse, fuldbyrdet af historien, fremhjulpet af den internationalt organiserede Arbejderklasse. Og jo kraftigere denne organisation er, i jo højere grad den har erobret politisk indflydelse, des fredeligere vil den sociale omdannelse kunne foregå. Men en revolution er den endda - samfundets overtagelse af den privatkapitalistiske storproduktion. Da P. Knudsen d. 30. december 1897 fejredes i anledning af, at han i 25 år havde ledet Socialdemokratisk Forbund i Danmark, indeholdt hans partiorgan en træffende karakteristik af jubilaren. Han bedømtes som politiker og taktiker i følgende ord: »Knudsen var oprindelig ingen særlig veltalende mand. Hans stil både som taler og skribent er nøgtern, hans sfære er tal og statistik, hans tankegang logisk fremadskridende. Han vælger al tid det begrebsmæssige udtryk, aldrig det billedlige. Men hør ham på et partimøde, på en kongres, hvor meningerne brydes varmt, hvor meget står på spil indadtil og udadtil. Hør ham da uddybe en situation, påpege en misvisning, drage en konsekvens - hele kongressen lytter, man siger til sig selv: der er kernepunktet, dér slog han hovedet på sømmet! - og han forlanger hvert spørgsmål udtømt, inden der gås over til næste sag på dagsordenen. Som taktiker ligner P. Knudsen plovmanden: han har sat sig et øjemærke ved markens ende og taber det ikke et sekund af sigte; han tager med begge hænder fast om plovens håndtag - og han vogter sig i lige grad for at sætte jernet så dybt, at han kører i stå, eller så overfladisk, at mulden ikke vendes forsvarligt. Skridt for skridt drager han den lige fure til markens ende. Han er princippernes mand, trækker aldrig overbærende eller blaseret på skuldrene overfor afvigelser til den ene eller anden side - Knudsen trækker overhovedet aldrig på skuldrene, han kender ikke ligeglade eller skeptiske smil. Han kræver disciplin: hellere en pålidelig fjende udenfor end en upålidelig ven indenfor rækkerne! Men alt sektereri er ham fjernt. Man kan ikke - har han en gang skrevet - stampe et stort folkeparti op af gulvbrædderne i sit studerekammer, man må ud i folket, ud i det brogede liv og tage sit standpunkt til alle livets spørgsmål.« Revolutionsmageri lå langt fra denne mands samfundspolitik. Han fik mangen gang lejlighed til at tale netop ud fra det politiske standpunkt, der har skaffet den danske arbejderbevægelse en kendt og skattet stilling indenfor det internationale socialdemokrati. Dette standpunkt er netop i høj grad blevet, hvad det er, ved P. Knudsen. Han forfægtede det ved de skandinaviske kongresser, og han tog det op ved de internationale stævner som f.eks. i Amsterdam, hvor han i 1904 deltog i den store taktikdebat mellem tyskeren August Bebel og franskmanden Jean Jaurés og pegede på, at det danske socialdemokrati al tid havde rettet sine bestræbelser mod at demokratisere samfundet, men kun bygget på sig selv og derfor, trods mangeårigt samarbejde med et andet parti, stod fuldkomment frit, selvstændigt og uafhængigt. P. Knudsen havde ikke blot øjet åbent for vigtigheden af at stifte internationale forbindelser. Han tog sig med megen varme af fremmede partifæller, som under forfølgelse fra deres hjemlands autoriteter søgte ly eller hjælp i Danmark. Da en kreds af russiske revolutionære under den periode, da Alberti var justitsminister, søgte til København for at afholde kongres her, men hindredes deri, sørgede P. Knudsen for, at de fik rejsepenge gennem Socialdemokratisk Forbund, hvorved det lykkedes dem at komme til England. I august-september 1910 afholdt Det internationale Socialdemokrati kongres i København under stor tilslutning fra alle civiliserede lande. Det blev en begivenhed i P. Knudsens liv, og den danner tilmed slutstenen i hans virksomhed indenfor den moderne internationalisme. Hvor havde han dog ikke været i virksomhed længe forud før kongressen skulle afholdes! Det var hans ærgerrighed og glæde at modtage kongresdeltagerne på en måde, der aldrig skulle gå dem af glemme. Og dette lykkedes ham fuldt vel. P. Knudsen, der jo ikke selv kunne synge, havde under sine ophold ved kongresser i udlandet skaffet sig arbejdersange rundt omkring fra og var navnlig blevet greben af den franske »Internationale«, hvis toner snart skulle vinde indpas i alverdens arbejderpartier. Denne stolte, taktfaste melodi var som skabt til at være fælleshymne for alle nationers kæmpende arbejdere, og den havde allerede erobret sin plads ved alle udenlandske kongresser. Nu ville P. Knudsen have den omplantet på dansk grund som slutningssangen i en stor kantate, der skulle hilse de delegerede velkommen og udføres af et arbejderkor på ca. fem hundrede sangere. Kantatens melodiforråd var sammensat af de forskellige landes arbejdermarscher, og et par solopartier udførtes af kunstnere fra det Kgl. Teater. Sjælden har vel P. Knudsen været så bevæget som den dag, da kantaten blev af sunget under det første kongresmøde i Københavns største lokale i Odd Fellowpalæet. Da »Internationale«s sidste toner døde hen, var det, som om broderskabets engel gik gennem salen. I næste nu brød bifaldet løs. Mange af kongresdeltagerne havde tårer i øjnene, og alle modtog et indtryk af skønhed, som aldrig kunne glemmes. Denne kongres var den sidste, i hvilken P. Knudsen deltog. Knapt to måneder efter kaldtes han bort til de dødes boliger. Han havde slidt for hårdt på sin arbejdskraft gennem et langt, dådrigt liv. Nu slog kræfterne ikke mere til. Søndag d. 30. oktober 1910 stededes P. Knudsen til hvile på Assistens Kirkegård. Forud for jordpåkastelsen gik en imponerende sørgehøjtidelighed i Lørups Ridehus. Arbejdernes tillidsmænd og deputationer fra nær og fjern fyldte det store lokale, der var omdannet til et stemningsfuldt kapel. Et mægtigt væld af blomster dækkede arbejderførerens kiste, og efterårsdagens solskin sendte sine gyldne stråler som afskedshilsen til det sidste folkemøde, hvor P. Knudsen samlede sine trofaste om sig. Ved siden af båren var der rejst fire høje kandelabre, og ned til den modsatte ende af salen spændte en allé af luende bannere og flag. Side om side stod de, ikke blot faner fra hovedstaden men fra provinsbyer og landsogne. Ligeledes langs væggene. Bannere og flag - et lynende hav af farver over den tætpakkede menneskemængde. Blomsters og palmedekorationers mangfoldighed gav på deres vis et udtryk for P. Knudsens livsgerning og den sympati han nød i vide kredse. Svenske, norske og tyske socialdemokrater havde sendt kranse til hans båre, og ministre, rigsdagsmænd, borgerrepræsentation, politiske og faglige foreninger, sygekasser, en række humane institutioner og andre havde sendt blomster. Blandt alle kransene var der én, som man særlig lagde mærke til. Der stod på den blot med jævne ord: »Fra de gamle på almindeligheden«. Men hvilken sum af taknemmelighed lå der ikke i disse ord! Af alle de fattige, Knudsen kom i berøring med i sin borgmestertid, var der næppe nogen, der stod hans hjerte så nær. De gamle vidste det, og af deres få spareskillinger havde de ved en 2øres indsamling tilvejebragt denne krans. Der blev talt mange gode ord ved Knudsens båre. Inderligt formede sig indledningstalen, der holdtes af Th. Stauning, hans efterfølger i kaldet som partiets' leder: »Vi samles i dag under trykket af dyb sorg for at tage afsked med en mand, hvem vi alle har elsket og æret. Vi forstår hans hustrus og hans families sorg, thi også vi mindes P. Knudsen med ærbødighed og taknemlighed. Vi mindes hans pligtfølelse og hans usvigelige tro på den retfærdtankes sejr, som ligger til grund for vort partis virksomhed. Vejen fra Randers kommuneskole, gennem handskemagerværkstedet og bagstuen i Åbenrå, over redaktionskontorerne, Rigsdag og Borgerrepræsentation op til borgmesterens hædersplads, se det eventyr, der nu har fået sin afslutning gennem døden. Overalt, hvor han færdedes, gjaldt hans tanke ikke ham selv men arbejdernes vel, og han modtog pladsen som fattigborgmester, fordi han troede, at han her kunne gavne arbejderne på den virksomste måde. Nu, da vi står ved den afdøde høvdings kiste, ved vi, at han døde i kampen mod den nød, som hjemsøger de fattige. Han var livsnerven i vort parti; al tid var hen praktisk og ivrig. Han har lært mig, hvad jeg kan, og min tak skal følge dig, min store mester! Tak for al din gerning. Du var en betydelig, nobel og retsindig mand. Dit minde vil al tid leve blandt os! I arbejderhjemmene og i de stiftelser, hvor de syge, gamle og de fattige henlever deres liv, er der i disse dage sorg, thi de ved, at de har mistet en ven, som omfattede deres ve og vel med den varmeste interesse. Sorgen ved denne båre føles af tusinder udenfor denne sal. Lad mig da sige dig det sidste farvel og den sidste tak for, hvad du har været for os alle og for vort hele parti. Vi vil efter evne fortsætte din gerning med den kærlighed, som prægede hele dit liv«.Ved sørgehøjtideligheden blev afsunget følgende sang:

Med nøgne grene står alleens linde, og blæsten hvirvler løvet rundt i dans, mens dine venner samler sig herinde om båren med de skønne blomsters krans; din hånd blev træt, din tale er forstummet, for stedse har du lagt din vandringsstav, vor afskedshilsen toner gennem rummet og sænker sig i vemod ved din grav.

Du var en folkets mand med prøvet evne, et enhedsmærke for den fælles sag, du forrest stod i stridens store stævne og pegede fremad mod den lyse dag, og dagens tunge byrde bar du gerne, dit stærke mod, din vilje fandt den let, dit hjerte var så godt som klar din hjerne, og aldrig syntes du at blive træt.

Men løvet visner, livets kraft blir dødet, forgæves søger vi at holde stand, kun ånden svæver over folkemødet, og al tid unge hjerter står i brand; farvel, vor ven, vi dine fodspor træder, og verden styrer imod fredens havn, dit liv er endt, men mindets stolte hæder skal evigt være knyttet til dit navn.

Få måneder efter P. Knudsens død fulgtes han af sin trofaste hustru. De havde ingen børn, og hjemmet opløstes derpå fuldstændigt. De ligger begge begravet på Assistens Kirkegård.

En af P. Knudsens lærekammerater, handskefabrikant Th. Ditzel i Viborg, fortæller følgende småtræk fra den tid, de boede under tag sammen i Randers, i tiden fra 1865 til 1868. »Vi havde en skikkelig mester men en mildest talt uskikkelig mesterfrue. Hun brugte mund tidlig og silde og slog os med, hvad hun havde i hånden, hvad enten det var en børste eller en ildtang, og hun kneb på den smule mad, vi skulle have. Vor arbejdstid var fra 6 morgen til 9 aften. Den afbrødes kun af de korte stunder, i hvilke måltiderne faldt. Og efter fyraften skulle der børstes fodtøj, slibes knive og hentes vand, somme tider helt nede fra Gudenåen. Af døgnets timer blev der kun lidt til os selv. Søn- og helligdage sled vi også i skindene eller i skindfarvning og fik først fri ved middagstid. Peter havde døjet 2 1/2 år af den slags. Da jeg kom, fik han det noget bedre, og jeg blev nærmest syndebukken, som adskillige gange hørte madammens harme udløst i: »De læredrenge har fanden skabt!«. Vi var tit sultne, men det vidste Peter råd for. Ved arbejde efter fyraften skaffede vi os nogle få skillinger, der blev omsat i surbrød. I den tidlige morgenstund, når alle sov, kravlede Peter ud ad et vindue og svang sig over en mur, der skilte fra friere omgivelser. Hos en nærboende bager fik han så de eftertragtede surbrød. Og når så vandet kogte på spritapparatet, lavede Peter the, og vore tarvelige morgenmåltider på det lille, elendige tagkammer bødede betydeligt på den ellers så knebne kost. Sukkeret fik vi gratis ved at skrabe store, tømte sukkertønder, som tilhørte en købmand og henlå i gården. Disse af os selv sammenskrabede sukkerrester forsødede i høj grad vor tilværelse. Jeg tror, at Peter Knudsen tit har tænkt tilbage på den mørke tid af sit liv, da han stod i lære. Forholdene i hjemmet var også triste. Hans gamle mor var fattig og svag. Selv led han en tid af en hårdnakket sygdom i benene. Den fortog sig ganske vist efterhånden men gjorde hans kamp for tilværelsen endnu bitrere. Peter havde en udviklet sans for god læsning. Han søgte efter det bedste, som det da stiftede folkebibliotek ejede. Han læste for sin fremtid, som skønnede han, at der ville han få god brug for kundskaber. Men han måtte stjæle sig til at få bøgerne byttede. Læsning var kontrebande for læredrenge. Han havde en mærkværdig hurtig opfattelse af det, han læste og lærte, enten det så var åndelige eller rent faglige spørgsmål, han beskæftigede sig med. Og hvad han opfattede, beholdt han ikke for sig selv alene. Han satte ikke sit lys under en skæppe men lod det »skinne for dem, der var i huset«. Jeg for mit personlige vedkommende kan takke ham for, at jeg kom til hurtig og god forståelse af mit fag.« Journalist Melgård, som af P. Knudsens slægt er den eneste, der har nærmere kendskab til ham og hustru, fortæller følgende interessante småtræk fra sin morbroders hjemliv: »Det hændte ikke sjældent, at man kom i hans hjem og blev modtaget af hustruen med et hviskende: »Knudsen arbejder!« Så vidste man, hvad klokken var slået. Det betød nemlig ikke blot, at han virkede på sit kontor i lejligheden, at han havde en eller anden større sag under behandling. Så krævede han absolut ro. Hans hustru sad sådanne dage som den gode vogter over freden. Ikke en fik lov til at træde over hjemmets tærskel, når hun vidste, at dette ville forstyrre hendes ægtefælle, og med dem, der slap ind, førte fru Knudsen kun dæmpet samtale. Det skete ikke sjældent - det hørte i bevægede tider til dagens orden - at Knudsen arbejdede under måltidet. Så veksledes der ikke et ord. Han kunne en gang imellem gøre en optegnelse, men iøvrigt så man på hans ansigt, at tankerne var langt borte fra maden. I sådanne perioder skete det heller ikke sjældent, at fru Knudsen vågnede om natten og så sin mand sidde op i sengen og tale med sig selv. På hendes spørgsmål: »Men Knudsen, hvad bestiller du?« Faldt svaret gerne omtrent sådan: »taler med en fornuftig mand! Men læg du dig blot igen!« Skønt han var et både ordens og pligtmenneske, kunne det dog ske, at han havde glemt et brev eller et eller andet, han gerne ønskede i bladet næste dag. Men kom han i tanker om forglemmelsen ud på natten, for han i samme nu ud af sengen og indhentede forsømmelsen. Disse træk er sådanne som fru Knudsen har fortalt mig. Det faldt aldrig Knudsen selv ind at udtale sig om disse ting. Selvfølgelig spillede det selskabelige liv en underordnet - for ikke at sige slet ingen - rolle i dette arbejdsmenneskes hjem. Højst et par gange om året, og som regel kun en gang, samledes et større antal af familien og omgangskredsens medlemmer i Knudsens hjem. Det var gerne på hans fødselsdag. Men da var han også den fuldkomne vært, hyggelig og omsorgsfuld for sine gæster, stadig parat med en vits eller en munter historie, og når han stoppede op, var hans hustru straks rede til at øse af sit ægte, glade københavnske humør. For dem begge var sådanne aftener festaftener. De, der kun kendte Knudsen fra sådanne aftener, forbavsedes, når de senere traf ham i det daglige liv midt under arbejdet. Så var der ikke tid til overflødig snak, og de grå øjne bag de buskede bryn kunne skyde lyn, medens de på festaftener havde smilet muntert. Men de store festdage, Knudsen selv levede på, var sejrsdagene, når et eller andet mål var nået, eller nogle hindringer på vejen mod det var ryddet. Medens fru Knudsen hjalp trolig til med at fjerne de hindringer, der tårnede sig op for P. Knudsen i hans trængselsår, da han syede handsker i baggården i Åbenrå, vågede hun senere i deres gode, hyggelige hjem med den største omhu over, at der blev taget alle de hensyn til Knudsen, som hans stærkt optagne tid havde krav på. Fru Knudsen satte pris på selskabelighed. Hun ville meget gerne have en »hyggelig passiar«, som man siger. Men det kunne aldrig falde hende ind at søge større selskabelighed indført i hjemmet. Hun vidste, at det ville gå ud over Knudsen og hans arbejde. Gladest var hun, når Knudsen var faldet til ro efter en periode, der havde sat store krav til hans arbejdskraft, og han så ville ofre lidt tid enten i hjemmet eller ved en aften at gå med i teatret eller ud hos familie eller venner. Men slige udflugter løb ikke ofte på. Og skønt jeg forholdsvis tit er kommet i Knudsens hjem, er det kun lykkedes mig en eneste aften at se ham sidde og underholde sig med sin hustru ved - et spil halma. Det var et så usædvanligt syn, at det straks måtte bide sig fast. Ellers kunne man som regel til langt ud på aftenen se lyset brænde på 2. sal i Nansensgade 46, hvor Knudsen havde sit kontorværelse.« A.C. Meyer har stået P. Knudsen nær siden 1884 og haft adskillig lejlighed til at lære ham at kende. Der var uro over ham, ligesom en slags frygt for ikke at kunne få udrettet nok. Og optaget, som han var, af sine tanker, kunne han synes kort for hovedet, når andre, der havde noget at tale med ham om, afbrød hans eget tankearbejde. Folk, der første gang kom i berøring med P. Knudsen, følte sig vel endog stundom stødt af hans opfarenhed. Men den gik hurtigt over og gav plads for forekommenhed og hjertelighed. Der var udsyn i P. Knudsens tankeverden. »Proletarer i alle lande, forener eder!« blev ham ikke blot et udråb men et bud. At samle alverdens arbejdere i »Internationale« måtte med rette netop for en mand som P. Knudsen stå som den største politiske opgave, til hvis udformning han da også, som før omtalt, har ydet sit bidrag. Men hans praktiske natur krævede værdierne omsat. Hvad så, om man ofte måtte nøjes med at hugge ved i stedet for at fælde træer. Den politik gjorde P. Knudsen også til sin - uden at tabe de store opgaver af syne. Folkerepræsentanter har såvel i den lovgivende forsamling som i det kommunale råd rig lejlighed til at beskæftige sig med, hvad der hører både det almene og det lokale til. P. Knudsen kunne om eftermiddagen have talt i Folketinget om socialdemokratisk skattepolitik og om aftenen i Borgerrepræsentationen om bygningen af en ny Langebro. Han interesserede sig for alle offentlige spørgsmål. For blot at nævne Langebro, kan det noteres, at P. Knudsen trådte i skranken for at få broen bygget efter det princip, han fandt bedst, og som også sejrede, skønt han imod sig havde en teknisk sagkyndig. Han havde stor interesse for teknik og søgte med flid at sætte sig ind i enhver opgave, hvor hans praktiske sans kunne bidrage til en heldig løsning. Han var således en anden gang stærkt optaget af brandvæsenets redningsstige og mekanisme, og han skal nok have givet anvisning på forbedringer. Det må også nærmest tilskrives P. Knudsens altomfattende interesse, at et spørgsmål som ordningen af de grønlandske forhold bragtes frem til drøftelse i rigsdagen. Dette emne er kommet stærkt i forgrunden under den i sommer-rigsdagssamlingen 1916 stedfundne debat angående salget af de Dansk-Vestindiske øer. De forenede staters anerkendelse af Danmarks højhedsret over Grønland peger ikke blot i retning af, at Danmark vil komme i ubestridt besiddelse af den fjerne, vidtudstrakte koloni, men opfordrer tillige til, at dansk demokratisk styre søger Grønlands mulige rigdomme udnyttet til fordel for stat og samfund. Var P. Knudsen blevet borgmester, mens han endnu stod i sin manddoms fulde kraft, ville han utvivlsomt have taget fat på løsningen af adskillige opgaver, der tiltalte hans praktiske natur og humane tankegang. Ved sin indtræden i embedet var han syg, ja næsten en dødsmærket mand. Men han gav sig endda i kast med opgaver, hvis løsning han fandt ønskelig. Han havde ofte påpeget det heldige i, at kommunen selv indkøbte fisk på fangststederne for derved at skaffe byens mindrebemidlede familier adgang til god og billig kødnæring. Men henvendelser til fiskerne på nogle sjællandske fangststeder førte ikke til det ønskede resultat. Det rastløse liv og det stærke slid på arbejdskraften bøjede til slut den viljestærke mand. Han fik til sin skuffelse og smerte klarhed over, at der er grænser for udholdenhed. Men han ville ikke give op. Humøret dalede vel, og hans pirrelighed tog til, men han strittede imod sygdommen af al kraft og overraskede gang på gang sin læge med at stå fast, hvor alt pegede mod selvopgivelse. Kampen for livet, det rastløse liv, han elskede, gjorde ham stejl. Han led til tider meget men ville ikke betragtes eller behandles som en syg mand. Så trak han sig tilbage fra alle beklagelser, murede sig inde på sit eget værelse og nægtede at modtage andre end de ham nærmest stående, med hvem han havde arbejde og interesser tilfælles. Og da kunne endnu en gang hans hele jeg fortabe sig i drøftelsen af den gerning, der havde givet hans liv indhold - arbejdet for de ubemidledes sag, kampen på det politiske og kommunale virkefelt. P. Knudsens hustru var den gang selv syg og svækket. Hun formåede ikke at yde ret meget til sin ægtefælles husvalelse. Men også hun bar byrden med tålmodighed. I sin velmagtstid var P. Knudsen, når man traf ham en kort stund udenfor arbejdet, en frejdig og glad natur. Han kunne i sådanne stunder være fortrolig og meddelsom. Men den »fare« lå jo al tid nær, at hans selskabelige omgangskreds var politisk interesserede folk, og så slugtes han hurtigt af de store spørgsmåls bølgeslag. Han var som »gammelsocialist« noget ensidig i sin opfattelse af sager, der ikke stod i direkte og umiddelbart forhold til socialdemokratiet. Afholdsbevægelsen havde ingen ven i ham, og selv dér, hvor den holdt sig strengt til oplysning og frivillighed, altså uden appel til lovgivningsmagtens indskriden mod alkoholtrafikken, var det hans opfattelse, at afholdssagen bidrog til at dele arbejdernes interesser. Kun ét var fornødent: socialismen! Og da lægen på hans sidste år af hensyn til hans hjertelidelse forbød ham at nyde spiritus, gjorde han spøgende sine venner opmærksom på, at han var blevet afholdsmand - mod sin vilje. Da der i en arbejdersang forekom en lovprisning af bøgen, som det store egetræ havde holdt nede, men som til slut voksede sin fjende over hovedet, tog P. Knudsen ivrigt til orde mod bøgetræet. Det var for ham en snigmorder, og det hjalp ikke, at man fremhævede bøgeskovens skønhed. Han så på sagen fra det synspunkt, at bøgebrænde kun havde ringe værdi i sammenligning med egetømmeret, og han stillede sig tillige på egens side, hvor talen drejede sig om en smuk skov. Han fordybede sig ofte i forbigående i naturen, hvilket vel dannede en lille modvægt mod hans politiske slid. Lindetræet havde således vundet hans sympati. På sin vej fra Rigsdagen til hjemmet havde han lejlighed til at vandre under boulevardens lindetræer. De tog hans interesse fangen lige fra det øjeblik, knopperne sprang ud, til løvtaget løftede sin smukke lyse krone i fuld og fri udfoldelse. Der var næsten barnlig glæde i hans omtale af dette emne. Der burde plantes et lindetræ på hans grav. Thi kan man skue ned til jordens tue efter døden, da ville lindetræet hvert forår glæde den henfarne arbejderven og partifører.

Kristian Andreas Petersen blev født d. 14. marts 1855 i Nexø på Bornholm og døde d. 6. februar 1929. Allerede som dreng måtte Kristian tjene føden selv. Som 16-årig kom han i stenhuggerlære hos sten-og billedhugger Fischer i Nexø, og efter fire års læretid var han en vinter på højskolen i Østermarie, hvad der blev af stor betydning for ham. Fra 1880 til 1888 var han stenværksbestyrer i Allinge, derefter regnskabsfører og redaktionssekretær ved »Bornholm´s Tidende« i Rønne indtil 1897, da han atter vendte tilbage til Nexø og stenhuggeriet. Han var nu blevet overbevist socialdemokrat, og da » Bornholm´s Social-Demokrat« begyndte at udkomme i 1902, blev han dens Nexø-medarbejder, hvilket han vedblev at være til sin død. En lang række velformede artikler om mangfoldige emner var frugten af hans journalistvirksomhed. Han stiftede i 1904 den socialdemokratiske forening i Nexø og var dens formand i 15 år. Allerede i sin Allinge-tid deltog Kristian i det offentlige liv. Han var medstifter af og første formand for Allinge-Sandvig Håndværker -og Industriforening, medstifter af stenværkernes sygekasse og medlem af ligningskommissionen. I Nexø blev han i 1904 medlem af ligningskommissionen, hvis formand han var fra 1909 til 1914. I perioden 1909-1925 var han byrådsmedlem, i 1916-1926 amtsrådsmedlem. Særlig kendt blev han som skatterådsformand, hvilken post han beklædte fra 1915-27. Kristian var poetisk begavet og digtede en del sange på bornholmsk, ligesom han oversatte nogle digte af Gustaf Froding til bornholmsk. Han udgav »nogle viser i bornholmsk folkemål« (1925), »om Ibsker Højlyng«

Christen Melsen Hauge blev født d. 13. september 1870 på øen Fur i Limfjorden og døde d. 25 december 1940 i København. Han blev begravet i Odense. Efter at Christen Melsen Hauge i 1888 havde fået svendebrev som snedker på Fur, gik han i et par år »på valsen« i udlandet, og var derefter et par vintre på Askov Højskole og nedsatte sig så i 1896 som snedkermester i Esbjerg. Han opgav dog ret snart håndværket og blev journalist ved »Vestjyllands Social-Demokrat«, og da Esbjerg blev købstad fra nytår 1899, blev Christen medlem af den nye købstads første byråd. Ved folketingsvalget 1901 var han kandidat i Skivekredsen, men opnåede ikke valg. Da »Bornholm´s Social-Demokrat« skulle startes i 1902, blev Christen af sit partis ledelse udpeget til redaktør. I de følgende godt 18 år udførte han et kæmpemæssigt arbejde for sit parti og dets blad på Bornholm, og han ydede en betydelig indsats til gavn for hele øen. Han var medlem af Rønne byråd i 1905-1920 og lagde megen energi i arbejdet for skole-, havne-og belysningsvæsen. Det var især på hans initiativ, at det kommunale elektricitetsværk blev oprettet i 1910. Christen´s første politiske modstander på Bornholm var den gamle, erfarne folketingsmand Marcus Blem, der ved deres første møde – og det var i Blems eget sogn, Nylars - behandlede sin unge modstander temmelig overlegent og kaldte ham »den kasserede jyde«, idet han hentydede til, at Christen kort forinden var »dumpet« i Skivekredsen. I de første år udfoldede Christen en enorm energi i agitationen, cyklede mange ture i al slags vejr til møder og benyttede enhver lejlighed til propaganda for sit parti , og dets nye idéer, der endnu kun havde svage rødder på Bornholm. Hans arbejde bar hurtigt frugt, og i 1909 erobrede Christen folketingsmandatet i Rønne-kredsen. Han mistede det ganske vist igen i 1910, da kaptajn Maegård fældede ham med kneben majoritet, - men ved valget i 1913 »vendte han frygtelig tilbage« og sejrede overlegent med et stemmetal, der oversteg hans 2 modkandidaters samlede stemmetal. Siden da har Rønne-kredsen været en sikker socialdemokratisk kreds. Som medlem af den overordentlige kommission udførte Christen under den første verdenskrig et meget betydeligt arbejde. Han var kommissionens formand fra 1919 til dens afvikling i 1921. I september 1920 overtog han efter partiets ønske stillingen som redaktør af »Fyens Social-Demokrat«, men det var med vemod, han forlod Bornholm, hvor han efterhånden følte sig godt hjemme. Han blev straks folketingsmand for Odense 1. Kreds. I det første ministerium Stauning, 1924-26, var Christen indenrigsminister, og da Stauning påny dannede ministerium i 1929, blev Christen handelsminister. Han gennemførte i sin ministertid mange betydningsfulde love, bl. a. Grundskyldsloven af 1926, Næringsloven, Aktieselskabsloven. Det misrøgtede Kronborg Slot var et af hans hjertebørn, og som formand for Kronborg-udvalget fik han gennemført den omfattende restaurering af det gamle slot. Ved ministeriets rekonstruktion efter folketingsvalget i 1935 trådte han tilbage. Han var medlem af finansudvalget (1922-24, 1926-29), repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank og tilsynsrådet for Sparekassen for Københavns Omegn.

Eduard Emil Wiinblad (1854-1935). I anledning af at det er 100 år siden, at Emil Wiinblad blev født, skriver hans søn Robert Wiinblad i Land og Folk lørdag d. 15. maj 1954 bl.a. disse ord om faderens trofasthed mod de revolutionære idealer:…..….Han ville for os åbne døre, der havde været lukkede for ham, og han vidste ikke, at vi blev foragtet, fordi vi var sønner af pøbelagtigt socialistpak. Nej, far kunne ikke fransk, han nåede aldrig ud over almueskolen, men han nåede dét, der var større: at yde et strålende bidrag til den folkerejsning, som tog sin begyndelse, da Arbejderklassen forstod, at denne frigørelse skulle være dens eget værk. Men det var Arbejderklassen temmelig længe om at forstå. Deres førere var i 1877 akademikeren, løjtnanten, postekspedienten, huslæreren for den kammerherreinde, der ejede Berlingske Tidende, Louis Pio, der kaldte sig stormester og ville gøre Arbejderklassen sekterisk. Ved hans side stod fætteren, den fhv. musikhandler H. Brix og skolelæreren P. Geleff. Disse tre redigerede ugebladet Socialisten, der forsøgtes gjort til dagblad. Men deres mission skal ikke forklejnes. De forfulgtes af alt det skrabsammen, der praler med myndighed og autoritet. Men da det kom til stykket, da de havde gennemgået barbariske fængselsstraffe, lod L. Pio og P. Geleff sig bestikke af politiet og flygtede til USA, - Guds eget land - som det så yndigt benævnes. Tilbage blev et socialdemokrati i fuld opløsning. Og da så endelig arbejderne selv tog fat, da skomageren Chr. Hørdum, handskemageren P. Knudsen, skrædderen P. Holm, snedkeren C. C Andersen og typografen E. Wiinblad greb tøjlerne, havde de den bitre sorg, at Harald Brix sammen med journalist Will Fleron, en slægtning til vore dages fremragende skribent, fru Kate Fleron, modarbejdede dem. H. Brix oprettede sit eget blad »Herolden«, men det blev hurtig slået ned, og han døde forpint og forgræmmet i 1881. W. Fleron opsøgte E. Wiinblad og blev taget til nåde. Senere giftede han sig med den berømte varietestjerne Lona Barrison, og blev en holden mand og glemte som så mange af partiets nuværende »stormestre« sin revolutionære fortid. Hvad P. Geleff angår var han ved at gå til grunde i De forenede Stater. Glemt og forarmet vagabonderede han fra sted til sted. Men så oprandt ærens time. I 1920 opholdt jeg mig i New York. Hjemmefra modtog jeg en indtrængende opfordring til at finde den fortabte søn og i triumf bringe ham til København. Socialdemokratiet skulle nemlig, fejre 50 års jubilæum og behøvede en paradefigur at skilte med. Vidt og bredt gik budstikken over USA: Hvor er Poul Geleff ? Det blev ikke mig, der hittede ham. Syg og forkommen var han fundet i en landevejsgrøft ude i det vilde Vesten og bragt til et hjem for subsistensløse. Nu sattes himmel og jord i bevægelse, penge spillede ingen rolle. Geleff skulle reddes, pyntes op og med lånte fjer sendes af sted ved første skibslejlighed. Manden var helt fortumlet og blev det endnu mere, da han herhjemme modtoges med fanfarer. Efter jubilæumsfestlighederne sendtes han på tourne landet rundt og forevistes ved en række møder som en udstoppet hval. Efterhånden blev han dog de socialdemokratiske samfundsstøtter til besvær. De satte ham på aftægt. Moren havde gjort sin pligt, moren kunne dø. Og det gjorde han, uden at det af den grund kom til større pragtudfoldelse. Men nogle krokodilletårer blev selvfølgelig fældet.

Det var disse tre mænd, Pio, Brix og Geleff, der åbnede øjnene på den 17-18 årige typograflærling Emil Wiinblad. Han arbejdede i Bianco Lunos sætteri, udgav et lille, illegalt, håndskrevet blad »Helios« og dumpede en aften ind til et møde, der afholdtes i dansesalonen »Fønix«, det nuværende »Harlem« i Valkendorfsgade. Mødet drejede sig om en lock-out, som Burmeister & Wain havde etableret, den første lock-out hér i landet. Arbejderne tabte slaget, men murerne indledte snart et nyt. De krævede arbejdstiden nedsat en time, og der indvarsledes til det berømte møde på Nørre Fælled søndag d. 5. maj 1872. Fra det øjeblik var Emil midt i begivenhederne. Han valgtes til sektionsformand i »Internationale«, som imidlertid blev opløst ved hjælp af politiknipler. Det må have været omtrent ved denne tid, at han opsøgte H. C. Andersen, som han kendte lidt til, fordi H. C. Andersen fik sine bøger trykt hos Blanco Luno. Den berømte mand boede i Nyhavn. I den aflange stue brændte en grønskærmet petroleumslampe på digterens skrivebord, og det er svært at sige, hvem af de to, eventyrforfatteren eller typograflærlingen, der var mest forlegen over besøget. Men far fik i al fald afleveret et manuskript, som H. C. Andersen lovede at gennemlæse. Det blev aldrig udgivet, skønt den gamle digter opmuntrede sin gæst og spåede ham en fremtid som skribent. Den spådom gik i opfyldelse, om end på en anden måde end nogen af dem forudså.

Pudsigt nok var det ved Berlingske Tidende, Emil Wiinblad startede sin journalistiske karriere, den avis, der skulle bringe hans navn ud over land og by, få arbejderne til at indvæve hans portræt i duge og servietter, få småpiger til at brodere og indramme hans billede, få litografer til at gengive hans træk i tusindvis af tryk, som prydede snart sagt hvert et arbejderhjem. Berlingske Tidende havde bragt en smigrende omtale af en håndværkerudstilling og blandt andet fremhævet en skræddermester, som udstillede en flot livkjole. Denne kjole var sting for sting syet af Emils far, en indvandret skræddersvend fra Landskrona. Symaskinen havde endnu ikke holdt sit indtog, og der krævedes følgelig største omhu og akkuratesse for at kunne præstere et prisbelønnet udstillingsarbejde. Men hvem fik æren og prisen. Ikke den ludfattige svend, hvis navn overhovedet ikke nævnedes i Berlingske Tidende, men en mester, som så at sige intet havde haft med arbejdet at gøre. Herover oprørtes den halvvoksne typograflærling, han skrev et læserbrev med næb og klør. Mærkelig nok blev det optaget i den avis, som Frederik VII's maitresse, grevinde Danner, havde givet sin ven Berling privilegium på.

Efter at være udlært gik det med stormskridt fremad for unge typograf. Emil organiserede typografer i Svendborg, fik arbejde hos bogtrykker Guldbrandsen som under kunstmaler Saxo W. Wigell's (født 1845 i Kbhn.) ledelse fremstillede satirebladet »Ravnen«, og da Guldbrandsen fik ansættelse hos L. Pio, fulgte far med. Nu stod han første gang på Social-Demokraten, men da Pio flygtede, så det ud til herligheden ikke skulle vare længe. Bladet forsømtes, partiet sygnede hen, Emil Wiinblad smøgede ærmerne op og gav sig under mærket »en Arbejder« til at blande sig i redaktionens anliggender. Han skrev ikke sine artikler; han satte dem direkte fra sættekassen, og resultatet var, at modstanderne spidsede øren. Her var en mand, en ny stil, en kommende fører. I 1881 valgtes han til Social-Demokratens redaktør. Man tilbød ham at overtage bladet som ejer. Det afslog han med den motivering, at én enkeltperson ikke skulle eje arbejderpartiets presse, som tilfældet for eksempel var i England. Havde han taget mod budet, var han blevet rigere end både Berlingske Tidende og Politikens ejere, men i modsætning til de nuværende højreorienterede arbejderledere, så han aldrig på personlig fordel, modtog aldrig lønnede tillidshverv ud over redaktørgagen og rigsdagsdiæter, - gnavede kort sagt aldrig ben. Derimod gjorde han bladet rigt og stort. Nu, efter hans fratræden og død, er det atter småt kørende og lever kun i kraft af tilskud.

Så vidt jeg véd - jeg har aldrig arbejdet direkte under far — var han en striks redaktør. Ganske vist havde han til at begynde med praktisk talt ingen medarbejdere og således ingen at herse med. Men lidt efter lidt begyndte de at strømme til, smeden A. C. Meyer, der var sportsinteresseret, den fhv. købmand Mundberg, der blev redaktionssekretær, og em latinskoledreng C. E. Jensen, der var blevet smidt ud af skolen, fordi han havde leveret nogle novellistiske bidrag til Social-Demokraten. Han blev i øvrigt en af Københavns mest ansete litteratur- og teateranmeldere. Bladet gik dengang i brechen for den ny kunst og litteratur, som var ved at bryde igennem, og som havde fanatiske fjender indenfor den konservative presse. Senere kom teologen Frederik Borgbjerg, som blev sendt til en kongres i Frankrig, skrev ypperlige korrespondancer og snart blev en af bladets bedste penne, revolutionær til fingerspidserne. En anden teolog Henning Jensen, dukkede op, fulgt af digteren Johannes Jørgensen. Begge rasede mod kirken og al dens væsen. Hvorpå Henning Jensen overtog det højkirkelige blad København, og Johannes Jørgensen sluttede sig til papisterne. Kort forinden havde han om religion skrevet, at den støttede sig til »dogmets sygestav, der skaber mummespil af død og grav«. Stort bedre gik det for resten hverken Borgbjerg eller A. C. Meyer. Førstnævnte, der muntrede sig ved offentlige baller, og ved en komsammen på Café Osborne mødte iført en papirpræstekrave, som han hånende drev løjer med, endte som præsteskabets øverste og meget nådige foresatte.

I ungdommens vår, da partiet endnu var frisk, livskraftigt og gennemsyret af glødende tro på marxismen samledes disse mænd ofte til kammeratlige redaktionsfester, hvor taler og sang afvekslede, og man gav hinanden hånden på, at holde galden flydende i kampen mod nepotisme, korruption, politiske kneb og ethvert udslag af kapitalens magtbrynde. Eller medarbejderne fulgte med far hjem og diskuterede samfundsspørgsmål til den lyse morgen. Til vor faste omgangskreds hørte Borgbjerg, A. C. Meyer og Oscar Jørgensen, dengang reporter ved bladet. I 1920, da far havde trukket sig tilbage, var han avanceret til medredaktør, men blev forvist til Berlin, da Henckel-skandalen afsløredes. Borgbjergs og Staunings navne blev holdt udenfor, — nogen skulle jo være sonoffer. Helt anderledes gik det i 1898, da P. Holm, borgerrepræsentations næstformand, afsløredes som grundspekulant. Kommunen agtede at bebygge store arealer i og ved Brønshøj. P. Holm benyttede sig af sin viden til sammen med en grosserer Larsen at sikre sig forkøbsret til grundene, men far anede uråd, og skønt Holm var partiets mægtigste mand, røbede Social-Demokraten den påtænkte svindel. Faders personlige ven, partiets førstemand, medlem af Folketing og kommunalbestyrelse døde i fængsel 50 år gammel i 1898.

Således var min far. Han tog sig ingen personlige hensyn og skånede ingen medarbejdere, som kunne mistænkes for at tvære en artikel ud i håb om fordelagtigere linjebetaling. Altid vagtsom overfor bladets socialistiske holdning gav han sig dog tid til at skrive en samling Socialistiske Småskrifter bygget på Karl Marx og F. Engels værker, men afpasset efter datidens småkårsfolk, som præster, lærere med flere søgte at holde nede i uvidenhed. Han fik også tid til at modtage russiske nihilister og anarkister på flugt fra tsaren og til at. deltage i de internationale kongresser, som navnlig efter to attentater på den tyske kejser, måtte holdes i dybeste hemmelighed. Ved én af disse kongresser i Søpavillionen traf jeg i min pure ungdom folk som Bebel, Liebknecht og Frankrigs geniale Jaures. Dengang var det nok værd at tilhøre socialdemokratiet. Med begejstring og ildhu sloges vi for underklassen, lidet anende hvor skamløst partiet ville svigte, da det kom til magten.

Emil Wiinblad var fra 1871 aktiv i »Internationale«. I 1876 blev han ansat ved Social-Demokraten, og blev avisens redaktør i 1881 til 1911. Wiinblad røg i fængsel for injurier i 1892 og 1894. Under hans ledelse voksede Social-Demokraten fra 2.000 til 60.000 eksemplarer. Han var medlem af Rigsdagen og Landstinget i mange perioder, og han er begravet på Bispebjerg Kirkegård i Kbhn.

 

Norge

Bernhard Hansen var født i 1818. Var kasserer for Thranes Arbejderforeninger og en tid redaktør af deres blad; i 1855 dømt til 3 års strafarbejde. Død i 1903.

O. G. Gjøsteen var født i 1854. Instrumentmager i Kristiania; formand for de Forenede Norske Arbejdersamfund 1888-91; ordfører for det Norske Arbejderparti 1892-93; særlig virksom i skolespørgsmål.

Chr. Holtermann Knudsen var født i Bergen d. 15 juli 1845. Bogtrykker i Kristiania. Kastede sig i 1884 ind i arbejderbevægelsen; organiserede fagforeningerne i Kristiania og udgav bladet »Vort Arbejde«. I 1885 dannede han den første socialdemokratiske forening i Norge. Han udfoldede i tale og skrift en rastløs agitation. Var i 1887 medstifter af »det Norske Arbejderparti«; blev i 1889-93 dets ordfører; senere en tid redaktør af »Socialdemokraten«, som han trykkede gratis i den vanskeligste periode. I 1899 blev han medlem af Kristiania kommunalbestyrelse.

Carl Jeppesen var født i København i 1857. Kom som ung børstenbindersvend til Kristiania i 1878, fik arbejde for kommunen, men blev snart boycottet på grund af sin ivrige tilslutning til arbejderbevægelsen, for hvilken han blev en yderst virksom agitator. Han nedsatte sig som cigarhandler; blev i 1886 formand i Kristiania socialdemokratiske forening; afløste Knudsen som omrejsende foredragsholder; redigerede i fem år »Socialdemokraten«. Han førte det lyse danske humør ind i den norske arbejderbevægelse, talte med en munter og slagfærdig frejdighed og er desuden i besiddelse af en lille lyrisk åre. Siden 1899 er han medlem af Kristiania kommunalbestyrelse.

Dr. Oscar Nissen var født på Tromsø d. 31 oktober 1843. Som ung student gik han i 1864 frivillig med i den dansk-tyske krig, og nogle år efter afbrød han atter sine studier for at virke som læge i Paris under belejringen 1870-71. Hans senere lægevirksomhed førte ham alle spørgsmål vedrørende folkesundhed tæt ind på livet, og han blev snart en ivrig totalafholdsmand, ja endog forbudsmand. Redaktør af afholdsbladet »Menneskevennen« og i mange år formand i det Norske Totalafholdsselskab, som han bragte op til en imponerende størrelse; i 1887 gik han af, da han blev i mindretal med sit forbudsprogram, og først 1901 kom han atter ind i styrelsen, denne gang som næstformand. I mellemtiden havde han virket for sine tanker som redaktør af »Sundhedsbladet«, og først af alle gjorde han opmærksom på den truende tuberkulosefare. Men efterhånden så han, at selve samfundsforholdene var en hindring for sundhed blandt folket. I 1887 blev han på et arbejdermøde valgt ind i en komité for bygning af gode arbejderboliger; i 1889 kæmpede han som en løve for de strejkende tændstikarbejdersker, og berøringen med arbejderne bragte ham snart helt over i socialdemokratiet. Ved den første 1stemajdemonstration i Kristiania 1890 holdt han talen for ottetimersdagen, idet han hævdede, at det var den lange arbejdstid, som særlig knækkede arbejderen og sløvede hans sind. Da »Socialdemokraten« fra nytåret 1894 blev gjort til dagblad, bragte han det offer at overtage redaktionen, som han derefter forestod i 4½ år med et yderlig lille budget; under hans ledelse fik bladet præg af en høj åndelig kultur, samtidig med at det ikke mistede sin agitatoriske evne. Han skrev som han talte klart og ligepå, hvast og rammende. For øjeblikket har han det byrdefulde hverv som formand i Kristiania Arbejdersamfund, og i fem år har han siddet i kommunestyrelsen. Overalt har han især taget sig af sundhedsspørgsmål

Højesterelsadvokat Ludvig Meyer var født i Aasgårdstrand d. 22 april 1861. Tog juridisk embedseksamen 1882 og vandt snart ved sin elegant slebne, køligt spotske veltalenhed en fremskudt stilling i Studentersamfundet. Han tog livlig del i bohemebevægelsen og førte 1885-86 som højesteretsadvokat med stor dygtighed sagen for hans jæger, hvis roman »Fra Kristianiabohémen« blev beslaglagt på grund af såkaldet »usædelighed«. I sin ideelle stræben mod skønnere og friere samfundsforhold droges Ludvig Meyer naturligt til socialdemokratiet. I 1892 fik han de frisindede studenter til at stifte »Demokratisk Foredragsforening«, som særlig skulle virke for oplysning blandt arbejderne, og i 1894 udgav han bladet »Fremad«, som skulde sprede socialistiske tanker blandt landarbejderne. Han blev arbejderpartiets ordfører fra 1897-1900 og samtidig redaktør af »Socialdemokraten«, som han gjorde til et fuldt moderne hovedstadsblad; for dette formål ofrede han titusinder af kroner, vandt også en mængde abonnenter, men bragte samtidig partiet i gæld og afhængighedsforhold. Gjøsteen, Nissen og flere rejste derfor kamp mod Ludvig Meyers magt, som forekom dem at være selve kapitalismens erobring af arbejderpartiet, medens bogtrykker Knudsen ikke ville give slip på den beundrede fører. Meyers private forhold, hans deltagelse i store økonomiske spekulationer bragte ham under de kritiske tider i 1900 til at trække sig tilbage fra partiledelsen, og et par år efter gik han helt ud af arbejderpartiet. Medens dette skrives, står han i begreb med at udvandre til Sydafrika for at bryde sig en ny bane.

Christoffer Hornsrud var født i 1859. Gårdbruger på Modum; ordfører for det Norske Arbejderparti fra 1903.

Olav Strøm var formand for det Norske Arbejdsmandsforbund. Født i et Kværnhus i søndre Elverum d. 25 september 1866. Gik på folkeskolen, kom i bagerlære i Kristiania, blev derefter teglværksarbejder, stiftede i 1886 Kristianias første Teglværksarbejderforening, i 1895 vej og Jernbanearbejderforbundet. Siden år 1900 står han som leder af Det norske Arbejdsmandsforbund.

Svenskere

Carl Hjalmar Branting var født d. 23. november 1860 i Stockholm som søn af sygegymnastikeren Gabriel Branting. Blev student 1877, lagde sig en tid efter matematik og astronomi, men blev snart stærkt optagen af de sociale og religiøse spørgsmål, som i begyndelsen af 1880erne satte den svenske studenterverden i bevægelse. Han var medstifter af den radikale studenterforening »Verdandi«, blev 1884 medarbejder ved K. P. Arnoldssons blad »Tiden« og året efter dets redaktør. Førtes nærmere og nærmere over mod den socialdemokratiske arbejderbevægelse og søgte at lede fagforeningerne ud af de liberales ledetråd. Da »Tiden« gik ind 1886, blev Branting redaktør af »Socialdemokraten«

Niels Persson er født d. 30. juli 1865 i østre Skåne. Murer og ordfører for Svensk Murerforbund siden dets stiftelse. Valgtes 1902 til borgerrepræsentant i Malmø og 1902 samme steds til rigsdagsmand.

Victor Larsson var født d. 18. juni 1869. Jernarbejder og ordfører for Jernarbejdernes Fagforening i Vesterås, hvor han 1899 valgtes til borgerrepræsentant og 1902 til rigsdagsmand.

F. V. Thorsson var født d. 30. maj 1865 i St. Køpinge (Skåne), lærte som skomager og har som sådan arbejdet bl.a. i København. Bosatte sig 1888 i Ystad, hvor han 1902 valgtes ind i Rigsdagen.

C. G. T. Wickmann er Landsorganisationens sekretær. Han er født i Skånella d. 3. januar 1856. En af veteranerne i den svenske arbejderbevægelse. Er snedker af fag og var i 1880'erne en virksom organisator af Snedkernes- og Træarbejdernes Fagforening. I 1884 blev han medlem af fagforeningernes centralkomité, i 1896 af partistyrelsen.

H. Lindqvist var født i Arboga d. 9. juli 1863. Lærte som møbelsnedker og blev bestyrelsesmedlem i sin fagforening. Bosatte sig 1889 i Stockholm. Valgtes i 1894 til forretningsfører for Træarbejderforbundet og blev efter Sterkys død ordfører for Landsorganisationen.

Johs. Andreasson var ordfører for Skræddernes Fagforbund. Han var født i Østeryd d. 26. juli 1854. Kom ti år gammel i skrædderlære og blev svend i Lund. Flyttede til Stockholm og blev en ivrig deltager i fagforeningsbevægelsen samt i afholdsbevægelsen (Goodtemplarordenen). I 1892 valgtes han til ordfører for Skrædderiarbejdernes Forbund. Han er ligeledes medlem af partistyrelsen.

C. E. Tholin var født i Vestergötland d. 21. oktober 1860. Lærte skrædderhåndværket. Arbejdede i København, hvor han lærte socialisme og fagforeninger at kende og blev et ivrigt medlem af diskussionsklubben »Karl Marx«. Efter sin hjemkomst var han yderst virksom til at agitere og organisere og har beklædt en mængde tillidshverv i partiet.

G. Gerh. Magnusson var redaktør af satirebladet »Karbassen«.

August Palm var socialismens banebryder i Sverige, og har slået sig på litteraturen og bl.a. skrevet skuespillet »Nemesis«, der handler om konflikten mellem kapital og arbejde. I februar 1873 ankom den svenske skræddersvend August Palm (1849-1922) til Haderslev i Jylland, hvor han fjorten dage senere deltog i det første socialistiske møde, der afholdtes i byen, og hvor ikke mindre en 800 tilhørere deltog. Ved et senere møde var tilstrømningen endnu større. Der oprettedes derfor en socialdemokratisk forening med over 60 medlemmer, og her blev den unge svensker en drivende kraft. Op til valget 1874 var der optøjer foran avisen »Dannevirke«, hvor en del danskere havde samlet sig, idet tyskerne rykkede frem til tonerne af tyske patriotiske sange. Socialdemokraterne stillede sig imellem, og en dansk arbejder »holdt en tale om nødvendigheden af folkenes forsoning og skildrede nationalhadet som årsag til krig med deraf flydende elendighed,« skriver Augus Palm. »Men at tale fornuft til nationalgale, og af sprit opgejlede mennesker var umuligt.« Næste styrkeprøve var valget i 1877, hvor August Palm ledede agitationen. Selvom kandidaten, tobaksarbejder Brückmann fra Altona, ingen chance havde for at blive valgt, satte man alle sejl til. Han fik dog kun 6 stemmer i Haderslev kreds, mens de to borgerlige kandidater, Hans Krüger og hans tyske modkandidat, fik i alt 13.000 stemmer. I hele Nordslesvig fik socialisterne 137 stemmer. Men for myndighederne var det åbenbart nok. August Palm blev omgående udvist, fordi han »var til besvær«, og måtte efterlade kone og børn, som først fulgte efter senere. Efter hjemkomsten til Sverige grundlagde Palm i 1881 det svenske socialdemokrati, og i de følgende årtier var han - trods intens forfølgelse - partiets mest energiske agitator.

Charles Lindley var født i Stockholm d. 14. oktober 1865. Gik sytten år gammel til søs og sejlede i en årrække verden rundt under engelsk flag. Stiftede i England bekendtskab med sømandsorganisatoren H. Wilson, som han i 1887 bistod ved dannelsen af det engelske Sømands- og Fyrbøderforbund. I 1895 vendte han tilbage til Sverige og begyndte i Stockholm at organisere sømændene. I foråret 1897 stiftede han Transportarbejderforbundet, hvis tillidsmand han siden da har været. Han er en yderst energisk agitator i Det internationale Transportarbejderforbunds tjeneste.

Tilbage til: Socialdemokratiets århundrede I * * Socialdemokratiets århundrede II * * Om Pio * * Den socialistiske fremtidsstat

Webmaster