Aktive Lejere i Danmark

»L'Intransigeant«

Indhold på denne side: kontingent * * lejeproblemer ? * * formål og virksomhed * * Gå til modstand ! * * Lejerforeningens hjemmesider

Aktive Lejere er en lejerforening, en frivillig sammenslutning af solidariske husstande og erhvervslejere, der bor til leje, og som tilslutter sig lejerforeningen efter principperne: hjælp til selvhjælp - sammenhold giver styrke !

Læs her om regeringens feberudsalg af de almennyttige boliger.

Stop spekulanterne !

Skaf arbejde til de arbejdsløse !

Skaf boliger til de boligløse !

Sæt gang i boligbyggeriet !

Organiser dig i dag i lejerforeningen: Aktive Lejere, og forebyg kommende overraskelser fra udlejeren !

Huslejen i privatejet byggeri

Lejerforeningen Aktive Lejere

Hvad er en boligforening ?

Hvor stor er din lejlighed ?

Organisationshistorie

Huslejen i almennyttig boligbyggeri

Vedligeholdelse

Udtalelser

Almennyttigt beboerdemokrati

Beboerrepræsentation

Bladoversigt

Fraflytning

Hvordan finder jeg en bolig ?

Valg til kommunalbestyrelsen

Erhvervslejere

2 værelser straks ! -1935

Boligpolitisk oversigt

Boligpolitik i 1970érne

Uanset hvor du bor til leje i Danmark, kan du blive medlem af Aktive Lejere

Bor du til leje i almennyttigt udlejningsbyggeri, i privatejet udlejningsbyggeri, i kommunalt udlejningsbyggeri, er erhvervslejer, bor på kollegium, på et værelse eller til leje i en ejerlejlighed, kan vi forsikre dig om, at du får leje- og boligproblemer, førend du tror. Og din passivitet kommer til at koste dig dyrt. Netop fordi du var uorganiseret, og ikke forsøgte at forebygge de problemer, som nu pludseligt er opstået. Du skal IKKE kontakte os, hvis du ikke allerede er medlem. Vi hjælper kun vores organiserede medlemmer !

Intet rovdyr er så farligt som en bolighaj - bolighajer trives og yngler hele året når du fodrer dem.

Men Aktive Lejere er specialister i at få bolighajerne på slankekur.

Hvad koster et medlemsskab ?

Indmeldelsesgebyr: 50 kr. pr. husstand/pr. erhvervslejemål/pr. lejekontraktforhold.

Kalenderårskontingent: (1. januar - 31. december): 170 kr. pr. husstand/pr. erhvervslejemål, uanset dit indmeldelsestidspunkt. Indmelder du dig i oktober måned, får du ydelser i oktober, november og december for de 170 kr.

Sagsgebyr: kr. 200. Hvis du ikke har været medlem i det forudgående kalenderår og henvender dig med et lejeproblem, der kræver, at vi skal formulere og skrive et brev, som du vil fremsende til udlejeren eller myndighederne, eller hvis vi skal hjælpe dig med at indbringe en sag for et Huslejenævn eller et Beboerklagenævn, kan Aktive Lejere vælge eller fravælge, at opkræve 200 kr. i sagsgebyr. Men ofte er betalingen af sagsgebyret på 200 kr. kun nødvendigt hvis du begærer huslejenedsættelse, stiller krav om vedligeholdelse, ved din opsigelse eller ved fraflytning.

Gebyr til beboerklagenævn/huslejenævn: Vi betaler ikke dit gebyr til beboerklagenævnet/huslejenævnet, såfremt en uoverensstemmelse mellem lejer og udlejer kræver indbringelse for disse nævn, - hvilket ofte kan være tilfældet. I 2020 er gebyret for at få behandlet en sag i Huslejenævnet i Esbjerg kommune på 314,00 kr. - I 2020 er gebyret for at få behandlet en sag i Beboerklagenævnet i Esbjerg kommune på 147,00 kr.

Sekretariatsaftaler: I de private- og kommunale udlejningsejendomme hvor der er etableret lovlige beboerrepræsentationer, kan der mellem beboerrepræsentationen og Aktive Lejere etableres en sekretariatsaftale om bistand. Det koster 100 kr. pr. husstand pr. kalenderår, og der skal betales for samtlige husstande i bebyggelsen. Beboerrepræsentationerne er organiseret i 2. sektion. Afdelingsbestyrelser i det almennyttige boligbyggeri kan ligeledes etablere en sekretariatsaftale om bistand på tilsvarende vilkår for boligafdelingen, der er organiseret i 1. sektion. Læs mere om sektionerne på hjemmesiden: Organisationshistorie.

Erhvervslejerne: organiseres i 4. sektion og vælger selvstændig ledelse. Kalenderårskontingentet er også her 170 kr. Ejerboligtagere er medlem af 4. sektion. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer i almennyttigt boligbyggeri og andre personer/husstande der har en særlig tilknytning til udlejning, organiseres i 3. sektion. Men medlemmerne i 3. sektion får selvfølgelig den samme lejerådgivning, som andre medlemmer, men de får ikke hjælp til at bluffe lejerne.

Kollektivaftaler: Med fagforeninger indgår Aktive Lejere kollektivaftaler, og giver dermed fagforeningen lejerådgivning til en favorabel pris. Det har mange fagforenings-medlemmer brug for.

Udmeldelse: Når du vil udmelde dig, skal du meddele det til os forinden årsskiftet d. 31. december. Ellers forsætter dit medlemskab automatisk i det kommende kalenderår. Hvis du ikke har betalt kalenderårskontingent forinden d. 15. februar, bliver du pålagt et restancegebyr på 30 kr.

Hvilke ydelser får du for pengene ?

Bestyrelsen i Aktive Lejere yder medlemmerne og de tilsluttede beboerrepræsentationer/afdelingsbestyrelser, kollektiv medlemmer, sektionsledelser, m.v. rådgivning, bistand og vejledning omkring leje- og boligforhold. Vore foreningsblade beskriver et kalejdoskop af de mange lejeproblemer og udeblivelsen af demokrati på boligmarkedet. Se også bladoversigten. Nye medlemmer får tilsendt de vigtigste blade om hvordan huslejen beregnes, m.v.. Har du specielle ønsker, kan du få tilsendt blade om mange andre emner: eksempelvis om vand, varme, og el-regnskaber, hvor artiklen løber over 5 foreningsblade; skader, fejl og mangler; stævning til boligretten; hvad er et huslejenævn; hvad er et beboerklagenævn; hvad er en beboerrepræsentation og hvordan opretter man en beboerrepræsentation; hvad er en boligforening og hvad må afdelingsbestyrelsen og boligforeningen beslutte; beretning over Aktive Lejeres virksomhed; osv. Vi har ligeledes fremstillet nogle lange vejledninger om hvordan lejerne skal forholde sig, når de vil stille krav om vedligeholdelse eller forbedringer; opsigelse og fraflytning i almennyttigt boligbyggeri; hvordan opretter man beboerrepræsentation og driver beboerrepræsentationens virksomhed på et lovligt grundlag; hvordan får man en bolig, osv.. Men vi kan ikke deltage i løbende og gamle lejesager, når en ny uorganiseret lejer anmoder om optagelse i foreningen. Vi kan ikke virke som "billigt rådgivningskontor" for uorganiserede lejere, - som i øvrigt blot udmelder sig året efter. Vi er ikke et brandkorps i løbende og gamle lejesager. Døgnet har jo kun 24 timer, og vi går jo også på arbejdet.

Hvad er det for nogle problemer, som ofte opstår hos lejerne:

Lejevilkår, som du ikke tænker på i det daglige: Udlejeren siger, at du ikke må være medlem af lejerforeningen: Aktive Lejere - hvorfor mon det ?; hvortil kan man klage, når der er opstået en uoverensstemmelse; hvordan skal man klage, når man anlægger en sag; hvad får jeg ud af det; skal jeg benytte en advokat - og hvilken; hvordan er retsfølgevirkningerne mod mig som lejer; er det nødvendigt med en lejekontrakt; er lejeaftalen lovlig, gyldig og autoriseret; udlejeren kræver både 3 mdr. depositum og 3 mdr. forudbetalt leje; ulovlige gebyrer og honorarer ved oprettelsen af lejekontrakten; er der andre byrdefulde lejekontraktvilkår; er der ugyldige tillægsbestemmelser til lejeaftalen; passer beregningen af kvadratmeterarealet på lejekontrakten; bor jeg på ét værelse eller i en ét værelses lejlighed; er lejemålet godkendt til beboelse; har en tidligere ombygning fjernet 20 m2 af lejligheden; hvad har jeg råderet over; er tidsbegrænsningen af mit lejemål lovlig; hvilke personer må bo i min lejlighed; hvor mange må der bo i lejligheden; hvad må jeg benytte min lejlighed til; må jeg holde kat og hund ; kan udlejeren modsætte sig fremleje af lejligheden; hvor lang tid må en lejlighed stå tom og ubeboet; hvordan er ejendommens forsikringer; hvem tegner en glasforsikring; er min starthusleje for høj: jeg kan ikke få en huslejekvittering af udlejeren; jeg kan ikke få anvist et gyldigt betalingssted; er trappeleje og automatiske huslejestigninger lovlige; hvornår må jeg bytte min lejlighed eller fremleje den; kan jeg indsætte en anden lejer; udlejeren forlanger en nøgle til min lejlighed; mit depositum bliver pludseligt reguleret opad: må udlejeren trænge ind i min lejlighed; udlejerens varsling om huslejestigning er uforståelig; hvorfor er huslejen indeksfinanscieret; kan alle udlejerens udgifter optages i huslejestigningen; hvorfor får jeg ikke et driftbudget; jeg vil ikke godkende udlejerens huslejestigning; kan huslejen stige så meget efter en forbedring; hvorfor er der ikke et byggeregnskab; var den forrige varsling overhovedet lovlig; din udlejer hugger flere penge via betalingsservice (PBS); er huslejestigningen korrekt fordelt på lejlighederne; er ejendommens fællesudgifter korrekt fordelt mellem erhverv og beboelse; passer ejendommens samlede kvadratmeterareal mon; jeg mangler et vedligeholdelsesregnskab for ejendommen; hvor er indtægterne fra det fælles vaskeri forsvundet hen; trappelyset og kælderlyset køre på min elmåler; nye målere gav en kraftig lejeforhøjelse; fællesantennen til tv/radio er for dyr; udlejeren hæver huslejen p.g.a. dørtelefoner; kan udlejeren lægge Internet ind i ejendommen; udlejeren vil have mere i husleje, fordi han påstår, at min lejlighed er blevet forbedret; jeg vil have huslejen nedsat og kræver erstatning; hvorfor får jeg ikke boligsikring; jeg har glemt at betale husleje; hvornår er det nu, at jeg skal betale husleje; skal jeg betale for nogle gebyrer, som udlejeren opkræver; kan jeg holde huslejebetalingen tilbage; udlejeren ophæver lejemålet - hvad nu - fogeden er på vej; kan det passe, at jeg skal flytte så hurtigt; hvorfor skal jeg ikke indgå en frivillig aftale; jeg må ikke bruge ejendommens have mere; min parkeringsplads er inddraget; udlejeren hugger fællesjord, uden at huslejen nedsættes; udlejeren bygger garager, som jeg er med til at betale; byggeriet på nabogrunden, har lavet revner i min væg; udlejeren inddrager mit pulterrum, tørrerum og vaskekælderen; udlejeren opsiger mig med kort varsel p.g.a. ombygning; kan jeg få en erstatningsbolig; hvornår har udlejeren tilbudspligt; hvorfor kan jeg ikke få en større lejlighed; jeg får ikke fremsendt et vand- og varmeregnskab; skal jeg betale for vand- og kloakbidrag, måleraflæsning, etc.; skal jeg betale for målerafgifter, målerabonnement, m.v..; beregning og fordeling af vand- el.- og varmefordelingstal; varmeregnskabet er helt forkert - forbruget passer ikke; skal jeg indbetale efterbetalingen, når jeg vil gøre indsigelse; jeg har glemt at aflæse mine el., vand- og varmemålere; udlejeren bruger strøm fra kælderen, som vi betaler; jeg har ingen varmefordelingsmålere eller vandmålere; bimåleren virker ikke; hvordan laver jeg en tilstandsrapport ved indflytningen; der er mange mangler og skader ved indflytningen; gulvene ser forfærdelige ud; hvordan får jeg udbedret skader, fejl og mangler; hvorfor overholder udlejeren ikke de aftaler vi indgik, da jeg overtog lejligheden; viceværten reparerer ikke det, som jeg har bedt om; må jeg smide udlejerens beskidte gulvtæppe ud; må jeg smide udlejerens gamle komfur ud; må udlejeren have en nøgle til min lejlighed; hvor må jeg opsætte min parabolantenne; der er støjproblemer i ejendommen eller støj fra gaden; hvordan stopper jeg støjen fra nabolejligheden; jeg får ikke leveret rigeligt varmt vand; der er sprunget et vandrør; toilet og vandhane løber; må jeg opsætte en vaskemaskine/opvaskemaskine; det regner ind i lejligheden og det er koldt; faldstammen er stoppet; jeg har ikke anmeldt en fugtskade til udlejeren, som nu kræver erstatning; radiatorventilerne virker ikke; tapetet på væggen hænger løst p.g.a. fugt; udlejeren vil ikke reparere vinduerne; elektricitetsforsyningen fungerer ikke; el-installationerne er farlige; udlejeren betaler ikke a conto bidrag til elværket, som kommer og lukker for strømforsyningen; må jeg opsætte el. radiatorer; udlejeren vil ikke betale udskiftning af en defekt kogeplade; der er ulovlige og brandfarlige boligforhold i strid med bygningslovgivningen; der har været brand i ejendommen; flugtforholdene er ikke iorden; trappeopgangen ser forfærdelig ud og trænger til maling; der er ingen lys på bagtrappen; udlejeren sørger ikke for renholdelse og belysning; hvordan stiller jeg krav til udlejeren, om at han skal vedligeholde ejendommen; kan jeg lade fejlene og manglerne udbedre for udlejerens regning; hvornår må jeg ringe og bestille håndværkere; må jeg lave omforandringer og ændringer i lejligheden; må jeg afsyre døre og afslibe gulvet; er det forbedringer eller vedligeholdelse eller fornyelse; har jeg overtrådt ejendommens husorden; jeg er blevet truet af en lejer/vicevært; hvad er god skik og orden; underboen har oprettet en forretning i lejligheden; der bor en narkoman på anden sal; der har været indbrud; hvordan opretter man beboerrepræsentation; udlejeren vil afholde et beboermøde, og laver fupaftaler med lejerne; er min opsigelse til udlejeren korrekt; hvad skal jeg istandsætte ved fraflytning; skal jeg fremmøde til fraflytningssynet; udlejeren har ikke afholdt fraflytningssyn; udlejeren stiller skrappe fraflytningskrav; har jeg misligholdt min lejlighed; skal jeg betale for nikonspærre; aftalen med udlejeren var en helt anden; udlejeren forlanger nye gulvtæpper; slid og ælde kender udlejeren slet ikke; hvorfor får jeg ikke godtgørelse for mine forbedringer; fraflytningsregningen er alt, alt for høj; hvornår får jeg mit depositum tilbage; udlejeren sælger ejendommen; udlejeren er forsvundet og ejendommen går på tvangsaktion; lejeren dør og mine efterladte bliver snydt af udlejeren; er der forskel mellem et boligselskab og en boligforening; hvad er en boligoverenskomst; hvad er medlemskab, andelsbevis, ventelistegebyr, boligtildeling, indskud; boligforeningen overtræder foreningens vedtægter; din boligafdeling skal lægges sammen med en anden afdeling, hvor der er økonomisk underskud; hvad må afdelingsbestyrelsen; de arbejder med skjult dagsorden på afdelingsmødet; på afdelingsmødet vedtager de pludselig noget, som slet ikke er udsendt til beboerne; afdelingsregnskab og budget er uforståelige; hvorfor er administrationsgebyret så højt; afdelingsbestyrelsen bruger bare pengene uden at spørge beboerne; de privatisere min almennyttige andelsbolig til en ejerbolig; beboerne betaler for ubetalte fraflytningsregninger og boligforeningen forfølger ikke dem der skylder afdelingen penge, sådan at vores husleje stiger; gælder landbrugsloven, når man er uorganiseret som lejer; læs mere her: http://www.perbenny.dk/beboer.htm

Sanktioner ønskes !

Retsfølgevirkninger og sanktioner mod udlejerne og administratorer må strammes op. Lejerne skal have hurtig og gratis mulighed i lokalsamfundet for at trække gulvtæppet væk under udlejerne, når de frembringer ulovligheder og er uefterrettelige. Bøder via politiet er ikke fyldestgørende, og retssager via advokat kan trække ud i år, medens ulovlighederne pågår. En udlejer, der pludseligt og ulovligt opkræver et nyt større pengebeløb over PBS, og som ikke reagerer på lejerens indsigelse, og dermed er uefterrettelig, burde straks frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme. Det kan ikke være meningen, at udlejere kan skabe så megen utryghed og bøvl omkring vores boligforhold, når deres handlinger påviseligt er ulovlige. Der er ingen sanktionsmuligheder mod en udlejer der fusker med bygge- og ejendomsregnskaberne, selvom det er bedrageri. En entreprenør havde påført en faktura, at der var afslebet og lakeret gulv for 100m2 i lejligheden. Men i lejemålet var der maximalt 74 m2 gulv. Udlejeren var her mellemmand til at fremsende ulovlige regningskrav og kontrollerede ikke fraflytningsbilagene. Her burde lejerne have mulighed for at fradømme en udlejer, at benytte et bestemt håndværkerfirma, når der er vægtige grunde dertil. Men desværre viser det sig, at administratorerne kan fralægge sig meget ansvar, og at lejerne holdes som økonomiske gidsler. Det er hørt, at lejere påstår, at der ved fraflytningen er påført opsætning af flere ruller tapet, end der kan opsættes på samtlige vægge i lejemålet. Andre lejere forstår ikke, at malerfirmaet påfører regningen 3 x maling, når de sagde, at 2 x maling var nok. Andre fraflyttere har modtager uspecificeret regninger på 8.000 kr. for rengøring af en lille have, eller en uspecificeret regning på 7.000 kr. for rengøring i lejemålet. Samtidig har udlejeren foretaget uautoriseret el, vand og varme-aflæsning. Derfor skal lejerne have et lokal organ, hvor der er kraftfulde sanktionsmuligheder mod udlejerne. I dag skal lejerne rejse sager om uoverensstemmelse forskellige steder i systemet, og efter 6 måneder, får de blot det svar tilbage, at den pågældende myndighed desværre ikke havde kompetence til at træffe afgørelse og ikke havde sanktionsmuligheder. I dag tager for lang tid at gennemføre sanktioner mod en udlejer, der ikke gennemfører et påbudt vedligeholdelsesarbejde. En udlejer, der ulovligt lader en bolig stå tom i mere end 6 uger, får bøde. Men hvornår mon politiet sidst har givet en bøde til en udlejer ? Når lejer og udlejer aftaler en betydelig højere ulovlig husleje, fordi lejeren kan få boligsikring, burde det også medføre sanktioner. Dermed fosser skatteydernes penge lige ned i lommen på udlejeren. Det er alt for let at være boligspekulant i Danmark og sanktionerne er i dag kun vendt mod lejerne.

Hvem er Aktive Lejere ?

Lejerforeningen: Aktive Lejere har sin oprindelse fra de daværende beboerforeninger i højhusene: Vestbo 1. og 2, i Esbjerg nord. I 1972 antog lejerforeningen navnet: Lejernes Landsorganisation, Esbjerg afdeling. I september måned 1994 tog vi navneændring til Aktive Lejere i Syd og Midtjylland. Samtidigt udtrådte vi og en del LLO afdelinger rundt omkring i Danmark af Lejernes LO. Sidenhen er andre lejerforeninger også udtrådt af Lejernes Landsorganisation. Aktive Lejere forsøger at opbygge et kontaktnet i alle større byer med henblik på, at der bliver etableret lokalafdelinger med selvstændige ledelser. Læs mere her: Organisationshistorie.

Du bør være opmærksom på, at bestyrelsen i Aktive Lejere ikke er uddannede jurister eller professionelle rådgivere.

Vi (bestyrelsen) er arbejdende mennesker (lønmodtagere), som gennem mange år har opnået et rimeligt godt kendskab til forholdene og konflikterne på lejeboligmarkedet. Derfor ved vi meget om, hvordan lejerne skal agere i forskellige situationer. Vi giver dig vejledning efter princippet: hjælp til selvhjælp. Er du i tvivl om hvor dygtige vi er ? Så spørg vore modstandere: udlejerne og deres politiske venner. Vort lejerforeningsarbejde foregår uden løn, uden vederlag og foregår i fritiden og i weekenden. Men brug Internettet: perbenny@perbenny.dk, vores mobiltelefonnumrer og brug så postvæsenet til: Aktive Lejere, Hermodsvej 132, 6705 Esbjerg Ø. Lejerforeningens indtægter bruges til at betale, kontorartikler, kontorudstyr, porto m.v. Bestyrelsesmedlemmerne har ingen personlig økonomisk gevinst ved dit medlemsskab. Vi arbejder efter idealistiske motiver med det formål, at ændre de politiske, økonomiske og juridiske rettigheder på bl.a. leje- og boligmarkedet -til gavn for lejerne ! Men vi hjælper kun vore medlemmer. Du får ingen rådgivning, hvis du ikke har betalt kontingent.

Formål og virksomhed

Ligesom andre lejerforeninger hjælper vi kun vore medlemmer samt de tilsluttede beboerrepræsentationer og tilsluttede organisationer. Men Aktive Lejere arbejder også boligpolitisk for at ændre lovgivningen, lejevilkårene og retstilstande,- til gavn for Danmarks lejere. Du skal bemærke, at det ikke er alle lejerforeninger, der vil ændre lovgivningen og de juridiske vilkår til gavn for Danmarks lejere. Et af vore formål er at fjerne enhver form for skattetænkning og spekulation på boligmarkedet,- og vi vil gerne »hjælpe« boligspekulanterne med at få tvangsudlejet deres tomme boliger. Men huslejen skal vi jo også kunne betale. Boliginvestering er jo en passiv kapitalanbringelse, hvor alle forsøger at snyde hinanden. Vi forsøger også, at hjælpe vore medlemmer med at finde en anden lejebolig. Men hertil kræves en række kontaktpersoner i alle større danske byer, der vil registrere det lokale lejeboligmarked. Kunne du tænke dig at blive kontaktperson i dit lokalområde, og hjælpe os med at få flere medlemmer, så i kan danne en lokalafdeling ?

Den borgerlige stat har med ivrighed opbygget en landsdækkende Arbejdsformidling, som i vor tid bliver privatiseret. Men den borgerlige stat har ikke med samme ivrighed opbygget en landsdækkende Boligformidling, selvom samtlige boliger i forvejen er registreret i et Bygningsregister. Når Bygningsregisteret ikke jævnligt samkøres med Cpr.-registeret, og når kommunalbestyrelserne er passive, lykkes det bemærkelsesværdigt spekulanterne, at lade mellem 4% - 5% af den samlede boligmasse stå tomme og ubeboet, selvom en bolig kun må stå tom i 6 uger. Samtidig jobbes huslejerne opad. Det er fuldstændigt urimeligt, - når der samtidigt er boligmangel !

Lejerforeningens formål og virksomhed er fyldestgørende beskrevet i vore foreningslove, og virksomheden udbygges løbende med beslutninger på generalforsamlingerne. Vi stiller bl.a. krav om, at lejerne får en økonomisk andel af merværditilvæksten på udlejningsejendommene. Det må være rimeligt, at Danmarks lejere også får økonomisk demokrati, når parcelhusejerne helt skattefrit efter et par år kan score kassen ved salg, og samtidig får gavn af rentefradragsreglerne, som lejerne ikke kan få andel i, selvom lejerne betaler samtlige udgifter, renter, provision, afgifter og skatter, afkast, m.v., som udlejeren påfører ejendommen og lejerne. Og så fratrækker udlejeren endog også renteudgifterne i ejendomsregnskabet overfor skattevæsenet. Tænk engang, at en parcelhusejer i løbet af 3 år fra 1996-99 kan sælge sin bolig og have et skattefrit overskud på 120.000 kr., og i samme periode nyde godt af diverse skattefradrag. Samtidig er det påvist, at det hårdeste skattetryk ligger på lejerne, samtidig med at vores indtægter er små. Der skal jo en del penge til for at deltage i bolig- og skattespekulationen. Boligmangelen har medført, at Danmarks ungdom skal spekulere mod hinanden, i ejerlejligheder, hvor nogle efter 2 år har scoret 200.000 kr.. Det er urimeligt, at "de rige" både kan bo i de bedste boliger, og samtidig kan forbedre deres økonomiske vilkår via skatteunddragelser og boligspekulation. Der er tale om at de rige sover sig til milliardformuer, medens lejerne holdes i trældom uden reelle juridiske rettigheder. Men det drejer sig også om at ændre på ejendomsretten.

Bestil en gratis brochure om Aktive Lejere

Hvis du vil være medlem af Aktive Lejere, kan du bestille en brochure og et giroindbetalingskort. Indmeldelsesgebyr 50 kr. + kalenderårskontingent 170 kr. = 220 kr. Brochuren fortæller kortfattet om lejerforeningens ydelser, virksomhed og formål. Brochuren findes her på nettet. Men denne her hjemmeside, er mere informativ - end vores brochure. Der er ingen rådgivning til lejere, der ikke har betalt kontingent. Ring på tlf.: 75126200 – 40351030 – fax: 75126200 (er kun aktiv på anfordring). Når du har betalt kontingent og indmeldelsesgebyr modtager du nogle foreningsblade, og kan derefter forelægge os dine lejeproblemer.

Men du kan ikke få rådgivning

hvis du ikke har betalt kontingent og indmeldelsesgebyr. Du kan heller ikke forelægge os nogle af dine spørgsmål eller lejeproblemer, førend vi har modtaget 220 kr.. Der er beklageligvis så mange, mange lejere der tror, at de aldrig får problemer. Utallige henvendelser dokumenter blot, at du ikke er alene med dit lejeproblem. Så vent ikke med at organisere dig ! Nu er du advaret, fordi du kan risikere, at vi ved overbelastning og overarbejde, ikke kan optage dig som medlem. Du får nemlig problemer førend du tror. Og du har med garanti glemt at forebygge dit problem, således at du selvforskyldt får problemer og økonomiske omkostninger. Mange lejere forsøger også selv at løse deres problemer - men tværtimod bringer de sig selv i fedtefadet ! Uvidenhed om lejespørgsmål er ikke bare en epidemi, men en folkesygdom, ligesom tro og overtro omkring boligforhold. Der hersker en religiøs uvidenhed i massemålestok omkring leje- og boliglovgivningen.

Hvornår kan får du telefonisk forbindelse med os:

På hverdage indtil kl. 20.00 - og i weekenden fra: kl. 10.00 - indtil kl. 20.00 på tlf. 40 35 10 30 (Per).

Men tag nu og brug postvæsenet ! Al post sendes til: Aktive Lejere, Hermodsvej 132, 6705 Esbjerg Ø.

Du har en hastesag !

Vi anbefaler dig at fremsende papirer og lejekontrakt, samt overføre 220 kr. plus dit navn, din adresse og dit telefonnummer. Så kontakter vi dig straks efter modtagelsen og fremsender en kvittering og nogle foreningsblade med praktiske oplysninger om ind- og fraflytningsproblemer, m.v..

Spekulanterne flår de svage og de passive !

Hvis du allerede har fået en fraflytningsregning på 25.000 kr. eller 65.000 kr., kan det ikke betale sig at indmelde dig i Aktive Lejere. Vi har nemlig ikke fritid nok, til at fortælle dig om hvorfor og hvordan du har klokket i det, og hvor mange gange tidligere du har klokket rundt i manegen. Og har du talediarre, kan du henvende dig til din præst eller socialrådgiver for at få hjælp, - thi dem har du jo betalt ’kontingent’ (skat) til i mange år. Du kan jo også spørge din udlejer om hvad du skal gøre. Så kan udlejeren atter tage røven på dig, og igen fylde dig med løgn. Hvor dum kan man være når man henvender sig til sin modpart på boligmarkedet, der kun tænker på at tjene penge på dit boligbehov ? Det var synd at du mistede dit indskud/depositum og samtidig fik en kæmpe fraflytningsregning. Har du allerede opsagt lejemålet, behøver du heller ikke indmelde dig, fordi du med garanti, allerede har klokket i det, således at skaden er uoprettelig. Forsæt med at klare dig selv- kammerat !

Der er mange "uskrevne" færdselsregler

Der er mange skrevne og uskrevne regler i lejelovgivningen. At bo til leje er faktisk meget vanskeligere end at bestå teori og praksis til et almindeligt automobil-kørekort. Der er mange lejere, der aldrig opdager, at de betaler omkring 800 kr. for meget om måneden i husleje, vand og varme. Nå ja - nogle betaler 1.100 kr. for meget om måneden. De fleste lejere henvender sig først for sent til Aktive Lejere, når de har fået et uløseligt problem eller en kæmpe fraflytningsregning. Og samtidigt viser det sig, at lejeren hver gang og altid har klokket i det, så det bliver umuligt, at genoprette lejerens "juridiske rettigheder". De fleste lejere er altså passive og kan ikke fyldestgørende formulere sig skriftligt til udlejeren eller til myndighederne. Det er heller ikke nemt, at formulere en korrekt opsigelse til udlejeren eller formulere en korrekt indsigelse til udlejeren. Men helt galt bliver det, når lejeren blot snakker og snakker. Hvis lejeren har talediérre er det virkeligt synd for lejeren.

Som lejer har du heller ingen mulighed for at tilegne dig de "uskrevne færdselsregler", procedure, formskrav og sprogkrav, der gælder på lejeboligmarkedet. Hvordan skal du kunne have det ? Boligministeren sagde for ca. 15 år siden, at hvis man stillede dét samme boligspørgsmål til syv advokater ville du få syv forskellige svar. Dermed er også tilkendegivet den vilkårlighed der eksisterer på retsområdet for lejerbefolkningen ved domstolene. Men myndighederne har også en trold i ærmet. Om natten sidder de og laver om på bekendtgørelser og cirkulærer, således at lejernes rettigheder bliver ophævet. Hvis en udlejer har tabt en sag ved domstolene, laver de bare om på bekendtgørelser og cirkulærer, sådan, - at næste gang der opstår en lignende sag, taber lejerne. Det er boligpolitik så det basker ! Og ændringerne sker uden forhandling med lejerorganisationerne. Men domstolene kan forunderligt nok også lave om på domspraksis. I Huslejenævn og Beboerklagenævn, m.v. kan selvtægtsmændene lave tilføjelser til begrundelsen i en afgørelse. Det gør det betydeligt sværere at anke en afgørelse til domstolene, fordi der nu i "retsgrundlaget", der skal indbringes til domstolen indgår et fremmedelement, som ikke tidligere har været en bestanddel af sagen, og som domstolen jo bliver nødt til at tage stilling til, fordi det lige "pludseligt" er blevet en bestanddel af sagen - hvilket dét aldrig har været mellem parterne: lejer og udlejer. Det er humbug.... Men kun ved at organisere dig i en seriøs lejerforening, kan du få kendskab til disse regler. Hvordan er det nu lige man skal gøre ? Hvorfor sker der ingenting ? Se - det kan vi også fortælle dig om, når du er blevet medlem ! Vores erfaring er, at omkring ca. 100 % af de lejere, som selv forsøger at løse deres problemer, eller som indbringer klager til udlejer, Huslejenævn og Beboerklagenævn, - taber. De taber, fordi de ikke kan formulere sig ordentlig; fordi de ikke har dokumenteret deres sag; fordi de indbringerne sagerne forkert; fordi de formuleret sig upræcist; fordi de har udvist passivitet: og fordi de ikke kender "forretningsgangen". Når de så har tabt,- kan de selvfølgelig ikke få sagen genoptaget. Gud bedre det !

"Forsikring"

Mange medlemmer ønsker med deres årlige kontingent på 170 kr., at "forsikre" sig mod fremtidige pludselige og vilkårlige krav fra udlejeren. Samtidig sikrer de sig, at lejerforeningen overlever og eksisterer. Hvis der ikke eksisterer en lejerforening, kan lejerne næppe forvente at få kvalificeret lejervenlig rådgivning. For tro endelig ikke, at samfundet, yder lejerbefolkningen hjælp og rådgivning. Du fyldes med løgn, fordi du er en brik i et spil om økonomisk profit ! Samfundet hjælper kun investorerne og boligspekulanterne ! Det er den gamle historie om lensherren og hans fogeder. Lejerne er jordløse, ejendomsløse, uden formuer og uden privilegier, og lejerne stavler man oven på hinanden i kaninbure, hvor de skal levere: arbejdskraft ! Du har selvfølgelig også selv mulighed for at henvende dig til en advokat og betale får at få rådgivning. Men kan du finde en lejervenlig advokat ? Så giver du os lige et praj !

Selvfølgelig kan du ikke dét, fordi kunderne hos de fleste advokater netop er spekulanter og kapitalister, der er kommet op og slås om fordelingen af 'rovet'. De ejer jorden, fabrikkerne, bygningerne og formuerne, og efter at vi er kommet med i EU ligger de nationale spekulanter i evig strid med de udenlandske finansfyrster, der også vil ind i Danmark og have det i 'rovet'.

Vore modparter på boligmarkedet så helst at lejerne stod uden organisation. Derfor er det ingen dårlig ide at organisere sig. Egoismen og amatøren skal ikke forvente succes, når det drejer sig om skriftlighed, formaliteter, procedure og de ukendte "færdselsregler" i lejelovgivningen og på boligmarkedet. Lejere med såkaldte lave huslejer, mener ofte, at det ikke er nødvendigt at organisere sig i en lejerforening. Men de bliver forhåbentlig snart klogere. Og når der først er igangsat en såkaldt fuprenovering til 10 millioner, er det for sent at komme på bedre tanker. Feberudsalget af de kommunale- og statslige boliger, - de kommende huslejestigninger, og de kommende lejelovsændringer, skal nok få lejerne på andre tanker. Men som ofte før, - desværre for sent. Og nu klappes der af den nyvalgte formand i boligforeningen. De dumme klakkører (lejerne) klapper - gud hjælpe dem - for netop den formand, for hvem det er lykkedes som afdelingsformand, at femdoble huslejen i løbet af 20 år. For en særdeles "klog" beboerrepræsentation i privatejet udlejningsbyggeri er det lykkedes at fordoble huslejen i løbet af 6 år. D. 1. april 1993 var huslejen for en lejlighed på 70 m2 på 1.406 kr. pr. måned (241 kr. pr. m2 årligt), og d. 1. oktober 1999 er huslejen på den samme lejlighed på 3.070 kr. om måneden (526.31 kr. pr. m2 årligt).

Nå, - nu var der lige en lejer, som via sin udlejer fik nedsat sit lejemål med 15 kvadratmeter, og som i 8 år har betalt for 15 kvadratmeter, som lejeren altså ikke havde. Jamen hvor dum kan være ? Og nu sælges boligerne til en berygtet spekulant, som netop i andre boliger, der blev opkøbt for 2 år siden har hævet huslejen med 450 kr. pr. måned, - uden at der er lavet noget på boligerne. Tillykke - alle i kære uorganiserede lejere ! Og gå så bare op på kommunen og hæv boligsikring, så skatterne atter kan stige. Hvad rager det spekulanterne. De har jo dygtige revisorer, der sørger for, at de har underskud eller også sørger de for, at politikerne laver flere regler, så spekulanterne ikke skal betale skat til fællesskabet. Bonderøve !

Vi arbejder også boligpolitisk

fordi kommunalpolitikerne og Folketingspolitikerne, der jo ofte er parcelhusejerne, blot gennemfører EU's privatiseringspolitik, hvor alt og alle skal kapitaliseres. Fornylig er sket et feberudsalg af offentlige og kommunale udlejningsejendomme til private spekulanter. Desværre har de unge generationer ikke oplevet den kolossale bolig- og kapitalspekulation, der skete efter 1966, da politikerne (Socialdemokratiet) i Folketinget ændrede boliglovgivningen, og gav spekulanterne adgang til at omdanne privatejede udlejningsboliger til ejerlejligheder. Det har i dag medført, at de unge spekulerer mod hinanden ved køb og salg på ejerboligmarkedet, - "som om, at det var noget ganske naturligt". Nu skal det være forbudt at opføre boliger i fællesskab, dvs. i det almennyttige boligbyggeri, der også skal omdannes til ejerboliger.

Leje- og boliglovgivningen er politiske værktøjer, juridiske værktøjer, som er skabt af politikerne i Folketinget på baggrund af kapitalisternes krav om profit og rentabilitet. Desværre gennemfører politikerne en utydelig lovgivningstekst med gummiparagraffer, der senere fortolkes og afgøres politisk og juridisk af domstolene. Så kom ikke og påstå, at vi ikke har politiske domstole i Danmark. Derfor skal en aktiv lejerbevægelse nødvendigvis også være en modmagt. Men vi skal også søge parlamentarisk indflydelse.

Omkostninger til Boligretten

Ofte fremkommer Huslejenævn/Beboerklagenævn, Byret og Landsret til forskellige afgørelser i Boligretssager. Ja, sikkent et roderi, fordi du, dommerne og politikerne ikke ved hvad der er ret, og hvad der er uret ! Derfor kan det blive omkostningskrævende for en lejer, at blive involveret i en boligretssag. Og mulighederne for at få fri proces, bliver desværre forringet af politikerne i Folketinget og i statsadministrationen. Hvis du henvender dig til en advokat, skal du undersøge om advokaten yder: retshjælp for ubemidlede. Hvis du bliver involveret i en boligretssag, søger advokaten om fri proces ved statsamtet, og søger om retshjælp via din familie/indboforsikring.

Lidt om det politisk/administrative og juridiske system

Før december måned år 2000 var det de 275 kommunalbestyrelser i Danmark, der bestemte om de private og kommunale lejere skulle have et Huslejenævn og om Boligreguleringsloven skulle være gældende i den enkelte kommune. Boligreguleringsloven lægger nemlig en dæmper på huslejestigningerne, ligesom lejerne og udlejerne gratis kunne indbringe sager til huslejenævnet. Efter januar 2001 skulle der være Huslejenævn i samtlige danske kommuner. Efter 2007 har strukturreformen jo lavet det hele om. Lejeren kan bl.a. indbringe vedligeholdelseskrav, krav om at huslejen nedsættes, uoverensstemmelser om varmeregnskabet, fraflytningsregningen, driftsbudgettet, vedligeholdelsesregnskabet, m.v.. Kommunalbestyrelsen kan behandle klager over de almennyttige udlejere og skal føre tilsyn med det almennyttige byggeri. Hvis vedtægterne bliver overtrådt henviser kommunalbestyrelsen ofte lejeren til, at søge en afgørelse ved domstolene. Omkostningskrævende og ødelæggende ombygninger eller såkaldte boligforbedringer/byfornyelse er også et kommunalpolitisk anliggende. Derfor arbejder Aktive Lejere også boligpolitisk med det formål, at forbedre lejernes retsstilling og medbestemmelse. Og det meget vigtigt, at lejerne gør sin indflydelse gældende i det kommunalpolitiske. Lejerne i det almennyttige boligbyggeri har fået mulighed for at indbringe forskellige uoverensstemmelser til et Beboerklagenævn, som for 115 kr. kan træffe en afgørelse i uoverensstemmelsen mellem beboeren og boligforeningens/boligselskabets ledelse. Men i dag er lejernes rettigheder desværre, som en klump modellervoks. Ofte hjælper det ikke at søge juridisk bistand eller føre retssager, fordi domstolene (dommerne) "modellerer" deres egne afgørelser. Det gør politikerne også. Derfor er det vigtigt, at lejerne også opnår politisk indflydelse (boligpolitisk indflydelse).

Princippet på boligmarkedet er ganske enkelt: ’den kloge narre den mindre kloge’. Og det passer fint ind i boligspekulanternes kram. For husk på, at det er en god rentabel forretning og investering, at eje andre menneskers bolig. I det almennyttige udlejningsbyggeri har fribytterne endog opbygget et præsteskab, der med deres veltalenhed og velsignelse af guldets magt og dyrkelsen af mammon, blot skal sikre, at lejerne bare betaler husleje og ellers holder kæft. Alle de smukke ord om beboerdemokrati, skal nemlig blot skjule den økonomiske udbytning og det udemokratiske menageri. Er du utilfreds kan du bare flytte! Men det genkender du nok også fra det "frie" arbejdsmarked.

Gå til modstand !

Boliglotteriet og casinokapitalen stoppes kun af en aktiv lejerbevægelse i forbund med hæderlige politikere, fagbevægelsen, aktiviteter på arbejdspladserne og i boligområderne.

Lejernes demokrati-opfattelse (eller mangel herpå), manglende indsigt i regnskaber, manglende indsigt i boligselskabernes dagsordensmanipulation, og manglende indsigt i foreningsteknik og lovgivning, medfører at magthaverne og udlejerne kan trække lejerne rundt i manegen. Og det hjælper ingenting at flytte til en anden bolig, - hvis du altså er så heldig at få tilbudt en anden bolig. Thi også den næste vært er en bolighaj ! Se nu blot på alle de sager om skimmelsvamp og byggesjusk, hvor det er umuligt at gøre udlejerne erstatningspligtige.

Os uden ejendom, uden skattespekulation og uden privilegier har intet at miste. Og selv om vi skulle miste pligten til at betale skat, bliver vi blot ligeværdige med den kreative kapital, der så nødigt vil bidrage til statens og samfundets fællesudgifter. Thi dem der har formuerne har også privilegierne. Dem der har ejendom og ejendomsret, har også ret til kreativ skattetænkning, som det så smukt kaldes. I al sin enkelhed har formueejerne og pengemagten både privilegierne og magten, og dermed retten til at træffe de afgørende beslutninger. Og når spekulanterne har Magten, har spekulanterne også i sidste ende: Retten,- som den kommer til udtryk ved domstolene. Så enkelt er ethvert klassesamfund opbygget.

Og det vil Aktive Lejere lave om på, samtidig med at vi hjælper vores medlemmer med de daglige leje- og boligproblemer! Pengemagten, spekulanterne og løgnhalsene skal have modstand ! Ellers forsætter de med at afvikle lejernes muligheder for at få medhold, når der opstår problemer. Det er Folkemagt mod Pengemagt !

Og så skal Aktive Lejere iøvrigt også indstille vore fornuftige medlemmer som: lægdommere til boligretterne, lejerrepræsentanter til huslejenævn, beboerklagenævn, byfornyelsesnævn.

 

I al sin enkelhed er det fuldstændigt vanvittigt, at vedblive med være uorganiseret lejer !

I al sin enkelhed er det fuldstændigt vanvittigt at være passiv !

Formand:Per Benny Paulsen, Hermodsvej 132, 6705 Esbjerg Ø.

Tlf.: 75 12 62 00 - 40 35 10 30 - fax: 75 12 62 00.

Webmaster