Brudstykker af jugoslavernes (sydslavernes) historie.

Indhold på denne side: Indledning og historiesyn * links om Jugoslavien * lidt dansk historie * Balkan artiklens start * Balkans urbefolkning - under romerne, Byzans og osmannerne * Befolkningsfordelingen og sprog under osmannerne og Habsburgerne * Jugoslavien * Folk, folkeslag og etniske grupper efter 2. Verdenskrig * Religionsforhold i 1953 * Rettigheder i konstitutionerne af 1971 * Efter 1980 * Folk, folkeslag og etniske grupper i 1981 * Jugoslavernes litteratur * lidt om delrepublikkernes historie.

Skift til: brudstykker af Habsburgernes og Vesteuropas historie i 1500-1600 tallet * Ruslands historie * nyere historie * vor tidsregning * det 20´ århundrede * Betalingsmidlernes historie

Indledning og historiesyn

Formålet med artiklen er: Folkeoplysning - og fordi kendskab kan knytte venskab. Sydslavernes historie er meget, meget mere kompliceret end indholdet i denne artikel kan redegøre for. Og jeg vil meget nødigt krænke nogen af folkeslagenes historie, identitet eller kultur via denne artikel. Men krig er en katastrofe - både for sydslaverne og for os. Krig er en modbydelighed ! Men jeg er dog som sagt, helt sikker på at hvert enkelt sydslavisk folkeslag har en meget mere detaljeret historie end jeg her kan gengive. Opløsningen af Jugoslavien og NATO´s krig og såkaldte humanitære bombninger i 1999 har medført den kendsgerning, at for dansk deltagelse i krigen mod Jugoslavien i marts 1999 stemte 92 af Folketingets 179 medlemmer for, 28 imod, medens 59 var fraværende. Der er ikke mange, der kan erindre hvorfor Danmark gennem de sidste 10 år langsomt er blevet ekspansiv i sin udenrigspolitik med militære danske tropper på andre landes territorium. Men de danske kæmper ikke under 'Islams fane'. De kæmper under 'Menneskerettighedserklæringens fane' og 'demokratiets fane' samtidig med, at NATO-aggressoren gennemfører krigens overfald og grusomheder. Mon der er en linie fra begivenhederne i 1200-tallet, da Balterne blev overfaldet af de tyske Sværdriddere og den kristne danske konge og ærkebiskoppen ? Men forinden NATO greb ind, var 700.000 serbere blevet fordrevet fra Bosnien, Slavonien og Krajina. Men det rokker ikke ved den kendsgerning, at de vestlige "demokratier" overtrådte FN's Charter, folkenes suverænitet og ukrænkelighed, internationale aftaler og rettigheder, den fredelige sameksistens, Folkeretten, og startede den første krig i Europa siden 2. Verdenskrig.

De rigeste områder i Den føderalistiske Jugoslaviske republik var Slovenien og Kroatien. Et nyt Borgerskab var kommet til magten i disse to områder, og ville ikke dele deres rigdom med deres sydslaviske brødre i de andre Jugoslaviske republikker. Dette Borgerskab søgte om at blive anerkendt som selvstændige nationale stater hos EU. Men EU sagde nej. Men opløsningen af Den føderalistiske Jugoslaviske republik blev virkeliggjort , efter at den tyske Helmuth Kohl-regering i modstrid med USA's interesser og mod flertallet af EU-landene, støttede Slovenien og Kroatiens løsrivelse, sådan at Tyskland var årsagen, og også var de første, der anerkendte opløsningen af Den Jugoslaviske Republik. Efter Amsterdamtraktatens vedtagelse kan man konstatere, at i forsøget på at skabe en multinational udenrigspolitik i EU, var Jugoslavien det første offer. Ja, Sovjetunionens daværende bistand til Afghanistans lovlige regering i 1981 mod mujaheddinerne blegner i forhold til den ustabilitet som NATO og EU nu har skabt i Europa, og som bliver grundlaget for den næste store krig og samfundenes ruin. Kosovo er i dag et NATO (og EU) protektorat, og besættelsen af et suverænt lands territorium har intet med fred at gøre. Fremover er det åbenbart ligegyldigt med nationernes integritet ! I 2002 har Serberne opgivet at stemme på de nye "demokratiske" politikere. Slovener og Kroater går på rov i Serbien og opkøber huse og fabrikker - støttet af EU. Serberne selv har ingen penge, og det er blevet illegal at være Serber i deres eget land. Udenlandske banker er begyndt at dukke op for at sætte sig på landet. Og Milosevic er kastet for Inkvisationen, der selv stiller sine spørgsmål og selv giver svarene. Hvem ringer klokkerne for ? De ringer for dig ! Tænk på hvor mange astronomiske omkostninger imperierne bruger for at knuse små "kulturelle oprør". Romerriget brugte en hel legion på 4.000 soldater til at knuse fæstningen Massada ved Dødehavet år 73 e. Kr.. Man kan få den tanke, at magthaverne med jævne mellemrum starter krige, får at demonstrere og fastholde deres økonomisk/politisk magt, og dermed nedtone folkemassernes kritik og krav om reformer, samtidig med at magthavernes økonomiske systemer, som tidligere gennem historien, netop med jævne mellemrum er ved at bryde sammen.

Jeg er ikke historiker. Har du kritik eller bemærkninger så skriv til mig her, så jeg kan rette tekstindholdet. Teksten i artiklen har jeg ikke kunne nå at redigere færdig, men jeg arbejder videre på at få en meget bedre struktur i artiklen, og vil supplere artiklen med mere historisk indhold og din kritik. Men det er vanskeligt at redegøre for historien kronologisk, år for år, fordi andre magters udvikling, forskellige situationer og intentioner griber ind i det enkelte folks historie.

Generelt handler historien om undertrykkelse og økonomisk udbytning af andre mennesker, skatter og hoveri, territoriale krav, - økonomisk frihed for Overklasserne, - religiøst/politiske forfulgte, etniske udrensninger/flygtninge og i nyere tid om national undertrykkelse og købmandslægternes (bankiernes) forsatte krig mod hinanden via fyrster og politikere (partier). Romerkirkens rigdom blev frembragt via økonomiske skatter og hoveriarbejde, via censur og kætterafbrændinger, ikke bare af de mennesker der forsøgte at udbredte andre ideer, men alene mistanken om tilstedeværelsen af andre ideer hos det enkelte menneske eller mistanken om ulydighed medførte grusom tortur og bålet. Romerkirken ville være enebestemmende indenfor international politik, økonomi og handelsgrænser, opdragelse og uddannelse, ensrette menneskenes tanker og handlinger, være domstol, censur, administrator (Kurien), osv. Romerkirken ville være den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt på samme tid, og Latin var det eneste anerkende sprog. Den videnformidling, der skete med skriftsprogets udbredelse via de lærte munke, skulle bruges til undertrykkelse og udbytning. Du skal arbejde og ellers betale tribut til din herre, og dit arbejdsresultatet skal magthaverne nok disponere over. Og når din herre er kommet i konflikt med andre herremænd, kommer han med sine medsammensvorne og griber dig til militærtjeneste, hvor du så sammen med andre bonderøve, kan få lov til at dø i en krig, hvor konfliktens substans er hans magtambitioner og Overklassens frihedsidealer. Der er stort set ikke sket ændringer efter fremkomsten af millioner af jordløse- og byarbejdere, der arbejder og kæmper åndeløst, som om de ejede jord- og landsområder,- til trods for at de er besiddelsesløse. Selv om der i 1414 var 3 paver, blev den tjekkiske reformator: Jan Hus og Hieronymus i 1414 stævnet for konciliet i Konstanz fordi han angreb præsternes forargelige liv, og var aktiv inden for den vågnende nationale bevægelse, ligesom han angreb afladshandelen. I 1415 blev han brændt på bålet, på trods af at han havde fået frit lejde fra kejseren. Vesteuropas religionforfølgelser i det 16. århundrede var en kamp om fordelingen af rigdommene mellem kirker og fyrster. Der fremkom en ny datidig politisk bevægelse, den lutherske. De religiøse bevægelser er åbenbart senere flyttet med conquistadorerne og senere emigranterne til USA. Men bemærkelsesværdigt er det, at handelen altid spiller så stor en rolle gennem historien. Thi denne flytten rundt med varerne og produkterne, tilfører jo ikke disse varer eller produkter øget brugsegenskaber eller værdiegenskaber. Alligevel er fyrstehuse, bysamfund og bankiervirksomhed skabt på profitter fra handel, og ikke på selve fremstillingen af varerne, og købmændene har siden jødedommen formået at skjule deres unyttige virksomhed og de store profitter med forskellige religiøse, ideologiske og politiske ideer. Omkostningerne ved fremstillingsprisen af en vare er ofte lave, og bønderne, fiskerne og håndværkerne er altid blevet dårligt betalt. Men efter at mellemmænd (købmænd), transportomkostninger, lager- og huslejeudgifter er påført varen som "død værdi", - er varens pris femdoblet. Men Romerkirkens diktatur var ikke uforanderlig efter at de katolsk-kristne slukkede lyset i Rom og deromkring. Longobardernes kamp mod Paven i Ravanna mislykkedes p.g.a frankeren Pepin, hvorefter paven i 755 pine død ville være Guds enehersker på jorden over alle verdslige og ideologiske spørgsmål, hvilket førte til et brud i 1054 med den oprigtige og ortodokse kirke i Konstantinopel. Verden udenfor var i blomstring helt op til 1600-tallet, hvorimod det var lykkedes den vestromerske kirke, at formørket menneskets sind og føre Vesteuropa ind i overtro og djævlefordrivelse. Og pokker også, at den lille Korsikaner: Napoleon fik listet kirkemagten ind igen i Frankrig. Nu havde de ellers i 1789 fået kirken smidt på porten og endda skabt en ny revolutionær kalender.

Det var Karl Marx og Friederich Engels der påviste, at hele den hidtidige historie er en historie om klassekampe, at det i alle de simple og indviklede politiske kampe kun drejer sig om samfundsklassernes sociale, økonomiske og politiske herredømme, for de ældre klasser om bevarelsen af herredømmet og for de nye, fremvoksende klasser om erobringen af herredømmet. Undertrykkere og undertrykte har snart skjult, snart åbenlyst ført en uafbrudt klassekamp, der omformer samfundet eller medfører, at klasserne går tilgrunde: Fri mand og slave, patricier og plebejer, baron og livegen, lavsmester og svend. Da borgerklasserne uforsonligt havde sønderslået adel og kirkemagten, nyopdelte de jorden, stjal kirkens formuer og ophævet den feudale ordnings standsprivilegier og personlige bånd og gennemførte den ejendommelige kapitalistiske produktionsmåde, der med de borgerlige herligheder til fri konkurrence, bevægelsesfrihed, ligeberettigelse for varebesiddere og en udvikling med privateje, fratog de fleste deres ejendom og samlede kapitalen i hænderne på et forsvindende mindretal af kapitalister. Denne klassekamp foregik og foregår ikke udelukkende mellem kapitalist og arbejder i produktionsforholdene (løn og profit), men også i spørgsmålet om moral, retsopfattelsen, frihedsidealer, nationalitetforestillinger, i kunsten, klædedragten, sproget, arkitekturen, m.v.. Karl Marx og Friederich Engels påviste også, at Socialdemokratiet var en borgerlig bevægelse, fordi Socialdemokratiet ikke ville anerkende, at statsmagten var et instrument for de herskende klasser og fyrster, ligesom Socialdemokratiet ikke ville tilslutte sig analysen af, at samfundene var splittet op i forskellige klasser: i besiddende klasser og i de ubesiddende klasser. Derfor ville Socialdemokratiet kun kæmpe for en omfordeling af produktionsresultaterne, som fyrsterne og kirken havde stjålet. Når Socialdemokratiet fik magten over statsapparatet, ville de ikke gennemføre en ændring af ejendomsforholdene, og de ville ikke gennemføre et nyt økonomisk/politisk system, der forhindrede krige. Det fik verden at føle i 1914 -18.

De historiske økonomiske kampe mellem købmandsslægter udviklede sig til økonomisk-politiske kampe mellem fyrster og konger. Og denne kamp foregår stadig efter opståelsen af nationalstaterne. I dag er politikerne udtryk for forskellige kapitalist-interesser - ikke nødvendigvis nationale interesser. Jordkapitalister kæmper mod handelskapitalister, som igen kæmper mod industrikapitalister og finanskapitalister. Og nu den multinationale kapital. Åh ja, - de Overklasser der for føje år siden var så nationale og besang deres fædreland, ser sig nu nødsaget til at opgive den nationale suverænitet og indgå i større kapitalsammenslutninger (EU). Nåh ja, - allerede i 1945 bukkede Danernes Overklasser dybt i brændevinen overfor de tyske Overklasser, - brød Grundloven, fænglede kommunisterne, tiltrådte Antikominternpagten, osv.. Og denne bukken for tyske fyrster har i øvrigt eksisteret gennem slægtsled. Tyske købmandshuse/fyrster har siddet på den økonomiske og politiske magt i Danmark gennem historien. Danerne og Jyderne er vasaller i deres eget land. Og al den snak om demokrati. Jamen, det er jo også kun noget der lejlighedsvis bliver brugt ved festlige lejligheder, når man afslører hvordan Kohl og andre har modtaget penge "under bordet". Det var jo ikke så mange år siden, at de stod og råbte efter Rumæniens Ceausescu og DDR´s Erik Honecher. Og den mand, der var årsag til en fredelig genforening af DDR og BRD, Egon Krenz, sætter man 6 år i spjældet. Men det kan de også roligt gøre, fordi han ikke har nogen internationale kapitalsammenslutninger bag sig. Sådan må det være. Og når Overklasserne ikke mere har brug for demokratiet, afvikler de det, og genskaber kapitalens fascistiske regimer, som de har gjort så mange steder i det 20´århundrede,- bl.a. i vesteuropæiske lande. Den smilende Bill Clinton fra USA, hans ministre og de amerikanske kandidater til senatsvalgene repræsenterer enorme kapitalsammenslutninger. Det koster billioner af US-dollars at blive valgt. Sådan er demokratiet. Det er pengemagten der bestemmer. Og vidste du, at efter USA havde erklæret Japan krig efter angrebet på Pearl Harbor i december 1941, forsatte amerikanske kapitalister med at sælge olie til japanerne, således at japanerne kunne angribe USA og Fjernøsten. Vidste du, at belgiske købmænd i 1960 solgte våben til de sorte frihedskæmpere, der kæmpede mod den belgiske besættelsemagt, belgiske soldater i Belgisk Congo (Zaire). Kapitalen har nødvendigvis ingen national idenditet.

Men ønsket om at adskille eller samle pattedyrene: menneskene er jo ikke af nyere dato. Langt før frelser-ideerne: Jødedommen, Kristendommen og Islam blev der skabt andre folkefællesskaber med ideer om at styre menneskets drifter, handlinger og ønske om fællesskab, via det vi i dag kalder kulter og afguder. Kønsdriften er vel den drift, det har taget længst tid om at styre. Overklasserne have i lang tid førsteret til bryllupsnatten med bondens nygifte hustru. Men menneskets rovdyrinstinkter trives dog i bedste velgående. Bemærkelsesværdig er de grusomheder som er benyttet gennem tiderne for at styre drifter og tanker. Jødedommens omskærelse af mænd; Islams omskærelse af kvinder, frelser-ideernes kvindesyn, og Kristendommens Inkvisition og forfølgelse af kættere fra 1184 til Reformationen, der for Danmarks vedkommende medførte, at Christian d. II. i det Stockholmske Blodbad i 1520 lod 83 svenske gejstlige og adelige falde for blodøksen som kættere. Pattedyrenes/menneskenes forskellige farve, race, sprog, højde og ideer har skabt utallige sammenstød mellem folkefællesskaberne, den måde man opfattede verden på, kirkeideologierne, og indbyrdes i folkefællesskaberne mellem de herskende lag og de beherskede lag.

Men når læseren konfronteres med historieskrivningen rejses en lang række spørgsmål. Hvor legitime er de interesser der beskrives og i henhold til hvilke målestokke. Det første offer i historie og krig er sandheden og især kompleksiteten. Dem der formidler ideerne og sproget: historikere, præster, lærere, journalister og politikere skaber jo fjendebilleder. Massemedierne er dygtige til at fortie og fordreje kendsgerningerne og virkeligheden, fordi massemedierne er nyhedsorganer for bestemte økonomiske, nationale eller internationale interesser. Propagandaen kan være velbegrundet eller utilstrækkelig. Men medierne ender altid med at sætte det gode op mod det onde, et ædelt offer, en skurk, hvidt eller sort. Eller man kan vælge, at frigøre sig for kendsgerninger ved at gøre alt til et principspørgsmål. Både undertrykkerne og de undertrykte vælger subjektive faktorer i stedet for sandheden. Man tolker og vurdere. Men fordi man er uenig behøver man jo ikke slå hinanden ihjel eller bevidst fordreje kendsgerningerne. Det meste af indholdet i denne artikel, har sin baggrund i oplysninger fra borgerlige vesteuropæiske historikere. Historiebeskrivelse er ofte udtryk for magthavernes og sejrherrernes forskellige teorier og definitioner op gennem tiden om: statsret, nationalitetsret, nationalitetsprincipper, skikke, folk, folkeånd, etnisk oprindelse, racespørgsmål, folkenes selvbestemmelsesret, nationale bevægelser, levedygtige stater, selvstyre, historisk ret, m.v.

Som hos alle andre, har folkeslagenes tilblivelse på Balkan som gruppe, stamme og folk, med tilnærmelsesvis ensartede og fælles skikke, sprog, sædvane, arbejdsdeling og "ejendomsforhold" taget lang tid, og er blevet udsat for ændringer, indefra eller udefra. Ligesom de nordamerikanske stridigheder i det 19. århundrede mellem kvægdriverne og de nye farmere, som kom med hegn og indtog tidligere tilgængelige græsmarker, har det gennem historien på forskellige steder i verden skabt problemer, når nomaderne fandt på at bosætte sig fast i et landområde. Jødernes Abraham, der kom fra Babylon (Ur) er påviselig en af de rigmænd, der kolonisere et landområde i Palæstina fra nomadestammerne, langt væk fra sit oprindelige territorium, og hvor Abraham også skaber sig en ideologisk ret og lov, der skulle prøve på at godtgøre annekteringen af landområdet. Lige fra det 2. århundrede f. Kr. skyllede den ene folkebølge efter den anden mod Sydeuropa fra Skandinavien. Men så længe Romerriget var stærkt, blev de enten udslettet (cimbrer og teutoner) eller tvunget til at standse i Mellemeuropa (goter, burgunder og heruler). Da hunnerne fra øst overskred Volga i 375 e. Kr. påbegyndes de germanske stammers vandringer. Vestgoterne erobrede Rom i 410 e. Kr. (Alerik) og drog herfra til Sydfrankrig og Spanien, hvor de blev slået i 711. Genserik indtog Rom i 455. Rom blev igen indtaget i 472 af Ricimer, og Germanerkongen Odoaker opløste fuldstændigt det vestromerske rige i 476, da han afsatte den sidste romerske kejser Romulus, og udråbte sig selv til statholder. Nu gik det lige så godt. Men Østgoterne der havde slået sig ned i Ungarn, gik så i alliance med byzantinske kejser, og kong Theoderik den Store, der var østGotisk konge fra ca. 474, drog nu som byzantinsk hærfører ind i Italien, og fik Odoaker myrdet i 493 e. Kr.. Derefter byggede Theoderik den Store en ariansk kirke. Burgunderne blev i 437 drevet fra Tyskland til Frankrig. Sidst kom longobarderne til Norditalien i 553. Vandalerne oprettede kortvarige vandreriger i Nordafrika og gjorde kål på de kristne. Sveberne i Nordspanien. Men efter Theoderik den Store byggede en ariansk kirke i Rom efter 493 e. Kr. har handelshuse, fyrster, grever og baroner i forbund med kristendommen og kirkemagten, erobret jordområder- og godser fra de mindre "høvdinge og stammer" og opkrævet forskellige former for skatter, overalt hvor det lykkedes dem at underkuet andre folkeslag og gøre dem til vasaller. Thi kirken er ingenting uden "fyrste eller stat". Først i Sydeuropa, derefter i Mellemeuropa, derpå i Norden og sidenhen flere steder på jordkloden. Således voksede magtområderne frem og tilbage. Først med små stridbare fyrster med militære eller gejstlige ridderordener og korstog, sidenhen med enevældige konger og kejsere til stater, og efter Napoleonskrige til nationer via folkenes selvbestemmelsesret, hvori der i disse nationer reelt indgår mange gamle etniske folkeslag med forskelligt sprog, der via blandingsægteskaber, eksempelvis er blevet danske. Tænk bare på herulerne på Fyn eller cimbrerne i Nordjylland. De fleste nuværende samfund har altså en multi-etnisk baggrund. Men ofte har befolkningerne "delvist glemt" deres etniske oprindelse til fordel for andre formål, og underlagt sig de sejrede magtgruppe, som via alliancer og "overbevisninger" indtager samfundets fordelagtigste poster. Men lad nu ikke disse betragtninger føre til, at jyderne frigøre sig, eller at danerne genoptager kampen om landområderne ned til Ejderen eller de tidligere besiddelser i Sverige, omend kravet om hjemfaldspligt af Slesvig/Holsten er gyldigt, efter de gamle spilleregler. Efter kong Frederik den Niende, af Guds Nåde konge til Danmark, har Margrethe opgivet at være konge over: 'de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Adelen og kongerne kan via deres stamtavler og ægteskabspolitik bekræfte folkeblandingen. Mere bemærkelsesværdig er det, at danernes konger skulle komme fra de Oldenborgske grever og det Glücksborgske hus. Men det som skete for 500 år siden, ligger alligevel ikke langt væk, når man tænker på at et menneske kan blive 100 år gammel. Husk også på, at den tilsyneladende fredelige økonomiske kamp som foregår i dag, i virkeligheden er en økonomisk krig mellem forskellige store handelshuse (multinationale koncerner), og blot er et mellemspil, indtil et økonomisk sammenbrud udløser en militær konfrontation, hvor folkeslagene drages til mønstring under forskellige forklaringer og begrundelser. Så kommer de gamle ridderordener (og dannemænd) frem i lyset og viser deres barbari.

Etableringen af stammer, folkeslag, autonome områder, selvbestemmelse, anerkendelse af national selvbestemmelse og sprog, lokalforvaltning, og etableringen af selvstændige stater, er gennem hele historien sket via "tilpasning", eller er i nyere tid blevet sat på plads (undertrykt) af adelen, kirken, kolonialismen og imperialismen. De frankiske konger spillede en væsentlig rolle i magtudøvelsen og i eksporten af kristendommens ideer i 812-27. Dog lykkedes det dem først i 948 at etablere en bispestol i Slesvig og i 960 at kristne danernes Harald Blåtand. Men kristendommen er ikke bare en 'ide. Det er mange ideer, holdninger og fortolkninger, der bestandigt gennem historien har bekæmpet hinanden og ændret karakter, og hvor der i vore dages trykte bibler er udeladt mange historiske holdninger og fortællinger, idet man tilpasser biblen til nutidens herskende klasser. Mange af fortællingerne stammer også fra det Babylonske rige. Først i 1550 foreligger der en trykt bibel på "dansk" (gotisk/tysk). En dansk avis bliver først skabt i 1670. Men det er bemærkelsesværdigt, at de semitiske stammer i Palæstina og Arabien efter opfindelsen af jødedommen, kristendommen og Islam, har kunne præge Europa, m.v.,- snart gennem 1500 år efter magtskiftet i Rom i 493, og sidenhen har ekspanderet og fortrængte andre kulturer og tidsregninger. Ideologisk er kirken også brugt som skatteopkræver og hvis man læser konflikterne fra reformationstiden, vil det i dag for de fleste være det rene volapyk.

Og selve ideen om "Europa" som kollektiv identitet, - forestillingen om Europa, - blev først dannet i kraft af den Osmanniske ekspansion i 1500-tallet. Europabilledet blev skabt mod fjendebilledet: osmannerne, de onde, ukristelige og ikke-europæiske. osmannerne derimod betragtede sig om arvtagerne af den antikke romerske civilisation, af det Byzantinske rige fra 560, og osmannerne disponerer da også senere i 1600-tallet over de samme østromerske landområder,- betydeligt udvidet endda,- men minus det som vi i dag kalder Italien, og de har en betydelig udviklet kultur i forhold til Inkvisitionens Europa..

Evnen til at udtrykke sig skriftligt og litterært har åbenbart også spillet en betydelig rolle i forholdet til omverdenens anerkendelse af et folkeslag som kollektiv, eks. danerne. Det betød noget, at et folkeslags ledere kunne befatte sig på latin, romernes og kirkens sprog. Saxo skrev på latin og Overklasserne i Danmark talte frank og tysk. De talte dansk til hunden og bonden. Men udbredelsen af den trykte litteratur må også have spillet en rolle for opfattelsen af kollektivet på borgen, i byen, fyrstedømmet, staten og ved dannelsen af nationer. Især efter at Gutenberg opfinder trykkemaskinen i 1444. Det er jo også først derefter, at eksempelvis bibelen får en større udbredelse - dog kun hos Overklasserne, og det er i disse år fra begyndelsen af 1500-tallet, at Vesteuropa har nogle historiske kilder, der ikke altid er pålidelige. Det er trykkemaskinen, der bidrager til udbredelse af Luthers splittelse af den vestromerske kirke. Det er først i 1770 ,at ideen opstår om nationalitetsretten - folkenes selvbestemmelsesret - og den Franske Revolution i 1789 giver menneskene nye retsbegreber, demokrati- og nationalitetsopfattelser. Krigene efter 1789 føres så ikke mere efter religionsopfattelser, men med henvisning til national og historisk ret til befolkninger og territorium. Men hvad er en nation ? Er det et homogent folk ? Og hvordan adskiller nationalitetsprincippet sig fra raceprincippet ? Hvorfor er Frankrig en nation, når princippet for det som skabte Frankrig er forsvundet (monarkiet) ? Der er masser af multikulturelle nationer: USA, Indien, Jugoslavien, Schweiz med tre sprog og to religioner, Belgien, Irland, Tyskland.

Ordet, litteraturen, historien og sproget kan misbruges, farves og være negativt/positivt, og at indholdet kan være påstande. Ja, der er endda folk, der påstår, at de kan læse mellem linierne, til trods for at der intet er skrevet mellem linierne. Historieskrivning påvirkes derfor også stilistisk af skribenten holdning, og det pågældende sprog, der på den tid anvendes, og som et par generationer senere kan få en anden mening til evig fortolkning. Og det er også påvist, at man kan stille spørgsmål, så der kun gives et svar. Historieforklaring er som jura: man snakker forbi og over hinanden, og den der har magten har også retten, - selv om retten ikke er udtryk for sandheden eller for retfærdighed. Ofte er det kun sejrherrernes historie vi får kendskab til. En politiker er citeret for at skulle have sagt: det har jeg aldrig sagt. Allerede her har vi en konflikt. Fordomme spiller også en væsentlig rolle og ønsket om at finde en syndebuk sker hurtigt og uvidenskabeligt. Ellers skal massemedierne nok finde en syndebuk. "Alle negre er dovne, araberne er fanatiske og grusomme, alle jøder er gerrige, finnerne går med kniv." Selv en videnskabelig dokumentation for det modsatte kan ikke gennembryde folkelige generaliseringer og fordomme. Eller kan du forestille den situation, hvor man bliver stillet overfor spørgsmålet: har du papir på det ? Selvfølgelig havde folkeslagene (eks. indianerne eller nomader) i den tidligere historie aldrig haft papir på landområder, førend papiret blev mere tilgængeligt. Papir var kun tilgængeligt for Overklasserne og helt op i 1930 var store befolkningsgrupper (90%) i øvrigt analfabeter. De nationale strømninger i det 18. århundrede gjorde en ende på tysk som kommandosprog i den danske hær og nationalismen efter 1800-tallet medførte sprogvidenskabernes frembringelser og konflikter, således at en del af Mellemslesvig blev tysktalende. I Danmark havde vi vel heller ikke et fælles sprog førend radiofonien fra 1922 blev tilgængelig for flertallet af befolkningen. Det bliver de københavnske borgerklasser, der definerer rigssproget, på bekostning af byernes og landboernes sprog. Selv i 1950 tales der mange sprog (dialekter) på Sjælland, m.v.. Nazisterne var særdeles dygtig til at bruge radiofonien og kinofilmen til at samle tyskerne om Hitler, mod fredsvilkårene fra Versailles i 1918, og med drømmen om en genopståen af det Tysk - Romerske rige. Også i Tyskland blev pressefriheden og arbejderbevægelsen bekæmpet og nedslagtet. I dag bruges TeleVisionen, hvor de krigsførende folkeslag på Balkan og i Mellemøsten på vestlige sprog: engelsk, fransk og tysk appellerer om din vestlige støtte,- mod et andet folkeslag i deres område. Mennesker bliver myrdet med kugler og granater. Men først har medierne begået vold mod deres og dine tanker og følelser. Mange mener i øvrigt, at konflikterne på Balkan i 1990érne skyldes de ideer og deres bagmænd, som republikkernes massemedier udbredte i "et nationalt hysteri". Og når Vesten så voldsomt bomber restjugoslavien, skal det vel også ses på baggrund af, at de forinden må have trukket deres økonomiske investeringer ud af landet. Man bomber jo ikke fabrikker med vestlig kapital i.

Efter den franske revolution i 1789 lægges hovedvægten på individet. Nu spiller kollektivet en mindre rolle. Og dog. Ideen om nationalstaten skal blot få folkemasserne til at bryde med monarkierne og kejserdømmerne i Europa og bane vejen for de nye Borgerklasser. Den nye pressefrihed bruges til at sætte alle op mod hinanden og til at sætte folkeslag op mod hinanden, som ellers fredsommeligt har levet side om side. Den moderne kapitalisme ser dagen lys. Fra én monarkisk Bastille i Paris bygges der i kølvandet på kapitalismens udbredelse tusinder af Bastiller. Lønarbejdet gennemføres -millioner forarmes. Men frihedsidealerne, presse - og organisationsfriheden kom ikke til at omfatte den socialistiske lønarbejderbevægelse/fagbevægelsen. Borgerklasserne ville diktere løn- og arbejdsforhold, huslejevilkår, brødpriser, m.v., og forsatte i deres loger. Sidenhen gennemførte de diktaturet og fascismen.

Kurderne i Mellemøsten er eksempelvis af vestmagterne for mange år siden anerkendt som folkeslag, men er blevet snydt i retten til national friførelse og selvbestemmelse. I samme geografiske område kæmper mange andre får at genetablere Islam som grænseoverskridende fællesnævner, i de stater som vestmagterne oprettede efter Osmannerrigets fald. Og med unionsdannelsen i EF/EU kan man vel også drage historiske paralleller til det Tysk - Romerske rige/vestromerske rige. Ja, Romerretten er gældende helt op til vores dage i det sydlige EU. Og de bevægelser som vi kalder religiøse, var jo datidens politiske og økonomiske bevægelser, der formede moralopfattelsen, dømte, opdelte rig/fattig og gennemførte en arbejdsdeling, opkrævede skat og gennemførte hoveri, samt kæmpede om territorier for at undertvinge andre folkeslag. Ja, religionen er ikke bare datid men absolut nutid, idet de mennesker, der i dag står bag religionerne, forsøger at opnå magt og genetablere fordums rigdom og landområder via den religiøse propaganda. Snakkemaskiner, der ikke kan arbejde, men som vil mæske sig på bekostning af bønderne, fiskerne og arbejderne på fabrikkerne. Selv nationalstaterne med deres politiske ideologier tør åbenbart ikke eliminere de gudstroende og historiske såkaldte religiøse bevægelser, men har endog optaget dem som statskirker, med særlige privilegier. Den civilisationskultur der i Vesteuropa i 1800-tallet fik nedbrudt kirkemagten og indførte oplysningstiden og videnskaben, har i dag bygget flere kirker end pølsevogne. Og man forsætter med at give disse reaktionære politiske og religiøse bevægelser en særlig beskyttelse og begunstigelser. Sverige tør ændre på det, idet Sverige adskiller kirken fra staten i år 2001.

Eksempel på et nydeligt og kort vesteuropæisk historiesyn - næsten uden mordere og krigsherrer:

"Ved overgangen til jernalderen ca. 800 f.Kr. (i Danmark dog først fra ca. 500 f.Kr.) vidner fyrstegrave, befæstede byer, m.m. om et samfund med forskellige specialister og sociale klasser. Samtidig hermed blomstrer den antikke græske kultur, hvis demokrati og filosofi er grundlæggende for den frie, videnskabelige tænkemåde, der senere kom til at præge Europa. Andre europæiske grundpiller bliver Romerrigets kultur med sit retssystem og samfundsorganisation og endelig kristendommen, hvis etiske principper er uadskillelige fra europæisk tænkemåde. Bortset fra disse grundpiller kendetegnes Europa dog ikke ved kulturel enhed, men snarere ved mangfoldighed. Romerrigets udbredelse til store dele af Europa starter omkring Kristi fødsel og varer ved i godt og vel 400 år. Store dele af Europa og den nære Orient samt Nordafrika blev grundlæggende præget af det romerske samfunds organisation og af den nye religion, kristendommen, der omkring år 390 bliver officiel religion. Kort efter opdeles riget imidlertid i et østromersk og vestromersk. Store folkevandringer presser germanere og andre folk ind i Romerriget. Det vestromerske rige opløses endeligt i 476, da en germansk hærfører afsætter den sidste romerske kejser. Opløsningen var allerede påbegyndt i 350. Efter 476 udvikler kristendommen sig i to forskellige retninger: den græsk-ortodokse i Byzans og den romersk-katolske i Rom. Dette blev tidligere regnet for antikkens undergang og begyndelsen på Europas middelalder. Yngre historikere fremhæver imidlertid, at også de indvandrede folk hægede om Romerrigets kultur, og at det egentlige kulturbrud først sker i 700-årene med den islamisk-arabiske ekspansion i Middelhavsområdet. Med pavens kroning af Karl den Store til kejser i år 800 gør romerkirken et forsøg på at bevare taget i den verdslige magt, men Karolingerriget var svært at holde sammen. Strid mellem kejsere og paver kom til at præge det senere Tysk - Romerske rige, der dog udadtil holdt stand til 1806. Middelalderens Europa var reelt opdelt i små feudale fyrstedømmer - de vestlige var romersk-katolske, de østlige græsk-katolske med visse undtagelser, f.eks. på Balkan, hvor de to retninger støder sammen, og hvor Islam også kommer ind i billedet. Middelalderens afslutning falder sammen med tyrkernes erobring af Konstantinopel (Byzans) og Osmannerrigets fremtrængen i 1400-årene - dette blev det absolutte nederlag for korstogenes idé om tilintetgørelse af kristendommens fjende nummer ét: Islam. Men den ny tid indvarsles også af de store opdagelsesrejser, der med tiden kom til at udstrække de europæiske sømagters herredømme over store dele af verden og medførte opdagelsen og koloniseringen af Amerika. Den ny tidsalder, renæssancen, har som målsætning en genfødsel af den græsk-romerske oldtids frie videnskab og kultur. Middelalderens afslutning betød også en økonomisk og strukturel ændring af feudalvæsenet med godsejere og livegne bønder, der veg for et mere moderne samfund med byer, pengeøkonomi, handel og et fremvoksende borgerskab af handlende og håndværkere - og endelig føjede Reformationen (1520-1530) endnu en retning til den nu tredelte kristendom, nemlig protestantismen. Oplysningstidens filosoffer lancerer fra slutningen af 1600-årene ikke alene en ny, rationel videnskab fremfor middelalderens metafysiske, men også de tanker om frihed og lighed, der bliver grundlaget for den Amerikanske Uafhængighedserklæring og for menneskerettighederne. I samme periode nærmer Rusland sig Europa, efter at Peter den Store bragte landet mere på niveau med Europa. Oplysningstiden, den Franske Revolution i 1789 og den tyske romantik er tilsammen med til at skabe grobund for nationalstaterne, som betoner hvert folks ret til at danne deres egen stat og værne om deres nationale identitet. Samtidig hermed sætter den industrielle revolution gang i en dynamisk udvikling, der kommer til at ændre samfundsforhold, livsstil, bosætning m.v. totalt i de berørte lande - i første omgang især England, Frankrig og Tyskland, der bliver Europas (konkurrerende) stormagter og grundlæggere af imperier med oversøiske kolonier."

Serbiens hjemmeside * Serberne * FN * Human Rights Watch *

Lidt dansk historie

NATO's krig mod Jugoslavien får mig uvilkårligt til at tænke og drage en sammenligning fra dansk historie. Grev Gert af Holsten tog i 1340 Jylland og det var Niels Ebbesen og hans folk, der gjorde området fri. Den danske Overklasses sidste territoriale markante militære forsvarskrig var i 1864 mod overfaldet fra Preussen og Østrig. Under enevælden i 1834 skulle der være 4 rådgivende stænderforsamlinger i Roskilde (Østifterne), Viborg (Nørrejylland), Slesvig (Sønderjylland) og Itzehoe (Holsten). Men slesvig-holstenerne ønskede 'en fælles stænderforsamling og var modstandere af en nærmere tilknytning til kongeriget. Det skabte en dansksproget modbevægelse, der ikke ville have, at Sønderjylland skulle indlemmes i et tyskstyret Slesvig-Holsten. I 1839 er konflikten mellem dansk og tysk i fuld udvikling. Holsten var medlem af Det tyske Forbund, og dette medlemsskab ville jo give de tyske fyrster rig lejlighed til at blande sig i danske forhold. Så på et tidspunkt var danskerne ved at lade Holsten gå sine egne veje. På den tid var de liberale ideer dukket op og forsøgte at samle og skabe nye nationale enheder: Italien , Tyskland, - og et samlet Norden.

I 1842 taler Peter Hiort Lorenzen dansk i stænderforsamlingen i Slesvig og bliver frataget ordet, fordi han taler dansk. I 1846 er der voldsomme demonstrationer og slesvig-holstenerne sprænger både den sønderjydske og holstenske stænderforsamling. I 1848 da revolutionerne vælter over Europa og afsætter enevælden og fyrsterne, bryder også det liberale borgerskab frem i Slesvig-Holsten og kræver en fri forfatning for Sønderjylland og Holsten i forening, og at Sønderjylland skulle optages i Det tyske Forbund. Reelt indebar det, at man fra dansk side skulle fraskrive sig enhver indflydelse over Sønderjylland. Slesvig-holstenerne anså det for deres ret, og dannede en regering i Kiel, der fik støtte fra Preussen. D. 9. april 1848 var krigen der, og d. 23. april blev danskerne slået af Preussen i slaget ved Slesvig. Under russisk pres kom der våbentilstand i juli 1849, og et år efter sluttedes der fred mellem Danmark og Preussen. Danskerne rykkede frem til Dannevirke og indtog de ledende stillinger i Sønderjylland, og indførte mod befolkningens ønske, et dansk kirke- og skolesprog. Men overalt i tysklandene anså man "Schleswig-Holstein" for tysk land, og derfor kunne de jo ikke anerkende Ejdergrænsen. Preussen og Østrig viste nu, at de ikke havde sympati for de liberale slesvig-holstenere, og Preussen og Østrig besatte Holsten og afsatte den slevig-holstenske regering. Formålet var klart, at de ikke ville give Danmark frie hænder til over Sønderjylland, og at de ikke ville lade Ejdergrænsen bestå. I 1851/52 bliver der så etableret en aftale med Østrig og Preussen, der medfører at deres tropper forlader Holsten, og at danske embedsmænd overtager styret i området. Aftalen forpligtiger Danmark til en nyordning af monarkiet, og især et løfte om at Sønderjylland ikke må indlemmes i Danmark.

Juni-Grundloven af 1849 gjaldt således ikke i Sønderjylland og Holsten. Men hvordan skulle man så organisere en forbundsstat med udenrigspolitik, toldvæsen, hær og flåde, kirke- og skoleforhold, næringslovgivning, retspleje, trafikforhold, osv. ? Aftalerne indebar jo at Danmark skulle være en forbundsstat (helstat) i tre rigsdele: en dansk - en sønderjysk - en holstensk. Dvs. at hver rigsdel skulle have sin lovgivende forsamling. Men i Sønderjylland og Holsten forsatte man med stænderforsamlinger, der valgtes efter meget udemokratiske regler, og slesvig-holstenerne ville bl.a. ikke følge det danske møntsystem. Og et fælles rigsråd ville de slet ikke have. Men hvad skulle man gøre ? Først da der kom nationalliberale med i regeringen, lykkedes det ved "fællesforfatningen af 2. Oktober 1855" at få skabt et rigsråd. Men slesvig-holstenerne protesterede mod den fælles danske forfatning og fik støtte fra Preussen, Østrig og Det tyske Forbund. Samtidigt stiger den nationale begejstring i tysklandene, og medfører et stigende krav, om "at den forladte broderstamme" i nord ikke skulle lade sig underkue af en uforskammet lille dansk dværgstat. Og protesterne mod indførelsen af det danske kirke- og skolesprog i Mellemslesvig var velbegrundede.

Den statsretslige side af sagen blev sidenhen så fortvivlet indviklet, at ingen kunne udrede fakta og kendsgerninger. Man gad simpelthen ikke at sætte sig ind i kendsgerningerne og noteudvekslingen med de tyske magter. Regeringens vedtagelse af Novemberforfatningen fra 1863 medførte derfor et brud på aftalerne fra 1851/52. I december 1863 besætter tyske tropper Holsten. Da den danske regering ikke ville ophæve Novemberforfatningen, gik endnu flere preussiske og østrigske tropper i februar 1864 over Ejderen. D. 18. April faldt Dybbølstillingen. I maj etableredes en fredskonference, men Bismarck brugte den stærkes ret, - genoptog krigen og satte preussiske tropper over til Als. Ved freden i Wien d. 30. Oktober 1864 måtte Danmark afstå Holsten, Lauenborg og hele Sønderjylland op til Kongeåen. Krigen havde formindsket Danmark fra 58.000 kvadratkilometer land til 39.000 kvadratkilometer. Først 56 år efter i 1920 blev dele af de tabte landområder genforenet med Danmark efter en folkeafstemning. Men det skete jo også umiddelbart efter parlamentarismens indførelse og Tyskland nederlag i 1. Verdenskrig. Eftersom Danmark var neutral under 1. Verdenskrig var det vel bemærkelsesværdigt, at vi på den måde fik andel i "krigsbyttet".

Ovennævnte danske historie skal sammenlignes med, at opløsningstendenserne i Den føderalistiske Jugoslaviske republik blev virkeliggjort efter at den tyske Kohl-regering i modstrid med USA's interesser og flertallet af EU-landene, støttede Slovenien og Kroatiens løsrivelse, idet Tyskland var de første til at anekende denne opløsning af Den Jugoslaviske Republik. Opløsningspolitikken er bemærkelsesværdigt forsat med socialdemokraterne og de Grønne som regeringsparti i Tyskland. Nogle mener, at årsagen skal søges i Tyskland historiske interesser for at opnå indflydelsesområder og kolonier. Under den 1. Verdenskrig var den tyske kejsers parole: Serbien må dø. I 1931 mente tyske erhvervsfolk, at man skulle tilstræbe en toldunion i midt- og sydøsteuropa, for derved at sikre sig et "erhvervsrum" og økonomisk ekspansion. Under 2. Verdenskrig forsøgte tyskerne at opsplitte Jugoslavien i små økonomisk og politisk svage stater, der ikke havde andet valg, end at underkaste sig tyske interesser. Selv om Forbundskansler Kohl i 1994 sagde, "at tyske stridskræfter har intet at gøre der hvor Værnemagten har begået forbrydelse", kan man vist roligt sige, at situationen er en anden i dag. På et tidligt tidspunkt blev det anslået at NATO brugte 800 millioner kr. om dagen på luftkrigen mod Jugoslavien. Med en fjerdedel af de penge kunne man måske have skaffet sig betingelser for forhandlinger om Jugoslavernes fremtid. I dag er der vel brugt 800 milliarder kr. på Nato's luftkrig. Dertil kommer yderligere mange milliarder til genopbygning af Serbien og de humanitære udgifter til Kosovo flygtningene. Og krigen får et uhyggeligt skær, hvis det er korrekt, at Rambouillet aftalen er blevet holdt hemmelig for Nato´s ministre, forinden de traf beslutning om at starte krigen.

Balkan

Balkan er et både geografisk og politisk begreb af sen oprindelse. Selve ordet er et tyrkisk navn på en bjergkæde. Balkanhalvøens geografiske nordgrænse er floderne Donau, Sava og Kupa. Balkan udgør Europas sydøstlige halvø med 505.000 km˛ og omfatter størstedelen af det daværende Jugoslavien, Albanien, Grækenland, Bulgarien og den europæiske del af Tyrkiet. Bjergene består af tre hovedbjergkæder, de Dinariske Alper, Rodopi-bjergene og Balkan-kæden. Mellem bjergene ligger frugtbare landbrugsområder. Geografisk befinder Balkans grænse sig altså i det daværende Jugoslavien, hvor bjergene især består af kalk. Historisk, politisk og kulturelt må dog også Rumænien regnes med til Balkanlandene. De fleste skillelinier i Europas historie har gennemskåret Balkan. Det gælder grænsen for den græske kultur og senere skellet mellem den østromerske og vestromerske grænse, grænsen for de slaviske stammers fremtrængen i sydlig retning og grænsen for Karl den Stores imperium i 814. Fra 1054 gik grænsen mellem de katolske og ortodokse kirker på Balkan. Oppe i Vesteuropa blev der i disse år skabt fri bevægelighed for de forskellige ridderordener. Frivillige strømmede til korstogene mod muslimerne i Osmannerriget og i Jerusalem, og denne "store sag" kom til at knytte Vesteuropa meget sammen i en åndelig/kulturel enhed. Senere blev også grænsen mellem de Osmanniske og Habsburgske imperier utallige gange blevet flyttet frem og tilbage over Balkan.

Grænsen mellem det østromerske og det vestromerske rige blev også meget senere grænsen mellem den østlige og den vestlige kirke, mellem byzantinsk ortodoksi og romersk katolicisme og sproggrænsen mellem græsk og latin. Men eftertiden har lagt alt for stor vægt på denne grænse, når de påstår, at grænsen sidenhen har skabt en europæisk kulturgrænse i Kroatien og Slovenien, og en "asiatisk" kulturadfærd hos serberne. Vestlige historikerne har dog fremhævet denne romerske grænse, fordi det var sidste gang at Romerriget optrådte som en samlet enhed. Når grænsen i dag bruges i krigspropagandaen er det blot for at puste til ilden. Der var ikke tale om en nationalitetsgrænsen. Sagt på en anden måde kan man se den historiske udvikling på Balkan, som en række ændringer af forskellige modsætningsforhold. Det tidlige modsætningsforhold mellem græsk og romersk, som senere ændredes til modsætningen mellem vestromersk og østromersk, forandredes til et modsætningsforhold mellem på den ene side en mellemeuropæisk kulturkreds (germansk, dvs. frankisk, habsburgsk, østrigsk og ungarsk) og på den anden side den byzantinske kultur. osmannerne erstattede til sidst det ene led i modsætningsforholdet efter erobringen af Konstantinopel i 1453, mens det andet led forblev germansk-ungarsk. I forbindelse med det Osmanniske riges sammenbrud kom der nye interesser med i spillet: Rusland, England og Frankrig. Rusland der havde gjort sig fri af mongolerne, opfordrede i slutningen af det 1400-århundrede de slaviske bondebefolkninger til at gøre oprør mod osmannerne i den "panslaviske" ideologis navn. Rusland havde fra romerpaven efter Konstantinopel fald overtaget værdigheden som kristenhedens "tredje Rom", og som beskytteren af alle rettroende slaver. Men England og Frankrig ville ikke anerkende, at Rusland fik magt over Balkan og dermed direkte adgang til Middelhavet. Situationen blev i en tid mere ustabil, men resultatet af begge verdenskrige i det 20. Århundrede blev, at Balkan igen befandt sig i et skæringspunkt mellem forskellige kulturer; østlig socialisme og vestlig kapitalisme. Disse grundlæggende modsætningsforhold er blevet fulgt af, eller har givet anledning til, andre mindst lige så vigtige modsætningsforhold.

Men på Balkan går også grænserne for ortodoksi og katolicisme, Islam og kristendom, mellem en mere vest og mellemeuropæisk individualisme og en mere kollektivistisk og patriarkalsk tradition. Et andet væsentligt modsætningsforhold er det, der går mellem slaviske og ikke-slaviske grupper. I Jugoslavien går der også en klar grænse mellem de mere udviklede tidligere habsburgske nordlige områder og de fattige tidligere Osmanniske sydlige områder. De grundlæggende modsætningsforhold udelukker dog ikke andre kultures indflydelser. For det adriatiske kystland er den mediterrane kultur naturligvis meget vigtig. Hovedstaden i Bosnien, Sarajevo, var en kosmopolitisk by hvor muslimer, serbere, kroater, jøder og tyrkere indtil fornylig levede i fordragelighed. I Jugoslavien sker konflikten i 1990/91 også på baggrund af national ret contra statsret.

Med sin centrale beliggenhed på Balkan har det jugoslaviske område altid været i skæringspunktet for forskellige kulturers indflydelse, dannet bro for forskellige folkevandringer, og er blevet splittet af forskellige stormagters stræben. Dets skiftende historie har ført til, at Jugoslavien i 1945-1992 var et multi etnisk og flersproget land. Multi etniciteten, flersprogetheden og den kulturelle mangfoldighed er naturligvis også årsag til, at Jugoslavien i 1990 var en føderation med mange rettigheder for de forskellige befolkningsgrupper. Trods den i mange henseender positive nationalitets- og minoritetspolitik er Jugoslavien dog allerede i 1990 kendetegnet af stærke spændinger mellem forskellige befolkningsgrupper. Der er mange årsager til disse spændinger, der kræver kendskab til Balkans tidligere og moderne historie. Men lad nu være med at tro på, at Balkan eller serberne har en voldelig identitet. Befolkningerne har faktisk levet sammen i fred i lange perioder. Nok har krigene haft grusomheder. Sandsynligvis fordi det er folkegrupper/folkeslag, og i ikke hære som kæmper mod hinanden.

osmannerne havde magten på Balkan i næsten 500 år. Og på grund af den geografiske beliggenhed og de historiske omstændigheder, spiller Serbien en meget, meget større rolle i den internationale sammenhæng, end landets størrelse og styrke berettiger til. Serberne har altid levet under et stærkt ydre pres. Frankrig, Østrig/Ungarn, det tyske kejserdømme, Rumænien, Bulgarien, Grækenland Tyrkiet, Rusland har spillet en stor rolle i Balkans historie. Situationen på Balkan kompliceres for os nordboer af forskellige sprog, religioner og forskellig etnisk herkomst. Den etniske herkomst spiller desværre en stor rolle i kampene i dag. Men hemmelige aftaler mellem stormagterne om opdelingen af Balkan, og andre landes konkurrence om at opnå indflydelse på Balkan, må da efterhånden også medføre en samlet optræden mod de imperialistiske centre, selv om disse centre mener, at serberne har anbragt sig et uheldigt sted på kloden. Serbernes indre sammenhold har gjort dem i stand til at overleve. De etniske nabogrupperinger har ofte været stærkt afhængige af de imperialistiske centre og ligefrem annekteret deres religion og kultur.

Men historien drejer sig også om adgangen til Middelhavet/Adriaterhavet og om retten til over land og hav at kunne udveksle varer uden toldafgifter og uden udenlandske mellemmænd og restriktioner. Husk på, at mange rige samfund blev skabt via havene. Både før og efter Columbus, der i 1492 opdager Syd- og Mellemamerika, hvor europæerne nedslagter de oprindelige indbyggere (Inkaer, m.v.), og sidenhen i Nordamerika (USA, Canada), hvor indianerne bliver ofre for den europæiske (hvide races) etniske udrensning. Et uforudsigeligt resultat af den Franske Revolution i 1789 var, at med Napoleon indtog nationalismen Vesteuropa. De gamle europæiske handels- og kulturfællesskaber blev brutalt skubbet til side. Intet over og intet ved siden af nationalstaten. Og hvordan adskiller nutiden sig fra eksempelvis Hitlers "hjælp" til det tysktalende mindretal (südetertyskerne) og krav til den tjekkoslovakiske regering i 1938, og senere Hitler-tysklands krav overfor Polen vedrørende tyskerne i Danzig ? I 1938 var det Hitlers mål at destabilisere den multinationale stat: Tjekkoslovakiet i den hensigt at underlægge sig dette land. Til det formål brugte han den tredjestørste nationalitet: de ca. 3 millioner tysktalende südetere, der i visse lokalområder udgjorde 80-90 % af befolkningen, og hvor 'Südetendeutsche Partei' via Karlsbadprogrammet i 1938 stillede krav om fuldt selvstyre og selvforvaltning for Tjekkoslovakiets grænseområder og blev forsynet med våben fra Tyskland. Ved provokationer og sammenstød med tjekkisk politi, udgjorde disse episoder grundlaget for Goebbels propaganda. Ja, i dag er det måske forekomsten af mangfoldige råstoffer og mineraler, som nikkel, bly, kobber og kromerts i Kosovo, der er interessant for de udenlandske magter. UCK i Kosovo har stillet de samme krav. Hitlers intervention i Tjekkoslovakiet blev skubbet til side af England i Folkeforbundet under München-krisen. Det er det samme som sker i FN i dag med USA,- og südertyskerne rykker i dag for en sprængning af Tjekkiet. En olierørledning kan jo også skærpe interessen på Balkan. Nogle historikere mener, at det var under osmannerne, at den første politiske samling skete på Balkan og at den første kulturelle splittelse opstod, samt at fredsslutningerne i Karlovice 1699 og Passarovic i 1718 har stor indflydelse, når Balkans befolkninger i dag påberåber sig "historisk ret". Nutidens problemer skulle således også være et resultat af flere hundrede års krig mellem de Habsburgske lande og osmannerne i perioden 1500 - 1900.

Historikerne erindrer os også om, at det "europabillede" vi i vesten har i dag, er et fjendebillede der blev skabt i 1400- tallet, hvor osmannerne ekspanderer og hvor alt ondt er ukristeligt og ikke-europæisk. Nogle historikerne peger på, at tyrkerne var et europæisk folk og havde et mægtigt rige fra 1362 med hovedstad i Adrianopel (Edirne-Makedonien)) og at tyrkerne havde udstrakte besiddelser i Orienten. osmannernes stat var mere tolerant, bedre organiseret og militær stærkt end nogen anden stat. I det Osmanniske rige var eksempelvis en græker en person, der tilhørte 'millet i rumi' (det græske samfund), uanset om vedkommende talte græsk, arabisk, slavist eller tyrkisk. Der var således tale om et bekendelsesspørgsmål, der er forskellig fra de principper for identitet og fællesskab, der gælder i nationalstaten, nemlig det nationalt baserede sprog, etnisk og historisk fællesskab. Grækernes oprør i 1821, der var tilskyndet af det græske samfund i Odessa medførte, at grækerne i deres frihedstrang nedslagtede over 10.000 muslimer. osmannerne sendte flåden til Chios i 1822 og nedslagtede 100.000 grækere eller solgte den som slaver. England og Frankrig var imidlertidig bange for, at et kommende Grækenland skulle udvikle sig til et russervenlig område, og støttede derfor i 1827 kravet om græsk autonomi. I 1829 erobrer russerne Adrianopel og bliver overalt hilst af velkommen af de kristne som befriere. Ægypterne blev opmuntret af franskmændene til at udvide sine bastioner og knuste i 1833 den Osmanniske hovedstyrke. Osmannerriget var på knæ, og en dygtig russisk diplomatisk sejr i 1833 medførte russiske tropper i Konstantinopel og et signal om, at Osmannerriget var russisk nærområde. Men det ville Frankrig og England ikke finde sig i, og sendte flåden ind i Middelhavet. Snart blev krisen løst,- men kun midlertidigt, idet både osmannerne og Ægypten nu blev lydstater for stormagterne. I det Grækenland der blev skabt i 1830 boede kun 25 % af samtlige grækere og i videste omfang indebar den græske ide, en oldgræsk tilbageerobring af Konstantinopel. Ideen om et nyt Hellas, en klassisk civilisation i Platon og Sokrates hjemstavn vandt gehør hos Overklasserne i Vesteuropa, mod det 'uciviliserede' Osmanniske rige. En ny krise udviklede sig i 1850. Zar Nikolaj I. lagde pres på Sultanen og foreslog en forsvarsalliance, medens der blev dannet kristne småstater på Balkan under russisk beskyttelse, og foreslog samtidig England en deling af Østrig/Ungarn. Krigen var uundgåelig og efter freden i Paris 1856, blev Osmannerriget anset for interesseområde af Frankrig og England, idet osmannerne havde optaget lån i disse lande. Senere i 1867 fik tyskerne og østrigerne koncession til at bygge jernbaner i Osmannerriget. Krigen i 1877, Mellem Rusland, Serbien og Montenegro og osmannerne medførte en ydmygende fred for Sultanen i San Stefano, der bestyrtede det nye kejserriges Bismarck, der straks indkaldte til en ny fredskonference i Berlin 1878, hvor Osmannerriget reduceredes tab betragteligt, men hvor osmannerne måtte erkende Serbiens, Montenegro's og Rumæniens uafhængighed, medens Bulgarien blev delt i to. Sultanen måtte affinde sig i at rigets finanser kom under udlandets kontrol og osmannerne havde mistet sin stormagtsstatus. Med russisk hjælp bliver Serbien i 1878 et helt uafhængigt kongerige. Også Montenegro blev kongerige, mens Kroatien var under Østrig-Ungarn, der tillige i 1908 annekterede Bosnien og Hercegovina. Berlin-traktatens artikel 25 bestemte, at de hidtil tyrkiske provinser Bosnien og Herzegovina skulle okkuperes (besættes) af Østrig-Ungarn. Virkningen heraf var, at de to landsdele med den rent serbiske befolkning blev revet løs fra deres naturlige forbindelse med det uafhængige Serbien. Østrig-Ungarn lagde sig på tværs af Serbiens trang til at vinde adgang til havet. Serbien blev lukket inde på alle sider - blev kilet ind mellem fire forskellige stater, Rumænien, Bulgarien, Tyrkiet og Østrig-Ungarn, selvom Serbien til tre af siderne - mod syd, vest og nord - havde folk af sin egen nationalitet til naboer. Den samme artikel tilføjer dernæst, at „da Østrig-Ungarns regering ikke ønsker at overtage sandsjak'et Novibazar, som strækker sig sydøst mellem Serbien og Montenegro til hinsides Mitrovitza, så vil den ottomanske forvaltning blive fortsat i denne landsdel. For imidlertid at opretholde den nye politiske ordning, så, vel som forbindelsesvejenes frihed og sikkerhed, forbeholder Østrig-Ungarn sig retten til at garnisonere tropper og have militære og kommercielle veje overalt i denne del af den tidligere tyrkiske provins Bosnien." Tilføjelsen i artikel 25 om Novibazar bragte Østrig store politiske fordele. Thi sandsjaket er en landtunge hvis værdi i sig selv er omtvistelig, men som fuldkomment opfylder det formål, Østrig stræbte at nå - nemlig at rejse en af østrigske tropper vogtet vold mellem de to uafhængige serbiske stater Serbien og Montenegro. Novibazar er som en forsvarlig lås, der lukker Serbien ude fra enhver mulighed for at opnå anden forbindelse med omverdenen end den, Østrig kan kontrollere. Endelig er Novibazar en østrigsk udfaldsport ind i det tyrkiske rige. Fra Bosnien-Herzegovina til Saloniki - målet for den østrigske drang nach osten - går vejen gennem sandsjak'et. Mellem den bosniske grænse og det nordligste endepunkt for den makedonske jernbane, Mitrovitya, findes der overhovedet ingen anden vej end gennem Novibazar.

Balkans urbefolkning - under romerne, Byzans og osmannerne

På Balkan er der fund af bondekultur fra 6200-5400 f. Kr. - Vinca-kulturen 4500 f. Kr. - kobberudvinding og bopladser fra ca. 4000 f. Kr. - Hallstatt-kulturen og metaldepoter fra ca. 1200-700 f. Kr. - fyrstegrave fra den førromerske jernalder 500-350 f. Kr. - Kelterne, den scordiske stamme, der i 280 f. Kr. grundlagde Singidunum (Beograd). Byzans blev opkaldt efter den græske grundlægger Byzas fra Megara (657 f.Kr.) og hed i perioden 330-1926 Konstantinopel, opkaldt efter romerkejseren Konstantin I. den Store og fra 1453 kaldt Istanbul af osmannerne. Balkan er rigt på mineraler. Det Byzantinske Rige hævdede politisk og kulturelt arven fra oldtiden gennem hele perioden. I resten af vestromerriget skete et politisk forfald og en tilbagevenden til mere primitiv økonomi fra det 5. århundrede. 800 års Romerrige, kan ikke beskrives i følgende tekst:

Romerriget var et statssamfund, og en mængde stamme- og bysamfund, der opstod ca. 350-270 f.Kr., via traktater og opnåede sin største udstrækning i år 117 e.Kr.,- fra Skotland til Persien. Senatet lod sig modstræbende trække ind i krigen mod Karthago i den 1. Puniske Krig i 264-241 f. Kr. der medførte, at Rom blev en sømagt og indledte en imperialistisk politik med erobringen af kolonier, hvor de indsatte en statholder og gennemførte en grov udbytning. I løbet af det 2. århundrede f. Kr. underlagde romerne sig bl.a. Dalmatien. De højt civiliserede hellenistiske riger omkring det østlige Middelhav ville Rom nødig i lag med. Interessemodsætninger i Illyrien førte til de 3 Makedonske Krige mellem 215 og 168 f.Kr., og i 148 f.Kr. gjorde romerne Makedonien til en provins. Derved blev de naboer til grækerne. I 146 f. Kr. blev Korinth ødelagt og den samtidige udslettelse af Karthago var rå romersk magtpolitik. De mange krige gav store tilførsler af slaver, der bl.a. blev sat ind i landbruget, bl.a. i Italien og på Sicilien. Italiens bondestand blev helt ruineret af nye billige kornleverancer og Rom fyldtes med forhutlede landboer. Man forsøgte at gennemtvinge en ny udstykning og det lykkedes delvis, indtil senatet, der var en ren godsejerforsamling, fik reformændene dræbt under optøjer i henholdsvis 133 og 121 f.Kr. Men rovdriften på den billige arbejdskraft førte også til store slaveoprør. Slaven Eunus, "kong Antiokos", beherskede i fire år omkring 133 f.Kr. det meste af Sicilien. Der opstod borgerkrig, forfatningskampe, og de værnepligtige, der kæmpede for deres land, blev afløst af lejetropper, der kæmpede for deres general. Cimbrer og teutoner havde var sammen med andre barbarstammer flere gange trængt ind i de romerske provinser og havde besejret adskillige romerske hære. Marius udslettede dem i 102-101 f. Kr. Efter mange tusinde henrettelser og proskriptioner strammede diktatoren Sulla i 75.f.Kr. senatets magt på bekostning af folkets forsamlinger og tribuner. Spartacus og hans slavehær spredte skræk i hele Italien i to år, før Crassus fældede ham 71 f.Kr. og korsfæstede 6000 af hans fæller langs Via Appia uden for Rom. Fra 89 til sin død 63 f.Kr. var kong Mithradates VI. den Store af Pontos en torn i øjet på Romerriget indtil Pompejus fik gjort en ende på ham. I tilknytning til felttoget oprettede Pompejus provinsen Syrien og gjorde Judæa samt de resterende småriger i Lilleasien til romerske lydstater. I 58-50 f.Kr. flyttede Cæsar romerrigets nordvestgrænse frem til Kanalen og Rhinen, og romerne erobrede de små hellenistiske riger, og fik derved en formidabel nabo, Partherriget. Augustus omdannede den romerske forfatning, bedrog overklassen og hans samarbejde med ridderstandens finanseksperter gav ham kolossale midler. Han fandt det nødvendigt at skabe en forsvarslinje mod germanske angreb. Prætorianerchefen Sejanus huserede en del år blodigt i Rom og dette og senere skrækregimenter ramte mest overklassen i selve Rom. Nero i 54-68 e. Kr. kom i krig med partherne og huskes for sine jødeforfølgelserne, der også ramte de kristne. I 68 e.Kr. blev der oprør adskillige steder. Men Vespasian (69-79), en dygtig general, der havde bekæmpet jødernes oprør i Judæa, fik vedtaget en forfatning, der gjorde kejserdømmet til en officiel institution. Kejser Trajan gav Romerriget dets største udstrækning, idet han indlemmede Armenien og Nabatæa (Arabia) og erobrede Dacien, Mesopotamien og Assyrien. I 131-34 blev romeriget forstyrret af jødiske oprør. Markomannernes og quadernes gjorde indfald over Donau i 167. Commodus i 180-92 blev en af de største slyngler på Roms trone. Germanske stammer faldt ind over nordgrænsen. Fra 235 til 285 regner man med at der var 30 Soldaterkejserne. Persere og germaner kastede sig over romerriget, og rigets egne soldater plyndrede også bravt. Tunge skatter, møntforringelse og inflation tog, hvad krigsmændene ikke kunne nå. Decius i 249-51 var den første der gennemførte statsorganiserede kristenforfølgelse. Men det blev Diokletian der i 284-305 e. Kr. indførte forestillingen om kejserens guddommelighed, promt og pragt, selv om ideerne var østerlandske og gjorde Galerius til cæsar for Balkan til Donau. Der blev indført firemandsstyret for at generaler og guvernører ikke skulle opstille sig som modkejsere. De fire rigsdele blev delt i 17 dioceser, forvaltningsområder, der igen deltes i 100 provinser i stedet for den historiske opdeling i ca. 50 provinser. Rom mistede sin centrale stilling. Ingen af de fire kejsere residerede i Rom, idet tyngdepunktet blev forskudt til det græsk-orientalske Lilleasien, hvor den ledende kejser sad. Og dér oprettede kejseren sit statsråd, hvorved senatet i Rom reduceredes til et byråd. Hæren, hofferne og det bureaukrati kostede mange penge. For at skatteopkræveren kunne finde sine ofre, blev disse stavnsbundet til deres hjemsted og erhverv. Bøndernes femtenhundredeårige ufrihed i Europa begyndte med Diokletians stavnsbånd og småbrugernes tilbøjelighed til at give sig ind under en godsejers værn i ufredstider. Den forrygende inflation forsøgte Diokletian at komme til livs med et pris- og lønstop, der i 301 blev suppleret med en omfattende maksimalprisliste. Men skønt der var dødsstraf for at overtræde lovene, virkede systemet slet. Diokletian forsøgte at udrydde kristendommen, der var ved at blive en velorganiseret magtfaktor i skarp opposition til den guddommelige kejser. Efter nogle svære indbyrdes kampe tørnede romerske hære sammen ved Adrianopel i 324. Konstantin den Store vandt og udbyggede bureaukratiet, tvangsstyret og orientaliseringen og i 330 gjorde han Byzans til rigets hovedstad under navnet: Konstantinopel. Byen lå i hjertet af den gamle hellenistiske verden, som nu afgjort var romerrigets vigtigste del. I det vestromerske rige havde germanere taget føringen. Konstantin fik rettet økonomien op ved at genskabe en tillidvækkende mønt: den gyldne solidus. Konstantin ændrede kursen og sammen med Licinius udstedte han Milano-ediktet i 313, hvorved de kristne fik religionsfrihed og politisk ligeberettigelse. Han arbejdede sammen med kirken, der til gengæld for voksende begunstigelser som skattefrihed og søndagens helligholdelse tillod ham at blande sig i læren og på dødslejet i 337 lod han sig døbe. Konstantins tre sønner delte riget mellem sig. Men efter nye mord og magtkampe sad Constantius II. som enekejser i 353. På grund af de voldsommere barbarfremstød over hele den europæiske grænse gjorde han sin dygtige fætter Julian til kejser i det vestromerske rige, og da Julian efterfulgte Constantius som enekejser i 361 frasagde han sig straks kristendommen, da han så hvorledes de forfulgte forvandle sig til forfølgere. Julian forbød ikke kristendommen, men berøvede den privilegierne og skabte selv en ny sol-religion, der gik i graven med ham. Inden længe kom det til massakrer på hedninger. Kejser Valens i 364-78 kunne holde barbarerne ude, men kun indtil hunnerstormen i 375 satte vældige folkemasser i gang. Kejser Valens døde under et forsøg på at standse vestgoterne på Balkan. Theodosius I. den Store (379-95) fik foreløbig standset indvandringen, men måtte affinde sig med en selvbestaltet kejser i det vestromerske rige. Hæren blev yderligere germaniseret. Førende romerske generaler var frankeren Arbogast, goteren Alarik og vandalen Stiliko. Theodosius gjorde kristendommen til statsreligion og forbød hedenskab og kætteri. I 395 blev riget delt mellem hans sønner Honorius (395-423) i Vesten, og Arcadius. Denne rigsdeling blev permanent, selv om det sundere Østromerske Rige endnu længe kunne blande sig i forholdene i det smuldrende Vesten. Honorius flyttede residensen fra Rom til det mere sikre Ravenna og slap væk i tide, idet goter, vandaler, alaner, svebere, alemanner og burgundere brød ind over grænserne. Rhingrænsen gik i opløsning i 407, og i 410 plyndrede Alarik og hans vestgoter Rom. Inden længe opløstes det vestlige rige i en række mindre stater med en germansk krigeroverklasse. Vandalerne tog nordafrika, vestgoterne Spanien og sydfrankrig, frankerne og burgundere Frankrig og vesttyskland, angelsaksere Britannien. Nogle af dem anerkendte dog Ravenna-kejserens overhøjhed. Endnu i 451 kunne en "romersk" hær af germanere slå Attila tilbage. Men i 455 blev Rom plyndret af vandalerne. De følgende vestromerske kejsere var marionetter for den svebiske general Ricimer. Germanerkongen Odoaker udnævne sig selv til østromersk statholder i Italien i 476. Dermed endte Det vestromerske Rige og det som vi i dag kaldet oldtiden. Men i Konstantinnibel sad der endnu i de næsten 1000 år en 'byzantinsk' kejser, der kaldte sig romersk. I den vestlige kapitalistiske del, har eftertidens historikere valgt at kalde dette rige for det Det Byzantinske, for skønt en del, der var romersk, blev bevaret, blev sprog og kultur snart græske med en kraftig orientalsk islæt. I byen Rom overtog biskoppen kejsernes titel som pontifex maximus, og førte på sin vis et romersk verdensherredømme videre. Nå !

Urbefolkningen på Balkan var grækere, thrakere (dakerne menes at tilhøre den thrakiske gruppe) og illyrer. En overgang var der også keltiske kolonier i de nordlige området. En sådan koloni var der bl.a. der, hvor den nuværende jugoslaviske hovedstad, Beograd ligger. Kelterne blandede sig i Donaubækkenet med den jafetitiske urbefolkning i det 5. århundrede f. Kr.. Grækerne boede hovedsagelig på den sydlige del af halvøen. I dag er der meget få grækere tilbage i Jugoslavien. Den græske indflydelse i den sydlige del af det nuværende jugoslaviske område var dog tidligere stor, og grækerne stræbte længe efter hele det makedonske område. En anden tidlig gruppe i det sydlige Balkanområde var jøderne. Romerne begyndte at kolonisere det dalmatiske kystområde tidligt, men erobringen var dog ikke fuldført før år 46, da provinsen Thrakien blev indlemmet i det romerske rige. Thrakerne i øst og kelterne blev assimileret af senere indvandringsbølger, mens det lykkedes illyrerne og deres efterkommere, albanerne, at forblive i Balkans bjergtragter. Illyrerne kom i 228 f. Kr. under Rom og var Romerrigets bedste soldater. Hele området kom under Romerriget som provinserne Dalmatia, Møsia og (en del af) Pannonia. I senere kejsertid var illyrerne rigets elitesoldater, og adskillige kejsere hentedes fra deres rækker. En af dem, Diocletian (284-305) stammede fra Montenegro og byggede sit vældige palads i Split. Han var den kejser der mest energisk og systematisk forfulgte de kristne. Hans efterfølger kejser Konstantin I. den Store af Rom (305-337) stammede fra det nuværende Serbien og gjorde i 330 Byzans til rigshovedstad under navnet Konstantinopel. I løbet af 300-tallet bliver kristendommen ført ind over Balkan, samtidig med at vest- og østgoter indvandrer på Balkan og bliver romernes forbundsfæller. Den græske munk Arius understøttes af de græske bisper og gennemfører sit missionerende arbejde blandt goterne (de germanske stammer) på Balkan, og ved de store kirkemøder i Nikæa i 325 og Konstantinopel i 381 omvendes disse til kristendommen. Men deres kristendom: Arianismen har mange ligheder med Islam, og anerkendes ikke senere af de ortodokse (rettroende) som kristendom. Af administrative og militære grunde delte den romerske kejser Theodosius I. i 395 det romerske rige i en vestlig og en østlig del. Hans søn: Honorius fik den vestlige del med residens i Rom, og hans anden søn: Arcadius regerede fra Konstantinopel over det meste af Balkan, Lilleasien, Syrien, Palæstina, Cypern, Ægypten og Cyrenaica. Det østlige rige havde forrang frem for det vestlige rige. Efter Romerrigets opdeling i øst og vest i 395 var det meste af Balkan under det østromerske rige. Dalmatien dog først i 535, og som senere blev angrebet af slaviske folk, Venezianerne, normanner og napolitanere.

I løbet af 400-tallet lykkedes det kejserne i Konstantinopel, at få sendt vest- og østgoterne østpå. De plyndrede Rom og kort tid efter gjorde vandalerne det samme, ligesom de erobrede Spanien. Oppe ved Nedre Rhinen og Köln i det 3. Århundrede e. Kr. slutter nogle germanske stammer sig sammen og opretter 'frankerne' (dvs. de frie) og i 486 erobrer de saliske frankers konge: Chlodovech af Merovingerslægten, det sidste romerske rige i Gallien og udvidede sit herredømme over hele frankerfolket og alemannerne østpå samt det hidtil vestgotiske Sydfrankrig. Henimod år 500 antog han kristendommen i den katolske form , og det nye rige opbyggedes i samarbejde med kirken og den gallisk-romerske overklasse. Efter hans død 511 blev riget delt mellem hans fire sønner, og efter at Thüringen, Bayern og Burgund var indlemmet, afløstes erobringstiden af en periode med indbyrdes krige mellem kongeslægtens grene. Frankerriget der bestod fra 486 til 843 omfattede på sit højeste Frankrig, Schweiz, vest-og sydtyskland, det meste af Nederlandene samt NordItalien

Den romerske periode var en kulturel blomstringsperiode for Balkanområdet, som dengang var en integreret del af det romerske herredømme, styret fra Rom. Romeren: Pliniud den Ældre har beskrevet folkeslagene på Balkan. Den tidligere befolkning blev for størstedelens vedkommende romaniseret, med undtagelse af grækerne og illyrerne. Da det romerske rige begyndte at blive svagere, kunne barbarerne dog ikke holdes fra Balkan. I den romerske hær var latin det fælles sprog. Men de gamle thrakiske og illyriske sprog var stadig i brug hos bondebefolkningen side om side med græsk og latin. Under Justinian (527-65) blev det Byzantinske Rige atter en stormagt, der skabte et romerrige, som herskede det meste af Middelhavet rundt. Justinian måtte ganske vist købe sig fred med Persien i 532, og samme år overstod han med møje Nikæa-oprøret. Men siden erobrede hans generaler Belisarius og Narses Dalmatien, Italien og de nordafrikanske og den sydspanske kyst. Rigets retsvæsen fremmedes ved romerrettens samling i Corpus juris civilis, og der gennemførtes kirkelig enhed under Justinians ledelse, men i tilslutning til Rom. Akademiet i Athen lukkedes og Sofiakirken rejstes. Nogle af de vestlige provinser gik dog snart tabt til vestgoter og longobarder. I Syrien og Ægypten kom gejstlige og lægfolk i stærk opposition til regeringen på grund af de kristologiske stridigheder.

Med slavernes ankomst i 500-tallet fra østeuropa skete der et brud i den kulturelle kontinuitet i Balkan-området. Den sociale og økonomiske struktur brød sammen, og den romerske kultur blev erstattet af et før-feudalt stammesamfund. I 559 brød avarerne ind i østeuropa fra øst. De var et beslægtet asiatisk mongolsk folk med hunnerne, der slog sig ned i Dacien. Avarerne fremkomst medførte, at de sprængte slaverne i to store grupper: nord- og sydslaver. Avarerne nåede helt frem til Konstantinopel, men blev drevet tilbage af romeren Belisarius. De slaviske folk i Mellemeuropa blev slået ned af avarerne, og det medførte at de slaviske stammer kom i forskellige bølger og ad forskellige veje til Balkanområdet fra deres slaviske urhjem, nogle gange alene, andre gange sammen med avarerne. Den romaniserede befolkning og illyerne og thrakerne flygtede op i bjergene, og blev stamfædre til vlakher og albanere. Grækerne flygtede ud til kysten. Longobarderne (langskæg), der oprindelig kom fra Skandinavien og Nedre Elben havde i det 6. århundrede også et rige i Østrig, Tjekkoslovakiet og Ungarn, hvor de undertrykte gepidernes rige ved Donau, Sava og Thies. Men i kamp mellem slaverne og avarerne blev longobarderne nu trængt, og søgte i 568 mod sydvest og oprettede et germansk rige i Pannonien (Norditalien), der afskar Rom fra omverdenen. Longobarderne var arianere. Først i det 7. århundrede gik de over til katolicismen efter religionskampe og Kong Rothari (636-52) lod longobardisk ret optegne på latin og erobrede Liguria. Slaverne stødte sammen med de germanske bajuvarer i Tirol og og dele af Østrig. Nogle gange synes slaverne også at have været tilkaldt af de byzantinske kejsere, hvor romerne levede et luksusliv. Slaverne trængte langt ned blandt grækerne og nåede så langt som til Lilleasien. Det var faktisk kun byerne i det dalmatiske kystland, som modstod den slaviske invasion. De romaniserede folk i det indre af Balkan blev også assimileret af slaverne, og der er kun rester af de tidligere grupper tilbage,- de nuværende vlacher, dvs. meglenorumænere, aromuner, timokrumænere og istrorumænere. Denne assimilationsproces må dog have taget lang tid. I nordøst, det tidligere Dakien, var der dog en større gruppe, forfædrene til de nuværende rumænere, der bevarede sin romanske karakter.

På den tid er mange folkegrupper nomader. Dog er der nogle, der slår sig ned og får monopol på at sælge drikkevand, potter, medens andre opkræver skat i "byerne". Nomadestammerne var ofte i strid om græsmarker og de kilder, der var nødvendige til livets spartanske opretholdelse. I 623 rejste slaverne sig og brød fremmedherreddømmets åg (avarernes eller romernes ?). og en person ved navnet Samo dannede 'en slavist stat', fra Moldau til Sava, omfattende de dele vi i dag kalder Böhmen, Mähren, Østrig, Ungarn, Slovenien og Kroatien. I 630 er 90 % af Balkan beboet af slavere og som hedninge betragtes de som et fremmedelement. Avarernes indtrængen medførte straks, at de nordvestlige af de sydslaviske stammer: slovenerne, mistede deres selvstændighed, og det var først med dannelsen af den moderne Jugoslaviske stat, at slovenernede blev befriet fra fremmedherredømme.

Men i Mekka var Muhammed ibn Abd-Allah i 570 blevet født som medlem af den mægtige stamme: koreishitterne, der kontrollerede handelsknudepunktet Mekka med det meget besøgte valfartssted Ka'abaen, en firkantet bygning hvor mange guder blev dyrket. Muhammed voksede op i beskedne kår som fårehyrde, indtil han kom i tjeneste som kameldriver hos den rige enke Kadidja, der drev karavanehandel. Han antog kristendommen og jødedommens korte, enkle og enfoldige gudeopfattelse, og i 610 begyndte han at udbrede sine egne synspunkter. Men hans egen stamme forfulgte ham og hans synspunkter, fordi ideerne truede deres samfundsordenen og deres pilgrimsindtægter. Han vandt få tilhængere og i 622 blev situationen i Mekka så truende, at Muhammed med 150 tilhængere måtte "flytte" til Yatrib (Medina). Der var ingen som ville anerkende ham som profet, og jøderne i Medina havde kun hån tilovers for hans bibelopfattelse. Resultatet blev, at han med sine tilhængere valgte at skaffe sig indtægter med småkrige mod Mekka, der i 630 opgav modstanden. Ka'abaen i Mekka blev renset for afguder og hedensk kult, og behændigt indlemmet som kultsted for Muhammeds "nye politiske bevægelse": Islam. Mekka blev gjort til Islams helligste by i stedet for Jerusalem, og Muhammed udviklede et lovværk og samlede de stridende arabiske stammer, der på få år erobrede mange riger og bragte mange millioner personer ind under hans tro. Arabiske nomadestammer var nemlig blevet godt trætte af jøderne og de byzantinske skatteopkrævere. Og på den tid var de kristne i det østromerske rige blevet splittet, fik religiøse skismer og arianismen (hedenskaben) dukkede op påny sammen med andre såkaldte kætterske ideer. Også Persien blev rystet af social og religiøs misfornøjelse. Selv om araberne (muhammedanerne) var ganske fåtallige, vandt de den ene sejr efter den anden og både Ægypten, og senere store dele af det romerske og persiske rige brød hurtigt sammen under mod den militære organisations hellige krig. Den nye ideologi var som en moderne skattenægterbevægelse utrolig populær, og da muhammedanismen indeholdt flere elementer fra andre trosbegreber, betød det ikke så meget, at man skiftede overbevisning. Muhammedanerne mente, at man ikke måtte tage rente af udlånte penge. De besejrede "folkeslag" fik valget: man kunne underkaste sig Koranen og undgå at betale skat; man kunne betale skat og beholde sin tro; eller man kunne dø i kamp for sin religiøse og politiske overbevisning. Udviklingen fra flere guder, der kunne afbildes til nu kun 'en usynlig gud, og udviklingen fra flere sædvaneregler for de forskellige stammer og "klasser" til kun 'en lov, skal ses på baggrund af intolerance, og at frelser-ideerne (Jødedommen, Kristendommen og Muhammedanismen) ønskede at regere og diktere over flere stammer, klaner og større riger. De adskilte sig banebrydende fra de græske, romerske og alle andre tidligere kulturer, der anerkendte flere afbilledlige guder, og som gav de besejrede folkeslag ret til at kunne dyrke deres egne guder,- blot de betalte tribut til eksempelvis: romerne. Den enkle (mono) gudeopfattelse blev senere importeret med magt, da kirke, fyrster og konger i Europa skulle udvide deres magtområder og indføre absolutisme og Inkvisationen. I Europa medførte det dog ikke en skattenægterbevægelse eller frelserbevægelse,- tværtimod.

På Balkan trængte et turko-tatarisk folk frem: bulgarerne og det var bulgareres indtræden på Balkan halvøen fra slutningen af det 7. århundrede, som tvang sydslaverne sammen i større enheder,- i kamp for deres uafhængighed. Efterhånden antog det indvandrede herskerfolk imidlertidig de undertvungne slaveres sprog, og fraset slovenerne får vi herefter tre større sydslaviske grupper: kroater, serbere og bulgarer. Selv slaverne i sydøst, der hvor Bulgarien ligger i dag, blev tidligt underkuet af bulgarerne, som dannede sit første rige allerede i år 681, der hyppigt lå i kamp med Byzans, indtil Basileios knækkede dem i 1014. Slaverne, som var en væsentlig større gruppe, assimilerede dog relativt hurtigt deres herskere, og de bulgarske riger, som dannedes senere, var slaviske riger. Det største var zar Simeons rige (893-927). Bulgarerne bevarer ned gennem tiden deres eget folkepræg og genvinder også senere statslig selvstændighed. Kroaterne nævnes således første gang år 626 i byzantinske kilder. Serberne noget senere. Byzantinske forfattere kalder ved den tid hele halvøen for Sklavinia. I 634 kommer serberne til Balkan halvøen på foranledning af den byzantinske kejser Heraklios. Man mener at de stammer fra Karpaterne. Tilsyneladende holdt den stedlige gamle befolkning sig kun i de murbeskyttede byer. Men en senere udvikling har vist, at denne befolkning også mange steder på det åbne land, måtte bøje sig under den slaviske folkevandring. Men hellenere, albanesere og rumænere dukkede senere op påny. Men i vide egne blev det fra nu af slaverne, som tog jorden i eje, og deres familielandbrug (zadruga) gjorde det muligt for dem at kolonialisere vældige områder. Deres samfundsforhold var ret ensartede, ligesom sproget. Der er jævne overgange mellem mundarterne fra Triglav-toppen i øst alperne og ned på den anden side af Adrianopel. Men slavernes stammeforfatning, hvor alle slægter var lige, har tilsyneladende været årsagen til at en rigsdannelsen var vanskelig at få gennemført. Selv avarerne blev assimileret, selv om der fandtes avarer tilbage langt ned i middelalderen. Det tog længe, inden de løst organiserede slaver kunne oprette deres egne riger. De slaver, som var veget af mod nordvest ind i det nuværende Slovenien, Østrig og Italien, og som beholdt den oprindelige betegnelse for slaver, nemlig slovener, fik aldrig mulighed for at danne deres eget rige. Da germanske folkestammer trængte ind fra vest, og bulgarerne gjorde sig gældende som folk, er adskillelsen af de to grupper af slaviske nationer blevet endnu mere udpræget.

Avarerne ophørte med at spille nogen rolle på Balkan, efter at de forgæves havde samarbejde med araberne og havde belejret Konstantinopel i 717-719. Muhammedanerne trængte i de følgende år ind over det vestromerske rige (Spanien). Karl Martel, en hovmester i det vestromerske rige besejrede sammen med sine militære styrker i 732 muhammedanerne i slaget ved Poiters, og reddede derved det vestromerske rige fra muhammedanernes magtovertagelse. Derefter angreb han merovingerne i Frankrig, Tyskland, Bayern. En ny ekspansionsperiode toppede i 751 med longobardernes erobring af det byzantinske eksarkat (Ravenna). Rom var nu alvorligt truet, og Italien ville være blevet samlet under longobarderkongen Aistulf, hvis ikke frankerne under Pépin den Lille (Karl Martels søn) var kommet paven til hjælp i 754. Pipin besejrer longobarderne og afsatte den sidste merovingske konge. Derefter udråbte han sig selv til konge, og fik tilslutningen fra den frankiske adel. Men i stedet for at give de erobrede området tilbage til den østromerske kejser, donerer han områderne til Paven i Rom. Frankernes oprettelse af Kirkestaten (med Ravenna) og longobardernes svækkelse blev oprindelsen til Italiens lange opsplitning i småstater Pipin søn: frankeren Karl den Store blev derpå frankernes konge og regerer i 46 år fra 768 -814. I 774 besejrede og afsatte Karl den Store den sidste longobarderkonge Desiderius og udråbte sig til konge over longobarderne. Et germansk kongerige: Saksen, der lå mellem Elben og Ems havde voldt frankerne problemer. I en periode på 30 år foretog Karl den Store 20 felttog mod sakserne. Men de var ukuelige og nedbrændte frankernes kirker. Ved et af oprørerne vandt Karl den Store og deporterede 10.000 af saksere, og ved et slag ved Verdun blev dræbt 4.500 saksere. Karl den Store gik sydpå og fordrev det asiatiske folk avarerne, der var trængt ind i Vesteuropa, efter at hunnerne var draget hjem igen. Avarerne blev gjort til et skattepligtigt folk. Da der var uregelmæssigheder hos Paven i Rom, tog Karl ned for at få sagen opklaret i år 800. Paven skyndte sig at krone Karl til kejser af det hellige romerske rige, og der lyder heftige protester fra den østromerske kejserinde: Irene. Slovenerlandet indlemmes i Karl den Store rige ca. år 800 og både slovener og kroater påtvinges den romersk-katolske kirke. Med hans død i 814 begyndte nedgangen, og i 843 blev riget definitivt delt. Deraf opstod Frankrig og Tyskland samt for en tid et mellemliggende rige, Lothringen (Lorraine), med norditalien og en del af Nederlandene.

Kristendomsmissionen blandt slaverne var allerede begyndt vestfra i det 7. århundrede. Navnlig bisperne i Salzburg og frankerne drev på med omvendelsesværket. Det byzantinske rige gik i offensiven både militært og missionsmæssigt for at beskytte Lilleasien mod muslimerne og Paulikianerne i 800-tallet. En kraftig kulturstrøm breder sig derfor nordefter fra Byzans til de hedenske slaver, og med den kom også Patriarkens sendebud. Fyrst Rastislav af StorMähren anmodede endog kejseren i Konstantinopel om missionærer, som kunne give hans slaviske folk en bibel og en liturgi på det slaviske folkesprog i stedet for det latin, som frankerne forsøgte at indføre vestfra. Den byzantinske kejser sendte to brødre: Konstantin og Methodios, som kom fra den slavisk-græske by Thessaloniki, og de var udset til at lave et slavisk alfabet og oversætte de vigtigste kirkelige bøger til slavisk, idet de talte både græsk og slavisk. Man har gennem historien skændtes om de var grækere, slaviske, makedonere eller bulgarer. Deres bøger skulle bruges til missionsvirksomhed blandt slaverne og først og fremmest i det Mähriske rige. I Mähren fik de både hurtigt samlet en stor skare elever i 867 og fortsatte oversættelserne af de centrale kirkelige bøger. Konstantin var ganske klar over, at deres mission kunne strande, og at frankerne opfattede deres missionsvirksomhed som græsk kulturimperialisme. Derfor opfandt han en sær skrift, som hverken lignede det latinske eller græske alfabet (den græske majuskelskrift) men som på enkelte punkter var inspireret af hebraisk skrift. Dette alfabet blev verdens første slaviske alfabet, og til dette alfabet oversattes de hellige skrifter. Deres virksomhed stødte imidlertid på stærk modstand fra de tyske biskoppers side. Det lykkedes dem dog, at opnå romerpavens tilladelse til at anvende slavisk under gudstjenesterne, selv om latin var Romerkirken eneste sprog. I det østromerske (Byzantinske) rige var der nemlig i lang tid tradition for at bruge de lokale sprog som kirkesprog. Kort før sin død antog Konstantin navnet Kyrillos, og alfabetet er sidenhen kaldt det kyrilliske alfabet, selv om det har gennemgået flere ændringer. Efter de to brødres død, blev deres elever drevet ud af Mähren efter kraftige forfølgelser af de frankiske missionærer. Nogle synes at være havnet i det kroatiske kystland, hvor den slaviske liturgi, trods senere romerpavers forbud, har overlevet til vore dage i konkurrence med missionærerne fra romerkirken i Vatikanet. Men de fleste fandt et fristed i Bulgarien, som i hvert fald delvis var kristnet allerede i år 863. Men i lange tider var bulgarerne fjende til det Byzantinske Rige, og det var ikke sikkert, at bulgarerne ville give sig ind under den græske patriark i Konstantinopel. Med det spændte forhold mellem Rom og Konstantinopel, kunne det være praktisk for bulgarerne at alliere sig med paven i Rom, men i 875 sluttede bulgarerne og serberne sig til den græsk ortodokse kirke i Konstantinopel, og helt op til Donau og Sava nåede kirkens magt, medens flertallet af kroaterne, slovenerne og det dalmatiske kystlands beboere bøjede sig for paven i Rom. Hver af de religiøse grupper fik også sit ejet alfabet (nordpå latinsk - sydpå græsk kyrillisk), og hver hørte til sin særlige åndsverden. Sprogstriden og kirkekulturens kæmpede grænser forsatte frem og tilbage på Balkan i mange år fremefter.

Fra det 7. århundrede var det østromerske rige græsksproget og set vestfra et orientaliseret rige, medens vesterlændingene forekom som barbarer i lyset af den byzantinernes ældgamle, ubrudte kulturtradition. Kristningen af bulgarerne forstærkede den kirkelige spænding mellem Rom og Konstantinopel. Der var tale om teologiske afvigelser, bl.a. da Byzans i det 8.-9. århundrede rystedes af de kristne billedstormere, ligesom der var en ren magtkamp,- dels om overhøjheden over nyomvendte folk, og dels på grund af romerpavens genoprettelse af et vestligt kejserdømme med frankeren: Karl den Store i år 800. Men der var navnlig tale om en kulturkløft. I 843 anerkende kejserinde Theodora i Byzans retten til at fremstille og dyrke helgenbilleder. I Vesten regner man med, at det Store Skisma indtraf i 1054. Byzantinerne mente, at svælget mellem kirkerne opstod gradvis og blev uoverstigeligt i løbet af korstogstiden. Det Byzantinske Rige havde en ny storhedstid under det makedonske dynasti omkring det 10. århundrede.

Men et nyt folk kom med i spillet, nemlig magyarerne (ungarerne). De blev fortrængt i 889 af petsjenegerne fra det Sorte Havs kyster, men blev slået blodigt tilbage af bulgarerne. Karolinerne (germanerne) havde siden det 8. århundrede gjorde ihærdige forsøg på at genoprette deres nyoprettede romerske imperium i disse områder (i dag kaldet: Böhmen, Mähren, Østrig, Ungarn, Slovenien og Kroatien) og således kæmpet mod slavernes Mähriske rige. Magyarerne kunne derfor let slå slaverne og i 900-tallet besatte magyarerne det pannoniske område, hvorved sydslaverne stort set blev afskåret fra deres slægtninge i Central- og Nordeuropa. Magyarerne blev hurtigt en magt, man måtte regne med. I 906 gjorde de magyariske rytterskarer det af med slavernes Mähriske rige. Magyarerne jog derefter gennem alle europæiske områder, og først i 955 lykkedes det frankerne og slaverne ved fællesanstrengelser at sætte en stopper for magyarernes hærgen. Sakseren Widukind skildrer i det 10. århundrede slavernes daværende frihedskamp med: "Da de foretrækker den dyrebare frihed fremfor at lide nød, griber de trods mange nederlag stadigvæk til våben, medens sakseren slås for ryet og for udvidelsen af sakserens grænser, så kæmper slaverne for deres frihed". Thi slaverne i Mellemeuropa (Mähren) var fra den anden side blevet angrebet af sakserne og frankerne, og østfra af magyarerne. Otto, der besteg den tysk-romerske trone i 936 havde meget bøvl med danerne, der under Harald Blåtand trængte sydpå.

Politisk og religiøst havde det byzantinske kejserrige indflydelse i Kroatien. Men omkring år 900 blev landet "frit", og i 924 blev det første kroatiske rige skabt af kong Tomislav. Men den uafhængige statstilværelse varede kun kort tid. Han gjorde sig fri af byzantinsk overhøjhed og erklærede, at det kroatiske rige skulle ti1høre den vestromerske kirke. Her skulle grænsen altså gå, og paven i Rom støttede Tomislav. Den slaviske liturgi blev udryddet i byerne, men de præster (glagoljasi) der ikke ville opgive slavisk, måtte finde ly i bispedømmet Senj. I 924 erobrer den bulgarske zar Simeon Serbien og mange bulgarer sluttede sig i 900-tallet til en Paulistisk lignende tro med en bulgarsk præst: Bogumil. Efter Karolingernes nedgang antog de forskellige longobardfyrster konge- og kejsertitel, men i 951 havde den Otto den Store kraft nok til at erobrede Lombardiet og tog titel af konge over longobarderne. Og da magyarerne trænger ind i Schwaben, besejrede Otto disse i 955, og oprettede det bayerske Ostmark, som til sin tid fik navnet Østrig. For at man ikke skulle betvivle Otto's kejserlige myndighed tog han i 962 til Rom, og blev kronet af Paven. Men det skal ikke glemmes, at Rom næsten var totalt afskåret i mange år forinden fra alt og alle, på grund af longobarderne,- angreb fra vikingerne, slaver, magyarer og saracener. I perioden 896-963 var der 20 paver i Rom som enten blev myrdet eller afsat.

Fra omkring år 1000 begyndte Venezianerne at sætte sig fast på Dalmatien og sloveners kyster og i 1054 slutter slovenerne og kroaterne atter op om den katolske kirke (vestromerske) og kom altså til at befinde sig på den ene side af religionsgrænsen, medens serberne og makedonierne befinder sig på den anden side med den ortodokse kirke (østromerske). Efter 1025 ebbede den byzantiske kraft ud. Normannerne erobrede Syditalien og forsøgte indfald i Grækenland. Petjenegerne, et tyrkisk folk, angreb over Donau, og seldsjukkerne gik løs på Lilleasien og kunne efter en knusende sejr ved Manzikert i 1071 besætte indlandet lige til Nikæa. Kysterne forblev under byzantinsk kontrol, da seldsjukerne ikke var søfarere. I 1073 lægger romerpave Gregor VII op til konflikten mellem statsmagten og kirken, og denne konflikt kommer til at præge hele middelalderen. I 1081 greb Alexios I. magten i Konstantinopel og indledte en byzantinsk genrejsning. Normanner og petjeneger blev standset med våbenmagt og seldsjukkerne opholdt ved diplomati. Men det kostede dyrt idet venezianerne fik handelsprivilegier, der undergravede rigets økonomi. Den byzantinske valuta, der gennem 800 år var verdens sikreste, kom i skred. Værst i det lange løb var det, at kejserens anmodning om vestlig hjælp mod seldsjukerne af paven blev omformet til et opråb om befrielse af Det hellige Land. Korstogene tog deres begyndelse i 1096. Oppe nordpå gjorde magyarerne i 1091 sig til herrer i indlandet og i 1092 blev kroaternes landområde indlemmet i magyarernes rige, og den ungarske overhøjhed blev endeligt befæstet i år 1102, da den ungarske konge Kalman (Koloman) også tvang folkets repræsentanter til at krone ham som kroatisk konge. Kroatien fulgte nu Ungarn (Stefanskronen) hvadenten Ungarn var selvstændigt eller en del af det Osmanniske imperium eller det Habsburgske imperium. Den fælles vestromerske kirketro og latinen bandt Overklasserne sammen, i stedet for det oprindelige og regionale slaviske sprog. Allerede i 1102 fik den kroatiske adel statsrettigheder, som selvfølgelig er blevet brugt i forsøget på at skabe et selvstændig Kroatien gennem historien. Kroatien bevarede dog altid en vis selvstændighed og styrede af en Ban som vicekonge og havde sin egen landdag. Dalmatien fulgte Venedig men ungarerne nåede også at annektere en del byer i Dalmatien, bl.a. Split. Serberne udgjorde endnu ikke nogen samlet stat, men var delt i en mængde selvstændige stammeområder, med hver sin høvding, Zhupan, som så igen stod under den byzantinske kejser.

Men korstogene fra 1096 medførte stadigt hyppigere gnidninger og sammenstød mellem grækere og latinere. De dygtige byzantinske kejsere havde situationen under kontrol. Bogumilerne blev brændt på et bål, som kættere. I 1176 lider Manuel I. et frygteligt nederlag til seldsjukkerne ved Myriokefalon. Fra 1185-1190 brød det byzantinske riges herredømme over det østlige og centrale Balkan sammen. Et nyt bulgarrige opstår og fyrst Stefan Nemanja i Serbien, begynder at konspirere med den vestlige romerske kirkemagt. Serberne beherskede på det tidspunkt en del af Adriaterhavskysten med Ston nord for Dubrovnik. Men da serberne ikke følger pavens bud om at foretage en straffeekspedition mod nogle pirater, der havde frarøvet kostbarheder og dræbt ærkebiskoppen i Split, udstøder paven den serbiske overfyrste af kirken. Pavens handling er interessant, fordi paven åbenbart betragter sig som overherre over de ortodokse på Balkan, og handlingen er det første klare udtryk for en vestromersk-østromersk konflikt i Dalmatien. Serberne svarer med at overdrage de vestromerske kirker til de ortodokse. Fyrsten i Bosnien gav mange kættere og bogumilere (patarenere) asyl. Paven i Rom og den ungarske konge: Emerichs interesse for et kætterkorstog mod Bosnien skulle løses, ved at den ungarske vasal: Kulin på et kirkemøde i 1203 skulle bringe en række forhold i orden efter Pavens krav og bekræfte sin lydighed overfor Pavemagten. Det gjorde Kulin overfor kirkens repræsentant fra Dubrovnik og ikke overfor den ungarsk dominerede ærkebiskop i Split. Sidenhen blev det de italiensktalende franciskanermunke, der skulle holde orden på Bosniernes religionsopfattelser. Først i 1169 lykkedes det Stefan Nemania (Zhupan af Rascien)(Novi-Bazar), at forene størsteparten af de serbiske lande. Han ordnede kirkens forhold, var selv en anset fyrste, der under det tredje korstog modtog Frederik Barbarossa som gæst og blev stamfader til et dynasti, som herskede over Serbien indtil 1371. Kirkemøde i 1203 medførte også, at den serbiske fyrste ved Adriaterhavskysten ikke henvendte sig til patriarken i Konstantinopel, men til paven i Rom. Det var altså ikke indlysende om serberne ville tilslutte sig den vestlige eller østlige kirkemagt.

Det Byzantinske Rigets følgende nedgang blev udnyttet af Venezianerne til at blande sig i indre tronkampe med støtte af en nysamlet korsfarerhær, og ved det 4. korstog erobredes Zadar til Venezia i 1202 som betaling for skibslejlighed. På det tidspunkt, var der ikke de store forskelle mellem den romersk-katolske kirke og den græsk/slaviske ortodokse kirke. De romerske præster måtte ikke være gift; de skulle barbere sig; de brugte usyret brød i nadveren; de havde i trosbekendelsen en tilføjelse om, at helligånden ikke blot udgår fra gud men også fra Jesu. De ortodokse præster måtte gerne gifte sig, men ikke igen hvis de var blevet enkemænd; de skulle helst lade skæg og hår vokse; de brugte normalt brød i nadveren; de holdt fast ved den trosbekendelse som var gældende før 1000-tallet og hvor helligånden kun udgik fra gud. Men disse forskelle blev medvirkende til, at det 4. korstog, der oprindeligt skulle befri Jerusalem fra de vantro, i stedet blev brugt til at erobre det kristne Konstantinopel, får at ødelægge den østlige kirke. Korsfarerne med Venetiansk ledelse erobrede Konstantinopel i 1204 og oprettede efter plyndring og hærgning Det Latinske Kejserdømme. Konstantinopel og hele det græske område var nu under romerpavens myndighed. Selv den bulgarske hersker henvendte sig til paven for at opnå anerkendelse som zar. Men i vest lå det Tysk-Romerske rige i ruiner, da man indbyrdes stred om kejsertronen. Romerpaven, der nu følte sig overmægtig som enehersker, forsøgte da at snyde den bulgarske hersker og ellers uddele kroner, gejstlige og verdslige embeder efter behag. Romerpaven og korsfarerne tog de erobrede områder og velhavende klostre, som de uddelte til hinanden, og bekæmpede den ortodokse (græske) kirke og erstattede kirkesproget med latin og latinske gejstlige. Men grækerne ville ikke affinde sig med korsriddernes latin og nye politiske orden, der ikke tog lokale hensyn og som oven i hatten også forsøgte at fortrænge Bulgariens hersker fra tronen. I 1205 i Trakiens største by Andrianopel (Edirne) smed grækerne den latinske garnision på porten og hejste den bulgarske fane. Et nyt ortodoks netværk byggedes op i Nikæa, og både den bulgarske og serbiske kirke tilsluttede sig. Den serbiske kirke var den første slaviske kirke der i 1219 officielt blev anerkendt som en selvstændig kirke. Byzantinske fyrster satte sig fast i Trapezunt, Nikæa og Epeiros og i 1261 kunne Michael 8. fra Nikæa, generobre Konstantinopel med hjælp fra grækerne og Genova, - Venezias konkurrent, og genoprettede det Byzantiske Rige. Men både by og rige var en bleg afglans af fordums storhed..

I Bosnien opstod der i kort tid i 1300-tallet et selvstændigt rige. Dette rige havde en se1vstændig kirke, den bosniske kirke, hvis tilhængere, bogumilerne, blev betragtet som kætterske af både ortodokse og katolikker, og derfor blev de kraftigt forfulgt. Bogumilismen, som var imod såvel det kristne dogmesystem som kirkernes institutionelle struktur, er udpræget dualistisk. Der findes et ondt og et godt princip, en god og en ond gud og onde og gode engle. Stefan Dushan i Serbien (1331-1355) spillede en betydelig rolle i 'europæisk' politik og i sydslavernes historie, og han blev Serbiens største hersker i middelalderen. Han erobrede Makedonien, Albanien og Nordgrækenland og udstrakte sit herredømme fra Adriaterhavets kyster til Adrianopel, fra Donau og til den korintiske bugt. Og da Bulgarien også var en vasalstat under ham, omfattede hans rige efterhånden størstedelen af Balkanhalvøen. I 1346 lod han sig udråbe til Zar over serbere, grækere, bulgarer og albanesere og havde sin hovedstad i bl.a. Skopje (det nordlige Makedonien). I Konstantinopel kunne man selvfølgelig ikke anerkende Stefans zartitel og i 1350 udstødte byzantinerne ham af kirken. Da han så hvilken fare der truede Balkan og Europa fra de stadigt mægtigere osmannere i Lilleasien, besluttede han sig til at afsætte de svage byzantinske kejsere og gøre Konstantinopel til hovedstaden i sit rige. Men han nåede ikke sit mål. I 1352 blandede han sig i den byzantinske borgerkrig og sendte 4000 ryttere til Thrakien. Hans hovedmodstander Johannes VI. fik den Osmanniske sultan til at sende 10.000 ryttere til hjælp. I slaget ved Demotiki i oktober 1352 led serberne sit første nederlag til osmannerne. Derefter satte osmannerne sig i 1354 på fæstningen: Gallipoli på den europæiske side af Dardanellerne. I 1354 forsøgte Stefan at skabe en fælles anti-osmansk alliance mellem Paven, bulgarerne, Venedig og serberne. Men til hans skuffelse angreb ungarerne ham blot over Donau. Efter Stefans død i 1355 faldt Serbien hurtigt fra hinanden. Serberne og albanerne er traditionelt uenige om, hvorvidt der dengang var et albansk flertal, som blev styret af et serbisk mindretal - eller om osmannerne senere fordrev en masse serbere og flyttede islamiserede albanere ind i Kosovo. Da hans efterfølger: Urosh V. døde i 1371 i et slag mod osmannerne ved Marica floden i Thrakien, var Nemania dynastiet og Serbiens rolle udspillet. De nordserbiske provinser valgte Lazar til hersker (Knez) og han arbejdede også på at danne et forbund mod osmannerne. Men før han var færdig med sine forberedelser trængte osmannerne ind over Hellespont i 1360 (Sultan Murad I.) ind i landet, og serberne led et frygteligt nederlag ved Kosovo i juni 1389. I fyrst Lazar hær kæmpede katolske kroater og albanere sammen med ortodokse serbere og albanere. Nederlaget ulykke gjorde et dybt og varigt indtryk på det serbiske folk, som regner tabet af sin nationale selvstændighed derfra, hvorfor dette slag også indtager en fremskudt plads i alle serbiske sagn og folkeviser. Men reelt havde serberne allerede tabt i 1371. I slaget på Kosovo sletten havde osmannerne også kristne vasaller og tropper i deres hær. Så det var ikke et rendyrket kristen - muslimsk slag. Montenegro bliver derved en uafhængig stat, der regeres af fyrsteslægten Balshitch. De der gik over til Islam blev betragtet som ægte osmannere og kunne opnå vældige stillinger i Osmannerriget. I nord i det nuværende serbiske kerneland syd for Donau, dannedes et nyt serbisk fyrstedømme. I 1300 tallet skete også en indvandring af jøder til Balkan fra Ungarn og Bayern, da de romersk-katolske fyrster havde en restriktiv holdning til "efterkommerne af Jesu mordere".

osmannerne påbegyndte i øvrigt udviklingen af det Osmanniske rige i 1281-1326, hvor en lille røverstamme i vest-Anatolien overtager magten fra mongolerne. Langsomt overtager denne stamme flere og flere områder og folkeslag i det område. Osmanniske havde let spil, da de ca. 1300 begyndte at udbygge deres rige i nordvest Lilleasien. I 1354 begyndte deres fremtrængen på Balkan. Og da den byzantinske kejser i Konstantinopel på det tidspunkt var optaget af at bruge sit militær til et vestligt forsvar, lykkedes det de anatolske rytterhære (osmannerne) gradvist at indtage det vestromerske rige og Balkan i 1354. Mellem 1371-1396 kæmper osmannerne mod bulgarske, serbiske og vesteuropæiske korsriddere. I 1391 var kejserens østromerske rige reduceret til byen Konstantinopel og kejseren var blevet Sultanens vasal. Men længere ovre østpå i 1402 vinder en mongolsk invasionshær frem under Timur Lenk (Tuncer) og banker osmannerne ved Ankara, og Sultan Bajazet I. blev taget til fange. I dette store slag som tilintetgjorde de Osmanniske stridskræfter i Lilleasien kæmpede de Osmanniske styrker som løver, skriver Timur Lenk. Især tropperne fra Anatolien og serberne fra Balkan. osmannernes tolerance overfor andre folkeslag og religioner vandt sidenhen overfor over deres modstandere. Fra Adrianopel bekendtgør Sultanerne i øvrigt, at de har 3 interesser: at erobre det østromerske riges hovedstad: Konstantinopel; at erobre det vestromerske riges nye hovedstad: Wien; og erobre det vestromerske riges gamle hovedstad: Rom. Det var den samme drøm, som havde fået frankernes og tyskernes konger til at stræbe efter den romerske kejserkrone. Forskellen var blot, at sultan Mehmet II. (osmannerne) ville samle Europa fra øst i stedet for vest. osmannerne havde ingen interesse i at omvende de kristne til Islam, idet ikke-muslimske undersåtter havde fuld religionsfrihed. Men ikke-muslimer var forpligtiget til at betale kopskat, formueskat, hoveriarbejde, hvilket muslimerne var fritaget for. Jo flere der gik over til Islam, jo flere indtægter mistede Sultanen og på et tidligt tidspunkt blev dette regnestykke opgjort til ca. 3 tons guld om året. I begyndelsen af 1400-tallet skulle ikke-muslimer hvert femte år aflevere en andel af drengebørnene i blodtold, idet et stadig ringere antal etniske osmannere beboede de områder, som osmannerne havde magten over. Med jævne mellemrum kom Sultanens embedsmænd rundt i de kristne landsbyer og samlede drengebørnene sammen, og tog hver femte med sig. Børnene kom til Istanbul og fik en muslimsk opdragelse og indgik i Sultanens militære korps. Men gennemgående var osmannernes rige mere tolerant og militært moderne end deres konkurrenter. De ikke-muslimske indbyggere var organiseret efter deres religion i det såkaldte millet-system med religiøse ledere. Millet systemmet, var Muhammedanernes anerkendelsen af "et folk", med ret til egne love, egne domstole, egne præster og eget sprog. Men de skulle selvfølgelig betale skat til Sultanen. Både de ortodokse kristne og jøderne havde en særlig status i det islamiske samfund og nød anerkendelse, idet de havde en hellig bog og var skriftkloge, ligesom de tre religioner dyrkede den samme gud, men ikke kunne enes om Jesus rolle, m.v.

Medens Kroatien og Dalmatien splittedes efter nye delingslinier, var det kun en ringe del af dets serbiske folk, som undgik osmannerne. I Bjergområderne omkring Zeta (Skutari) lykkedes det disse serbere med støtte fra Venedig, at værne deres uafhængighed og at lægge grunden til den stat, som de fra 1435 kalder Montenegro. I 1439 indførte paven i Rom en kirkeunionen for at skaffe Konstantinopel hjælp. Men det var ikke med tilslutning fra den græske kirke. I 1427 tilsvor folkene i Sibenburgen, ungarerne, szeklerne og sakserne, at de gensidigt ville beskytte hinanden mod det truende Osmanniske fremmedherredømme, medens de tyske fyrster ikke ville røre en finger for at forsvare Mellemeuropa mod osmannerne. En folkehær af bønder fra Polen, Böhmen og Ungarn vandt i 1443 og i 1456 sejre over osmannerne i Kärnten og Krain. I 1448 forlangte en ungarsk adelsmand serbernes tilslutning til et ny togt mod osmannerne. Men serberne nægtede og advarede Sultanen. De ungarske tropper drog gennem Serbien og plyndrede og røvede som om det var fjendeland, og på Kosovo sletten led ungarerne et afgørende nederlag til osmannerne. I maj 1453 er det med serberne i spidsen, at den Osmanniske sultan Mehmet II. (Fatih) indtager Konstantinopel og den sidste østromerske kejser, Konstantin XI. faldt i kampen. Riget ophører dermed med at eksistere. Byen benævnes herefter som "Det andet Rom" både med navnet: Byzans (græsk), Konstantinopel (efter romeren Konstantin år 330) og Istanbul (Osmannisk fra 1453). Men det Byzantiske riges faste administrative tradition og gode finansvæsen overtoges af osmannerne. Til den byzantinske kultur hører kirkefædrenes skrifter, de kirkelige hymner og historiske værker. Græsk sprog og græsk kunst levede videre, ligesom det Byzantinske Rige overlevedes af den ortodokse kirke. Byzantinsk kunst er den stilart, der opstod som stats- og statskirkekunst i forlængelse af sen-antikken med betydelige østlige indslag, især fra Syrien. Både den Islamiske og europæiske kunst er inspireret af den byzantinske stil. Sultan Mehmet II. skriver straks til Paven i Rom, for at blive anerkendt som legitim hersker over kristenheden i det tidligere østromerske rige, og osmannerne blev dybt rystet da, Paven i Rom erklærede korstog mod osmannerne. osmannerne mente også, at det var uretfærdigt senere, da Paven i Rom i 1500-tallet gav Moskva betegnet som "Det tredje Rom". De eneste der i osmannertiden bevarede deres reelle selvstændighed var det ortodokse Montenegro og den katolske søfarts- og handelsstat Ragusa (Dubrovnik). Serbien blev ved med at bestå som vasalstat under Sultanens overhøjhed indtil 1459, da Sultan Mehmet II. underlægger sig hele Serbien og fæstningen Smederevo med undtagelsen af fæstningen: Beograd. Serbien er nu en provins under Osmannerriget med Pashaen i Belgrad, som nærmeste herre. Den indfødte adel blev udryddet. I 1459 og 1461 anmoder den bosniske fyrste romerpaven om at sende en katolsk biskop til landet med det formål, at gennemføre en vestromersk katolisering af landet. Men det var ikke lige det, som stod på Pavens dagsorden. Da osmannerne i 1463 erobre Bosnien, sker der ikke adelen noget, idet Overklassen antog Islam. Erobringen gik nemt, da de lokale overklasser enten var ortodokse eller bogumiske, og da osmannerne var tolerante foretrak de absolut de Osmanniske skatteopkrævere fremfor de katolske, der havde skruet skattekravene op år efter år for at føre krig mod osmannerne. osmannernes menighedsopbygning og valg af præster, var også meget mere demokratisk end hos de ortodokse og katolske. Islams og bogulismens opfattelser lå tæt på hinanden og Islam gudstjenester og moskeer var ikke så "hellige og byrdefulde" som de katolske og ortodokse. I 1467 erobrede osmannerne Hercegovina. Fra 1459 var de kristne serbere fra nu af et udpræget bondefolk, men jorden kom i hænderne på Osmanniske godsejere, til hvilke serberne måtte betale de utroligste afgifter og yde trælsomt dagværk. De undertvungne måtte i øvrigt købe deres liv med en hovedskat. De måtte ikke bære våben og de var retsløse overfor de Osmanniske embedsmænd, dommere og krigsfolk, og hverken serbernes kvinder eller ejendom var sikret. Hadet til osmannerne blev derfor også uudslukkeligt og genlyder i folkeviserne, hvor heltene var de forvovne mænd, der brød op og gik ud i bjergskovene og blev røvere (hejdukker). Den serbiske kirke var dog ikke undertrykt, idet en serber, Rafael I. i 1474-77 bliver patriark i Konstantinopel. I Montenegro etableres hovedstaden Cetinje i 1484. Men Serbien der i det 14. århundrede skildres som rigt og veldyrket, blev forarmet under osmannernes styre, og hele åndslivet gik i stå. Men kan det nu passe, når osmannerne delvist gav hvert folk lov til at beholde deres kirker og deres kirkesprog ? Inden århundredet var ude, var også Kroatien i osmannernes besiddelse. Det dalmatiske kystlands skæbne var afgjort hvor Skadebeg forsatte sin modstand mod osmannerne indtil 1478 og hvor modstanden først slutter i 1503 med Dürres fald. Kun på øerne formåede Venedig at hævde deres herredømme. Men osmannernes fremtrængen ødelægger Genovesernes og Venezianernes besiddelser og handel.

Langt op i 1400-tallet sejlede europæerne kun på Middelhavet, Østersøen og langs med Atlanterhavskysten. Men i 1487 opdagede portugeserne søvejen til Afrikas sydspids. Efter at Columbus opdager Amerika i 1492 er den ærgerrige spanske pave Alexander VI., der beslutter en grænselinie mellem portugesernes og spanjolernes opdeling af den nye verden. Og da Vasco da Gama i 1498 finder søvejen ud til Forindien, medfører det en krigsødelæggelse af den arabiske handel og skibe i Indien, på det Røde Hav, m.v. .Portugeserne stræber efter ædelstene, krydderier og duftstoffer og lægger grunden til deres koloniriger i Asien. Ovre i Centralamerika medfører spanjolernes rovdrift på sølv og guld også en invasion af missionærer og krigsherrer. Portugeseren Magalhaen, i spansk tjeneste, forsætter sejladsen fra Sydamerika over Stillehavet til Filippinerne, derfra syd om Afrika og den første verdensomsejling var gennemført ved hans hjemkomst. Derefter udviklede Kronen i Lissabon en omfattende handel på Asien. Lorenzo Medici i Florens dør, og de to første stater på den italienske halvø: hertugen af Milano og Neapels kongehus kommer i strid, hvorefter Karl VIII. af Frankrig, der følte sig som Karl den Stores efterfølger og Spanien opdeler den italienske halvø mellem sig efter krige i perioden 1494 -1503, men Karl VIII. måtte opgive sine korstogtanker. Rom indtages af franskmændene og det medicæiske herredømme i Florens styrtede til jorden. De franskvenlige Florentinere måtte i 1498 opleve, at deres nyvundne frihed via præsten Savonarola blev brændt på bålet som kætter. Pavens herredømme, elskerinder og familieforhold medførte giftmord og der var hans efterfølger: Julius II der indkalde Bramante, Michel Angelo og Raffael til og gjorde Rom til midtpunktet for italiens kunst og kultur, ligesom han var den første pave der omgav sig med en schweizergarde. Men 'den hellige liga' (Romerpaven, Venezia, Spanien og Schweizerne) fortrænger franskmændene væk fra de italienske områder i 1511-1512 under feltråbet: Barbarerne ud af Italien, og fik tilslutning af Henrik VIII. (England) og den tysk-romerske kejser Maximilian . Men pavens reelle resultat var blot, at Rom havde fået ombyttet det franske fremmedherredømme med det spanske. I 1515 genvinder franskmændene og Venedig magten i norditalien med 30.000 franske og 20.000 tyske landsknægter, der knuser schweizerne i et blodig slag, hvoefter opmærksomheden nu blev rettet mod det store landområde, som Karl af Habsburg var ved at samle sig. Det er også i 1500-tallet at Vesteuropa anerkender at jorden er rund, og ikke flad, selv om de 'lærte' dog må have set, at både månen og solen er rund. Mange små sø- og handelsmagter (byer) udvikler sig nu i Europa til landmagter - indtager landområder, og fyrstehusene kives og strides om landområderne. Selv om territorierne i Tyskland havde vundet selvstændighed i forhold til kejserdømmet, er århundredet præget af fyrsternes begærlighed efter at erhverve sig andre len og lande,- også i Europa. Med søvejen til Indien mister handelsvejen over Balkan sin betydning. Importen af sølv og guld fra Amerika medfører en destabilisering af økonomien. I perioden 1514-17 erobrer osmannerne Persien (Sjelsjukerne og Ismaels sjitiske rige), Kurdistan, Syrien, Palæstina og Ægypten (Mamelukkerne), og i 1521 den ungarske fæstning: Beograd og Semlin. Middelhavet er i dette århundrede en slagmark mellem Osmanniske, Habsburgske og spanske flåder og pirater. I 1517 bliver den venezianske Orienthandel ødelagt af osmannernes sejrsgang, og de må hente deres krydderier i Lissabon. osmannerne vinder Rhodos i 1522, og Wien, Prag og Leipzig øger sin handelsstilling med Østeuropa, medens Hansestederne behersker den merkantile handel med de nordiske riger og Rusland. Bjergværker, lærredsvæverier, uldtrøjer, metalsager (Nürnbergerkram), bearbejdning af sølv, vin, øl og salt giver Tyskland en central beliggenhed for handelen. Også i Nederlandene blomster handelen. Men forskydningerne i handelen medfører, at engelske og nederlandske kaperskibe forsøger at ødelægger spanjolernes og portugesernes handel, og det udløser senere i århundredet de store religionskrige. I løbet af 1500-tallet mister pengene deres værdi, og der sker en meget stor ændring af priserne. Omsætningen var stigende og tilførslen af sølv og guld fra syd- og mellem Amerika var kolossal. Kornpriserne steg allerede i 1520 og fik afsmitning på alle andre varer. Pengerigeligheden og øget handel medførte opblomstringen af store handelsforetagender, og godsejerne tabte indtægter, men vandt lidt på stigende kornpriser. Men for de lavere klasser var udviklingen en ulykke, da arbejdslønnen ikke fulgte med udviklingen. I Frankrig kunne man får en dagløn på 80 cent købe 14 liter korn. Efter prisudviklingen og en lønforhøjelse til 120 cents kunne arbejderen kun købe 4 liter korn. I England mistede bygningshåndværkerne 60 % af deres købekraft. I midten af 1500-tallet var magtens tyngedepunkt flyttet over mod vest i Europa. Ovre i øst lykkedes det moskovitiske rige at befri sig fra Mongolernes herredømme.

I 1526 besejrer osmannerne Ungarn og Bøhmen og i Bosnien falder den sidste kristne fæstning i Jajce. Bosnien var det sidste slaviske rige, der blev undertvunget af osmannerne, og som gik over til Islam. Næsten hele den ungarnske adel falder i kampen i 1526 og byen Buda bliver afbrændt. Derefter trækker osmannerne sig tilbage. Men Ungarns uafhængighed gik til grunde i slaget ved Mohacz i 1526. Få ubetvungne kroater søgte beskyttelse hos Habsburgerne og valgte den østrigske hersker til konge over Kroatien. Det frelste dem måske fra Sultanens magt, men både deres og slovenernes land blev frygteligt hjemsøgt under de følgende Osmannerkrige. Ærkehertug Ferdinand af Østrig kræver imidlertidig herredømmet over Ungarn, Bøhmen og Kroatien, der havde været i personalunion med Ungarn siden 1102, og den kroatiske adel vælger i 1527 Ferdinand til konge, fordi de ikke kunne lide magyarerne. Men flertallet af ungarsk adel ville ikke acceptere Ferdinand, og de næste 200 år var præget af stridigheder mellem Habsburgerne og magyarerne. Magyarerne anerkendte i forskellig grad Istanbul som deres øverste herre. Men Ferdinand vil ikke opgive Ungarn til fordel for kong Johan Zapolya. Og da Ferdinand ikke vil rømme Ungarn drog osmannerne op til Wien i 1529 med 1/4 million mand og belejrede byen. Fra Vesteuropa kommer der ingen hjælp idet utallige stridigheder hærgede. 'Den hellige liga' (romerpaven, medicæierne, Italiens bystater, den tysk-romerske kejser Maximilian og Karl V.(Østrig-Ungarn)/England, Spanien , Schweiz) forsatte i hele 1500-tallet kampene mod Frans I. (Frankrig)/Skotland,- snart på denne side og snart med andre alliancekombinationer efter utallige forræderier. Frans I. slutter som kristenhedens ældste søn et forbund med osmannerne, og romerpaverne intrigerer mod Karl V. Med regelmæssige mellemrum i perioden 1529-1683 belejrede osmannerne således Wien. osmannernes hære bestod også af kristne og ungarere, der altså foretrak det osmanniske styre fremfor Habsburgerne. I 1547-1606 betaler ærkehertugerne af Østrig således 30.000 dukater i tribut til den Sultanen, for herredømmet over den ikke-osmanniske del af Ungarn.

Allerede i slutningen af 1500-tallet var handelen flytter fra Italien/Spanien/Portugal til Tyskland/England/Nederlandene (Antwerpen). Men osmannerne ville ikke anerkende ærkehertuger som Tysk- Romerske kejsere førend i 1606. I 1604 erklærer den kroatiske landdag i Zagreb, at den katolske (vestromerske) kirke var den eneste tilladte på kroatisk jord. osmannerne led imidlertidig nederlag efter en kamp med en kristen koalition under den polske konge i 1683. Habsburgmonarkiet fortrængte osmannerne væk fra hele Ungarn og trængte langt ned på Balkan, og hvor serberne rejste sig til oprør. Da Habsburgerne så trak sig tilbage i 1690, så serbernes patriark: Arsenije III. ingen anden mulighed, end at samle 30-40.000 serbiske familier fra Kossovo området, og føre dem nordpå til Donau-Sava linien, hvor de fik lov til at bosætte sig i sydlige Ungarn, Vojna Krajina, der udgjorde den militære grænse efter osmannernes ekspansion ind i Europa. Derfor var der indtil fornylig mange serbiske regioner i Kroatien i det nuværende Vojvodina og serberne strakte sig langt nord for Budapest, hvor der stadig er 7 serbiske (ortodokse) kirker. Ved freden i Karlowitz 1699 (Sremski Karlovci - nord for Beograd) måtte osmannerne afstå Ungarn, Transylvanien, Sydukraine, Peloppes, Asov og en del af Dalmatien, der blev besat af Venedig. Som tak for indsatsen opdelte nabostaterne og de utaknemmelige Habsburgerne det polske kongerige. England, Frankrig, Nederlandene ønskede derimod en europæisk magtbalance, hvor Osmannerriget var en brik mod det ekspanderende Rusland og Habsburgerne.

Seperatfreden i 1700 mellem Rusland og osmannerne var modsat udtryk for, at Vesteuropa ikke skulle blande sig i Osmannerriget, der var ortodoks interessesfære, idet den russiske zar var arvtageren af den ortodokse trone for alle disse østlige områder. Ved en serie krige i 1697-1718 lykkedes det imidlertidig Habsburgerne at trænge frem til Balkan, og der lægge grunden til national vækkelse blandt osmannernes kristne. Det er altså ideen om fælles national identitet, der i 1800-tallet omdanner de religiøse samfund til i højere grad at antage nationalt fællesskab, og dermed senere omstyrter det osmanniske imperium, - senere Østrig-Ungarn og Zar Rusland, idet nationalismen overalt bliver undertrykt, såvel ved frihedsborgerkrigene i 1848 som senere. Folkeforflytningerne fra dengang har indflydelse på den etniske sammensætning i sydøsteuropa i dag. Især to hændelser fik betydning for bosætningsmønsteret. De Habsburgske kejsere anlagde et militær grænseområde mellem sig selv og de Osmanniske hære. I dette område kunne befolkningen blive fri for militærtjeneste. Det var især bønder af serbisk afstamning, der tog mod dette tilbud. I 1690 og 1694 udvandrede over 200.000 serbere til disse nordlige militære grænseområder. De serbiske grupper i det østlige og sydlige Kroatien og Slovenien (Vojna Krajina) stammer tilbage fra denne tid, og de blev styret direkte fra Wien på tysk, indtil området i 1881 blev indlemmet i Kroatien, i den ungarske halvdel af det Østrig-Ungarnske dobbeltmonarki. Nogle gange i det 16. århundrede gjorde serberne forgæves på at afryste osmannernes herredømme. Først med krigene mellem Habsburgerriget og Osmannerriget i slutningen af det 17. århundrede og i begyndelsen af det 18. århundrede, kom en ny tid. Ved freden i Passarowitz (1718) blev Serbien afstået til Østrig, men kom tyve år efter atter ind under Sultanen, idet osmannerne i 1739 tilbageerobrer Valakiet, Bosnien og Serbien. På det tidspunkt uddybes skellene mellem serbere under de rigere Habsburgerne og serberne under osmannerne, hvor sidstnævnte serbere begynder at orientere sig mod Rusland, for at få hjælp til kampen mod osmannerne og understreger der slaviske og ortodokse identitet. Serberne under Habsburgerne og kroaterne får mere en centraleuropæisk indstilling. I 1755 blev den serbiske kirke i Pec afskaffet og underlagt græske bisper. Ved en folkeoptælling i 1785 viser det sig, at kun 35 % af indbyggerne i Beograd er serbere, og at muslimerne i Bosnien er af slavisk oprindelse. Muslimerne havde flertal i mange byer, fordi de havde fået ret til at drive forretning i modsætning til de kristne. I 1781 udsteder kejser Josef II religionsfrihed i hans lande, og i Zagreb opstår en serbisk-ortodoks menighed, der fører deres eget liv, da deres kirker på Balkan er underlagt den græske kirke i Konstantinopel. Denne menighed søger støtte hos den russisk ortodokse kirke, og fra den tid stammer den russiske indflydelse på den serbiske kirke. I 1788 syntes frihedens time nær, da kejser Josef II. efter at have sluttet forbund med Rusland, begyndte en ny krig med osmannerne. Men krigen endte uheldigt for Østrig, og serberne måtte selv tilkæmpe sig deres frihed. I Kroatien var magyariseringen begyndt i 1790, men kroaterne fastholdt det hævdvundne latin. En skare af Osmanniske janitsharer (oprindelig en elitær med politiske beføjelser/skatteopkrævere) havde i 1792 slået sig ned i Serbien, og osmannernes ugerninger bragte serberne til fortvivlelse. Da skatteopkræverne forsøgte at erobre Beograd i 1797/98 viste serbernes forsvarsevne sig effektiv. På det tidspunkt opfattes serberne som en tilbagestående landbefolkning, medens muslimerne i byerne var mere kosmopolitiske og kulturelle. Denne forskel tilskrives også at udgøre en væsentlig del af de forbitrede og grusomme kampe sidenhen. Helt frem til 1797 fra 1400-tallet var Dalmatien under Venezia og under indflydelse fra den vestromerske kirke, hvor det dog tolereres at serbisk-ortodokse slår sig ned, da de gavne forsvaret mod osmannerne.

Omkring år 1800 afskaffede Sultanen de forhadte janitsharer/skatteopkrævere og man fik lokalt selvstyre. Men den europæiske nationalismen nåede også til Balkan. Serberne gjorde oprør i 1804 under førerskab af Georg Petrovitch. Han dannede en hær af frivillige og bønder fra nabostaterne, og rejste en bevægelse der fik et nationalt præg. Undertrykkerne og skatteopkræverne blev udryddet med hård hånd. Men de muslimske håndværkere og købmænd blev betragtet som venner, selv om de senere forsvandt fra Serbien. Hvervekampagnen for opstanden var brutal. De serbere der ikke frivilligt gik med i opstanden fik deres hus brændt ned eller fik hængt en død tyrk op foran døren. osmannerne erklærede krig i 1806 og efter at Petrovitch have vundet en stor sejr i 1806 over janitsharerne, tilbød Sultanen atter selvstyre til serberne og gik ind på at anerkende Petrovitch som landets fyrste. Derefter kom den serbisk ortodokse kirke til at spille en rolle for bestemmelsen af serbisk identitet. Den første serbiske konstitution fra 1807 bestod af 12 artikler. Men selv om forfatningen ikke blev godkendt af den russiske zar, forsatte Petrovitch kampen i forbund med Rusland, der havde erklæret osmannerne krig. Men efter at Napoleon havde slået russerne og østrigerne ved Austerlitz i 1805, fik Frankrig øget indflydelse. Men også det Tyske kejserdømme viste interesse for Balkan. Da russerne og franskmændene sluttede fred i 1807 i Tilsit, blev russerne tvunget til at holde fred med tyrkerne. Men slovenerne var stadig under Østrig, og kroaterne var efter tyrkernes fordrivelse på ny blevet "forenet" med Ungarn. Magyarernes herredømme var tungt og middelalderligt med godsejervælde. Stormagterne forsøgte ustandselig at få udvidet deres interessesfære med hensyn til strategisk vigtige positioner og udsigt til fortjeneste ved investering i området. Men efter Napoleons sejr indgik Østrig en traktat i 1809 med Napoleon, hvor Frankrig fik Triest og omegn og dele af Kroatien. Dele af Dalmatien, Kroatien og slovenerlandene kom således under fransk styre med navnet: "de illyriske provinser", samt Dubrovnik, der for første gang blev indtaget i 1806 af franskmændene. Østrigs nederlag var totalt. Det betød varige og store reformer og moderniseringer, selv om ordningen kun varede i fem år, hvorefter alt blev ført tilbage til det gamle. Adelen fik fjernet sine skatteprivilegier, hoveriet blev afskaffet, uddannelsessystemet medførte en konsolidering ad de nationale sprog, handel og håndværk blev fritaget for lavsvæsenets bindinger og kommunikationsmidlerne blev forbedrede. Disse ændringer fik også påvirket udviklingen i Bosnien under tyrkisk herredømme. Sydslaverne der om end kort var blevet behandlet som ligemænd i samfundet og som folkelig enhed, glemte ikke dette, og den kroatiske selvbevidsthed voksede. Hidtidigt havde kultursproget været enten tysk eller italiensk,- men nu kom modersmålet til ære, og da Budapest forsøgte en magyarisering, mødte den uanet modstand fra kroaterne. Sprogstriden blev skærpet i 1843, hvor kroatiske delegerede i det ungarske parlament talte latin, men henvisning til kroaternes særstilling og "frivillige" sammenslutning mellem de to riger i 1102. Kroaterne henviste også til, at deres kongerige var ældre end Ungarn.

Men i Serbien blev Petrovitch nedkæmpet af tyrkerne i maj 1809. Napoleons militære angreb mod Moskva i 1812 tvang imidlertidig russerne til at atter slutte fred i Bukarest 1812, og det svækkede Serbiens stilling betydeligt, så at landet i 1813 blev oversvømmet og generobret af en tyrkisk hær. Serberne der var udmattet efter otte års kampe, kunne ikke mere gøre modstand. Petrovitch og lederne flygtede ud af landet, der derefter atter blev styret af en tyrkisk Pasha. Men en af oprørslederne, Milosh Obrenovitch, var blevet tilbage. Og da tyrkerne ville berolige folkestemningen indlod de sig i forhandlinger og lod ham udnævne til fyrste af Mellemserbien i 1815. Serbien var nu et fyrstedømme under Sultanen. Men tyrkernes løfter blev ikke overholdt, og med byen Takovo som udgangspunkt, rejste Milosh Obrenovitch serberne til oprør. Tyrkerne led flere nederlag, og efter forhandlinger i 1816 måtte Sultanen give Serbien virkeligt selvstyre. Serberne kunne herefter opkræve skat til Sultanen og måtte korrumpere de Osmanniske herskere i Serbien får at opnå en smule uafhængighed. Tyrkerne holdt fæstningerne besat og fik i øvrigt tribut. Under tyrkernes herredømme og de store krige var mange serbere vandret nordpå og havde bosat sig indenfor ungarsk statsområde. I 1817 vendte Georg Petrovitch tilbage til Serbien. Men efter tyrkernes ordre gav Milosh Obrenovitch ordre til at dræbe den første serbiske revolutionshelt. Hermed begyndte en blodfejde mellem slægterne Petrovitch og Obrenovitch, der op gennem det 19. århundrede har optaget stor plads i historien, og hvor muslimerne forsvandt fra de serbiske byer. Kort tid efter mordet på Petrovitch kårede nationalforsamlingen Milosh Obrenovitch til arvefyrste af Serbien, og denne titel blev senere i 1830 anerkendt af Sultanen, der gav serberne ret til yderligere selvbestemmelse. Samme år bliver Grækenland en selvstændig stat efter stormagternes intervention i den græske frihedskrig mod tyrkerne. Under pres fra Rusland og Tyrkiet måtte Milosh begrænse sin magt, idet medlemmerne af det nationale råd forsvandt sporløst om natten. Flere revolter mislykkedes. En af de største revolter fandt sted i Topola (1825), da folkets krævede forbud mod tvangsarbejde, skatterne nedsat, fri handel og fri cirkulation af penge. Skoler var der 16 af i 1826, og i 1831 blev der åbnet et statsligt trykkeri i Beograd. Serbiens befolkning var på det tidspunkt på 680.000 mennesker, hvoraf 94 % var landbrugere. Milosh måtte i 1838 vælge et senat med udstrakt lovgivende myndighed, selv om Serbien under denne nye Osmanniske konstitution blev betragtet som en provins. Men arvefyrsten der havde styret landet despotisk, med mord, misgerninger og personlig berigelse, skaffede sig mange fjender, og måtte i 1839 frasige sig tronen til fordel for sin ældste søn, som imidlertidig døde efter et par ugers forløb. Derefter blev arvefyrstens yngste søn udråbt til konge. Men også han måtte i 1842 frasige sig tronen. Nationalforsamlingen valgte derefter Petrovitch's yngste søn: Alexander.

Borgerlige love fra 1844 m.v. beskyttede de frigjorte serbiske bønder, efter at serberne havde fået tyrkernes godsejervælde afskaffet. Beograd havde på det tidspunkt 40.000 indbyggere. Bønderne lærte at danne kreditforeninger og derved frigøre sig fra udlånernes ågerrenter. Oppe i den kroatiske landdag vedtager kroaterne, at slavisk er forvaltnings- og skolesprog. I det store revolutionsår 1848, krævede kroaterne politisk og social frihed, idet ungarerne ikke ville anerkende andre nationaliteter end deres egen. Kroatiens Ban: Jellachitch, åbnede fjendtlighederne mod Ungarn. I september 1848 dannes en kroatisk/serbisk hær der går over Drava, og som bidrager til kejsermagtens sejr i både Østrig og Ungarn over de revolutionære i Wien og den ungarske revolutionsregering. Når kroaterne støtter kejseren, hænger det sammen med at kejseren støttede kroaterne i sprogstriden, medens nogle af oprørerne var ungarske sprogchauvinister. Men Habsburgerne viste ikke de kejsertro kroater/serbere taknemmelighed. Kroatien blev derefter styret som tysk lydland ligesom tjekkerne. Serberne i Sremski Karlovici (Vojvodina) fik anerkendt en patriark.

Dampskibsfarten på Donau og begyndende anlæg af jernbaner bragte i årene efter 1850 Serbien fra udelukkende kvægavl til korndyrkning, fra naturalieøkonomi til pengeøkonomi. Der skete en betydelig tilvandring til Serbien og antallet af landsbyer steg fra 1.400 til over 2.000. Men Serbien blev betragtet som en tyrkisk provins. I april 1848 opsatte den demokratiske panslaviske klub i Beograd plakater i hele byen, der propaganderede for et fælles jugoslavisk kongedømme af Serbien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Slavonien og det sydlige Ungarn. Men planerne blev aldrig realiseret. Men frihedsidealerne og liberalismens ide fra 1848 udgjorde nu en fare for de politiske magthavere. I 1853 lykkedes det Østrig at stande bevægelsen. Andre opstande i 1849 og 1851 blev bekæmpet af tyrkerne og den muslimske adels behandling af bønderne var stærkt kritisable. I 1852 blev Serbiens kirke frigjort fra patriarkatet i Konstantinopel og den kroatiske kirke i Zagreb blev stillet direkte under Rom med en ærkebiskop. Møntenheden: Dinaren der bruges i Jugoslavien er oprindelig en arabisk mønt.

Fyrst Alexanders fredelige politik i Serbien og udprægede østrigske og osmanniske sympatier tiltalte imidlertidig ikke befolkningen, og i 1859 besluttede nationalforsamlingen at afsætte ham. De kaldte den gamle Milosh Obrenovitch tilbage fra landflygtighed. Milosh døde dog kort efter, og hans søn Mikael Obrenovitch besteg tronen i 1860. Han begyndte en kraftig national politik, forøgede hæren og skabte et organiseret pengevæsen i 1862. Udråbelsen af en selvstændig rumænsk stat i 1861 under kong Cuza, opildnede andre kristne folkeslag til at prøve lykken. Men så bombarderede tyrkerne atter Beograd. I 1866 blev der dannet en alliance mellem Serbien og Montenegro, og i 1867 måtte tyrkerne så endelig trække deres garnisoner tilbage fra de serbiske fæstninger. De første pengesedler blev udstedt i 1868 og til trods for sine resultater blev Mikael Obrenovitch myrdet i 1868. Herefter valgte folkerepræsentanterne den fjortenårige Milan til fyrste af Serbien, og Serbien får en ny forfatning. Han var søn af Mikaels fætter, der var den eneste ætling af Obrenovitch slægten. Men konstitutionen af 1869, der havde sit grundlag i det voksende bourgeois gav bønderne en dalende politisk indflydelse. Halvdelen af kapitalen i den første bank der etableres i 1869 var ungarsk og direktøren var en tysker, der ikke forstod serbisk. Men banken finansierede en jernbane til Triest. En tredjedel af parlamentet blev valgt af regeringen.

I 1867 blev Kroatien "genforenet" med Ungarn, efter aftaler mellem Wien og Budapest og fik egen landdag og kroatisksproget lokaladministration. Men fuld ligeberettigelse fik de sydslaviske folk ikke, idet statsretten sejrede over nationalitetsretten. Det var Ungarn, der blev genoprettet som statsmagt mod de nationale særlige nationale rettigheder og krav på autonomi og benyttelse af eget sprog i lokaladministrationen. I Ungarn gled magten fra den ikke-nationalistiske højadel over til den nationalistisk lavadel,, der hårdhændet magyariserede de andre folkeslag, på trods af løfterne om en liberal sproglov fra 1868. Fra 1883 styrede ungarerne Kroatien med stor vilkårlighed. I landdagen i Zagreb meddelte ungarene, at der ikke måtte tales kroatisk, og at der skulle tales ungarsk i skolerne og ved jernbanerne. Folkeafstemninger blev forfalsket og de forskellige romer- og græsk-katolske grupper blev sat op mod hinanden. Dette fremprovokerede en koalition af yngre kroater og dalmatinere, der i 1905 gik i forbund med serberne, og de sejrede ved valgene i 1906. De gamle regeringsmetoder kom til kort og det blev betydningsfuldt, at slaverne på kystegnene havde taget førerskabet fra italienerne. I det østrigske rigsråd arbejdede slovener, kroater og serberne også sammen. Bøndernes afhængighed var hørt op med revolutionerne i 1848-49, men afløsningsbetalingerne hvilede i de næste tiår tungt på småejendomme, og storgodser var stadigvæk den fremherskende driftsform, indtil andelsvæsen, kreditforeninger, spareforeninger løste pengevanskelighederne, og forgældede herregårde blev udstykket.

I takt med Osmannerrigets sammenbrud ekspanderede Serbien og Montenegro. Man begyndte nu agitationen for et "Stor-Serbien", som skulle omfatte alle de lande, der var beboet af serbere. Og da befolkningen i og Hercegovina i 1875 gjorde oprør mod tyrkerne, erklærede også den serbiske fyrste i 1876 krig mod Sultanen, for at hjælpe sine stammefrænder. Montenegro gik med i krigen. Men serberne havde ikke held med sig. Kun ved stormagternes indgriben lykkedes det at skaffe fred uden tab af land og selvstændighed i 1877. Da den russisk-osmanniske krig brød ud året efter, stillede fyrst Milan sig på russernes side, efter at den Osmanniske hær havde overgivet sig ved Plevna. Serberne erobrede derefter Nish, Pirot, Leshovats, Vrania og flere områder i omegnen. Ved freden i San Stefano kunne Ruslands zar diktere anerkendelsen af et selvstændigt Bosnien-Hercegovina og oprettelsen af et Storbulgarien. Bulgarien tegnede nu til at blive den dominerende stat på Balkan. Men Bismarck/Frankrig/England ville også have del i byttet og kunne ikke tåle at Rusland fik større og større indflydelse på Balkan. Østrig-Ungarn truede med krig og Storbritannien sendte en flåde til Konstantinopel. Ved Berliner-konferencen i 1878 blev Serbiens selvstændighed anerkendt i forbindelse med en ret betydelig landudvidelse mod syd. Også Montenegro og Rumænien frigjordes fra Sultanen og blev selvstændige stater. Men serbernes nationale forhåbninger blev skuffede, idet Østrig-Ungarn i kraft af fredsbestemmelserne besatte Bosnien og Hercegovina i 1879, hvor serberne denne gang var den største folkegruppe. Ja man betragtede endda Serbien for et Østrigs protektorat, idet der i 1881 blev indgået en hemmelig aftale, hvor Østrig fik ret til at styre Serbiens udenrigspolitik. Serbiens nye makedonske grænse skabte krig med Bulgarien i 1885, 1912-13, 1915-1918 og i 1941-1944.

Egentligt jernbanebyggeri fandt først sted efter 1880, som et led i et internationalt transportsystem. Men de omgivende magter gjorde alt for at forhindre en teknisk udvikling i Serbien, der var fuldstændigt afhængig af Østrig-Ungarn. Franskmændene søgte at anlægge jernbaner i Serbien, men det endte med det franske konsortiums fald. I 1882 lod fyrst Milan sig udråbe til konge af Serbien. Men da han fra sin tidlige ungdom var moralsk fordærvet og altid i pengenød, blev han fuldstændig afhængig af Østrig-Ungarn. Han brød da også med den traditionelle russervenlige politik, og forsøgte sig i Wien, hvad der bragte stor utilfredshed i hans hjemland. Og han popularitet fik atter et knæk, da han i 1885 begyndte en krig mod Bulgarien Den serbiske hær blev slået ved Slivnitza og Pirot, og det var kun ved Østrig-Ungarsk mellemkomst, at man fik standset bulgarernes sejrrige fremmarch. I 1889 abdicerede han til fordel for sin trettenårige søn: Alexander. Men denne Alexander var endnu mere blottet for moral end hans far. I 1894 greb han som syttenårig til et statskup og derefter udskiftede han til stadighed ministre og ændrede gentagne gange forfatningen. Skatterne blev også forhøjet. Da han i 1900 giftede sig med en hofdame, misbilligedes det både i Wien, i Petrograd og i Serbien. En sammensværgelse blev dannet og i 1903 trængte en flok officerer ind på det kongelige slot og myrdede ham og hans kone. Obrenovitch slægten uddøde herefter. Nationalforsamlingen overdrog nu kronen til Peter Petrovitch, fra den anden slægt. Han indførte et konstitutionelt monarki, så det autokratiske styre hørte op, og det demokratiske bondeparti fra 1880 med folkeskolelærere som agitatorer, fik nu et parlamentarisk gennembrud. Ja, efterhånden blev kongemorderne sat på plads og officerskorpsets indflydelse bekæmpet. Skolevæsenet og kommunestyret blev udviklet i en fredelig periode og systemet var inspireret af Frankrig.

Det serbiske socialdemokrati bliver dannet i 1903. Kun 23 % af befolkningen var stemmeberettiget til valgene. Men det springende punkt var dog en frigørelse fra afhængigheden af Østrig-Ungarn. Hidtil var Serbien gang på gang blevet tvunget i knæ, fordi Wien og Budapest ved mindste tilkendegivelse af selvstændighed havde lukket for landbrugseksporten. Dette gentog sig i 1905, da serberne havde sluttet en handelstraktat med Bulgarien. Østrig-Ungarn startede en toldkrig, men nu tog serberne toldkrigen op, og der blev truffet aftaler med Italien, Frankrig, England og etableret tarifoverenskomster med Orient-banen og Donau-Dampskibsselskaberne. Der blev opført slagterier, køleanlæg og kornpakhuse. Frankrig overtog Østrig-Ungarns rollen som pengeudlåner, men vilkårene var tæt på at medføre et sammenbrud i den serbiske økonomi. Franskmændene havde monopol på jernbanebyggeri og på de serbiske forekomster af kobber. Værdien af den serbiske udførsel fandt nye veje og i årene 1906-1910 steg værdien af eksporten fra 61 mill. til 98 mill.. Religion, nationalitet, politik, fyrstemagt, sprog, nationale samfølelse, etc. spillede en stor rolle på Balkan. Glemt var ikke magyarernes ubarmhjertige herredømme - sammenholdet mellem serberne og deres landsmænd under Østig-Ungarsk styre i Bosnien, Herzegovina, Dalmatien, Kroatien og Slavonien - mellem bulgarerne i Bulgarien og deres stamme- og trosfæller i Makedonien og Tracien - mellem grækerne i Grækenland og de tætte græske skarer, der beboede det sydlige Albanien og kystlandet hen imod Konstantinopel. Folkene var filtret sammen til en gordisk knude, og religionen var det skjold, store og små stater holdt frem, hver gang de til egen fordels fremme pønsede på at tilføje Tyrkiet stød eller slag. Korset var på Balkan ikke blot et helligt symbol, men et våbenmærke, hvorunder alle slags ulovligheder lige fra krænkelse af Stats- og Folkeretten til forbrydelser mod næstens liv og gods søgte europæisk godkendelse. Men sydslaverne opgav efterhånden tanken om de nationale mål indenfor Habsburgerriget, idet de ikke havde rettigheder overfor de muhamedanske godsherrer. Bosnien og Hercegovina var siden 1879 besat af tropper fra Østrig-Ungarn. Men tyrkertidens bondeundertrykkelse varede åbenbart stadigvæk ved, og derfor tilsluttede man sig tankerne om en ny nationalstat med Serbien som kernen.. I Tyrkiet var Abd Al-Hamid II Khan Ghazi, (Abdülhamid II)(1842-1918) den 34 sultan i det Ottomanske Rige, Den Høje Port. Abd Al-Hamid II var Kaliffen, det ottomanske riges verdslige overhoved og hele islams religiøse overhoved.

I juni 1908 gjorde tyrkiske officerer og mandskab oprør i Makedonien i sympati med Ungtyrkernes parti, der kræver indførelse af 1876-forfatningen. Abduh Hamid II bøjer sig for kravet, og proklameret forfatningen d. 24. juni, og der blev udskrevet valgt til d. 17 december 1908. "Ungtyrkerne" får magten i det Osmaniske Rige med en række reformer til tilfølge, og den ungtyrkiske revolution blev et vendepunkt. Men samtidig med dette parlamentsvalg, ville Østrig-Ungarn en gang for alle udslette de nationale forhåbninger, og indlemmede atter Bosnien og Hercegovina i Habsburgerriget og besatte Sandzak Novi Pazar. Det skabte en europæisk krise i 1909, der nær havde styrtet Europa ud i krig. Samtidig slog Østrig-Ungarn til mod kroaterne med de frækkeste falske anklager, justitsvilkårligheder og højforrædderiprocessen i Agram, der var en udfordring mod almenmenneskelig retsbevidsthed. Følgen af anneksionen vakte en voldsom forbitrelse i Serbien og en krig med Østrig-Ungarn. Men serberne måtte bøje sig. Metoderne fra den skjulte krig i Makedonien, hvor serberne søgte at hjælpe landsmændene, blev nu overført til de nordlige egne med attentat på habsburgske embedsmænd. Næsten 2 millioner kroater og serbere af katolsk, ortodoks og muslimsk tro blev indlemmet i et imperium, hvor slavernes rettigheder i forvejen blev ignoreret. Og annekteringen medfører senere Balkankrigene og senere 1. Verdenskrig. Både Østrig-Ungarn og Tyskland var knotne på franskmændene, fordi magtspillet om opdelingen af jordkloden i kolonier jo nok var tilendebragt, men stadigvæk i fuld gang. Men samtidig i 1908 var Bulgarien nået langt i sin økonomiske og civilisatoriske udvikling under Ferdinand, og nu fandt man det urimeligt at det kristne Bulgarien skulle være en tyrkisk vasalstat. I september 1908 skete det, at Bulgariens diplomatiske agent i Konstantinopel, Geshov, blev udelukket fra udenrigsminister Tevfik Pasha’s middag for de suveræne staters repræsentanter, og denne udelukkelse satte meget ondt blod. Frygten for, at ungtyrkernes reformpolitik skulle styrke Tyrkiets kraft og ydre anseelse og slå bom for de bulgarske forhåbninger, bragte fyrst Ferdinand til at handle. Han begyndte med at lægge beslag på de Østrumeliske jernbaner, der ejedes af Den Høje Port, idet han brugte en på disse baner udbrudt strejke til påskud og samtidig d 5. oktober 1908 erklærede han Bulgarien - med Østrumelien - for uafhængigt af Porten, rev sig løs fra vasalforholdet til Tyrkiet og erklærede Bulgarien for et uafhængigt kongerige. Omtrent samtidig med, at Østrig-Ungarn annekterede Bosnien og Herzegovina. Tyrkiet protesterede, men gik sluttelig ind på at anerkende uafhængigheden mod erlæggelse af en skadesløsholdelse i penge, som Bulgarien blev sat i stand til at betale ved et arrangement med Rusland. Ferdinand antog titlen »Bulgarernes konge«.

I december 1909 afholdte 32 socialdemokratiske delegerede fra 10 lande en konference, der fordømte de imperialistiske magters intriger og den reaktionære politik som balkanlandenes fyrstehuse stod for. Kongressen betegnede det som en historisk nødvendighed, at forene balkanfolkene i et enhedsforbund af ligeberettigede balkanfolk i en føderativ balkanrepublik med vidtgående selvstyre. I Serbien var fagforeninger og strejker i mineindustrien forbudt. I 1910 blev der indført en lov om 10-timers arbejdsdag. I Sarajevo fandt der d. 1. maj 1911 demonstrationer sted under parolen "Leve den sociale revolution". I Wien demonstrerede 100.000 af arbejdere mod regeringens sult og krig politik. I Zagreb gennemfører arbejderne storstrejker mod prisstigningerne, hvoraf den ene strejke varede 42 dage. I 1911 forsvarede Tyrkiet sig i Tripolis mod Italiens angreb, men Tyrkiet måtte afstå Tripolis.

D. 23. maj 1912 gået over i historien i Ungarn, som 'Røde Torsdag', da kolonner af arbejdere går til parlamentet under parolen "Ned med Adelsbanden". Barrikadekampe følger de næste dage. De anti-militaristiske bevægelser fik et opsving og på II. Internationales kongres i Basel i november 1912, forpligtiger Østrig, Ungarns, Kroatiens og Sloveniens, Bosnien og Hercegovina socialdemokrater, at de forsat vil gøre alt for at hindre en krig mod Serbien, og at man vil forsætte kampen for de sydslaviske folks selvstyre. Osmannerriget var blevet svækket og ydmyget i de 4 år med ungtyrkernes styre, vekslende regeringer, parlamentarisk debat, hemmelige komiteer, og den manglende respekt overfor islam. Men kløften mellem de kristne nationaliteter under tyrkisk styre og muhamedanerne var blevet dybere og dybere. Muslimernes mistillid til de ungtyrkiske ledere, hvoraf mange skiltede med et overlegent og letfærdigt forhold til religionen og dens bud, blev stedse stærkere. Forfatningen havde åbnet et mylder af veje til fri ytring af de meninger, som det gamle styre omhyggeligt havde sørget for at undertrykke, og nu kom de højlydt til orde for tydeligt at fastslå for alverden, at der ikke fandtes og ikke kun var ét Ottomansk rige, men kun ét Tyrki med en vrimmel af race-, nationalitets- og religionsmodsætninger, ligesom i det Østrig-Ungarnske rige. Men også de nye vesteuropæiske raceteorier, skildte de vantro og troende, folkeslag og nationer. De germanske stammer forsøgte nemlig at trænge sydslaverne bort, en race-politik der senere blev taget op af Hitler. Nu var det sådan, at disse albanske godsejerne, bej'er, ikke ville bøje sig for ungtyrkernes demokratiske reformer, lighed for loven, så de ungtyrkiske embedsmænd måtte ophæve godsejernes privilegier, og dermed brød et albansk oprør ud. I Kosovo mødte albanerne ingen modstand og vandt sejr, men anatoliske tropper ankom, og dermed var oprøret knust ned.

Og i Bulgarien havde den Stor-Bulgarske bevægelse - med Makedonien som foreløbigt mål - fået vind i sejlene, og modsætningen mellem denne bevægelse og den fra Rusland udgåede panslavisme kom lejlighedsvis til orde. Afsløringer om Bulgariens intriger i Makedonien kom frem i Konstantinopel. En forfatningsændring i overensstemmelse med de forandrede forhold vedtoges d. 21. juli 1911. Imidlertid forberedtes vigtige begivenheder. Et hemmeligt Balkanforbund mellem Bulgarien, Serbien, Montenegro og Grækenland kom i stand med et fælles angreb på Tyrkiet til formål. Bulgarien var den fremdrivende kraft. Fyrstehusene, bourgeoisiet og godsejerne fra Serbien indgik i forbundet. Hver af Balkanstaterne havde dog sine særlige mål. Bulgarien ville nå til Konstantinopel, efter at have slået den tyrkiske hovedhær i Thrakien, men tillige vinde Saloniki. Serbien efterstræbte det meste af Makedonien og Saloniki; Grækenland det sydlige Makedonien og Saloniki samt Epirus; Montenegro ville vinde Novibazar og Skutari. I efteråret 1912 oprandt den længe ventede dag, da slægternes drøm blev til virkelighed, kunstige grænser slettedes og frænde frit kunne samles med frænde. I dette opgør mellem de fire kristne Balkanstater og det Ottomanske Rige ydede serbere og montenegrinere, bulgarere og grækerne hver især den højeste indsats. Under deres faner flokkedes ynglinge, som nylig var sluppet ud af skolen og grånende familieforsørgere, der for lang tid siden havde hængt bøssen på væggen. Hele nationens ungdom og manddom stred den store mod en tapper og frygtet fjende. Om nogensinde før i historien, så var det i 1912 at  folkene selv afgjorde deres skæbne og vandt den nationale sejr og ret. Den stadige strid om de makedoniske reformer toges som påskud til at åbne fjendtlighederne, og den 1. Balkankrig brød løs i d. 8 oktober 1912, da Montenegro erklærede Tyrkiet krig. En uges tid senere erklære Tyrkiet krig overfor Bulgarien, Grækenland og Serbien. Krigen førtes på fire adskilte krigsskuepladser. Men Balkanforbundet havde en dobbelt så stor hærstyrke og serberne gik fra sejr til sejr. De fire allierede sejrede på alle punkter, og bulgarerne nærmede sig - efter sejrene ved Kirk Lilisse og Lule Burgas - til Konstantinopel, men standsedes ved Tschataldcha-linien. De tyrkiske tropper var ramt af kolera, og soldaterne døde som fluer. Den Høje Port søgte i november 1912 særforhandlinger med Bulgarien, men de strandede på kravet om overgivelse af Adrianopel. Novi-Bazar, Gammel-Serbien, størstedelen af Makedonien og det nordlige "Albanien" kom i serbernes hænder, og de nåede frem til Adriaterhavet, der jo var nødvendigt for serbernes handel og økonomiske udvikling. Kosovo, der havde været under Tyrkiet siden 1389 var nu serbisk, og mange serbere bosatte sig nu, for at arbejde for et Stor-Serbien.

Der kom en våbenstilstand istand ved tryk fra stormagternes side, som ikke tiltrådtes af Grækenland og Montenegro. D. 16. december 1912 åbnedes Konferencen i London, hvor repræsentanter for de krigsførende mødtes, og man kunne ikke opnå enighed. D. 18. januar 1913 forlangte stormagterne, at Tyrkiet skulle opgive Adrianopel, hvad Tyrkiet godkendte d. 22. januar, men dagen efter blev Storvesir Kiamil styrtet og Nazim Pasha myrdet af Enver Rey, hvorefter det ungtyrkiske parti kom til magten og Isset Pasha blev krigsminister. D. 28. januar opløste konferencen sig, og fra 3. d. februar 1913 begyndte fjendtlighederne påny. Grækerne erobrede d. 6. marts Janina og Skutaris fald stod for døren. D. 26. marts 1913 stormede 72.000 bulgarer og 25.000 serbere Adrianopel. Tyrkiet var nu villig til at slutte en våbenstilstand med Bulgarien, og den kom i stand d. 16. april og tiltrådtes af Grækenland og Serbien, medens den endelige fred afsluttedes d. 30. maj 1913 i London, ved hvilken Tyrkiet måtte bringe store ofre og kun beholdt en ringe del af Thrakien. Ved freden i London mistede Tyrkiet dets europæiske besiddelser, men Tyrkiet beholdt bemærkelsesværdigt Konstatinopel (Istanbul, Stambul) og et område omkring stræderne. Men London-konferencen i 1913 gik i stykker da Bulgarien stadig fastholdt grænserne om et Stor-Bulgarien fra freden i San Stefano. Bulgarien fik det vestlige Thrakien og dermed adgang til Middelhavet. Grækenland fik det meste af Makedonien og Albanien blev til alles overraskelse en selvstændig stat, med det primære formål, at forhindre at serberne fik adgang til havet. Serbien fik fordoblet sit territorium med det vestlige Makedonien og Sandzak Novi Pazak, og fik fælles grænse med Montenegro. Denne fælles grænse havde Østrig-Ungarn modsat sig i mange år. Begivenhederne fra 1389 på Kosovo sletten gentages i øvrigt i 1913. Men denne gang er det de muslimske albanerne, der myrdes af serberne. Oprettelsen af det selvstændige Albanien var gennemført svindel og blev udført af Østrig og Italien, med tilslutning af ganske få i del albanske område. Østrig og Italien havde oprindelig tanker om at dele området (Albanien) mellem de to stormagter, idet de ønskede kontrol over Adriaterhavet, men delingen strandede i sidste øjeblik på Østrig, der frygtede for, at et italiensk herredømme over begge kysterne ved den smalle udgang fra det Adriatiske Hav kunne blive skæbnesvangert for Østrigs flådemagt. Derimod enedes de to stormagter om at oprette et uafhængigt Albanien - ikke for albanernes skyld, men for at forhindre serbere og grækere i at bemægtige sig området. Tyrkiet, der havde dårlige erfaringer med albanerne, overlod området til sin egen skæbne. Stormagternes ambassadører opdele Tyrkiets europæiske bo i London maj 1913, og de lod sig i det albanske spørgsmål lede derhen, hvor Østrig og Italien ville have dem. For Østrig gjaldt det om at begrænse de serbiske sejres virkninger og fremfor alt endnu et stykke tid at holde serberne borte fra Adriaterhavet. For Italien gjaldt det om at sikre sig indflydelse over så vide strækninger som muligt i Sydalbanien og at begrænse den græske magtudvidelse både til lands og til vands. Disse formål skulle nu det uafhængige Albanien tjene. Hensynet til denne nyskabte stats levedygtighed og til „albanernes nationale rettigheder" krævede, at serberne måtte trække sig tilbage fra Adriaterhavets kyst og hele landet bag Durazzo, at alle Europas stormagter sendte krigsskibe til Antivari for at tvinge Montenegro til afkald på Skutari, og at den albanske sydgrænse kommer til at skære en tæt boende, græsksindet og græsktalende befolkning bort fra det nye opblomstrende Grækenland. Den delingsplan som ambassadør-konferencen i London havde strikket sammen, ville ikke holde længe. Den byggede på falske forudsætninger og var et tilvejebragt forlig mellem rivaliserende stormagtsgrupper, for at standse den mægtige sydslaviske og græske flodbølge. Delingsplanens beregninger var urigtige, fordi man anslog værdien af det Østrig-Ungarske monarkis handlekraft for højt og serbernes udviklingsmuligheder for lavt. Men først og fremmest måtte det være konferencens albanske kunstprodukt, der måtte styrte sammen. Det var storpolitiske afgørelser af samme slags, som afgjorde traktaten i Berlin af d. 13. juli 1878, der var en forbandelse mod Balkans folkeslag og en bestandig trussel mod Europas fred. Efter kun 30 års forløb, da Østrig annekterede Bosnien og Herzegovina i 1908, og da Bulgarien erklærede sig for uafhængigt af den tyrkiske overhøjhed, havde Berlin-traktaten allerede ophørt at forpligte sine ophavsmænd. I 1912 og 1913 slettedes de sidste spor af dens virkninger. Men nu fandt stormagterne en gammel konspirator frem, som i sin levetid havde vekslet mangen slags fremmed mønt - Ismajl Kemal Bej (Ismail Kemal Bey Vlora) - og han havde en lille kreds af tvivlsomme "notabiliteter", som i november 1912 skulle tale på hele den albanske races vegne. Ismail Kemal Bey Vlora havde tidligere udgivet en anti-tyrkisk avis i Bruxelles. Samtidig var Sureya Bej Vlora i Wien som fører for en deputation, der skulle vinde Østrigs støtte til den albanske trones besættelse med en passende europæisk prins. Sureya Bej vidste nøjagtig, hvad han og den provisoriske regering i Valona ville og burde forlange, og han ønskede en prins med gode anbefalinger fra Wien og Rom. Så råbte de leve for Albaniens uafhængighed og dannede fra dag til anden en regering, hvis fuldstændighed ikke overgåes i de ældste og mægtigste af denne verdens riger. Befolkningen i Valona, henved 3.000 sjæle, og i byens nærmeste omegn fik underretning om den indtrufne begivenhed. Hele det øvrige Albanien levede i lykkelig uvidenhed, og der var ingen, der tænkte på at sende bud til landets suveræn, Tyrkiets sultan. Endnu langt ind i juni måned, vidste disse ørnesønner (det er det navn, albanerne giver sig selv) intet om den uafhængige stat. På det tidspunkt var det vanskeligt at rejse i Albanien, og en væbnet eskorte var sædvanligvis nødvendig. Der findes ikke i hele Albanien en meter, endsige en kilometer landevej, men kun stier over bjerge og sumpe. Ved de to større indlandsbyer, Berat og Elbassan, er der broer, men i reglen træffer man kun ruiner af broanlæg. En bro i Albanien plejer at holde op på det sted, hvor den skulle begynde. Landet var tyndt befolket, og det er derfor ikke altid let at skaffe sig at vide, hvor vadestederne findes. Kroer og gæstgivergårde i vesteuropæisk forstand var ukendte. Alt var i en jammerlig forfatning. Nu skal det dog siges, at ingen kan være mere gæstfri end Balkans muhamedanere. I Makedonien, i Novibazar og i Tracien modtog de muhamedanske bønder, de fremmede og uindbudne gæster med en ridderlighed, hvis fine og naturlige former ikke overgåes af noget europæisk aristokrati. Disse bønder - så fattige de end er, og så godt de end forstår, at de har lidet at byde, viste gæsterne den største venlighed og ærbødighed. Fra hvilke kilder i Muhameds lære næres kendskabet til disse skønne former, som er fælles for stormændene ved Kaliffens trone og den jævneste bonde? Bag dem ligger Østerlandets ældgamle kultur - værnet og plejet i arv fra slægt efter slægt. Med oprettelsen af det uafhængige Albanien var et nyt politisk kunstprodukt sat i verden, og albanerne var jo muhamedanere, og havde slet ikke foretaget sig noget for at vinde statslig selvstændighed. Den nationale selvstændighed havde albanerne erhvervet sig som snyltere på de andre fire kristne Balkan-folks sejre. Da Osmannerriget lå knust på alle Balkans slagmarker - men også først da - vovede en lille, frækt virksom kreds af albanske bej'er (godsejere) at proklamere Albaniens uafhængighed. De fire albanske guvernementer (vilajeter), Skutari (Skodra), Yskyb (Skoplje), Monastir (Bitolja) og Janina var dengang oversvømmede af montenegrinske, serbiske og græske tropper, og selv de rent albanske amter (sandsjaks), Durazzo (Durzi), Elbassan og Berat var under fremmed øvrighed. Serbernes tropper var nået helt ned til Skumbi-floden, der skiller gegerne i nord fra toscerne i syd. Ghegisk og toskisk er to adskildte dialekter, og toskerne bor syd for floden Shkumbi, og desuden bor der ca. 100.000 i Grækenland og ca. 100.000 i Italien (Sicilien, Calabrien). Den græske flåde blokerede Valona og græske soldater lå i garnison i en havneby. Serberne havde drevet resterne af den tyrkiske armé, Ali Riza Pasja og Djavid Pasja, bort fra Monastir og de store makedonske søer. Albanien blev altså selvstændigt og kom under godsejerne,- og blev i øvrigt besat af Østrig og Italien i 1. verdenskrig, republik 1918-28, kongedømme 1928-39, overfaldet april 1939 af Italien, forblev i tvungen union med Italien til 1943, derefter besat af tyske tropper og under Enver Hoxha befriedes Albanien ved egen hjælp i 1944-45, og blev anerkendt af de Allierede. Den osmanniske arv på Balkan består tilsyneladende i, at nogle albanere og befolkningen i Bosnien blev islamiseret. Gennem fire hundrede år gik storhandelens veje og den europæiske kulturudvikling udenom de serbiske landområder. Først i slutningen af det 17. århundrede opstår et serbisk litterært centrum i det sydlige Ungarn, hvor hundredetusinde af serbere havde slået sig ned og fra midten af 1800-tallet flyttes det kulturelle og politiske tyngdepunkt til Beograd.

Men strid mellem sejrherrerne om byttets fordeling førte til den 2. Balkankrig mellem Bulgarien på den ene side, Serbien, Montenegro og Grækenland på den anden. Den 2. Balkankrig udbrød d. 30 juni 1913. Bulgarien startede krigen med en offensiv, og håbede at hævde sig ved denne kraftige offensiv, istedet for at modtage den tilbudte russiske mægling, som Bulgarien ikke ventede ville falde ud til Bulgariens fordel, åbnede det krigen med Serbien og Montenegro. Bulgarien ville ikke give afkald på de dele af Makedonien, som dets forbundsfæller havde taget i besiddelse, medens det selv bandt tyrkernes hovedstyrke ved Tschataldcha. Rumænien havde allerede ved begyndelsen i 1913 krævet et landstykke i Bulgarien, et grænseland ved Sortehavet, indbefattende Silistria og havnen Kavarna, og der førtes stadig forhandlinger derom. Men Grækenland havde allieret sig med Serbien og Montenegro ved en særtraktat, og støttet af Rumænien kæmpede de og overvandt Bulgarien efter 14 dages kampe. Rumænerne rykkede ind nordfra, besatte de landsdele, de krævede, og nærmede sig Sofia. Bulgarien led store nederlag over for serberne og grækerne, medens tyrkerne benyttede lejligheden til at generobre Adrianopel. Den østrigske presse, sendte informationer til Europa, om bulgarenes store sejre, men informationer var forfalsket af regeringen i Wien. Men Wien forsatte blot deres løgnagtige presseinformationer, og fortalte om serbernes grusomheder - som heller ikke var nogen kendsgerning. Derimod var grusomhederne fra Bulgarien uden sidestykke i menneskehedens historie. Ikke bare de græsk boende og muslimerne blev dræbt, men landsbyer og civilbefolkning blev dræbt i stor tal - sådan at Bulgarens grusomheder ikke vil blive glemt de næste 100 år. Byen Nigrita i Makedinien med 7.000 indbyggere, blev afbrændt af de bulgarske hære d. 2.juli, og mindst 450 mennesker omkom i flammerne. Af 1450 huse var kun 49 blevet skånet, og sådan var det alle steder, hvor den bulgarske hær trak sig tilbage fra. Ligene var dynget op efter at bulgarerne havde været på visit, og voldtægter og skændelsgerningerne var ubeskrivelige. Serberne og grækerne gav bulgarerne det ene nederlag efter det andet. Drømmen om Stor-Bulgarien var slut, men Østrig kunne forsætte sine diplomatiske løgne, og få sympati hos Europas diplomater. I denne 2. Balkankrig var serberne støttet af Rusland og bevæbnet af Frankrig på den ene side. Bulgarien var støttet af Østrig-Ungarn og bevæbnet af Tyskland, og den 2. Balkankrig var generalprøven til 1. Verdenskrig. Men ved disse krige havde Serbien vundet store landområder, der medførte, at serbernes anseelse voksede hos de sydslaviske folk. Sydslaverne samles om Serbien som "Balkans Piemonte", idet idealerne var en fælles sydslavisk stat i lighed med den samling af Italien, der var sket et halvt århundrede tidligere.

En fredskonference kom i stand i Bukarest (Rumænien) d. 30. juli - d. 8. august 1913 og ved freden i Bukarest mellem Bulgarien og Serbien-Grækenland måtte Bulgarien afstå 7.525 km2 land ved Dobrudja og Sortehavet til Rumænien og overlade Serbien og Grækenland de dele af Makedonien, de havde inde. Grækenland fik Kreta. I september sluttedes fred mellem Tyrkiet og Bulgarien i Konstantinopel, og Bulgarien måtte lade Tyrkiet beholde Adrianopel og 7.000 km2 thrakisk territorium, som Bulgarien havde fået tilkendt ved præliminær freden i London. Bulgarien havde ialt vundet 23.000 km2, men tabt 7.525 km2 gammelt bulgarsk land, dvs. Bulgarien vandt 17.000 km2 med 500.000 indbyggere. Serbien vandt 35.500 km2 med 129.0000 indbyggere. Rumænien vandt 7.500 km2 med 240.000 indbyggere. Grækenland vandt 56.000 km2 med 1.900.000 indbyggere. Montenegro vandt 7.000 km2 med 230.000 indbyggere. Albanien blev oprettet med 32.000 km2 og 790.000 indbyggere. Formodentlig døde 230.000 soldater direkte i krigshandlingerne fra de krigsførende parter. Bulgarien havde forøget sin folkemængde med 500.000 mennesker, men en mængde bulgarer kom til at ombytte det tyrkiske herredømme med det tungere serbiske. Og gamle åg og bandekampene brød op igen. Et folk man ikke hørte så meget om var kutso-vallaker, dvs. »vallaker, der halter«. Det kaldes den stamme kristne rumænere, som boer spredt over hele Balkan. De er flittige og dygtige folk, der ernærer sig som hyrder, småkøbmænd med mere. Deres sprog, som de trofast har bevaret under århundreders samliv med tyrkerne, og trods den græske kirkes og skoles tilpasningsforsøg, er en afart af rumænsk. En kutso-vallak forstår ikke en rumæner fra Rumænien og omvendt. Kongeriget Rumænien har gjort energiske forsøg på at støtte disse stammefrænders kamp for bevarelsen af deres nationale egenart. De rumænske bestræbelser førte til skarpe sammenstød med den græske propaganda i det tidligere europæiske Tyrki, og en tid lang var i den anledning den diplomatiske forbindelse mellem Rumænien og Grækenland afbrudt. Freden i Bukarest i august 1913 indeholder en række bestemmelser, der tilsigter at give Rumænien adgang til virksom national understøttelse af kutso-vallakerne i Serbiens og Grækenlands nyerhvervede besiddelser.

I Wien kom det derfor ubelejligt, at den østrigske tronarving, ærkehertug Franz Ferdinand blev myrdet i Sarajevo i juni 1914, af en bosnisk nationalist, der var medlem af en serbisk organisation, idet de Østrig-Ungarnske myndigheder straks gjorde serberne ansvarlig for udåden. Østrig-Ungarns senere ultimatum, efterfulgtes af en krigserklæring, som så igen førte til 1. Verdenskrig. Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn foretog tre militære indfald. I det første vandt serberne en stor sejr i Tser-bjergene i august 1914. Men værdien af sejren blev forringet p. g. a. efterfølgende plyndringer og voldshandlinger. Det andet angreb i september 1914, måtte opgives efter 16 dage kampe og det tredje angreb i november blev indledt med Tyrkiets tilslutning til Centralmagterne. Offensiven blev sat ind fra tre sider. Og selv om serberne manglede ammunition, fik Centralmagterne et sviende nederlag ved Kolubara. Italienerne havde i 1915 tilsluttet sig krigen på fransk side, idet de havde fået løfte om områder af det habsburgske rige. I løbet af 1915 fik serberne tid til at bringe orden i mandskab og krigsmateriel. Efter at Centralmagterne havde slået russerne i 1915 slog de til i september med en mægtig, Tysk og Østrig-Ungarsk hær, og tre dage efter faldt Bulgarerne serberne i ryggen. Serberne gjorde et håbløst forsøg på at holde stand ved Kosovo, den gamle historiske valplads, men måtte sidst i november søge over Albaniens ugæstfrie bjerge,- ud til Adriaterhavet hvor 120.000 serbiske soldater i januar 1916 kunne komme ombord på allierede skibe, og blev landsat på den græske ø Korfu. Serbien blev således besat af østrigske, tyske og bulgarske tropper. Men allerede i juli 1916 samledes serbiske og allierede styrker ved Saloniki og gennembrød Centralmagternes front. Dette omslag i krigslykken blev voldsom for Habsburgerne i de sydslaviske lande. Krigen viste sig at indeholde rædselstilstande, fangelejre med tusinder af døde, massakre i landsbyerne, i Bosnien stod galge ved galge, overfyldte fængler, og dødeligheden i de ungarske interneringslejere var forfærdende. Men italienernes rovlyst på de dalmatiske kyster var ikke stoppet.

Den russiske revolution i 1917 gjorde et mægtigt indtryk.

I 1917 rejste kravet om, at alle de sydslaviske stammers skulle slutte sig sammen, og der kom en forståelse i stand med serberne på Korfu. Begge kirkesamfunds gejstlighed prædikede nu national uafhængighed. Soldater og matroser gjorde mytteri, og Kroatiens og Sloveniens skove fyldtes med skarer af desertører. Fra sommeren 1918 tog befolkningen skæbnen i egne hænder. Nye forvaltningsorganer skød op overalt, først i Dalmatien og så i de slovenske egne. I oktober dannedes et fælles sydslavisk nationalråd i Zagreb, som indkaldte landdagen, og d. 29. oktober proklamerede nationalrådet Kroaternes, Dalmatiens og Slavoniens uafhængighed. Også i Bosnien faldt fremmedherredømmet sammen. Og italienernes forsøg på at besætte de størst mulige Adriaterhavsområder, fremskyndede foreningen mellem den nye statsdannelse og Serbien. D. 4. december 1918 var foreningen en kendsgerning. Østrig-Ungarn var brudt sammen og 1. Verdenskrig havde medført at hver syvende serber var dræbt.

Fredsordningerne i 1919-20 medførte at vinderstaterne drog nye grænser. Rumænien fordoblede sit område. De to nyoprettede stater: Tjekkoslovakiet og Jugoslavien, samt Rumænien overtog mindst 4 millioner magyarisk talende. Grækenland overtog Smyrna og besatte med den som udgangspunkt vest-Anatolien. Men tyrkerne ville ikke finde sig i det og slog grækernes hær, der brød sammen i 1922. 2 millioner grækere blev fordrevet fra Anatolien og 1 million tyrkere blev sendt den anden vej. Titusinder omkom og denne "etniske udrensning" medførte et varigt og bittert had mellem lande.

Befolkningsfordelingen og sprog under osmannerne og Habsburgerne

Den osmannernes invasion af Balkan skete gradvis. Nogle vigtige datoer er slaget ved Kosovo Polje i 1389, erobringen af Konstantinopel i 1453 og erobringen af det ungarske rige i 1526. Med erobringen af Ungarn nåede det Osmanniske rige sit største omfang, og størstedelen af Balkan var under det "Osmanniske åg". Undtaget var det slovenske område, dele af det kroatiske område, nogle dele af Montenegro og det adriatiske kystland, som fra 1100-tallet frem til 1800-tallet var venetiansk interessesfære. De adriatiske kystbyer var gradvist blevet slaviseret, og i området opstod en romansk-slavisk mediterransk kultur. Et af de mest typiske eksempler på denne kultur er byrepublikken Ragusa (Dubrovnik). I Istrien og Slovenien findes der i dag italienere, som har standarditaliensk som skriftsprog, men som talesprog har den venetianske dialekt eller, for et fåtals vedkommende, istroromansk.

Den lange Osmanniske periode, som først blev afsluttet efter Balkankrigen i 1913, betragtes stadig oftest som en forfaldsperiode, en periode af undertrykkelse og trælbinding. Dette er i og for sig ikke usandt, men samtidig må man huske, at det Osmanniske herredømme ikke havde kunnet overleve så længe uden en egen kultur og et velfungerende styre. Det ensidigt negative billede af det Osmanniske herredømme er i mange tilfælde et kristent billede. På visse punkter var dette herredømme, i hvert fald i sin blomstringstid, ret tolerant. Man tog eksempelvis imod store grupper spanske, dvs. sefardiske jøder, som flygtede under inkvisitionen, og deres sprog, ladino eller jødespansk, tales stadig af enkelte jøder i Jugoslavien. (Jøderne i de habsburgske områder var derimod askenazi.) Man forbød heller ikke andre religioner. De ikke-muslimske indbyggere var organiseret efter deres religion i det såkaldte millet-system med religiøse ledere. Omtrent samtidig med osmannerne kom også de første sigøjnere til Balkan.

Den Osmanniske tid førte til betydelige befolkningsforandringer. Mange serbere og kroatere flygtede til det habsburgske område, hvor de ofte blev placeret i en bufferzone ved den Osmanniske grænse, den såkaldte militærgrænse. Dette er årsagen til den store serbiske minoritet i Kroatien. Kroaterne i Vojvodina, de såkaldte bunjevci, og Burgenlands-kroaterne i Østrig er også slægtninge til flygtninge fra det osmanniske område. På den Osmanniske side af grænsen placerede tyrkerne ofte ortodokse vlacher, som efterhånden blev serbiseret. Disse udgør altså i 1990 en del af den serbiske befolkning i Kroatien og Bosnien. Selv den lille istrorumænske gruppe tilhører emigranter fra den Osmanniske tid. De største folkeforflytninger fandt sted i forbindelse med de Østrigsk-Osmanniske krige i slutningen af 1600-tallet og i første halvdel af 1700-tallet. Serberne fra især det "gamle" Serbien, dvs. Sandsjak, Kosovo og Metohija, men også fra andre områder, drog, ledet af deres patriarker, i to store bølger (1690 og 1737) til de nyligt befriede områder i det sydlige Ungarn. De områder, de var blevet tvunget til at forlade, Kosovo, Metohija og det vestlige Makedonien, blev der nu forflyttet især albanere til, som stort set helt og holdent var gået over til Islam (med undtagelse af en mindre gruppe katolikker). Det var altså i 1700-tallet, at befolkningsfordelingen i især Kosovo og Metohija blev forskubbet til albanernes fordel.

Også de bosniske bogumiler synes ligesom albanerne at være overgået til Islam. Den Islamiske religion var mindre fremmed for dem end den katolske og den ortodokse, og de kraftige forfølgelser fra disse religioner gjorde også overgangen lettere. De bosniske muslimer stammer imidlertid ikke kun fra bogumiler. Der er endda mange eksempler på, at katolikker har skiftet religion, og økonomiske incitamenter har sikkert også spillet en stor rolle. Mod slutningen af 1600-tallet var tre fjerdedele af den bosniske befolkning muslimer. I andre områder af Balkan var overgangen til Islam ikke så omfattende.

Slavisktalende pomakker, torbesjer og goraner i Rhodope og i Makedonien er dog et eksempel på sådanne konvertitter. Selv sigøjnerne i det Osmanniske område overgik i stort tal til Islam. Også tyrkere og andre muslimske folkeslag flyttede til Balkan, som f.eks. tjerkesserne, som der nu kun er nogle familier tilbage af i en by på Kosovo Polje. Blandt de Osmanniske grupper kan nævnes (halv)- nomaderne jurukerne.

I de fra tyrkerne befriede områder tillempede de Habsburgske herskere en befolkningspolitik, der var typisk for dette styre. Man lod forskellige folkegrupper flytte dertil, for at områderne ikke skulle blive etnisk homogene. Fra og med 1700-tallet flyttede grupper fra mange forskellige steder i det habsburgske imperium ind i disse områder, tyskere, ungarere, slovakker, rusiner, og fra 1800-tallet også tjekker, ukrainere og polakker. Fra de områder, der var blevet erobret fra tyrkerne, flygtede eller flyttede tyrkere, bosniske muslimer og albanere til Tyrkiet i forskellige bølger. Den seneste udvandringsbølge kom i 1950'erne, hvor ca. 100.000 tyrkere, albanere og muslimer udvandrede. De kristne opfattede længe alle muslimer som tyrkere, så det er svært at udskille de for skellige befolkningsgrupper blandt udflytterne. Der findes stadig såvel serbokroatisk- som albansktalende grupper i Tyrkiet.

Fra 1700-tallet og især 1800-tallet bliver den etniske og nationale bevidsthed større hos befolkningsgrupperne på Balkan. De sydslaviske folks etnogenese er meget kompliceret, og som hos alle folk, der har fået en sen bevidsthed, er der tendenser til at opbygge en national mytologi, - til at ville søge sine rødder langt tilbage, som f.eks. når makedonierne henviser til zar Samuils rige som et makedonsk rige. Bulgarerne opfatter dette rige som et bulgarsk rige. Serberne går tilbage til den serbiske guldalder i middelalderen og kroaterne til det kroatiske rige. Bosnierne ser tilbage til middelalderens bosniske rige med dets særlige kirke. Alle forsøger at finde en kontinuitet op igennem de mange århundreder med fremmed herredømme. For serberne var det den serbiske ortodokse kirke, som holdt serbiskheden oppe i den lange tid. Serbiskhed og ortodoksi var et og samme. For kroaterne var det måske især de rudimenære kroatiske statslige institutioner som bevaredes i denne lange tid, som bar kontinuiteten, mens den katolske kirke, derimod, næppe var en national kirke (måske skal man her gøre en undtagelse for de områder, som havde slavisk liturgi).

I begyndelsen af 1800-tallet var billedet dog meget forvirret. Den slovenske vækkelse var knap nok begyndt. Kroatien var ligesom Slovenien stadig under det habsburgske åg og splittet i dels Dalmatien, som hørte direkte under Østrig, dels i det egentlige Kroatien, der dog stadig hørte under Ungarn. Desuden fandtes der kroater efter snarere katolikker i Bosnien, der stadig hørte til det Osmanniske rige. Kroaterne var desuden sprogligt splittet. Selv om en af de litterære varianter, tjakavisk, var forsvundet, var litteratursproget i Zagreb stadig kajkavisk, mens andre dele anvendte forskellige varianter af sjtokavisk.

Situationen i det serbiske område var også forvirret. I det Habsburgske Vojvodina havde serbiskheden ganske vist vokset sig ret stærk, men det var på den anden side af Donau, den første moderne serbiske stat skulle dannes i stadig kamp mod det Osmanniske rige. Et tredje centrum for serbiskheden var Montenegro, som tidligt havde tilkæmpet sig en relativ selvstændighed fra tyrkerne, og som i 1800-tallet blev en selvstændig stat. Selv om dette også medførte en montenegrinsk nationalfølelse, var den dog altid kombineret med en serbisk bevidsthed. I Vojvodina skrev man på denne tid på et blandet sprog, slaveno-serbisk, men der havde allerede været gjort forsøg på at skrive på det almindeligt brugte sprog (Dositej Obradovitj). Den store serbiske sprogreformator blev dog Vuk Stefanovitj Karadsjitj, som baserede sit sprog på dialekterne i det østlige Hercegovina og de folkesange, som havde ført traditionerne fra slaget ved Kosovo Polje videre gennem århundreder. Sproget blev også en vigtig faktor i de sydslaviske integrationsbestræbelser, som kendetegner 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Serberne og Vuk anså alle, som talte sjtokavisk, for serbere, uafhængigt af deres religion, mens kroaterne og til dels slovenerne i den af panslavismen inspirerede illyriske bevægelse, snarere ville integrere alle sydslaver i en ny sydslavisk enhed. De religiøse grænser blev dog afgørende i den serbiske respektive kroatiske etnogenese. Der findes i dag meget få katolske serbere eller ortodokse kroater.

Den sproglige udvikling i Slovenien gik på tværs af de sproglige enhedsbestræbelser. Der blev i stedet skabt et slovensk litteratursprog i 1800-tallet. På det tidspunkt havde Kroatien syv forskellige ortografier. Omkring 1840 blev der oprettet et nationalteater i Zagreb. Det tyske teater samme sted havde eksisteret i 60 år. Kroaterne derimod opgav i den jugoslaviske ide's navn kajkavisk (ikke uden stridigheder) til fordel for et sjtokavisk med latinsk alfabet, stort set opbygget i overensstemmelse med Vuk's principper. Den sydslaviske, jugoslaviske, enhedstanke var naturligvis også dikteret af forholdene i det habsburgske rige. Mange anså en alliance med det i 1800- og 1900-tallet stadig stærkere Serbien for den eneste mulighed for at blive frie. Der fandtes dog også andre bevægelser, som ville skaffe katolske serbere og kroatere samme stilling som ungarerne i en habsburgsk føderation eller konføderation, der var naturligvis også nogle, der talte for selvstændige stater. Vuk's sprogreform drejede nu tydeligt mod vest-europa, og reformerne mødte modstand, idet Vuk's ideer underminerede ideen om en slavist nation. Serberne blev betragtet som separatister, selv om sprogstriden fik støtte fra forskere i vest-europa. Østrig så ikke med venlige øjne på nogen form for samlingsbestræbelser mellem den illyriske bevægelse og serberne, og der var da flere bestræbelser på at etablere litteratursprog. I 1850 underskrev forfattere fra såvel Serbien som Kroatien en litterær overenskomst i Wien gående ud på, at et folk skulle have et fælles sprog. Men kirketraditionerne forhindrede et sådant fælles sprog.

Jugoslavien

I 1917 samledes repræsentanter for serbere, kroater og slovenere på den græske ø Korfu. Der underskrev man en deklaration, i hvilken man enedes om at danne en sydslavisk stat: serbernes, kroaternes og slovenernes kongerige. Derimod kunne man ikke blive enige om, hvilken type stat, det skulle være. Jugoslavien blev således skabt d. 4. december 1918. Kongeriget af Serbere, Kroater og Slovenere med Kong Aleksander, som konge, hvortil også hørte Bosnien og Montenegro, der nu ophørte som selvstændig stat. Dertil kom makedonske, albanske og ungarske minoriteter. Byen Fiume (Rijeka) fik foreløbig særstatus, men var okkuperet af Italien i 1924-45. I den nye stat indgik dele af det habsburgske rige (Vojvodina, Bosnien-Hercegovina, Slovenien og Kroatien), dels førkrigs-Serbien og Montenegro. Den nye stat blev altså en fælles sydslavisk stat på trods af store ikke-slaviske minoriteter (over en halv million tyskere, næsten en halv million ungarere, over 200.000 rumænere (vlacher), 441.000 albanere, 168.000 tyrkere, 130.000 nordslaver (tjekkiske, slovakiske og ruthenske kolonister fra 1700-tallet) samt nogle endnu mindre ikke-slaviske grupper). I 1999 er der historikere der hævder, at Jugoslavien blev skabt af stormagterne får at stoppe Tyskland fremtrængen og får at løse balanceproblemerne i det sydøstlige Europa, ligesom at folkenes selvbestemmelsesret, som var et daværende centralt begreb og international norm, kun spillede en underordnet rolle ved etableringen af Jugoslavien.

Den nye stat blev også en kristen stat trods store muslimske minoriteter og grænserne mellem nabolandene lå først fast i 1925. En multinational stat i lighed med det Habsburgske rige. De tre nationer gik med i den nye stat med forskellige interesser. For serberne var den nye stat nok snarest en måde at virkeliggøre drømmene om et Stor-Serbien, mens kroaterne og slovenerne derimod havde ønsket en sydslavisk føderation, hvilket allerede fra starten dannede grundlag for stærke modsætninger. De religiøse og kulturelle forskelle mellem især serbere og kroater blev også meget tydelige, tydeligere end de nok havde været tidligere, da man levede i forskellige stater. På grund af samarbejdsvanskelighederne mellem serbiske og kroatiske ledere, blev der kun udviklet et svagt parlamentarisk demokrati.

I april 1919 oprettes Jugoslaviens Socialistiske Arbejderparti og kongressen erklærede sig solidariske med den russiske og ungarske arbejderklasse. I juli 1919 spændte arbejderklassen ben for, at Jugoslavien skulle bekæmpe Rådsrepublikken Ungarn. Jugoslaviens områder fastlagdes ved fredstraktaterne med Østrig, Bulgarien og Ungarn i 1919-20. Men alle områderne havde forskellig territorialhistorie. Overfor Bulgarien og Ungarn fik sydslaverne næsten de landområder som man krævede, men grænsen mod Østrig blev bestemt af en folkeafstemning i slovenerlandet omkring Klagenfurth, som Jugoslavien gik imod. Jugoslavien indgik i den "Lille Ententen" - et forbund mellem Tjekkoslovakiet, Jugoslavien og Rumænien fra 1920-38, støttet af Frankrig. Forholdet til Italien fæstnedes først i 1924 efter lange forhandlinger og overenskomster. Italien fik Goriza, Gradisca, hele Istrien og landet ned til Fiume, Zara og nogle af øerne. Store slovenske, kroatiske og dalmatiske befolkningsdele kom på denne måde under fremmedherredømme, så sydslaverne blev altså endnu ikke forenet. Følgelig var der i de følgende år vanskeligheder mellem Rom og Beograd, idet italienerne frygtede konkurrence på Adriaterhavet og kystområderne. Spændingen mellem jugoslaver og italienere har været meget anstrengende og ved en politisk/økonomisk overenskomst i 1937 blev spændingen mere afslappet. Også til Bulgarien var jugoslavernes forhold fjendtligt, idet bulgarerne bekæmpede det jugoslaviske statsstyre i Makedonien. Men i 1930 indtrådte en bedring i forholdet. Og da begge landes konger i 1937 bekræftigede en venskabstraktat, faldt spændingen også overfor Bulgarien. Indtil 1935 var Jugoslavien fransk orienteret.

Jugoslaviens konsolidering indadtil gik langsomt. Hver provins blev opkaldt efter en større flod, og nogle grænser afveg fra de historiske og etniske. Sproglige forhindringer for sammenslutningen var der ikke. Men de forskellige stammer, har haft en forskellig folkelig og statslig udviklingshistorie, og dertil kommer dybe skel i tro og kulturtraditioner mellem de græsk-ortodokse serbere og de romersk-katolske kroater og slovener. Også deres mål og midler afveg stærkt fra hinanden. Det varede heller ikke mange år førend de politiske partier blev etniseret. Bondepartiet blev det kroatiske parti og det radikale parti udtrykte serbernes interesser. Serberne havde egentlig kun ønsket en udvidelse af det historiske kongerige frem til havet sammen med alle deres trosfæller. Serberne ønskede også en serbisk centralistisk statsskik, hvorimod kroaterne ønskede et selvstyre, som de haft under Ungarn. Og løsrige sig fra Jugoslavien kunne kroaterne ikke, fordi italienerne havde overhængende udvidelsestilbøjeligheder netop i de kroatiske egne. Den grundlov der blev vedtaget d. 28. juni 1921 (efter den græske kalender) svarede helt til de serbiske idealer. Grundloven blev voldsomt angrebet af kroaterne og af deres leder: Stefan Raditch, der var løsmundet og politisk ubestandig. På parlamentets møde d. 20. juni 1928 medførte modsætningerne, at hans oppositionsgruppe og nogle meningsfæller blev skudt ned. Kroaterne modsatte sig derefter ethvert politisk samarbejde og fik følge af andre stammegrupper og danner et modparlament. I 1928 tilbød kong Alexander, at slovenerne og kroaterne kunne udtræde af Jugoslavien. Det ville de ikke, da der i nabolandene var revanchistiske stemninger: Mussolini i Italien, Hortydiktaturet i Ungarn og i Østrig. Kong Alexander tog i 1929 sagen i egen hånd og ophævede den omstridte forfatning. I nogles øjne blev det betragtet som er serbisk diktatur og landet navn ændres til: Kongeriget Jugoslavien. Kongens personlige styre ophævede selvfølgelig alle borgerlige rettigheder, og en ny valglov var kun beregnet på at skaffe kongeregeringen et flertal. Målet var selvfølgelig en sammensmeltning af den nye stats forskellige folkelige og kirkelige elementer, men midlerne var mere omtvistelige. Albanerne blev udsat for serbisering og kommunisterne blev forbudt.

Det stod også klart, at det sjtokaviske sprog, som både serbere og kroater havde satset på, ikke var helstøbt. Under påvirkningerne fra de forskellige kulturtraditioner, var der dannet litteratursproglige varianter i vest og øst. Man kan måske sige, at den kroatiske etnogenese først blev fuldbyrdet i denne konfrontation. Allerede i den tidlige mellemkrigstid blev spændingerne forstærket, og de kulminerede i 1928 i den statskrise, efter mordene på 3 kroatiske ledere, som gik forud for indførelsen af det kongelige diktatur i 1929 (hvor statens navn ændredes til kongeriget Jugoslavien). Heller ikke den kongelige magtovertagelse dæmpede de nationale spændinger mere end midlertidigt, og Kong Aleksander blev myrdet i 1934 i Marseille. Bag mordet stod en makedoner støttet af den italiensk-kroatiske ustasabevægelse. Kongens fætter, prinsregent Pavle overtog regeringen men spændingerne i disse år disse var også en vigtig bidragende faktor til, at Jugoslaviens deling så hurtigt blev et faktum i 1941. Jugoslaviens ledelse orienterede sig til aksemagterne. Balkan-ententen oprettes som en mellem Tyrkiet, Jugoslavien, Rumænien og Grækenland, indgået i Athen i 1934 til gensidig garanti af de bestående grænser og som værn mod Bulgarien. Balkan-ententen blev opløst af Nazityskland i 1940. De nationale spændinger førte også til, at man under den udenlandske okkupation udkæmpede en borgerkrig på flere fronter. I 1941 blev regeringen presset til at underskrive en pagt med Tyskland og Italien efter Frankrigs fald. Det udløste voldsomme antityske demonstrationer og regeringen blev styrtet. En ny regering blev dannet med Peter II., som leder. Men Hitlertyskland, Italien og Ungarn indvadere Jugoslavien allerede d. 6. april 1941 og bombardere Beograd, og derefter blev hovedparten af Jugoslavien opdelt mellem Tyskland, Italien, Bulgarien og Ungarn, da disse lande var i alliance. Kroaterne udråbte et selvstændigt Kroatien, der også kom til at omfatte Bosnien-Hercegovina, og Kroatien blev en selvstændig fascistisk stat med ustasalederen Ante Pavelic i spidsen, selv om områderne var tyske og italienske besættelsesområder. Kroaterne måtte afgive områder til italienerne. Men Kroatien blev udvidet sydpå med dele af Vojvodina, ned til Beograd's forstæder. Kroaterne gav krigen en voldsom regiliøs dimension i et opgør med Zagreb-serbernes samarbejde med den russiske kirke fra 1786. Kroaterne myrdede hundredetusinde serbere, sigøjnere, jøder og enhver politisk opposition, idet de kroatiske ledere var i forbund med Hitlerfascismen. Det kyrilliske alfabet blev forbudt og muslimerne blev udsat for massakre. Jødedommen blev totalt udryddet på Balkan under 2. Verdenskrig.

Modstandsbevægelsen voksede. Tjetnikerne (general Mihajlovic) ønskede et serbiskdomineret jugoslavisk kongerige. Kroaten Tito (Josip Broz) kæmpede for en kommunistisk jugoslavisk forbundsrepublik og samarbejde med russerne. Men tjetnikkerne anså kommunisterne for en større fare end tyskerne, og begyndte at samarbejde med tyskerne mod Tito. I 1942 dannes en national befrielseskomite, og ved et møde i november 1943 udnævnte komiteen en provisorisk regering med Tito som leder. Den jugoslaviske eksilregering måtte anerkende Tito som øverstbefalende og afsatte Mihailovic som krigsminister. Mødet blev sidenhen anset for Jugoslaviens anden fødselstime, selvom partisanerne først i maj 1945 fik kontrol over hele landet. 15 udenlandske og indenlandske hære kæmpede på Jugoslavien landsområder, og en tiendedel af landets befolkning blev dræbt,- over 500.000 mennesker. Andre kilder skriver 1.7 millioner døde ud af en befolkning på 15 millioner. 3,5 millioner var hjemløse efter krigen. De serbiske monarkister: cetnici, og Titos partisaner tog en voldsom hævn over kroaterne ved krigens afslutning. Den katolske (vestromerske) ærkebiskop: Stepinac blev idømt 16 års fængsel. En folkeafstemning afskaffer monarkiet og d. 19. november 1945 udråbes den Føderative Folkerepublik Jugoslavien, der består af seks ligeberettigede republikker: Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Makedonien - ialt 256.000 km2. Slovensk, serbokroatisk og makedonsk blev ligeberettigede officielle sprog, ligesom det latinske og kyrilliske alfabet blev ligestillet. Serbokroatisk i forbindelse med det latinske alfabet blev dog det mest udbredte i forvaltningen. Slovensk skrives med latinsk alfabet. Makedonsk skrives med kyrillisk, serbokroatisk skrives med latinsk alfabet i Kroatien og med kyrillisk i Serbien. Jugoslavien er rigt på mineraler og eksportør af kobber, bly, krom, sølv, zink, aluminium, jern, kul, olie asbest, bauxit, molybdæn, kviksølv og der er fundet uran, ligesom der er gas og olie i Adriaterhavet.

Folk, folkeslag og etniske grupper efter 2. Verdenskrig

Kommunistpartiet's politik havde i mellemkrigstiden (1918-1940) været vaklende og stort set fulgt Kommunistisk Internationales intentioner. Først i 1939 gik man endeligt ind for det føderale koncept. Sejrherrerne i 2. Verdenskrig var de kommunistiske partisaner med Tito i spidsen. De satsede på en føderal konstitution og en nationalitetspolitik, som i sine hovedtræk mindede om den, som i hvert fald på papiret var afspejlet i den sovjetiske Stalinkonstitution fra 1936. I den nye jugoslaviske stat anerkendes yderligere to sydslaviske folk, montenegrinerne og makedonierne. Efter 2. Verdenskrig regnedes antageligt også de bosniske muslimer som en selvstændig gruppe (navnet på folket blev i forskellige dokumenter skrevet med stort M, dvs. i overensstemmelse med reglen om etniske benævnelser på serbokroatisk). Emigrationen fra Jugoslavien toppede i slutningen af 2. Verdenskrig. Først og fremmest mange kroater flyttede i denne periode til andre lande, men også mange slaver,. Nedgangen blandt italienerne skyldes også for en stor del emigration. En ret stor gruppe tjekker forlod Jugoslavien efter bruddet mellem KomInform og Jugoslavien i 1948. I årene umiddelbart efter 2. Verdenskrig var tanken om en balkanføderation stærk. Jugoslavien og Bulgarien samarbejdede, og Bulgarien anerkendte en makedonsk identitet og et makedonsk sprog i sin del af Makedonien, Pirin-Makedonien. Bruddet mellem KomInform og Jugoslavien i 1948 betød dog dødsstødet for alle sådanne tanker. Bruddet skyldes uenighed om udenrigspolitikken, bl.a. i forhold til Albanien og Bulgarien. Efter 1948 var politikken længe centralistisk. Man satsede på den jugoslaviske tanke og på at opbygge en jugoslavisk overnational identitet via hæren og såkaldte arbejdsaktioner, hvor unge fra hele Jugoslavien deltog i byggeri af f.eks. veje og jernbaner. Denne centralistiske politik indebar også, at holdningerne til minoriteterne blev temmeligt uvenlige, hvilket f.eks. kan illustreres med, at de rusinske radioudsendelser ophørte, at deres tidsskrift Sjvetlosc blev nedlagt etc.. Tito insisterede på at få overdraget Trieste fra Italien og han støttede de kommunistiske oprøre i Grækenland og nægtede at underordne Jugoslavien efter sovjetiske interesser. Under parolen om kamp mod internationalistiske kommunister oprettede trotskisten Tito et brutalt politiapparat der fængslede Titos modstandere. I Montenegro blev næsten hele regeringen kastet i fængsel og 8000 montenegrinske kommunister sendt i lejeren: Goli Otok. Mere end 5000 officerer blev indespærret og 12.000 officerer blev afskediget fra hæren. I perioden 1948-52 blev 200.000 kommunister ekskluderet af partiet, dvs. halvdelen af partiets medlemmer. I 1949 indgik Tito en aftale med USA og opgav støtten til de græske oprørere. Udenrigshandelen og økonomiske sanktioner medførte, at der blev skabt en særlig ide, om en jugoslavisk vej til socialisme med selvstyre. Jugoslaviens republikker har navn efter den største befolknings gruppe, undtagen Bosnien & Hercegovina, hvor den største befolkningsgruppe er muslimer.

Verdenskrigen ledte også til nogle andre vigtige forandringer på det jugoslaviske etniske kort. Mange af de russere, som var flygtet fra revolutionen til Jugoslavien efter 1. Verdenskrig, flyttede videre til USA og andre lande, og med sig tog de den russiske ortodokse kirke, de havde opbygget i Jugoslavien. Et stort flertal af tyskerne blev også uddrevet, flygtede eller blev på anden måde elimineret. De få tilbageværende russere og tyskere (ifølge folketællingen i 1948 ca. 20.000 respektive 55.300) er siden blevet yderligere decimeret gennem udvandring og assimilation (ifølge folketællingen i 1981: 7.427 respektive 12.785). Også antallet af jøder (ifølge folketællingen af 1921: 64.159 personer, fordelt på en noget større gruppe askenazi i de tidligere Østrig-Ungarnske områder og en noget mindre gruppe sefarder i de tidligere Osmanniske områder), som under de hårde forfølgelser under krigen var blevet reduceret betydeligt, fortsatte med at mindskes efter krigen på grund af emigration til Israel og andre lande (ifølge folketællingen i 1981 var der 1.384 tilbage). Der kan også spores andre tendenser i den almene befolkningsudvikling efter 2. Verdenskrig. Mest iøjnefaldende er tilvæksten i de muslimske befolkningsgrupper, hvor f.eks. de bosniske muslimer fra 1948 til 1981 har øget deres andel af totalbefolkningen fra 5,1 % til 8,9 %,- albanerne fra 4,8 % til 7,7 % i samme periode, mens serbernes andel derimod er sunket fra 41,5 % til 36,3 %, kroaternes fra 24 % til 19,8 % og slovenernes fra 9,0 % til 7,8 %. Makedonierne har derimod øget deres andel fra 5,1% til 6,0 %. Selv om cifrene i de forskellige folketællinger efter krigen ikke er helt sammenlignelige, eftersom hver folketælling har haft sine specielle vilkår, viser de dog en klar tendens. I dette ti1fælde kan man se en forskel mellem de mere udviklede nordlige og nordvestlige dele og de fattige centrale og sydlige dele. Men forskellen er også markant mellem muslimer og kristne.

Decentraliseringen startede i 1950. Brancheministerierne blev afskaffet og republikkerne og kommuner fik større beføjelser. Råderetten over virksomhederne fik arbejderrådene, og 25 % af profitten måtte udbetales i løn. Men de selvforvaltende arbejderråd havde dog begrænset handlefrihed. I 1951 undertegnede Tito en militæraftale med USA om "gensidigt forsvar". I 1952 afbrød Jugoslavien enhvert forhold til Vatikanet. Udenlands kapital oversvømmede landet og lån og kreditter havde frygtelige følger. Balkan-pagten: en forsvarsalliance bliver indgået i 1953 mellem Grækenland, Jugoslavien og Tyrkiet.  

Religionsforhold i 1953 (i procent)

Gruppe

Ortodokse

Romer katolske

øvrige kristne

Islam

Ateister

øvrige

Montenegrinere

41,2

31,7

1,3

12,3

12,51

0

Bulgarere

76,2

0,0

0,0

0,0

23,4

0,2

Serbere

82,6

0,1

0,2

0,8

15,8

0,5

Makedoniere

81,6

0,3

0,2

1,4

15,8

0,7

Rumænere

87,9

3,4

3,3

-

4,5

0,9

Tjekker

2,4

80,1

-

-

13,6

3,9

Slovenere

0,2

83,2

1,5

-

10,3

4,8

Kroatere

0,2

87,7

0,5

0,5

10,2

4,8

Italienere

0,0

89,3

0,0

0,0

9,5

1,2

Tjekker og Slovakker

0,2

85,4

7,9

0,0

5,6

0,9

Ungarere

0,2

86,6

8,2

0,0

2,6

2,4

Rusiner

5,0

2,5

87,0

0,0

4,6

0,9

Slovakker

0,8

3,1

90,2

0,0

3,4

3,3

Muslimer

0,2

1,9

0,0

93,6

3,9

0,4

Albanere

0,0

3,2

0,0

93,6

2,3

0,1

Tyrkere

0,0

0,0

0,0

94,1

1,8

0,3

Under rubrikken "øvrige kristne" skjuler sig normalt forskellige protestantiske grupper men også uniater. Rusinerne er uniater. Procenttallene for tjekker omfatter kun Bosnien Hercegovina, for tjekker og slovakker Kroatien og for slovakker Vojvodina.

I 1954 fandt man en løsning på Triest-spørgsmålet, idet Italien fik byen og Jugoslavien baglandet. Beograd's intriger under kontrarevolutionen i 1956 i Ungarn og Polen er berygtede. Tito blev det billigste våben i den kolde krig mod Østeuropa, skriver Business Week. Liberaliseringen af økonomien medførte, at der opstod økonomisk ulighed. Slovenien og Kroatien blev de rigeste republikker og regeringens forsøg på at udligne forskellene blev mødt med stor utilfredshed. Udgifterne til genopbygningen efter 2. Verdenskrig var trods alt temmeligt store. Men trods liberaliseringerne ændrede man navnet til: Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien. Tito skabte i 1960érne sammen med andre store stater, der havde frigjort sig fra kolonivældet: Den Alliancefri Bevægelse. Men i den internationale kamp mellem kapitalisme og socialisme, kan man godt i dag se, at også denne alliance er opslugt af kapitalismen. Allerede i 1955 var indkomsten i Slovenien 5 gange så høj som i Kosovo, og i 1989 er udviklingen forstærket til 8.

Den store emigration for at få arbejde i først og fremmest 1960'erne har også bidraget til at øge forskellene mellem de muslimske og kristne grupper. Mange af folkeslagene og minoritetsgrupperne af sydslaviske folk i andre republikker end deres egne, er også mindsket i antal i efterkrigstiden. Der er flere årsager til dette: emigration (deriblandt flytning til en anden republik), lave fødselstal, assimilation bl.a. pågrund af blandede ægteskaber og flytning fra land til by, sekularisering, svag national bevidsthed, muligheden for at vælge relativt frit mellem majoritets- og minoritetskultur og mulighed for at blive registreret som jugoslav i folketællingen. I 1960'erne fik arbejdskraften fri bevægelighed, hvilket førte til en omfattende udvandring af folk, som nok ofte kun havde til hensigt at rejse bort for en tid som gæstearbejdere, men som regel blev de permanent bosat i udlandet. Man regner med, at det drejer sig om ca. en million mennesker. Denne udrejse har naturligvis påvirket de jugoslaviske folk mest, men kan også have bidraget til at påvirke udviklingen i negativ retning, selv for folkeslagene og de etniske grupper. Vandringerne mellem republikkerne og de autonome områder har påvirket befolkningstallene. Den mest iøjnefaldende befolkningsforskydning er sket Kosovo, hvor den serbiske og montenegrinske andel af befolkningen er faldet fra 27,4 % ifølge folketællingen af 1948 til 14,9 % i 1981. Denne udvikling er fortsat efter 1981. Årsagerne dertil er først og fremmest en meget stærk befolkningstilvækst i den albanske gruppe beroende på meget høje fødselstal og en stærkt faldende mortalitet (det hævdes somme tider også, at der er sket en storindvandring på ca. 130.000 fra Albanien), og serberes og montenegriners udvandring til andre dele af Jugoslavien fra først og fremmest slutningen af 1960'erne og helt frem til i dag. Dette områdes etniske spændinger med rødder helt tilbage i 1600-tallet fik en anden dimension, da albanerne fik øgede rettigheder. Serberne og montenegrinerne blev nu også kvalitativt en minoritet og blev udsat for et stærkt pres fra majoriteten. Man regner med at ca. 100.000 serbere og montenegriner forlod området mellem 1961 og 1982, og udvandringen er også siden fortsat. For perioden mellem 1981-1990 har man vurderet udvandringen til ca. 25.000. Selv om de etniske spændinger har været hovedårsagen til udvandringen, kan også økonomiske og sociale Årsager have spillet en væsentlig rolle, eftersom Kosovo har været og er et af de økonomisk svageste områder i Jugoslavien med meget høj arbejdsløshed.

I Bosnien-Hercegovina er andelen af muslimer også steget i efterkrigstiden, fra 30,7 % til 39,5 %. Andelen af kroater og serber er faldet fra 23,9 % til 18,4 % respektive fra 44,3 % til 32,0 %. Muslimerne har tidligere haft en betydeligt højere tilvæksts, hvilket er en af forklaringerne på de ændrede relationer. En anden forklaring er, at mange har valgt at kalde sig jugoslaver under den seneste folketælling, men der er også sket en betydelig udvandring af serbere og kroater til Serbien respektive Kroatien, samt til udlandet og Slovenien. Denne udvandring synes dog mest at have været økonomisk betinget, selv om det nogen gange hævdes, at udvandringen skulle have etniske årsager, hvilket dog synes svært at bevise. Det forekommer også svært at hævde, at den faldende andel af serbere i Kroatien og den udvandring til Serbien, som finder sted, skulle have etniske årsager. Andelen af serbere faldt i Kroatien mellem 1971 og 1981 fra 14,2 % til 11,6 %. Den vigtigste årsag til dette er, at mange valgte at kalde sig jugoslaver under folketællingen i 1981. Der sker dog en udvandring af serbere fra økonomisk svage områder i Kroatien til Serbien. Det naturligste havde i dette tilfælde måske været, om de var flyttet til økonomisk stærkere områder i Kroatien. Her mener demograferne, at den etniske faktor kan have spillet en rolle. Den centralistiske politik, og dermed også jugoslavismen, blev dog kritiseret mere og mere i 1960'erne, så meget desto mere, som den også blev opfattet som et middel for serberne til som den største gruppe at dominere Jugoslavien. Også overenskomsten i Novi Sad, hvor først og fremmest serbiske og kroatiske lingvister enedes om en fælles sprogpolitik, som bl.a. resulterede i en fælles ortografisk håndbog (Pravopis) i 1960, kan ses som et udslag af jugoslavisme. Da Indiens premierminister Nehru besøger Jugoslavien i 1960, siger han sigende: Jugoslavien har 1 parti, 2 alfabeter, 3 religioner, 4, sprog, 5 nationaliteter, 6 republikker, 7 nabolande og 8 nationalbanker.

Jugoslavien får ny forfatning i 1963 og forbundskammeret består af 190 medlemmer, med fire kamre på med hver 120 medlemmer, for økonomi, kultur og uddannelse, social velfærd, politisk-administrative spørgsmål. Staten styres af 22 medlemmer. I slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne blev der yderligere liberaliseret og efter krav om mere selvstændighed. Virksomhederne kunne disponere over 70 % af profitten. Der oprettes investeringsbanker og prisdannelsen blev delvist fri. Der opstår inflation og arbejdsløshed, hvilket medførte, at mange jugoslaver rejste ud som gæstearbejdere. Men markedssocialismen bragte skuffelser. I slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne var kendetegnet af en betydelig national turbulens, især i Kroatien, hvilket førte til udrensninger i 1971-72. Forfatningen ændres i 1971 til gavn for et vidtgående selvstyre republikkerne og i Serbiens to autonome provinser: Vojvodina og Kosovo. Forfatningen blev baseret på arbejderselvstyre.

Den nye forfatning af 1971 var meget decentraliserende, og republikkerne vandt styrke på føderationens bekostning. Forfatningen gav også de autonome områder Kosovo og Vojvodina næsten samme rettigheder som republikkerne. Denne forfatning, eller snarere disse forfatninger, eftersom der faktisk findes ni forfatninger i Jugoslavien, gav også klare garantier for minoriteternes rettigheder. Hvor meget den føderale magt var svækket stod dog ikke klart før efter Titos død i 1980, hvor en kollektiv ledelse, som viste sig meget svag, begyndte at styre føderationen. Men kroaterne var utilfredse med, at deres virksomheder og turistindustri skulle aflevere så meget af overskuddet til mindre udviklede områder (bjergområder) i Jugoslavien.

Rettigheder i konstitutionerne af 1971

I den føderale konstitution fra 1971 nævnes ingen folk og folkeslag ved navn. Imidlertid står der, at alle føderale love og forordninger skal publiceres som autentiske tekster på folkenes sprog, og desuden på ungarsk og albansk.

I den bosnisk-hercegovinske konstitution nævnes folkene, d.v.s. muslimer, serbere og kroater ved navn. Desuden nævnes repræsentanter for øvrige folk og folkeslag, som lever der. Det officielle sprog er serbokroatisk respektive kroatoserbisk med ijekavisk udtale. De to alfabeter (kyrillisk og latinsk) er ligestillede.

I den montenegrinske konstitution påpeges det, at den socialistiske republik er et rige for det montenegrinske folk og for alle andre repræsentanter for folk og folkeslag, som bor der. Det påpeges også, at alle er lige i alle forhold: montenegrinere, muslimer, serbere, kroater, makedoniere, slovener, albanere og repræsentanter for andre folkeslag, som lever der. Det serbokroatiske sprog med ijekavisk udtale er det officielle sprog. De to alfabeter er ligestillede.

Den kroatiske socialistiske Republik er et rige for det kroatiske folk, for det serbiske folk i Kroatien og for de folkeslag, som lever der. I en artikel hedder det bl.a., at alle folk og folkeslag, som lever i Kroatien, er lige: kroater, serbere, ungarere, tjekker, italienere, slovakker, rusiner, ukrainere og andre folk og folkeslag. I Kroatien "anvendes offentligt det kroatiske litteratursprog standardformen for det folkesprog, som tales af serbere og kroater i Kroatien, og som kaldes kroatisk eller serbisk."

Den socialistiske republik Makedonien er "et nationalt rige for det makedonske folk og et rige for de albanske og tyrkiske folkeslag, som lever i Makedonien." Dog garanteres repræsentanter for andre folk og folkeslag, som lever i Makedonien, de samme rettigheder. Det makedonske sprog er det officielle sprog, men repræsentanter for andre grupper garanteres ret til at anvende og modtage information på deres eget sprog. Der er også en særlig del om folkeslagenes rettigheder, og i anden sammenhæng nævnes det også, at de etniske grupper, som lever i Makedonien side om side med det makedonske folk og folkeslagene, har samme rettigheder og pligter som disse. I dette tilfælde sigtes der nok nærmest til romerne (sigøjnerne).

I den slovenske forfatning nævnes det slovenske folk og de italienske og ungarske folkeslag. Desuden påpeges det, at borgerne i de andre jugoslaviske republikker har samme rettigheder og pligter, som borgerne i den slovenske republik. Det officielle sprog er slovensk. Det påpeges dog, at repræsentanter for andre grupper har ret til at anvende deres eget sprog overfor officielle organer samt at blive informeret på eget sprog. Repræsentanter for andre jugoslaviske folk og folkeslag har ret til uddannelse på deres eget sprog. Der er også et særligt afsnit med bestemmelser for den ungarske og italienske minoritet.

Den socialistiske republik Serbien er et rige for det serbiske folk og de dele af andre folkeslag, som lever der. Også i den serbiske forfatning nævnes det, at etniske grupper har samme rettigheder som folk og folkeslag. Officielle dokumenter skal publiceres på serbokroatisk. Dokumenter, der omfatter hele republikken, skal publiceres på albansk og ungarsk. Kommuner, selvstyrende organer samt foretagender skal i statutterne angive, på hvilket sprog deres officielle dokumenter skal publiceres.

I den autonome region Kosovo's konstitution meddeles det, at albanerne, muslimer, serbere, tyrkere, montenegrinere og repræsentanter for andre folk og folkeslag er lige. Der garanteres også lighed mellem albansk, serbokroatisk og tyrkisk og deres alfabeter. Der findes dog også et særligt kapitel, som har titlen "Ligeberettigelse for sprog og alfabeter".

I Vojvodinas forfatning nævner ingen gruppe ved navn, men taler om folk og folkeslags ligeberettigelse. I artikel 5 nævnes at serbokroatisk/kroatoserbisk, ungarsk, slovakisk, rumænsk og rusinsk og deres alfabeter er ligestillede. I artikel 233 påpeges det, at alle love og forordninger skal udkomme på alle fem sprog.

Af forfatningerne kan man konkludere at der er det: føderale niveau; republik- og områdeniveauer; det kommunale niveau; og selvstyrende organisationer eller foretagender; og at alle folk og folkeslag skal have mulighed for frit at anvende og udvikle deres sprog og kultur. Ved folketællingen i 1971 skaber man officielt en ny etnisk kategori: Muslimani. Denne kategori indbefatter serbokroatisk-talende medborgere med muslimsk kulturbaggrund, men omfatter ikke de albanske muslimer. Den opfattelse, at muslimer egentlig var serbere eller kroatere, sejrede dog, selv om den kun var meget lidt udbredt blandt muslimerne selv. Dette førte efterhånden til, at muslimerne blev anerkendt som et egentligt folk i 1971. Denne anerkendelse blev også anerkendt i forfatningen af 1974

Helt generelt kan den voksende selvstændighed efter indførelsen af konstitutionerne for republikker og autonome områder i 1971 have ført til en etnisk og national mobilisering af majoritetsfolkene. Den kan så have fået mange til, som modreaktion, at kalde sig jugoslaver ved folketællingen i 1981. Andelen af jugoslaver er jo steget fra 1,3 % ifølge folketællingen i 1971 til 5,4 % ifø1ge folketællingen i 1981. Mange af minoritetsgrupperne synes at have valgt denne mulighed i stor skala, f.eks. bulgarerne. Men mange af de små folkeslag indgår mange blandingsægteskaber, og dette kan også have været en årsag til, at man i sådanne ægteskaber har valgt at kalde sig jugoslavere. Dette er især typisk for Vojvodina, og forklaringen på dette kunne dels være den store folkeblanding, som forekommer der, og som naturligt fører til større muligheder for kontakter over de etniske grænser, dels det harmoniske forhold mellem de forskellige folkegrupper. Den højeste procent af blandingsægteskaber i Vojvodina har rusinerne, blandt hvilke 60,3 % af alle indgåede ægteskaber i perioden 1950-1981 har været blandede. Tjekker og italienere bar dog endnu større antal. De små grupper indgår altså flere blandingsægteskaber end de større. Blandingsægteskaberne er dog ikke typiske for alle folkegrupper. Albanerne bar et lavt antal blandingsægteskaber (i samme periode kun 5,5 %), og antallet er til og med faldet siden 1960'erne, hvilket vel sagtens peger på en øget isolation fra de øvrige jugoslaviske folk. De blandingsægteskaber, som indgås af albanere holder sig i øvrigt normalt indenfor Islam. Næst lavest ligger muslimerne med 7,0 %. I øvrigt kan man nok sige, at slavisksprogede gifter sig med slavisksprogede, og at ægteskaber mellem muslimer og kristne er ret sjældne. Den gruppe, som gifter sig mest homogent i religiøs henseende, er dog makedonierne, hvor kun 1,2 % af de indgåede ægteskaber er religiøst heterogene.

Flere af folkeslagene har også en negativ tilvækst. Dette gælder ungarere, rumæner og rusiner, mens andre, som slovakker, ligger næsten jævnt. Den stærkt øgede urbanisering af Jugoslavien i efterkrigstiden fører naturligvis også til en øget assimilation af repræsentanter for små folkegrupper. Grupper, som tidligere levede i ret tætte bosætninger i landsbyen, kommer i de nye omgivelser i byerne til at leve mere spredt og have færre muligheder for at bruge deres eget sprog og skabe et eget kulturliv. Kontakten mellem land og byer er dog i mange tilfælde stærk, og derfor er der en del steder, stadig mange muligheder for at bekræfte den etniske identitet gennem kontakten med dem, som er blevet på landet. Som et eksempel kan nævnes rusinerne i Novi Sad, som stadig holder kontakt med deres hjembyer, hvoraf den største, Ruski Kerestur, med ca. 6.000 indbyggere er etnisk næsten homogen. Urbaniseringen og det kommunistiske regimes principielt antireligiøse indstilling har også medført en betydelig sekularisering. I de tilfælde, hvor det religiøse tilhørsforhold også har været en vigtig etnisk faktor, som f.eks. for rusinerne, kan sekulariseringen have indebåret, at tilknytningen til gruppen er svækket.

I nogle grupper er den etniske identitet svag. Dette gælder især vlacherne, hvis antal har svinget betydeligt i efterkrigstiden. De identificerer sig ofte med de folk, der er i majoritet, i de respektive republikker, og kalder sig derfor ofte i folketællingerne makedoniere eller serbere. Hele 100.640 af dem, som kaldte sig serbere i den sidste folketælling, angav, at deres modersmål var vlachisk. Af kroaterne har 3.425 italiensk som modersmål og 3.129 har ungarsk. Også tallene i den Osmanniske gruppe, hvor 16.703 har makedonsk som modersmål og 8.856 albansk er interessante. Det almindeligste er dog, at modersmålet er serbokroatisk, skønt man opgiver en anden nationalitet. Dette gælder fremfor alt mindre grupper: 5.991 af bulgarerne, 5.187 af tjekkerne, 1.497 af italienerne,20.649 af sigøjnerne (romerne), 4.722 af rusinerne og 7.394 af slovakkerne har serbokroatisk som modersmål. Modersmål og nationalitet følges altså ikke altid ad, og det er klart, at sprogskiftet til et majoritetssprog blandt mange i de mindre grupper med tiden vil blive fulgt af en fuldstændig assimilation. I minoriteternes aviser kan man engang imellem støde på klager over, at medlemmerne ikke er tro nok mod deres egen gruppe. Disse klager gælder ofte valget af skolesprog, hvor det tilsyneladende ofte forekommer, at forældrene vælger at sætte deres børn i en klasse, hvor der undervises på majoritetssproget, selv om der er mulighed for at blive undervist på minoritetssproget. Forældrene mener dog, at deres valg er til barnets bedste. Barnet har større nytte af at kunne majoritetssproget godt og får desuden mulighed for at studere flere fremmede sprog. Dette fører i det lange løb naturligvis til, at barnet opsuges af majoritetskulturen, hvis barnet ikke støder den bort. Det er dog et "frit valg".

Folk, folkeslag og etniske grupper i 1981

Montenegrinere

579.043

2,6 %

Kroatere

4.428.043

19,8 %

Makedoniere

1.341.598

6,0 %

Muslimer

1.999.890

8,9 %

Slovenere

1.753.571

7,8 %

Serbere

8.140.507

36,3 %

Albanere

1.730.878

7,7 %

Østrigere

1.404

0,0 %

Bulgarer

36.189

0,2 %

Tjekker

19.624

0,1 %

Grækere

1.641

0,0 %

Italienere

15.132

0,1 %

Jøder

1.384

0,0 %

Ungarer

426.867

1,9 %

Tyskere

7.712

0,0 %

Polakker

3.043

0,0 %

Romere

168.197

0,7 %

Rumænere

54.955

0,2 %

Rusiner

4.467

0,0 %

Slovakker

80.334

0,4 %

Tyrkere

101.291

0,5 %

Ukrainere

12.831

0,1 %

Vlacher

32.071

0,1 %

Øvrige

17.645

0,1 %

I folketællingen af 1981 findes en mere omfattende beskrivelse af de forskellige folkegruppers situation i Jugoslavien. I senere statistiske årbøger (1987) kan man følge udviklingen på visse punkter, som f.eks. bøger og tidsskrifter på de forskellige folkeslags sprog, skoler med undervisning på minoritetssprog osv. Ifølge folketællingen fra 1981 bor der 22.427.585 mennesker i den jugoslaviske føderation. I 1990 nok omkring 24 millioner. I 1981 fordeler de sig på folkegrupperne i henhold til tabellen. De grupper, der har angivet deres nationale ti1hørsforhoId, er ikke altid etnisk homogene. Der findes, som påpeget ovenfor, f.eks. fire klart afgrænsede vlachiske grupper, nemlig: meg1enorumænere, aromuner, timokrumænere og istrorumænere. I den tyrkiske gruppe findes bl.a. jurukere. Sigøjnerne (romerne) er også fordelt på flere grupper. De fåtallige jøder er enten askenazi eller sefarder. I gruppen "øvrige" skjuler der sig f.eks. tjerkesser. Der findes også nogle, som har oplyst deres regionale oprindelse i stedet for det etniske, såsom dalmatiere, sjutmadinere, hercegovinere osv. I folketællingerne har man også ret til ikke at opgive sin etniske identitet eller til at kalde sig jugoslav.

Befolkningsgrupperne i Jugoslavien inddeles i: folk eller nationer (narodi), folkeslag eller nationaliteter (narodnosti), etniske grupper (etnitjke grupe). Også det religiøse ti1hørsforhoId er for visse grupper blandet. Det fremgår af folketællingen af 1953, som er det eneste ti1fæIde, hvor det religiøse tilhørsforhold blev registreret. Tallene må dog, især for antallet af ateister, betragtes med en forsigtighed p. g. a. den daværende politiske situation De fleste af folkene forekommer også som minoriteter udenfor deres egne republikker. Serberne er den gruppe, som er mest udbredt. I Bosnien-Hercegovina boede der i 1981 1.320.644 serbere (dvs. 32.% af republikkens befolkning og 16,2% af alle serbere i Jugoslavien). I Kroatien fandtes der 531.502 serbere (11,5% af Kroatiens befolkning og 6,5% af alle serbere i Jugoslavien) og i Montenegro 19.407 serbere (3,3% af republikkens befolkning og 2,6% af alle serbere i Jugoslavien. Der findes også montenegriner mange steder udenfor Montenegro, og der er serbokroatisktalende muslimer udenfor Bosnien-Hercegovina, især i Sandsjak i det egentlige Serbien og i Montenegro. De makedonsktalende muslimer er tidligere blevet regnet som makedoniere, men det er sandsynligt, at den store tilvækst af muslimer i Makedonien mellem 1971 og 1981, fra 0,1% til 2,1%, skyldes, at de makedonske muslimer er begyndt at kalde sig muslimer i stedet for makedoniere. Der har længe boet kroatere i Bosnien-Hercegovina. Også i Vojvodina findes der en gruppe, som i folketællingen er opført som kroatere. Udover i Makedonien findes der kun i Serbien makedoniere i større udstrækning. Også albanerne er spredt udenfor Kosovo. I Makedonien (det vestlige) findes det største antal, men også i Montenegro og i det egentlige Serbien findes der kommuner med en stor koncentration af albanere. Antallet af albanere, makedoniere og muslimer udenfor de fattige sydlige og centrale områder er antageligt større end statistikken viser, eftersom der forekommer flytning grundet arbejdsforhold indenfor landets grænser, som der ikke gøres fuldstændigt rede for i statistikken. Man regner f.eks. med, at der i Beograd findes ca. 40.000 albanere. I folketællingen af 1981 er der imidlertid kun opgivet 8.212 albanere i Beograd.

Efter 1980

Efter Tito´s død i maj 1980 skabtes et nyt lederskab, der bestod af en repræsentant fra hver af de 6 republikker suppleret med 2 repræsentanter fra de autonome områder og en repræsentant fra Kommunisternes Forbund. Men ideen om "broderskab og enhed" blev spoleret i 1981 da store demonstrationer stiller krav om at Kosovo bliver en selvstændig republik. Konflikten var etnisk med to folk med forskelligt sprog og forskellig religion. Selv om det var lykkedes gennem de sidste 35 år at nedtone religionens indflydelse på Balkan, skulle det lykkedes den muslimske fane og det muslimske mindretal, at smadre freden, sammenholdet og socialismen. Økonominen vokse omtrent lige hurtigt i de 8 regioner fra 1950-1980,- med 6%-7% om året. De rige regioner skulle yde knap 2 % af deres BNP til udviklingen af de fattige områder, og Kosovo fik finansieret 70 % af sine investeringer på denne måde, samtidig med at den største befolkningsforøgelse skete i det fattige Kosovo. De fattige regioner følte sig snydt med de lave priser som de fik på råvarerne, medens de rigere regioner var trætte af at overføre penge til de fattige regioner. Økonomien blev ødelagt og udlandsgælden voksede til 20 milliarder US dollars. I 1973 var udlandsgælden på 4.7 milliarder dollars men var i 1987 var vokset til 22 milliarder dollars, samtidig med at renteniveauet på vestlige lån steg. Jugoslavien var fanget i en gældskrise. Den ene kriseløsning afløste den næste kriseløsning. Halvdelen af Slovenien og Kroatiens udenrigshandel var med Tyskland og Siemen's var Kroatiens hovedkreditor. Den økonomiske krise skabte grobund for nationalisme. Den gennemsnitlige månedsløn i Serbien var 152 D-mark, i Kroatien 757 D-mark og i Slovenien 1040 D-mark. I 1989 var inflationen på 2700 %. 20 % af befolkningen skønnes at leve i fattigdom p.g.a. den økonomiske krise og arbejdsløsheden var nået op på 27 %. Nok var der fælles valuta, men det var umuligt at gennemføre en fælles finanspolitik, når beslutningsgrundlaget var decentraliseret væk fra centralregeringen. I 1990 blev dinaren bundet til den tyske mark og i slutningen af 1990 ophørte serberne med at overføre skattebetalinger til det fælles føderale budget. Alle republikker havde vedtaget love i strid med forbundslovene. Der blev indført lønstop, fri prisdannelse og nye virksomhedsformer og i 1991 nåede inflationen ned på 118 %. Serbiske journalister underminerede det langvarige tabu mod nationalisme. Massemedierne blev brugt til at genetablere nationalismen. I årene 1982-89 steg inflationen fra 90 % til 2500 %. Folk forsømte deres job til fordel for familielandbruget. Arbejderne havde gennem hele markedsøkonomiens periode heller ingen insitament til at at spare op i virksomhederne, fordi de ikke senere kunne trække pengene ud. Det var således fordelagtigt at låne penge til opførelse af en virksomhed her og hidset. Mange underskudsgivende virksomheder blev overtaget via lån, i stedet for at lukke dem, og man mener også, at når efterspørgslen steg på et produkt sted, producerede man færre produkter, fordi man ville have prisen til at stige yderligere på produktet og derved tildrage sig en større fortjeneste. Indkomstfordelingen var skæv og udenrigshandelen blev i stigende grad knyttet til magtfulde centre i Sydtyskland, Norditalien og EF. Da Milosevic kommer til magten i Serbien i 1986/87, sker det på baggrund af en nationalistisk politik. Et memorandum fra en arbejdsgruppe af akademikere bidrager til yderligere nationalismen. Spareforanstaltninger 1987 udløste strejker i hele Jugoslavien. I 1988 begrænser Serbien selvstyret i Kosovo og undertrykker protesterne. Serberne arrangerer massedemonstrationer, der medfører valg i Vojvodina og Montenegro, og disse to nye regeringer bliver mere serbisk-nationalistiske. Slovenien reviderer deres forfatning i 1989 med henblik på selvstyre, og slovenerne og kroaterne masede nu på med at få et endnu løsere forbund af suveræne stater. Kroaten Markovic styrede som forbundsregeringschef i 1989 mod markedsøkonomi og flerpartisystem. Kommunisternes Forbund i 1990 gik i opløsning. Der blev indført delstatsvalg i 1990, der bragte nationalistiske borgerlige eller moderat-socialistiske partier til magten undtagen i Serbien, hvor Miloševic og hans serbiske socialister (ekskommunister) sejrede overvældende. Forbundshæren blev gradvist afløst af ulovlige nationalgarder og CIA rapporterer, at krig kan bryde ud når som helst. Ved valgene til Serbiens parlament i 1990 vandt Milosevic's parti med 190 pladser ud af 250 pladser.

Der er i 1990 seks jugoslaviske folk: slovener, kroater, serbere, muslimer, montenegriner og makedoniere. Folkene er alle sydslaver (deraf navnet Jugoslavien) og taler sydslaviske sprog (slovensk, serbokroatisk og makedonsk), og de er de statsbærende folk i de seks socialistiske republikker (Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Makedonien) og i føderationen. De er også i majoritet i de respektive republikker. Muslimerne har dog ikke absolut, men kun relativ majoritet i Bosnien-Hercegovina. Serbien er opdelt i tre forskellige områder: det egentlige eller indre Serbien samt de to autonome områder (pokrajine) Vojvodina og Kosovo. I det egentlige Serbien er 85,4% af befolkningen serbere. I Vojvodina er de ganske vist i majoritet (54,4%), men der findes mange minoritetsgrupper, bl.a. den store ungarske minoritetsgruppe på 18,9%. I Kosovo er serberne i klar minoritet (13,2%), mens albanerne har majoriteten (77,4%). Den nyeste homogene republik er Slovenien med 90,5% slovenere.

Folkeslag eller nationaliteter er albanerne (især i Kosovo og det vestlige Makedonien, men også i Montenegro og Serbien), ungarere (i Vojvodina, men også mindre grupper i Kroatien og Slovenien), tyrkere (i Makedonien, men også i Kosovo), bulgarere (i det østlige Serbien), slovakker (i Vojvodina, men også i det østlige Kroatien), rusiner (i Vojvodina, men også i det østlige Kroatien), rumænere (i Vojvodina, men også i det egentlige Serbien), tjekker (i Kroatien) og italienere (på Istrien og i Slovenien). Undertiden forekommer der også oplysninger om at sigøjnerne (romerne, romi) har fået status som folkeslag. Dette gælder dog endnu kun for Bosnien-Hercegovina. Folkeslag er altså i princippet grupper, som har et hjemland udenfor Jugoslavien. Dette gælder dog næppe for rusinerne eller sigøjnerne. Det er næppe noget tilfælde, at hjemlandene for de fleste af folkeslagene er lande, som grænser op til Jugoslavien. Der har sikkert også været en jugoslavisk udenrigspolitisk interesse i at støtte disse grupper, så meget desto mere, som der findes sydslaviske minoriteter i flere af disse lande, i Ungarn, Rumænien, Italien og Albanien.

Rent retsligt og teoretisk findes der egentlig intet, som skiller folkeslagene fra de øvrige etniske grupper, men i praksis er folkeslagene grupper, som er tilstrækkeligt mange eller bor tilstrække1igt kompakt til at kunne udvikle deres eget kulturliv. Politisk er der også en klar skelnen mellem folkeslag og etnisk gruppe. Dette fremgår om ikke andet af, at romerne længe har forsøgt at få anerkendelse i hele Jugoslavien, men hidtil ikke har opnået det. Et andet eksempel er den heftige reaktion blandt rusinerne i 1989 på et forslag fra Beograd om, at deres status skulle ændres fra folkeslag til etnisk gruppe. I denne forbindelse har også ukrainerne ønsket at blive anerkendt som folkeslag. At grænsen mellem folkeslag og etniske grupper er uklar fremgår også af kommentarerne til folketællingerne af 1971 og 1981. I 1971 taler man om de ovenfor nævnte ni folkeslag og fører de øvrige sammen under rubrikken "andre nationale og etniske grupper". Disse er østrigere, tyskere, grækere, jøder, polakker, romere, russere, ukrainere, vlacher og øvrige. I forbindelse med folketællingen af 1981 anføres kun to etniske grupper, romere og vlacher, mens alle øvrige regnes for folkeslag. I øvrigt anvender den, som har lavet disse optællinger, Rusja Petrovitj, kun termen "etnisk gruppe" for såvel folk, folkeslag og etnisk gruppe i sine rent videnskabelige demografiske arbejder.

Ingen af de forskellige folk har majoritet i føderationen. Serberne er den største gruppe (36,3%). Rent faktisk, men ikke retsligt, er der dog et majoritets sprog, serbokroatisk, som tales af fire af folkene, serberne, kroaterne, montenegrinerne og muslimerne (sammenlagt 67,6% af befolkningen), og som også er et slags blandingssprog for Jugoslaviens forskellige folkegrupper. Desuden har langt de fleste af dem, som erklærede sig jugoslaver i folketællingen (5,4%), serbokroatisk som modersmål. Som skriftsprog (litteratursprog) er serbokroatisk dog ikke helstøbt. Der findes varianter.

Allerede i november 1990 vedtog det amerikanske kongres en lov (101-513), som nogle mener var en dødsdom over Jugoslavien. I henhold til loven skulle al hjælp, handel, kreditgivning fra USA til Jugoslavien afbrydes i løbet af 6 måneder. Loven krævede også, at USA's repræsentanter i Verdensbanken og Valutafonden skulle følge op på denne politik. For at genoptage hjælpen, blev der stillet betingelser om, at der skulle afholdes flerpartivalg i hver af de seks jugoslaviske republikker. Loven havde også en bestemmelse om, at kun de partier som State Department godkendte som demokratiske kræfter, kunne modtage finansiel støtte. Reelt betød det, at der strømmede US-dollars til små nationalistiske højrepartier i Jugoslavien, der befandt sig i et finansielt kvælertag. Budskabet var klart: enten flerpartivalg efter amerikansk opskrift eller økonomisk blokade. Ved folkeafstemninger 1991 vedtog Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien og Kosovo at løsrive sig fra forbundet. Det kom til kampe med forbundshæren d. 5 maj 1991. Tankerne om et "lille Serbien" i Kroatien og i Bosnien-Hercegovina var umulige efter Kroatiens og Sloveniens forfatningsstridige uafhængighedserklæringer d. 25. juni 1991, som godt nok blev "frosset" ned til d. 8. oktober 1991. Alle forsøg på en fredelig løsning sluttede, da Kroatien og Slovenien i juni 1991 meldte sig ud af den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien. Slovenerne etablere deres egen valuta: tolar, d. 8. oktober 1991. Samme år i september løsrev Bosnien-Hercegovina og Makedonien sig. I januar 1992 blev Kroatien og Slovenien godkendt som selvstændige lande af andre lande og EU. Derpå blev Bosnien-Hercegovina anerkendt som selvstændig af EF-landene. Anerkendelse af Makedonien blev vetoet af Grækenland og Kosovo ladt i stikken. Stormagterne har jo altid set en interesse i, at opløse større stater til mindre stater, som de derefter kan underordne stormagternes interesser. Men de serbiske mindretal i de nye stater satte sig til modværge,

I april 1992 var det andet Jugoslavien således afgået ved døden. Serbien og Montenegro udråbte derfor d. 27. april 1992 Forbundsrepublikken Jugoslavien (Savezna Republika Jogoslavija), der opstod ud fra "restjugoslavien". Der vælges et forbundsparlament for fire år, der består af et Borgerkammer og et Republikkammer. Men allerede d. 30 maj lykkes det det Hvide Hus i USA, at få FN´s sikkerhedsråds velsignelse til at gøre blokaden virkelig via en hastevedtagelse. Jugoslaviske værdier i USA bliver indefrosset. I november blev blokaden skærpet og i april 1993 blev sanktioner yderligere skærpet. I løbet af de næste 3 år søger 700.000 flygtninge beskyttelse i Serbien efter grufulde etniske udrensninger og heftige kampe i Kroatien, Slovenien og Bosnien-Hercegovina. Samtidig modtager de albanske oprørere betydelige mængder våben fra udlandet. Som følge af sanktionerne falder industriproduktionen med 48 %. og bruttonationalproduktet falder 40 %. Ved valget til Jugoslaviens parlament i november 1996 vandt oppositionen magten i en række større byer, men Milosovic's nægter i første omgang at anerkende valget. I flere uger rystes Jugoslavien af store demonstrationer. Montenegro's præsident med sine 640.000 indbygger nægter nu at deltage i forsvaret af Jugoslavien, og får støtte af NATO. Mange tusind albanere, der 1991 illegalt flygtede til Grækenland blev returneret særdeles håndfast juni 1994.

Serberne er forskellige i anskuelser. Der er forskel mellem "bjergserbere" og "lavlandsserbere", - mellem serbere i Beograd, Sarajevo, Zagreb og serberne på landet i Serbien, i Krajina og Bosnien-Hercegovina. Der er også forskel mellem de nationalistiske og antinationalistiske partier. Vuc Draskovic, lederen af Serbiens Fornyelsesparti, var tidligere mere serbisk end Milosevic. Mange ville have et udelt Jugoslavien. De samme forskelle gør sig næsten gældende for de øvrige folkegrupper. Konflikterne handler om mindretal i en republik, der ser sig diskrimineret og om republikkernes uafhængighed. Efter uafhængigheden vil de slås om ændringer af grænserne. Nogle mener, at historien viser os, alle folkeslagene har kunnet leve i fred og uden gensidig frygt, når der var en stærk statsmagt, der kunne garantere alles sikkerhed, og når denne statsmagt ikke samtidig føltes undertrykkende eller partisk. Nogle hævder også, at det var serberne i Vojna Krajina, der udløste krigen i 1991, idet de med magt modsatte sig Tudjman-regeringen forsøg på at underlægge dem kroatisk administration. Sidenhen har ungarerne stillet krav om at få Vojvodina tilbage. Men lige præcis den provins, som har den mest homogene etniske sammensætning i form af et overvældende albansk befolkningsflertal i Kosovo-provinsen, måtte ikke afgøre om de vil være selvstændige. Det er meget klart fremgået af rapporterne fra OSCE-observatørerne, at observatørerne faktisk har dæmpet konfrontationerne og har været med til at forhindre etniske udrensninger og henrettelser. Derfor burde man have øget antallet af OSCE-observatører og øget hjælpen økonomisk og humanitært i stedet for at trække disse folk ud.

Når NATO udenom og uden FN´s mandat er grebet militært ind, og når socialdemokrater bruger NATOs indgriben i Kosovo til at begrunde, at EU og NATO skal spille en større udenrigs- og sikkerhedspolitisk rolle i fremtiden, så er det dårlig reklame for krigen og EU. Mange har stillet spørgsmål ved hvorfor NATO og EU ikke starter med at forbedre situationen for kurderne i NATO-landet Tyrkiet, stopper folkemordene i Algeriet og løser konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Men lederne i NATO har åbenbart besluttet, at Kosovo-albanerne kan bevæbne sig og true stabiliteten på Balkan. I en lang periode kunne en moderat Kosovo-albaner: Ibrahim Rugova og dennes parti (LDK), med rette bryste sig af at repræsentere befolkningen i området, der ville have genoprettet det oprindelige selvstyre, og som ikke tilsluttede sig en væbnet aktion. Styrkeforholdene blev radikalt ændret i begyndelsen af 1998, hvor den væbnede bevægelse Kosovo-albanske UCK organisation begyndte at kunne mobilisere og bevæbne tusinder af nye rekrutter i løbet af få dage. UCK havde selvstændighed på programmet og det lykkedes UCK at fjerne LDK fra positionen som den dominerende albanske organisation. I løbet af sommeren 1998 gennemførte serbiske styrker en offensiv, som sendte ca. 250.000 Kosovo-albanere på flugt, og som trængte UCK helt i bund. NATO begyndte at true begge parter. Truslen mod UCK gik blandt andet på, at NATO ville sætte tropper ind i Albanien ved grænsen til Kosovo for at skære Serbiens forsyningslinjer over. D. 10. juni 1998 proklamerer Clinton nye finansielle sanktioner. Men de serbiske styrker tømte de albanske landsbyer ved grænsen, og posterede tropper i området. Først i september-oktober hæver NATO stemmen, og satte pres på. På slottet Rambouillet ved Paris fremlægger NATO d. 15. marts 1999 et diktat, som alle troede var et forhandlingsoplæg. Jugoslaverne kunne selvfølgelig ikke anerkende, at NATO skulle have fri og uhindret adgang til at udstationere militære land, fly- og flåde styrker overalt i Jugoslavien, ligesom den politiske ledelse skulle være under Det Nordatlantiske Råd (NAC). Selv den kosovoalbanske hær UCK nægtede at underskrive Rambouillet-aftalen. Tre uger efter var UCK banket på plads af deres amerikanske venner, og da jugoslaverne stadig nægtede at underskrive, skaffede NATO sig derved det ønskede alibi for at ødelægge Jugoslavien. I 78 dage bombede NATO Jugoslaviske byer i knæ og ødelæggelserne svarer til Jugoslaviens totale budget i 33 år.

Fra familietraditionen og den politiske propaganda ser alle grupper sig i dag på Balkan som historiske ofre:

1) Et udbredt kroatisk synspunkt er, at serberne har domineret Jugoslavien siden 1918. Den kongelige familie var serbisk. Den ortodokse kirke blev favoriseret. Serberne dominerede militæret og politiet. Kroatiske protester blev undertrykt,- endda med mord og navnlig under det kongelige diktatur i 1929. Kroaterne udgjorde størstedelen af kroaten Titos partisaner, og de led store tab mod den fascistiske kroatiske stat. Civile kroater blev nedslagtet af serbiske ultranationalister (cetnici). Tito udrydde kroatiske tropper og civile som blev sendt hjem til Jugoslavien af de allierede. Efterkrigstidens Jugoslavien var anti-kroatisk og kroatiske nationalfølelser blev undertrykt af censur, fængslinger og udrensninger af partiet.

2) Et serbisk synspunkt er, at mange serbere er overbevist om at det var kroatisk sabotage, der fik forfatningen til at bryde sammen i 1929. Kroaterne (ustase) var med i mordet på kong Alexander i 1934. Stor-Kroatien under Hitlertyskland's beskyttelse slagtede hundredetusinder serbere under mottoet: dræb en tredjedel, omvend en tredjedel, fordriv en tredjedel. Under og efter krigen blev serbiske cetnici forfulgt og nedslagtet af kroaten Tito og kommunisterne, og serbiske nationalfølelser blev undertrykt af censur, fængslinger. Forandringer i konstitutionen gav Vojvodina og Kosovo indflydelse i Serbien, men ikke Serbien indflydelse i de to autonome områder. Set med mange serberes øjne var muslimerne tyrkernes, østrigernes og Ustasas (kroaternes) villige redskaber mod serberne. En udbredt serbisk version er, at tyrkerne jog serberne bort fra deres historiske hjemstavn og erstattede dem med Islamiserede albanere. Under 2. Verdenskrig samarbejde albanske fascister med Hitlertyskland og forjog mange serbere fra Kosovo. Efter en albansk opstand i 1968 og i 1974 indsatte Tito en korrupt albansk regering, som diskriminerede mod serberne, der måtte flygte nordpå for at finde sikkerhed.

3) Albanerne ser en skruppelløs besættelse fra 1878, som har involveret stadig større albanske områder, derefter kolonisation af Kosovo og racistiske forsøg på serbisering. Muslimerne ser en racistisk serbisk adfærd, herunder udvisninger til Tyrkiet, kulmineret med cetnici's folkemord i muslimske landsbyer under 2. Verdenskrig i Bosnien-Hercegovina, massakre på albanerne, og det har gentaget sig gang på gang. I 1981 blev en albansk opstand brutalt nedkæmpet af forbundshæren.

Jugoslavernes litteratur

Den jugoslaviske litteratur omfatter serbisk, kroatisk, slovensk og makedonsk litteratur. Den serbiske litteratur har sin oprindelse i det kirkelige oplysningsarbejde, som disciple af de byzantinske apostle Kyrillos og Methodios iværksatte blandt sydslaverne i det 10. århundrede. Kyrillos oversatte i det 9. århundrede dele af Bibelen til kirkeslavisk og anvendte hertil græsk minuskelskrift i ændret form (det glagolitiske alfabet). Heraf udvikledes det kyrilliske alfabet, som hurtigt spredte sig over Balkan. I det romersk-katolske Kroatien blev latin dog kirkens og litteraturens sprog. Herfra kan, foruden den religiøse middelalderlitteratur, fremhæves de fælleseuropæiske ridderromaner. I Serbien var de ældste værker religiøse og verdslige oversættelser fra græsk. Hertil kom senere originale skrifter inden for helgenhistorie og historieskrivning. Takket være rigets langvarige uafhængighed blomstrede middelalderlitteraturen navnlig her. Nonnen Jefimijas Ode til prins Lazar er kendt for sin oprigtighed og varme, og storfyrst Stefan Lazarevic skrev i det 14. århundrede det første kærlighedsdigt i serbisk litteratur. En af de tidligste levnedsskildrere var Sava (ca. 1175-1235), som organiserede den selvstyrende serbiske kirke. Serbien var fra 1389 underkastet tyrkerne, hvilket hæmmede klostrenes aktivitet og det litterære liv i almindelighed, men stimulerede udviklingen af en storslået balladedigtning. Bortset herfra indskrænkede den litterære aktivitet i Serbien sig i omtrent 400 år stort set til afskrivning af ældre værker. De nære kulturelle forbindelser med Italien og Frankrig medvirkede til en litterær blomstring i Kroatien i renæssancen. I Kroatien og Slovenien antog Reformationen karakter af en kamp for at fortrænge det latinske sprog til fordel for modersmålet. I Slovenien oversatte Primoz Trubar (1508-86) dele af Bibelen og andre religiøse bøger og lagde herved grunden til et nationalt skriftsprog. I det 17. århundrede var kun Dubrovnik uafhængigt. Fra denne periode skal fremhæves barokdigtningens største skikkelse, Ivan Gundulic (1589-1638), der i sit historisk-filosofiske epos Osman udtrykte den tro, at kun frihed kunne frelse og forene de slaviske folk. Af stor betydning for den nationalt orienterede digtning blev i det 18. århundrede de folkeviser, som den dalmatiske præst Andrija Kacic-Miošic (1704-60) samlede. Som den nyere serbiske litteraturs fader regnes Vuk Stefanovic Karadzic (1787-1864). Han var ikke selv forfatter, men han grundlagde det moderne serbo-kroatiske skriftsprog ved sine reformer af retskrivning og grammatikken. Dette skriftsprog byggede på nationale episke og lyriske folkeviser, som han udgav. Folkesproget og den folkelige tradition blev grundlaget for den kommende digtning, hvis hovedværk er epos'et Bjergkransen (1847) af den montenegrinske fyrstebiskop Petar Petrovic Njegoš (1813-51), serbernes nationaldigter. En ivrig forkæmper for Karadzic' ideer var Branko Radicevic (1824-53), hvis lyrik var inspireret af folkevisernes enkelhed og letflydende rytme. Karadzic' ideer inspirerede i Kroatien bl.a. den nationale strømning illyrismen, som var fremstået af tidens europæiske frihedsbevægelser. Illyrismens ledende skikkelse var lyrikeren Ljudevit Gaj (1809-72), der skabte den kroatiske pendant til Vuks serbiske litteratursprog. Andre betydelige forfattere var Stanko Vraz (1810-51), Petar Preradovic (1818-72) og nationaldigteren, Ivan Mazuranic (1814-90), hvis nationalhistoriske epos Smail-aga-Cengic' død er et af den kroatiske litteraturs hovedværker. I Slovenien beviste France Prešeren (1800-49) med sin lyrik, at modersmålet faktisk kunne udtrykke sjælelige oplevelser, og Josip Jurcic (1844-81), den første slovenske romanforfatter, skildrede hverdagslivet ud fra en socialromantisk synsvinkel. Betydelige lyrikere var serberne Jovan Jovanovic "Zmaj" (1833-1904), Djura Jakšic (1832-78) og Laza Kostic (1841-1910). Realismen var i Serbien præget af russiskpåvirkede folkelivsskildringer (Laza Lazarevic, Stevan Sremac), mens de kroatiske digtere Ante Kovacic, Ksaver Šandor Dalski og Vjenceslav Novak især hentede inspiration i Frankrig. I slutningen af 19. og begyndelsen af 20. århundrede blev også Serbien i stigende grad orienteret mod vesteuropæisk kultur, og parnassisternes og symbolisternes ideer fik fortalere hos de unge forfattere, først og fremmest Jovan Ducic (1874-1943). Tidens bedste serbiske prosaist var Borisav Stankovic (1876-1927), mens den originaleste kroatiske digter var Vladimir Nazor (1876-1949), hvis lyriske og patriotiske vers gjorde ham til nationens digter frem for nogen. Fra mellemkrigstiden skal fremhæves lyrikeren Dusan Vasiljev (1900-1924) og den betydelige forfatterinde Desanka Maksimovic, samt nobelpristageren Ivo Andric og den indflydelsesrige samtidskritiker Miroslav Krleza (1893-1981). Under Jugoslaviens frihedskamp fremstod mange nye forfattere, bl.a. lyrikeren Ivan Goran Kovacic (1913-43), Branko Copic (f. 1915) og Dobrica Cosic (f. 1921). I Makedonien blev makedonsk 1944 erklæret for den nyoprettede folkerepubliks officielle sprog, og en rig nationallitteratur, som især var inspireret af folkedigtningen, blomstrede i de følgende decennier. Efter 1945 dominerede socialrealismen i nogle år Jugoslaviens litteratur; men efterhånden gjorde de fleste jugoslaviske forfattere sig fri af denne retning og fandt nye veje, i nær tilknytning til udviklingen i den samtidige europæiske (og amerikanske) litteratur.

Montenegro

Oppe i bjergene ligger det rige, der lyder fyrsten af »de sorte bjerge«. Man kommer dertil gennem skyerne. Det italienske navn Montenegro er en oversættelse af det serbiske tsjernagora og det tyrkiske karadagh. Dette lille fyrstendømme på 9.000 kvadratkilometer og med godt 250,000 indbyggere i 1908, og ligger 1.000-2.000 meter over havet. I dette rige af bjergsten, ser man undertiden jordpletter af omfang som et spisebord til 12 personer, og de er dyrkede med rørende omhu.

Denne nationale bevægelse i december 1918 slugte også Montenegro, der havde bestået mere eller mindre selvstændigt, i de sorte bjerge siden det 14. århundrede. Da serberne i sin tid kom til disse egne, fandt de et land sparsomt befolket af hyrder. Men udgravningerne i den gamle hovedstad Doclea (kejser Diocletians fødeby), viser at byen engang må have været en anselig romersk by med store offentlige bygninger, templer, m.v.. Montenegro, der oprindelig kaldtes fyrstedømmet Zeta, styredes af en serbisk slægt: Balshitch'erne, der lå i stadige krige med tyrkerne og den mægtige handelsrepublik Venedig, som ønskede at komme i besiddelse af kystområderne. Da denne slægt uddøde i 1465 blev den tapre Stefan Crojevitch fyrste i landet. Sammen med sin slægtning grækeren Skanderbeg, Georgios Kastriota Iskenderbeg (1405-1468) var søn af en græsk stormand og en serbisk prinsesse, og han samlede stammerne til et uafhængigt rige. Han måtte iøvrigt kæmpe mod albanske høvdinges forræderi, og efter hans død evnede albanerne ikke selv at hævde hverken deres uafhængighed eller deres kristne tro. Da han døde i 1464 blev han efterfulgt af sin søn: Ivan. Da trykket fra tyrkerne voksede trak Ivan sig med sit folk tilbage til landets mest bjergrige egne, og anlagde her hovedstaden Cetinje i 1484.

I 1516 fralagde den sidste fyrste af Cronojevitch dynastiet sig tronen og afgav magten til bispen, og derefter kom Montenegro, som nogle af de tyske stater i middelalderen under gejstligt styre, som måske frelste Montenegro fra at lide samme skæbne som det øvrige Serbien. Montenegrinerne tilsluttede sig den ortodokse tro, og folket anerkendte som sit overhoved kirkens øverste, den såkaldte vladika, der var en slags feltherre og biskop i een og samme person. Selv om tyrkerne i 1623 og 1687 indtog og nedbrændte Cetinje, lykkedes det det hårdføre bjergfolk, at jage indtrængende fjender ud med store tab. Men efterhånden gik det op for montenegrinerne, at der var ulemper forbundet med at lade landets hersker vælge. Så i 1696 besluttede de, at fyrstebiskoppen stilling skulle gøres arvelig i 'en familie. Valget faldt på Danilo I. Petrovitch, der indledte forbindelse med Rusland. Denne styreform varede til 1852, hvor Danilo II opgav sin gejstlige magt. I 1860 myrdes Danilo, hvor vladika-værdigheden ophører. Derefter besteg Nikolaj I Montenegros trone. Han var Danilo I.'s brodersøn og søn af helten fra Grahovo, vojvoden Mirko Petrovitsj-Njegosi. Montenegro havde indtil 1860 været et reelt uafhængigt fyrstebispedømme indtil 1860, og regnes fra dette år at være et monarki. I de følgende årtier førte Montenegro med vekslende held krige mod Tyrkiet, enten alene eller i forbund med andre slaviske stater eller Rusland. Ved Berlin-konferencen (1878) blev Montenegro's uafhængighed sikret, og Cettinje bliver hovedstad. Men den naturlige møntunion med kongeriget Serbien var umuliggjort ved Berlin-traktatens afspærrings- og afsondringssystem, og alt sølv og sedler var østrigske. Antivaris havn og de montenegrinske farvande var ifølge Berlin-traktaten af d. 13. juli 1878, artikel 29, lukket for alle nationers krigsskibe indtil 1909, da bestemmelsen bortfaldt. Siden Berlin-traktaten har Montenegro tålmodigt ventet på, at der skulle blive vist det retfærdighed. Med bitterhed taler det lille lands ledende mænd om den ligegyldighed, hvormed det er blevet behandlet. Grækenland erklærede Tyrkiet krig, tabte så grundigt, som tabes kunne - og hvad blev resultatet? Kreta, stridens æble, fik selvstyre under en græsk prins og faldt senere som en moden frugt i grækernes skød. Bulgarien tog Østrumelien - og beholder det. Montenegro har opført sig eksemplarisk - og får ingenting. Østrigs anneksion af Bosnien og navnlig af Herzegovina var på een gang en dyb srnerte og en grov krænkelse for Montenegro. Thi Herzegovina var under den sidste krig med Tyrkiet erobret af fyrst Nikolaj og hans tapre folk. I sit manifest umiddelbart efter anneksionen udtaler fyrsten da også, at hint land, som Østrig med et pennestrøg har villet tilrane sig, er vædet med hans soldaters blod. Ni gange blev Spizza taget fra tyrkerne, og ni gange måtte det atter forlades. Men den tiende forblev montenegrinerne herrer på stedet …indtil østrigerne med Berlin-traktaten i hånden jog dem væk. Rumænien, Serbien, Bulgarien og Grækenland har alle gennem århundreder været under tyrkisk herredømme - Montenegro aldrig. Det er rigtigt, at tyrkerne ofte er nået dybt ind i landet og fra Albanien har trængt sig frem helt til Cettinje. Men tyrkernes ophold i de sorte bjerge blev dog aldrig langvarig, da montenegrinerne drev dem ud.

I 1908 fordobler Montenegro sine landområde og fik adgang til Adriaterhavet. I 1912 sluttede Montenegro sig til Balkanforbundet, og var de første der erklærede Tyrkiet krig. Ved fredsafslutningen i 1913 fik Montenegro yderligere betydelige landsudvidelser, og kom hermed til at grænse umiddelbart op til Serbien. Montenegro sluttede straks op om Serbien mod Østrig-Ungarn i 1914 og blev ved, indtil det store tilbagetog over Albaniens snedækkede bjerge i vinteren 1915. På det tidspunkt søgte kong Nikita en hemmelig forhandling om særfred med kejser Frans Josef. Svaret var ikke opmuntrende. Og da ungdommen følte sig som en det af det større serbiske folkesamfund, måtte kongen flygte. I sin landflygtighed modarbejde Nikita de sydslaviske enhedsbestræbelser og nægtede at underskrive Korfu-erklæringen, som blev grundlæggende for dannelsen af kongeriget Jugoslavien. Da de fjendtlige besættelsesmagter måtte trække sig ud i efteråret 1918, afskaffede nationalforsamlingen dynastiet og tilsluttede sig Serbien,- en beslutning der blev godkendt af deltagerne i et massemøde i Cetinje d. 27. december 1918. I november 1920 valgte Montenegrinerne repræsentanter til en grundlovgivende forsamling.

Bosnien-Hercegovina.

Bosnien, er navnet på et landskab i den nordvestligste del af Balkan-halvøen. Bosnien hørte på Romerrigets tid til provinsen Illyrien, men i det 7. århundrede blev området erobret af slaviske stammer fra øst. Landets befolkning var siden da helt slavisk (serbisk), og i middelalderen var området under skiftende herskere eller selvstændigt. Under trykket på den ene side fra osmannerne i Byzanz, og på den anden side fra magyarerne, udviklede stammerne i Bosnien sig til en nation. Men landet havde vanskeligt ved at hævde sin uafhængighed, og Bosnien stod snart under kroatisk, snart under serbisk, snart under ungarenes overhøjhed. Under striden mellem den romersk-katolske og den græske kirke fik bogomilerne stor og varig udbredelse i Bosnien. Bogomilerne er en religiøs retning, der minder om gnostikerne og om manikæerne, måske arianismen eller "de rene" (katharerne/albigenserne). Et kraftigt opsving tog det bosniske rige, da ban’en Tyrtko i 1376 antog kongenavn som Stefan I. og udvidede Bosnien med Kroatien og Dalmatien. Kejser Sigismund søgte som konge over Ungarn at generhverve disse landsdele, men havde intet held dertil. Under Stefan V. (1421-44) plyndredes landet af tyrkerne, der pålagde det en årlig tribut. Under Stefan VII (1461-63) blev størstedelen af Bosnien erobret af tyrkerne i 1463, og Stefan VII blev halshugget. Bogomilerne - til denne lære bekendte sig navnlig en stor del af Bosnien ledende mænd - gik over til islam og blev den herskende klasse i Bosnien. Herzegovina blev erobret af tyrkerne i 1483, og den nordvestlige del af Bosnien holdtes under magyarernes besættelse indtil slaget ved Mohacs i 1526, hvorefter tyrkerne ubestridt var herrer. Under det Osmanniske tvangsstyre var de store godsbesiddere gået over til Islam, da kun muslimer måtte eje jord. De kristne serbere og kroater kom til at udgøre underklassen. Så den mægtige feudaladel havde en begunstiget stilling, medens bondebefolkningens kår var hårde. Under Tyrkiets stadige krige med Østrig-Ungarn hjemsøges Bosnien jævnligt af tropper. Der var revolter i Bosnien i 1821, 1827 og 1829. Disse bevægelser var dog for største delen rent muhammedanske og rettede mod Portens reformbestræbelser. Senere vekslede kristne opstande med muhammedanske stormandsrevolter. Efterhånden blev dog den tyrkiske administration fastere, men bøndernes stilling forværredes under trykket af hårde skatter, dels til regeringen, dels til feudalherrerne. I 1875 brød kristne opstande løs i Herzegovina og bredte sig snart til Bosnien. Tyrkiet, der nu tillige fik kampe med Serbien og Montenegro og fra april 1877 krig med Rusland, kunne ikke få bugt med opstanden. Ved Berlin-traktaten af 1878 fik Østrig-Ungarn ret til en militær besættelse og forvaltning af Bosnien og Herzegovina, men muhammedanerne satte sig til modværge, og det kostede Østrig-Ungarn hårde kampe at få bugt med Sarajevo og for at få underkastet sig de to landsdele. Bosnien og Herzegovina styrelse blev lagt ind under Østrig-Ungarn´s finansministerie, hvis bureaukratiske regeringsmetoder fremkaldte en ny opstand i 1881/82. Men retssikkerheden blev styrket, handelen fremmedes, skattesystem og undervisningsvæsen reformeredes; der skabtes en administration, der så godt som muligt skulle forlige de nye tilstande med den muhammedanske lov, og de forskellige trossamfund fik en upartisk behandling. Efter det arbejde som Østrig-Ungarn havde lagt i udviklingen af Bosnien og Herzegovina, mente Østrig-Ungarn at have en særlig ret til disse lande, og da den tyrkiske revolution i 1908 vakte formodning om at Tyrkiet kunne komme til kræfter og hævde sin ret til de stadig formelt under Sultanen stående landsdele, proklamerede den Østrig-Ungarske regering d. 7. oktober 1908 annektion af Bosnien og Herzegovina. Dette var et brud på Berlin-traktaten fra 1878, og fremkaldte en konflikt med Tyrkiet, hvis modforholdsregler, bl.a. var boykot af østrigske varer, og det blev så generende for Østrig, at det sluttelig gik ind på at betale en pengeerstatning på 2/4 mill. tyrkiske pund for de tyrkiske statsgodser i de annekterede provinser. Østrig-Ungarn indsatte 34.000 mand som besætningstropper. Bosnien og Herzegovina fik selvstyre ved en særlig landsforfatning af 1910. Bosnien er et landskab i 1910, der opgives forskelligt til 41.908 km2 eller til 51200 km2. Befolkningstallet opgives til 994.852 mænd og 903.192 kvinder. I sproglig henseende er næsten hele befolkningen slavisk- og serbisktalende, 96% taler serbo-kroatisk. Der fandtes i Bosnien 442.000 romersk-katolske, 825.000 græsk katolske, 612.000 muslimer, 6.000 protestanter og 12.000 jøder. Muhammedanerne i Bosnien stammer næsten alle fra de bosniaker, der efter landets erobring ved tyrkerne gik over til islam for at få lov til at beholde deres ejendom. Foruden som grundejere på landet træffes de især i de større byer, og deres forhold styres af den under sheik ul Islam i Konstantinopel stående reis el Ulema i Sarajevo. De græske katolikker forhold ledes af ærkebiskoppen i Sarajevo og metropolitterne i Dolnja-Tuzla og Mostar, kaldes i reglen fortrinsvis for serber; de træffes både på landet som bønder og i byerne, hvor den velhavende købmandsstand hører til dem. De romersk-katolske eller latinerne, der har en ærkebiskop i Sarajevo og biskopper i Banjaluka, Mostar og Trebinje, bor tættest i kredsene Travnik og Mostar. Fra gammel tid har de samlet sig om franciskanerklostrene, der fra det 13. århundrede har været midtpunktet for kulturen i landet; de er fortrinsvis bønder. Under tyrkernes styrelse måtte de kristne bønder ikke selv eje jord, men kun besidde jorden som fæstere under de muhammedanske godsejere. De var derfor nedsunkne i elendige kår, der dog har forbedret sig betydelig efter den østrigske okkupation. Henved 90% af befolkningen er analfabeter i 1910. Bosnien grænser mod nordvest og nord til Kroatien-Slavonien, hvorfra det til dels adskilles ved floderne Una og Sava, og mod øst til Serbien, hvor Drina danner grænsen på den største strækning, mod sydøst til Montenegro og mod sydvest og vest til Dalmatien, hvorfra det væsentligst skilles ved de Dinariske alpers hovedstrøg. Syd for Narenta og ved indløbet til Bocche di Gattaro, når Bosnien eller rettere Herzegovina dog med smalle tunger ud til kysten. Bosnien er et bjergland med undtagelse af det nordligste bælte langs sydsiden af Sava.

Efter Østrig-Ungarns nederlag og opløsning efter 1. Verdenskrig blev Bosnien-Hercegovina i 1918 forbundsrepublik i det nydannede og serbisk dominerede Jugoslavien. Størstedelen af landområderne var i 1941-45 under den af tyskerne oprettede lydstat Kroatien, men kom i 1945 atter til Jugoslavien. Under dettes Jugoslaviens opløsning i 1991 enedes muslimer og kroater mod serbernes protest om en suverænitetsbeslutning. Efter folkeafstemning udråbtes republikken d. 3. marts 1992, mens det serbiske befolkningselement udråbte "Den Serbiske Republik Bosnien-Hercegovina", der gjorde krav på størsteparten af landet, og greb til våben mod den muslimske præsident Alija Izetbegovic og hans regering. Også det kroatiske befolkningselement rejste sig mod den nye republik. Serbere og kroater undgik så vidt muligt indbyrdes sammenstød. Milosevic-styret i Beograd støttede serberne i Bosnien-Hercegovina, og disse erobrede den største del af landet. NATO og EU viste uvilje mod at gribe militært ind til forsvar for Bosniens muslimer. Bosniens regering rettede bitre anklager mod Vesten for at lade et selvstændigt land løbe over ende og derefter dele af aggressorerne. En månedlang serbisk belejring og beskydning af Sarajevo, der kostede store civile ofre, afsluttedes i vinteren 1994 efter et NATO-ultimatum med russisk støtte.

Kroatien.

I oldtiden var landet en del af Illyrien. Illyrien er grækernes og romernes betegnelse for den del af det nordvestlige Balkan, der ligger ud til Adriaterhavet. I oldtiden beboet af illyrere, der var berygtede sørøvere, og fra 7. århundrede beboet af kroater og serbere. Under dronning Teuta (omkring 230 f.Kr.) foretog illyrerne en række storstilede sørøverangreb i Grækenland. Rom greb ind og tvang dronningen til at acceptere et romersk protektorat. I de følgende århundreder øgedes den romerske indflydelse gradvis, men først under Augustus var hele Illyrien indlemmet i riget som provinsen Illyricum. Derefter byzantinsk, serbisk, tyrkisk, østrigsk, fransk og så igen østrigsk.

Fra 1919 hører størsteparten under Jugoslavien (nu især Kroatien) og Albanien. Nogle forskere anser albansk for at stamme fra illyrisk sprog. I 3.-4. århundrede e.Kr. regnedes illyrerne for rigets bedste soldater, og flere illyriske generaler blev valgt til kejsere, bl.a. Aurelian og Diocletian.

Kroatiens historie begynder med de sydslaviske kroaters indvandring i 7. århundrede e.Kr. under det Byzantinske Rige og Frankerriget i 924 var Kroatien et selvstændigt kongerige, der 1091 gav sig ind under Ladislas I. af Ungarn. I 1102 oprettedes en personalunion mellem Ungarn, Kroatien, Slavonien og Dalmatien, der formelt bestod indtil 1918. Dalmatiens kystbyer og øer var dog altid omstridte, oftest under Venezia. Ved det ungarske sammenbrud i begyndelsen af 1500-tallet tilfaldt Dalmatien dog Venedig og Tyrkiet, og blev efterhånden veneteriansk helt ned til republikken Ragusa (Dubrovnik). I det 16. og 17. århundrede var Kroatien under Osmannerriget. Til lands deltog kroaterne i forsvaret mod osmannernes fremtrængen fra 14. århundrede. Efter nederlaget ved Mohacs i 1526 kom Slavonien under osmannerne ligesom det meste af Ungarn. Øvrekroatien tilfaldt Habsburgeren Ferdinand af Østrig. I 16. og 17. århundrede's kampe om Kroatien blev Østrigs militærgrænse (Krajina), bl. a. forsvaret af serbere i østrigsk tjeneste. I 1699 fik Habsburgerne næsten hele Ungarn med Kroatien-Slavonien. Efter Venedigs sammenbrud i 1797 gik Dalmatien først til Østrig, derefter til Napoleon, og igen til Østrig i 1815. Noget af Kroatien indgik i Napoleons Illyriske Provinser, men genforenedes i 1815 med Kroatien-Slavonien-Ungarn under Habsburg. Nu opstod en kroatisk nationalbevidsthed, der i det 19. århundrede mest ytrede sig kulturelt, da den undertryktes af ungarerne, der ved Dobbeltmonarkiets oprettelse beholdt Kroatien-Slavonien, medens Dalmatien kom under Østrig. Dalmatien-Istrien var kroatisk-sindede. Under 1.Verdenskrig deltog politiske flygtninge fra Kroatien i oprettelsen af Den Jugoslaviske Komité i London, der enedes med den serbiske eksilregering i 1917 om fælles modstand mod Østrig-Ungarn. D. 29. oktober 1918 løsrev Kroatien sig, og d. 1. december oprettedes Serbernes, Kroaternes og Slovenernes Kongerige under Serbiens dynasti: Karageorgevic. Italien fik Istrien, Zadar og mange øer og besatte i 1924 også Rijeka. Serberne fik overtaget i riget ved at centralisere styret i Beograd, medens kroaterne krævede en forbundsstat. Da konflikten blev blodig og uløselig, tog kong Aleksandar diktatorisk magt i 1929 og omdøbte staten til Jugoslavien. I 1934 blev han myrdet i Marseille af den kroatiske terrororganisation Ustaša. Prinsregent Pavel gav Kroatien særstatus i 1939, men i 1941 oprettede Ante Pavelic med Hitlers og Mussolinis hjælp sin "Uafhængige Stat Kroatien", og massemyrdede serbere, jøder og sigøjnere. Efter at Tito i 1944 forjog Pavelic og besejrede den kongetro Mihailovicb blev den socialistiske forbundsrepublik Jugoslavien oprettet i 1946. Italien afstod Istrien-Dalmatien. Men det italienskstøttede Ustaša opererede forsat fra udlandet. Efter Titos død 1980 fik de udenlandske interesser held til at spille på de nationale strege og ophæve solidariteten mellem udvikle og mindre udviklede områder i Jugoslavien. Imperialismen fik kommunismen til smuldre til fordel for egoismen og Kroatien kom igen under de gamle tysk/Østrig/ungarske/italienske kapitalistiske interesser. Delstatsvalgene i 1990 og folkeafstemningerne 1991 resulterede i, at slaverne i Kroatien erklærede sig "selvstændige" d. 8. oktober 1991. De velbevæbnede serbiske mindretal rejste sig mod kroaterne allerede i begyndelsen af 1991 og fik hjælp af de serbisk-dominerede forbundsstyrker. I januar 1992 proklameredes våbenstilstand, og i april etableredes en fredsbevarende FN-styrke i det omstridte Krajina. Derefter koncentrerede Kroatien sig om at erobre dele af Bosnien-Hercegovina i konkurrence med Serbien. Ved valgene 1992 sejrede præsident Tudjman og hans Kroatiske Demokratiske Forbund (HDZ). I 1999 er gader og pladser opkaldt efter aktivister fra det fascistiske Ustaja-regimet under 2. Verdenskrig og Ante Pavelics erindringer udkommer med officiel godkendelse, ligesom der blev holdt mindegudstjeneste over fascisten. En tidligere kroatisk fascistisk kommandant: slagteren Dinko Sakic fra tilintetgørelseslejren: Jasenovac, og hans kone som var fangevogterske i børne-KZ lejren: Stara Gradiska, hvor hun havde ført 600 kvinder til henrettelse, er i dag vendt hjem til Kroatien fra Argentina.

Krajina er et grænseland og var Østrig-Ungarns forsvarslinje mod tyrkerne. Krajina Kninska ved grænsen mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina med hovedstad Knin, er overvejende befolket af serbere. I 1990 oprettedes en selvstyrende region, der i 1991 antog navnet: den "Selvstændige Serbiske Republik Krajina". I 1995 blev Krajina-enklaven udsat for at den kroatiske hær gennemførte en lynoffensiv og udrensede serberne. Slavonien er et tidligere østrigske grænseområde mellem floderne Drava, Donau og Sava, der i 1814 blev en del af Kroatien og indgik sammen Kroatien i Jugoslavien 1918. Ved Jugoslaviens opløsning i 1991/92 udbrød en strid om, hvorvidt Slavonien skulle tilhøre Kroatien eller Serbien, og forbundshæren trængte i 1991-92 ind i Østslavonien og den mindre enklave Vestslavonien.

Ustaša er en yderliggående højreorienteret kroatisk separatistbevægelse, rettet mod den storserbiske nationalisme. Udsprang af Det kroatiske Retsparti, da kong Aleksandar I. tog diktatorisk magt i Jugoslavien i 1929. Partiets grundlægger, Ante Pavelic, flygtede til Italien umiddelbart derefter, og de fascistisk påvirkede Ustaša-folk oprettede træningslejre for terrorister i Italien og i Ungarn. I 1932 forsøgte Ustaša at rejse et bondeoprør i det nordlige Dalmatien og Ustaša myrdede i 1934 Aleksandar I. og den franske udenrigsminister Louis Barthou i Marseille. Ustaša stod i øvrigt bag mange andre terrorhandlinger og nåede i 1941 sammen med nazisterne og fascisterne at oprette quislingestaten: Det uafhængige Kroatien. Pavelic vendte tilbage som Kroatiens "fører" og udskrev en hær, der kunne slutte sig til Aksemagterne og bekæmpe modstandsfolkene og Tito. I 1941-45 hærgede Ustaša-bander i Kroatien, hvor de afbrændte serbiske landsbyer og kirker og torturerede, voldtog og bestialsk slagtede jøder, sigøjnere, venstreorienterede og de kristne serbere, børn og voksne i flæng. Man mener, at Ustaša myrdede mindst 300.000 serbere hvoraf mange omkom i udryddelseslejre. I perioden 1945-91 modarbejdede Ustaša i eksil det kommunistiske Jugoslavien og var en overgang særlig aktiv i Sverige. I myrdede de Jugoslaviens ambassadør i Göteborg og i 1972 kaprede de et SAS-fly over Sverige. Med oprettelsen af det selvstændige Kroatien 1990-91 genopstod Retspartiet.

Serbien

I oldtiden boede der illyriske og thrakiske stammer i Serbien. I det 6. århundrede e.Kr. indvandrede sydslaviske serbere. Området løsrev sig i årene før 1200 fra Byzans, og landets ortodokse kirke gjorde sig uafhængig. BelgradBeograd er idag hovedstad ved floden Savas udmunding i Donau og har ca. 1,5 mill. indbyggere med forstæder. Belgrad var en vigtig handelsplads, da vejen fra Mellemeuropa til Orienten her krydser vejen fra Adriaterhavet til Sortehavet. Det gamle Beograd ligger ved foden af Balkan-kæden og her findes den gamle fæstning Kale-Megdan. Omkring år 1300 dannedes et storserbisk rige. Kong Stefan Dušan antog i 1346 zartitel, men efter en kort glansperiode opløstes riget. Serbien kom under tyrkisk herredømme i perioden 1389-1878, hvorunder tusindvis af serbere udvandrede til Østrig-Ungarn. Opstandene i 1804-13 under Karageorg og i 1815-16 under Miloš Obrenovic førte til delvis selvstyre fra 1816. De to fyrsteslægter Karageorgevic og Obrenovic stredes om magten, medens russisk og østrigsk indblanding tillige skabte uro. På Berlinkongressen i 1878 opnåede Serbien fuld selvstændighed og ophøjedes i 1882 til kongerige. De usikre politiske forhold i kongeriget Serbien, den ødelæggende tvedragt mellem de to dynastier, alle de udskejelser, som kendetegnede regeringen under de to sidste konger af huset Obrenovitsj og endelig den vildskab, hvormed hæren d. 10. juni 1903 myrdede kong Aleksandar Obrenovic og dronning Draga. Han efterfulgtes af Petar I., og den fri forfatning af 1889 genindførtes.

Kongeriget Serbien målte i 1908 48,000 km2, og dengang boede ca. 2 millioner serbere; udenfor kongeriget Serbien boede 8 millioner serbere, der ikke er spredt over vidtstrakte landområder, men tværtimod alle hører hjemme i egne, som umiddelbart grænser op til de to uafhængige serbiske kongeriger Serbien og Montenegro. I det tyrkiske vilajet Kossovo (Gammel-Serbien), i sandsjak'et Novibazar, i Dalmatien, i Herzegovina, Bosnien, Slavonien og Kroatien er befolkningens nationalitet overvejende eller udelukkende serbisk. Den statslige adskillelse mellem disse enkelte dele af det mægtige sydslaviske folk er i bund og grund kunstig. Denne afsides landsdel, Novibazar, som siden Berlin-traktatens oprettelse havde levet sit primitive liv under et udflydende østrigsk-tyrkisk herredømme, er alt i alt et af europæisk stormagtspolitiks ejendommeligste kunstprodukter, der i 30 år har opfyldt sin dobbelte hensigt: på een gang at adskille og forbinde de fire riger, mellem hvis grænser det skyder sig ind. På langs, fra det østrigske landområde i nordvest til Tyrkiet i syd, skulle det forbinde og holde Østrig vejen åben ned til Saloniki. På tværs, fra kongeriget Serbien i nordøst og øst til Montenegro i sydvest, skulle det skille og hindre en sammenslutning af det sønderdelte slaviske folk.

Serbien lider under ganske samme vilkår som andre små nationale stater i den europæiske periferi, idet deres sprog ingen nævneværdig udbredelse har udenfor deres nationalitets grænser, og derved bliver deres stemme så godt som aldrig hørt i deres egen sag. Østrig - det vil sige arvefjenden - var dengang kilden til serbiske forhold og personer. Den østrigske belysning er sjælden overbærende, aldrig velvillig. Domme, der bygger udelukkende på det af Østrig leverede materiale, kan umuligt blive retfærdige. Aldrig er nu et lille fremadstræbende folk blevet ramt hårdere, end da Østrig-Ungarn i efteråret 1908 sønderrev sit eget værk, Berlin-traktaten, og tilegnede sig (annekterede) Bosnien og Herzegovina. Der fandtes i disse to provinser henved 2 millioner serbere; heraf tilhører rundt 800,000 den ortodokse kirke, 700,000 er muhamedanere og knap 300,000 romerske katolikker. Men alle er de serbere af nationalitet, sprog, sindelag, historie og overlevering. Foreningen med deres landsmænd i Montenegro og Serbien var deres hjertes ønske, målet for deres stræben. Det fremmede herredømme, som har tynget på dem siden hin ulykkelige Berlin-traktat, hvorved Østrig-Ungarn overtog Bosniens og Herzegovinas forvaltning, medførte at folket i de okkuperede landsdele langtfra blev vundet for de indvandrede embedsmænd eller det styre de repræsenterer. Østrig-Ungarn lagde et mægtigt tryk på de bosniske serbere. Censur over bøger og blade, politiforbud mod forsamlinger og foreninger, spioneri efter sindelag, fængselsstraffe og bøder til serbiske agitatorer - kort sagt: hele det administrative stormagtsapparat til undertrykkelse og udsletning af nationaliteten har været sat i bevægelse uden skånsel og uden blusel. Drømmen om et nyt Stor-Serbien brast med Bosnien-Hercegovinas indlemmelse i Østrig-Ungarn i 1908. Østrig tilbyder Tyrkiet at trække sine garnisoner bort fra sandsjak'et Novibazar, som kompensation for Bosnien-Herzegovinas indlemmelse i monarkiet. I 1908 er Belgrad en mellemstor kedelig provinsby med ca. 80.000 indbyggere, og begge de dynastier, som har hersket i Serbien, er af bondeæt. Der findes overhovedet intet aristokrati i landet. Nu, under indtrykket af den østrigske voldshandling, er sindene mere ophidsede end nogensinde. Serbisk stats- og samfundsliv synes i disse oktoberdage 1908 formelig at være gået i stå. Folket føler sig dybt krænket og hårdt såret. Forretningslivet er dalet ned til et mindstemål. I skolerne og på universitetet arbejdes der under voksende uopmærksomhed. Tilstanden forekommer alle befolkningslag utålelig, og intet kan der gøres for at skaffe stemningen luft, endsige da for at omstøde den brutale kendsgerning, hvormed Østrig har grebet ind i det serbiske folks udvikling. Til sorgen og bitterheden kommer da en knugende følelse af ensomhed og afmagt. Østrig-Ungarns anneksion af Bosnien og Herzegovina fik dog den virkning, at al partistrid i Serbien brændte ud som en lampe, der ikke har mere olie at tære på. Folket sluttede sig nu enigt sammen i farens time. Mellem Serbien og Montenegro ligger imidlertid dels de af Østrig okkuperede - eller annekterede - provinser, dels det tyrkiske sandsjak Novibazar. Men både de provinser, Østrig har lagt hånd på, og Novibazar er landsdele med serbisk nationalitet, sprog og sindelag. Et kort over Balkan-halvøen viser da også hvorledes Dalmatien, Bosnien, Herzegovina, Montenegro, Novibazar, Gammel-Serbien (Kossovo) og kongeriget Serbien syd for Slavonien og Kroatien danner en sammenhængende serbisk folkemasse, der er så godt som ublandet, idet det italienske element i Dalmatien og det albanske i Novibazar intet betyder mod det overvældende serbiske flertal. Men den samme erfaring, som Tyskland har gjort i Polen og Slesvig, har Østrig måttet gøre i Bosnien og Herzegovina. Selv de store stater bliver nødt til at bøje sig for den fysiske lov, at tryk avler modtryk. Den fremmede stormagts gerninger har ikke evnet at vinde bosniakerne og herzegovinerne. Dens barske fjendes herredømme har ophidset nationalfølelsen, skærpet nationalbevidstheden og forenet serberne på begge sider grænsen i fælles stræben. Kun ved hjælp af overdådig anvendelse af politi og militær holdes de okkuperede provinser i ave. Det vrimler i Belgrad med rørende og blomstrende skildringer af bosniakerne og herzegovinernes nationale trofasthed. Det serbiske folk med den skønne og rige folkepoesi er lyrisk anlagt, og som grækerne har det en naturlig trang til at give stærke følelser stærke udtryk. Fra mund til mund går fortællingen om en bonde i Bosnien, der som sit hus helligste ejendom opbevarede en krukke jord fra Serbien. Eller det er en hyrde i Herzegovina, som lader sig idømme bøder og fængsel for at få lov til på sin hue at bære et broderet n (slavisk h), begyndelsesbogstavet til fyrst Nikolaj af Montenegros navn; da sluttelig den østrigske politiofficer river det kriminelle bogstav af huen og konfiskerer det, svarer herzegovineren trodsigt, at vel kan den fremmede øvrighed fjerne fyrstens navn fra huen, men den formår ikke at skære det ud af folkets hjerte. En af de serbiske muhamedanere - landets ypperste æter - der på grund af nationalpolitisk agitation har været dømt til ikke at måtte forlade sin landsby, bliver efter interneringens udløb kaldt til nærmeste øvrighed, som spørger ham, om han nu har bedret sig og vil love ikke mere at „agitere" mod Østrig-Ungarn? Men den gamle muslim vil intet love. „Høje herre," svarer han i sit billedrige sprog, „selv skyerne må græde, når de kommer til Bosnien!". Østrigs anneksion har ramt den serbiske nation i hjertet. Den indfører en varig tilstand, medens okkupationen var en midlertidig foranstaltning, en overgangstilstand. Serberne havde aldrig helt opgivet håbet om, at den fremmede okkupation engang ville få ende, og at den kunstige administrative inddeling i denne afkrog af verden ville blive afløst af en naturlig ordning på grundlag af nationalitets-grundsætningen. Ved hjælp af Bosnien og Herzegovina kunne kongerigerne Serbien og Montenegros grænser nærmes til hinanden, og derved ville ikke alene serbere blive forenede med serbere, men den helt indespærrede statsdannelse, kongeriget Serbien, ville gennem Montenegro få adgang til havet og således endelig blive uafhængig af sine naboer mod nord, vest og syd. Det er dette håb, som blev tilintetgjort samme dag, Østrig-Ungarn sønderrev Berlin-traktaten og egenmægtigt ændrede okkupationen af Bosnien og Herzegovina til anneksion. Atter engang bekræfter det sig, at selv de højtideligste traktater ikke er synderlig mere værd end det papir, de er skrevne på. De eneste, der synes at være forpligtede til at overholde traktatlige bestemmelser, er de små stater. De store kan bryde dem, når det passer dem - uden derved at løbe nogen nævneværdig risiko.

Under Balkankrigene 1912-13 fik Serbien en del af Makedonien. Mordet i Sarajevo på den østrig-ungarske tronfølger Franz Ferdinand havde måske serbiske bagmænd og udløste 1. verdenskrig. Serbien blev besat af Centralmagterne i 1915-18, hvorefter Serbien indgik i det nyoprettede storrige fra 1919: Serbernes, Kroaternes og Slovenernes Kongerige, - fra 1929: Jugoslavien. Serbien var fra 1946 en delstat i forbundsrepublikken Jugoslavien og formynder for områderne Vojvodina og Kosovo. Serbien er på 88.361 km˛ med ca. 10 millioner indbuggere i tæt befolket område med stærkt voksende industri. Sproget er serbisk, der skrives med det kyrilliske alfabet.Efter at Kroatien, Slovenien, Bosnien-Herzegovina og Makedonien havde erklæret sig selvstændige i 1991 dannede Serbien og Montenegro i april 1992 et nyt Jugoslavien. I januar 1994 indførtes en ny møntenhed i Serbien, den såkaldte superdinar, som bidrog til at begrænse inflationen og stabilisere økonomien.

Slovenien.

I oldtiden var Slovenien beboet af illyriske stammer. I det 1. århundrede kom området under Romerriget. Efter romertiden slog slaviske stammer sig ned. I 788 indlemmede Karl den Store landet i sit rige og derefter skete en kolonisering fra vest af tyskere og fra øst af ungarere. I 1282 kom området under det habsburgske herredømme. Slovenien var østrigsk indtil 1918, da det blev en del af kongeriget Jugoslavien. Under Aksemagternes annektering af Jugoslavien i 1941 blev Slovenien delt mellem Tyskland, Italien og Ungarn og efter 2. Verdenskrig blev landet atter samlet som republik i forbundsrepublikken Jugoslavien. Områdets vestlige del kom i 1947 under Slovenien og længe stod striden om Trieste, der forblev italiensk. Østeuropas sammenbrud sidst i 1980erne medførte et flerpartisystem og det første valg i 1990, gav sejr til de borgerlige kræfter. Forbundsrepublikken Jugoslavien vendte sig skarpt mod løsrivelsen, og Sloveniens formelle uafhængighedserklæring d. 25. juni 1991 - samme dag som Kroatiens - udløste aktioner fra forbundshæren, der trængte ind i Slovenien for at få kontrol over landets grænser. Ved EU-landenes indblanding etableredes en våbenhvile og forbundshæren forlagde derpå sine aktiviteter til Kroatien. I januar 1992 havde vestlige kredse succes med at få Slovenien anerkendt som en selvstændig stat af EU-landene samt af Schweiz, Østrig, Ungarn, m.v. og Slovenien blev medlem af FN.

Makedonien.

Makedonien var i oldtiden én stat. Makedonerne kan betragtes som en græsk stamme, der under indvandringen blev tilbage i bjergegnene nordpå og derfor blev noget tilbagestående i forhold til de søfarende hellenere. Makedonien er også betegnelsen for et bjerglandskab omkring floderne Struma og Vardar. Hellerne var opdelt i et antal små fyrstendømmer, der oprindelig var helt selvstændige og først blev samlet til ét rige under Filippos II. i det 4. århundrede f. Kr. Kong Archelaos (413-399) fremmede landets hellenisering. Dog var landet stadig hærget af blodfejder og stammekrige. Men Filippos II. (359-36) tog magten i hele området og i det nuværende nordlige Grækenland. Dette makedonske rige greb ind i de græske bystaters indbyrdes krige og fremstod efter slaget ved Khaironeia i 338 f. Kr. som den ledende magt i Hellas. Fillippos d. II.'s søn: Alexander den Store (336-23) førte makedonere og grækere ud på sit vældige erobringstogt, og efter hans død grundede de makedonske generaler diadokerne fyrstehuse i Ægypten og Mellemøsten. Perioden fik navn efter hellenerne, der tegnede sig for dens kultur og økonomi, men politisk og militært var det makedonerne, der grundlagde hellenismen. Efter den kraftanstrengelse trådte Makedonien i baggrunden, plaget af indre kampe og diadok-krigene. I 276 f. Kr. fik slægten Antigoniderne oprettet et holdbart styre og på grund af romersk indblanding i Illyrien sluttede Filippos V. forbund med Karthago i 215 f.Kr. Filippos V. blev en betydelig magt, indtil han gik i krig mod Rom og blev slået ved Kynoskefalai i 197 f. Kr. Krigene benævnes også den 1. og 2. makedonske krig. Hans søn Perseus begik samme fejl, og efter Perseus nederlag ved Pydna i 168 f. Kr.(den 3. makedonske krig i 171-168) medførte det kongens afsættelse og romersk formynderskab. En opstand under den 3. Puniske Krig blev slået ned i 148 f. Kr., og Makedonien blev dermed en romersk provins. Dermed sluttede landets selvstændige historie.

I middelalderen havde Makedonien hyppigt skiftende overhøjhed, oftest Byzans eller Bulgarien og blev i 1371 erobret af osmannerne. Derefter skete indvandring af slaviske folk, tyrker og jøder, og landet blev senere i det 19. århundrede præget af græsk og bulgarske frihedsbevægelser. Balkankrigene i 1912-13 gav det meste af Makedonien til Serbien og Grækenland, hvilket blev årsag til, at Bulgarien i begge verdenskrige kæmpede på tysk side.

I den Makedonske jugoslaviske delrepublik fra 1918 stemte et flertal af befolkningen i 1991 for uafhængighed af Jugoslavien og Kiro Gligorov som præsident. Men en anerkendelse blev bremset af Grækenland, der ikke ville acceptere navnet Makedonien af frygt for et påfølgende krav på en indlemmelse af den græske provins af samme navn, og dermed skabelsen af et Stor-Makedonien. I april 1993 blev splittelsen anerkendt af FN, under navnet 'Den forhen jugoslaviske republik Makedonien. FN udstationere tropper ved grænsen mellem de to lande fordi de etniske spændinger i den serbiske provins Kosovo kunne sprede sig til Makedonien.. De sidste år har været præget af stigende indre uroligheder på grund af det albanske mindretal.

Den Makedonske provins i det nordlige Grækenland er på 34.203 km˛ og har 2,1 millioner indbyggere med hovedbyen: Thessaloniki. Denne provins er et bjergland med højder over 2000 m og dybe floddale. Befolkningen er nu hovedsagelig græsk, men der findes også nogle, der taler nymakedonsk, der er et sprog nært beslægtet med bulgarsk. Et stort antal tyrker blev fra provinsen "udvekslet" med Tyrkiet efter 1. Verdenskrig.

Webmaster